Pravilnik o načinu vođenja Popisa turista, te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici

NN 113/2009 (21.9.2009.), Pravilnik o načinu vođenja Popisa turista, te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici

MINISTARSTVO TURIZMA

2856

Na temelju članka 21. stavka 6. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 152/08. i 59/09. – isp.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA POPISA TURISTA TE O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA PRIJAVE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja Popisa turista, oblik i sadržaj obrasca prijave i odjave turista turističkoj zajednici.

II. POPIS TURISTA

Članak 2.

(1) Za osobe za koje je propisana obveza prijave i odjave turista turističkoj zajednici, turistička zajednica vodi Popis turista.

(2) Popis turista vode turističke zajednice za područje svog djelovanja.

(3) Popis turista vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja:

1. pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost;

2. pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, crusing);

3. pruža uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

(4) Popis turista vodi se i za:

1. vlasnike kuća i stanova za odmor i za sve osobe koje noće u toj kući ili stanu;

2. stanovnike turističke općine ili grada koji ima obvezu prijave osoba koje borave u njegovoj kući ili stanu.

Članak 3.

(1) U Popis turista upisuju se slijedeći podaci:

0. pravna ili fizička osoba iz članka 2. stavka 3. i 4. ovog Pravilnika i njezin porezni broj – OIB

1. Prezime i ime, mjesto, država i datum rođenja

2. Državljanstvo

3. Vrsta i broj isprave o identitetu

4. Prebivalište (boravište) i adresa

5. Datum prijave

6. Datum odjave

7. Napomena

(2 Upisivanje podataka u Popis turista obavlja se na temelju podataka iz prijave i odjave turista, odnosno Obrasca 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

(1) Popis turista vodi se u elektroničkom obliku, a može se voditi i u obliku uvezene knjige.

Kada se Popis turista vodi u elektroničkim obliku, nije ga potrebno voditi u obliku uvezene knjige.

(2) Uvezenu knjigu čini skup listova tiskanih obrazaca prijave i odjave turista.

(3) Ovlaštena osoba u turističkoj zajednici dužna je Popis turista voditi na način da se zaštiti od zloporabe, oštećenja ili uništenja.

(4) Kada se Popis turista vodi u elektroničkom obliku, potrebno ga je zaštitno pohraniti, odnosno sigurnosno kopirati na odgovarajući prenosivi medij i čuvati najmanje dvije godine.

Zaštitno pohranjivanje podataka obavlja se tjedno, mjesečno i godišnje i to na prenosivom magnetskom mediju, optičkom mediju, ili arhiviranjem ispisanih podataka. U slučaju arhiviranja ispisanih podataka, ovlaštena osoba ih mora ovjeriti pečatom i potpisom.

(5) Kada se Popis turista vodi u obliku uvezene knjige, mora se zaštitno čuvati na odgovarajući način najmanje dvije godine.

(6) Prenosivi mediji sa sigurnosnim kopijama Popisa turista i/ili uvezena knjiga Popisa turista spremaju se na mjesto sigurno od neovlaštenog pristupa, požara ili elementarnih nepogoda (sef ili slično).

III. PRIJAVA I ODJAVA TURISTA

Članak 5.

Obveznici prijave i odjave turista turističkoj zajednici su:

– pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu;

– pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, crusing);

– fizičke osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

– vlasnik kuće ili stana za odmor;

– stanovnici turističke općine ili grada.

III. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA PRIJAVE I ODJAVE

Članak 6.

(1) Prijava turista turističkoj zajednici sadržava sljedeće podatke:

0. Pravna ili fizička osoba iz članka 5. ovog Pravilnika i njezin porezni broj – OIB

1. Prezime i ime

2. Mjesto, država i datum rođenja

3. Državljanstvo

4. Vrsta i broj isprave o identitetu

5. Prebivalište (boravište) i adresa

6. Datum prijave

7. Datum odjave

8. Napomena

9. Potpis ovlaštene osobe

10. Pečat

11. Turistička zajednica

12. Broj autorizacije ili broj prijave i odjave

(2) U odjeljak Napomena iz stavka 1. točke 8. ovog članka upisuje se temelj za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe, odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe.

(3) Odjava turista turističkoj zajednici sadržava sljedeće podatke:

1. Pravna ili fizička osoba iz članka 5. ovog Pravilnika.

2. Prezime i ime

3. Državljanstvo

4. Datum prijave

5. Datum odjave

6. Potpis ovlaštene osobe

7. Pečat

8. Turistička zajednica

9. Broj autorizacije ili broj prijave i odjave

(4) Prijava i odjava turista obavlja se elektroničkim ili tiskanom načinom.

(5) Prijava i odjava turista koja se obavlja elektroničkim načinom ne sadržava potpis i pečat ovlaštene osobe (stavak 1. točka 9. i 10. i stavak 3. točka 6. i 7. ovog članka).

(6) Kada se prijava i odjava turista obavlja elektroničkim načinom, nije ju potrebno obavljati tiskanim načinom, osim u slučaju kada elektronička prijava i odjava nije u potpunosti zaprimljena (provedena) prema korisničkom protokolu turističke zajednice.

(7) Podaci u tiskanom i elektroničkom načinu prijave i odjave turista moraju biti istovjetni.

(8) Podaci u prijavi i odjavi turista upisuju se na temelju podataka iz osobne iskaznice, odnosno putne ili neke druge isprave o identitetu.

Članak 7.

(1) Kada se prijava i odjava turista obavlja tiskanim načinom, osobe iz članka 5. ovog Pravilnika prijavu i odjavu obavljaju na Obrascu 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac 1 sastoji se iz dva dijela. Prvi dio se odnosi na prijavu i odjavu turista, a drugi (perforirani) na potvrdu o učinjenoj prijavi i odjavi turista.

(3) Potvrdom o prijavi boravka turista obavlja se i odjava.

(4) Kada se prijava i odjava turista obavlja tiskanim načinom, turistička zajednica drugi dio Obrasca 1 ovjerava pečatom i potpisom ovlaštene osobe i daje ga obvezniku prijave i odjave iz članka 5. ovog Pravilnika, a prvi dio obrasca Obrasca 1 zadržava za svoje potrebe.

(5) Kada se prijava i odjava turista obavlja tiskanim načinom, ispunjeni obrasci se moraju zaštitno čuvati na odgovarajući način najmanje dvije godine.

Članak 8.

(1) Kada se prijava i odjava turista obavlja elektroničkim načinom, osobe iz članka 5. ovog Pravilnika, prijavu i odjavu obavljaju prema korisničkom protokolu elektroničke prijave i odjave turista.

(2) Korisnički protokol obavljanja elektroničke prijave i odjave sadrži cjelokupni proces ispravnog obavljanja elektroničke prijave i odjave turističkoj zajednici i sastavni je dio korisničkih uputa turističke zajednice.

(3) Kada se prijava i odjava turista obavlja elektroničkim načinom, turistička zajednica i osobe iz članka 5. ovog Pravilnika, moraju ispravno zaprimljene prijave i odjave, zaštitno pohraniti, odnosno sigurnosno kopirati na odgovarajući prenosivi medij i čuvati najmanje dvije godine.

(4) Zaštitno pohranjivanje ispravno zaprimljenih prijava i odjava, odnosno podataka obavlja se tjedno, mjesečno i godišnje i to na prenosivom magnetskom mediju, optičkom mediju, ili arhiviranjem ispisanih podataka. U slučaju arhiviranja ispisanih podataka, ovlaštena osoba ih mora ovjeriti pečatom i potpisom.

(5) Kada se prijava i odjava turista obavlja elektroničkim načinom, ispravno zaprimljenom prijavom i odjavom se smatra ona prijava i odjava koja je u potpunosti zaprimljena (provedena) prema korisničkom protokolu turističke zajednice.

Članak 9.

Prijava stranaca nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji putem turističke zajednice obavlja se sukladno propisima koji reguliraju status stranaca u Republici Hrvatskoj.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Podatke iz Popisa turista mogu koristiti nadležna inspekcijska i druga državna tijela u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.

Članak 11.

(1) Turistička zajednica je dužna izvijestiti osobe iz članka 5. ovog Pravilnika o načinima (tiskani ili elektronički) prijave i odjave turista turističkoj zajednici za područje svoga djelovanja.

(2) U slučaju obavljanja prijave i odjave elektroničkim načinom, turistička zajednica dužna je osobama iz članka 5. ovog Pravilnika izdati korisničke upute.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (»Narodne novine«, broj 45/94., 32/96. i 71/97.).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/26

Urbroj: 529-05-09-01

Zagreb, 9. rujna 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.

Obrazac 1

Turistička zajednica

Redni broj/

broj autorizacije

Obveznik prijave i odjave

OIB

PRIJAVA I ODJAVA TURISTA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Prezime

Ime

Mjesto, država i datum rođenja

Državljanstvo

Vrsta i broj isprave o identitetu

Prebivalište (boravište) i adresa

Datum prijave:

Datum odjave:

Napomena

Potpis ovlaštene osobe i pečat

POTVRDA O PRIJAVI I ODJAVI TURISTA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Redni broj/

broj autorizacije

Prezime

Ime

Državljanstvo

Datum prijave:

Datum odjave:

Prebivalište (boravište) i adresa

Potpis ovlaštene osobe i pečat