Uredba o dopuni Uredbe o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

NN 105/2009 (4.9.2009.), Uredba o dopuni Uredbe o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2682

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007 i 152/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. kolovoza 2009. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O RAZDOBLJU ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U Uredbi o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 50/2009) u članku 1. stavku 2. u tablici iza točke 22. dodaju se nove točke 23. i 24. koje glase:

23. trgovina na veliko biogorivom

od 3 do 15

24. skladištenje biogoriva

od 5 do 25

Dosadašnje točke 23. do 30. postaju točke 25. do 32.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/09-01/02

Urbroj: 5030116-09-3

Zagreb, 27. kolovoza 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.