Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uljima od ploda i komine maslina

NN 112/2009 (18.9.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uljima od ploda i komine maslina

112 18.09.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uljima od ploda i komine maslina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2833

Na temelju članka 94. stavka 2. i članka 95. stavka 3. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ULJIMA OD PLODA I KOMINE MASLINA[1]

Članak 1.

U Pravilniku o uljima od ploda i komine maslina (»Narodne novine« br. 7/09)[2] u članku 6. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka ne moraju biti navedene neposredno uz naziv ulja.«

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. podaci o senzorskim svojstvima koji upućuju na okus i/ili miris mogu se navoditi samo za ekstra djevičanska i djevičanska maslinova ulja. Navodi iz točke 3.3. Priloga XI ovoga Pravilnika mogu se navoditi prilikom označavanja samo ako se temelje na rezultatima ocjenjivanja dobivenih metodom propisanom u Prilogu XI ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) S izuzetkom tune u maslinovom ulju iz Pravilnika o kakvoći proizvoda od tune i palamide (»Narodne novine« br. 56/09) i sardina u maslinovom ulju iz Pravilnika o kakvoći proizvoda od srdele (»Narodne novine« br. 96/09), ako su ulja iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika sastojak hrane, izuzev one iz stavka 1. ovoga članka, a pri označavanju te hrane se osim u popisu sastojaka njihova prisutnost naglašava riječima, slikom ili crtežom, onda neposredno uz naziv hrane mora biti navedena količina ulja izražena u postotku (%) na ukupnu neto masu hrane.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Nazivi iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu se zamijeniti riječima »maslinovo ulje« kod označavanja proizvoda iz stavaka 1. i 3. ovoga članka.«

Dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako je prisutno ulje komine maslina, riječi »maslinovo ulje« zamjenjuju se riječima »ulje komine maslina«.«

»(7) Informacije o kategoriji ulja navedene u članku 6. ovoga Pravilnika nije potrebno navesti kod označavanja proizvoda iz stavaka 1. i 3. ovoga članka.«

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje iz članka 2. stavka 1. točke 1. podtočke a) i b) ovoga Pravilnika, mora se označavati podrijetlo uz uvjete propisane u stavcima 4., 5. i 6. ovoga članka.

(2) Označavanje podrijetla u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva upućivanje na zemljopisno područje označeno na proizvodu.

(3) Za ulja iz članka 2. stavka 1. točaka 3. i 6. ovoga Pravilnika, ne navodi se podrijetlo.

(4) Oznaka podrijetla iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:

a) u slučaju maslinovih ulja, u skladu s odredbama stavaka 5. i 6. ovoga članka, iz jedne države članice Europske unije ili treće zemlje, upućivanja na državu članicu, Europsku uniju ili treću zemlju ili

b) u slučaju mješavina maslinovih ulja, u skladu s odredbama stavaka 5. i 6. ovoga članka, podrijetlom iz više od jedne države članice Europske unije ili treće zemlje, jednog od sljedećih navoda:

– »mješavina maslinovih ulja iz Europske unije« ili upućivanje na Europsku uniju;

– »mješavina maslinovih ulja koja nisu iz Europske unije« ili upućivanje na podrijetlo izvan Europske unije;

– »mješavina maslinovih ulja iz Europske unije i maslinovih ulja koja nisu iz Europske unije« ili upućivanje na podrijetlo iz Europske unije i izvan Europske unije; ili

c) zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla sukladno Zakonu o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 84/08, 75/09).

(5) Označavanje podrijetla koje upućuje na zemlju podrijetla mora odgovarati zemljopisnom području u kojem su masline ubrane i u kojem se nalazi objekt u kojem su te masline prerađene u ulje.

(6) Ako su masline ubrane u jednoj, a njihova prerada u svrhu dobivanja ulja obavljena u drugoj zemlji, označavanje podrijetla treba sadržavati sljedeći tekst: »(ekstra) djevičansko maslinovo ulje dobiveno u (slijedi naziv zemlje o kojoj se radi) od maslina ubranih u (slijedi naziv zemlje o kojoj se radi)«.«

Članak 5.

U članku 10. stavku 2. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. za proizvode s navodima iz članka 9. stavka 4. točke c) ovoga Pravilnika, dokaze o registraciji oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla.«

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. za proizvode s navodima iz članka 9. stavaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika, dokumentaciju kojom se dokazuje podrijetlo plodova i/ili mjesto prerade maslina ili podrijetlo ekstra djevičansko odnosno djevičanskog maslinovog ulja.«

Članak 6.

U članku 21. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4. točke c)«.

Članak 7.

U članku 22. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4. točke c)«.

Članak 8.

Maslinova ulja proizvedena i označena do stupanja na snagu ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište do 1. lipnja 2010. godine i nalaziti se na tržištu do isteka roka trajanja.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/159
Urbroj: 525-02-3-0030/09-11
Zagreb, 9. rujna 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 182/2009 od 6. ožujka 2009. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Komisije (EZ) br. 1019/2002 o tržišnim standardima za maslinovo ulje.

[2]2 Pravilnikom se preuzimaju odredbe članka 118. (Priloga XVI) Uredbe Vijeća (EZ) br.1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode te odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1019/2002 od 13. lipnja 2002. o tržišnim standardima za maslinovo ulje i Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o svojstvima ulja od ploda i komine maslina i metodama njihove analize