Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe

NN 98/2009 (12.8.2009.), Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2566

Na temelju članka 41. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

ODLUKU

O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADE ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

I.

Najviši iznos naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe utvrđuje se u iznosu od 1.250,00 kuna mjesečno.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-02/44

Urbroj: 534-07-09-1

Zagreb, 30. srpnja 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.