Pravilnik o sigurnosti strojeva

NN 97/2009 (7.8.2009.), Pravilnik o sigurnosti strojeva

97 07.08.2009 Pravilnik o sigurnosti strojeva

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2455

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (»Narodne novine«, 158/03, 79/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O SIGURNOSTI STROJEVA

I. PODRUČJE PRIMJENE, STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I SLOBODA KRETANJA

Članak 1.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na sljedeće proizvode:

− strojeve;

− zamjenjivu opremu;

− sigurnosne komponente;

− dodatni dijelovi za podizanje;

− lance, užad i koloture;

− vratila za prijenos s univerzalnim priključcima;

− djelomično dovršene strojeve.

(2) Ovaj se Pravilnik ne odnosi na:

– sigurnosne komponente koje su namijenjene korištenju kao rezervni dijelovi koji nadomještaju istovjetne sastavne dijelove i koje dobavlja proizvođač originalnih strojeva

– posebnu opremu za uporabu na sajmovima i/ili zabavnim parkovima

– strojeve posebno konstruirane za uporabu u nuklearnim postrojenjima kod kojih nepravilna uporaba može prouzročiti širenje radioaktivnosti

– oružje, uključujući vatreno oružje

– sljedeća prijevozna sredstva

– motorna vozila i njihove prikolice obuhvaćene posebnim propisima uz isključenje strojeva postavljenih na spomenuta prijevozna sredstva,

– poljoprivredne i šumske traktore obuhvaćene posebnim propisima, uz isključenje strojeva koji su postavljeni na spomenutim prijevoznim sredstvima

– motorna vozila namijenjena isključivo natjecanjima,

i

– prijevozna sredstva, (npr. vozila i njihove prikolice) koja su namijenjena za zračni, i cestovni, željeznički i brodski prijevoz putnika te prijevozna sredstva namijenjena za zračni, cestovni, željeznički ili brodski prijevoz roba;

– morska plovila i pokretne priobalne jedinice zajedno s opremom na tim plovilima ili jedinicama

– strojeve posebno konstruirane i izrađene za vojnu ili policijsku namjenu

– strojeve koji su posebno osmišljeni i izrađeni u svrhu istraživanja za privremeno korištenje u laboratorijima

– mehanizmi za dizanje u rudnicima

– kazališna dizala i strojeve namijenjene prenošenju izvođača tijekom umjetničkih izvedbi

– građevne dizalice namijenjene dizanju osoba ili osoba i roba.

– za strojeve kod kojih su rizici uglavnom električnoga podrijetla, primjenjuju se isključivo tehnički propisi koji se odnose na niskonaponsku opremu. Posebno odredbe ovog pravilnika ne odnose se na:

– kućanski aparati namijenjeni korištenju u domaćinstvu,

– vučna i vizualna oprema,

– oprema za informacijsku tehnologiju,

– uobičajeni uredski strojevi,

– niskonaponski sklopni i upravljački uređaji,

– električni motori;

– sljedeće vrste visokonaponske električne opreme:

– sklopni i upravljački uređaji,

– transformatori.

Članak 2.

(1) Nazivi koji se upotrebljavaju u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »stroj« označuje:

– sklop povezanih dijelova ili komponenta ugrađenim ili namjenom ugrađivanja pogonskog sustava koji izravno ne primjenjuje ljudsku ili životinjsku snagu, koji se sastoji od povezanih dijelova ili komponenata, od kojih je barem jedna pokretna i koje su međusobno spojene za neku posebnu primjenu,

sklop iz prve alineje, kojem nedostaju samo one komponente potrebne za njegov priključak na određenoj lokaciji ili na izvore energije ili kretanja,

sklop iz prve i druge alineje, koji je spreman za postavljanje i samostalno funkcioniranje ukoliko je postavljen na prijevozno sredstvo ili postavljen u nekoj zgradi ili građevnoj konstrukciji

sklopovi strojeva iz prve, druge i treće alineje ili djelomično dovršeni strojevi iz točke (7) koji su, kako bi postigli isti cilj, raspoređeni i upravljani tako da funkcioniraju kao jedinstvena cjelina.

sklop povezanih dijelova ili sastavnih dijelova, od kojih je barem jedan dio pokretan, a koji su međusobno spojeni namijenjeni podizanju tereta i čiji je jedini izvor energije izravno primijenjena ljudska snaga;

2. »zamjenjiva oprema« označuje napravu koja je nakon početka korištenja stroja ili traktora, od strane osoba koje upravlja tim strojem ili traktorom stavljena u funkciju sastavljanjem s tim strojem ili traktorom kako bi promijenila njegovu funkciju ili mu pridodala novu funkciju, ukoliko spomenuta oprema nije alat;

3. »sigurnosna komponenta« označuje komponentu ili sastavni dio koji služi izvršavanju sigurnosne funkcije,

– koji se neovisno stavlja na tržište,

– čija neispravnost i/ili kvar ugrožava sigurnost osoba i

– koja nije neophodna za rad stroja ili čiji se uobičajeni sastavni dijelovi mogu nadomjestiti kako bi stroj funkcionirao. Indikativna lista sigurnosnih komponenti nalazi se u Dodatku V., koja se može nadopuniti u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (a);

4. »dodatni dijelovi za podizanje« označuje komponente ili opremu koja nije spojena sa strojem za podizanje, koja omogućava držanje tereta koja se postavlja između stroja i tereta ili na sam teret ili koja čini integralni dio tereta i koja se neovisno stavlja na tržište; vitla i njihovi sastavni dijelovi također se smatraju dodatnim dijelovima za podizanje.

5. »lanci, užad i koloturi« označuje lance, užad i koloture koji su osmišljeni i izrađeni za podizanje i kao dijelovi strojeva za podizanje ili dodatnih dijelova za podizanje;

6. »vratila za prijenos s univerzalnim priključcima« označuje odstranjivi dio za prijenos energije između strojeva s vlastitim pogonom ili traktora i drugog stroja koji se povezuju na prvom fiksnom priključku. Kada se na tržište stavi sa zaštitnom napravom smatra se da se radi o jednom proizvodu;

7. »djelomično dovršeni strojevi« označuje strojne sklopove, gotovo strojeve, koji sami po sebi ne mogu izvršiti određenu namjenu. Pogonski je sustav djelomično dovršen stroj. Namjena djelomično dovršenih strojeva je ugradnja u ili sklapanje s drugim strojevima ili drugim djelomično dovršenim strojevima ili opremom, na taj način stvarajući strojeve na koje se primjenjuje ovaj Pravilnik;

8. »stavljanje na tržište« označuje po prvi put učiniti dostupnim u Zajednici neki stroj ili djelomično dovršeni stroj u svrhu distribuiranja ili korištenja, s naknadom ili bez naplate;

9. »proizvođač« označuje bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja osmišljava i/ili izrađuje strojeve ili djelomično dovršene strojeve obuhvaćene ovim Pravilnikom i koja je odgovorna za sukladnost strojeva ili djelomično dovršenih strojeva s ovim Pravilnikom s ciljem njihovog stavljanja na tržište, pod svojim imenom ili žigom ili za vlastite potrebe.

(2) U nedostatku proizvođača kao što je prethodno definiran, bilo koja fizička ili pravna osoba koja stavlja na tržište ili koristi strojeve ili djelomično dovršene strojeve obuhvaćene ovim Pravilnikom smatra se proizvođačem.

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se kad su za strojeve rizici u cijelosti ili djelomično obuhvaćeni posebnim propisima, ili kad se prestanu primjenjivati na te strojeve ili te sigurnosne komponente i to od trenutka primjene tih posebnih propisa.

Članak 4.

(1) Strojevi ili sigurnosne komponente iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište i/ili u uporabu samo ako ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost ljudi i, gdje je to primjereno, domaćih životinja ili imovine, kad su ispravno ugrađene, kad se ispravno održavaju i upotrebljavaju u skladu sa svojom namjenom ili u uvjetima koji se mogu razumno predvidjeti.

(2) Djelomično dovršeni strojevi iz članka 2. stavak 7. ovog Pravilnika mogu se staviti na tržište samo ako ispunjavaju odgovarajuće odredbe ovog Pravilnika.

(3) Ocjenu sukladnosti strojeva ili djelomično dovršenih strojeva sa odredbama koje propisuju stavci 1. i 2. ovog članka mogu obavljati tijela za ocjenu sukladnosti na temelju rješenja ministarstva nadležna za gospodarstvo.

(4) Zadatke, organizaciju i ovlasti nadležnih inspekcijskih tijela na koje upućuje stavak 3. određuje nadležno Ministarstvo te o tome obavještavaju Komisiju i ostale države članice kao i o svim daljnjim izmjenama i dopunama.

Članak 5.

1. Prije stavljanja na tržište i/ili u uporabu strojeva i sigurnosnih komponenata iz članka 1. ovoga Pravilnika proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Zajednici, odnosno uvoznik:

(a) osiguravaju da stroj ispunjava sve odgovarajuće temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koji su navedeni u Dodatku I.,

(b) osiguravaju dostupnost tehničke dokumentacije na koju upućuje Dodatak VII., Dio A;

(c) pružaju potrebne informacije, kao što su upute;

(d) provode potrebne postupke za procjenu sukladnosti u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika.

(e) sastavljaju EZ izjavu o sukladnosti u skladu s Dodatkom II., dio 1., odjeljak A i osiguravaju da je ista priložena uz strojeve;

(f) stavljaju CE oznaku sukladnosti u skladu s člankom 16 ovoga pravilnika.

2. Prije stavljanja na tržište djelomično dovršenog stroja, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osiguravaju da je završen postupak u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika.

3. U smislu postupaka na koje upućuje članak 12. ovoga Pravilnika, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik imaju, ili imaju pristup, potrebnim mjerama kojima se osigurava da strojevi ispunjavaju temeljne zdravstvene i sigurnosne uvjete koji su određeni u Dodatku I.

4. Kada je stroj podložan zahtjevima i drugih propisa koje se odnose na druge aspekte i određuju stavljanje CE oznake sukladnosti, ta oznaka ukazuje da stroj odgovara odredbama i tih drugih propisa.

Kada jedan ili više propisa dopuštaju proizvođaču ili njegovom ovlaštenom predstavniku da izaberu, tijekom prijelaznog razdoblja, propise koje će primjenjivati, CE oznaka sukladnosti označava sukladnost samo s samo s onim propisima koje je proizvođač primijenio. U tom slučaju pojedinosti o tim propisima moraju se navesti u dokumentima, obavijestima i uputama koje ti propisi zahtijevaju, a koje se prilažu uz stroj.

Članak 6.

(1) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište i uporabu strojeva koje su u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište djelomično dovršenih strojeva, osim onih koji mogu raditi neovisno, za koje je proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Zajednici, odnosno uvoznik u skladu s točkom B Dodatka II. ovoga Pravilnika dao izjavu da su namijenjeni za ugradbu u strojeve ili za sklapanje s drugim strojevima radi sastavljanja u stroj naveden u članku 1. ovoga Pravilnika.

(3) Strojevi ili sigurnosne komponente koje nisu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika mogu se izlagati na sajmovima, izložbama, i drugim načinima izlaganja, itd., pod uvjetom da je jasno i vidljivo označena njihova nesukladnost te da nisu za prodaju sve dok proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Zajednici, odnosno uvoznik ne potvrdi njihovu sukladnost. Tijekom izlaganja moraju se poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se zajamčila sigurnost ljudi.

Članak 7.

(1) Pretpostavlja se da strojevi i sigurnosne komponente koji imaju CE oznaku kako je propisano člankom 12. ovoga Pravilnika i EZ izjavu o sukladnosti prema točkama A ili C Dodatka II. ovoga Pravilnika, zadovoljavaju odredbe ovoga Pravilnika.

(2) Pretpostavlja se da strojevi i sigurnosne komponente koji su u skladu s hrvatskim normama, kojim su prihvaćene usklađene europske norme zadovoljavaju bitne zahtjeve iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Popis hrvatskih norma iz stavka 2. ovoga članka objavljuje ministarstvo nadležno za gospodarstvo u Narodnim novinama.

(4) Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi omogućile socijalnim partnerima utjecaj na državnoj razini na proces pripreme i nadzora harmoniziranih standarda.

(5) Ako se utvrdi da hrvatske norme iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika ne zadovoljavaju u potpunosti bitne zahtjeve iz članka 5. ovoga Pravilnika te će se norme brisati iz popisa hrvatskih norma sukladno članku 5. stavku 8. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti.

(6) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo odmah će objavljivanjem u Narodnim novinama obavijestiti javnost o svakoj poduzetoj mjeri.

Članak 8.

Posebne mjere

(1) Komisija, koja djeluje u skladu s postupcima na koje upućuje članak 22. stavak 3., može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi provela odredbe koje se odnose na sljedeće točke:

– ažuriranje indikativne liste sigurnosnih elemenata u Dodatku V. na koji upućuje točka (c) članka 2 ovog Pravilnika;

– ograničenje stavljanja na tržište strojeva na koje upućuje članak 9.

(2) Komisija, koja djeluje u skladu s postupcima na koje upućuje članak 22. stavak 2., može poduzeti odgovarajuće mjere koje su povezane s provedbom i praktičnom primjenom ove direktive, uključujući mjere potrebne za osiguranje suradnje država članica međusobno i sa Komisijom, kao što predviđa članak 19. stavak 1.

Članak 9.

Posebne mjere za potencijalno opasne strojeve

(1) Ako, u skladu s postupkom na koji upućuje članak 10., Komisija smatra da harmonizirani standard ne ispunjava u potpunosti temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje uključuje i koji su određeni u Dodatku I., Komisija može, u skladu sa stavkom 3. ovog članka, poduzeti mjere koje zahtijevaju od država članica da zabrane ili ograniče stavljanje na tržište strojeva s tehničkim karakteristikama koji predstavljaju rizik zbog nedostataka standarda ili da takve strojeve učine podložnim posebnim uvjetima.

Kada, u skladu s postupkom na koji upućuje članak 11., Komisija smatra da su mjere poduzete od neke države članice opravdane, Komisija može, u skladu sa stavkom 3. ovog članka, poduzeti mjere koje zahtijevaju od država članica da zabrane ili ograniče stavljanje na tržište strojeva koji predstavljaju isti rizik zbog tehničkih karakteristika ili da takve strojeve učine podložnim posebnim uvjetima.

(2) Bilo koja država članica može zatražiti od Komisije da ispita potrebu usvajanja mjera na koje upućuje stavak 1.

(3) U slučajevima na koje upućuje stavak 1., Komisija se savjetuje s državama članicama ili drugim interesnim stranama, ukazuje koje mjere namjerava poduzeti, kako bi osigurala, na razini Zajednice, visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi.

Članak 10.

Postupak osporavanja harmoniziranog standarda

Kada država članica ili Komisija smatraju da harmonizirani standard ne ispunjava u potpunosti temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje uređuje i koji su određeni u Dodatku I., Komisija ili država članica iznose slučaj odboru kojeg uspostavlja direktiva 98/34/EZ te iznose razloge tomu. Odbor iznosi mišljenje bez odlaganja. Imajući u vidu mišljenje odbora, Komisija odlučuje o objavljivanju, neobjavljivanju, objavljivanju uz ograničenja, obnavljanju, obnavljanju uz ograničenja ili povlačenju uputa za dotični harmonizirani standard u Službenom listu Europske unije.

Članak 11.

(1) Ako se utvrdi da strojevi koji nose CE oznaku ili sigurnosne komponente koje imaju EZ izjavu o sukladnosti, koje se upotrebljavaju u skladu s njihovom namjenom mogu ugroziti sigurnost ljudi, domaćih životinja ili imovine, postupa se prema članku 5. stavku 7. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti, posebno naglašavajući sljedeće razloge nesukladnosti:

a) nezadovoljavanje bitnih zahtjeva iz članka 5. ovoga Pravilnika

b) netočnom primjenom norma iz stavka 2. članka 7. ovoga Pravilnika

c) nedostacima u samim normama iz stavka 2. članka 7. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje međunarodne subjekte o poduzetim mjerama sukladno članku 15. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti.

(3) Kada strojevi ili sigurnosne komponente koji ne zadovoljavaju bitne zahtjeve iz članka 5. ovoga Pravilnika nose CE oznaku, nadležno inspekcijsko tijelo poduzet će mjere protiv osoba koje su neosnovano stavile tu CE oznaku.

(4) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo odmah će objavljivanjem u Narodnim novinama obavijestiti javnost o svakoj poduzetoj mjeri.

II. POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI

Članak 12.

1. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik, kako bi certificirali sukladnost strojeva s odredbama ovog Pravilnika, primjenjuju jedan od postupaka za ocjenu sukladnosti koji su opisani u stavku 2. 3. i 4.

2. Kada se na strojeve ne upućuje u Dodatku IV., proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik primjenjuju postupak za procjenu sukladnosti s unutrašnjim provjerama proizvodnje strojeva predviđenih u Dodatku VIII.

3. Kada se na strojeve upućuje u Dodatku IV. i kada se proizvode u skladu s harmoniziranim standardima navedenima u članku 7. stavku 2. te pod uvjetom da standardi obuhvaćaju sve temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik primjenjuju jedan od sljedećih postupaka:

– postupak za procjenu sukladnosti s unutrašnjim provjerama proizvodnje strojeva, naveden u Dodatku VIII.;

– postupak EZ pregleda tipa predviđenog Dodatkom IX., uz unutrašnje kontrole proizvodnje strojeva predviđene Dodatkom VIII. točkom 3.

– postupak za puno osiguranje kvalitete predviđen u Dodatku X.

4. Kada se na strojeve upućuje u Dodatku IV., a nisu proizvedeni u skladu s harmoniziranim standardima navedenima u članku 7. stavku 2. ili su samo djelomično u skladu s takvim standardima ili ako harmonizirani standardi ne obuhvaćaju sve temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve ili ako ne postoje harmonizirani standardi za dotični stroj, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik primjenjuju jedan od sljedećih postupaka:

– postupak EZ pregleda tipa naveden u Dodatku IX., uz unutrašnje kontrole proizvodnje strojeva predviđene Dodatkom VIII. točkom 3.;

– postupak za puno osiguranje kvalitete predviđen Dodatkom X.

Članak 13.

Postupak za djelomično dovršene strojeve

1. Proizvođač djelomično dovršenih strojeva ili njegov ovlašteni predstavnik, prije stavljanja na tržište, osiguravaju da:

(a) je pripremljena odgovarajuća tehnička dokumentacija opisana u Dodatku VII. dijelu B;

(b) su pripremljene upute za sastavljanje opisane u Dodatku VI.;

(c) je sastavljena izjava o ugradnji opisana u Dodatku II. dijelu 1. odjeljku B.

2. Upute za sklapanje i izjava o ugradnji priloženi su uz djelomično dovršene strojeve dok nisu sklopljeni u konačni stroj, a kasnije čine dio tehničke dokumentacije za taj stroj.

III. TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI

Članak 14.

(1) Provedbu postupaka iz članka 10. ovoga Pravilnika mogu obavljati tijela za ocjenu sukladnosti na temelju rješenja ministarstva nadležna za gospodarstvo ako je njihova osposobljenost u skladu s kriterijima propisanim u Dodatku VII. ovoga Pravilnika. Pretpostavlja se da tijela koja zadovoljavaju zahtjeve za ocjenu prema usklađenim normama ispunjavaju kriterije iz Dodatka VII. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavještava Europsku komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija) i ostale države članice o tijelima koje je prema članku 11. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti, ovlastilo za provedbu postupaka prema stavku 1. ovog članka i identifikacijskim brojevima koje im je dodijelila Komisija. Komisija objavljuje i obnavlja u Službenom listu Europske unije popis prijavljenih tijela zajedno s njihovim identifikacijskim brojevima i ovlastima.

(3) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo primjenjuju kriterije određene u Dodatku XI. kod ocjenjivanja tijela za prijavu ili tijela koja su već prijavljena.

(4) Za tijela koja ispunjavaju kriterije za ocjenjivanje propisane odgovarajućim harmoniziranim standardima, čije se preporuke objavljuju u Službenom listu Europske unije, smatra se da ispunjavaju odgovarajuće kriterije.

(5) Ako prijavljeno tijelo utvrdi da proizvođač ne ispunjava ili ne nastavlja ispunjavati odgovarajuće zahtjeve ove Direktive ili da nije trebalo izdati EZ certifikat o pregledu tipa ili odobrenje sustava za osiguranje kvalitete, uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti, tijelo obustavlja ili povlači izdani certifikat ili odobrenje ili uvodi na njih ograničenja, iznoseći iscrpne razloge tome, ukoliko se poštivanje takvih zahtjeva osigurava provođenjem odgovarajućih korektivnih mjera od strane proizvođača.

U slučaju obustave ili povlačenja certifikata ili odobrenja ili uvođenja bilo kakvih ograničenja na njih ili, u slučajevima kada je potrebno djelovanje nadležnih inspekcijskih tijela, prijavljeno tijelo obavještava nadležna inspekcijska tijela sukladno članku 4. Država članica obavještava ostale države članice i Komisiju bez odlaganja. Postoji mogućnost žalbenog postupka.

(6) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo mora odmah povući prijavu ako utvrdi

– da tijelo više ne ispunjava kriterije navedene u Dodatku XI.; ili

– da tijelo čini ozbiljne propuste u ispunjavanju svojih odgovornosti.

Sukladno tome, država članica odmah obavještava Komisiju i ostale države članice.

(7) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje popis prijavljenih tijela u Narodnim novinama.

Članak 15.

Postavljanje i korištenje strojeva

Ovaj Pravilnik ne utječe na pravo država članica da propišu, uz poštivanje zakona Zajednice, zahtjeve za koje procijene da su potrebni kako bi osigurale zaštitu ljudi, a osobito radnika, prilikom korištenja strojeva, pod uvjetom da to ne znači da se strojevi modificiraju na način koji nije određen ovom Pravilnikom.

IV. CE OZNAKA

Članak 16.

(1) CE oznaka sastoji se od početnih slova »CE« u skladu s modelom iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(2) CE oznaka mora se postaviti na vidljivu mjestu te mora biti čitljiva i neizbrisiva u skladu s točkom 1.7.3 Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(3) Zabranjeno je na strojeve ili sigurnosne komponente stavljati oznake čiji bi sadržaj ili oblik mogao navesti treće strane da ih zamijene za CE oznaku. Dopušteno je stavljanje svih drugih oznaka na strojeve pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost CE oznake.

Članak 17.

(1) Oznake se smatraju nesukladnima u slučajevima:

(a) stavljanja CE oznake sukladnosti, u skladu s ovim Pravilnikom, na proizvode koje ovaj Pravilnik ne obuhvaća;

(b) nepostojanje CE oznake sukladnosti i/ili EZ izjave o sukladnosti za stroj;

(c) stavljanje oznake na stroj koja nije CE oznaka sukladnosti, što je zabranjeno temeljem članka 16. stavka 3.

(2) Kada nadležno tijelo utvrdi da oznaka nije u skladu s odgovarajućim odredbama ovog Pravilnika, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik moraju proizvod učiniti sukladnim i zaustaviti kršenje odredbi.

(3) Kada nesukladnost ne prestaje, država članica poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje na tržište dotičnog proizvoda ili kako bi osigurala da se proizvod povuče s tržišta u skladu s postupkom propisanim u članku 11.

Članak 18.

Nesukladnost oznake

1. Države članice smatraju sljedeće oznake nesukladnima:

(a) stavljanje CE oznake sukladnosti, u skladu s ovom Direktivom, na proizvode koje ova Direktiva ne obuhvaća;

(b) nepostojanje CE oznake sukladnosti i/ili EZ izjave o sukladnosti za stroj;

(c) stavljanje oznake na stroj koja nije CE oznaka sukladnosti, što je zabranjeno temeljem članka 16. stavka 3.

2. Kada država članica utvrdi da oznaka nije u skladu s odgovarajućim odredbama ove Direktive, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik moraju proizvod učiniti sukladnim i zaustaviti kršenje odredbi, na temelju uvjeta koje je odredila dotična država članica.

3. Kada nesukladnost ne prestaje, država članica poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje na tržište dotičnog proizvoda ili kako bi osigurala da se proizvod povuče s tržišta u skladu s postupkom propisanim u članku 11.

Članak 19.

Povjerljivost

1. Ne dovodeći u pitanje postojeće državne odredbe i praksu u području povjerljivosti, države članice osiguravaju da sve strane i osobe na koje se odnosi primjena ovog Pravilnika smatraju povjerljivima informacije dobivene tijekom izvođenja svojih zadataka. Povjerljivim se smatraju osobito poslovne, profesionalne i trgovačke tajne, osim ukoliko je otkrivanje takvih informacija potrebno radi zaštite zdravlja i sigurnosti osoba.

2. Odredbe stavka 1. ne utječu na obveze država članica i prijavljenih tijela vezanih uz uzajamnu razmjenu informacija i izdavanja upozorenja.

3. Objavljuju se sve odluke koje donesu države članice ili Komisija u skladu s člancima 9. i 11.

Članak 20.

1. Ministarstvo nadležno za gospodarstvo poduzima odgovarajuće mjere kako bi osiguralo da nadležna inspekcijska tijela na koje upućuje članak 4. stavak 3. surađuju međusobno i s Komisijom te da prenose informacije potrebne za jednaku primjenu ovog Pravilnika.

2. Komisija osigurava organizaciju razmjene iskustava između nadležnih inspekcijskih tijela odgovornih za nadzor nad tržištem kako bi osigurala jednoliku primjenu ovog Pravilnika.

Članak 21.

Svaka odluka kojom se ograničava stavljanje na tržište i/ili u uporabu strojeva ili sigurnosnih komponenta ili kojom se zahtjeva povlačenje s tržišta u skladu s ovim Pravilnikom mora biti podrobno obrazložena. Zainteresirane strane obavještavaju se o toj se odluci kao i o pravnom lijeku u skladu s važećim propisima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika koje propisuju obveze Republike Hrvatske prema Komisiji i državama članicama Europske unije započet će se primjenjivati s ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju ili stupanjem na snagu međunarodnog sporazuma s Europskom unijom.

(2) Provedbu postupka iz članka 10. ovoga Pravilnika nakon ulaska Republike Hrvatske u Europskoj uniju ili nakon stupanja na snagu međunarodnog sporazuma s Europskom unijom provodit će samo tijela za ocjenu sukladnosti prijavljena Europskoj komisiji.

(3) Dokumentacija i oznake o sukladnosti izdane u inozemstvu vrijede u Republici Hrvatskoj ako zadovoljavaju odredbe članka 13. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti.

(4) Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju umjesto u pravilniku danog naziva »EZ izjava o sukladnosti« upotrebljava se »izjava o sukladnosti«, umjesto »EZ pregled tipa« upotrebljava se »pregled tipa«, umjesto »EZ certifikat o pregledu tipa« upotrebljava se »certifikat o pregledu tipa«, umjesto »ovlašteni predstavnik registriran u Zajednici« upotrebljava se »ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj«.

(5) Ovlaštenja za certificiranja i ispitivanja izdana na temelju odredaba i propisa koji su vrijedili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju na snazi pod istim uvjetima za pravne osobe odnosno laboratorije do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju ili stupanjem na snagu međunarodnog sporazuma s Europskom unijom.

(6) Nadzor nad radom tijela iz prethodnog stavka provodit će ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(7) Označavanje sukladnosti do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju ili stupanjem na snagu međunarodnog sporazuma s Europskom unijom obavlja se stavljanjem potvrdbenog znaka sukladno Pravilniku o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, 88/98) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, 165/98).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/170
Urbroj: 526-03-01-02/2-09-1
Zagreb, 20. srpnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar gospodarstva, rada
i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

DODATAK I.

BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA KONSTRUKCIJU I IZRADU STROJEVA I SIGURNOSNIH KOMPONENTA

Za potrebe ovoga Dodatka pod »strojem« se razumijeva »stroj« ili »sigurnosna komponenta« kako su određeni u članku 2. stavak 1. ovoga Pravilnika.

UVODNA RAZMATRANJA

1. Obveze utvrđene bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima primjenjuju se samo ako za dotične strojeve postoji odgovarajuća opasnost kad se upotrebljavaju u uvjetima koje je predvidio proizvođač. U svakome slučaju zahtjevi 1.1.2., 1.7.3. i 1.7.4. primjenjuju se na sve strojeve obuhvaćene ovim Pravilnikom.

2. Bitni su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi utvrđeni ovim Pravilnikom obvezujući. Međutim, uzimajući u obzir stanje tehnike, nije uvijek moguće zadovoljiti ciljeve koje oni utvrđuju. U tome slučaju strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se što je moguće više približe tim ciljevima.

3. Bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi razvrstani su u skupine prema opasnostima koje obuhvaćaju.

Strojevi predstavljaju niz opasnosti koje mogu biti navedene pod više skupina ovoga Dodataka.

Proizvođač je dužan procijeniti opasnosti da bi utvrdio sve one koje se primjenjuju na njegov stroj; potom mora konstruirati i izraditi stroj uzimajući u obzir svoju procjenu.

1. BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI

1.1. Opće napomene

1.1.1. Definicije

Za potrebe ovoga Pravilnika:

– »opasno područje« označuje bilo koje područje unutar strojeva i/ili oko njih u kojem je izložena osoba podvrgnuta riziku za svoje zdravlje ili sigurnost;

– »izložena osoba« označuje svaku osobu koja je u cijelosti ili djelomično u opasnome području;

– »poslužitelj« označuje osobu ili osobe čija je zadaća ugradba, rukovanje, podešavanje, održavanje, čišćenje, popravak ili prijevoz strojeva.

1.1.2. Načela sigurnosne integracije

a) Strojevi moraju biti tako izrađeni da budu prikladni za svoju funkciju te da se mogu podešavati i održavati bez izlaganja osoba riziku kad se te radnje obavljaju u uvjetima koje je predvidio proizvođač.

Cilj poduzetih mjera mora biti uklanjanje bilo kakva rizika od nesreće tijekom predvidljiva životnog vijeka strojeva, uključujući faze sastavljanja i rastavljanja, čak ako rizik od nesreće nastaje iz predvidljivih nenormalnih situacija.

(b) Pri odabiru najprikladnijih metoda proizvođač mora primijeniti sljedeća načela danim redom:

– ukloniti ili smanjiti rizike što je više moguće primjenom sigurnosnih pravila pri konstruiranju i izradi strojeva,

– poduzeti potrebne zaštitne mjere s obzirom na rizike koji se ne mogu ukloniti,

– obavijestiti korisnike o preostalim rizicima zbog bilo kakvih nedostataka u primijenjenim zaštitnim mjerama, naznačiti je li nužno kakvo posebno školovanje te specificirati je li potrebno osigurati osobnu zaštitnu opremu.

(c) Pri konstruiranju i izradi strojeva i sastavljanju uputa proizvođač mora predvidjeti ne samo normalnu uporabu strojeva nego također i uporabe koje se mogu razumno očekivati.

Strojevi moraju biti konstruirani tako da se spriječi nenormalna uporaba ako takva uporaba može izazvati rizik. U drugim slučajevima upute moraju obratiti pozornost korisnika na načine na koje se strojevi ne bi trebali upotrebljavati, a za koje je iskustvo pokazalo da se mogu dogoditi.

(d) Vodeći računa o ergonomskim načelima, u predviđenim uvjetima uporabe, na najmanju se mjeru moraju se svesti nelagoda, zamor i psihološka napetost (stres) s kojima se suočava poslužitelj.

(e) Pri konstruiranju i izradi strojeva, proizvođač mora uzeti u obzir ograničenja kojima je poslužitelj izložen, a koja su posljedica nužne ili predvidljive uporabe osobne zaštitne opreme (kao što su obuća, rukavice itd.).

(f) Strojevi moraju biti opskrbljeni svom bitnom posebnom opremom i priborom kako bi se omogućilo ugađanje, održavanje i uporaba bez rizika.

1.1.3. Materijali i proizvodi

Materijali koje se upotrebljavaju za izradu strojeva ili proizvodi koji se upotrebljavaju i stvaraju tijekom njihove uporabe ne smiju ugrožavati zdravlje ili sigurnost izloženih osoba.

Posebno, gdje se upotrebljavaju tekućine, strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni za uporabu bez rizika zbog punjenja, uporabe, oporavke ili dreniranja.

1.1.4. Rasvjeta

Proizvođač mora isporučiti rasvjetu koja je sastavni dio stroja prikladnu za radnje pri kojima pomanjkanje svjetla može izazvati rizik unatoč tomu što je okolna rasvjeta normalne jakosti.

Proizvođač mora osigurati da ne bude zasjenjenih mjesta koja mogu izazvati smetnju, da nema iritantnoga blještavila te da nema opasnih stroboskopskih pojava zbog rasvjete koju je isporučio.

Unutrašnji dijelovi koji zahtijevaju česte preglede te područja ugađanja i održavanja, moraju se opremiti primjerenom rasvjetom.

1.1.5. Konstruiranje strojeva za lakše rukovanje

Stroj ili svaki njegov sastavni dio (komponenta) moraju:

− biti takvi da se njima može sigurno rukovati,

− biti pakirani ili konstruirani tako da se mogu skladištiti sigurno i bez oštećenja (npr. odgovarajuća stabilnost, posebni nosači itd.).

Ako težina, veličina ili oblik strojeva ili njihovih različitih sastavnih dijelova onemogućuju ručno pomicanje, strojevi ili sastavni dijelovi moraju:

− biti opskrbljene dodacima za dizanje ili

− biti konstruirani tako da se mogu opskrbiti takvim dodacima (npr. provrtima s urezanim navojem) ili

− biti konstruirani na takav način da se standardna dizalica može lako pričvrstiti.

Ako se stroj ili jedan od njegovih sastavnih dijelova mora ručno pomicati, tada mora:

− biti lak pomičan, ili

− biti opremljena za hvatanje (npr. hvataljkama itd.) i pomicanje u potpunoj sigurnosti.

Posebno se mora urediti rukovanje oruđima i/ili dijelovima strojeva, čak i laganim, koji bi mogli biti opasni (oblik, materijal itd.).

1.1.6. Ergonomija

Pri predviđenim uvjetima uporabe, neudobnost, zamor i fizički ili psihološki stres kojima je podložan poslužitelj moraju biti svedeni na najnižu moguću razinu, uzimajući u obzir ergonomska načela kao što su:

– poštivanje razlika među poslužiteljima glede tjelesnih mjera, snage i izdržljivosti,

– osiguravanje dostatnog prostora za gibanje dijelova poslužiteljevog tijela,

– izbjegavanje radnog tempa koji određuje stroj,

– izbjegavanje upravljanja koje zahtijeva dugotrajnu koncentraciju,

– prilagođavanje sučelja čovjek/stroj prema predvidivim osobinama poslužitelja

1.1.7. Upravljačka mjesta

Upravljačka mjesta moraju biti konstruirana i proizvedena tako da se spriječi svaki rizik od ispušnih plinova i/ili nedostatka kisika.

Ukoliko su strojevi predviđeni za uporabu u nesigurnom okruženju opasnom po zdravlje i sigurnost poslužitelja ili ukoliko sami strojevi čine okruženje opasnim, potrebno je pružiti primjerena sredstva koja osiguravaju da poslužitelj ima dobre radne uvjete i štite ga od svih predvidivih opasnosti.

Kada je primjereno, upravljačko mjesto mora biti opremljeno primjerenom kabinom, konstruiranom, izrađenom i/ili opremljenom za izvršavanje gore navedenih zahtjeva. Izlaz mora omogućavati brzu evakuaciju. Osim toga, kada je primjenjivo, obvezno je osigurati izlaz u nuždi smjera različitog od uobičajenog izlaza.

1.1.8. Sjedenje

Kada je primjenjivo i kada to uvjeti rada dopuštaju, radna mjesta koja su sastavni dio stroja moraju biti konstruirana tako da omogućavaju ugradnju sjedala.

Ukoliko je predviđeno da poslužitelj sjedi tijekom upravljanja, a upravljačko mjesto je sastavni dio stroja, tada stroj mora imati ugrađeno sjedalo.

Sjedište mora poslužitelju omogućiti održavanje stabilnog položaja. Nadalje, sjedalo i njegova udaljenost od upravljačkih komandi moraju biti prilagodljivi poslužitelju.

Ukoliko su strojevi izloženi vibracijama, sjedalo mora biti konstruirano i proizvedeno tako da vibracije koje se prenose na poslužitelja smanji na najnižu razumno moguću razinu. Nosila sjedala moraju izdržati sva opterećenja kojima mogu biti izložena. Kada pod nogama poslužitelja nema tla, moraju biti osigurane prečke za noge obložene materijalom otpornim na klizanje.

1.2. Upravljanje

1.2.1. Sigurnost i pouzdanost upravljačkih sustava

Upravljački sustavi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da budu sigurni i pouzdani, na taj način da se spriječi nastanak moguće opasne situacije. Prije svega moraju biti konstruirani i izrađeni tako da:

− mogu izdržati poteškoće uobičajene uporabe i vanjskih čimbenika

− da logičke pogreške ne dovedu do opasnih situacija.

1.2.1. Sigurnost i pouzdanost kontrolnih sustava

Kontrolni sustavi moraju biti konstruirani i proizvedeni tako da sprječavaju pojavu opasnih situacija. Prije svega moraju biti konstruirani i proizvedeni tako da:

– mogu izdržati predviđena radna opterećenja i vanjske utjecaje,

– greška u opremi ili programima kontrolnih sustava ne uzrokuje opasne situacije,

– greške u logici kontrolnih sustava ne uzrokuju opasne situacije,

– razumno predvidive ljudske pogreške tijekom uporabe ne uzrokuju opasne situacije.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti sljedećim točkama:

– strojevi se ne smiju neočekivano uključiti,

– parametri strojeva ne smiju se nekontrolirano mijenjati kada takva promjena može dovesti do opasnih situacija,

– zaustavljanje strojeva ne smije se spriječiti ukoliko je naredba za zaustavljanje već izdana,

– niti jedan pokretni dio stroja ili dio koji stroj drži ne smije pasti niti biti izbačen,

– automatsko ili ručno zaustavljanje bilo kojeg pokretnog dijela mora biti nesmetano,

– zaštitne naprave moraju ostati u potpunosti učinkovite ili izdati naredbu za zaustavljanje,

– dijelovi kontrolnog sustava vezani za sigurnost moraju se dosljedno odnositi na cijeli sustav strojeva i/ili djelomično dovršenih strojeva.

− Pri bežičnom upravljanju, mora se aktivirati automatsko zaustavljanje ukoliko izostane prijem ispravnih upravljačkih signala, uključujući i gubitak komunikacije.

1.2.2. Upravljački uređaji

Upravljački uređaji moraju biti:

– jasno vidljivi i prepoznatljivi te, gdje je to potrebno, prikladno označeni,

– postavljeni za siguran rad bez zadrške ili gubitka vremena, i bez nejasnoća,

– konstruirani tako da gibanje upravljačkog elementa bude sukladno s njegovim djelovanjem,

– smješteni izvan opasnih područja, osim određenih upravljačkih elemenata gdje je to nužno, kao što je sklopka za slučaj opasnosti, uređaj za programiranje robota,

– postavljeni tako da njihovo djelovanje ne može izazvati dodatni rizik,

– konstruirani ili zaštićeni tako da se željeni učinak, u koji je uključen rizik, ne može dogoditi bez namjernoga djelovanja,

– izrađeni tako da mogu izdržati predvidljivo opterećenje; posebno se pozornost mora posvetiti uređajima za zaustavljanje u slučaju nužde koji su izloženi znatnom opterećenju.

Kad je upravljački uređaj konstruiran i izrađen da obavlja nekoliko različitih radova, to jest ako nema izravne povezanosti (npr. tipkovnice itd.), radnja koja se treba obaviti mora biti jasno prikazana te se, kad je to potrebno, mora potvrditi.

Upravljački elementi moraju biti tako postavljeni da su njihov raspored, hod i otpor djelovanju spojivi s djelovanjem koje trebaju izazvati, uzimajući u obzir ergonomska načela. Moraju se uzeti u obzir ograničenja zbog nužne ili predvidljive uporabe osobne zaštitne opreme (kao što je obuća, rukavice itd.).

Strojevi moraju biti opremljeni pokaznim uređajima (brojčanicima, signalnim uređajima itd.) u skladu sa zahtjevima za sigurno djelovanje. Moraju biti čitljivi poslužitelju s njegova upravljačkoga položaja.

S glavnoga upravljačkog položaja poslužitelj mora moći osigurati da u opasnim područjima nema izloženih osoba.

Ako to nije moguće, upravljački sustav mora biti konstruiran i izrađen tako da se da zvučni i/ili vizualni signal upozorenja kad god su strojevi spremni za rad. Izložena osoba mora imati vremena i sredstva da brzo spriječi pokretanje stroja.

1.2.3. Pokretanje u rad

Strojeve mora biti moguće pokrenuti samo voljnim pobuđivanjem upravljačkih elemenata predviđenih za tu svrhu.

Isti se zahtjev primjenjuje:

– pri ponovnome pokretanju strojeva nakon zaustavljanja, bez obzira na uzrok,

– pri znatnijoj promjeni radnih uvjeta (npr. brzine, tlaka itd.),

osim ako takvo ponovno pokretanje ili promjena radnih uvjeta ne predstavljaju rizik za izložene osobe.

Taj se bitni zahtjev ne odnosi na ponovno pokretanje strojeva ili promjenu radnih uvjeta koje proizlaze iz normalnog redoslijeda automatskog ciklusa.

Kad strojevi imaju više upravljačkih elemenata za pokretanje te se poslužitelji prema tomu mogu međusobno dovesti u opasnost, moraju se ugraditi dodatni uređaji (npr. uređaji za aktiviranje ili izbornika koji dopuštaju da se u bilo kojemu trenutku aktivira samo jedan mehanizam za puštanje u rad stroja) da se takvi rizici isključe.

Automatizirani pogon koji radi automatski mora biti moguće, nakon zaustavljanja, lako ponovno pokrenuti kad se zadovolje sigurnosni uvjeti.

1.2.4. Uređaj za zaustavljanje

Normalno zaustavljanje

Svaki stroj mora biti opremljen upravljačkim elementom kojim se stroj može sigurno potpuno zaustaviti.

Svaka radna stanica mora biti opremljena upravljačkim elementom za zaustavljanje određenih ili svih pokretnih dijelova stroja, ovisno o vrsti opasnosti, tako da se stroj učini sigurnim. Upravljački element za zaustavljanje stroja mora imati prednost pred upravljačkim elementima za pokretanje.

Kad se stroj ili njegovi opasni dijelovi zaustave, mora se prekinuti napajanje energijom odgovarajućih pokretača.

Zaustavljanje u slučaju opasnosti

Svaki stroj mora biti opskrbljen jednim ili više uređaja za zaustavljanje u slučaju opasnosti kako bi se omogućilo otklanjanje stvarne ili prijeteće opasnosti. Iznimke su sljedeće:

– strojevi za koje uređaj za zaustavljanje u slučaju opasnosti ne bi smanjio rizik, ili zato što ne bi smanjio vrijeme zaustavljanja ili zato što ne bi omogućio poduzimanje posebnih mjera nužnih za uklanjanje rizika,

– ručni prenosivi strojevi i ručno vođeni strojevi.

Taj uređaj mora:

– imati jasno prepoznatljive, jasno vidljive i brzo dostupne upravljačke elemente,

– zaustaviti opasan proces što je brže moguće bez stvaranja dodatne opasnosti,

– gdje je nužno, aktivirati ili omogućiti aktiviranje određenih zaštitnih kretanja.

Jednom kad je prestalo aktivno djelovanje kontrole za slučaj opasnosti uzrokovano naredbom za zaustavljanje, ta naredba mora biti zadržana aktiviranjem uređaja za slučaj opasnosti sve dok ta naredba nije posebno opozvana. Aktiviranje uređaja za slučaj opasnosti ne smije biti moguće bez pokretanja naredbe za zaustavljanje. Deaktiviranje uređaja mora biti moguće samo posebnom operacijom, te deaktiviranje uređaja ne smije ponovo pokrenuti stroj bez dozvole za ponovno pokretanje.

Složene instalacije

U slučaju strojeva ili dijelova strojeva konstruiranih za združeni rad, proizvođač mora tako konstruirati i izraditi te strojeve da upravljački elementi za zaustavljanje, uključujući uređaj za zaustavljanje u slučaju opasnosti, mogu zaustaviti ne samo same strojeve, nego i svu opremu u liniji, ispred i/ili iza stroja, ako nastavak njezina rada može biti opasan.

1.2.4.1. Normalno zaustavljanje

Strojevi moraju biti opremljeni kontrolnim uređajem kojime je na siguran način moguće strojeve u potpunosti zaustaviti.

Svako radno mjesto mora biti opremljeno kontrolnim uređajem za zaustavljanje nekih ili svih funkcija stroja, ovisno o postojećim opasnostima, tako da stroj postane siguran.

Funkcija zaustavljanja stroja mora imati prednost nad funkcijom pokretanja stroja.

Kada su stroj ili njegove opasne funkcije zaustavljene, odgovornim pokretačima mora se prekinuti dotok energije.

1.2.4.2. Operativno zaustavljanje

Kada je, iz operativnih razloga, potreban uređaj za zaustavljanje koji ne prekida dotok energije pokretačima, tada je uvjete zaustavljanja obvezno nadzirati i održavati.

1.2.4.3. Zaustavljanje u nuždi

Strojevi moraju biti opremljeni s jednim ili više uređaja za zaustavljanje u nuždi kako bi se omogućilo izbjegavanje trenutne ili buduće opasnosti.

Dopuštaju se sljedeće iznimke:

– strojevi kod kojih uređaj za zaustavljanje u nuždi ne bi umanjio rizik, bilo zato što ne bi umanjio vrijeme zaustavljanja ili zato što ne bi omogućio poduzimanje posebnih mjera potrebnih za ovladavanje rizikom,

– prijenosni ručni i/ili ručno navođeni strojevi.

Uređaj mora:

– imati jasno prepoznatljive, jasno vidljive i lako dostupne kontrolne uređaje,

– zaustaviti opasnu funkciju što je brže moguće, bez stvaranja dodatnih rizika,

– kada je potrebno, pokrenuti ili omogućiti pokretanje određenih zaštitnih koraka.

Kada uređaj za zaustavljanje u nuždi prestane aktivno djelovati zbog naredbe za zaustavljanje, uređaj za zaustavljanje u nuždi mora tu naredbu održati do trenutka kada ona bude izričito pobijena; ne smije biti moguće pokrenuti uređaj bez pokretanja naredbe za zaustavljanje; isključiti uređaj mora biti moguće isključivo primjerenim djelovanjem, a isključivanje uređaja ne smije ponovno pokrenuti stroj već samo dopustiti njegovo ponovno pokretanje.

Funkcija zaustavljanja u nuždi mora biti dostupna i upotrebljiva u svakome trenutku, bez obzira na način rada.

Uređaji za zaustavljanje u nuždi moraju biti dodatna podrška ostalim zaštitnim mjerama, a ne zamjena za njih.

1.2.4.4. Sklapanje strojeva

Strojevi ili dijelovi strojeva koji su konstruirani za zajednički rad moraju biti konstruirani i proizvedeni tako da kontrole zaustavljanja, uključujući i uređaje za zaustavljanje u nuždi, mogu zaustaviti ne samo navedene strojeve već također i svu povezanu opremu, ukoliko bi njezin daljnji rad bio opasan.

1.2.5. Odabir načina rada

Odabrani način upravljanja mora premostiti sve druge upravljačke sustave, s iznimkom uređaja za zaustavljanje u slučaju opasnosti.

Ako su strojevi konstruirani i izrađeni tako da se omogući njihova uporaba u nekoliko načina upravljanja ili rada koji predstavljaju različite sigurnosne razine (npr. kako bi se omogućilo podešavanje, održavanje, pregled itd.), moraju biti opskrbljeni izbornikom način rada koji može biti postavljen u bilo koji položaj. Svaki položaj izbornika mora odgovarati pojedinomu načinu rada ili upravljanja.

Izbornik može biti zamijenjen drugom metodom odabira kojom se ograničava uporaba određenih funkcija strojeva na određene kategorije poslužitelja (npr. pristupnim kodovima za određene numerički upravljane funkcije itd.).

Ako pri određenim operacijama strojevi moraju moći raditi uz onemogućeno djelovanje njihovih zaštitnih uređaja, izbornik načina rada mora istodobno:

– onemogućiti automatski način rada,

– dopustiti pokretanja samo preko upravljačkih elemenata na koje se mora trajno djelovati,

– dopustiti rad opasnih pokretnih dijelova samo u uvjetima povećane sigurnosti (npr. pri smanjenoj brzini, smanjenoj snazi, radu korak po korak ili drugim prikladnim mjerama opreza), uz istodobno sprečavanje opasnosti od povezanih sljedova,

– spriječiti svako kretanje koje može predstavljati opasnost namjernim ili nehotičnim djelovanjem na unutrašnje senzore stroja.

Dodatno, poslužitelj mora moći upravljati radom dijelova na kojima radi na mjestu ugađanja.

1.2.6. Prekid napajanja

Prekid napajanja, ponovno uspostavljanje nakon prekida ili bilo kakva promjena u napajanju strojeva ne smiju dovesti do opasne situacije.

Posebno:

– strojevi se ne smiju nepredviđeno pokretati,

– ne smije se sprečavati zaustavljanje strojeva ako je već dan nalog za zaustavljanje,

– ni jedan pokretni dio stroja ili dio koji sadrži stroj ne smije ispasti ili biti izbačen,

– ne smije se sprečavati automatsko ili ručno zaustavljanje bilo kojega pokretnog dijela,

zaštitni uređaji moraju ostati potpuno aktivni.

1.3. Zaštita od mehaničkih opasnosti

1.3.1. Rizik od gubitka stabilnosti

Strojevi, njihovi dijelovi i pribor moraju biti dostatno stabilni kako bi se izbjeglo prevrtanje, padanje ili nekontrolirano gibanje tijekom prijevoza, sklapanja, rasklapanja te bilo koje druge djelatnosti koja uključuje te strojeve.

Ukoliko oblik samih strojeva ili njihova predviđena montaža ne pružaju dovoljnu stabilnost, moraju biti osigurana i u uputama navedena prikladna sredstva pričvršćivanja.

1.3.2. Rizik od puknuća tijekom pogona

Razni dijelovi strojeva i njihove poveznice moraju izdržati opterećenja kojima su izloženi tijekom uporabe.

Trajnost i izdržljivost upotrijebljenih materijala moraju biti prikladni za uvjete u radnoj okolini predviđene od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika, posebice u odnosu na pojave kao što su zamor, starenje, korozija i abrazija.

U uputama mora biti naznačena vrsta i učestalost pregleda i održavanja neophodnih iz sigurnosnih razloga. Kada je prikladno, mora biti naznačeno koji su dijelovi podložni trošenju te mjerila za zamjenu.

Kada unatoč poduzetim mjerama i dalje postoji rizik od puknuća ili raspadanja, odgovarajući dijelovi moraju biti postavljeni, smješteni i/ili zaštićeni na način da sve krhotine budu zadržane, sprječavajući tako opasne situacije.

Čvrste i savitljive cijevi koje prenose tekućinu, posebice one pod visokim pritiskom, moraju moći izdržati predviđena unutarnja i vanjska opterećenja te moraju biti čvrsto pričvršćene i/ili zaštićene tako da se osigura da puknuće ne predstavlja rizik.

Kada se materijal za obradu do alata dovodi mehanički, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti kako bi se otklonio rizik za osobe:

– kada materijal obrade dođe u kontakt s alatom, potonji već mora biti u normalnim radnim uvjetima,

– kada se alat pokrene i/ili zaustavi (namjerno ili slučajno), gibanje dovoda materijala i gibanje alata moraju biti usklađeni.

1.3.3. Rizici od pada ili izbacivanja

Moraju biti poduzete mjere predostrožnosti da se spriječe rizici od padajućih ili izbačenih predmeta.

1.3.4. Rizici vezani za površine, rubove ili kutove

Ukoliko to njihova namjena dopušta, dostupni dijelovi strojeva ne smiju imati oštre rubove, oštre kutove niti grube površine, koji mogu prouzročiti ozljede.

1.3.5. Rizici kod kombiniranih strojeva

Kada je stroj namijenjen izvršavanju više različitih funkcija, s ručnim odstranjivanjem materijala obrade između tih funkcija (kombinirani strojevi), tada on mora biti konstruiran i proizveden tako da omogućava uporabu svakog elementa zasebno, a da ostali elementi ne dovedu izloženu osobu u opasnost.

U tu svrhu mora biti omogućeno zasebno pokretanje i zaustavljanje svih elemenata koji nisu zaštićeni.

1.3.6. Rizici vezani za promjene u uvjetima upravljanja

Kada stroj izvršava funkcije u različitim uvjetima upravljanja, tada on mora biti konstruiran i proizveden tako da se izbor i podešavanje tih uvjeta može provesti sigurno i pouzdano.

1.3.7. Rizici vezani za pokretne dijelove

Pokretni dijelovi strojeva moraju biti konstruirani i proizvedeni na način da sprječavaju opasnost od dodira koji bi mogao prouzročiti neku nesreću ili, kada opasnost i dalje postoji, moraju biti opremljeni štitnicima ili zaštitnim napravama.

Potrebno je poduzeti sve mjere kako bi se spriječilo slučajno zaglavljivanje pokretnih dijelova koji su uključeni u posao. Kada unatoč poduzetim mjerama predostrožnosti postoji velika mogućnost da će doći do zaglavljivanja, obvezatno je osigurati, kada je prikladno, posebne zaštitne naprave i alate potrebne za sigurno uklanjanje zaglavljenja.

Te posebne zaštitne naprave i načini njihove primjene opisuju se u uputama i, kada je moguće, naznačuju se na stroju.

1.3.8. Izbor zaštite od rizika vezanih za pokretne dijelove

Štitnike ili zaštitne naprave konstruirane za zaštitu od rizika vezanih za pokretne dijelove mora se izabrati na temelju vrste rizika. Kao pomoć pri izboru moraju se koristiti niže navedene smjernice.

1.3.8.1. Pokretni dijelovi prijenosa

Štitnici konstruirani za zaštitu osoba od opasnosti koje nastaju djelovanjem pokretnih dijelova prijenosa moraju biti:

– ili pričvršćeni štitnici iz Odjeljka 1.4.2.1., ili

– pokretni blokirajući štitnici iz Odjeljka 1.4.2.2.

Pokretni blokirajući štitnici trebaju se upotrebljavati tamo gdje je predviđen čest pristup.

1.3.8.2. Pokretni dijelovi uključeni u proces

Štitnici ili zaštitne naprave konstruirane za zaštitu osoba od opasnosti koje nastaju djelovanjem pokretnih dijelova uključenih u procese proizvodnje moraju biti:

– ili pričvršćeni štitnici iz Odjeljka 1.4.2.1. ili

– pokretni blokirajući štitnici iz Odjeljka 1.4.2.2. ili

– zaštitne naprave iz Odjeljka 1.4.3. ili

– kombinacija gore navedenog.

Međutim, kada određene dijelove uključene u procese nije moguće učiniti u potpunosti nepristupačnima tijekom pogona zato što procesi zahtijevaju djelovanje poslužitelja, tada takvi dijelovi moraju biti opremljeni sa:

– pričvršćenim štitnicima ili pokretnim blokirajućim štitnicima koji onemogućuju pristup onim dijelovima dijelova koji se ne upotrebljavaju tijekom rada, i

– podesivim štitnicima iz Odjeljka 1.4.2.3., koji ograničavaju pristup onim dijelovima pokretnih dijelova kojima je pristup neophodan.

1.3.9. Rizici od nekontroliranog gibanja

Kada se dio stroja zaustavi, mora se spriječiti svaki pomak od zaustavne pozicije koji bi bio uzrokovan bilo čime osim uporabom kontrolnih uređaja ili on mora biti takav da ne predstavlja opasnost.

1.4. Zahtijevane značajke štitnika i zaštitnih naprava

1.4.1. Opći zahtjevi

Štitnici i zaštitne naprave:

– moraju biti snažne konstrukcije

– moraju biti sigurno pričvršćeni na mjestu

– ne smiju uzrokovati nikakav dodatni rizik

– ne smiju biti takvi da ih je lako zaobići ili onesposobiti,

– moraju biti smješteni na prikladnoj udaljenosti od opasne zone,

– moraju minimalno zaklanjati pregled nad proizvodnim procesom, i

– moraju omogućiti izvođenje bitnih zadataka prilikom instalacije i/ili zamjene alata te u svrhu održavanja, na način da ograniče pristup isključivo na područje na kojemu se zadatak mora izvršiti, po mogućnosti bez da se štitnik mora ukloniti ili zaštitna naprava onesposobiti.

Nadalje, štitnici, kada je to moguće, moraju štititi od izbacivanja ili od padajućih materijala ili predmeta i od emisija koje proizvode strojevi.

1.4.2. Posebni zahtjevi za štitnike

1.4.2.1. Nepomični štitnici

Nepomični štitnici moraju biti pričvršćeni sustavima koje je moguće otvoriti ili ukloniti isključivo uporabom alata.

Sustav pričvršćivanja mora ostati pričvršćen na štitnike ili na stroj kada se štitnici uklone.

Kada je to moguće, štitnici moraju biti takvi da bez potrebnog sustava pričvršćivanja ne mogu ostati na svome mjestu.

1.4.2.2. Pomični blokirajući štitnici

Pomični blokirajući štitnici moraju:

– ostati što je češće moguće pričvršćeni na stroj kada su otvoreni,

– biti konstruirani i proizvedeni tako da ih je moguće podesiti isključivo namjernom radnjom.

Pomični blokirajući štitnici moraju biti povezani s napravom za blokiranje koja:

– onemogućuje pokretanje opasnih funkcija stroja dok je otvorena i

– izdaje naredbu za zaustavljanje kada više nije zatvorena.

Kada je moguće da poslužitelj do opasne zone stigne prije nego što rizik uzrokovan opasnim funkcijama stroja prestane, tada pokretni štitnici osim s napravom za blokiranje moraju dodatno biti povezani i s napravom za zaključavanje štitnika koja:

– sprječava pokretanje opasnih funkcija strojeva sve dok štitnik ne bude zatvoren i zaključan, i

– zadržava štitnik zatvorenim i zaključanim sve dok rizik od ozljede zbog opasnih funkcija stroja ne prestane.

Pomični blokirajući štitnici moraju biti konstruirani tako da odsutnost ili kvar jednog od njihovih dijelova sprječava pokretanje ili zaustavlja opasne funkcije stroja.

1.4.2.3. Podesivi štitnici koji onemogućuju pristup

Podesivi štitnici koji onemogućuju pristup onim dijelovima pokretnih dijelova koji su izričito potrebni za obavljanje posla moraju biti:

– ručno ili mehanički podesivi, ovisno od vrste rada koji se obavlja, i

– lako podesivi bez uporabe alata.

1.4.3. Posebni zahtjevi za zaštitne naprave

Zaštitne naprave moraju biti konstruirane i ugrađene u kontrolni sustav tako da:

– nije moguće pokrenuti pokretne dijelove dok se nalaze na dohvat poslužitelja,

– osobe ne mogu dosegnuti pokretne dijelove dok se oni gibaju i

– odsutnost ili kvar jednog od njihovih dijelova sprječava pokretanje ili zaustavlja opasne funkcije stroja.

Zaštitne naprave smije se moći podesiti isključivo namjernim djelovanjem.

1.5. Zaštita od drugih opasnosti

1.5.1. Električno napajanje

Kada strojevi imaju električno napajanje, ono mora biti konstruirano, proizvedeno i opremljeno tako da sve opasnosti električne prirode jesu ili mogu biti spriječene.

Sigurnosni ciljevi određeni Direktivom 73/23/EEZ primjenjuju se na strojeve. Međutim, obvezama vezanim za procjenu usklađenosti i stavljanje na tržište i/ili puštanje u pogon strojeva, a vezano za opasnosti električne prirode, upravlja isključivo ova Direktiva.

1.5.2. Statički elektricitet

Strojevi moraju biti konstruirani i proizvedeni tako da sprječavaju ili ograničavaju nakupljanje potencijalno opasnih elektrostatičkih naboja i/ili moraju biti opremljeni sustavom za pražnjenje od istih.

1.5.3. Napajanje energijom koja nije električna

Kada se strojevi napajaju energijom koja nije električna, tada moraju biti konstruirani, proizvedeni i opremljeni tako da se izbjegne potencijalni rizik vezan za te izvore energije.

1.5.4. Pogreške prilikom ugradnje

Pogreške do kojih bi lako moglo doći prilikom ugradnje ili ponovne ugradnje određenih dijelova, a koje bi mogle biti izvor opasnosti, moraju biti onemogućene pri konstruiranju i proizvodnji tih dijelova ili, ukoliko navedeno nije moguće, pružanjem informacija o samim dijelovima i/ili njihovim kućištima. Iste informacije moraju biti navedene za pokretne dijelove i/ili njihova kućišta kada je neophodno znati smjer njihovog gibanja kako bi se izbjegla opasnost.

Kada je potrebno, upute moraju pobliže opisati rizike.

Kada neispravan spoj može biti izvor opasnosti, neophodno je konstrukcijom onemogućiti neispravne spojeve ili, ukoliko navedeno nije moguće, osigurati informacije o elementima spajanja i, gdje je primjereno, o načinima spajanja.

1.5.5. Ekstremne temperature

Neophodno je poduzeti mjere za uklanjanje rizika od ozljeda nastalih u dodiru s ili zbog blizine dijelova strojeva ili materijala visoke ili vrlo niske temperature.

Također je neophodno poduzeti mjere potrebne za zaštitu od ili izbjegavanje rizika vezanih uz izbacivanje vrućeg ili vrlo hladnog materijala.

1.5.6. Požar

Strojevi moraju biti konstruirani i proizvedeni tako da se izbjegne svaki rizik od vatre ili pregrijavanja vezan bilo za same strojeve ili za plinove, tekućine, prašinu, isparavanja ili druge tvari koje proizvode ili koriste ti strojevi.

1.5.7. Eksplozija

Strojevi moraju biti konstruirani i proizvedeni tako da se izbjegne svaki rizik od eksplozije vezan bilo za same strojeve ili za plinove, tekućine, prašinu, isparavanja ili druge tvari koje proizvode ili koriste ti strojevi.

Vezano za rizik od eksplozije zbog uporabe stroja u potencijalno eksplozivnim uvjetima, strojevi moraju biti u skladu s odredbama odgovarajuće Direktive Zajednice.

1.5.8. Buka

Strojevi moraju biti konstruirani i proizvedeni tako da se rizici nastali emisijom buke u zrak smanje na najnižu razinu, uzimajući u obzir tehnološki napredak i dostupnost sredstava za smanjenje buke, posebice na njenom izvoru.

Razina emisije buke može se procijeniti sukladno usporedivim podacima o emisiji za slične strojeve.

1.5.9. Vibracije

Strojevi moraju biti konstruirani i proizvedeni tako da se rizici nastali zbog vibracija koje proizvode strojevi smanje na najnižu razinu, uzimajući u obzir tehnološki napredak i dostupnost sredstava za smanjenje vibracija, posebice na njihovom izvoru.

Razina vibracija može se procijeniti sukladno usporedivim podacima o emisiji za slične strojeve.

1.5.10. Zračenje

Nepoželjno zračenje iz strojeva mora biti otklonjeno ili smanjeno na razine koje nemaju štetnih učinaka na osobe.

Sve funkcionalne emisije ionizirajućeg zračenja moraju biti ograničene na najnižu razinu dostatnu za ispravan rad strojeva tijekom postavljanja, pogona i čišćenja. Kada postoji rizik, neophodno je poduzeti potrebne zaštitne mjere.

Sve funkcionalne emisije ne-ionizirajućeg zračenja tijekom postavljanja, pogona i čišćenja moraju biti ograničene na razine koje nemaju štetnih učinaka na osobe.

1.5.11. Vanjsko zračenje

Strojevi moraju biti konstruirani i proizvedeni tako da vanjska zračenja ne mogu ometati njihov rad.

1.5.12. Lasersko zračenje

Kada se koristi laserska oprema, neophodno je u obzir uzeti sljedeće točke:

– laserska oprema na strojevima mora biti konstruirana i proizvedena tako da bude spriječeno bilo kakvo slučajno zračenje,

– laserska oprema na strojevima mora biti zaštićena tako da izravno zračenje, zračenje uzrokovano refleksijom ili raspršivanjem i sekundarno zračenje ne oštećuju zdravlje,

– optička oprema za promatranje ili podešavanje laserske opreme na strojevima mora biti takva da ne uzrokuje nikakav rizik od laserskog zračenja.

1.5.13. Ispuštanje opasnih materijala i tvari

Strojevi moraju biti konstruirani i proizvedeni tako da je moguće izbjeći rizike od udisanja, probavljanja, dodira s kožom, očima i sluznicama te apsorpcije kroz kožu opasnih materijala i tvari koje ti strojevi proizvode.

Kada rizik nije moguće otkloniti, strojevi moraju biti opremljeni tako da je opasne materijale i tvari moguće svladati, odvoditi, isprati raspršivanjem vode, filtrirati ili tretirati nekom drugom jednako učinkovitom metodom.

Kada proizvodni proces nije u potpunosti zatvoren tijekom normalnog rada strojeva, naprave za svladavanje i/ili evakuaciju moraju biti smještene tako da imaju najveći mogući učinak.

1.5.14. Rizik od zatvaranja u stroj

Strojevi moraju biti konstruirani, proizvedeni ili opremljeni sredstvima koja onemogućuju zatvaranje osobe unutar stroja ili, ukoliko to nije moguće, sredstvima za poziv u pomoć.

1.5.15. Rizik od klizanja, spoticanja ili pada

Dijelovi strojeva oko kojih će se osobe vjerojatno kretati ili stajati moraju biti konstruirani i proizvedeni tako da spriječe klizanje, spoticanje ili pad osoba na ili sa tih dijelova.

Kada je potrebno, ovi dijelovi moraju biti opremljeni rukohvatima koji su pričvršćeni u odnosu na korisnike i koji im omogućavaju održavanje stabilnosti.

1.5.16. Zaštita od udara groma

Strojevi kojima je za vrijeme njihovog rada potrebna zaštita od učinka udara munje moraju biti opremljeni sistemom za odvod nastalog električnog naboja u zemlju.

1.6. Održavanje

1.6.1. Održavanje strojeva

Točke za podešavanje i održavanje moraju biti smještene izvan opasnih zona. Izvođenje podešavanja, održavanja, popravaka, čišćenja i servisiranja mora biti moguće dok strojevi nisu u pogonu.

Ukoliko jedan ili više gore navedenih uvjeta ne može biti zadovoljen iz tehničkih razloga, potrebno je poduzeti mjere koje osiguravaju sigurno izvođenje tih radnji (vidi Odjeljak 1.2.5).

Kada se radi o automatskim strojevima i, kada je potrebno, ostalim strojevima, neophodno je osigurati priključnu napravu za namještanje dijagnostičke opreme za traženje kvarova.

Komponente automatiziranih strojeva koje je potrebno često mijenjati mora biti moguće lako i sigurno ukloniti i zamijeniti. Pristup ovim komponentama mora omogućiti izvršavanje tih zadataka uz potrebna tehnička sredstva u skladu s navedenim načinima upravljanja.

1.6.2. Pristup upravljačkim mjestima i mjestima servisiranja

Strojevi moraju biti konstruirani i proizvedeni tako da dopuštaju siguran pristup svim područjima gdje je potrebno djelovati tijekom pogona, prilagodbe i održavanja strojeva.

1.6.3. Odvajanje od izvora energije

Strojevi moraju biti opremljeni sredstvima za odvajanje od svih izvora energije. Takva sredstva moraju biti jasno označeni.

Moraju imati mogućnost zaključavanja kada ponovno spajanje može ugroziti osobe. Sredstva također moraju imati mogućnost zaključavanja kada poslužitelj s niti jednog njemu dostupnog mjesta ne može provjeriti je li napajanje još uvijek isključeno.

Kada se radi o strojevima koje je moguće uključiti u električnu utičnicu, dostatno je izvlačenje utikača, pod uvjetom da sa svakog njemu dostupnog mjesta poslužitelj može provjeriti je li utikač i dalje izvučen.

Nakon prekida dotoka energije mora biti omogućen normalni rasap sve preostale ili uskladištene energije u sklopovima strojeva, bez rizika za osobe.

Iznimka odredbama iz prethodnog stavka su određeni sklopovi koji smiju ostati priključeni na svoj izvor energije kako bi, na primjer, držali dijelove, zaštitili informacije, osvjetljavali unutrašnjost, itd. U tom slučaju potrebno je poduzeti posebne korake da se osigura sigurnost poslužitelja.

1.6.4. Djelovanje poslužitelja

Strojevi moraju biti konstruirani, proizvedeni i opremljeni tako da je potreba za djelovanjem poslužitelja ograničena.

Ukoliko je djelovanje poslužitelja neizbježno, mora biti omogućeno njegovo jednostavno i sigurno izvršavanje.

1.6.5. Čišćenje unutarnjih dijelova

Strojevi moraju biti konstruirani i proizvedeni tako da omogućuju čišćenje unutarnjih dijelova koji su sadržavali opasne tvari ili preparate, bez ulaženja u te dijelove; također mora biti omogućeno da se svako potrebno uklanjanje zaglavljenja izvrši izvana. Ukoliko nije moguće izbjeći ulazak u stroj, tada on mora biti konstruiran i proizveden tako da omogućuje sigurno čišćenje.

1.7. Indikatori

1.7.1. Informacije i upozorenja na strojevima

Poželjno je da informacije i upozorenja na strojevima budu naznačeni u obliku lako razumljivih simbola i piktograma. Sve pisane ili verbalne informacije i upozorenja moraju biti izraženi na službenom jeziku ili jezicima Zajednice, koje u skladu s Ugovorm može odrediti država članica u kojoj se strojevi plasiraju na tržište i/ili puštaju u pogon, a na zahtjev mogu biti popraćeni i inačicama na bilo kojem drugom službenom jeziku ili jezicima Zajednice, koje razumiju poslužitelji.

1.7.1.1. Informacije i načini informiranja

Informacije potrebne za upravljanje strojevima pružaju se u jednoznačnom i lako razumljivom obliku. Ne smiju biti preopsežne kako ne bi preopteretile poslužitelja.

Optički zasloni ili neka druga interaktivna sredstva komunikacije između poslužitelja i stroja moraju biti lako razumljiva i jednostavna za uporabu.

1.7.1.2. Načini upozorenja

Kada zdravlje ili sigurnost osoba mogu biti ugroženi zbog pogreške u radu strojeva bez nadzora, tada ti strojevi moraju biti opremljeni tako da daju prikladan zvučni ili svjetlosni signal upozorenja.

Kada su strojevi opremljeni uređajima za upozoravanje, tada potonji moraju biti jednoznačni i lako uočljivi. Poslužitelju u svakom trenutku mora biti omogućeno provjeravanje rada takvih uređaja.

Obvezno je ispunjavanje odredbi odgovarajućih direktiva Zajednice vezanih za boje i sigurnosne signale.

1.7.2. Upozoravanje na preostale rizike

Kada rizici preostaju unatoč mjerama sigurnog konstruiranja, sigurnosne zaštite i primjeni dodatnih zaštitnih mjera, obvezno je osigurati potrebna upozorenja, uključujući i uređaje za upozoravanje.

1.7.3. Označavanje strojeva

Na svim strojevima moraju biti vidljivo, čitko i neizbrisivo naznačene najmanje sljedeće informacije:

– naziv i puna adresa proizvođača i, gdje je primjenjivo, njegovog ovlaštenog predstavnika,

– naziv stroja,

– CE oznaka (vidi Dodatak I.II),

– oznaka serije ili vrste,

– serijski broj, ukoliko postoji,

– godina proizvodnje, što znači godina kada je proces proizvodnje završen.

Zabranjeno je pred-datiranje ili post-datiranje strojeva prilikom stavljanja CE oznaka.

Nadalje, strojevi proizvedeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim uvjetima moraju biti označeni u skladu s time.

Strojevi također moraju nositi sve informacije relevantne za svoj tip i neophodne za sigurnu uporabu. Takve informacije podložne su zahtjevima iz Odjeljka 1.7.1.

Kada je nekim dijelom stroja za vrijeme uporabe neophodno rukovati uz uporabu opreme za dizanje, tada njegova masa mora biti čitko, neizbrisivo i jednoznačno naznačena.

1.7.4. Upute

Svi strojevi moraju imati upute na službenom jeziku Zajednice ili na jezicima zemlje članice u kojoj se stavljaju na tržište i/ili puštaju u pogon.

Upute priložene uz strojeve moraju biti ili »Originalne upute« ili »Prijevod originalnih uputa«, a u tom slučaju uz prijevod moraju biti priložene i originalne upute.

Iznimno, upute za održavanje namijenjene specijaliziranom osoblju koje određuje proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik mogu biti priložene na samo jednom jeziku Zajednice koji to specijalizirano osoblje razumije.

Upute moraju biti napisane u skladu s načelima koja slijede.

1.7.4.1. Opća načela pisanja uputa

(a) Upute moraju biti pisane na jednom ili više službenih jezika Zajednice. Riječi »Originalne upute« moraju se nalaziti na jezičnoj inačici ili inačicama koje je ovjerio proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik.

(b) Kada na službenom jeziku/jezicima zemlje gdje će se strojevi upotrebljavati ne postoje »Originalne upute«, tada prijevod na taj jezik/te jezike moraju osigurati ili proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik ili osoba koja strojeve dovodi u dotično jezično područje. Prijevod mora nositi naznaku »Prijevod originalnih uputa«.

(c) Sadržaj mora pokrivati ne samo predviđenu namjenu strojeva već mora u obzir uzeti i moguće razumno predvidive pogrešne uporabe tih strojeva.

(d) Kada se radi o strojevima namijenjenim za uporabu poslužitelja početnika, rječnik i grafički izgled upute za uporabu mora uzeti u obzir razinu općeg znanja i pronicljivost koju je razumno moguće očekivati od takvih poslužitelja.

1.7.4.2. Sadržaj uputa

Sve upute za uporabu moraju sadržavati, kada je prikladno, najmanje sljedeće informacije:

(a) naziv tvrtke i puna adresa proizvođača i njegovog ovlaštenog predstavnika;

(b) naziv stroja kako je naznačen na samome stroju, osim serijskog broja (vidi Odjeljak 1.7.3.);

(c) deklaraciju o usklađenosti s EZ smjernicama, ili dokument koji navodi sadržaj deklaracije o usklađenosti s EZ smjernicama, prikazuje potankosti o stroju, a koje ne uključuju nužno serijski broj i potpis;

(d) opći opis stroja;

(e) crteže, dijagrame, opise i objašnjenja potrebna za uporabu, održavanje i popravak stroja i provjeru ispravnosti rada istog;

(f) opis radnog/ih položaja koje će poslužitelji vjerojatno upotrebljavati;

(g) opis predviđene namjene stroja;

(h) upozorenja o načinima na koje se stroj ne smije upotrebljavati, a koje je iskustvo pokazalo mogućima;

(i) upute za sklapanje, instalaciju i povezivanje, uključujući crteže, dijagrame i načine priključivanja i oznaku osovine ili sklopa na koji se stroj postavlja;

(j) upute vezane za postavljanje i sklapanje s ciljem smanjivanje buke ili vibracija;

(k) upute za puštanje u pogon i upotrebljavanje stroja i, kada je potrebno, upute za obuku poslužitelja;

(l) informacije o preostalim rizicima koji se javljaju unatoč mjerama imanentno sigurne konstrukcije, sigurnosne zaštite i primjeni dodatnih zaštitnih mjera;

(m) upute o mjerama zaštite koje korisnik mora poduzeti, uključujući, kada je prikladno i osobnu zaštitnu opremu koja mora biti osigurana;

(n) osnovna svojstva alata kojeg je moguće postaviti na stroj;

(o) uvjete u kojima stroj ispunjava zahtjeve o stabilnosti tijekom uporabe, prijevoza, sklapanja, rasklapanja kada nije u uporabi, ispitivanja ili predvidljivih kvarova;

(p) upute za osiguravanje sigurnog obavljanja radnji prijevoza, rukovanja i skladištenja, s navedenom masom stroja i raznih njegovih dijelova, kada se redovito prevoze odvojeno;

(q) način postupanja koji se primjenjuje u slučaju nesreće ili kvara; ukoliko je pojava zaglavljenja vjerojatna, način postupanja koji se primjenjuje za osiguravanje sigurnog uklanjanja zaglavljenja opreme;

(r) opis postupaka prilagođavanja i održavanja koje mora obavljati korisnik i mjera preventivnog održavanja koje treba poštovati;

(s) upute kako sigurno izvoditi prilagođavanje i održavanje, uključujući sigurnosne mjere koje je potrebno poduzeti tijekom obavljanja tih zadataka;

(t) specifikacije rezervnih dijelova koje je potrebno upotrebljavati, kada oni utječu na zdravlje i sigurnost poslužitelja;

(u) sljedeće informacije o emisiji buke u zrak:

– A-vrijednosnu razinu emisije zvučnog pritiska na radnim mjestima, kada ona prelazi 70 dB(A); kada ona ne prelazi 70 dB(A) to mora biti naznačeno,

– vršnu trenutačnu C-vrijednosnu razinu zvučnog pritiska na radnim mjestima, kada ona prelazi 63 Pa

(130 dB u odnosu na 20 μPa),

– A-vrijednosnu razinu jakosti zvuka koji emitira stroj, kada A-vrijednosna razina emisije zvučnog pritiska na radnim mjestima prelazi 80 dB(A).

Ove vrijednosti moraju biti ili doista izmjerene vrijednosti za dotične strojeve ili vrijednosti ustanovljene na temelju mjerenja izvršenih za tehnički usporedive strojeve tipične za vrstu stroja koji se proizvodi.

Kada se radi o izuzetno velikim strojevima, umjesto A-vrijednosnih razina jakosti zvuka smiju biti navedene A-vrijednosne razine emisije zvučnog pritiska na određenim mjestima oko stroja.

Kada se ne upotrebljavaju harmonizirani standardi, razina zvuka mora se izmjeriti uporabom načina najprikladnijeg za dotični stroj. Uvijek kada se navode vrijednosti emisije zvuka, neophodno je navesti i odstupanja vezana za te vrijednosti. Moraju biti navedeni uvjeti rada stroja za vrijeme mjerenja te također i korištene metode mjerenja.

Kada radno/a mjesto/a nije definirano/a ili ga/ih nije moguće definirati, neophodno je izmjeriti A-vrijednosnu razinu zvučnog pritiska na udaljenosti od 1 metra od površine stroja te na visini od 1,6 metara od tla ili prilazne platforme. Moraju biti navedeni mjesto i vrijednost maksimalnog zvučnog pritiska.

Kada odgovarajuće direktive Zajednice određuju druge zahtjeve vezane za mjerenje razine zvučnog pritiska ili razine jakosti zvuka, tada se obvezno slijede te direktive, a odgovarajuće odredbe iz ovog odjeljka tada se ne primjenjuju;

(v) kada je vjerojatno da će stroj emitirati ne-ionizirajuće zračenje koje može nauditi osobama, posebice osobama s aktiviranim ili neaktiviranim ugrađenim medicinskim pomagalima, obvezno se pružaju informacije vezane za emisije zračenja, a namijenjene poslužiteljima i izloženim osobama.

1.7.4.3. Prodajni prospekti

Prodajni prospekti koji opisuju stroj ne smiju biti u suprotnosti s uputama vezanima uz zdravstvene i sigurnosne aspekte. Prodajni prospekti koji opisuju radne karakteristike stroja moraju sadržavati informacije o emisijama identične onima iz uputa.

2. DODATNI TEMELJNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA ODREĐENE KATEGORIJE STROJEVA

Strojevi u proizvodnji hrane, strojevi za kozmetičke i farmaceutske proizvode, ručni i/ili ručno upravljani strojevi, prijenosni strojevi za zabijanje i drugi udarni strojevi, strojevi za obradu drveta i materijala sa sličnim fizikalnim karakteristikama moraju ispuniti sve temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve opisane u ovom poglavlju (vidi Opća načela, točka 4.).

2.1. Strojevi u proizvodnji hrane i strojevi za kozmetičke ili farmaceutske proizvode

2.1.1. Općenito

Strojevi namijenjeni za korištenje u prehrambenoj industriji ili za kozmetičke ili farmaceutske proizvode moraju se konstruirati i izraditi na način da se izbjegne bilo kakav rizik od infekcije, bolesti ili zaraze.

Moraju se poštivati sljedeći zahtjevi:

(a) materijali u kontaktu sa, ili kojima je namjena doći u kontakt sa, prehrambenim ili kozmetičkim ili farmaceutskim proizvodima moraju zadovoljiti uvjete koje propisuje odgovorajaća direktiva. Strojevi se moraju konstruirati i izraditi na način da se ovi materijali mogu očistiti prije svake upotrebe. Kada to nije moguće moraju se koristiti zamjenjivi dijelovi;

(b) sve površine u kontaktu s prehrambenim ili kozmetičkim ili farmaceutskim proizvodima, osim površina zamjenjivih dijelova, moraju:

– biti glatke, bez izbočina ili pukotina u kojima bi se mogle nakupiti organske tvari. Isto vrijedi i za njihova spojeve,

– biti konstruirane i izrađene tako da smanje na najmanju mjeru izbočine, bridove i udubine kod sklopova,

– se lako čistiti i dezinficirati, kada je potrebno nakon uklanjanja dijelova koji se lako demontiraju; unutrašnja površina mora imati dostatne polumjere zakrivljenosti kako bi se omogućilo temeljito čišćenje;

(c) tekućine, plinovi i aerosoli koji nastaju od prehrambenih proizvoda, kozmetičkih ili farmaceutskih proizvoda kao i od tekućina za čišćenje, dezinficiranje i ispiranje moraju se moći potpuno isprazniti iz stroja (po mogućnosti u položaju za »čišćenje«);

(d) strojevi se moraju konstruirati i izraditi na način da spriječe ulazak bilo kakvih tvari ili živih bića, osobito kukaca, ili nakupljanje organskih tvari u područjima koja se ne mogu očistiti;

(e) strojevi se moraju konstruirati i izraditi tako da nikakve pomoćne tvari opasne po zdravlje, uključujući i korištena maziva, ne mogu doći u dodir s prehrambenim proizvodima, kozmetičkim ili farmaceutskim proizvodima. Ako je potrebno, strojevi se moraju konstruirati i izraditi tako da se može trajno provjeravati sukladnost s tim zahtjevom.

2.1.2. Upute

U uputama za strojeve u proizvodnji hrane ili strojeve za korištenje kod kozmetičkih ili farmaceutskih proizvoda moraju se navesti preporučeni proizvodi i načini čišćenja, dezinfekcije ili ispiranja, ne samo za lako dostupna područja već i za područja kojima pristup nije moguć ili se to ne preporuča.

2.2. Prijenosni ručni i/ili ručno upravljani strojevi

2.2.1. Općenito

Prijenosni ručni i/ili ručno upravljani strojevi moraju:

– ovisno o tipu stroja, imati dovoljno veliku oslanjajuću površinu i dovoljan broj ručica i potpornja odgovarajuće veličine, koji su raspoređeni tako da osiguravaju stabilnost stroja u predviđenim radnim uvjetima,

– osim kada je tehnički nemoguće, ili kada postoji neovisni upravljački uređaj, u slučaju ručica koje se ne mogu potpuno sigurno otpustiti, moraju biti opremljeni upravljačkim uređajima za pokretanje i zaustavljanje tako postavljenim da poslužitelj može njima rukovati bez ispuštanja ručica

– ne predstavljaju rizik od slučajnog pokretanja i/ili nastavka rada nakon što poslužitelj ispusti ručicu. Istovjetne mjere moraju se poduzeti ako ovaj zahtjev nije tehnički izvediv,

– dopustiti, kada je potrebno, vizualnu provjeru opasnog područja i doticaja alata s materijalom koje se obrađuje.

Ručice prijenosnih strojeva moraju se konstruirati i izraditi tako da je pokretanje ili zaustavljanje izravno.

2.2.1.1. Upute

Upute moraju sadržavati sljedeće informacije o vibracijama koje predaju prijenosni ručni ili ručno upravljani stroj:

– ukupnu vrijednost vibriranja kojemu su izložene ruke, ako prelazi 2,5 m/sz. Kada ta vrijednost ne prelazi 2,5 m/sz, to se mora napomenuti,

– mjernu nesigurnost.

Vrijednosti moraju biti ili zaista izmjerene za dotični stroj ili utvrđene na temelju mjerenja napravljenih za strojeve koji se tehnički mogu usporediti i reprezentativni su za stroj koji se treba proizvesti.

Ako se ne primjenjuju harmonizirani standardi, podaci o vibracijama moraju se izmjeriti pomoću propisa za mjerenje, koji odgovaraju tom stroju.

Moraju se navesti radni uvjeti tijekom mjerenja i metode korištene za mjerenje, ili navesti upute na primijenjene harmonizirane standarde.

2.2.2. Prijenosni strojevi za zabijanje i drugi udarni strojevi

2.2.2.1. Općenito

Prijenosni strojevi za zabijanje i drugi udarni strojevi moraju se konstruirati i izraditi tako:

– da se energija prenosi na udareni predmet putem posredne komponente koja ne napušta uređaj,

– da aktivirajući uređaj sprječava udarac ako stroj nije ispravno pozicioniran s odgovarajućim pritiskom na osnovni materijal,

– se sprječava nenamjerno pokretanje; kada je potrebno, zahtijeva se odgovarajući slijed radnji na aktivirajućem uređaju i uređaju za upravljanje kako bi pokrenuli udarac,

– da sprječava nenamjerno pokretanje tijekom rukovanja ili u slučaju udarca,

– da se postupak punjenja i pražnjenja može izvoditi jednostavno i sigurno.

Kada je potrebno, mora biti omogućeno opremanje naprave sa zaštitom od krhotina i proizvođač stroja mora osigurati odgovarajuću zaštitu.

2.2.2.2. Upute

Upute moraju sadržavati potrebne informacije koje se odnose na:

– dodatne i zamjenjive dijelove koji se mogu koristiti sa strojem,

– odgovarajući elementi za zabijanje ili druge udarne elemente koji se mogu koristiti sa strojem,

– gdje je prikladno, korištenje odgovarajućih naboja.

2.3. Strojevi za obradu drva i materijala sa sličnim fizikalnim karakteristikama

Strojevi za obradu drva i materijala sa sličnim fizikalnim karakteristikama moraju biti u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a) strojevi se moraju konstruirati, izraditi i opremiti tako da se komad koji se strojno obrađuje može postaviti i voditi sigurno; ako se komad ručno drži na radnom stolu, taj stol mora biti dostatno stabilan tijekom rada te ne smije sprječavati kretanje komada;

(b) ako će se strojevi vjerojatno upotrebljavati u uvjetima koji uključuju rizik od izbacivanja komada drveta, moraju se konstruirati, izraditi ili opremiti tako da spriječi izbacivanja tog tipa, ili ako to nije moguće, da izbacivanje ne izaziva opasnost za poslužitelja i/ili izložene osobe;

(c) stroj mora biti opremljen s automatskom kočnicom koja zaustavlja oruđe dovoljno brzo ako postoji rizik od dodira s tim oruđem dok se stroj zaustavlja.

(d) kad je oruđe ugrađeno u stroj koji nije potpuno automatiziran, stroj se mora konstruirati i izraditi tako da ukloni ili smanji rizik od slučajnih ozljeda.

3. DODATNI TEMELJNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA UBLAŽAVANJE OPASNOSTI ZBOG MOGUĆNOSTI POMICANJA STROJEVA

Stroj koji predstavlja opasnost zbog mogućnosti pomicanja mora ispuniti sve temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve opisane u ovom poglavlju (vidi Opća načela, točka 4).

3.1. Općenito

3.1.1. Definicije

(a) »Stroj koji predstavlja opasnost zbog mogućnosti pomicanja« znači

– stroj čiji rad zahtijeva ili kretanje tijekom rada, ili neprekidno ili isprekidano kretanje između niza stalnih radnih položaja ili

– stroj kojim se upravlja bez micanja, ali koji može biti opremljen tako da se može lako pomicati s jednog mjesta na drugo.

(b) »Vozač« označava poslužitelja odgovornog za kretanje strojeva. Vozač se može voziti strojem ili hodati prateći stroj ili voditi stroj daljinskim upravljanjem.

3.2. Radne stanice

3.2.1. Mjesto vozača

Vidljivost s mjesta vozača mora biti takva da vozač može u potpunoj sigurnosti za sebe i izložene osobe upravljati strojem i njegovim oruđima u uvjetima predviđenim za njihovu uporabu. Kada je potrebno, moraju se osigurati odgovarajući uređaji za uklanjanje opasnosti zbog neodgovarajuće izravne vidljivosti.

Stroj na kojem se vozač vozi mora se konstruirati i izraditi tako da, s mjesta za vozače, ne postoji rizik od slučajnoga dodira s kotačima ili tračnicama.

Mjesto vozača na strojevima na kojima se vozi mora se konstruirati i izraditi tako da se može ugraditi kabina za vozača, pod uvjetom da se time ne povećava rizik i da ima mjesta. U kabini mora biti mjesto za upute potrebne vozaču.

3.2.2. Sjedala

Kada postoji rizik da poslužitelj ili osobe koje se voze na stroju budu prignječeni između dijelova stroja i tla ako se stroj nagne ili prevrne, osobito za strojeve koji su opremljeni sa zaštitnom konstrukcijom na koju upućuje Odjeljak 3.4.3. ili 3.4.4., njihova sjedala moraju biti konstruirana ili opremljena sa sigurnosnim pojasom ili istovrijednim uređajem koji zadržava vozača na njegovu sjedalu bez ograničenja bilo kakvih pokreta nužnih za vožnju ili pokreta koji se odnose na konstrukciju zbog suspenzije sjedala. Takav sigurnosni pojas ili istovrijedni uređaj ne bi se trebao ugraditi ako povećava rizik.

3.2.3. Druga mjesta

Ako uvjeti korištenja dopuštaju da se poslužitelji koji nisu vozači povremeno ili redovito voze strojevima, ili rade na njima, moraju se osigurati odgovarajuća mjesta koja im omogućavaju da se voze ili rade na stroju bez rizika.

Drugi i treći stavci Odjeljka 3.2.1 primjenjuju se također za mjesta namijenjena poslužiteljima koji nisu vozači.

3.3. Upravljački sustavi

Ako je potrebno, moraju se poduzeti mjere kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje kontrola. U slučaju sustava za upravljanje na daljinu, na svakoj kontrolnoj jedinici mora jasno biti naznačen stroj kojim ta kontrolna jedinica upravlja.

Sustav za upravljanje na daljinu mora se konstruirati i izraditi tako da utječe samo na:

– dotični stroj

– dotične funkcije

Stroj kojim se upravlja na daljinu mora se konstruirati i izraditi tako da reagira samo na signale od njemu namijenjenih kontrolnih jedinica.

3.3.1. Upravljački uređaji

Vozač mora s mjesta za vožnju moći pokrenuti sve upravljačke uređaje koji su potrebni za upravljanje strojem, osim funkcija koje se mogu sigurno aktivirati samo uporabom upravljačkih uređaja koji se nalaze podalje od mjesta vozača. Te funkcije posebno uključuju one funkcije za koje su odgovorni poslužitelji koji nisu vozači ili za koje vozač mora napustiti svoje mjesto za vožnju kako bi njima sigurno upravljao. Ako postoje pedale, moraju biti konstruirane, izrađene i ugrađene tako da vozaču omogućavaju sigurno upravljanje uz najmanji rizik nepravilne upotrebe. Njihova površina mora biti otporna na klizanje i lako se čistiti.

Kada njihov rad može dovesti do opasnosti, osobito opasnih kretnji, upravljački uređaji, osim onih s unaprijed namještenim položajima, moraju se vratiti u neutralni položaj čim ih poslužitelj otpusti. U slučaju strojeva s kotačima, upravljački sustav mora se konstruirati i izraditi tako da ublaži silu iznenadnih pokreta upravljača ili upravljačke poluge, a do koje dolazi zbog udaraca u upravljačke kotače.

Bilo kakvi upravljački element koji blokira diferencijal mora se konstruirati i urediti tako da omogućava deblokiranje diferencijala kada se stroj kreće.

Šesti stavak Odjeljka 1.2.2., koji se odnosi na zvučne i/ili optičke signale upozorenja, primjenjuje se samo u slučaju vožnje unatrag.

3.2.2. Pokretanje/kretanje

Sve putujuće kretnje strojeva s vlastitim pogonom i s vozačem koji se vozi strojem moraju biti moguće samo ako je vozač uz upravljačke uređaje.

Kada se, u operativne svrhe, na stroj ugrade uređaji koji prelaze njegove uobičajene prostorne gabarite (npr. stabilizatori, krak dizalice itd.) vozaču se moraju osigurati sredstva za jednostavnu provjeru, prije pokretanja stroja, da se takvi uređaji nalaze u određenom položaju koji omogućava sigurno kretanje.

Ovo se primjenjuje na sve druge dijelove koji, kako bi se omogućilo sigurno kretanje, moraju biti u određenom položaju, ako je potrebno i blokirani.

Ako to ne dovodi do drugih rizika, kretanje stroja mora ovisiti o sigurnom položaju gore navedenih dijelova.

Ne smije postojati mogućnost nenamjernog pokretanja stroja kad se pokreće motor.

3.3.3. Funkcija premještanja

Ne dovodeći u pitanje propise cestovnog prometa, strojevi s vlastitim pogonom i njihove prikolice moraju ispuniti zahtjeve za usporavanje, zaustavljanje, kočenje i imobilizaciju kako bi se osigurala sigurnost u svim dopuštenim uvjetima rada, opterećenja, brzine, terena i nagiba.

Vozač mora moći usporiti ili zaustaviti stroj s vlastitim pogonom s pomoću glavnog uređaja. Kada je radi sigurnosti potrebno, u slučaju kvara glavnog uređaja, ili nestanka energije za pogon glavnog uređaja, mora postojati uređaj za usporavanje i zaustavljanje u nuždi s potpuno neovisnim i lako dostupnim upravljanjem.

Kada je radi sigurnosti potrebno, mora postojati parkirni uređaj kako bi se stacionarni strojevi imobilizirali. Ovaj uređaj može se kombinirati s jednim od uređaja na koje upućuje drugi stavak, pod uvjetom da je potpuno mehanički.

Strojevi s daljinskim upravljanjem moraju biti opremljeni s uređajima za automatsko i trenutno zaustavljanje rada i za sprječavanje mogućih opasnih radnji u sljedećim situacijama:

– ako vozač izgubi kontrolu,

– ako primi signal za zaustavljanje,

– ako se primijeti kvar na dijelu sustava zaduženog za sigurnost,

– ako se ne detektira potvrdni signal u naznačenom vremenu.

Odjeljak 1.2.4. se ne primjenjuje na funkcije premještanja.

3.3.4. Premještanje strojeva kojima upravljaju pješaci

Premještanje strojeva s vlastitim pogonom kojima upravljaju pješaci smije se vršiti samo ukoliko vozač trajno djeluje na odgovarajuću napravu za upravljanje. Kretanje se pogotovo ne smije dogoditi kod pokretanja motora.

Sustavi za upravljanje za strojeve kojima upravljaju pješaci moraju biti osmišljeni na način da se što više smanje rizici koji proizlaze iz nenamjernog kretanja stroja prema vozaču, posebice:

– gnječenja,

– ozljeda izazvanih rotirajućim alatima.

Brzina kretanja stroja mora biti usklađena s brzinom hoda vozača.

Kod strojeva na koje se mogu priključiti rotirajući alati ne smije biti moguće pokrenuti alat kada je uključena funkcija za kretanje unazad, osim u slučajevima kada kretanje stroja proizlazi iz kretanja alata.

U potonjem slučaju, brzina kretanja unazad mora biti takva da ne ugrožava sigurnost vozača.

3.3.5. Kvar upravljačkoga kruga

Kvar pomoćnog izvora napajanja za upravljanje, kad je ugrađen, ne smije spriječiti upravljanje strojem tijekom vremena potrebnog za zaustavljanje.

3.4. Zaštita od mehaničkih rizika

3.4.1. Nekontrolirano kretanje

Stroj mora biti osmišljen, izrađen i gdje je moguće, postavljen na svoje pokretno postolje na način da, kada se kreće, nekontrolirane oscilacije njegovog gravitacijskog središta ne utječu na njegovu stabilnost ili vrše prekomjerno naprezanje njegove konstrukcije.

3.4.2. Gibajući dijelovi prijenosa

Iznimno od Odjeljka 1.3.8.1, kada su u pitanju motori, pomične zaštitne naprave koje sprječavaju pristup gibajućim dijelovima u prostoru motora ne trebaju imati naprave za blokiranje ukoliko se moraju otvarati pomoću alata, ključa ili upravljača koji se nalazi na vozačkom mjestu, pod uvjetom da se potonji nalazi u potpuno zatvorenoj kabini s ključanicom koja sprječava nedopušteni pristup.

3.4.3. Prevrtanje i prevrnuće

Kada se kod strojeva s vlastitim pogonom na njima voze vozač(i), poslužitelj(i) ili druga(e) osoba(e), postoji rizik prevrtanja i prevrnuća, strojevi moraju imati odgovarajuću zaštitnu konstrukciju, osim u slučajevima kada ona povećava rizik.

Spomenuta struktura mora u slučaju prevrtanja ili prevrnuća omogućiti osobi(ama) koja(e) se nalazi(e) na stroju odgovarajuću veličinu dopuštenog progiba.

Kako bi se utvrdilo da je konstrukcija u suglasnosti sa zahtjevom izloženim u drugom članku, proizvođač ili ovlašteni predstavnik mora izvršiti odgovarajuća ispitivanja ili naručiti izvršavanje odgovarajućih ispitivanja svakog pojedinog tipa konstrukcije.

3.4.4. Predmeti koji padaju

Kada kod strojeva s vlastitim pogonom, na kojima se voze vozač(i), poslužitelj(i) ili druga(e) osoba(e), postoji rizik od pada predmeta ili materijala, strojevi moraju biti osmišljeni i izrađeni na način da u obzir budu uzeti ti rizici te opremljeni, ukoliko to njihova veličina dopušta, odgovarajućom zaštitnom konstrukcijom.

Zaštitna konstrukcija mora biti takva da, u slučaju pada predmeta ili materijala, osobi(ama) koje se nalaze na stroju jamči odgovarajuću veličinu dopuštenog progiba.

Kako bi se utvrdilo da je konstrukcija u suglasnosti sa zahtjevom izloženim u drugom članku, proizvođač ili ovlašteni predstavnik mora izvršiti odgovarajuća ispitivanja ili naručiti izvršavanje odgovarajućih ispitivanja svakog pojedinog tipa konstrukcije.

3.4.5. Sredstva za pristup

Rukohvati i stube moraju biti osmišljeni, izrađeni i raspoređeni tako da ih osobe koje upravljaju strojevima koriste instinktivno te im kod pristupa nisu potrebne upravljačke naprave.

3.4.6. Vučne naprave

Svi strojevi koji se koriste za vuču ili koji se vuku moraju biti opremljeni vučnim napravama ili napravama za spajanje koje su osmišljene, izrađene i raspoređene tako da osiguravaju jednostavno i sigurno spajanje i odvajanje te da sprječavaju slučajno odvajanje tijekom korištenja.

U onoj mjeri u kojoj opterećenje šipke za vuču to zahtijeva, takvi strojevi moraju biti opremljeni postoljem s nosivom površinom koja odgovara teretu i terenu.

3.4.7. Prijenos energije između strojeva s vlastitim pogonom (ili tegljača) na druge strojeve

Vratila za prijenos s univerzalnim priključcima koje povezuju strojeve na vlastiti pogon (ili tegljače) s drugim strojevima moraju biti osmišljene i izrađene na takav način da je bilo koji dio koji se pokreće prilikom operacije zaštićen cijelom svojom duljinom.

Na strani strojeva na vlastiti pogon (ili tegljača), priključno mjesto na koje se priključuje prijenosno vratilo, mora biti zaštićeno zaštitnom napravom koja je priključena i povezana sa strojem na vlastiti pogon (ili tegljačem) ili bilo kojom drugom napravom koja nudi jednaku razinu zaštite.

Mora biti moguće otvoriti spomenutu zaštitnu napravu kako bi se omogućio pristup odstranjivoj napravi za mehanički prijenos.

Kada se namjesti, mora biti dovoljno prostora za sprječavanje oštećenja pogonske osovine za vrijeme gibanja stroja (ili tegljača).

Na strani strojeva koji se vuku, ulazno se vratilo mora nalaziti u zaštitnom kućištu koje je priključeno na stroj.

Graničnici zakretnih momenata ili spojke u praznom hodu mogu biti spojene s univerzalnim priključcima prijenosa samo na strani pogonskog stroja. Prijenosno vratilo univerzalnoga priključka mora se na odgovarajući način označiti.

Svi strojevi koji primaju snagu, odnosno čije upravljanje zahtijeva priključivanje odstranjive naprave za mehanički prijenos na stroj na vlastiti pogon (ili tegljač), moraju imati sustav za priključivanje odstranjive naprave za mehanički prijenos tako da se, kada je stroj nespregnut, odstranjiva naprava za mehanički prijenos i njena zaštitna naprava ne oštete kod dodira s terenom ili dijelom stroja.

Vanjski dijelovi zaštitne naprave moraju biti tako osmišljeni, izrađeni i razmješteni da se ne mogu okretati s odstranjivom napravom za mehanički prijenos.

Zaštita mora pokrivati prijenosno vratilo do krajeva unutrašnjih čeljusti u slučaju jednostavnih univerzalnih spojeva te barem do središta vanjskog spoja ili spojeva u slučaju »širokokutnih« univerzalnih spojeva.

Proizvođači koji osiguravaju sredstva za pristup do radnih položaja u blizini spoja univerzalnog prijenosnog vratila moraju osigurati zaštitu vratila te se ne smiju koristiti kao stube, osim ako nisu konstruirane i izrađene u tu svrhu.

3.5. Zaštita od drugih opasnosti

3.5.1. Akumulatori

Kućište akumulatora mora biti osmišljeno i izrađeno tako da sprječava izbijanje elektrolita na osobu koja upravlja strojem u slučaju prevrtanja ili prevrnuća te kako bi se izbjeglo akumuliranje isparavanja na mjestima na kojima se nalaze osobe koje upravljaju strojem.

Strojevi moraju biti osmišljeni i izrađeni tako da se akumulator može isključiti uz pomoć lako dostupne naprave koja je namijenjena toj svrsi.

3.5.2. Požar

Ovisno o opasnostima koje predvidi proizvođač, strojevi moraju, tamo gdje to njihova veličina dopušta:

– imati predviđena mjesta za namještanje aparata za gašenje požara, ili

– imati već ugrađene sustave za gašenje požara.

3.5.3. Ispuštanja opasnih tvari

Članak drugi i treći odjeljka 1.5.13 ne primjenjuju se gdje je glavna namjena strojeva prskanje proizvoda. Međutim, osoba koja upravlja strojem mora biti zaštićena od opasnosti izlaganja takvim emisijama opasnih tvari.

3.6. Informacije i oznake

3.6.1. Znakovi, signalizacija i upozorenja

Svi strojevi moraju imati znakove i/ili tablice s uputama koja se odnose na korištenje, namještanje i održavanje, na svim mjestima gdje je potrebno, kako bi se osiguralo zdravlje i sigurnost osoba. Moraju biti odabrani, osmišljeni i izrađeni na način da su jasno vidljivi i neizbrisivi.

Ne dovodeći u pitanje odredbe uredbi o cestovnom prometu, strojevi kojima upravlja vozač moraju imati sljedeću opremu:

– zvučno-upozorni uređaj za upozoravanje osoba,

– sustav svjetlosne signalizacije koji odgovara uvjetima u kojima se stroj koristi, potonji se zahtjev ne odnosi na strojeve koji su namijenjeni isključivo korištenju pod zemljom i koji su bez električne energije,

– gdje je potrebno, mora postojati odgovarajući priključak između prikolice i strojeva za upravljanje signalizacijom.

Strojevi na daljinsko upravljanje kod kojih su osobe, u normalnim uvjetima korištenja, izložene riziku udarca ili gnječenja moraju biti opremljene odgovarajućim sredstvima za signalizaciju njihovog kretanja ili sredstvima koja pružaju zaštitu osobama kada su u pitanju takvi rizici. Isto se primjenjuje na strojeve čiji rad podrazumijeva neprestano ponavljanje kretanja unaprijed i unatrag po istoj osi, u kojem slučaju vozač ne može jasno vidjeti područje iza stroja.

Strojevi moraju biti izrađeni tako da se naprave za upozoravanje i signalizaciju ne mogu slučajno onesposobiti. U slučajevima gdje je zbog sigurnosti neophodno, kod spomenutih se naprava mora moći provjeriti rade li dobro, a njihovi mogući kvarovi moraju biti očiti osobi koja upravlja strojem. U slučajevima gdje kretanje strojeva ili njihovih alata predstavlja posebnu opasnost, na strojevima moraju biti istaknuti znakovi koji upozoravaju na opasnost približavanja stroju koji je u pogonu; znakovi moraju biti čitki s odgovarajuće udaljenosti kako bi se osigurala sigurnost osoba koje se moraju nalaziti u njegovoj blizini.

3.6.2. Označavanje

Sljedeće mora biti jasno istaknuto na svim strojevima, a znakovi moraju biti neizbrisivi:

– nazivna snaga izražena u kilovatima (kW),

– masa u kg najčešće konfiguracije

i, kad je to primjereno;

– najveća vlačna sila na spojnoj kuki, u Newtonima (N),

– najveće vertikalno opterećenje na spojnoj kuki, u Newtonima (N).

3.6.3. Upute

3.6.3.1. Vibracije

Upute moraju sadržavati sljedeće informacije koje se odnose na vibracije koje strojevi prenose na ruke ili cijelo tijelo:

– ukoliko ukupna snaga vibracija kojima su ruke izložene prelazi 2,5 m/s2.

U slučajevima gdje ta vrijednost ne prelazi 2,5 m/s2 to mora biti navedeno.

– korijen iz ponderirane srednje kvadratne vrijednosti ubrzanja kojem je izloženo tijelo, ukoliko prelazi 0.5 m/s2. U slučajevima gdje ta vrijednost ne prelazi 0,5 m/s2, to mora biti navedeno.

– nesigurnost mjerenja.

Ove vrijednosti moraju biti ili one koje su stvarno izmjerene kod strojeva koji su u pitanju ili one koje su ustanovljene na temelju mjerenja koja su izvedena na tehnički usporedivim strojevima koji služe kao uzorak strojeva koji će se proizvoditi.

U slučajevima gdje se harmonizirani standardi ne mogu primijeniti, vibracije se moraju mjeriti pomoću mjerne oznake koja najbolje odgovara pojedinim strojevima.

Uvjeti u kojima se upravlja strojem tijekom mjerenja i mjerne oznake koje su korištene tijekom mjerenja moraju se opisati.

3.6.3.2. Višenamjenska uporaba

Upute za strojeve koja dopuštaju višenamjensku uporabu ovisno o opremi koja se koristi i uputama za višenamjensku uporabu moraju sadržavati informacije koje su potrebne za sigurno sastavljanje i korištenje osnovnog stroja i zamjenjive opreme kojom ih je moguće opremiti.

4. DODATNI TEMELJNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA UBLAŽAVANJE OPASNOSTI KOD POSTUPAKA PODIZANJA

Strojevi koji predstavljaju opasnost zbog dizanja moraju zadovoljavati sve temeljene zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koji su opisani u ovome poglavlju. (Vidi Opći principi, točka 4.).

4.1. Opće napomene

4.1.1. Definicije

(a) pod »postupkom podizanja« razumijeva se pomicanje jedinice tereta koja se sastoji od robe i/ili osoba kojima je u određenom trenutku potrebna promjena visine.

(b) pod »vođenim teretom« razumijeva se teret kad se ukupno kretanje izvodi uzduž krute ili gipke vodilice, čiji je položaj određen nepomičnim točkama.

(c) pod »radnim koeficijentom« razumijeva se aritmetički omjer između tereta za koji proizvođač jamči da ga koji dio opreme može izdržati i najvećega radnog opterećenja označenog na pojedinom dijelu opreme.

(d) pod »ispitnim koeficijentom« razumijeva se aritmetički omjer između tereta koji se upotrebljava za provedbu statičkih ili dinamičkih ispitivanja na dijelovima opreme, priboru ili strojevima za dizanje i najvećeg radnog opterećenja naznačenog na dijelu opreme, priboru ili stroju za dizanje.

(e) pod »statičkim ispitivanjem« razumijeva se ispitivanje tijekom kojeg se stroj ili pribor za dizanje prvo pregleda te podvrgava sili koja odgovara najvećem radnom opterećenju pomnoženom odgovarajućim statičkim ispitnim koeficijentom, a potom ponovo pregleda nakon što prestane djelovanje navedene sile, kako bi se osiguralo da nije došlo do oštećenja;

(f) pod »dinamičkim ispitivanjem« razumijeva se ispitivanje tijekom kojeg stroj radi u svim njegovim mogućim konfiguracijama pri najvećemu radnom opterećenju, vodeći računa o dinamičkom ponašanju strojeva kako bi se provjerilo da strojevi i sigurnosna svojstva ispravno funkcioniraju.

(g) pod »nosačem« razumijeva se dio stroja na kojem ili u kojem se osobe i/ili roba podupiru kako bi se podigli.

4.1.2. Zaštita od mehaničkih opasnosti

4.1.2.1. Rizici zbog nedostatne stabilnosti

Strojevi moraju biti tako konstruirani i izrađeni da se stabilnost zahtijevana u Odjeljku 1.3.1. može održati i tijekom uporabe i izvan uporabe, uključujući sve faze prijevoza, sastavljanja i rastavljanja, tijekom predvidljivih kvarova komponenta te također tijekom ispitivanja koja se provode u skladu s priručnikom s uputama za uporabu. U tu svrhu proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik moraju upotrebljavati odgovarajuće metode ovjeravanja.

4.1.2.2. Strojevi koji se kreću tračnicama vodilicama i željezničkim kolosijecima

Strojevi moraju biti opskrbljeni uređajima koji djeluju na tračnice vodilice i željezničke kolosijeke radi sprječavanja iskakanja. Međutim, ako unatoč takvim uređajima dođe do iskakanja, ili ako postoji kvar na tračnicama ili na kojoj radnoj komponenti, moraju se osigurati uređaji kojima se sprječava padanje opreme, komponenta ili tereta ili prevrtanje stroja.

4.1.2.3. Mehanička čvrstoća

Strojevi, pribor za dizanje i uklonjive komponente moraju moći izdržati naprezanja kojima su izloženi tijekom uporabe, i kad je primjenjivo, izvan uporabe, u radnim i montažnim uvjetima koje je predvidio proizvođač, u svim odgovarajućim konfiguracijama, vodeći računa, gdje je potrebno, o djelovanju atmosferskih čimbenika i sila koje nameću ljudi. Taj uvjet mora također biti zadovoljen tijekom prijevoza, sastavljanja i rastavljanja. Strojevi i pribor za dizanje moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se spriječe kvarovi izazvani zamorom ili trošenjem, uzimajući u obzir njihovu namjenu.

Materijali koji se upotrebljavaju moraju biti odabrani na temelju radnog okoliša posebice uzimajući u obzir koroziju, trošenje, udare, ekstremne temperature, zamor, lomljivost i starenje.

Strojevi i pribor za dizanje moraju biti konstruirani i izrađeni tako da mogu izdržati preopterećenje pri statičkim ispitivanjima bez trajne deformacije ili očigledne neispravnosti. Proračunom se moraju uzeti u obzir vrijednosti koeficijenta statičkog ispitivanja odabranog kako bi se jamčila odgovarajuća razina sigurnosti. Taj koeficijent u pravilu ima sljedeće vrijednosti:

(a) za ručno vođene strojeve i pribor za dizanje: 1,5;

(b) za druge strojeve: 1,25.

Strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se bez kvara mogu podvrgnuti dinamičkim ispitivanjima koja se provode uporabom najvećega radnog opterećenja pomnoženog s koeficijentom dinamičkog ispitivanja. Taj koeficijent dinamičkog ispitivanja treba odabrati tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti, koeficijent u pravilu iznosi 1,1. U pravilu se ispitivanja provode pri nazivnim brzinama koje je utvrdio proizvođač. Ako upravljački krug stroja treba omogućiti nekoliko istodobnih kretanja, ispitivanja se moraju provoditi u najnepovoljnijim uvjetima, u pravilu kombinacijom dotičnih kretanja.

4.1.2.4. Remenice, valjci, kotači, užad i lanci

Remenice, valjci i kotači moraju imati promjer razmjeran veličini užeta ili lanaca s kojima mogu biti opskrbljeni.

Valjci i kotači moraju biti konstruirani, izrađeni i montirani tako da se užad ili lanci kojima su opskrbljeni mogu namatati oko njih bez odvajanja.

Užad koja se izravno upotrebljava za dizanje ili podupiranje tereta ne smije imati bilo kakve spojeve osim na krajevima Međutim, spajanje se dopušta u instalacijama za koje je konstruiranjem predviđeno redovito preinačivanje u skladu s potrebama uporabe.

Cijela užad i njihovi krajevi imaju radni koeficijent odabran tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti; u pravilu taj je koeficijent jednak 5.

Lanci za dizanje imaju radni koeficijent odabran tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti; u pravilu taj je koeficijent jednak 4.

Kako bi provjerio je li postignut odgovarajući radni koeficijent, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik mora za svaki tip lanca i konopca koji se izravno upotrebljava za dizanje tereta, i za krajeve užeta, provesti odgovarajuća ispitivanja ili se pobrinuti da se takva ispitivanja provedu.

4.1.2.5. Odvojeni pribor za dizanje

Pribor za dizanje mora, uzimajući u obzir zamor i starenje, biti dimenzioniran za određeni broj radnih ciklusa u skladu s njegovim očekivanim životnim vijekom, kako je specificirano u radnim uvjetima za danu uporabu.

Nadalje:

(a) Radni koeficijent kovinske kombinacije uže/kraj užeta odabire se tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti; taj je koeficijent u pravilu jednak 5. Užad ne smije imati nikakve spojeve ili petlje osim na krajevima;

(b) Ako se upotrebljavaju lanci sa zavarenim člancima, moraju imati kratke članke. Radni koeficijent lanaca bilo kojega tipa odabire se tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti; taj je koeficijent u pravilu jednak 4;

(c) Radni koeficijent za tekstilnu užad ili petlje ovisi o materijalu, metodi izrade, dimenzijama i uporabi. Taj se koeficijent odabire tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti. Koeficijent je u pravilu jednak 7, pod uvjetom da je dokazano da su upotrijebljeni materijali veoma dobre kakvoće, a metoda izrade odgovara predviđenoj uporabi. Ako to nije slučaj, u pravilu se uzima viša vrijednost koeficijenta kako bi se osigurala istovrijedna razina sigurnosti. Tekstilna užad i petlje ne smiju imati nikakve čvorove, veze ili spojeve osim na krajevima petlje, osim u slučaju beskonačne petlje;

(d) Sve kovinske komponente od kojih je petlja sastavljena, ili se s njom upotrebljavaju, moraju imati radni koeficijent odabran tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti; taj je koeficijent u pravilu jednak 4;

(e) Najveća radna sposobnost petlje s više krakova određuje se na temelju sigurnosnoga koeficijenta najslabijega kraka, broja krakova i koeficijenta snižavanja koji ovisi o konfiguraciji petlje;

(f) Kako bi se provjerilo je li postignut odgovarajući radni koeficijent, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik za svaki tip komponente iz (a), (b), (c) i (d) mora provesti odgovarajuća ispitivanja ili se pobrinuti da se takva ispitivanja provedu.

4.1.2.6. Upravljanje kretanjem

Uređaji za upravljanje kretanjem moraju djelovati na takav način da strojevi na koje su ugrađeni ostanu sigurni:

(a) strojevi moraju biti konstruirani ili opremljeni uređajima tako da se amplituda kretanja njegovih komponenata održava u određenim granicama; djelovanju takvih uređaja mora, ako je to primjereno, prethoditi upozorenje;

(b) ako nekoliko nepomičnih strojeva ili strojeva montiranih na tračnice mogu istodobno manevrirati na istome mjestu uz rizik sudara, takvi strojevi moraju biti tako konstruirani i izrađeni da je moguća ugradba sustava za izbjegavanje tih rizika;

(c) mehanizmi strojeva moraju biti konstruirani i izrađeni tako da tereti ne mogu opasno puzati ili slobodno i neočekivano pasti, čak ni u slučaju djelomičnoga ili potpunoga kvara napajanja ili kad poslužitelj zaustavi stroj;

(d) u normalnim uvjetima rada ne smije biti moguće spustiti teret samo tarnom kočnicom, osim u slučaju strojeva čija funkcija zahtijeva takvo djelovanje;

(e) uređaji za držanje moraju biti tako konstruirani i izrađeni da se izbjegne slučajno padanje tereta.

4.1.2.7. Rukovanje teretom

Mjesto vozača na stroju mora biti tako postavljeno da se osigura najšira moguća vidljivost putanja pokretnih dijelova kako bi se izbjegli mogući sudari s osobama ili opremom ili drugim strojevima koji bi mogli istodobno manevrirati i predstavljati opasnost.

Strojevi s vođenim teretima moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se spriječi da teret ili protuteret ozlijedi izložene osobe.

4.1.2.8. Strojevi koji se koriste na nepomičnim razinama

4.1.2.8.1. Kretanje nosača

Kretanje nosača kod strojeva koji se kreću između nepomičnih razina mora biti strogo vođeno na i s razina. Strogim vođenjem smatraju se i škarasti sustavi.

4.1.2.8.2. Pristup nosaču

Kada osobe imaju pristup nosaču, stroj mora biti konstruiran i izrađen tako da je kod pristupa osigurana njegova nepomičnost, posebno za vrijeme utovara i istovara.

Stroj mora biti konstruiran i izrađen tako da razlika u razini između nosača i razine na kojoj se koristi ne predstavlja opasnost od spoticanja.

4.1.2.8.3. Rizici vezani uz kontakt s nosačem u pokretu

Gdje je potrebno kako bi se zadovoljio zahtjev izložen u drugom članku Odjeljka 4.1.2.7, zona kretanja mora biti nedostupna tijekom normalnog upravljanja.

Kada je za vrijeme provjere ili održavanja prisutna opasnost od gnječenja osoba koje se nalaze ispod ili iznad nosača, između nosača i njegovih nepomičnih dijelova, mora se osigurati dovoljno slobodnog prostora u obliku fizičkih ugibališta ili pomoću mehaničkih naprava koje sprječavaju kretanje nosača.

4.1.2.8.4. Rizici vezani uz pad tereta s nosača

Gdje je prisutan rizik od pada tereta s nosača, strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da sprječavaju taj rizik.

4.1.2.8.5. Razine

Rizici koji su prisutni kod kontakta osoba na razinama s nosačem koji je u pokretu ili s drugim pomičnim dijelovima moraju se spriječiti.

Gdje postoji rizik od pada osoba u zonu kojom se kreće nosač, kada se nosač ne nalazi na razinama, moraju se pričvrstiti sigurnosne naprave kako bi se taj rizik uklonio. Spomenute sigurnosne naprave ne smiju se otvarati u smjeru zone kretanja nosača. Moraju biti opremljene napravom za blokiranje koja se kontrolira pomoću pozicije nosača i koja sprječava:

– opasna gibanja nosača dok se sigurnosne naprave ne zatvore i zaključaju,

– opasna otvaranja sigurnosne naprave dok se nosač ne zaustavi na odgovarajućoj razini.

4.1.3. Prikladnost svrsi

Kada se strojevi ili oprema za dizanje stavljaju na tržište ili se po prvi puta stavljaju u uporabu, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik moraju osigurati, poduzimanjem odgovarajućih mjera ili brigom da se one poduzmu, da strojevi ili oprema za dizanje koji su spremni za korištenje, bez obzira na to rade li na ručni ili strojni pogon, mogu sigurno zadovoljiti svoje specificirane funkcije.

Na svim strojevima koji su spremni za uporabu moraju se izvršiti statička i dinamička ispitivanja spomenuta u Odjeljku 4.1.2.3.

Kad se strojevi ne mogu sastavljati u prostorijama proizvođača ili u prostorijama njegovog ovlaštenog predstavnika, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere na mjestu uporabe. Inače te se mjere mogu poduzeti u prostorijama proizvođača ili na mjestu uporabe.

4.2. Posebni zahtjevi za strojeve koji se ne pogone ljudskom snagom

4.2.1. Upravljački uređaji

Uređaji za upravljanje kretanjem strojeva ili njihove opreme moraju se vratiti u svoj neutralni položaj čim poslužitelj na njih prestane djelovati. Međutim, za djelomično ili potpuno kretanje u kojemu ne postoji rizik da se teret ili strojevi sudare navedeni se uređaji mogu zamijeniti upravljačkim uređajima za dopuštanje automatskog zaustavljanja na unaprijed odabranim razinama bez trajnoga djelovanja na odgovarajuće upravljačke uređaje.

4.2.2. Upravljanje opterećenjem

Strojevi čije najveće radno opterećenje nije manje od 1 000 kilograma ili čiji najveći moment prevrtanja nije manji od 40 000 Nm moraju biti opskrbljeni uređajima za upozoravanje vozača i sprječavanje opasnoga kretanja tereta u slučaju:

– preopterećenja strojeva koje je posljedica prekoračivanja najvećega radnog opterećenja, ili

– koje je posljedica momenata izazvanih prekoračenjem tereta.

4.2.3. Instalacije vođene s pomoću užadi

Žičare, tegljači ili vučnice moraju biti pridržavane protuutegom ili uređajem koji omogućuje stalno upravljanje napetosti.

4.3. Označavanje

4.3.1. Lanci i užad

Svaki dio lanca za dizanje, užadi ili pletene mreže koji nije dio sklopa mora nositi oznaku ili, ukoliko to nije moguće, pločicu ili neuklonjiv prsten s imenom i adresom proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika, te identifikacijsku oznaku odgovarajuće potvrde.

Potvrda treba prikazivati barem sljedeće podatke:

(a) naziv i adresu proizvođača ili kad je to primjereno, njegovog ovlaštenog predstavnika,

(b) opis lanca ili užeta koji uključuje:

– njegovu nazivnu veličinu,

– njegovu konstrukciju,

– materijal od kojeg je izrađen i

– svaki posebni metalurgijski postupak koji je primijenjen na tom materijalu,

(c) ako je ispitan, primijenjenu normu,

(d) najveće opterećenje kojemu lanac ili uže može biti izloženo u uporabi. Za navedene se primjene može dati raspon vrijednosti.

4.3.2. Pribor za dizanje

Sav pribor za dizanje mora pokazivati sljedeće pojedinosti:

– oznaku materijala ako su ti podaci potrebni za sigurnu uporabu,

– oznaku najvećega radnog opterećenja,

U slučaju pribora koji uključuje komponente kao što su užad ili konopci na kojima označivanje nije fizički moguće, pojedinosti iz prvog članka moraju se prikazati na pločici ili na neki drugi način i sigurno pričvrstiti na taj pribor. Pojedinosti moraju biti čitljive i nalaziti se na mjestu na kojemu neće moći nestati zbog strojne obradbe, trošenja itd. ili ugroziti čvrstoću pribora.

4.3.3. Strojevi za dizanje

Na strojevima mora biti jasno označeno maksimalno radno opterećenje. Oznake moraju biti čitljive, neizbrisive i u nekodiranu obliku:

Ako nazivno opterećenje ovisi o konfiguraciji stroja, svaki položaj pri vožnji mora biti opskrbljen pločicom opterećenja koja pokazuje, najbolje u obliku dijagrama ili tablice, nazivna opterećenja za svaku konfiguraciju.

Kod strojeva koji su namijenjeni isključivo podizanju tereta te su opskrbljeni nosačem tereta koji omogućuje pristup osobama moraju imati jasno i neizbrisivo upozorenje da je zabranjeno dizanje osoba. To upozorenje mora biti vidljivo na svakome mjestu kojemu je pristup moguć.

4.4. Upute

4.4.1. Pribor za dizanje

Svaki pribor za dizanje ili svaka komercijalno nerazdvojiva partija pribora za dizanje mora biti praćena priručnikom s uputama koji daje barem sljedeće pojedinosti:

(a) normalne uvjete uporabe,

(b) ograničenja uporabe (posebno za pribor koji nije u skladu s točkom 4.1.2.6 e)).

(c) upute za uporabu, sklapanje i održavanje,

(d) statički ispitni koeficijent koji je korišten.

4.4.2. Strojevi za dizanje

Strojevi za dizanje moraju imati priručnik s uputama koji mora uključivati sljedeće podatke:

(a) tehničke značajke strojeva, a posebno:

– maksimalno radno opterećenje i kada je primjereno, primjerak tablice opterećenja prikazane u drugom članku odjeljka 4.3.3;

– reakcije kod nosača ili oslonaca te kada je primjereno, značajke kolosijeka;

– kada je primjereno, definiciju balasta i sredstva za ugradbu balasta;

(b) sadržaj dnevnika o radu stroja, ako on nije isporučen sa strojem;

(c) savjete za uporabu, posebno da se neutralizira nedostatak izravne vidljivosti tereta poslužitelju;

(d) kada je primjereno, izvještaj o pojedinostima statičkih i dinamičkih ispitivanja koja je izvršio proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik;

(e) upute potrebne za provedbu mjera koje su izložene u odjeljku 4.1.3 prije prvog stavljanja u uporabu strojeva koji se ne sastavljaju u prostorijama proizvođača u obliku u kojemu će se upotrebljavati;

5. DODATNI TEMELJNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA STROJEVE NAMIJENJENE PODZEMNOMU RADU

Strojevi namijenjeni podzemnom radu moraju zadovoljavati sve temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koji su opisani u ovom poglavlju. (vidi Opća načela, točka 4)

5.1. Rizici zbog smanjene stabilnosti

Podgrade s pogonom moraju biti tako konstruirane i izvedene da zadrže zadani pravac kad se kreću i da ne iskliznu prije i za vrijeme dok su pod opterećenjem i nakon otpuštanja opterećenja. Moraju biti opskrbljene osloncima za gornje ploče (štitove) pojedinih hidrauličnih stupaca.

5.2. Kretanje

Pojačani stropni potpornji moraju omogućiti nesmetano kretanje izloženih osoba.

5.3. Upravljački uređaji

Upravljački elementi za ubrzavanje i kočenje strojeva koji se kreću na tračnicama moraju biti ručni. Međutim, upravljanje budnikom može biti nožno.

Upravljački uređaji podgrada s pogonom moraju biti tako konstruirani i postavljeni da je tijekom premještanja poslužitelj zaštićen nepomičnom podgradom. Upravljački uređaji moraju biti zaštićeni od bilo kakva slučajnog oslobađanja.

5.4. Zaustavljanje

Strojevi s vlastitim pogonom koji se kreću na tračnicama za uporabu u podzemnom radu moraju biti opremljeni budnikom koji djeluje na krug koji upravlja kretanjem stroja, tako da se kretanje zaustavlja ukoliko vozač više ne upravlja kretanjem.

5.5. Požar

Druga alineja točke 3.5.2 obvezatna je za strojeve koji se sastoje od veoma zapaljivih dijelova.

Sustav kočenja strojeva namijenjenih za podzemni rad mora biti konstruiran i izrađen tako da ne stvara iskre ili izaziva požare.

Strojevi s toplinskim pogonskim strojevima za uporabu u podzemnome radu moraju biti opremljeni motorima s unutrašnjim izgaranjem koji upotrebljavaju goriva s niskim tlakom para i koji isključuju bilo kakve iskre električnoga podrijetla.

5.6. Ispušne emisije

Ispušni plinovi motora s unutrašnjim izgaranjem ne smiju se ispuštati uvis.

6. DODATNI TEMELJNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA IZBJEGAVANJE POSEBNIH OPASNOSTI KOJE NASTAJU ZBOG DIZANJA ILI PRIJEVOZA OSOBA

Strojevi koji predstavljaju opasnost zbog dizanja ili prijevoza osoba moraju biti konstruirani i izrađeni kako bi zadovoljili temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve navedene u ovom poglavlju. (vidi Opće napomene, točka 4).

6.1. Opće napomene

6.1.1. Mehanička čvrstoća

Nosač, uključujući i sva vrata u podu, mora biti konstruiran i izrađen tako da pruža odgovarajući prostor i čvrstoću, u skladu s najvećim dopuštenim brojem osoba i radnim opterećenjem koji su određeni za pojedini nosač.

Radni koeficijenti za komponente definirani u Odjeljku 4.1.2.4. i 4.1.2.5. nisu prikladni za strojeve namijenjene dizanju ili prijevozu osoba te se u pravilu moraju udvostručiti.

Strojevi za dizanje osoba ili osoba i tereta moraju biti opremljeni sustavom oslonaca ili ovjesa za nosače koji moraju biti konstruirani i izrađeni tako da osiguravaju odgovarajuću razinu sigurnosti te da sprječavaju opasnost pada nosača.

Ukoliko se za ovjes nosača koriste užad i lanci, u pravilu su potrebni barem dva neovisna lanca ili užad, svaki sa svojim osloncem.

6.1.2. Upravljanje opterećenjem za vrste uređaja koji se ne pokreću ljudskom snagom

Zahtjevi iz Odjeljka 4.2.2. primjenjuju se bez obzira na vrijednost najvećega radnog opterećenja. Taj se zahtjev ne primjenjuje na strojeve za koje proizvođač može dokazati da ne postoji rizik od preopterećivanja i/ili prevrtanja.

6.2. Upravljački uređaji

Ako sigurnosni zahtjevi ne nameću druga rješenja nosač mora, u pravilu, biti konstruiran i izrađen tako da osobe koje se nalaze u njemu imaju mogućnost upravljanja kretanjem prema gore i dolje i, ako je to primjereno, kretanjem nosača u drugim smjerovima.

U radu ti upravljački uređaji moraju premostiti druge uređaje koji upravljaju istim kretanjem, s iznimkom uređaja za zaustavljanje u slučaju nužde.

Uređaji koji upravljaju tim kretanjima moraju zadržavati upravljačko stanje, osim u slučaju nosača koji su u potpunosti zatvoreni.

6.3. Rizici za osobe koje se nalaze u ili na nosaču

6.3.1. Rizici izazvani kretanjem nosača

Stroj za dizanje ili prijevoz osoba mora biti tako konstruiran i izrađen ili opremljen da prevelika brzina nosača ne izaziva opasnosti.

6.3.2. Rizici od ispadanja osoba iz nosača

Nosač mora biti konstruiran i izrađen tako da osigurava da se prijevozno sredstvo ne naginje u mjeri koja bi stvorila rizik od ispadanja osoba koje se u njemu nalaze, uključujući i za vrijeme kretanja stroja i nosača.

U slučajevima je gdje je nosač konstruiran kao radna stanica, mora se osigurati stabilnost i spriječiti opasne kretnje.

Ako mjere iz Odjeljka 1.5.15. nisu primjerene, nosači moraju biti opremljeni dostatnim brojem oslonaca za mogući broj osoba koje će upotrebljavati prijevozno sredstvo. Oslonci moraju biti dostatno čvrsti za pričvršćenje osobne zaštitne opreme za zaštitu od ispadanja.

Svaka vrata na podu ili na stropu ili bočna vrata moraju se otvarati u smjeru u kojemu nema opasnosti od ispadanja ako se kojim slučajem iznenada otvore.

6.3.3. Rizici izazvani padom predmeta na nosač

U slučajevima u kojima postoji opasnost pada predmeta na nosač i ugrožavanja sigurnosti osoba, nosač mora biti opremljen zaštitnim krovom.

6.4. Strojevi koji se koriste na nepomičnim razinama

6.4.1. Rizici za osobe koje se nalaze u ili na nosaču

Nosač mora biti konstruiran i izrađen tako da se spriječe rizici do kojih dolazi kod kontakta između osoba i/ili predmeta, koji se nalaze u ili na nosaču, sa svim nepomičnim ili pomičnim elementima.

Kada je to potrebno za ispunjavanje ovog zahtjeva, sam nosač mora biti u potpunosti zatvoren i opremljen vratima s napravom za blokiranje, koja sprječava opasne kretnje nosača ukoliko su vrata zatvorena. Ukoliko se nosač zaustavi između razina, gdje je prisutna opasnost od ispadanja, vrata moraju biti zatvorena.

Stroj mora biti konstruiran, izrađen i opremljen tako da se spriječi nekontrolirano kretanje nosača prema gore ili dolje. Spomenute naprave moraju moći zaustaviti nosač koji je pod najvećim radnim opterećenjem i pri najvećoj predviđenoj brzini. Zaustavljanje ni pod uvjetima najvećeg opterećenja i brzine ne smije izazvati nikakvu opasnost za izložene osobe.

6.4.2. Upravljački uređaji na razinama

Upravljački uređaji na razinama, pored onih koji se koriste u hitnim slučajevima, ne smiju izazvati kretanje nosača kada:

– se koriste upravljački uređaji unutar nosača,

– se nosač ne nalazi na određenoj razini.

6.4.3. Pristup nosaču

Sigurnosne naprave koje se nalaze na razinama na koje se spušta nosač i na samom nosaču moraju biti konstruirane i izrađene tako da je osiguran siguran prijelaz u i iz nosača, uzimajući u obzir predvidljivi opseg robe i osoba koji će se podizati.

6.5. Oznake

Kako bi se osigurala sigurnost, nosač mora nositi odgovarajuće bitne podatke koji uključuju:

– dopušteni broj osoba na nosaču,

– najveće radno opterećenje.

DODATAK II.

IZJAVE

1. SADRŽAJ

A. EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI STROJEVA

Ova izjava i njezini prijevodi moraju biti sastavljeni u skladu s istim uvjetima kao i upute (vidi Dodatak I. Odjeljak 1.7.4.1 točka (a) i (b)) te moraju biti natipkane ili napisane rukom velikim slovima.

Ova se izjava odnosi isključivo na strojeve u stanju u kojem su stavljeni na tržište i isključuje komponente koje su naknadno dodane i/ili operacija koje je naknadno izvršio krajnji korisnik.

EZ izjava o sukladnosti mora sadržavati sljedeće pojedinosti:

1. naziv i adresu proizvođača ili, gdje je primjereno, njegovog ovlaštenog predstavnika;

2. naziv i adresu osobe koja je ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije, s poslovnim nastanom u Zajednici;

3. opis i identifikaciju stroja, uključujući generičku denominaciju, funkciju, model, tip, serijski broj i trgovački naziv;

4. izjavu kojom se izričito izjavljuje da strojevi ispunjavaju sve odgovarajuće odredbe ove Direktive i, gdje je primjereno, sličnu izjavu kojom se izjavljuje sukladnost s drugim Direktivama i/ili odgovarajućim odredbama s kojima su strojevi u sukladnosti.

Ove referencije moraju biti referencije koje su objavljene u Službenom listu Europske unije;

5. gdje je primjereno, ime, adresu i identifikacijski broj ovlaštenoga tijela koje je provelo CE pregled tipa spomenutog u Dodatku IX. i broj certifikata o CE pregledu tipa;

6. gdje je primjereno, ime, adresu i identifikacijski broj ovlaštenoga tijela koje je odobrilo cjelokupni sustav osiguranja kvalitete spomenutog u Dodatku X.;

7. gdje je primjereno, referenciju na korištene harmonizirane standarde, kao što je navedeno u članku 7. stavku 2.;

8. gdje je primjereno, referenciju na druge tehničke standarde i specifikacije koje su korištene;

9. mjesto i datum izjave;

10. identitet i potpis osobe koja je ovlaštena za sastavljanje izjave u ime proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

B. IZJAVA O UGRADNJI DJELOMIČNO DOVRŠENIH STROJEVA

Ova izjava i njezini prijevodi moraju biti sastavljeni u skladu s istim uvjetima kao i upute (vidi Dodatak I. Odjeljak 1.7.4.1. točka (a) i (b)) te moraju biti natipkane ili napisane rukom velikim slovima.

Izjava o ugradnji mora sadržavati sljedeće pojedinosti:

1. naziv i adresu proizvođača djelomično dovršenih strojeva i, gdje je primjereno, njegovog ovlaštenog predstavnika;

2. naziv i adresu osobe koja je ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije, s poslovnim nastanom u Zajednici;

3. opis i identifikaciju djelomično dovršenih strojeva, uključujući generičku denominaciju, funkciju, model, tip, serijski broj i trgovački naziv;

4. izjavu kojom se izjavljuje koji se osnovni zahtjevi ove Direktive primjenjuju i ispunjuju te da je cjelokupna tehnička dokumentacija sastavljena u skladu s dijelom B Dodatka VII. i, gdje je primjereno, izjavu kojom se izjavljuje sukladnost s drugim Direktivama i/ili odgovarajućim odredbama s kojima su djelomično dovršeni strojevi u sukladnosti.

Ove referencije moraju biti referencije koje su objavljene u Službenom listu Europske unije;

5. obvezu prenošenja odgovarajućih informacija vezanih uz djelomično dovršene strojeve kao odgovor na opravdan zahtjev državnih vlasti. Isto uključuje način prenošenja i ne dovodeći u pitanje prava intelektualnog vlasništva proizvođača djelomično dovršenih strojeva;

6. izjavu prema kojoj se djelomično dovršeni strojevi ne smiju stavljati u uporabu sve dok konačan stroj u koji će biti ugrađeni nije proglašen da je u sukladnosti s odredbama ove Direktive, gdje je primjereno;

7. mjesto i datum izjave;

8. identitet i potpis osobe koja je ovlaštena za sastavljanje izjave u ime proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

2. SKRBNIŠTVO

Proizvođač strojeva ili njegov ovlašteni predstavnik zadržavaju originalni primjerak CE izjave o sukladnosti tijekom razdoblja od barem 10 godina od zadnjeg datuma proizvodnje strojeva.

Proizvođač djelomično dovršenih strojeva ili njegov ovlašteni predstavnik zadržavaju originalni primjerak CE izjave o sukladnosti tijekom razdoblja od barem 10 godina od zadnjeg datuma proizvodnje djelomično dovršenih strojeva.

DODATAK III.

CE OZNAKA

Oznaka sukladnosti se sastoji od slova »CE« sljedećeg oblika:

Prilikom smanjivanja ili povećavanja oznake sukladnosti moraju ostati održani razmjeri prema gornjem crtežu.

Različiti dijelovi oznake sukladnosti moraju imati jednaku vertikalnu izmjeru, ne manju od 5 mm.

Najmanja se dimenzija može prilagoditi za manje strojeve.

CE oznaka mora se istaknuti u neposrednoj blizini imena proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika, koristeći isti način označavanja.

Gdje se primjenjuje postupak potpunog osiguranja kvalitete naveden u članku 12. stavku 3. točki (c) i članku 12. stavku (4) točki (b), uz CE oznaku mora stajati identifikacijski broj ovlaštenog tijela.

DODATAK IV.

VRSTE STROJEVA I SIGURNOSNIH KOMPONENTA NA KOJE SE MORA PRIMIJENITI JEDAN OD POSTUPAKA NAVEDENIH U ČLANKU 12. STAVKU 3. I 4.

1. Kružne pile (jednolisne ili višelisne) za rad s drvom i sličnim materijalima ili za rad s mesom i sličnim materijalima, sljedećih vrsta:

1.1. Strojne pile s nepomičnim reznim oruđem tijekom rada, koje imaju pričvršćen podlogu s ručnom dobavom izratka ili s odspojivim izvorom napajanja;

1.2. Strojne pile s nepomičnim reznim oruđem tijekom rada, koje imaju recipročni stol za piljenje ili nosač izradka na kojemu se radi;

1.3. Strojne pile s nepomičnim reznim oruđem tijekom rada, koje imaju ugrađen mehanički uređaj za dobavu izradaka, s ručnim dodavanjem i/ili skidanjem;

1.4. Strojne pile s pokretnim reznim oruđem tijekom rada, s mehaničkim uređajem za dobavu i ručno dodavanje i/ili skidanje;

2. Strojevi na ručni pogon za površinsku obradbu drva.

3. Zadebljači za jednostrano tesanje s ručnim dodavanjem i/ili skidanjem za obradbu drva.

4. Tračne pile s nepomičnim ili pokretnim podnožjem i tračne pile s pokretnim nosačem, s ručnim dodavanjem i/ili skidanjem, za rad s drvom i sličnim materijalima ili za rad s mesom i sličnim materijalima, sljedećih vrsta:

4.1. Strojne pile s nepomičnim reznim oruđem tijekom rada, koje imaju recipročni stol za piljenje ili nosač izradka na kojemu se radi;

4.2. Strojne pile s nepomičnim reznim oruđem tijekom rada, koje imaju recipročni stol za piljenje.

5. Kombinirani strojevi tipova iz točaka 1., 4. i 7. za rad s drvom i sličnim materijalima.

6. Strojevi na ručni pogon za izradu utora za spajanje s više držača alata za obradbu drva.

7. Strojevi s okomitim vretenom za kalupljenje za rad s drvom i sličnim materijalima.

8. Prenosive lančane pile za drvo.

9. Preše, uključujući kočnice na preši, za hladnu obradbu kovina, s ručnim dodavanjem i/ili skidanjem, čiji pokretni radni dijelovi mogu imati hod veći od 6 mm i brzinu veću od 30 mm/s.

10. Injektivni ili kompresivni strojevi za oblikovanje plastike s ručnim dodavanjem i/ili skidanjem.

11. Injektivni ili kompresivni strojevi za oblikovanje gume s ručnim dodavanjem i/ili skidanjem.

12. Strojevi za rad pod zemljom sljedećih vrsta:

12.1. strojevi na kolosijecima: lokomotive i vagoni za kočenje;

12.2. hidraulične podgrade.

13. Kamioni za prikupljanje kućnog otpada s mehanizmom za prešanje s ručnim utovarom.

14. Vratila za prijenos s univerzalnim priključcima uključujući njihove zaštitne zaslone.

15. Zaštitni zasloni za vratila za prijenos s univerzalnim priključcima.

16. Mosne dizalice za vozila.

17. Uređaji za dizanje osoba koji uključuju rizik od okomitog ispadanja s visine iznad tri metra.

18. Strojevi za pirotehničku proizvodnju.

19. Zaštitne naprave posebno konstruirane za otkrivanje osoba.

20. Automatski zasloni za zaštitu preša iz točaka 9., 10. i 11. Dodatka IV.

21. Logičke jedinice koje omogućuju sigurnosne funkcije.

22. Konstrukcije za zaštitu od prevrtanja (KZOP).

23. Konstrukcije za zaštitu od predmeta koji padaju (KZOPP).

DODATAK V.

INDIKATIVNA LISTA SIGURNOSNIH KOMPONENTI NAVEDENIH U ČLANKU 2. TOČKI (C)

1. Zaštitni zasloni za vratila za prijenos s univerzalnim priključcima.

2. Zaštitne naprave posebno konstruirane za otkrivanje osoba.

3. Automatski zasloni za zaštitu preša iz točaka 9., 10. i 11. ovoga Dodatka.

4. Logičke jedinice koje omogućuju sigurnosne funkcije.

5. Ventili s dodatnom mogućnošću otkrivanja kvara namijenjeni nadziranju opasnog gibanja strojeva.

6. Sustavi za ispuštanje emisija na strojevima.

7. Zasloni i zaštitne naprave konstruirane za zaštitu osoba od pokretnih dijelova koji su uključeni u rad strojeva.

8. Naprave za nadziranje kod utovara i kontrolu kretanja kod strojeva za dizanje.

9. Sustavi za zadržavanje osoba na njihovim sjedalima.

10. Naprave za zaustavljanje u hitnim slučajevima.

11. Sustavi pražnjenja za sprječavanje nakupljanja potencijalno opasnog elektrostatičkog naboja.

12. Ograničivači energije i naprave za ublažavanje navedeni u Odjeljku 1.5.7., 3.4.7. i 4.1.2.6. Dodatka I.

13. Sustavi i naprave za smanjivanje buke i vibracija.

14. Konstrukcije za zaštitu od prevrtanja (KZOP).

15. Konstrukcije za zaštitu od predmeta koji padaju (KZOPP).

16. Upravljački uređaji koji zahtijevaju upotrebu obje ruke.

17. Komponente za strojeve koji su konstruirani za dizanje i/ili spuštanje osoba između razina i koje su uključene na sljedećem popisu:

(a) naprave za zaključavanje vrata na razinama;

(b) naprave za sprječavanje pada jedinice za nošenje tereta ili nekontroliranih gibanja prema gore;

(c) naprave za ograničavanje okretaja motora;

(d) uređaji za apsorpciju energije,

– nelinearni, ili

– s prigušenjem povratnog gibanja;

(e) uređaji za disipiranje energije;

(f) sigurnosne naprave, namještene u mehanizmima hidrauličkih krugova, kada se isti upotrebljavaju kao naprave za sprječavanje padova;

(g) električne sigurnosne naprave u obliku sigurnosnih prekidača koji sadrže elektroničke komponente.

DODATAK VI.

UPUTE ZA SASTAVLJANJE DJELOMIČNO
DOVRŠENIH STROJEVA

Upute za sastavljanje djelomično dovršenih strojeva moraju sadržavati opis uvjeta koji se moraju zadovoljiti u svrhu preciznog uklapanja u konačni stroj, kako se ne bi ugrozila sigurnost ili zdravlje.

Upute za sastavljanje moraju biti napisana na jednom od službenih jezika Zajednice,

koji je prihvatljiv proizvođaču stroja kojem će se pridodati djelomično dovršeni stroj, ili njegovom ovlaštenom predstavniku.

DODATAK VII.

A. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA STROJEVE

Ovaj dio opisuje postupak za sastavljanje tehničke dokumentacije. Tehnička dokumentacija mora pokazati da su strojevi u sukladnosti sa zahtjevima ove Direktive. Mora sadržavati opis konstrukcije, proizvodnje i rada stroja u onom omjeru u kojem je to potrebno za spomenutu procjenu.

Tehnička dokumentacija mora biti sastavljena na jednom ili više službenih jezika Zajednice, izuzev uputa za strojeve, na koje se odnose posebne odredbe navedene u Dodatku I. Odjeljku 1.7.4.1

1. Tehnička dokumentacija sadržava:

(a) dokumentacija o konstrukciji uključujući:

– opći opis stroja,

– sve crteže stroja zajedno s crtežima upravljačkih krugova, kao i odgovarajuće opise i objašnjenja koja su potrebna za razumijevanje rada stroja,

– detaljne crteže praćene proračunima, ispitnim rezultatima, certifikatima itd., koji su potrebni za provjeru sukladnosti stroja s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima,

– opis prihvaćenih metoda za uklanjanje opasnosti koje stroj predstavlja, uključujući:

(i) popis temeljnih sigurnosnih i zdravstvenih zahtjeva koji se odnose na strojeve,

(ii) opis primijenjenih zaštitnih mjera koje su poduzete kako bi se uklonili ili umanjili utvrđeni rizici i, gdje je primjereno, indikacija preostalih rizika vezanih uz strojeve,

– standardi i druge tehničke specifikacije koji su korišteni te koji ukazuju na temeljne sigurnosne i zdravstvene zahtjeve koje zadovoljavaju,

– sve tehničke izvještaje koji sadržavaju rezultate ispitivanja koje je proveo proizvođač ili tijelo kojeg je odabrao proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik,

– primjerak uputa za korištenje strojeva,

– gdje je primjereno, izjava o sastavljanju za ugrađene djelomično dovršene strojeve i bitne upute za sastavljanje takvih strojeva,

– gdje je primjereno, umnožene primjerke CE izjave o sukladnosti strojeva ili drugih proizvoda ugrađenih u spomenute strojeve,

– primjerak EZ izjave o sukladnosti;

(b) kod serijske proizvodnje, unutarnje mjere koje će se primjenjivati kako bi se osigurala sukladnost strojeva s odredbama ove Direktive.

Proizvođač mora izvršiti potrebna istraživanja i ispitivanja komponenti, preostale opreme ili dovršenih strojeva kako bi se utvrdilo je li stroj prema svojoj konstrukciji i izradi pogodan za sastavljanje i sigurno stavljanje u uporabu.

Izvještaji i rezultati uključuju se u tehničku dokumentaciju.

2. Tehnička dokumentacija navedena u točki 1. mora biti dostupna nadležnim vlastima država članica barem 10 godina nakon datuma proizvodnje strojeva ili, u slučaju serijske proizvodnje, zadnje proizvedene jedinice.

Tehnička se dokumentacija ne mora nalaziti na području Zajednice, niti mora biti trajno dostupna u pisanom obliku. Međutim, osoba koja je imenovana u EZ izjavi o sukladnosti mora je biti u mogućnosti sastaviti i učiniti dostupnom u određenom vremenskom razdoblju koje je u skladu s njezinom važnosti.

Tehnička dokumentacija ne mora sadržavati detaljne planove ili druge posebne informacije vezane uz podsklopove koji su korišteni kod proizvodnje strojeva osim ukoliko njihovo poznavanje nije neophodno za potvrđivanje sukladnosti s temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima.

3. Ukoliko se tehnička dokumentacija ne prezentira nakon opravdanog zahtjeva kojeg podnesu nadležne državne vlasti, to može predstavljati odgovarajuće temelje za sumnju u suglasnost istih strojeva s temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima.

B. ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA DJELOMIČNO DOVRŠENE STROJEVE

Ovaj dio opisuje postupak za sastavljanje tehničke dokumentacije. Tehnička dokumentacija mora pokazati koji se zahtjevi ove Direktive primjenjuju i ispunjavaju. Mora sadržavati opis konstrukcije, proizvodnje i rada djelomično dovršenih strojeva u onom omjeru u kojem je to potrebno za procjenu sukladnosti s temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju.

Tehnička dokumentacija mora biti sastavljena na jednom ili više službenih jezika Zajednice.

Tehnička dokumentacija sadržava sljedeće:

(a) dokumentacija o konstrukciji uključujući:

– sve crteže djelomično dovršenog stroja zajedno s crtežima upravljačkih krugova,

– detaljne crteže praćene proračunima, ispitnim rezultatima, certifikatima itd., koji su potrebni za provjeru sukladnosti djelomično dovršenog stroja s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima,

– dokumentacija o procjeni rizika koja pokazuje postupak koji je praćen, uključujući:

(i) popis temeljnih sigurnosnih i zdravstvenih zahtjeva koji su primijenjeni i ispunjeni,

(ii) opis primijenjenih zaštitnih mjera koje su poduzete kako bi se uklonili ili umanjili utvrđeni rizici i, gdje je primjereno, indikacija preostalih rizika vezanih uz strojeve,

(iii) standardi i druge tehničke specifikacije koji su korištene te koji ukazuju na temeljne sigurnosne i zdravstvene zahtjeve koje zadovoljavaju,

(iv) sve tehničke izvještaje koji sadržavaju rezultate ispitivanja koje je sproveo proizvođač ili tijelo kojeg je odabrao proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik,

(v) primjerak uputa za sastavljanje djelomično dovršenih strojeva,

(b) kod serijske proizvodnje, unutarnje mjere koje će se primjenjivati kako bi se osigurala sukladnost djelomično dovršenih strojeva s temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima koji se primjenjuju.

Proizvođač mora izvršiti potrebna istraživanja i ispitivanja komponenti, preostale opreme ili djelomično dovršenih strojeva kako bi se utvrdilo je li djelomično dovršeni stroj prema svojoj konstrukciji i izradi pogodan za sastavljanje i sigurno stavljanje u uporabu.

Izvještaji i rezultati uključuju se u tehničku dokumentaciju.

Odgovarajuća tehnička dokumentacija mora biti dostupna barem 10 godina nakon datuma proizvodnje djelomično dovršenih strojeva ili, u slučaju serijske proizvodnje, zadnje proizvedene jedinice te se na zahtjev predati nadležnim vlastima država članica.

Tehnička se dokumentacija ne mora nalaziti na području Zajednice, niti mora biti trajno dostupna u materijalnom obliku. Međutim, osoba koja je imenovana u izjavi o ugradnji mora ju biti u mogućnosti sastaviti i učiniti dostupnom.

Ukoliko se tehnička dokumentacija ne prezentira nakon opravdanog zahtjeva kojeg podnesu nadležne državne vlasti, to može predstavljati odgovarajuće temelje za sumnju u suglasnost istih djelomično dovršenih strojeva s temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju i koji su potvrđeni.

DODATAK VIII.

PROCJENA SUKLADNOSTI S UNUTARNJIM PROVJERAMA PROIZVODNJE STROJEVA

1. Ovaj dodatak opisuje postupak putem kojeg proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik, koji ispunjava obveze navedene u točki 2. i 3., osigurava i izjavljuje da strojevi zadovoljavaju odgovarajuće odredbe ove Direktive.

2. Za svaki reprezentativni tip dotične serije, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik sastavljaju tehničku dokumentaciju spomenutu u Dodatku VII., dijelu A.

3. Proizvođač mora poduzeti sve neophodne mjere kako bi proizvodni postupak osigurao sukladnost proizvedenih strojeva s tehničkom dokumentacijom spomenutom u Dodatku VII., dijelu A i sa zahtjevima ove Direktive.

DODATAK IX.

CE PREGLED TIPA

CE pregled tipa postupak je kojim ovlašteno tijelo utvrđuje i potvrđuje da reprezentativni primjerak stroja spomenut u Dodatku IV. (u daljnjem tekstu tip) zadovoljava odredbe ove Direktive.

1. Za svaki tip, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik sastavljaju tehničku dokumentaciju spomenutu u Dodatku VII., dijelu A.

2. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik mora podnijeti zahtjev za CE pregled tipa za dotični primjerak stroja samo jednomu tijelu.

Zahtjev mora sadržavati:

– naziv i adresu proizvođača ili njegova ovlaštenog predstavnika,

– pismenu izjavu kojom se potvrđuje da dokumentacija nije predana niti jednom drugom ovlaštenom tijelu,

– tehničku dokumentaciju.

Nadalje, podnositelj zahtjeva ovlaštenom tijelu stavlja na raspolaganje primjerak tipa. Ovlašteno tijelo može zatražiti dodatne primjerke tipa ukoliko program ispitivanja to zahtijeva.

3. Ovlašteno tijelo:

3.1. ispituje tehničku dokumentaciju, provjerava da je tip proizveden u skladu s istom i ustanovljuje koji su elementi konstruirani u skladu s odgovarajućim odredbama standarda spomenutih u članku 7. stavku 2. te provjerava i one elemente čija se konstrukcija ne temelji na odgovarajućim odredbama tih standarda;

3.2. provodi ili daje provesti odgovarajuće provjere, mjerenja i ispitivanja kako bi utvrdilo zadovoljavaju li usvojena rješenja temeljne sigurnosne i zdravstvene uvjete ove Direktive, gdje standardi spomenuti u članku 7. stavku 2. nisu primijenjeni;

3.3. gdje su primijenjeni harmonizirani standardi spomenuti u članku 7. stavku 2., provodi ili daje provesti odgovarajuće provjere, mjerenja i ispitivanja kako bi utvrdilo jesu li spomenuti standardi zaista primijenjeni;

3.4. s podnositeljem zahtjeva dogovara mjesto gdje će se provesti potrebne provjere, mjerenja i ispitivanja kako bi se utvrdilo da je tip proizveden u skladu s pregledanom tehničkom dokumentacijom.

4. Ukoliko tip zadovoljava odredbe ove Direktive, ovlašteno tijelo izdaje podnositelju zahtjeva certifikat o CE pregledu tipa.

Certifikat uključuje ime i adresu proizvođača i njegovog ovlaštenog predstavnika, podatke koji su potrebni za identifikaciju odobrenog tipa, zaključke ispitivanja i uvjete u skladu s kojima se certifikat izdaje.

Proizvođač i ovlašteno tijelo zadržavaju primjerak ovoga certifikata, tehničke dokumentacije i svih odgovarajućih dokumenata tijekom razdoblja od 15 godina od dana izdavanja certifikata.

5. Ukoliko tip ne zadovoljava odredbe ove Direktive, ovlašteno tijelo odbija izdavanje certifikata o CE pregledu tipa podnositelju zahtjeva te daje iscrpno obrazloženje za odbijanje.

Obavještava podnositelja zahtjeva, druga ovlaštena tijela i državu članicu koja ga je ovlastila.

Postupak žalbe mora biti dostupan.

6. Podnositelj zahtjeva obavještava ovlašteno tijelo koje zadržava tehničku dokumentaciju vezanu uz certifikat o CE pregledu tipa o svim modifikacijama odobrenog tipa.

Ovlašteno tijelo pregledava spomenute modifikacije i potvrđuje valjanost postojećeg certifikata o CE pregledu tipa ili izdaje novi ukoliko postoji rizik da modifikacije dovedu u pitanje temeljne sigurnosne i zdravstvene zahtjeve ili namijenjene radne uvjete spomenutog tipa.

7. Komisija, države članice i druga ovlaštena tijela mogu, na zahtjev, dobiti primjerak certifikata o CE pregledu tipa. Na temelju opravdanog zahtjeva, Komisija i države članice mogu dobiti primjerak tehničke dokumentacije i rezultata ispitivanja koje je izvršilo ovlašteno tijelo.

8. Dokumentacija i korespondencija koja se odnosi na postupke vezane uz CE pregled tipa sastavljaju se na službenom jeziku/jezicima Zajednice države članice u kojima ovlašteno tijelo ima poslovni nastan ili na bilo kojem drugom službenom jeziku Zajednice kojeg ovlašteno tijelo smatra prihvatljivim.

9. Valjanost CE certifikata o pregledu tipa.

9.1. Ovlašteno tijelo ima neprestanu odgovornost osiguravanja valjanosti CE certifikata o pregledu tipa.

Obavještava proizvođača o bilo kakvim značajnim promjenama koje bi mogle utjecati na valjanost certifikata.

Ovlašteno tijelo povlači certifikate koji više nisu valjani.

9.2. Proizvođač predmetnih strojeva ima neprestanu odgovornost osiguravanja usklađenosti strojeva s odgovarajućim posljednjim dostignućima.

9.3. Proizvođač zatražuje od ovlaštenog tijela pregled valjanosti CE certifikata o pregledu tipa svakih pet godina.

Ukoliko ovlašteno tijelo utvrdi daljnju valjanost certifikata, uzimajući u obzir posljednja dostignuća, produljuje valjanost certifikata na daljnjih pet godina.

Proizvođač i ovlašteno tijelo zadržavaju primjerak spomenutog certifikata, tehničke dokumentacije i svih odgovarajućih dokumenata tijekom razdoblja od 15 godina od dana izdavanja certifikata.

9.4. U slučaju da se valjanost CE certifikata o pregledu tipa ne produlji, proizvođač prestaje sa stavljanjem spomenutih strojeva na tržište.

DODATAK X.

POTPUNA POTVRDA KVALITETE

Ovaj dodatak opisuje procjenu sukladnosti strojeva spomenutih u Dodatku IV., koji su proizvedeni uz korištenje sustava potpune potvrde kvalitete i postupka putem kojeg ovlašteno tijelo procjenjuje i odobrava sustav kvalitete te nadzire njegovu primjenu.

1. Proizvođač mora primjenjivati odobreni sustav kvalitete za konstrukciju, proizvodnju, konačni pregled i ispitivanje, kao što je navedeno u točki 2. te podliježe nadgledanju spomenutom u točki 3.

2. Sustav kvalitete

2.1. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik podnosi zahtjev za procjenu svog sustava kvalitete ovlaštenom tijelu po svom izboru.

Zahtjev sadržava:

– naziv i adresu proizvođača ili, gdje je primjereno, njegova ovlaštenog predstavnika,

– mjesto konstrukcije, proizvodnje, provjere, ispitivanja i skladištenja strojeva,

– tehničku dokumentaciju opisanu u dijelu A Dodatka VII., za po jedan model iz svake kategorije strojeva navedenih u Dodatku IV. koje proizvođač namjerava proizvoditi,

– dokumentaciju o sustavu kvalitete,

– pismenu izjavu da zahtjev nije predan niti jednom drugom ovlaštenom tijelu.

2.2. Sustav kvalitete mora osiguravati sukladnost strojeva s odredbama ove Direktive.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je proizvođač usvojio, moraju se sustavno i uredno dokumentirati, u obliku mjera, postupaka i naputaka u pismenom obliku.

Dokumentacija o sustavu kvalitete mora dopuštati jednoznačno tumačenje mjera koje se odnose na postupke i kvalitetu, kao što su to: programi kvalitete, nacrti, priručnici i zapisnici.

Posebice mora sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva vezanih uz kvalitetu, organizacijske strukture te odgovornosti i ovlaštenja uprave s obzirom na konstruiranje i kvalitetu strojeva,

– tehničkih specifikacija o konstrukciji, uključujući i standarde koji će biti primijenjeni i, gdje se standardi navedeni u članku 7. stavku (2) ne primjenjuju u potpunosti, sredstva koja će se koristiti kako bi se osigurali temeljni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi ove Direktive,

– pregleda konstrukcije i tehnika koje su korištene kod konstruiranja, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti kod konstruiranja strojeva obuhvaćenih ovom Direktivom,

– odgovarajućih tehnika proizvodnje, kontrole kvalitete i kontrole osiguranja kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će biti korištene,

– pregleda i ispitivanja koji će biti izvršeni prije, tijekom i nakon proizvodnje te učestalosti kojom će biti izvršeni,

– zapisnika o kvaliteti, kao što su: pregledi izvještaja i rezultata ispitivanja, podaci o kalibraciji te izvještaji o kvalifikacijama osoblja zaduženog za spomenuta pitanja,

– sredstava korištenih u nadziranju ostvarivanja potrebne konstrukcije i kvalitete strojeva, kao i učinkovitog djelovanja sustava kvalitete.

2.3. Ovlašteno tijelo procjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo zadovoljava li zahtjeve iz točke 2.2.

Za elemente sustava kvalitete koji su u sukladnosti s odgovarajućim harmoniziranim standardima smatrat će se da su u sukladnosti s odgovarajućim zahtjevima navedenima u točki 2.2.

Tim revizora mora imati barem jednog člana koji ima iskustva u procjeni tehnologije strojeva. Postupak procjene uključuje provjeru koja se treba provesti na lokaciji na kojoj se odvija proizvodnja. Tijekom procjene tim revizora izvršava pregled tehničke dokumentacije navedene u točki 2.1 drugom članku trećoj alineji kako bi se osigurala njena sukladnost s odgovarajućim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik obavještavaju se o odluci. Obavijest sadržava zaključke ispitivanja i objašnjenje vezano uz odluku o procjeni. Mora se omogućiti pokretanje postupka žalbe.

2.4. Proizvođač se obvezuje ispuniti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete kako bi se osigurala njegova daljnja učinkovitost.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik obavještavaju ovlašteno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svim planovima za unošenje promjena u spomenuti sustav.

Ovlašteno tijelo procjenjuje predložene promjene i odlučuje zadovoljava li izmijenjeni sustav kvalitete zahtjeve navedene u točki 2.2. ili je potrebna ponovna procjena.

Ovlašteno tijelo obavještava proizvođača o svojoj odluci. Obavijest sadržava zaključke ispitivanja i objašnjenje vezano uz odluku o procjeni.

3. Nadgledanje u nadležnosti ovlaštenog tijela

3.1. Namjena nadgledanja je osiguravanje urednog ispunjavanja obveza proizvođača koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

3.2. Proizvođač ovlaštenom tijelu dopušta, za potrebe provjere, pristup mjestima na kojima se odvija konstruiranje, proizvodnja, provjera, ispitivanje i skladištenje te pruža sve potrebne informacije kao što su:

– dokumentacija vezana uz sustav kvalitete,

– zapisnici vezani uz kvalitetu u onim dijelovima sustava kvalitete koji se odnose na konstruiranje, rezultate analiza, izračune, ispitivanja itd.

– zapisnici vezani uz kvalitetu u onim dijelovima sustava kvalitete koji se odnose na proizvodnju, kao što su izvještaji o provjerama i podaci o ispitivanjima, podaci o kalibraciji, izvještaji o kvalifikacijama dotičnog osoblja, itd.

3.3. Ovlašteno tijelo izvršava periodičke revizije kako bi se osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te proizvođaču podnosi izvještaj revizije.

Učestalost periodičkih revizija je takva da se potpuna ponovna procjena vrši svake tri godine.

3.4. K tome, ovlašteno tijelo može nenajavljeno posjetiti proiz-vođača. Potreba za takvim dodatnim posjetima i njihova učestalost bit će određena na temelju sustava za nadgledanje posjeta kojim upravlja ovlašteno tijelo.

Posebice će u obzir biti uzeti sljedeći čimbenici u sklopu sustava za nadgledanje posjeta:

– rezultati prethodnih posjeta u svrhu nadgledanja,

– potreba za nadgledanjem popravnih mjera,

– gdje je primjereno, posebni uvjeti pridodani odobrenju sustava,

– značajne izmjene u organizaciji postupka proizvodnje, mjerama ili tehnikama.

Prilikom takvih posjeta, ovlašteno tijelo može, ukoliko je potrebno, izvršiti ispitivanja ili ih dati izvršiti kako bi se provjerilo odgovarajuće funkcioniranje sustava kvalitete.

Ovlašteno tijelo proizvođaču podnosi izvještaj i, ukoliko je provedeno ispitivanje, rezultate ispitivanja.

4. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik, tijekom razdoblja od deset godina od zadnjeg dana proizvodnje, za državne vlasti moraju imati dostupno sljedeće:

– dokumentaciju navedenu u točki 2.1.,

– odluke i izvještaje ovlaštenog tijela navedene u točki 2.4., trećem i četvrtom podstavku, i u točki 3.3. i 3.4.

DODATAK XI.

MINIMALNI KRITERIJI KOJE DRŽAVE ČLANICE TREBAJU POŠTOVATI KOD OVLAŠTENJA TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI

1. Tijelo, odgovorna osoba i osoblje odgovorno za provođenje postupaka ocjenjivanja i ovjere ne mogu biti konstruktor, proizvođač, dobavljač, montažer ili korisnik strojeva nad kojima to tijelo vrši inspekciju, niti ovlašteni predstavnik tih strana. Oni ne smiju biti izravno uključeni u konstrukciju, izradu, marketing ili održavanje strojeva, niti mogu predstavljati strane koje su uključene u te aktivnosti. To ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih informacija između proizvođača i tijela za ocjenu sukladnosti.

2. Tijelo i njegovo osoblje moraju provoditi postupke ocjenjivanja i ovjere s najvećim stupnjem profesionalnog pristupa i stručne odgovornosti te ne smiju biti pod pritiskom ili utjecajem, posebno ne financijskim, od strane osoba ili grupa u čijem su interesu rezultati inspekcije, a što bi moglo utjecati na njihov sud ili rezultate ovjere.

3. Tijelo mora raspolagati potrebnim osobljem i posjedovati potrebne prostore kako bi bilo u mogućnosti pravilno izvršiti zadatke tehničke i administrativne prirode vezano za inspekcije i nadzor te također mora imati pristup opremi potrebnoj za provedbu postupaka i ovjeru.

4. Osoblje odgovorno za inspekciju mora imati sljedeće:

– odgovarajuće stručno i profesionalno obrazovanje,

– adekvatno poznavanje zahtjeva inspekcija koje izvršava te iskustvo na tom području,

– sposobnost potrebnu za izdavanje certifikata, zapisa i izvještaja koji pokazuju da je inspekcija provedena.

5. Nepristranost osoblja zaduženog za inspekciju mora biti zajamčena. Njihova naknada ne smije ovisiti o broju provedenih inspekcija, a niti o dobivenim rezultatima.

6. Tijelo mora sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti osim ako njegovu odgovornost ne preuzme država u skladu s nacionalnim zakonom ili ako sama država članica nije izravno odgovorna za inspekcije.

7. Osoblje tijela mora poštivati tajnost informacija koje dobije prilikom izvršavanja zadataka (osim prema nadležnim administrativnim tijelima države u kojoj se odvijaju njihove aktivnosti) u okviru ovog Pravilnika ili bilo koje odredbe nacionalnog zakona koja mu omogućuje djelovanje.

8. Ovlaštena tijela sudjeluju u aktivnostima koordinacije. Također izravno sudjeluju ili su zastupljena u Europskoj standardizaciji ili osiguravaju poznavanje situacije kada su u pitanju odgovarajući standardi.

9. Države članice mogu poduzeti sve odgovarajuće mjere koje smatraju potrebnima kako bi osigurale, u slučaju prestanka djelovanja ovlaštenog tijela, slanje dokumenata njegovih klijenata drugom tijelu ili ih učinile dostupnima državi članici koja ga je ovlastila.