Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu

NN 97/2009 (7.8.2009.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2458

Na temelju članka 53. stavka 9. i članka 73. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU CERTIFIKATA ZA ŽIVE ŽIVOTINJE I PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA U MEĐUNARODNOM PROMETU

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 137/08) u članku 1. iza riječi: »prometu« briše se točka i dodaju se riječi: »te određuje visina naknada za izdavanje certifikata za žive životinje, proizvode životinjskog podrijetla, nusproizvode životinjskog podrijetla i hranu za životinje u međunarodnom prometu.«

Članak 2.

Iza članka 6. dodaju se članci 6.a i 6.b koji glase:

»Članak 6.a

1) Visina naknade za veterinarski pregled živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i nusproizvoda životinjskog podrijetla, koji uključuje izdavanje certifikata, iznosi 150,00 kn po pošiljci.

2) Visina naknade za veterinarski pregled hrane za životinje, koji uključuje izdavanje certifikata, iznosi 80,00 kn po pošiljci.

3) Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: subjekt) mora prijaviti otpremu pošiljki iz stavka 1. i 2. ovoga članka, 24 sata prije otpreme, osobi ovlaštenoj za izdavanje certifikata.

4) Troškovi prijevoza od radnog mjesta osobe ovlaštene za izdavanje certifikata iz stavka 1. i 2. ovoga članka do mjesta otpreme pošiljke u iznosu od 2,00 kn po prijeđenom kilometru podmiruju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 6.b

1) Ukoliko je certifikate iz članka 6.a stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika izdao ovlašteni veterinar, ovlaštene veterinarske organizacije nadležnom tijelu jedanput mjesečno, do 5. u mjesecu, za protekli mjesec, dostavljaju račun za troškove certificiranja i troškove prijevoza iz članka 6.a ovoga Pravilnika te izvješće o izdanim certifikatima u skladu s obrascem iz Dodatka A ovoga Pravilnika.

2) Na temelju izvješća iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo subjektu do 10. u mjesecu, za protekli mjesec, dostavlja račun, a subjekt naknadu iz članka 6.a stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika u roku od 15 dana uplaćuje u Državni proračun Republike Hrvatske.

3) Nadležno tijelo naknadu iz stavka 2. ovoga članka i troškove prijevoza iz članka 6.a stavka 4. ovoga Pravilnika uplaćuje ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u roku 30 dana od dana dostave računa subjektu propisane stavkom 2. ovoga članka.

4) Ukoliko je certifikate iz članka 6.a stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika izdao službeni veterinar, troškovi certificiranja obračunavaju se i plaćaju u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.«

Članak 3.

Iza Dodatka dodaje se Dodatak A koji glasi:

»IZVJEŠĆE O IZDANIM CERTIFIKATIMA

Red. br.

Datum izdavanja

Serija

Broj certifikata
(životinje)

Broj certifikata
(proizvodi)

Broj certifikata
(nusproizvodi)

Prijeđeni kilometri

Ime i prezime osobe ovlaštene za izdavanje certifikata

Subjekt (potpis osobe kojoj je izdan certifikat)

«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/208

Urbroj: 525-11-09-2

Zagreb, 29. srpnja 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.