Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju

NN 97/2009 (7.8.2009.), Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2454

Na temelju članka 4. i 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, br. 158/2003 i 79/2007), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA EKOLOŠKI DIZAJN PROIZVODA KOJI KORISTE ENERGIJU

Članak 1.

PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje da proizvodi koji koriste energiju kako bi bili stavljeni na tržište i/ili stavljeni u uporabu moraju biti u skladu sa zahtjevima Europske zajednice uređenim Direktivom 2005/32/EZ od 6. srpnja 2005. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju.

(2) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na putnička ili teretna motorna sredstva.

Članak 2.

TEMELJNI POJMOVI

(1) Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeća značenja:

1. »Proizvod koji koristi energiju« označava proizvod koji kako bi pravilno radio, kad se jednom stavi na tržište i/ili stavi u uporabu, ovisi o unosu energije (električnoj struji, fosilnim gorivima i obnovljivim izvorima energije) ili proizvod za proizvodnju, prijenos i mjerenje takve energije, uključujući dijelove koji su ovisni o unosu energije i namijenjeni ugradnji u proizvod koji koristi energiju i koji su stavljeni na tržište ili u uporabu kao pojedinačni dijelovi za krajnje korisnike i čija se ekološka učinkovitost može nezavisno ocijeniti;

2. »Sastavni dijelovi i sklopovi« označava dijelove koji su namijenjeni ugradnji u proizvod koji koristi energiju, koji nisu stavljeni na tržište i/ili stavljeni u uporabu kao pojedinačni dijelovi za krajnje korisnike ili čija se ekološka učinkovitost ne može nezavisno ocijeniti;

3. »Provedbene mjere« označava mjere donesene temeljem ove Direktive koje utvrđuju zahtjeve za ekološki dizajn određenih proizvoda koji koriste energiju ili za njihove ekološke aspekte;

4. »Stavljanje na tržište« označava prvu ponudu proizvoda koji koristi energiju na tržištu s ciljem njegove distribucije ili uporabe bilo uz naplatu ili besplatno i bez obzira na prodajnu tehniku;

5. »Stavljanje u uporabu« označava prvu uporabu proizvoda koji koristi energiju za njegovu namijenjenu svrhu od strane krajnjeg korisnika;

6. »Proizvođač« označava fizičku ili pravnu osobu koja proizvodi proizvode koji koriste energiju obuhvaćene ovim Pravilnikom i odgovorna je za njihovu sukladnost s ovim Pravilnikom u pogledu njihovog stavljanja na tržište ili u uporabu pod vlastitim imenom proizvođača ili robnim žigom ili za osobnu uporabu proizvođača. Ako proizvođača ili uvoznika nije moguće odrediti, onda je proizvođač fizička ili pravna osoba koja stavlja na tržište i/ili stavlja u uporabu proizvod koji koristi energiju;

7. »Ovlašteni predstavnik« označava svaku fizičku ili pravnu osobu s poslovnim sjedištem u Republici Hrvatskoj ili Europskoj zajednici koja je dobila pismeni nalog od proizvođača da u njegovo ime obavi sve ili dio obaveza i formalnosti povezanih sa zahtjevima za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju;

8. »Uvoznik« označava svaku fizičku ili pravnu osobu s poslovnim sjedištem u Republici Hrvatskoj ili Europskoj zajednici koja stavlja proizvod iz treće zemlje na tržište tijekom svog poslovanja;

9. »Materijali« označava sve materijale koji se koriste u životnom ciklusu jednog proizvoda koji koristi energiju;

10. »Dizajn proizvoda« označava vrstu postupaka koji pretvaraju pravne, tehničke, sigurnosne, funkcionalne, tržišne i druge zahtjeve kojima treba udovoljavati proizvod koji koristi energiju u tehničke specifikacije za taj proizvod;

11. »Ekološki aspekt« označava element ili funkciju proizvoda koji koristi energiju koji može uzajamno djelovati s okolišem tijekom njegovog životnog ciklusa;

12. »Utjecaj na okoliš« označava svaku promjenu okoliša koja u cijelosti ili djelomično proizlazi iz proizvoda koji koristi energiju u njegovom životnom ciklusu;

13. »Životni ciklus« označava posljedične i međusobno povezane faze proizvoda koji koristi energiju od uporabe sirovine do konačnog odlaganja;

14. »Ponovna uporaba« označava svaki postupak kojim se proizvod koji koristi energiju ili njegovi sastavni dijelovi, nakon što su dosegli kraj svoje prve uporabe, upotrebljavaju za istu svrhu za koju su zamišljeni, uključujući kontinuiranu uporabu proizvoda koji koristi energiju koji se vraća na sabirno mjesto, distributeru, izvođaču recikliranja ili proizvođaču kao i ponovnu uporabu proizvoda koji koristi energiju nakon prerade;

15. »Recikliranje« označava ponovnu proizvodnju u proizvodnom procesu otpadnih materijala za originalnu svrhu ili za druge svrhe ali isključujući obnovu energije;

16. »Obnova energije« označava uporabu zapaljivog otpada kao načina za proizvodnju energije putem izravnog spaljivanja sa ili bez drugog otpada ali s obnovom topline.

17. »Obnova« označava svaki od primjenjivih postupaka iz Priloga II B Direktive Vijeća 75/442/EEZ od 15. srpnja 1975. o otpadu;

18. »Ekološki profil« označava opis, u skladu s provedbenom mjerom koja se primjenjuju na proizvod koji koristi energiju, unosa i iznosa (npr. materijala, emisija i otpada) povezanih s proizvodom koji koristi energiju kroz njegov životni ciklus, koji su značajni s gledišta njihovog ekološkog utjecaja i izraženi u fizičkim količinama koje se mogu izmjeriti;

19. »Ekološka učinkovitost« proizvoda koji koristi energiju označava rezultate proizvođačeva upravljanja ekološkim aspektima proizvoda koji koriste energiju, očite iz njegove tehničke dokumentacije;

20. »Poboljšanje ekološke učinkovitosti« označava postupak poboljšanja ekološke učinkovitosti proizvoda koji koristi energiju tijekom uzastopnih generacija, iako ne nužno u pogledu svih ekoloških aspekata proizvoda istodobno;

21. »Ekološki dizajn« označava integraciju ekoloških aspekata u dizajn proizvoda s ciljem poboljšanja njegove ekološke učinkovitosti kroz njegov cijeli životni ciklus;

22. »Zahtjev za ekološki dizajn« označava svaki zahtjev u vezi s proizvodom koji koristi energiju, ili s dizajnom proizvoda koji koristi energiju, koji je namijenjen poboljšanju njegove ekološke učinkovitosti, ili svaki zahtjev za dostavljanjem informacija u pogledu ekoloških aspekata proizvoda koji koristi energiju;

23. »Opći zahtjev za ekološki dizajn« označava svaki zahtjev za ekološki dizajn koji se temelji na ekološkom profilu cijelog proizvoda koji koristi energiju, bez zadanih graničnih vrijednosti za posebne ekološke aspekte;

24. »Poseban zahtjev za ekološki dizajn« označava kvantificirani i izmjeriv zahtjev za ekološki dizajn u vezi s posebnim ekološkim aspektom proizvoda koji koristi energiju, naprimjer potrošnje energije za vrijeme uporabe, izračunate za danu jedinicu proizvodne učinkovitosti.

25. »Usklađena norma« označava tehničku specifikaciju koji je prihvatilo tijelo nadležno za normizaciju.

(2) Pojmovi »otpad«, »opasni otpad« i drugi pojmovi s područja postupanja s otpadom koji nisu uređeni ovim Pravilnikom imaju značenja propisana zakonom kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

(3) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Članak 3.

STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I/ILI STAVLJANJE
U UPORABU

(1) Nadležna tijela Republike Hrvatske poduzimaju sve odgovarajuće mjere da se proizvodi koji koriste energiju obuhvaćeni provedbenim mjerama mogu staviti na tržište i/ili staviti u uporabu samo ako su u skladu s ovim mjerama i nose oznaku CE u skladu sa odredbom članka 5. ovoga Pravilnika, te osiguravaju potrošačima i drugim zainteresiranim stranama da im podnesu svoja zapažanja o usklađenosti proizvoda, i obavještavaju Europsku komisiju o rezultatima nadzora nad tržištem proizvoda koji koriste energiju.

(2) Za provođenje i nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika nadležno je ministarstvo nadležno za gospodarstvo, osim nadzora stavljanja na tržište i/ili stavljanja u uporabu proizvoda koji koriste energiju za koji je ovlašten Državni inspektorat.

Članak 4.

ODGOVORNOSTI UVOZNIKA

Ako proizvođač proizvoda koji koristi energiju nema poslovno sjedište i nema ovlaštenog predstavnika u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj zajednici uvoznik je dužan:

– osigurati da je proizvod koji koristi energiju i koji je stavljen na tržište i/ili stavljen u uporabu u skladu s primjenjivom provedbenom mjerom;

– dati na raspolaganje Državnom inspektoratu izjavu o usklađenosti i tehničku dokumentaciju.

Članak 5.

OZNAČAVANJE I IZJAVA O USKLAĐENOSTI

(1) Prije nego se proizvod koji koristi energiju obuhvaćen provedbenim mjerama stavi na tržište i/ili stavi u uporabu, pričvršćuje se oznaka sukladnosti CE i izdaje izjava o sukladnosti, čime proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik jamči i izjavljuje da je proizvod koji koristi energiju u skladu s odgovarajućim odredbama primjenjive provedbene mjere.

(2) Oznaka sukladnosti CE sastoji se od početnih slova CE kako je prikazano u Prilogu I ovoga Pravilnika.

(3) Izjava o sukladnosti sadrži elemente navedene u Prilogu II ovoga Pravilnika i poziva se na odgovarajuću provedbenu mjeru.

(4) Zabranjuje se označavanje proizvoda koji koristi energiju znakovima koji mogu obmanuti korisnike što se tiče značenja ili oblika oznake CE.

(5) Podaci u izjavi i sukladnosti i u drugim dokumentima kojim se dokazuje da proizvod koji koristi energiju udovoljava provedbenim mjerama prema ovom Pravilniku moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a mogu biti uz to i na nekom drugom jeziku i pismu.

Članak 6.

SLOBODA KRETANJA

(1) Temeljeno na zahtjevu za ekološki dizajn neće se zabranjivati, ograničavati ili priječiti stavljanje na tržište i/ili stavljanje u uporabu proizvoda koji koristi energiju ako nosi oznaku CE i u skladu je s odgovarajućim provedbenim mjerama i u skladu je s odgovarajućim provedbenim mjerama u skladu s odredbom članka 5. stavak 1. ovoga Pravilnika.

(2) Temeljeno na zahtjevu za ekološki dizajn neće se zabranjivati, ograničavati ili priječiti stavljanje na tržište i/ili stavljanje u uporabu proizvoda koji koristi energiju ako za takav proizvod primjenjiva provedbena mjera određuje da zahtjev za ekološki dizajn nije potreban.

(3) Neće se sprječavati izlaganje na sajmovima, izložbama i sličnim predstavljanjima proizvoda koji koristi energiju, ako je označen vidljivom oznakom da ne smije biti stavljen na tržište i/ili stavljen u uporabu dok ne budu ispunjeni uvjeti iz članka 5. stavak 1. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

ZAŠTITNA KLAUZULA

(1) Ako Državni inspektorat utvrdi da proizvod koji koristi energiju koji nosi oznaku CE iz članka 5. ovoga članka i koji se koristi u skladu s njegovom namijenjenom uporabom ne zadovoljava zahtjeve primjenjive provedbene mjere, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik dužan je uskladiti proizvod sa zahtjevima primjenjive provedbene mjere i/ili oznakom sukladnosti CE.

(2) Ako se nesukladnost iz stavka 1. ovoga članka ne ukloni gospodarski inspektor Državnog inspektorata zabranit će stavljanje na tržište i/ili stavljanje u uporabu proizvoda koji koristi energiju.

(3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka gospodarski inspektor Državnog inspektorata može poduzeti i druge mjere ne koje je ovlašten prema odredbama zakona kojim se uređuju inspekcijski poslovi Državnog inspektorata.

Članak 8.

OCJENA SUKLADNOSTI

(1) Prije stavljanja proizvoda koji koristi energiju obuhvaćenog provedbenim mjerama na tržište i/ili stavljanja takvog proizvoda u uporabu, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osiguravaju da je obavljena ocjena sukladnosti proizvoda koji koristi energiju sa svim odgovarajućim zahtjevima primjenjive provedbene mjere.

(2) Postupci ocjene sukladnosti utvrđuju se provedbenim mjerama i ostavljaju proizvođačima izbor između unutarnje kontrole dizajna navedene u Prilogu III i sustava upravljanja navedenog u Prilogu IV ovoga Pravilnika.

(3) Ako je proizvod koji koristi energiju i koji je obuhvaćen provedbenim mjerama dizajnirala organizacija registrirana u skladu s Uredbom (EZ) br. 761/2001 Europskoga parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. kojom se dopušta dragovoljno sudjelovanje organizacija u programu gospodarenja okolišem i revizije okoliša (EMAS) Zajednice i funkcija dizajna je uključena unutar opsega te registracije, pretpostavlja se da sustav upravljanja te organizacije zadovoljava zahtjeve Priloga IV ovoga Pravilnika.

(4) Ako je proizvod koji koristi energiju i koji je obuhvaćen provedbenim mjerama oblikovala organizacija koja ima sustav upravljanja koji uključuje funkciju dizajna proizvoda i koji se primjenjuje u skladu s usklađenim normama čiji su referentni brojevi objavljeni u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da taj sustav upravljanja zadovoljava odgovarajuće zahtjeve Priloga IV. ovoga Pravilnika.

(5) Nakon stavljanja proizvoda koji koristi energiju i koji je obuhvaćen provedbenim mjerama na tržište ili u uporabu, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik čuva odgovarajuće dokumente u vezi s obavljenom ocjenom sukladnosti i izdane izjave o sukladnosti u razdoblju od 10 godina nakon što je zadnji od tih proizvoda proizveden.

(6) Dokumenti koji se odnose na ocjenu sukladnosti i izjava o sukladnosti iz članka 5. izrađuju se na jednom od službenih jezika Europske zajednice.

Članak 9.

PRETPOSTAVKA SUKLADNOSTI

(1) Smatra se da je proizvod koji koristi energiju označen oznakom CE iz članka 5. ovoga Pravilnika sukladan odgovarajućim odredbama primjenjive provedbene mjere.

(2) Smatra se da je proizvod koji koristi energiju na koji su primijenjene usklađene norme, čiji su referentni brojevi objavljeni u Službenom listu Europske unije, sukladan svim odgovarajućim zahtjevima primjenjive provedbene mjere na koju se takve norme odnose.

(3) Smatra se da su proizvodi koji koriste energiju kojima su dodijeljene ekološke oznake Zajednice temeljem Uredbe (EZ) br. 1980/2000 sukladni sa zahtjevima za ekološki dizajn primjenjive provedbene mjere ukoliko ekološka oznaka zadovoljava te zahtjeve.

Članak 10.

USKLAĐENE NORME

Nadležno će ministarstvo ako smatra da usklađene norme, za čiju se primjenu pretpostavlja da zadovoljavaju posebne odredbe primjenjive provedbene mjere, ne zadovoljavaju u cijelosti te odredbe, obavijestiti Stalni odbor koji je ustanovljen u skladu s člankom 5. Direktive 98/34/EZ u tu svrhu, uz navođenje razloga.

Članak 11.

ZAHTJEVI ZA SASTAVNE DIJELOVE I SKLOPOVE

(1) Proizvođači ili njihovi ovlašteni predstavnici sastavnih dijelova i sklopova za proizvode koji koriste energiju dužni su proizvođaču proizvoda koji koristi energiju i stavlja se na tržište i/ili stavlja uporabu dati odgovarajuće podatke o sastavu materijala i potrošnji energije za sastavne dijelove ili sklopove.

(2) Podaci koje proizvođač proizvoda koji koristi energiju i stavlja se na tržište i/ili stavlja u uporabu ili njegov ovlašteni predstavnik dobiju u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka povjerljivi su.

Članak 12.

INFORMIRANJE POTROŠAČA

Proizvođači su dužni, u skladu s primjenjivom provedbenom mjerom i na način koji smatraju prikladnim, osigurati potrošačima proizvode koji koriste energiju:

– potrebne informacije o tome kako mogu održati proizvod u uporabi;

– potrebne podatke o ekološkom profilu proizvoda i pogodnostima ekološkog dizajna.

Članak 13.

PROVEDBENE MJERE

(1) Kad proizvod koji koristi energiju zadovoljava kriterije iz članka 15. stavak 2. točka 5. Direktive Europske zajednice 2005/32/EZ obuhvaća se provedbenom mjerom ili mjerom samoregulacije.

(2) Provedbene mjere donosi Europska komisija.

(3) Provedbene mjere navode zahtjeve za ekološki dizajn u skladu s Prilogom I i/ili Prilogom II Direktive 2005/32/EZ.

(4) Provedbene mjere uključuju elemente navedene u Prilogu VII Direktive 2005/32/EZ.

(5) Dobrovoljni sporazumi i druge mjere za samoregulaciju koje predstavljaju alternativu provedbenim mjerama ocjenjuju se najmanje na temelju Priloga VIII Direktive 2005/32/EZ (»nepotpuni popis indikativnih kriterija« za ocjenu prihvatljivosti inicijativa za samoregulaciju).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu na dan prijma Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-01/09-01/171
Urbroj: 526-03-01-02/2-09-1
Zagreb, 20. srpnja 2009.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar gospodarstva rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

PRILOG I

OZNAKA CE
(Prilog III. Direktive 2005/32/EZ)

Oznaka CE mora biti visine od najmanje 5 mm. Ako se oznaka CE smanjuje ili povećava moraju se poštovati omjeri iz gornjeg mrežastog crteža.

Oznaka CE mora biti pričvršćena na proizvod koji koristi energiju. Ako to nije moguće, mora biti pričvršćena na ambalažu i popratne dokumente.

PRILOG II

IZJAVA O SUKLADNOSTI
(Prilog VI. Direktive 2005/32/EZ)

Izjava o sukladnosti mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv i adresu proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika;

2. opis modela dovoljan za nedvojbenu identifikaciju;

3. po potrebi upute na primijenjene usklađene norme;

4. po potrebi druge upotrijebljene tehničke norme i specifikacije;

5. po potrebi upute na drugo primjenjivo zakonodavstvo Republike Hrvatske i/ili Europske zajednice koje osigurava označavanje s oznakom CE;

6. ime i potpis osobe koja je ovlaštena da obveže proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

PRILOG III

UNUTARNJA KONTROLA DIZAJNA
(Prilog IV. Direktive 2005/32/EZ)

1. Ovaj Prilog opisuje postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik, koji izvršava obveze utvrđene u točki 2. ovog Priloga jamči i izjavljuje da proizvod koji koristi energiju zadovoljava odgovarajuće zahtjeve primjenjive provedbene mjere. Izjava o sukladnosti može obuhvatiti jedan ili više proizvoda i dužan ju je čuvati proizvođač.

2. Proizvođač će sastaviti dosje tehničke dokumentacije koji omogućava ocjenu sukladnosti proizvoda koji koristi energiju sa zahtjevima primjenjive provedbene mjere.

Dokumentacija će posebice navesti:

(a) opći opis proizvoda koji koristi energiju i njegovu namjeravanu uporabu;

(b) rezultate relevantnih ekoloških ocjena koje je izvršio proizvođač i/ili upute na literaturu o ekološkim ocjenama ili analize slučaja, koje proizvođač koristi pri ocjeni, dokumentiranju i određivanju rješenja u dizajnu proizvoda;

(c) ekološki profil, ako ga zahtijeva provedbena mjera;

(d) elemente specifikacija dizajna proizvoda u vezi s aspektima ekološkog dizajna proizvoda;

(e) popis odgovarajućih normi iz članka 10. koje se primjenjuju u potpunosti ili djelomično, i opis rješenja donesenih da se zadovolje zahtjevi primjenjive provedbene mjere kad nisu primijenjene norme iz članka 10. ili kad te norme ne obuhvaćaju u potpunosti zahtjeve primjenjive provedbene mjere;

(f) kopiju informacija u vezi s ekološkim aspektima dizajna proizvoda koje se osiguravaju u skladu sa zahtjevima navedenima u dijelu 2. Priloga I. Direktive 2005/32/EZ;

(g) rezultate izvršenih mjerenja u skladu sa zahtjevima za ekološki dizajn, uključujući pojedinosti o sukladnosti tih mjera u usporedbi sa zahtjevima za ekološki dizajn koji su navedeni u primjenjivoj provedbenoj mjeri.

3. Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere da osigura proizvodnju proizvoda u skladu sa specifikacijama dizajna iz točke 2. i sa zahtjevima mjere koja se primjenjuje.

PRILOG IV

SUSTAV UPRAVLJANJA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI
(Prilog V. Direktive 2005/32/EZ)

1. Ovaj Prilog opisuje postupak pomoću kojeg proizvođač koji zadovoljava obveze točke 2. ovog Priloga jamči i izjavljuje da proizvod koji koristi energiju zadovoljava zahtjeve primjenjive provedbene mjere. Izjava o sukladnosti može obuhvatiti jedan ili više proizvoda i dužan ju je čuvati proizvođač.

2. Sustav upravljanja može se koristiti za ocjenu sukladnosti proizvoda koji koristi energiju pod uvjetom da proizvođač primjenjuje ekološke elemente naznačene u točki 3. ovog Priloga.

3. Ekološki elementi sustava upravljanja

Ova točka navodi elemente sustava upravljanja i postupke kojima proizvođač može pružiti dokaze da proizvod koji koristi energiju zadovoljava zahtjeve primjenjive provedbene mjere.

3.1. Politika ekološke učinkovitosti proizvoda

Proizvođač mora biti sposoban pružiti dokaze sukladnosti sa zahtjevima primjenjive provedbene mjere. Proizvođač također mora moći pružiti okvir za utvrđivanje i nadziranje ciljeva ekološke učinkovitosti proizvoda i pokazatelja s ciljem poboljšanja cjelokupne ekološke učinkovitosti proizvoda.

Sve mjere koje je proizvođač donio radi poboljšanja cjelokupne ekološke učinkovitosti i uspostave ekološkog profila proizvoda koji koristi energiju, ako to zahtijeva provedbena mjera, kroz dizajn i proizvodnju, moraju se dokumentirati na sustavan i uredan način u obliku pismenih postupaka i uputa.

Ovi postupci i upute moraju posebice sadržavati odgovarajući opis:

– popisa dokumenata koji mora biti sastavljen tako da pruži dokaze o sukladnosti proizvoda koji koristi energiju, i – ako je relevantno – koji moraju biti na raspolaganju;

– ciljeva i pokazatelja ekološke učinkovitosti proizvoda te organizacijske strukture, odgovornosti, nadležnosti uprave i alokacije resursa s obzirom na njihovu provedbu i održavanje;

– provjera i ispitivanja koji se trebaju izvršiti nakon proizvodnje za provjeru učinkovitosti proizvoda prema pokazateljima ekološke učinkovitosti;

– postupaka za nadzor zahtijevane dokumentacije i osiguranje njenog ažuriranja;

– metode za provjere provedbe i učinkovitosti ekoloških elemenata sustava upravljanja.

3.2. Planiranje

Proizvođač će uspostaviti i održavati

(a) postupke za određivanje ekološkog profila proizvoda;

(b) ciljeve i pokazatelje ekološke učinkovitosti proizvoda, koji razmatraju tehnološka rješenja uzimajući u obzir tehničke i ekonomske zahtjeve;

(c) program za postizanje ovih ciljeva.

3.3. Provedba i dokumentacija

3.3.1. Dokumentacija u vezi sa sustavom upravljanja treba posebice obuhvatiti sljedeće:

(a) odgovornosti i ovlasti će se definirati i dokumentirati kako bi se osigurala visoka ekološka učinkovitost proizvoda i izvještavanje o njegovom djelovanju radi nadziranja i poboljšanja;

(b) sastavljaju se dokumenti koji navode kontrolu dizajna i tehnike za provjeru koji su primijenjeni i procese i sustavne mjere koje su koriste pri dizajniranju proizvoda;

(c) proizvođač će uspostaviti i održavati informacije koje opisuju ključne ekološke elemente sustava upravljanja i postupke za kontroliranje svih potrebnih dokumenata.

3.3.2. Dokumentacija u vezi proizvoda koji koristi energiju će posebice navesti:

(a) opći opis proizvoda koji koristi energiju i njegove namjeravane uporabu;

(b) rezultate relevantnih ekoloških ocjena koje je izvršio proizvođač i/ili upute na literaturu o ekološkim ocjenama ili analize slučajeva, koje proizvođač koristi pri ocjeni, dokumentiranju i određivanju rješenja u dizajnu proizvoda;

(c) ekološki profil, ako ga zahtijeva provedbena mjera;

(d) dokumente koji opisuju rezultate mjerenja u skladu sa zahtjevima za ekološki dizajn, uključujući pojedinosti o sukladnosti ovih mjera u usporedbi sa zahtjevima za ekološki dizajn navedenima u primjenjivoj provedbenoj mjeri;

(e) proizvođač će ustanoviti specifikacije koje posebice navode primijenjene norme; ako se ne primjenjuju norme iz članka 10. ili ako ne obuhvaćaju u potpunosti zahtjeve odgovarajuće provedbene mjere, sredstva koja su upotrijebljena za osiguranje usklađenosti;

(f) kopija informacije o aspektima ekološkog dizajna proizvoda osigurana u skladu sa zahtjevima u dijelu 2. Priloga I. Direktive 2005/32/EZ.

3.4. Provjera i korektivna akcija

(a) proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere da osigura proizvodnju proizvoda koji koristi energiju u skladu sa specifikacijama dizajna i sa zahtjevima primjenjive provedbene mjere;

(b) proizvođač će uspostaviti i održavati postupke za istraživanje i rješavanje neusklađenosti, i provesti izmjene u dokumentiranim postupcima koji su posljedica korektivne akcije;

(c) proizvođač će najmanje svake tri godine izvršiti potpunu unutarnju reviziju ekoloških elemenata sustava upravljanja.