Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica

NN 114/2009 (23.9.2009.), Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica

MINISTARSTVO TURIZMA

2866

Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/98.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrazaca Upisnika turističkih zajednica (u daljnjem tekstu: Upisnik), izvoda iz Upisnika, prijave za upis u Upisnik, prijave osnivanja i djelovanja podružnica turističkih zajednica, kao i način popunjavanja obrazaca, te vođenja Upisnika i zbirke isprava.

I. UPISNIK TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Članak 2.

(1) Upisnik se vodi u elektronskom obliku, a može se voditi i u obliku tvrdo ukoričene knjige, čiji su listovi numerirani.

(2) Sadržaj i rubrike Upisnika koji se vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige propisani ovim Pravilnikom, moraju biti istovjetni Upisniku koji se vodi u elektronskom obliku.

Članak 3.

(1) Upis u upisnik obavlja se na obrascu broj 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Obrazac 1 je list koji se sastoji od stranice A i stranice B.

(2) Na stranici A obrasca iz stavka 1. ovog članka upisuje se turistička zajednica, a na stranici B upisuju se podružnice turističke zajednice (u daljnjem tekstu: turističko društvo).

Članak 4.

(1) Ukoliko se Upisnik vodi i u obliku tvrdo ukoričene knjige, prije početka upisivanja turističkih zajednica u Upisnik, ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljnjem tekstu: ministarstvo) ovjerava Upisnik na unutarnjoj naslovnoj stranici pečatom i potpisom ovlaštene osobe, tako da tekst ovjere glasi: »Ovaj Upisnik sadrži ukupno __ numeriranih stranica«.

(2) Naslovna stranica Upisnika prikazana je obrascem broj 4 koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a sadrži otisak grba Republike Hrvatske i riječi: »Republika Hrvatska, Ministarstvo turizma, Upisnik turističkih zajednica«.

(3) Listovi u knjizi označeni su brojem na stranici A.

(4) Stranica A sadrži odjeljke: upisni broj, naziv, sjedište i osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) turističke zajednice, datum stupanja na snagu statuta turističke zajednice i datum stupanja na snagu izmjena statuta turističke zajednice, osoba ovlaštena za zastupanje (ime, prezime i svojstvo) i izmjene osobe ovlaštene za zastupanje, datum upisa u Upisnik, klasa i datum rješenja o upisu, izmjena sjedišta turističke zajednice, prestanak turističke zajednice, primjedbe i prijenos upisa.

(5) Stranica B sadrži odjeljke: upisni broj, naziv i sjedište turističkog društva, datum donošenja odluke o osnivanju turističkog društva, podatke o odgovornoj osobi (ime, prezime i svojstvo) i izmjene odgovorne osobe, datum upisa u Upisnik, klasa i datum rješenja o upisu, izmjena sjedišta, prestanak turističkog društva, primjedbe i prijenos upisa.

Članak 5.

Ukoliko se Upisnik vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige, odjeljak »prijenos upisa« popunjava se samo u slučaju kada su odgovarajući odjeljci stranica na listu do kraja popunjeni, pa se upisi moraju nastaviti na novom slobodnom listu. U tom slučaju na novom slobodnom listu prenosi se broj prethodnog upisa i nastavlja se s upisom na odgovarajućoj stranici lista.

Članak 6.

(1) Popunjavanje odjeljaka na stranicama lista Upisnika obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka, koji su naznačeni uz broj odjeljka.

(2) Ukoliko se Upisnik vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige, odjeljci se popunjavaju čitljivo, tintom na način da se upisivanje obavlja od početka slobodnog prostora odjeljka.

(3) Podaci upisani u Upisnik ne smiju se brisati niti ispravljati.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, manje pogreške ispravljaju se uz naznaku datuma i imena ovlaštene osobe. Ako se radi o većim pogreškama cijeli upis se poništava upisivanjem na stranici upisa naznake »upis se poništava«, uz datum ispravka i ime ovlaštene osobe, a ponovni upis se vrši na prvoj slobodnoj stranici Upisnika.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ukoliko se upisnik vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem datuma ispravka i parafa odgovorne osobe. Ako se radi o većim pogreškama cijeli upis se poništava precrtavanjem lista Upisnika kosom crvenom crtom i upis se obavlja na prvom slobodnom listu Upisnika.

Članak 7.

(1) Izmjene i dopune koje su nastale nakon prvog upisa turističke zajednice ili turističkog društva u Upisnik, upisuju se u odjeljak koji se odnosi na izmjene odgovarajućih podataka. Nakon upisa novih podataka, odjeljak koji sadrži stare podatke poništava se upisivanjem naznake »poništeno«, a ukoliko se Upisnik vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige odjeljak koji sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom,

(2) Iznimno, kada turistička zajednica mijenja svoj naziv, upis tog podatka obavlja se na prvom slobodnom listu. Na tom listu prenose se svi ostali upisani podaci sa stranica lista iz odgovarajućih odjeljaka. Nakon što se obavi prijenos svih podataka, prethodni upis se poništava upisivanjem na stranici upisa naznake »upis se poništava«, a ukoliko se Upisnik vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige prethodni list se precrtava kosom crvenom crtom. Nakon poništavanja prethodnog upisa, odnosno nakon precrtavanja prethodnog lista, na novom listu popunjava se također i odjeljak: »prijenos upisa«, s podatkom o upisnom broju prethodnog upisa.

(3) U slučaju prestanka turističke zajednice, činjenica prestanka upisuje se u odgovarajući odjeljak, te se nakon toga upis poništava upisivanjem na stranici upisa naznake »upis se poništava«, a ukoliko se Upisnik vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige upisni listovi, koji se odnose na tu turističku zajednicu precrtavaju se s dvije kose crvene crte.

II. OBRASCI PRIJAVE ZA UPIS U UPISNIK, PRILOZI PRIJAVI I NAČIN POPUNJAVANJA OBRAZACA

Članak 8.

(1) Turistička zajednica u postupku upisa u Upisnik podnosi prijavu za upis na obrascu broj 2 koji se sastoji od stranice A i B, a sastavni je dio ovog Pravilnika. Na stranici A prijavljuje se upis turističke zajednice, a na stranici B prijavljuje se upis turističkog društva.

(2) Prijavu iz stavka 1. ovoga članka turistička zajednica je dužna podnijeti u roku iz članka 7. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/98. – u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) U postupku upisa u Upisnik turistička zajednica prijavi iz stavka 1. ovoga članka prilaže priloge propisane ovim Pravilnikom.

Članak 9.

(1) Prijava i prilozi iz članka 8. ovoga Pravilnika podnose se u dva primjerka.

(2) Podaci koji se upisuju u obrazac moraju biti istovjetni s odredbama statuta koje se odnose na predmetnu materiju, te s odlukom odnosno zaključkom tijela upravljanja na koje se ti podaci odnose.

Članak 10.

Prijavu za upis u Upisnik potpisuje osoba ovlaštena aktom osnivačke skupštine turističke zajednice.

Članak 11.

Prijavi za upis turističke zajednice u Upisnik prilaže se:

1. Odluka o donošenju statuta turističke zajednice i službeno glasilo u kojem je statut objavljen,

2. Zapisnik s osnivačke skupštine turističke zajednice,

3. Odluke članova turističke zajednice o njihovim predstavnicima u skupštini sukladno odredbama statuta ako skupštinu čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba članova turističke zajednice, odnosno popis svih članova turističke zajednice sukladno službenoj evidenciji nadležne Porezne uprave ako su svi članovi turističke zajednice ujedno i članovi skupštine,

4. Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje i dr. podaci sukladno obrascu propisano ovim Pravilnikom.

Članak 12.

Ukoliko je turistička zajednica osnovala turističko društvo uz prijavu za upis turističkog društva u Upisnik prilaže se:

1. Odluka o osnivanju turističkog društva.

2. Podaci o odgovornoj osobi i dr. podaci sukladno obrascu propisanom ovim Pravilnikom.

Članak 13.

(1) Prilozi iz članka 11. i 12. ovoga Pravilnika podnose se u izvorniku, prijepisu ili preslici. Ako se podnesu u prijepisu ili preslici, koji nisu ovjereni, odgovorna osoba će utvrditi da li su prijepis i preslika vjerni izvorniku.

(2) Markica upravne pristojbe u propisanom iznosu lijepi se u lijevom gornjem uglu prve stranice prijave.

II. ZBRIKA ISPRAVA

Članak 14.

(1) Za svaku upisanu turističku zajednicu i turističko društvo vodi se zbirka isprava.

(2) Zbirka isprava vodi se u jednom omotu za svaku turističku zajednicu i pripadajuće joj turističko društvo.

(3) Na omotu zbirke isprava upisuje se: naziv turističke zajednice i upisni broj pod kojim je upis obavljen. Ako se obavi prijenos na novi list Upisnika, na omotu zbirke isprava precrtava se dosadašnji broj i upisuje se novi upisni broj.

(4) U zbirku isprava odlaže se po jedan primjerak: prijave za upis u Upisnik turističke zajednice / turističkog društva, prijave za upis izmjena i dopuna u Upisnik, statuta, izmjena i dopuna statuta, te svih priloga prijavi odnosno isprava temeljem kojih su obavljeni upisi i promjene podataka u Upisniku i primjerak potvrde o upisu turističke zajednice i turističkog društva.

(5) Zbirka isprava odlaže se po upisnom broju.

Članak 15.

Odgovorna osoba u ministarstvu koja vodi Upisnik i zbirku isprava dužna ih je čuvati na način da se štite od zlouporabe, uništenja i oštećenja.

Članak 16.

(1) Podaci upisani u Upisnik i zbirka isprava su javni.

(2) Ministarstvo je dužno dopustiti uvid u Upisnik i zbirku isprava, te izdati izvod iz Upisnika na pisani zahtjev osobe koja ima opravdan interes.

(3) Izvod iz Upisnika izdaje se u obliku računalnog ispisa podataka na obrascu broj 3. koji se sastoji od stranice A i B, te je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Uvid u Upisnik i zbirku isprava obavlja se uz obvezno prisustvo odgovorne osobe ovog ministarstva.

Članak 17.

(1) Upisnik i zbirka isprava propisani ovim Pravilnikom smatraju se knjigama, odnosno ispravama trajne vrijednosti.

(2) Kod Upisnika koji se vodi u elektroničkom obliku, na odgovarajući medij pohranjuje se sigurnosna kopija Upisnika koja služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka iz upisa obrađenih u računalu.

(3) Pričuvna kopija Upisnika čuva se na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenog pristupa i štetnih utjecaja (topline, vode i sl.).

(4) Pričuvna kopija iz stavka 2. ovoga članka stvara se najmanje jednom tjedno za nove upise u Upisnik i čuva se trajno.

III. UPIS U UPISNIK

Članak 18.

Ako ministarstvo utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti, obavit će upis turističke zajednice i turističkog društva u Upisnik i u roku od 15 dana od dana upisa izdati rješenje o obavljenom upisu.

Članak 19.

Ako ministarstvo utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za upis turističke zajednice i turističkog društva u Upisnik, rješenjem će odbiti prijavu za upis.

Članak 20.

(1) Turistička zajednica dužna je ministarstvu prijaviti svaku promjenu glede podataka upisanih u Upisnik u roku iz članka 7. stavka 3. Zakona.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka turistička zajednica prilaže odgovarajuće isprave propisane ovim Pravilnikom.

(3) O upisu promjene iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo izdaje rješenje.

Članak 21.

Primjerak rješenja o upisu turističke zajednice i turističkog društva u Upisnik, te rješenja iz članka 20. ovog Pravilnika, ministarstvo dostavlja nadležnoj ispostavi Financijske agencije.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (»Narodne novine«, broj 45/94.).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/18
Urbroj: 529-05-09-01
Zagreb, 3. rujna 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.

Obrazac 4 – naslovna stranica UPISNIKA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Obrazac 1 – UPISNIK TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Obrazac 2 – PRIJAVA ZA UPIS U UPISNIK TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Obrazac 3 – IZVOD IZ UPISNIKA TURISTIČKIH ZAJEDNICA