Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim

NN 99/2009 (14.8.2009.), Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim

MINISTARSTVO KULTURE

2569

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05 i 139/08), na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode, ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O PROGLAŠAVANJU DIVLJIH SVOJTI ZAŠTIĆENIM I STROGO ZAŠTIĆENIM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom proglašavaju se »strogo zaštićene« i »zaštićene« divlje svojte na temelju Crvenih popisa ugroženih vrsta životinja, biljaka i gljiva Republike Hrvatske, stručne procjene Državnog zavoda za zaštitu prirode te obveza preuzetih međunarodnim sporazumima.

Strogo zaštićene divlje svojte

Članak 2.

Strogo zaštićenim divljim svojtama, sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode, proglašavaju se zavičajne divlje svojte navedene u Prilogu I i strane divlje svojte navedene u Prilogu II, koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Na strane divlje svojte iz Priloga II ovoga Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prirode, osim mjera zaštite strogo zaštićenih divljih svojti iz članka 97. stavka 1. i stavka 3. alineje 1 – 6.

Zaštićene divlje svojte

Članak 3.

Zaštićenim divljim svojtama, sukladno članku 19. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, proglašavaju se zavičajne divlje svojte navedene u Prilogu III i strane divlje svojte navedene u Prilogu IV, koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Na strane divlje svojte iz Priloga IV ovoga Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prirode, osim mjera zaštite zaštićenih divljih svojti iz članka 94. stavka 1., stavka 2. alineja 1. i 2. i stavka 3.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (»Narodne novine«, broj 7/06).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/09-49/666
Urbroj: 532-08-01/1-09-01
Zagreb, 24. srpnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.


Obrazloženja napomena uz prilog I - IV.pdf
Prilozi