Pravilnik o izmjenama Pravilnika o doprinosima

NN 97/2009 (7.8.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o doprinosima

97 07.08.2009 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o doprinosima

MINISTARSTVO FINANCIJA

2451

Na temelju članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08, 152/08 i 94/09) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Pravilniku o doprinosima (»Narodne novine«, broj 2/09 i 9/09-ispravak) u članku 54. riječi: »koeficijenta 1,2« zamjenjuju se riječima: »koeficijenta 0,8«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 411-01/09-01/77

Urbroj: 513-07-21-01/09-1

Zagreb, 3. kolovoza 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.