Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanja mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava

NN 113/2009 (21.9.2009.), Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanja mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2863

Temeljem članka 8. stavak 5., članka 18. stavak 4., članka 21 stavak 6., članka 26. stavak 2 i članka 27. stavak 2. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03, 194/03 i 111/07) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O VRSTI, OBLIKU I NAČINU POSTAVLJANJA DRŽAVNIH OVJERNIH OZNAKA KOJE SE RABE KOD OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, OZNAKA ZA OZNAČIVANJE MJERILA, OZNAKA KOJE RABE OVLAŠTENI SERVISI TE OVJERNIH ISPRAVA

I.

Ovom se Naredbom propisuju vrste, oblik i način postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanje zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila i ovjerne isprave koje Državni zavod za mjeriteljstvo i ovlaštene pravne osobe (u daljnjem tekstu: ovjeravatelji) i ovlašteni servisi rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, izvanrednih ispitivanja mjerila, službenih mjerenja ili ih upotrebljavaju za označivanje značajki bitnih za uporabu mjerila, za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila te označivanje dokumenata.

II.

Kod ovjeravanja mjerila, izvanrednih ispitivanja mjerila, službenih mjerenja i označivanja značajki bitnih za uporabu mjerila rabe se ove oznake i isprave za ovjeravanje ili označivanje mjerila:

1. pečat za dokumente;

2. oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku naljepnice,

3. oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku žiga za utiskivanje;

4. oznaka za zaštitu mjerila u obliku plastične plombe

5. oznake za označivanje mjerila;

6. oznake ovlaštenih servisa

7. ovjerne isprave.

PEČAT ZA DOKUMENTE

1. Ovjeravatelji i ovlašteni servisi upotrebljavaju ove pečate za dokumente,:

a) Pečat za dokumente ovjeravatelja kružnog je oblika promjera 24 mm u kojemu se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja. Ispod navedenog znaka nalazi se redni broj pečata. Ovjeravatelji pečatom potvrđuju potpis na ispitnom izvješću i oznaci u obliku naljepnice mjernog uređaja za nadzor pretpakovina.

b) Pečat za dokumente ovlaštenog servisa kvadratnog je oblika veličine 20 × 20 mm u kojem se nalazi znak u obliku slova »H«. Iznad vodoravne crte slova »H« je oznaka »HR«, a ispod vodoravne crte je slovo »S« i brojčana oznaka ovlaštenog servisa. Ispod navedenog znaka nalazi se redni broj pečata. Ovlašteni servisi pečatom potvrđuju potpis na ispitnom izvješću.

Izgled pečata za dokumenta prikazan je na slici 1. Priloga i čini sastavni dio ove naredbe.

OZNAKE ZA OVJERAVANJE I ZAŠTITU MJERILA U OBLIKU NALJEPNICE

2. Ovjeravatelji upotrebljavaju ove oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku naljepnice:

a) Godišnja ovjerna oznaka izrađena je od sintetskog materijala žute boje sa crno otisnutim oznakama (tekst). Pravokutnoga je oblika veličine 28 mm × 15 mm. Na lijevoj strani nalazi se znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja. Ispod navedenih oznaka nalazi se brojčana oznaka ovlaštenoga djelatnika koji je ovjerio mjerilo te redni broj naljepnice, a između njih je kosa crta. Na desnoj strani oznake nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje, a ispod njih je predviđeno mjesto na koje se može staviti naljepnica žute boje veličine 6 mm × 6 mm na kojoj je rimskim brojevima označeno kvartalno (tromjesečno) razdoblje u kojem je obavljeno ovjeravanje. Naljepnica s oznakom kvartalnog razdoblja stavlja se ako ovjerno razdoblje mjerila, propisano posebnim propisom, iznosi najviše 1 godinu. Sa krajnje desne strane godišnja ovjerna oznaka zaštićena je hologramom. Hologram ovjernih oznaka zaštićeni je hologram kontinuiranog motiva koji se sastoji od grba Republike Hrvatske, teksta »DZM« i mikroteksta »DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO«. Širina hologramske trake koja se aplicira na oznaku iznosi 5 mm.

Godišnjom ovjernom oznakom ovjeravatelji označavaju mjerila koja su zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve, a stavlja se na sve vrste mjerila, osim na mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju, na metre za tekstil, mjerila duljine za mjerenje razine tekućine i razine sipkih tvari, mjerila obujma, mjerila električne energije, vodomjere, plinomjere, utege, vage sa stalnim ravnotežnim položajem i mjerila koja se rabe u takvim uvjetima pri kojima može doći do oštećenja ove oznake, ako odobrenjem tipa mjerila ili drugim propisom nije određen drugačiji način označavanja.

Godišnja ovjerna oznaka stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila, ali ne smije utjecati na uporabu mjerila. Ako to nije moguće, ova se oznaka može staviti na ambalažu koja je sastavni dio mjerila i označena je brojem ili oznakom mjerila ili na ovjernicu.

b) Godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala žute boje. Okruglog je oblika promjera 10 mm. U sredini naljepnice crno je otisnuta oznaka »HR«. Iznad ove oznake nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje. Ispod ove oznake nalazi se brojčana oznaka ovjeravatelja. Ovom naljepnicom ovjeravatelji označavaju komunalna mjerila (vodomjere i plinomjere) koja su zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve. Stavlja se na mjerila umjesto žiga za utiskivanje pri čemu je zaštita od otvaranja i podešavanja mjerila drugačije onemogućena, a mjerila se ne rabe u takvim uvjetima pri kojima može doći do oštećenja ove naljepnice. Uporaba ove naljepnice određuje se odobrenjem tipa mjerila ili drugim propisom.

Godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila, ali ne smije utjecati na uporabu mjerila.

c) Oznaka za ovjeravanje mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala žute boje i ima oblik istostraničnog trokuta sa stranicom 10 mm. Na sredini te naljepnice nalazi se crno otisnuti znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja.

Ovom oznakom označavaju se mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju, sukladno odobrenju tipa mjerila ili drugog propisa.

Ova se oznaka stavlja na uočljivo mjesto na mjerilu, ali ne smije utjecati na uporabu mjerila. Ako to nije moguće, ova se oznaka može staviti na ambalažu koja je sastavni dio mjerila i označena je brojem ili oznakom mjerila.

d) Oznaka za ovjeravanje taksimetara izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala žute boje i ima pravokutni oblik veličine 65 mm × 95 mm. Na prednjoj strani oznake, u sredini nalazi se riječ »TAXI« ispisana crnom bojom a iznad riječi »TAXI nalazi se hologramska zaštita. Ispod te riječi, nalazi se znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a ispod znaka vage nalazi se broj ovjeravatelja, te pri dnu polje sa brojčanom oznakom naljepnice. Na donjem dijelu naljepnice stoji tekst »Ovjerno razdoblje traje do:«, a ispod toga je tablica dimenzija 55 mm × 8 mm koja se sastoji od dva reda, gornji red ima četiri polja u kojima se nalaze rimski brojevi od I do IV koji označavaju kvartalno razdoblje u kojem ističe ovjera taksimetra. U donjem redu su pet polja sa upisanim brojevima koji označavaju godinu u kojoj ističe ovjerno razdoblje.

Na podlozi oznake, u gornjem dijelu nalazi se crtež vjetrobranskog stakla s označenim mjestom za postavljanje naljepnice, a ispod crteža je uputa za postavljanje naljepnice na vjetrobransko staklo.

Oznake kvartalnog razdoblja i godine isteka valjanosti ovjere označavaju se tijekom ovjeravanja bušenjem odgovarajućih oznaka na naljepnici.

Oznakom za ovjeravanje taksimetara označuju se taksimetri koji su zadovoljili mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

Oznaka se nakon označivanja bušenjem, skida s podloge i stavlja na unutarnju stranu vjetrobranskog stakla vozila na kojemu je obavljeno ovjeravanje taksimetra i to s desne strane, na donji dio stakla.

e) Zaštitna oznaka za taksimetre izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala metalik sive boje. Pravokutnog je oblika veličine 25 mm × 15 mm. Na oznaci se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja.

Ova oznaka upotrebljava se za sprečavanje utjecaja na mjeriteljske značajke taksimetra izvana, daljinskim putem.

Zaštitna oznaka stavlja se na mjesto predviđeno za komunikaciju taksimetra s daljinskim aparatom.

f) Zaštitna oznaka izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala žute boje. Pravokutnog je oblika veličine 25 mm × 8 mm (manji) ili 50 mm × 30 mm (veći). Na oznaci se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja, sa desne strane nalazi se hologram. Hologram ovjernih oznaka zaštićeni je hologram kontinuiranog motiva koji se sastoji od grba Republike Hrvatske, teksta »DZM« i mikroteksta »DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO«. Širina hologramske trake koja se aplicira na oznake iznosi 5 mm.

Ova oznaka upotrebljava se za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila.

Zaštitna oznaka stavlja se na sastavne dijelove (kućišta) mjerila, na sastavne vijke i na druga odgovarajuća mjesta tako da prekriva dva sastavna dijela mjerila i na taj način sprečava njihovo odvajanje ili otvaranje.

Izgled oznaka za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku naljepnice prikazan je na slici 2. Priloga i čini sastavni dio ove naredbe.

OZNAKE ZA OVJERAVANJE I ZAŠTITU MJERILA U OBLIKU ŽIGA ZA UTISKIVANJE

3. Oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku žiga za utiskivanje mogu biti izvedeni kao štapni žigovi ili žigovi za kliješta. Kada se ovjerni žigovi utiskuju u plombu (olovnu ili od drugog podesnog gradiva) kroz koju je provučena žica koja sprečava rastavljanje i neovlašteno podešavanje mjerila, odnosno u gradivo na spojnim elementima kojim se sprečava rastavljanje, služe i kao zaštitni žigovi.

Izgled oznaka za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku žiga za utiskivanje prikazan je na slici 3. Priloga i čini sastavni dio ove naredbe.

Ovjeravatelji upotrebljavaju ove oznake za ovjeravanje u obliku žiga za utiskivanje:

a) Osnovni ovjerni žig za utiskivanje ima kružni oblik promjera 7 mm u kojemu se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je upisana oznaka »HR«, a između visećih zdjelica nalazi se brojčana oznaka ovjeravatelja.

Osnovni ovjerni žig za utiskivanje stavlja se, zajedno s godišnjim ovjernim žigom, na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila.

b) Godišnji ovjerni žig za utiskivanje ima oblik štita oko kojega se može opisati kružnica promjera 7 mm. U gornjem dijelu tog žiga nalazi se brojčana oznaka ovjeravatelja i brojčana oznaka ovlaštenog djelatnika koji obavlja ovjeravanje mjerila. Brojčane su oznake odijeljene kosom crtom. U donjem dijelu tog žiga nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje.

Ovim se žigom ovjeravaju mjerila koja su pri ispitivanju zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

Godišnji ovjerni žig za utiskivanje stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila.

c) Godišnji ovjerni žig za utiskivanje za sitna mjerila ima oblik štita oko kojega se može opisati kružnica promjera 3 mm. U gornjem dijelu tog žiga nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje, a u donjem dijelu nalazi se brojčana oznaka ovjeravatelja.

Ovim se žigom ovjeravaju mjerila malih dimenzija koja su pri ispitivanju zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

Godišnji ovjerni žig za utiskivanje za sitna mjerila stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila.

d) Godišnji ovjerni žig za prethodna ispitivanja mjerila, odnosno sklopova mjerila ima oblik istostraničnog trokuta kojem se osnovica nalazi na gornjoj strani i oko kojega se može opisati kružnica promjera 7 mm. U donjem se kutu nalazi brojčana oznaka ovjeravatelja, a iznad nje se nalaze dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno prethodno ispitivanje mjerila, odnosno sklopova mjerila.

Ovim se žigom označava ispravnost mjerila, odnosno sklopova mjerila koji su pri prethodnom ispitivanju zadovoljili mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

Godišnji ovjerni žig za prethodna ispitivanja mjerila, odnosno sklopova mjerila stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila.

e) Žig za poništavanje žigova ima oblik slova »X« oko kojega se može opisati kružnica promjera 7 mm.

Ovim se žigom poništavaju ovjerni žigovi za utiskivanje na mjerilu za koje se pri ispitivanju utvrdi da ne zadovoljava mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

Žig za poništavanje žigova utiskuje se preko ovjernih žigova na mjerilu.

OZNAKA ZA ZAŠTITU MJERILA U OBLIKU PLASTIČNE PLOMBE

4. Oznaka za zaštitu mjerila u obliku plastične plombe izrađena je od termoplastičnog gradiva bijele boje. Oblik plombe prikazan je na slici 4. Priloga i čini sastavni dio ove naredbe, a veličina je 25 mm × 18 mm. Plastična plomba sastoji se od dva međusobno povezana dijela, zaštitne žice i privjeska iz termoplastičnog gradiva bijele boje na kojem se nalazi godina postavljanja plombe.

Oznaka u obliku plastične plombe ima na jednoj strani svoju bar-kod oznaku sa šest znamenki i brojčanu oznaku identičnu bar-
-kod oznaci, kojim je osigurano jednoznačno označavanje, te logotip Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Način i mjesto postavljanja ovih oznaka propisuju se posebnim naputkom, a služe kao zaštitne oznake radi sprečavanja rastavljanja dijelova mjerila i neovlaštenog podešavanja.

OZNAKE ZA OZNAČIVANJE MJERILA U OBLIKU NALJEPNICE

5. Ovjeravatelji upotrebljavaju ove oznake za označivanje mjerila:

a) Oznaka za označivanje protočnih mjerila tekućih goriva izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala pravokutnog oblika i sastoji se od temeljnog i ovjernog dijela.

Temeljni dio oznake je bijele boje i pravokutnog oblika, veličine 30 mm × 64 mm. Na gornjem dijelu temeljnog dijela u sredini je grb Republike Hrvatske i ispod grba naslov: »DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO«. Ispod tog naslova stoji tekst: »Godišnjom ovjernom oznakom potvrđuje se mjeriteljska ispravnost uređaja za istakanje tekućega goriva.«.

Ovjerni dio oznake je bijele boje, pravokutnog oblika, dimenzija 32 mm × 64 mm. Na gornjem dijelu ovjernog dijela je crtež pištolja za istakanje tekućega goriva. Na srednjem je dijelu pravokutnik dimenzija 28 mm × 8 mm u kojem je napisana oznaka vrste tekućeg goriva kojom je na uređaju za istakanje goriva ta vrsta goriva označena. Na donjem je dijelu pravokutnik dimenzija 28 mm × 15 mm na koji se lijepi godišnja ovjerna oznaka..

Ovom se oznakom označuju uređaji za istakanje na postajama za prodaju goriva u koje su ugrađena protočna mjerila tekućih goriva.

Oznaka za označivanje protočnih mjerila tekućih goriva stavlja se na uočljivo mjesto na uređaju za istakanje. Na svaki uređaj za istakanje obavezno se stavlja jedan temeljni dio te oznake i po jedan ovjerni dio za svaki pokazni uređaj za svako mjesto za istakanje.

b) Oznaka »MJERNI UREĐAJ ZA NADZOR PRETPAKOVINA« upotrebljava se za označivanje mjerila mase kojom proizvođači nadziru ispravnost pretpakovina. Izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala žute boje, pravokutnog je oblika veličine 60 mm × 30 mm. Na njezinoj lijevoj strani je tekst: »MJERNI UREĐAJ ZA NADZOR PRETPAKOVINA«, a ispod toga je mjesto predviđeno za upis mjernog područja. Na desnoj strani ove oznake je mjesto, na koje nakon obavljenog ovjeravanja, ovlašteni službenik stavlja svoj potpis i potvrđuje ga pečatom za dokumente.

c) Oznaka »MJERILO NIJE U UPORABI« izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala plave boje. Pravokutnog je oblika veličine 50 mm × 30 mm. Vanjski rub te naljepnice crne je boje i širine 2 mm, a unutarnji rub je bijele boje i širine 1 mm. Na sredini oznake velikim slovima upisan je tekst »MJERILO NIJE U UPORABI«.

Ovom se oznakom označava mjerilo koje nije u uporabi zbog zahtjeva imatelja da ga više ne koristi kao zakonito mjerilo.

Oznaka »MJERILO NIJE U UPORABI« stavlja se na vidljivo mjesto na mjerilu.

d) Oznaka »MJERILO JE NEISPRAVNO« izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala crvene boje. Pravokutnog je oblika veličine 50 mm × 30 mm. Vanjski rub te naljepnice crne je boje i širine 2 mm, a unutarnji rub je bijele boje i širine 1 mm. Na sredini oznake velikim slovima upisan je tekst »MJERILO JE NEISPRAVNO«.

Ovom se oznakom označava mjerilo za koje se tijekom postupka ovjeravanja utvrdi da ne zadovoljava propisane zahtjeve.

Oznaka »MJERILO JE NEISPRAVNO« stavlja se na vidno mjesto na mjerilu.

Izgled oznaka za označivanje mjerila prikazan je na slici 5. Priloga i čini sastavni dio ove naredbe.

OZNAKE OVLAŠTENIH SERVISA

6. Ovlašteni servisi upotrebljavaju ove oznake za zaštitu mjerila:

a) Zaštitni žig za utiskivanje ovlaštenog servisa ima kružni oblik promjera 7 mm u kojemu se nalazi znak u obliku slova »H«. Iznad vodoravne crte slova »H« nalazi se slovo »S«, a ispod crte je brojčana oznaka ovlaštenog servisa.

Ovaj žig upotrebljava ovlašteni servis za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila.

b) Zaštitna naljepnica ovlaštenog servisa u obliku naljepnice izrađen je od samoljepljivog sintetskog materijala bijele boje. Pravokutnog je oblika veličine 23 mm × 8 mm. Na njemu se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a ispod znaka vage nalazi se slovo »S« i brojčana oznaka ovlaštenog servisa. Ovu naljepnicu ovlašteni servis upotrebljava za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila.

Zaštitna naljepnica ovlaštenog servisa stavlja se na sastavne dijelove (kućišta) mjerila, na sastavne vijke i na druga odgovarajuća mjesta tako da prekriva dva sastavna dijela mjerila i na taj način sprečava njihovo odvajanje ili otvaranje.

c) Naljepnica »SERVISIRANO« izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala bijele boje. Pravokutnoga je oblika veličine 25 mm × 15 mm. Na gornjem dijelu te oznake nalazi se tekst »SERVISIRANO«, a ispod je znak u obliku slova »H«. Iznad vodoravne crte slova »H« upisuje se datum servisiranja. Ispod vodoravne crte slova »H« s lijeve strane je oznaka »HR« i brojčana oznaka ovlaštenog servisa, a s desne strane je redni broj oznake.

Ovom naljepnicom ovlašteni servisi označuju mjerila na kojima je obavljeno servisiranje.

Naljepnica »SERVISIRANO« stavlja se na uočljivo mjesto na mjerilu, ali ne smije utjecati na uporabu mjerila.

Izgled oznaka ovlaštenih servisa prikazan je na slici 6. Priloga i čini sastavni dio ove naredbe.

OVJERNE ISPRAVE

7. Ovjeravatelji izdaju sljedeće isprave pri ovjeravanju zakonitih mjerila, izvanrednom ispitivanju zakonitih mjerila u uporabi i službenim mjerenjima:

a) Ovjernicu;

b) Potvrdu o izvanrednom ispitivanju zakonitog mjerila.

c) Potvrdu o službenom mjerenju;

a) Sadržaj i oblik ovjernice prikazan je na slici 7. Priloga i čini sastavni dio ove naredbe.

Ovjeravatelj dužan je izdati ovjernicu i kad je mjerilo označeno ovjernom oznakom, ako to podnositelj zahtjeva zatraži.

U ovjernicu moraju se unijeti osnovni podaci mjerila, kao što su naziv ili znak proizvođača s tvorničkim ili serijskim brojem, tako da je izdanom ovjernicom mjerilo jednoznačno određeno.

Papir na koji se ispisuje ovjernica mora biti bijele boje, formata 21 × 29,7 cm i težine 135 g/m2.

b) Sadržaj i oblik potvrde o izvanrednom ispitivanju zakonitog mjerila prikazan je na slici 7. Priloga i čini sastavni dio ove naredbe. Obavezni prilog potvrde o izvanrednom ispitivanju zakonitog mjerila je ispitno izvješće.

Fizičke ili pravne osobe u slučaju sumnje u ispravnost zakonitog mjerila imaju pravo tražiti od ovjeravatelja izvanredno ispitivanje mjerila i izdavanje ispitnog izvješća.

Potvrda o izvanrednom ispitivanju zakonitog mjerila izdaje Ovjeravatelj na temelju provedenog ispitivanja, a njome se utvrđuje da li mjerilo udovoljava propisane mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

Papir na koji se ispisuje Potvrda o izvanrednom ispitivanju zakonitog mjerila mora biti bijele boje, formata 21 × 29,7 cm i težine 135 g/m2.

c) Sadržaj i oblik potvrde o službenom mjerenju prikazan je na slici 7. Priloga i čini sastavni dio ove naredbe. Obavezni prilog potvrde o službenom mjerenju je ispitno izvješće.

Službeno mjerenje provodi Zavod na zahtjev korisnika mjerila, državnog organa ili suda, a o nalazu službenog mjerenja izdaje potvrdu o službenom mjerenju.

Potvrda o službenom mjerenju služi kao mjerodavni dokaz u nekom postupku ili donošenju odluke državnog organa ili suda.

Papir na koji se ispisuje Potvrda o službenom mjerenju mora biti bijele boje, formata 21 × 29,7 cm i težine 135 g/m2.

III.

O provedenom postupku ispitivanja ovjeravatelji i ovlašteni servisi rade ispitno izvješće.

Ispitno izvješće treba sadržavati sljedeće:

1) podatke o vlasniku/korisniku mjerila;

2) podatke o mjerilu (proizvođač, vrsta, serijski broj, godina proizvodnje, broj stare ovjerne oznake ako je mjerilo već bilo ovjeravano);

3) podatke o upotrijebljenim etalonima (proizvođač, vrsta, serijski broj, podaci o sljedivosti etalona – tko je umjerio, rok valjanosti umjeravanja, broj potvrde o umjeravanju ili broj oznake »Umjereno»);

4) kratak opis ili naziv mjerne metode;

5) datum i vrijeme ispitivanja;

6) vanjske uvjete (ako su propisani pri ispitivanju);

7) rezultate mjerenja;

8) ocjenu ispravnosti mjerila;

9) prezime i ime osobe koja je obavila ispitivanje;

10) potpis ovlaštene osobe;

11) pečat za dokumente ovjeravatelja i/ili ovlaštenog servisa.

Svaka stranica ispitnog izvješća mora biti označena rednim brojem stranice i ukupnim brojem stranica izvješća.

IV.

Pečati za dokumente prikazani su na slici 1., oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku naljepnice prikazani su na slici 2., oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku žiga za utiskivanje prikazani su na slici 3., oznaka za zaštitu mjerila u obliku plastične plombe na slici 4., oznake za označivanje mjerila u obliku naljepnice prikazani su na slici 5. i oznake ovlaštenih servisa na slici 6. u prilogu ove naredbe i čine sastavni dio ove naredbe.

VI.

Izrada oznaka za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku naljepnice, oznaka za označivanje mjerila u obliku naljepnice, oznaka ovlaštenih servisa u obliku naljepnice i ovjernih isprava može se povjeriti isključivo pravnoj osobi koja je odlukom Vlade Republike Hrvatske ovlaštena obavljati poslove zaštićenih državnih isprava i drugih zaštićenih tiskanica.

Podjelu oznaka za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku naljepnice, oznaka za zaštitu mjerila u obliku plastične plombe, oznaka za označivanje mjerila u obliku naljepnice i oznaka ovlaštenih servisa u obliku naljepnice obavlja Zavod, te vodi popis svih isporučenih i utrošenih količina ovjernih oznaka.

Rokovi i način dostave te oblik izvješća o utrošenim količinama državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanje zakonitih mjerila propisat će Ravnatelj Zavoda posebnom naredbom.

VII.

Oznake i isprave kojima je potvrđena ispravnost mjerila prema Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih žigova i oznaka za ovjeravanje mjerila, oznaka za označavanje mjerila te ovjernih isprava (»Narodne novine« br. 152/05, 9/06 i 53/06) vrijede do isteka roka njihove valjanosti.

Oznake u obliku naljepnica i ovjerne isprave koje su se rabile prije stupanja na snagu ove naredbe mogu se upotrebljavati dok se ne potroše već izrađene količine.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje vrijediti Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih žigova i oznaka za ovjeravanje mjerila, oznaka za označavanje mjerila te ovjernih isprava (»Narodne novine« br. 152/05, 9/06 i 53/06).

IX.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-02/17

Urbroj: 558-02/2-09-1

Zagreb, 14. rujna 2009.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
mr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

PRILOG NAREDBI O VRSTI, OBLIKU I NAČINU POSTAVLJANJA DRŽAVNIH OVJERNIH OZNAKA KOJE SE RABE KOD OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, OZNAKA ZA OZNAČIVANJE MJERILA, OZNAKA KOJE RABE OVLAŠTENI SERVISI TE OVJERNIH ISPRAVA

Slika 1. PEČAT ZA DOKUMENTE

Pečat za dokumente Pečat za dokumente

ovjeravatelja ovlaštenog servisa

Slika 2. OZNAKE ZA OVJERAVANJE I ZAŠTITU MJERILA U OBLIKU NALJEPNICE

a) Godišnja ovjerena oznaka

b) Godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila

c) Oznaka za ovjeravanje mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju

Oznaka kvartalnog razdoblja

d) Oznaka za ovjeravanje taksimetara

e) Zaštitna oznaka za taksimetre

f) Zaštitna oznaka za mjerila

Slika 3. OZNAKE ZA OVJERAVANJE I ZAŠTITU MJERILA U OBLIKU ŽIGA ZA UTISKIVANJE

Slika 4. OZNAKA ZA ZAŠTITU MJERILA U OBLIKU PLASTIČNE PLOMBE

Slika 5. OZNAKE ZA OZNAČIVANJE MJERILA U OBLIKU NALJEPNICE

a) Oznaka za označivanje protočnih mjerila tekućih goriva

b) Oznaka mjerni uređaj za nadzor pretpakovina

c) Oznaka »Mjerilo nije u uporabi«

d) Oznaka mjerilo je neispravno

Slika 6. OZNAKE OVLAŠTENIH SERVISA

a) Zaštitni žig za utiskivanje ovlaštenog servisa

b) Zaštitna naljepnica ovlaštenog servisa

c) Naljepnica »Servisirano«

Slika 7. OVJERNE ISPRAVE