Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 113/2009 (21.9.2009.), Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

113 21.09.2009 Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2858

Na osnovi članka 103. stavka 4., a u svezi s člancima 131. i 132. točkom 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08. i 94/09.), i članka 26. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 6. sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O SADRŽAJU I OBLIKU ISPRAVE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 4/07. i 91/09. – u daljnjem tekstu: Odluka) članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Iskaznica (isprava 1) izrađena je od bijele tvrde plastike s reljefno otisnutim podacima, magnetskom trakom i trakom za potpis.

Iskaznica iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeća obilježja:

1. na prednjoj strani (lice iskaznice):

a) otisnuti logotip u crvenoj i plavoj boji te tekst: »HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE«, koji je u plavoj boji

b) otisnuti tekst: »ISKAZNICA ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE« koji je u plavoj boji

c) reljefno otisnute podatke:

– dan, mjesec i godina rođenja osigurane osobe

– brojčanu oznaku matičnog broja osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

– ime i prezime osigurane osobe

d) stilizirana šahovska polja odgovarajuće boje.

– magnetsku traku za upis podataka

– traku za potpis osigurane osobe

– tekst naputka o korištenju i odgovornosti u svezi s upotrebom iskaznice, koji glasi:

»Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu i ako je potpisana.

Korištenje tuđe iskaznice predstavlja osnovu za kaznenu i materijalnu odgovornost korisnika iskaznice.

Korisnik je obvezan oštećenu iskaznicu dostaviti na poništenje Zavodu.

Gubitak iskaznice korisnik je obvezan prijaviti Zavodu.«

Korisnik iskaznice obvezan je obavijestiti Zavod o svim promjenama okolnosti na osnovi kojih mu je utvrđen status u obveznom zdravstvenom osiguranju i osnovom kojih mu je iskaznica izdana.«

Članak 2.

Sadržaj i oblik iskaznice iz članka 1. ove Odluke otisnut je uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Članak 9. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 9.

Iskaznica iz članka 4. ove Odluke izdaje se:

1. djeci – do navršene 18. godine života

2. djeci osiguranika iz članka 10. stavka 6. Zakona – trajno

3. umirovljenicima i članovima obitelji po njima osiguranima koji su stariji od 65 godina života – trajno

4. drugim osobama – na razdoblje od najmanje 5 godina.

Članak 4.

Članak 10. Odluke briše se.

Članak 5.

Članak 18. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 18.

Osigurana osoba ima pravo iskaznicu iz članaka 4. i 6. ove Odluke koristiti samo za vrijeme dok ima utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno najduže do isteka roka od 30 dana od dana prestanka statusa osigurane osobe ako u tom roku ponovno ne stekne taj status.«

Članak 6.

Osigurana osoba kojoj je izdana iskaznica iz članka 4. Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 4/07. i 91/09.) ima pravo potonju koristiti i nakon stupanja na snagu ove Odluke, osim ako je prije isteka tog roka došlo do prestanka okolnosti na osnovi kojih je osiguranoj osobi izdana.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/09-01/198

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 7. rujna 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.