Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima

NN 110/2009 (16.9.2009.), Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2811

Na temelju članka 46. stavka 5. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj: 178/04, 109/07 i 67/08), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, izgled i način vođenja upisnika za proizvedene, prodane, nabavljene, uporabljene, uništene ili na drugi način otuđene eksplozivne tvari koje su propisane odredbama Zakona o eksplozivnim tvarima.

Članak 2.

Pravne osobe ili obrtnici koji se bave proizvodnjom ili prometom pirotehničkih sredstava obvezni su voditi upisnik o proizvodnji ili prometu pirotehničkih sredstava/streljiva (Obrazac 1.), a pravne osobe ili obrtnici koji se bave proizvodnjom ili prometom ostalih eksplozivnih tvari obvezni su voditi Upisnik o vrsti i količini proizvedenih, nabavljenih, prodanih ili uništenih eksplozivnih tvari (Obrazac 2.).

Pravne osobe ili obrtnici koji koriste eksplozivne tvari za potrebe miniranja (nadzemna, podzemna, specijalna i miniranja pri razminiranju), ispitivanja, uništavanja eksplozivnih tvari, izvođenja javnih vatrometa ili izvođenja glasnog pucanja, obvezni su voditi Upisnik o količinama i vrstama uporabljenih ili uništenih eksplozivnih tvari (Obrazac 3.).

Pravne osobe ili obrtnici koji obavljaju poslove izvođenja glasnog pucanja obvezni su voditi Zapisnik o izvođenju glasnog pucanja (Obrazac 4.)

Pravne osobe ili obrtnici koji obavljaju poslove izvođenja vatrometa obvezni su voditi Zapisnik o izvođenju vatrometa (Obrazac 5.).

Pravne osobe ili obrtnici, koji posjeduju skladište eksplozivnih tvari, obavezni su voditi Upisnik o vrstama i količinama eksplozivnih tvari koje se nalaze u skladištu (Obrazac 6.).

Pravne osobe ili obrtnici koji posjeduju skladište pirotehničkih sredstava obvezni su voditi Upisnik o vrstama i količini pirotehničkih sredstava/streljiva koja se nalaze u skladištu (Obrazac 7.).

Ukoliko skladišta iz stavka 5. i 6. ovoga članka koriste više pravnih osoba ili obrtnika, vlasnik skladišta dužan je voditi upisnik za svaku pravnu osobu ili obrtnika odvojeno.

Pravne osobe ili obrtnici koji se bave maloprodajom pirotehničkih sredstava koja su sastavni dio opreme za spašavanje na moru (sredstva za signalizaciju) te sredstava koja se koriste u željezničkom, zračnom i cestovnom prometu, raketnom modelarstvu, poljoprivrednoj i sličnim djelatnostima, obavezni su voditi Upisnik o nabavljenim i prodanim pirotehničkim sredstvima u maloprodaji (Obrazac 8.).

Članak 3.

Ministarstvo unutarnjih poslova vodi sljedeće upisnike:

– o pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za provođenje postupka ocjene sukladnosti eksplozivnih tvari (Obrazac 9.),

– o izdanim odnosno oduzetim odobrenjima za proizvodnju, promet i uporabu eksplozivnih tvari (Obrazac 10.),

– o oduzetim uzorcima eksplozivnih tvari (Obrazac 11.),

– o eksplozivnim tvarima koje imaju odobrenje za stavljanje u promet i uporabu – suglasnost na upute za uporabu (Obrazac 12.).

Članak 4.

Pravne osobe ili obrtnici, koji obavljaju poslove recikliranja ili uništavanja eksplozivnih tvari, obavezni su sastaviti izvješće, koje sadrži: porijeklo eksplozivne tvari koja se reciklira ili uništava, vrstu i količinu reciklirane ili uništene eksplozivne tvari, datum recikliranja ili uništavanja te količinu dobivenog eksploziva recikliranjem. Izvješće mora biti potpisano od strane odgovorne osobe te pohranjeno u pismohranu pravne osobe ili obrtnika.

Izvješća iz stavka 1. ovoga članka moraju se čuvati 5 godina.

II. NAČIN VOĐENJA UPISNIKA

Članak 5.

Upisnici se vode u elektroničkom obliku.

Sve pravne osobe ili obrtnici koji se bave proizvodnjom, prometom i uporabom eksplozivnih tvari, dužne su nabaviti informatičko-komunikacijsku opremu (prema specifikaciji Ministarstva unutarnjih poslova) koja će im omogućiti korištenje aplikativnog rješenja za elektronički unos podataka u upisnike.

III. SIGURNOSNE MJERE

Članak 6.

Pravna osoba ili obrtnik prilikom popunjavanja upisnika mora koristiti jedinstvenu šifru eksplozivne tvari (u nastavku šifra) koju je odredilo Ministarstvo unutarnjih poslova prilikom donošenja odobrenja za proizvodnju, stavljanje u promet eksplozivne tvari ili prilikom donošenja odobrenja za provoz eksplozivnih tvari u međunarodnom prijevozu. Navedena šifra predstavlja jedinstvenu identifikaciju eksplozivne tvari u informacijskom sustavu i odgovarajućim upisnicima. Uz šifru se na papirnatim ispisima treba koristi i naziv eksplozivne tvari.

Pravna osoba ili obrtnik mora prilikom popunjavanja upisnika koristiti jedinstvenu šifru proizvodnog pogona, skladišta ili radilišta koju je odredilo Ministarstvo unutarnjih poslova prilikom njihovog uvođenja u informacijski sustav.

Ministarstvo unutarnjih poslova dužno je omogućiti pravnim osobama ili obrtnicima pristup ažurnom šifarniku eksplozivnih tvari, te šifarniku proizvodnih pogona, skladišta i radilišta.

Članak 7.

Upis podataka obavlja se putem elektroničkih formi u aplikaciji kojom se osigurava integritet, zaštita i sigurnost podataka.

U slučaju pogrešnog upisa, ispravak se obavlja tako da se podaci isprave (uz pomoć iste elektroničke forme nakon točnog definiranja koji se podatak želi ispraviti) na način da se postojeći neispravni podaci storniraju i zabilježe, a novi se unesu u odgovarajući upisnik. Uz svaku akciju ispravka treba biti zabilježeno tko je istu izvršio.

Podaci se moraju upisti u upisnik najkasnije 12 sati od nastanka promjena.

Članak 8.

Za svaku unesenu promjenu u okviru elektroničke forme, pravna osoba ili obrtnik je dužan ispisati na papir odgovarajući ispis (ispis ujedno potvrđuje da su navedeni podaci dostavljeni Ministarstvu unutarnjih poslova), koji je potrebno uložiti u odgovarajući registrator i čuvati u rokovima koji su propisani Zakonom i ovim Pravilnikom.

Pravna osoba ili obrtnik dužan je čuvati ispise iz stavka 1. ovoga članka do isteka roka propisanog Zakonom o eksplozivnim tvarima i ovim Pravilnikom, osim Upisnika iz članka 2. stavka 8. ovoga Pravilnika koje je pravna osoba dužna čuvati najmanje jednu godinu od dana zadnjeg upisa u upisnik.

Osim ispisa upisnika, pravna osoba ili obrtnik dužna je čuvati sve dozvole izdane od strane Ministarstva unutarnjih poslova (dozvola za nabavu, uvoz, izvoz, prijevoz i dr.), otpremnice, izdatnice i druge dokumente na osnovu kojih je izvršen upis promjene stanja u upisnicima. Rok čuvanja dokumentacije je identičan roku čuvanja upisnika na koji se odnose podaci iz navedene dokumentacije, a koji su propisani odredbama Zakona o eksplozivnim tvarima.

V. OSTALE ODREDBE

Članak 9.

Obrasci Upisnika iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca za vođenje popisa o proizvedenim, prodanim, uporabljenim, uništenim ili na drugi način otuđenim količinama eksplozivnih tvari i o načinu izvješćivanja (»Narodne novine«, broj: 2/96.).

Pravne osobe ili obrtnici koji su za vrijeme obavljanja svoje djelatnosti vodili upisnike sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca za vođenje popisa o proizvedenim, prodanim, uporabljenim, uništenim ili na drugi način otuđenim količinama eksplozivnih tvari i o načinu izvješćivanja (»Narodne novine«, broj: 2/96.) dužni su sadržaj, izgled i način vođenja upisnika uskladiti sa odredbama ovoga Pravilnika do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Zadnji podatak za svaku pojedinu eksplozivnu tvar iz prethodnog upisnika postaje početno stanje upisnika propisanog ovim Pravilnikom.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. 1. 2010. godine

Broj: 511-01-152-51563/2009.

Zagreb, 9. rujna 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

OBRAZAC 1.

UPISNIK

O PROIZVODNJI ILI PROMETU PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA/STRELJIVA

Datum: _______________

Pravna osoba ili obrtnik:

_________________________________________________________________________________________________________

(Naziv i adresa)

Šifra i naziv pirotehničkog sredstva / streljiva:

_________________________________________________________________________________________________________

Broj odobrenja za stavljanje u promet:

_________________________________________________________________________________________________________

(za nabavljena / prodana pirotehnička sredstva / streljiva)

Proizvedeno / nabavljeno:

Proizvedena/nabavljena količina

Razred/Kalibar

R.b. jediničnog pakiranja/Broj lota

Naziv sirovine utrošene za proizvodnju

Količina sirovine

Šifra proizvod. pogona

Šifra skladišta

Prodano:

Prodana količina

Razred/

Kalibar

R.b. jediničnog pakiranja/Broj lota

Pravna osoba – kupac

Broj odobrenja za prijevoz/promet/korištenje

Stanje na skladištu

Odgovorna osoba (ime i prezime):

– ------------------------------------------------

OBRAZAC 2.

UPISNIK

O VRSTI I KOLIČINI PROIZVEDENIH, NABAVLJENIH, PRODANIH ILI UNIŠTENIH EKSPLOZIVNIH TVARI

Datum: _______________

Pravna osoba ili obrtnik:

_________________________________________________________________________________________________________

(Naziv i adresa)

Šifra i naziv eksplozivne tvari:

_________________________________________________________________________________________________________

Broj odobrenja za stavljanje u promet:

_________________________________________________________________________________________________________

(za nabavljene / prodane eksplozivne tvari)

Proizvedeno / nabavljeno:

Proizvedena/

nabavljena količina

Jed.

mjere

Redni broj vanjskog pakiranja

Naziv sirovine utrošene za proizvodnju

Količina sirovine

Šifra

Proiz. pogona

Šifra

Skladišta / radilišta

Prodano:

Prodana/

uništena količina

Jed.

mjere

Redni broj vanjskog pakiranja

Pravna osoba-

kupac

Broj odobrenja za prijevoz/promet/korištenje

Stanje skladišta

Odgovorna osoba (ime i prezime):

–----------------------------------------------

OBRAZAC 3.

UPISNIK O KOLIČINAMA I VRSTAMA UPORABLJENIH ILI UNIŠTENIH EKSPLOZIVNIH TVARI

Datum miniranja: _______________

Radilište:

_________________________________________________________________________________________________________

(šifra i naziv radilišta)

Šifra ekspl. tvari

Naziv eksplozivne tvari

Redni broj vanjskog pakiranja

Šifra skladišta ili proizv. pogona

Zadužena količina

Utrošena/

Uništena količina

Vraćeno u sklad.

Odgovorna osoba:

_________________________________

U stupac »šifra skladišta ili proizvodnog pogona« upisuje se šifra skladišta iz kojeg su dovezene eksplozivne tvari ili šifra radilišta ukoliko su eksplozivne tvari proizvedene na mjestu uporabe (na radilištu).

OBRAZAC 4.

ZAPISNIK
O IZVOĐENJU GLASNOG PUCANJA

Datum i vrijeme izvođenja glasnog pucanja: __________________________

Izvođač glasnog pucanja:

_________________________________________________________________________________________________________

(naziv pravne osobe ili obrtnika, adresa)

Lokacija glasnog pucanja:

_________________________________________________________________________________________________________

(mjesto, adresa)

Broj odobrenja nadležne PU:

_________________________________________________________________________________________________________

Zadužene eksplozivne tvari:

Šifra

Naziv eksplozivne tvari

Redni broj jediničnog pakiranja, razred/kalibar i broj lota

Količina

Vraćene eksplozivne tvari:

Šifra

Naziv eksplozivne tvari

Redni broj jediničnog pakiranja, razred/kalibar i broj lota

Količina

Odgovorna osoba:

_________________________________

OBRAZAC 5.

ZAPISNIK
O IZVOĐENJU VATROMETA

Datum i vrijeme izvođenja vatrometa: ________________________________

Izvođač vatrometa:

_________________________________________________________________________________________________________

(naziv pravne osobe ili obrtnika, adresa)

Lokacija vatrometa:

_________________________________________________________________________________________________________

(mjesto, adresa)

Broj odobrenja nadležne PU:

_________________________________________________________________________________________________________

Zadužene eksplozivne tvari – pirotehnička sredstva:

Šifra

Naziv eksplozivne tvari – pirotehničkog sredstva

Redni broj jediničnog pakiranja, razred/kalibar i broj lota

Razred

Kol/ kom

Vraćene eksplozivne tvari – pirotehnička sredstva:

Šifra

Naziv eksplozivne tvari – pirotehničkog sredstva

Redni broj jediničnog pakiranja, razred/kalibar i broj lota

Razred

Kol/ kom

Odgovorna osoba:

_________________________________

OBRAZAC 6.

UPISNIK O VRSTAMA I KOLIČINAMA EKSPLOZIVNIH TVARI KOJE SE NALAZE U SKLADIŠTU

Datum _______________ sat _________

Skladište:

_________________________________________________________________________________________________________

(Šifra skladišta i lokacija)

Korisnik skladišta:

_________________________________________________________________________________________________________

(Naziv i adresa)

Šifra ekspl. tvari

Ulazna količina

Jed. mjere

R.b. vanjskog pakiranja

Broj odobr. za prijevoz/promet/korištenje

Izlazna

količina

Stanje u skladištu

Odgovorna osoba:

_________________________________

OBRAZAC 7.

UPISNIK O VRSTAMA I KOLIČINI PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA/STRELJIVA KOJA SE NALAZE U SKLADIŠTU

Datum _______________ sat _________

Skladište:

_________________________________________________________________________________________________________

(Šifra skladišta i lokacija)

Korisnik skladišta:

_________________________________________________________________________________________________________

(Naziv i adresa)

Šifra ekspl. tvari

Ulazna količina

Jed. mjere

R.b. jediničnog pakiramja /kalibar i broj lota

Broj odobrenja za prijevoz/promet/korištenje

Izlazna

količina

Stanje u skladištu

Odgovorna osoba:

_________________________________

OBRAZAC 8.

UPISNIK

O NABAVLJENIM I PRODANIM PIROTEHNIČKIM SREDSTVIMA U MALOPRODAJI

Datum: _______________

Pravna osoba ili obrtnik:

_________________________________________________________________________________________________________

(Naziv i adresa)

Prodavaonica:

_________________________________________________________________________________________________________

(Adresa i broj odobrenja)

Šifra pir.

sredstva

NABAVLJENO

PRODANO

Količina

Razred

R.b. j. pak.

Količina

R. b. j. pak.

Kupac

Prodavač (ime i prezime):

– -----------------------------------

OBRAZAC 9.

UPISNIK O PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA PROVOĐENJE POSTUKA OCJENE SUKLADNOSTI EKSPLOZIVNIH TVARI

Datum odobrenja

Broj odobrenja

Naziv pravne ili fizičke osobe

OBRAZAC 10.

UPISNIK O IZDANIM/ODUZETIM ODOBRENJIMA ZA PROMET, PROIZVODNJU I UPORABU EKSPLOZIVNIH TVARI

Naziv pravne ili fizičke osobe

Datum odobrenja

Broj odobrenja

Vrsta odobrenja

Rok važenja odobrenja

Datum oduzimanje/ukidanja odobrenja

Broj rješenja o oduzimanju/ukidanju

OBRAZAC 11.

UPISNIK O ODUZETIM UZORCIMA EKSPLOZIVNIH TVARI

Naziv pravne ili fizičke osobe

Datum oduzimanja

Šifra eksplozivne tvari

Mjesto oduzimanja

Broj rješenja o oduzimanju

OBRAZAC 12.

UPISNIK O EKSPLOZIVNIM TVARIMA KOJE IMAJU ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMET I UPORABU- SUGLASNOST NA UPUTU ZA UPORABU

Datum izdavanja suglasnosti na uporabu

Broj suglasnosti

Šifra eksplozivne tvari

Naziv eksplozivne tvari

Naziv pravne ili fizičke

osobe kojoj je suglasnost izdana