Pravilnik o uvjetima za ovlašćivanje ustanova koje provode stručno osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

NN 110/2009 (16.9.2009.), Pravilnik o uvjetima za ovlašćivanje ustanova koje provode stručno osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

110 16.09.2009 Pravilnik o uvjetima za ovlašćivanje ustanova koje provode stručno osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

2814

Na temelju članka 37. stavaka 3. i 4. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost s ministrom unutarnjih poslova i ministrom obrazovanja, znanosti i športa, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OVLAŠĆIVANJE USTANOVA KOJE PROVODE STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se prostorni, tehnički i kadrovski uvjeti koje moraju ispunjavati ustanove koje provode stručno osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu te način i postupak izdavanja ovlaštenja za obavljanje stručnog osposobljavanja.

Članak 2.

Stručno osposobljavanje vozača mogu obavljati ustanove kojima je djelatnost obrazovanje, a ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom i kojima nije djelatnost prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.

Članak 3.

Ustanove iz članka 2. ovog Pravilnika moraju raspolagati:

1. odgovarajućim prostorijama za izvođenje teorijske nastave;

2. poligonom za izvođenje praktične nastave;

3. tehničkom opremom, nastavnim pomagalima i učilima za izvođenje teorijske i praktične nastave;

4. kvalificiranim stručnim predavačima, odgovarajuće stručne spreme i obrazovnog stupnja za izvođenje teorijske i praktične nastave.

Članak 4.

(1) Odgovarajućim prostorijama za izvođenje teorijske nastave, smatra se zatvorena učionica ili učionice za najmanje 25 polaznika sa stolovima i stolcima odgovarajuće veličine i namještajem za pohranu opreme, nastavnih pomagala i literature.

(2) Prostor učionica smije se iskoristiti isključivo za potrebe nastave.

Članak 5.

(1) Poligonom za izvođenje praktične nastave smatra se otvoreni prostor za održavanje praktičnog dijela nastave:

– pokazne vježbe gašenja požara na vozilima;

– vježbe radnji u slučaju nesreća;

– kontrolu vozila i tereta na vozilima;

– drugi oblici nastave prema potrebi osposobljavanja i polaznika.

(2) Poligon iz stavka 1. ovog članka ne smije biti manji od 500 m² površine.

Članak 6.

(1) Uz opremu iz članka 4. ovog Pravilnika, tehničkom opremom učionica smatraju se ploča s pisalom, dodatna podloga za skiciranje s pisalom, računalo s projekcijskim uređajem, videoprojektor i televizijski uređaj te druga audiovizualna sredstva i oprema prema potrebi nastave, polaznika i predavača.

(2) Nastavnim pomagalima i učilima za izvođenje teorijske i praktične nastave smatraju se sheme i crteži o teorijskom i praktičnom dijelu nastave (struktura ADR Sporazuma, vrste opasnih tvari, vrste opasnosti, obilježavanje vozila, pakovanja, identifikacijski brojevi opasnih tvari, gašenje požara, vrste protupožarnih aparata i dr.), obavezna i dodatna oprema za vozila kojima se prevoze opasne tvari, obrasci prijevozne dokumentacije tereta, vozača i vozila u skladu s Europskim sporazumom o međunarodnim cestovnim prijevozom opasnih tvari (u daljnjem tekstu: Sporazum).

(3) Obavezna literatura koju moraju posjedovati ustanove su Sporazum s prilozima A i B u izvorniku i prijevod na hrvatskom jeziku, te sve pozitivne zakonske i podzakonske propise vezane uz prijevoz opasnih tvari cestom.

(4) Za potrebe kvalitetnog praćenja predavanja, osposobljavanja i polaganja ispita svakom kandidatu za osposobljavanje mora biti osigurana literatura prilagođena predavanjima u obliku skripti, priručnika, knjiga, preslika predavanja ili sl. koja ostaje u vlasništvu kandidata.

(5) Sva nastavna pomagala, stručna i znanstvena literatura te izvodi zakonskih odredbi moraju biti važeći i pratiti razvoj sustava i zakonodavstva prijevoza opasnih tvari cestom.

Članak 7.

(1) Ustanove za stručno osposobljavanja vozača moraju imati osiguranog najmanje jednog djelatnika sa završenim sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem tehničke struke s položenim ispitom za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari cestom.

(2) Predavač mora na stručan i kvalitetan način prenijeti potrebna znanja kandidatima osposobljavanja.

(3) Za potrebe predavanja uz djelatnika iz stavka 1. ovog članka ustanova, prema potrebi, može osigurati više djelatnika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem prometne (cestovnog smjera), kemijske, strojarske, tehnološke, rudarske, medicinske ili pravne struke za određena područja prijevoza opasnih tvari.

Članak 8.

Za dobivanje ovlaštenja za obavljanje stručnog osposobljavanja vozača ustanove su dužne Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) uz zahtjev priložiti:

– potvrdu o upisu u sudski registar;

– dokaz o prostorijama iz članka 4. i poligonu iz članka 5. ovog Pravilnika;

– izjavu o posjedovanju tehničke opreme, nastavnih pomagala, učila i literature iz članka 6. ovog Pravilnika;

– dokaz da ima osiguranog najmanje jednog djelatnika iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika;

– prijedlog nastavnog plana i programa usklađen s odredbama Sporazuma;

– prijedlog provedbe provjere znanja i način provedbe ispita usklađen s odredbama Sporazuma.

Članak 9.

(1) Ministar nadležan za promet osniva povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika.

(2) Povjerenstvo čine tri člana, po jedan iz Ministarstva, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i ministarstva nadležnog za obrazovanje, od kojih najmanje jedan mora imati položen ispit za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.

(3) Članovi povjerenstva imaju zamjenike, svaki po jednoga iz tijela državne uprave iz kojih su imenovani.

(4) Predsjednik povjerenstva je djelatnik Ministarstva.

Članak 10.

(1) Povjerenstvo iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika, uvidom u dokumentaciju priloženu uz zahtjev i očevidom prostorija i prostora utvrđuje ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i o tome sastavlja zapisnik.

(2) O zahtjevu za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja vozača rješenjem odlučuje ministar nadležan za promet, na prijedlog povjerenstva iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 11.

O prestanku rada ustanove za stručno osposobljavanje vozača voditelj ili vlasnik ustanove mora obavijestiti Ministarstvo, koje donosi rješenje o prestanku važenja ovlaštenja.

Članak 12.

Popis ovlaštenih ustanova objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 24/95.).

(2) Ustanove koje su dobile ovlaštenje za obavljanje stručnog osposobljavanja vozača za prijevoz opasnih tvari prema odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 24/95.) mogu nastaviti s radom do pribavljanja ovlaštenja sukladno odredbama ovog Pravilnika, ali najdulje godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/59

Urbroj: 530-07-08-01

Zagreb, 27. kolovoza 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.