Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o iskaznici turističkog vodiča

NN 112/2009 (18.9.2009.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o iskaznici turističkog vodiča

MINISTARSTVO TURIZMA

2835

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine« broj 68/07), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ISKAZNICI TURISTIČKOG VODIČA

Članak 1.

U Pravilniku o iskaznici turističkog vodiča (»Narodne novine«, broj 50/08 i 90/08) u članku 3. stavku 2. iza riječi: »GUIDE« i zareza dodaju se riječi: »zaštitni znak u obliku holograma,«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Turistički vodiči kojima je izdana kartonska iskaznica dužni su istu zamijeniti iskaznicom u obliku propisanom člankom 3. ovoga Pravilnika, podnošenjem zahtjeva nadležnom uredu do 1. travnja 2010. godine.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/24

Urbroj: 529-04-09-01

Zagreb, 1. rujna 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.