Odluka o visini naknada za poslove stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika

NN 97/2009 (7.8.2009.), Odluka o visini naknada za poslove stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2457

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« broj 79/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADA ZA POSLOVE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I PROVJERE ZNANJA SIGURNOSNOG SAVJETNIKA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada osposobljavanja, naknada izdavanja Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti i naknada članova Ispitnog povjerenstava za provjeru znanja sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari, kako slijedi:

Naknade za stručno osposobljavanje sigurnosnog savjetnika po polazniku:

1.

Osposobljavanje

7.000,00 kn

2.

Obnova znanja

3.500,00 kn

3.

Izdavanje Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti

70,00 kn

4.

Naknada članovima Ispitnog povjerenstva

100,00 kn

Pod naknadom za osposobljavanje podrazumijeva se naknada izvođenja nastavnog plana i programa prema Ugovorima iz članka 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari, naknada obvezne literature, naknade administrativnih poslova, naknade članovima ispitnog povjerenstva i naknada ustanovama koje stručno osposobljavaju sigurnosne savjetnike.

Članak 2.

Na iznose naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost prema posebnim propisima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/09-08/9

Urbroj: 530-07-09-1

Zagreb, 21. srpnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.