Pravilnik o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta

NN 98/2009 (12.8.2009.), Pravilnik o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2565

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UPISU SORTI U POPIS SORTI VOĆNIH VRSTA

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način upisa i vođenje Popisa sorti voćnih vrsta (u daljnjem tekstu: Popis sorti).

POSEBNE ODREDBE

Članak 2.

(1) Popis sorti je službeni popis sorti voćnih vrsta u Republici Hrvatskoj.

(2) Upisom sorte u Popis sorti, poljoprivredni reprodukcijski materijal te sorte može se proizvoditi, prijaviti za stručni nadzor te uvoziti i/ili staviti na tržište.

Članak 3.

Sorte voćnih vrsta koje se upisuju u Popis sorti moraju biti:

– zaštićene oplemenjivačkim pravom u skladu s odredbama propisa o zaštiti novih biljnih sorti; ili

– službeno registrirane u skladu sa člankom 5. stavak 1. i 2. ovoga Pravilnika; ili

– opće poznate sorte.

Članak 4.

Sorta se smatra zaštićenom oplemenjivačkim pravom ako je registrirana pri:

a) Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),

b) Uredu za zaštitu biljnih sorti Zajednice (CPVO), ili

c) bilo kojoj drugoj zemlji članici Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV).

Članak 5.

(1) Sorta je službeno registrirana ako:

– udovoljava službeno odobrenim uvjetima DUS (različita, ujednačena, postojana) ispitivanja sorte i ima službeni opis; ili

– su reprodukcijski sadni materijal i sadnice ove sorte stavljeni na tržište na teritoriju Republike Hrvatske prije 30. rujna 2012. na temelju službeno priznatog opisa sorte.

(2) Službeno priznati opis sorte iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora sadržavati bitne karakteristike sorte, a izrađuje se na osnovi podataka o sorti objavljenih u službenim, stručnim ili pomološkim publikacijama ili na osnovi podataka dobivenih:

– neslužbenim DUS odnosno VCU (gospodarska vrijednost) ispitivanjem sorte,

– pri prikupljanju, opisivanju i očuvanju biljnih genetskih izvora,

– pri proizvodnji i razmnožavanju i uporabi te sorte.

(3) Ministarstvo će priznati opis iz stavka 2. ovoga članka na temelju prijedloga Povjerenstva za poljoprivredno rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u postupku iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(4) Genetski modificirana sorta može se službeno registrirati samo ako je genetski modificirani organizam od kojega se sorta sastoji dopušten posebnim propisima kojima se uređuju genetski modificirani organizmi.

(5) Kada su proizvodi koji potječu od sadnica ili reprodukcijskog sadnog materijala sorte koja je genetski modificirana namijenjeni za korištenje kao hrana ili u hrani, ili kao hrana za životinje ili u hrani za životinje, sorta mora imati odobrenje nadležnog tijela u skladu s propisima kojima se uređuju genetski modificirani organizmi.

Članak 6.

Sorta je opće poznata ako:

a) je službeno registrirana u sortnu listu u zemlji članici Europske unije; ili

b) je podnijet zahtjev za upis sorte u sortnu listu u bilo kojoj zemlji članici Europske unije ili zahtjev za dodjelu oplemenjivačkog prava u skladu sa odredbom podstavka 1. ovoga stavka; ili

c) je stavljena na tržište prije 30. rujna 2012. na području Republike Hrvatske ili zemlje članice Europske unije na temelju službeno priznatog opisa.

Zahtjev za upis sorte na Popis sorti

Članak 7.

(1) Zahtjev za upis sorte na Popis sorti (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se Ministarstvu na Obrascu 1. iz Dodatka 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– UPOV ili CPVO Tehnički upitnik te, ukoliko je potrebna, punomoć o zastupanju u postupku uvrštavanja sorte na Popis sorti na Obrascu 2. iz Dodatka 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio;

– podaci dobiveni neslužbenim DUS odnosno VCU ispitivanjem sorte;

– podaci dobiveni pri prikupljanju, opisivanju i očuvanju biljnih genetskih izvora, te

– podaci dobiveni pri proizvodnji, razmnožavanju i uporabi te sorte.

(3) Zahtjev se podnosi u dva primjerka.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka riješit će se u roku 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

(5) Nakon primitka Zahtjeva Ministarstvo utvrđuje da li je Zahtjev potpun odnosno sadrži li podatke o:

– podnositelju Zahtjeva;

– zastupniku ukoliko postoji;

– osobi odgovornoj za održavanje sorte (u daljnjem tekstu: održivač sorte);

– vrsti;

– imenu sorte ili oplemenjivačkoj oznaci;

– porijeklu sorte;

– oplemenjivaču;

– DUS ispitivanju ili službeno priznatom opisu sorte;

– jedinstvenom upisnom broju, ukoliko je sorta zaštićena;

– genetski modificiranim organizmima (u daljnjem tekstu: GMO).

(6) Zahtjev je potpun ukoliko sadrži sve podatke iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Ministarstvo će staviti upisni broj sorte na Zahtjev kao potvrdu da je sorta uključena u postupak upisa sorte na Popis sorti i dostaviti ga podnositelju Zahtjeva.

(8) Ako Ministarstvo utvrdi da zahtjev nije potpun, izvijestit će podnositelja zahtjeva i zatražiti da u roku 30 dana otkloni utvrđene nedostatke.

(9) Ako podnositelj zahtjeva ne otkloni nedostatke u roku iz stavka 8. ovoga članka, zahtjev će se odbaciti.

Način upisivanja sorti na Popis sorti

Članak 8.

Na temelju dostavljenog Zahtjeva i uvjeta propisanih ovim Pravilnikom Povjerenstvo ocjenjuje da li je udovoljeno uvjetima za upis sorte na Popis sorti.

Članak 9.

(1) Na temelju prijedloga Povjerenstava, Ministarstvo donosi rješenje o upisu sorte u Popis sorti.

(2) Danom pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka sorta se upisuje u Popis sorti.

(3) Održivač sorte je pravna ili fizička osoba registrirana u Upisniku dobavljača sadnog materijala za djelatnost održavanja sorti koji pri Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod):

– ima evidentirana matična stabla, ili

– za sorte za koje ne postoje matična stabla na čiji zahtjev Ministarstvo donosi rješenje o upisu sorte na Popis sorata.

(4) Sorta ostaje upisana u Popis sorti do datuma do kojeg je službeno evidentirano matično stablo sorte odnosno za sortu za koju ne postoji evidentirano matično stablo, dvije godine.

Članak 10.

Ministarstvo će rješenjem brisati sortu iz Popisa sorti prije isteka razdoblja za koje je sorta bila upisana ako se sorta ne održava.

Članak 11.

(1) Ministarstvo će proglasiti ništavnim rješenje o upisu sorte u Popis sorti ako se utvrdi da su dostavljeni pogrešni ili neistiniti podaci na temelju kojih je sorta upisana.

(2) U slučaju proglašavanja upisa sorte ništavnim, sorta se briše iz Popisa sorti s datumom upisa, a time se poništavaju i sve pravne i administrativne radnje koje su slijedom takvog upisa proizašle.

Članak 12.

(1) Za sorte koje su upisane i brisane u/iz Popisa sorti Zavod priprema, ažurira i objavljuje Popis sorti u obliku kataloga.

(2) Za svaku sortu iz stavka 1. ovoga članka Zavod vodi dosje o sorti.

(3) Dosje o sorti sadrži sljedeće podatke:

– ime sorte zajedno s opće poznatim sinonimima;

– opis sorte u skladu s Dodatkom 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(4) U skladu s međunarodno prihvaćenim vodičima, ukoliko je to moguće, svaka sorta nosit će isto ime u svim zemljama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Sorte koje su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika bile upisane u Sortnu listu Republike Hrvatske smatraju se upisane u Popis sorti u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) U roku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će na prijedlog Povjerenstva izvršiti reviziju Popisa sorti i brisati sorte koje ne udovoljavaju odredbama članka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Dobavljač sadnog materijala može proizvoditi, prijaviti za stručni nadzor, stavljati na tržište i uvoziti poljoprivredni reprodukcijski materijal sorte, koja je brisana iz Popisa sorti, najkasnije do 30. lipnja treće godine po brisanju sorte iz Popisa sorti.

(4) Odredba članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika primjenjuje se do stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/185

Urbroj: 525-2-09-1

Zagreb, 20. srpnja 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK 1.

Obrazac 1.

ZAHTJEV ZA UPIS SORTE NA POPIS
SORTI VOĆNIH VRSTA
Application for Registration to the List
of the Variety of Fruit Species

1. Podnositelj zahtjeva
Applicant

Ime (First name):

Prezime (Last name):

Tvrtka (Organisation):

Adresa (Address):

Poštanski broj (ZIP code):

Mjesto (Place):

Država (Country):

Telefon (Phone Nr.):

Telefaks (Fax Nr.):

E-mail (e-mail):

2. Zastupnik (Uz zahtjev priložite punomoć o zastupanju u postupku upisa sorti na popis sorti)
Procedural representative (Please attach the completed form of the authorization of the procedural representative)

Ime (First name):

Prezime (Last name):

Tvrtka (Organisation):

Adresa (Address):

Poštanski broj (ZIP code):

Mjesto (Place):

Država (Country):

Telefon (Phone Nr.):

Telefaks (Fax Nr.):

E-mail (e-mail):

3. Održivač sorte
Maintainer

Ime (First name):

Prezime (Last name):

Tvrtka (Organisation):

Adresa (Address):

Poštanski broj (ZIP code):

Mjesto (Place):

Država (Country):

Telefon (Phone Nr.):

Telefaks (Fax Nr.):

E-mail (e-mail):

4. Vrsta kojoj sorta pripada
Species to which the variety belongs

Latinsko ime vrste

(Latin name):

Hrvatsko ime vrste

(Croatian name):

5. Ime sorte / denominacija (koristite velika i mala slova)
Variety denomination (using capital and small letters)

Oplemenjivačka oznaka

(Breeders reference):

Ime sorte

(Name of the variety):

☐ Sorta je prijavljena ili je upisana na sortnu listu u drugoj državi
(The variety has been applied or has been listed to the National Variety List in any other country)

Država
(Country)

Ime ili predloženo
ime sorte
(Variety denomination)

U postupku upisa
(Application
pending
)

Upisana
(Already listed)

Sorta nije upisana i nije prijavljena za upisivanje na sortnu listu u niti jednoj drugoj državi
(The variety has not listed and not applied for National Variety List in any other country)

7. Podaci o zaštiti sorte (The variety protection data)

☐ Sorta je zaštićena u drugoj(im) državi(ama), navedite u kojoj(im) i godinu zaštite
(The variety has been protected in other
countries, in which countries and year
of protection):

☐ Sorta nije zaštićena niti u jednoj državi
(The variety has not been protected in other country)

8. Postupak ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (DUS)
Technical examination of the variety (DUS)

☐ je završen, navedite državu(e) (has already been completed, give the country):

☐ se trenutno provodi, navedite državu(e) (is conducted, give the country):

☐ nije proveden (has not been done)

9. Sorta je stvorena uz pomoć genetske tehnologije ili sadrži genetski modificirane organizme
The variety is or includes genetically modified organisms (GMO)

☐ DA (Yes) ☐ NE (No)

Ako da, priložite rješenje o dozvoli ispuštanja GMO-a u okoliš
(In case of YES enclose permission to release GMO into the environment)

10. Porijeklo sorte (Origin of the variety)

11. Prilozi (Enclosures)

☐ tehnički upitnik (Technical Questionnaire)

☐ punomoć za zastupanje (Authorization of the Representative)

☐ izvješće o DUS testiranju (DUS Test Report)

☐ rješenje o dozvoli ispuštanja GMO-a u okoliš (Permission for releasing GMO into environment)

☐ ostalo, navedite priloge (other, specify):

12. Izjava (Statement)

Podnosim zahtjev za postupak upisa sorti u Popis sorti voćnih vrsta
(I apply for addition to the List of the Variety of fruit species)

Izjavljujem da su svi podaci u prijavi i prilozima potpuni i točni
(I declare that all data stated in the application and attachments are complete and correct)

Suglasan(a) sam da se Zavod može savjetovati i razmjenjivati podatke sa drugim uredima
(I agree that the Administration may consult and exchange data with other offices)

Mjesto: ______ Datum:______ Potpis podnositelja zahtjeva: ______
(Place): (Date): (Signature of the person entitled):

Obrazac 2.

PUNOMOĆ O ZASTUPANJU U POSTUPKU UPISA SORTI NA POPIS SORTI VOĆNIH VRSTA
Authorization of the Procedural Representative in Registration to the List of the Variety of Fruit Species

Podnositelj zahtjeva
Applicant

Ime (First name):

Prezime (Last name):

Tvrtka (Organisation):

Adresa (Address):

Poštanski broj (ZIP code): Mjesto (Place):

Država (Country):

Telefon (Phone Nr.):

Telefaks (Fax Nr.):

E-mail (e-mail):

Opunomoćujem

I hereby authorize

Ime (First name):

Prezime (Last name):

Tvrtka (Organisation):

Adresa (Address):

Poštanski broj (ZIP code): Mjesto (Place):

Država (Country):

Telefon (Phone Nr.):

Telefaks (Fax Nr.):

E-mail (e-mail):

za zastupanje u postupku upisa sorti na Popis sorti voćnih vrsta
as my procedural representative in respect of registration of variety to the List of variety of fruit species

☐ za sljedeće prijavljene sorte (the authorization refers to):

Oplemenjivačka oznaka
(Breeders reference)

Ime sorte
(Variety name)

Latinsko ime vrste
(Latin name of the species)

Hrvatsko ime vrste
(Croatian name of the species)

☐ za sve prijavljene sorte koje pripadaju sljedećim vrstama ili grupi (all varieties of the following species or group):

Latinsko ime vrste
(Latin name of the species)

Hrvatsko ime vrste
(Croatian name of the species)

☐ za sve prijavljene sorte (all applied varieties)

Mjesto: ______ Datum:______ Potpis podnositelja zahtjeva: ______
(Place): (Date): (Signature of the person entitled):

DODATAK 2.

KARAKTERISTIKE SORTI I STUPANJ EKSPRESIJE POJEDINOG SVOJSTVA

Citrus sp.

Mladica: antocijaninsko obojenje vrška (10 do 15 cm od vrška)

odsutno

prisutno

Plod: oblik vrška

udubljen

odrezan

okrugao

lagano ispupčen

vidno ispupčen

Plod: boja površine

zelena

zelena prema žutoj

žuta

žuta prema narančastoj

narančasta

narančasta prema crvenoj

ružičasta

crvena

ljubičasta

Vrijeme dozrijevanja ploda

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Corylus L.

Vrijeme razvitka pupoljka lista (kada se dva lista pojave iz jednog pupoljka)

vrlo rano

vrlo rano do rano

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno

kasno do vrlo kasno

vrlo kasno

Vrijeme cvatnje muškog cvijeta

vrlo rano

vrlo rano do rano

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno

kasno do vrlo kasno

vrlo kasno

Vrijeme cvjetanja ženskog cvijeta

vrlo rano

vrlo rano do rano

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno

kasno do vrlo kasno

vrlo kasno

Pricvjetni listovi: dužina naspram dužine voća

kratki

jednaki

duži

Pricvjetni listovi: urezanost (razvedenost ruba)

slaba

srednja

jaka

Pricvjetni listovi: nazupčanost urezanja

slaba

srednja

jaka

Plod: veličina

vrlo mali

mali

srednji

veliki

vrlo veliki

Plod: oblik

okrugao

čunjast

jajolik

kratki polucilindričan

dugački polucilindričan

Vrijeme dozrijevanja

vrlo rano

vrlo rano do rano

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno

kasno do vrlo kasno

vrlo kasno

Plod: postotak jezgre (prema težini)

vrlo nisko

nisko

srednje

visoko

vrlo visoko

Cydonia Mill.

Biljka: način rasta

uspravan

poluuspravan

u širinu

Plojka lista: oblik

eliptičan

jajolik

ovalan

okrugao

Plod: uobičajeni oblik

okrugao

ovalan

kruškolik

sužen

nepravilan

pravokutan

Fragaria x. ananassa Duch.

Cvat: položaj u odnosu na listove

ispod

u ravnini

gore

Plod: veličina

vrlo mali

mali

srednji

velik

vrlo velik

Plod: pretežiti oblik

oblik bubrega

sferoidan

okrugao

čunjast

duplo čunjast

gotovo cilindričan

oblik klina

jajolik

srcolik

Plod: boja

bjelkasto žuta

svijetlo narančasta

narančasta

narančasto crvena

crvena

ljubičasta

tamno ljubičasta

Vrijeme dozrijevanja (50% biljaka sa dozrelim plodovima)

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Način donošenja ploda

ne cvate više puta u godini

djelomice cvate više puta u godini

potpuno cvate više puta u godini

Juglans regia L.

Stablo: prevladavajući položaj cvjetnih pupova

na vrhu jednogodišnjih mladica

uglavnom na vrhu dugih izboja povezanih s dvogodišnjim ili starijim granama

uzduž jednogodišnjih mladica

Vrijeme pupanja

vrlo rano

vrlo rano do rano

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno

kasno do vrlo kasno

vrlo kasno

Plod: veličina

vrlo mali

mali

srednji

veliki

vrlo veliki

Drvo: tip ženskog cvata

jednostruk

složen

Drvo: tip grana ženskih grana sa cvjetovima

neodređeno

određeno

Vrijeme dozrijevanja

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno

Malus Mill.

Drvo: snaga rasta (vigor)

vrlo slab

slab

srednji

jak

Plod: oblik

okrugao

okruglasto čunjast

kratko okrugao čunjast

plosnat

plosnato okrugao (sferoidan)

čunjast

dugačko čunjast

odrezano čunjast

eliptičan

eliptično čunjast (ovalan)

pravokutan

pravokutno čunjast

pravokutno sužen

Plod: dopunska boja

narančasto-crvena

ružičasto-crvena

crvena

ljubičasto-crvena

smeđe-crvena

Plod: osnovna boja

nije vidljiva

bjelkasto-žuta

žuta

bjelkasto-zelena

žuto-zelena

zelena

Plod: boja mesa

bijela

krem

žućkasta

zelenkasta

ružičasta

crvenkasta

Plod: veličina

vrlo mali

vrlo mali do mali

mali

mali do srednji

srednji

srednji do veliki

veliki

veliki do vrlo veliki

vrlo veliki

Plod: područje smeđe boje oko peteljke

nema ili malo

srednje

veliko

Plod: broj lenticela

nekoliko

srednje

puno

Plod: čvrstoća mesa

vrlo mekana

mekana

srednja

čvrsta

vrlo čvrsta

Vrijeme početka cvatnje (10% otvorenih cvjetova)

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Plod: vrijeme zrelosti za konzumaciju

vrlo rano

vrlo rano do rano

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno

kasno do vrlo kasno

vrlo kasno

Sorte podloga jabuke

Drvo: bujnost (tjeranje mladica iz baze)

slabo

srednje

snažno

Drvo: broj osnovnih (bazalnih) izdanaka (u podnožju)

vrlo malo

malo

srednje

mnogo

vrlo mnogo

Olea europea L.

Plod: oblik

izdužen

eliptičan

okrugao

Plod: ovojnica

odsutno

prisutno

Plod: oblik kraja uz trup

okrugao

odrezan

udubljen

Plod: širina šupljine stabljike

usko

srednje

široko

Prunus amygdalus Batsch.

Vrijeme početka cvjetanja

vrlo rano

vrlo rano do rano

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno

kasno do vrlo kasno

vrlo kasno

Cvijet: boja latica

bijelo

ružičasto bijela

ružičasto

tamno ružičasto

Vrijeme dozrijevanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Suhi plod: oblik vrška

plosnat

okrugao

šiljast

Jezgra: oblik

usko eliptična

eliptična

široko eliptična

vrlo široko eliptična

Prunus armeniaca L.

Plod: veličina

mali

srednji

veliki

Plod: dubina šupljine peteljke

plitko

srednje

duboko

Plod: osnovna boja kože

nije vidljiva

bijela

žućkasta

žuto zelena

svijetlo narančasta

srednje narančasta

tamno narančasta

Plod: boja mesnatog usplođa

bjelkasto zelena

bijela

krem-boja

svijetlo narančasta

narančasta

tamno narančasta

Plod: količina dopunske boje

nije prisutna ili je vrlo slaba

mala

srednja

velika

vrlo velika

Plod: oblik (u poprečnom presjeku)

trokutasti

jajasti

pravokutni

eliptičan

okrugli

obrnuto eliptičan (spljošteni)

obrnuto jajast

nepravilni romb

Plod: mašak na koži

prisutan

odsutan

Plod: prianjanje koštice mesu

odsutno ili vrlo slabo

slabo

srednje

jako

Vrijeme početka cvjetanja (kada drvo pokaže nekoliko sasvim otvorenih cvjetova)

rano

srednje

kasno

Vrijeme dozrijevanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Prunus avium L. and Prunus cerasus L.

Vrijeme cvjetanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Plod: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Plod: boja kožice

žuta

žuta s nahukom

narančasto crvena

svijetlo crvena

crvena

smeđe crvena

tamno crvena

crnkasta

Plod: oblik

srcolik

bubrežast

spljošten (obrnuto eliptičan)

okrugli

eliptičan

Plod: boja mesa

krem (blijedo žuta)

žuta

ružičasta

srednje crvena

tamno crvena

Plod: čvrstoća

mekan

srednji

čvrst

vrlo čvrst

Plod: vrijeme dozrijevanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Prunus domestica L.

Stablo: bujnost

slaba

srednja

snažna

Plod: veličina (na fiziološki dozreli plod)

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Plod: uobičajeni oblik u presjeku (na fiziološki dozreli plod)

okruglo spljošten

okrugao

pravokutan

izdužen

Plod: osnovna boja kožice (uključujući njegov cvijet; na fiziološki dozreli plod)

bjelkasta (prozirna)

zelena

žućkasto zelena

žuta

narančasto žuta

crvena

ljubičasta

ljubičasto plava

Plod: boja mesnatog usplođa (na fiziološki dozreli plod)

bjelkasta

žuta

žućkasto zelena

zelena

narančasta

crvena

Koštica: prianjanje mesnatom usplođu (na fiziološki dozreli plod)

ne prianja

napola prianja

prianja

Koštica: veličina u odnosu na plod (na fiziološki dozreli plod)

malo

srednje

veliko

Vrijeme početka cvatnje

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Vrijeme početka dozrijevanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Prunus persica (L.) Batsch.

Stablo: tip

normalno

spur tip (s kratkim rodnim izbojima)

Stablo: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Izbijanje cvjetova: obojenost antocijaninomodsutno

prisutno

Vrijeme početka cvjetanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Cvijet: tip

neprivlačan

privlačan (raskošan)

Latice: veličina

jako male

male

srednje

velike

jako velike

Peteljka: medna žlijezda

odsutno

prisutno

Peteljka: oblik medne žlijezde

okrugla

bubrežasti

Plod: dlačice

odsutne

prisutne

Plod: oblik

široko spljošten na polovima (sferoidan)

sferoidan

okrugli

jajasti

eliptični

Plod: osnovna boja mesnatog usplođa

zelena

krem zelena (blijedo žuto zelena)

zelenkasto bijela

krem bijela (blijedo žuto bijela)

blijedo žuta (krem)

ružičasto bijela

zelenkasto žuta

krem žuta

žuta

narančasto žuta

Plod: dopunska boja

odsutna

prisutna

Plod: nijansa dopunske boje

narančasto crvena

ružičasta

ružičasto crvena

svijetlo crvena

srednje crvena

tamno crvena

crnkasto crvena

Plod: osnovna boja mesa

zelenkasto bijela

bijela

blijedožuto bijela

svijetlo žuta

žuta

narančasto žuta

narančasta

crvena

Koštica: prianjanje uz mesnato usplođe

odsutno

prisutno

Vrijeme dozrijevanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Prunus Salicina L.

Plod: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Plod: osnovna boja kožice

bjelkasta (prozirna)

zelena

žućkasto zelena

žuta

nije vidljiva

Plod: dopunska boja kožice

odsutna

žuta

narančastožuta

crvena

ljubičasta

ljubičasto plava

tamno plava

Plod: boja mesnatog usplođa

bjelkasta

žuta

žućkasta prema zelenoj

zelena

narančasta

crvena

Plod: čvrstoća

mekana

srednja

čvrsta

Plod: stupanj prianjanja koštice mesu

neprianjajući

poluprianjajući

prianjajući

Vrijeme cvjetanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Vrijeme dozrijevanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Pyrus communis L.

Stablo: izgled (oblik) stabla

šiljast (koničan)

uspravan

poluuspravan

rašireni (širok rast)

obješen

pendulast

Vrijeme cvjetanja (vrijeme punog cvata)

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Plod: položaj najvećeg promjera

u sredini

koji lagano naginje prema čaški

koji jasno naginje prema čaški

Plod: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Plod: oblik u presjeku (u uzdužnom presjeku)

udubljen

ravan

izbočen

Plod: dužina u odnosu na najveći promjer

vrlo kratko

kratko

srednje

izduženo

vrlo izduženo

Plod: osnovna boja površine (u vrijeme dozrijevanja)

nije vidljiva

zelena

žućkasto zelena

žuta

Plod: dužina stabljike

kratka

srednja

dugačka

Plod: tekstura mesa

fina

srednja

krupnozrnata

Plod: čvrstoća mesa:

mekana

srednja

čvrsta

Plod: sočnost mesa

suha

srednja

sočna

vrlo sočna

Vrijeme dozrijevanja za branje (konzumaciju)

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Ribes silvestre Mert et Koch,
Ribes niveum Lindl. (crveni ribiz i bijeli ribiz); Ribes sylvestre)

Vrijeme dozrijevanja ploda

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Grozd ploda: dužina uključujući stabljiku

vrlo kratko

kratko

srednje

dugačko

vrlo dugačko

Boba: veličina

jako mala

mala

srednja

velika

jako velika

Boba: boja

bijela

bjelkasto žuta

ružičasta

red

Vrijeme dozrijevanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Ribes uva crispa L. (ogrozd)

Biljka: oblik

jajolik

okrugao

poprečno eliptičan

Izboj: trnje

prisutno

odsutno

Plod: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Plod: oblik

okrugao

eliptičan

kruškoliko

Plod: oblik

okrugli

elipsoidni

kruškoliki

Plod: boja

žuta

žuto zelena

zelena s bijelim tonom

zelena

crvena

Vrijeme dozrijevanja ploda

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Ribes nigrum L. (crni ribiz)

Sadnica: odnos visina/promjer?

nizak

srednji

visok

Biljka: visina

vrlo kratka

kratka

srednja

visoka

vrlo visoka

Biljka: tip rasta (habitus)

uspravan

poluuspravan

rašireni

Plod: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Plod: boja

zelena

smećkasto crna

crna

Vrijeme dozrijevanja ploda

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi and Ursini (kupina) i hibridi

Sadnica: način rasta

uspravan

uspravan do poluuspravan

poluuspravan

poluuspravan do u širinu

u širinu

Neaktivan izdanak: bodlje

odsutno

prisutno

List: prevladavajući broj listića

tri

pet

sedam

List: tip

nepravilno raspoređen u obliku pera

srednji

u obliku dlana

Donošenje ploda na jednogodišnjim izbojima

odsutno

prisutno

Vrijeme cvatnje na prošlogodišnjim izbojima

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Plod: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Plod: oblik

okrugao

eliptičan

usko jajast

srednje jajast

izduženo čunjasti

dugoljasti

Plod: boja

crvena

crvenkasto ljubičasta

crvenkasto crna

plavkasto crna

crna

Vrijeme početka dozrijevanja na prošlogodišnjim izbojima

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Rubus idaeus L. (malina)

Sadnica: broj mladih izdanaka

vrlo malo

malo

srednje

mnogo

vrlo mnogo

Samo vrste čiji je glavni plod ljeti na prošlogodišnjem izdanku

Neaktivan izdanak: boja

sivkasto smeđa

sivkasto smeđa prema smeđoj

smeđa

smeđa prema ljubičasto smeđoj

ljubičasto smeđe

Trnje: prisutnost

odsutno

prisutno

Plod: oblik

okrugao

široko čunjast (koničan)

čunjast (koničan)

trapezoidni

Plod: boja

žuto

svjetlo crvenosrednje crveno

tamno crveno

narančasto

ljubičasto

crno

Plod: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Plod: odnos dužina/širina

dužina je jednaka širini

dužina je veća od širine

dužina je puno veća od širine

Većinom rodi:

ljeti na prošlogodišnjem izdanku

na jesen na ovogodišnjem izdanku

Vrijeme dozrijevanja na prošlogodišnjem izdanku

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Vaccinium angustifolium Aiton; V. corymbosum L; V. formosum Andres; V. mystilloides Michx; V. myrtillus L; V. virgatum Aiton; V. stimulatum Small (Borovnica)

Biljka: tip rasta

uspravan

poluuspravan

rašireni

Plod: oblik

eliptičan

okrugli

spljošten

Cvat (grozd): gustoća

zbijen

srednji

rastresit

Plod: veličina

mali

srednji

veliki

Plod: mašak

odsutan

prisutan

Plod: slatkoća

niska

srednja

visoka

Biljka: tip rodnosti

samo na jednogodišnjim mladicama

na jednogodišnjim i ovosezonskim mladicama

Vrijeme početka cvatnje na jednogodišnjim mladicama:

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Samo sorte koje rode na jednogodišnjim i ovosezonskim mladicama (vrijeme početka cvatnje na ovosezonskim mladicama):

rano

srednje

kasno

Početak dozrijevanja na jednogodišnjim mladicama

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Samo sorte koje rode na jednogodišnjim i ovosezonskim mladicama (vrijeme početka dozrijevanja na ovosezonskim mladicama):

rano

srednje

kasno

Plod: dužina dozrijevanja (% prve dvije berbe, tj. broj potrebnih berbi)

kratka

srednja

duga