Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

NN 115/2009 (24.9.2009.), Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2868

Na temelju članka 142. točka 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09) ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA I AERONAUTIČKIH PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA, TE O OVLAŠTENJU ORGANIZACIJA I OSOBLJA UKLJUČENIH U TE POSLOVE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se: (a) tehnički zahtjevi i način osiguravanja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja (Part M); (b) zahtjevi za izdavanje ili produljenje važenja ovlaštenja organizacije za održavanje zrakoplova i komponenti, te zahtjevi i način izdavanja kontinuiranog važenja, izmjene i poništavanje ili ukidanje ovlaštenja organizacije za održavanje (Part 145); (c) zahtjevi za izdavanje dozvole za održavanje zrakoplova i za njeno važenje, te zahtjevi i način izdavanja dozvola (Part 66); (d) zahtjevi koje moraju ispuniti organizacije za obuku i zahtjevi i način izdavanja ovlaštenja tim organizacijama (Part 147). (2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na osoblje i organizacije koji su uključeni u održavanje proizvoda, dijelova i uređaja iz stavka 1. ovoga članka koji se koriste u civilnom zrakoplovstvu.

(3) Zahtjevi iz stavka 1. točaka (a) do (d) ovoga članka detaljnije su uređeni Uredbama iz Dodataka I do IV ovoga Pravilnika.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Definicije pojmova iz ovog Pravilnika nalaze se u članku 2. Uredbe iz Dodatka I ovoga Pravilnika i članku 1. Uredbe iz Dodatka IV ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, pojmovi »Zajednica«, »pravo Zajednice«, »Ugovor o osnivanju Europske zajednice«, »Službeni list Europske Unije« i »država članica«, iz Uredbe iz Dodatka I ovog Pravilnika, čitat će se u skladu sa točkama 2. i 3. Dodatka II ECAA Sporazuma.

(3) U smislu tumačenja pojma »nadležno tijelo« (»competent authority«) iz Uredbi iz Dodataka I do IV ovoga Pravilnika, nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za civilno zrakoplovstvo.

Provedbene odredbe

Članak 3.

U smislu provedbe točaka M.A.303 i M.A.504. (a) 2. Uredbe iz Dodatka I ovoga Pravilnika, zrakoplov ili komponenta će se smatrati neispravnim i u slučaju nepoštivanja mjerodavne naredbe o plovidbenosti (airworthiness directive) koju izda Agencija za civilno zrakoplovstvo i drugog zahtjeva za kontinuiranu plovidbenost koji traži Agencija za civilno zrakoplovstvo.

Svjedodžbe, dozvole, potvrde i obrasci

Članak 4.

(1) Agencija za civilno zrakoplovstvo će izraditi svjedodžbe, dozvole, potvrde i obrasce u skladu sa predlošcima svjedodžaba, dozvola, potvrda i obrazaca iz Uredaba iz Dodataka I i IV ovoga Pravilnika kao dio svojih internih dokumenata te obrasce koje ispunjavaju stranke objaviti na svojim službenim internetskim stranicama.

(2) Svjedodžbe, dozvole, potvrde i obrasci iz stavka 1. ovoga članka će na odgovarajućim mjestima i u odgovarajućem padežu sadržavati pojmove »Republika Hrvatska« i »Agencija za civilno zrakoplovstvo«.

(3) Do početka izdavanja svjedodžbi, dozvola, potvrda i obrazaca iz stavka 1. ovoga članka, iste svjedodžbe, dozvole, potvrde i obrasci izdavat će se u obliku koji je važeći u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Prihvatljivi načini udovoljavanja

Članak 5.

Do donošenja propisa koji reguliraju odnosnu materiju primjenjivat će se odredbe Odluke 2003/01/RM Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (u daljnjem tekstu: EASA) i važeće revizije sljedećih dokumenata, kako su objavljene na njezinim internetskim stranicama: (a) prihvatljivi načini udovoljavanja (Acceptable Means of Compliance – AMC) i upute (Guidance Material –GM) – Part M; (b) prihvatljivi načini udovoljavanja (Acceptable Means of Compliance – AMC) i upute (Guidance Material –GM) – Part 145; (c) prihvatljivi načini udovoljavanja (Acceptable Means of Compliance – AMC) i upute (Guidance Material –GM) – Part 66; (d) prihvatljivi načini udovoljavanja (Acceptable Means of Compliance – AMC) i upute (Guidance Material –GM) – Part 147.

Dodaci

Članak 6.

(1) Dodaci I do IV tiskni su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodatke iz stavka 1. ovoga članka čine:

– Dodatak I: Uredba Komisije (EZ) br. 2042/2003 od 20. studenog 2003. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove;

– Dodatak II: Uredba Komisije (EZ-a) br. 376/2007 od 30. ožujka 2007. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ-a) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove;

– Dodatak III: Uredba Komisije (EZ-a) br. 707/2006 od 8. svibnja 2006. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ-a) br. 2042/2003 u pogledu odobrenja ograničenoga roka važenja i Dodatka I i III;

– Dodatak IV: Uredba Komisije (EZ-a) br. 1056/2008 od 27. listopada 2008. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ-a) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove.

Tumačenje

Članak 7.

U slučaju nejasnoća u tumačenju i nedostataka odredaba ovoga Pravilnika koristit će se tekst Uredbi iz Dodataka I do IV ovog Pravilnika na engleskom jeziku, kako su objavljeni u Službenom listu Europske Unije.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

a) Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (»Narodne novine«, broj 136/06, 32/08, 132/08 i 51/09),

b) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – zrakoplovno-tehničkom osoblju i zrakoplovno-tehničkom osoblju tehničke pripreme (»Narodne novine«, broj 92/04), osim odredaba koje se odnose na produžavanje i obnavljanje dozvola iz članka 4. točke 1. i članka 5., koje odredbe ostaju na snazi do 31. prosinca 2009., te odredaba koje se odnose na produžavanje i obnavljanje dozvola iz članka 4. točke 2., koje odredbe ostaju na snazi do 31. prosinca 2011.

(2) Svjedodžbe, dozvole i potvrde izdane na temelju propisa iz stavka 1. ovoga članka koje su važeće do trenutka stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju na snazi do isteka odnosno do zamjene novim svjedodžbama i potvrdama izdanim prema odredbama ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/46

Urbroj: 530-09-09-2

Zagreb, 31. kolovoza 2009.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK I

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2042/2003
od 20. studenog 2003.
o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

(Tekst od važnosti za Europski gospodarski prostor (EEA))

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

Uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

Uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1592/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2002. o zajedničkim propisima na području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa[1], (u daljnjem tekstu zvanu ‘osnovna Uredba’) i osobito članke 5. i 6. iste,

Budući da:

(1) Osnovna Uredba utvrđuje zajedničke osnovne zahtjeve za pružanje visoke jedinstvene razine sigurnosti civilnog zrakoplovstva i zaštite okoliša; ona od Komisije traži usvajanje potrebnih pravila za primjenu kako bi se osigurala njihova jedinstvena primjena; ona osniva Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa (u daljnjem tekstu zvanu ‘Agencija’) kako bi Komisiji pomagala pri razvijanju takvih pravila za primjenu.

(2) Postojeći zahtjevi zrakoplovstva na području održavanja kako je navedeno u Aneksu II Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3922/91[2] bit će izvan snage od 28. rujna 2003.

(3) Potrebno je usvojiti zajedničke tehničke zahtjeve i administrativne postupke kako bi se osigurala kontinuirana plovidbenost aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja ovisno o osnovnoj Uredbi.

(4) Od organizacija i osoblja uključenih u održavanje proizvoda, dijelova i uređaja treba tražiti udovoljavanje izvjesnim tehničkim zahtjevima kako bi pokazali svoju sposobnost i sredstva za izvršenje svojih obveza i uz to vezanih ovlasti; Komisiju se traži da usvoji mjere za specificiranje uvjeta za izdavanje, održavanje, izmjenu, privremeno ili trajno oduzimanje potvrda koje potvrđuju takvo zadovoljavanje.

(5) Potreba za osiguravanjem jedinstvenosti u primjeni zajedničkih tehničkih zahtjeva na području kontinuirane plovidbenosti aeronautičkih dijelova i uređaja traži od nadležnih tijela praćenje zajedničkih postupkaka za ocjenjivanje udovoljavanja tim zahtjevima; Agencija treba razviti certifikacijske specifikacije za davanje potvrda kako bi olakšala potrebnu regulatornu jedinstvenost.

(6) Potrebno je osigurati dovoljno vremena za zrakoplovnu djelatnost i uprave država članica da usvoje novu regulatornu osnovu; potrebno je također potvrditi kontinuirano važenje potvrda izdanih prije stupanja ove Uredbe na snagu, u skladu s člankom 57. osnovne Uredbe.

(7) Mjere utvrđene ovom Uredbom zasnovane su na mišljenju izdanom od Agencije[3] u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (b) i člankom 14. stavkom 1. osnovne Uredbe.

(8) Mjere utvrđene ovom Uredbom su u skladu s Mišljenjem Odbora Europske agencije za zrakoplovnu sigurnost[4] utvrđenog člankom 54. stavkom 3. osnovne Uredbe,

USVOJILA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Cilj i opseg

1. Ova Uredba utvrđuje zajedničke tehničke zahtjeve i administrativne postupke za osiguravanje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova, uključujući i bilo kojeg sastavnog dijela za ugradnju u iste, koji su:

(a) registrirani u nekoj državi članici; ili

(b) registrirani u nekoj trećoj zemlji i koristi ih operator za kojeg neka država članica pruža operacije nadzora.

2. Stavak 1. neće se odnositi na zrakoplove čiji je regulatorni sigurnosni nadzor prenijet u neku treću zemlju i koji ne koristi operator iz Zajednice ili na zrakoplove koji su naznačeni u Aneksu II. osnovne Uredbe.

3. Odredbe ove Uredbe vezane uz komercijalni zračni prijevoz primjenjive su na licencirane zračne prijevoznike kako je definirano zakonom Zajednice.

Članak 2.

Definicije

U okviru osnovne Uredbe, vrijedit će sljedeće definicije:

(a) ‘zrakoplov’ je svaka naprava koja se održava u atmosferi zbog reakcije zraka osim reakcija zraka u odnosu na površinu zemlje;

(b) ‘ovlašteno osoblje’ je osoblje odgovorno za vraćanje zrakoplova ili komponente u upotrebu nakon održavanja;

(c) ‘komponenta’ je bilo koji motor, elisa, dio ili uređaj;

(d) ‘kontinuirana plovidbenost’ su svi procesi koji osiguravaju da, u bilo koje vrijeme u svom radnom vijeku, zrakoplov udovoljava zahtjevima za plovidbenost koji su na snazi i u stanju je za sigurano izvođenje operacija;

(d) ‘JAA’ su ‘Zajedničke zrakoplovne vlasti’ (Joint Aviation Authorities);

(e) ‘JAR’ su ‘Zahtjevi zajedničkih zrakoplovnih vlasti’ (Joint Aviation Requirements);

(f) ‘veliki zrakoplov’ je zrakoplov klasificiran kao zrakoplov s najvećom masom kod polijetanja većom od 5.700 kg ili višemotorni helikopter;

(h) ‘održavanje’ je bilo koje od ili kombinacija sljedećeg: obnavljanje, popravak, provjera, zamjena, preinaka ili otklanjanje kvara na zrakoplovu ili komponenti, s izuzetkom pretpoletnog pregleda;

(i) ‘organizacija’ je fizička osoba, pravna osoba ili dio pravne osobe. Takva organizacija može biti osnovana na više lokacija od jedne, bilo unutar teritorija neke države članice ili ne;

(j) ‘pretpoletni pregled’ je provjera koji se izvodi prije leta kako bi se osiguralo da je zrakoplov sposoban za planirani let.

Članak 3.

Zahtjevi za kontinuiranu plovidbenost

1. Kontinuirana plovidbenost zrakoplova i komponenti treba se osigurati u skladu s odredbama Aneksa I.

2. Organizacije i osoblje uključeni u kontinuiranu plovidbenost zrakoplova i komponenti, uključujući održavanje, trebaju poštivati odredbe Aneksa I i, gdje je to odgovarajuće, one specificirane u člancima 4. i 5.

3. Odstupanjem od stavka 1. kontinuirana plovidbenost zrakoplova koji ima dozvolu za letenje će se, bez štete po zakon Zajednice, osigurati na osnovi nacionalnih propisa države registracije.

Članak 4.

Odobrenja organizacije za održavanje

1. Organizacije uključene u održavanje velikih zrakoplova ili zrakoplova koji se koriste za komercijalni zračni prijevoz, te komponenti namijenjenih za ugradnju u iste, trebaju se odobriti u skladu s odredbama Aneksa II.

2. Odobrenja za održavanje izdana ili priznata od neke države članice u skladu sa zahtjevima i procedurama JAA-a i važeća prije stupanja ove Uredbe na snagu smatrat će se izdanim u skladu s ovom Uredbom. U tu svrhu, odstupanjem od odredbi iz odjeljka 145.B.50(2) prema Aneksu II, nalazi razine 2. vezani uz razlike između JAR-a 145 i Aneksa II mogu se zaključiti u roku od jedne godine. Potvrde o vraćanju zrakoplova u upotrebu i ovlaštenja izdana ovlaštenom osoblju koje je izdala organizacija odobrena prema zahtjevima JAA-a tijekom tog jednogodišnjeg perioda smatrat će se izdanim prema ovoj Uredbi.

3. Osoblje kvalificirano za izvršavanje i/ili provjeru bez razaranja kontinuirane plovidbenosti konstrukcija zrakoplova i/ili sastavnih dijelova, na osnovi bilo kojeg standarda koji je neka država članica prije stupanja ove Uredbe na snagu priznala kao takav da daje odgovarajuću razinu kvalifikacije, smije nastaviti izvršavati i/ili kontrolirati takva ispitivanja.

Članak 5.

Ovlašteno osoblje

1. Ovlašteno osoblje treba biti kvalificirano u skladu s odredbama Aneksa III, osim kako je navedeno u odjeljku M.A.607.(b) i M.A.803. Aneksa I i u odjeljku 145.A30.(j) Aneksa II i u Prilogu IV Aneksa II.

2. Bilo koja dozvola za održavanje zrakoplova i, ako ih ima, tehnička ograničenja vezana uz tu dozvolu, koju je izdala ili priznala neka država članica u skladu sa zahtjevima i procedurama JAA-a i važeća je u vrijeme stupanja ove Uredbe na snagu, smatrat će se izdanom u skladu s ovom Uredbom.

Članak 6.

Zahtjevi za organizaciju za obuku

1. Organizacije uključene u obučavanje osoblja navedenog u članku 5. trebaju biti odobrene u skladu s Aneksom IV tako da imaju pravo:

(a) voditi priznate tečajeve osnovne obuke; i/ili

(b) voditi priznate tečajeve obuke za tip; te

(c) obavljati ispite; te

(d) izdavati potvrde o obuci.

2. Bilo koje odobrenje organizacije za obuku iz održavanja koje je izdala ili priznala neka država članica u skladu sa zahtjevima i procedurama JAA-a i važeće u vrijeme stupanja ove Uredbe na snagu smatrat će se izdanim u skladu s ovom Uredbom. U tu svrhu, odstupanjem od odredbi iz odjeljka 147.B.130(b) prema Aneksu IV, nalazi razine 2. vezani uz razlike između JAR-a 147. i Aneksa IV mogu se zaključiti u roku od jedne godine.

Članak 7.

Stupanje na snagu

1. Ova Uredba stupit će na snagu na datum nakon objavljivanja u Službenom listu Europske unije.

2. Odstupanjem od stavka 1. odredbe Aneksa I, osim odjeljaka M.A.201(h)(2) i M.A.708(c), vrijedit će od 28. rujna 2005.

3. Odstupanjem od stavka 1. i 2., države članice mogu odlučiti ne primjenjivati:

(a) odredbe Aneksa I na zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz, do 28. rujna 2008.;

(b) odredbe Aneksa I(I) na zrakoplove uključene u komercijalni zračni prijevoz, do 28. rujna 2008.;

(c) sljedeće odredbe Aneksa II, do 28. rujna 2006.:

– 145.A.30(e), elementi ljudskog faktora,

– 145.A.30(g) kako je primjenjivo na velike zrakoplove s najvećom masom kod polijetanja većom od 5.700 kg,

– 145.A.30(h)(1) kako je primjenjivo na zrakoplove s najvećom masom kod polijetanja većom od 5.700 kg,

– 145.A.30(j)(1), Prilog IV,

– 145.A.30(j)(2), Prilog IV;

(d) sljedeće odredbe Aneksa II, do 28. rujna 2008.:

– 145.A.30(g) ako je primjenjivo na zrakoplove s najvećom masom kod polijetanja od 5.700 kg ili manjom,

– 145.A.30(h)(1) ako je primjenjivo na zrakoplove s najvećom masom kod polijetanja od 5.700 kg ili manjom,

– 145.A.30(h)(2);

(e) odredbe Aneksa III, kako je primjenjivo na zrakoplove s najvećom masom kod polijetanja iznad 5.700 kg do 28. rujna 2005.;

(f) odredbe Aneksa III, ako je primjenjivo na zrakoplove s najvećom masom kod polijetanja od 5.700 kg ili manjom do 28. rujna 2006.

4. Države članice smiju izdati odobrenja u pogledu Aneksa II i Aneksa IV s ograničenim trajanjem do 28. rujna 2005.

5. Kad država članica koristi odredbe stavaka 3. ili 4., treba obavijestiti Komisiju i Agenciju.

6. Agencija će ocijeniti implikaciju odredbi Aneksa I na ovu Uredbu u pogledu predavanja mišljenja Komisiji, uključujući moguće dopune iste, prije 28. ožujka 2005.

Ova Uredba bit će obvezujuća u svojoj cijelosti i izravno primjenjiva na sve države članice.

Sastavljeno u Briselu, 20. studenog 2003.

Za Komisiju
Loyola De Palacio
Potpredsjednik

ANEKS I.

(Part M)

M.l.

U svrhu ovog Parta, nadležno tijelo bit će:

1. za nadzor nad kontinuiranom plovidbenosti pojedinačnog zrakoplova i izdavanje potvrda o provjeri plovidbenosti tijelo koje je imenovala država članica u kojoj je izvršena registracija.

2. za nadzor nad organizacijom za održavanje kako je specificirano u Partu M.A. pododjeljku F,

(i) tijelo koje je imenovala država članica u kojoj se nalazi glavno mjesto poslovanja te organizacije,

(ii) Agencija, ako je ta organizacija locirana u nekoj trećoj zemlji.

3. za nadzor nad organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti kako je specificirano u Partu M.A. pododjeljku G,

(i) tijelo koje je imenovala država članica u kojoj se nalazi glavno mjesto poslovanja te organizacije ako odobrenje nije uključeno u potvrdu avio operatora.

(ii) tijelo koje je imenovala država članica operatora ako je odobrenje uključeno u potvrdu avio operatora.

(iii) Agencija ako je ta organizacija locirana u nekoj trećoj zemlji.

4. za odobrenje programa održavanja,

(i) tijelo koje je imenovala država članica u kojoj je izvršena registracija.

(ii) u slučaju komercijalnog zračnog prijevoza, kad je država članica operatora druga zemlja od zemlje u kojoj je izvršena registracija, tijelo koje su dogovorno imenovale gornje dvije države prije odobrenja programa održavanja.

DIO A
TEHNIČKI ZAHTJEVI

Pododjeljak A
OPĆENITO

M.A.101. Opseg

Ovaj dio utvrđuje mjere koje se moraju poduzeti kako bi se osiguralo da se održi plovidbenost, uključujući održavanje. On ujedno specificira uvjete koje moraju zadovoljiti osobe ili organizacije uključene u takvo vođenje kontinuirane plovidbenosti.

Pododjeljak B
ODGOVORNOST

M.A.201. Odgovornosti

(a) Vlasnik je odgovoran za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova i mora osigurati da se ne izvrši nikakav let ukoliko:

1. zrakoplov nije održavan u plovidbenom stanju, te;

2. bilo kakva operativna oprema i oprema za hitni slučaj nije ispravno instalirana i upotrebljiva ili jasno označena kao neispravna, te;

3. Svjedodžba o plovidbenosti nije važeća, te;

4. se održavanje zrakoplova ne obavlja u skladu s odobrenim programom održavanja kako je specificirano u Partu M.A. 302.

(b) Kad se zrakoplov daje u najam, odgovornosti vlasnika prenose se na najmoprimca ako:

1. je najmoprimac naveden na dokumentu registracije ili;

2. je to specificirano u ugovoru o najmu.

Kad se u ovom Partu govori o ‘vlasniku’, termin vlasnik pokriva vlasnika ili najmoprimca, kako je primjenjivo.

(c) Bilo koja osoba ili organizacija koja obavlja održavanje bit će odgovorna za obavljene poslove.

(d) Zapovjednik zrakoplova ili, u slučaju komercijalnog zračnog prijevoza, operator, bit će odgovoran za zadovoljavajuće obavljanje pretpoletnog pregleda. Taj pregled mora izvršiti pilot ili druga kvalificirana osoba, ali ga ne mora izvršiti odobrena organizacija za održavanje ili ovlašteno osoblje prema Partu 66.

(e) Kako bi se ispunile odgovornosti iz stavka (a), vlasnik zrakoplova može ugovoriti poslove vezane uz kontinuiranu plovidbenost s odobrenom organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti kako je specificirano u Partu M.A. pododjeljku G (organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti u daljnjem tekstu) u skladu s Prilogom I. U tom slučaju, organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti preuzima odgovornost za uspješno izvršenje tih poslova.

(f) U slučaju velikih zrakoplova, da bi se ispunile odgovornosti iz stavka (a), vlasnik zrakoplova mora osigurati da poslove vezane uz kontinuiranu plovidbenost izvrši odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti. Mora se sačiniti pisani ugovor u skladu s Prilogom I. U tom slučaju, organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti preuzima odgovornost za uspješno izvršenje tih poslova.

(g) Održavanje velikih zrakoplova, zrakoplova koji se koriste za komercijalni zračni prijevoz i komponenti za iste mora izvršiti organizacija za održavanje odobrena prema Partu 145.

(h) U slučaju komercijalnog zračnog prijevoza operator je odgovoran za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova kojima upravlja i mora:

1. imati odobrenje, kao dio potvrde za zračnog operatora izdane od nadležnog tijela, prema Partu M.A. pododjeljku G za zrakoplove kojima upravlja; te

2. imati odobrenje u skladu s Partom 145. ili ugovoriti takvu organizaciju; te

3. osigurati da se zadovolji stavak (a).

(i) Kad neka država članica operatora traži da ima potvrdu za svoje operativne aktivnosti, osim za komercijalni zračni prijevoz, on mora:

1. imati odgovarajuće odobrenje, prema Partu M.A. pododjeljku G, za vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova kojima upravlja ili ugovoriti takvu organizaciju; te

2. imati odgovarajuće odobrenje u skladu s Partom M.A. pododjeljkom F ili s Partom 145. ili ugovoriti takvu organizaciju; te

3. osigurati da se zadovolji stavak (a).

(j) Vlasnik/operator je odgovoran za davanje pristupa nadležnom tijelu do organizacije/zrakoplova kako bi ocijenilo da li se ovaj Part i dalje poštuje.

M.A.202. Izvješćivanje o događajima (Occurence reporting)

(a) Bilo koja osoba ili organizacija odgovorna prema Partu M.A.201. mora podnositi izvještaj državi registracije, organizaciji odgovornoj za projektiranje tipa ili dodatno projektiranje tipa i, ako je primjenjivo, državi članici operatora, o svakom identificiranom stanju zrakoplova ili komponenti koje ozbiljno ugrožavaju sigurnost leta.

(b) Izvještaji se moraju sačiniti na način utvrđen od Agencije i moraju sadržavati sve relevantne informacije o stanju s kojim je upoznata ta osoba ili organizacija.

(c) Kada je neka osoba ili organizacija koja održava zrakoplov ugovorena od vlasnika ili operatora za obavljanje održavanja, ta osoba ili organizacija koja održava zrakoplov mora također podnijeti izvještaj vlasniku, operatoru ili organizaciji za vođenje kontinuirane plovidbenosti o bilo kojem takvom stanju koje utječe na vlasnikov ili operatorov zrakoplov ili komponentu.

(d) Izvještaji se moraju izraditi čim je to izvedivo, ali u svakom slučaju u roku od 72 sata otkako je ta osoba ili organizacija identificirala stanje na koje se taj izvještaj odnosi.

Pododjeljak C
KONTINUIRANA PLOVIDBENOST

M.A.301. Zadaci za kontinuiranu plovidbenost

Kontinuirana plovidbenost zrakoplova i upotrebljivost operativne opreme i opreme za hitan slučaj mora se osigurati:

1. izvršenjem pretpoletnog pregleda;

2. ispravljanjem bilo kojeg kvara i oštećenja koji utječu na siguran rad prema službeno priznatom standardu uz uzimanje u obzir, za sve velike zrakoplove ili zrakoplove koji se koriste za komercijalni zračni prijevoz, liste minimalne opreme i liste odstupanja konfiguracije ako je to primjenjivo na dotični tip zrakoplova;

3. izvršenjem svog održavanja, u skladu s odobrenim programom održavanja zrakoplova prema Partu M.A.302.;

4. za sve velike zrakoplove ili zrakoplove koji se koriste za komercijalni zračni prijevoz, analiza djelotvornosti Odobrenog programa održavanja zrakoplova prema Partu M.A.302.;

5. izvršenjem bilo čega što je primjenjivo:

(i) naredbe o plovidbenosti (airworthiness directive),

(ii) naredba za obavljanje operacija s utjecajem na kontinuiranu plovidbenost,

(iii) zahtjeva za kontinuiranu plovidbenost utvrđenih od Agencije,

(iv) mjera koje naredi nadležno tijelo u izravnom reagiranju na problem vezan uz sigurnost;

6. izvršenjem preinaka i popravaka u skladu s Partom M.A.304.;

7. uvođenjem politike izvođenja za neobavezne preinake i/ili preglede, za sve velike zrakoplove ili zrakoplove koji se koriste za komercijalni zračni prijevoz,;

8. izvođenjem probnih letova kad je to potrebno.

M.A.302. Program održavanja

(a) Svaki zrakoplov održavat će se u skladu s programom održavanja koji je odobrilo nadležno tijelo, koji će se periodički preispitivati i odgovarajuće dopunjavati.

(b) Program održavanja i sve naknadne dopune mora odobriti nadležno tijelo.

(c) Program održavanja mora osigurati usklađenost sa:

1. uputama za kontinuiranu plovidbenost koje su izdali imatelji potvrde o sukladnosti i imatelji dodatne potvrde o sukladnosti i bilo koja druga organizacija koja objavljuje takve podatke u skladu s Partom 21. ili

2. uputama izdanim od nadležnog tijela, ako su različite od podstavka 1. ili u odsutnosti specifičnih preporuka ili

3. uputama definiranim od vlasnika ili operatora i odobrenim od nadležnog tijela ako su različite od podstavaka 1. i 2.

(d) Program održavanja mora sadržavati podatke, uključujući učestalost, o svom održavanju koje se mora izvršiti, uključujući bilo koje specifične zadatke vezane uz specifične operacije. Program mora obuhvaćati program pouzdanosti kad je program održavanja zasnovan na:

1. logici Grupe za vođenje održavanja (Maintenance Steering Group logic) ili;

2. uglavnom na praćenju stanja (on condition monitoring).

(e) Kad kontinuiranu plovidbenost zrakoplova vodi organizacija iz Parta M.A. pododjeljka G, program održavanja i njegove dopune smiju biti odobreni kroz proceduru programa održavanja koju je utvrdila takva organizacija (u daljnjem tekstu zvanu neizravno odobrenje).

M.A.303. Naredbe o plovidbenosti (Airworthiness directive)

Svaka primjenjiva naredba o plovidbenosti (airworthiness directive) mora se izvršiti u okviru zahtjeva te naredbe o plovidbenosti, ukoliko Agencija nije drugačije specificirala.

M.A.304. Podaci za preinake i popravke

Oštećenje se mora ocijeniti, a preinake i popravke izvršiti uz korištenje podataka koje je odobrila Agencija ili organizacija za projektiranje odobrene prema Partu 21., kako je odgovarajuće.

M.A.305. Sustav dokumentacije za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova

(a) Po dovršenju bilo kakvog održavanja, prateća potvrda o vraćanju u upotrebu prema Partu M.A.801. mora se unijeti u dokumentaciju o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova. Svaki unos mora se izvršiti čim je to izvedivo, ali ni u kojem slučaju kasnije od 30 dana nakon datuma postupka održavanja.

(b) Dokumentacija o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova mora se sastojati od, kako je odgovarajuće, knjige zrakoplova, knjige (jedne ili više) motora ili dokumentacijskih kartica za modul motora, knjige (jedne ili više) elise i dokumentacijskih kartica, za bilo koju komponentu ograničenog vremena trajanja i tehničke knjige zrakoplova operatora.

(c) Tip zrakoplova i registracijska oznaka, datum, zajedno s ukupnim vremenom letenja i/ili ciklusima letenja i/ili slijetanja, kako je odgovarajuće, mora se unijeti u knjige zrakoplova.

(d) Dokumentacija o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova mora sadržavati sljedeće:

1. status naredbi o plovidbenosti i mjera koje zahtijeva nadležno tijelo kao izravno reagiranje na problem vezan uz sigurnost;

2. status preinaka i popravaka;

3. status poštivanja programa održavanja;

4. status komponenti zrakoplova s ograničenim vijekom trajanja;

5. izvještaj o masi i izbalansiranosti;

6. listu odgođenog održavanja.

(e) Pored odobrenog dokumenta o vraćanju u upotrebu, obrasca EASA 1 ili odgovarajućeg, u odgovarajuću knjigu motora ili elise, dokumentacijsku karticu za modul motora ili komponentu zrakoplova s ograničenim vijekom trajanja moraju se unijeti sljedeće informacije relevantne za bilo koji ugrađenu komponentu :

1. identifikacija komponente, te;

2. tip, serijski broj i registracija zrakoplova na koji je pojedina komponenta ugrađena, zajedno s referencom na dokumentaciju po kojoj su radovi obavljeni pri ugradnji i izgradnji komponente, te;

3. akumulirano ukupno vrijeme letenja i/ili ciklusi letenja i/ili slijetanja i/ili kalendarsko vrijeme za pojedinu komponentu, kako je odgovarajuće, te;

4. tekuće informacije iz stavka (d) koje se odnose na tu komponentu.

(f) Osoba odgovorna za izvođenje zadataka vezanih uz kontinuiranu plovidbenost prema Partu M.A. pododjeljku B mora provjeriti dokumentaciju kako je navedeno u ovom stavku i na zahtjev dostaviti dokumentaciju nadležnom tijelu.

(g) Svi unosi izvršeni u dokumentaciji o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova moraju biti jasni i precizni. Kada je neki unos potrebno ispraviti, ispravak se mora izvršiti tako da se jasno vidi prvobitni unos.

(h) Vlasnik ili operator mora osigurati da se uvede sustav za čuvanje sljedeće dokumentacije u propisanim rokovima:

1. sve detaljne dokumentacije o održavanju zrakoplova i bilo koje komponente s ograničenim vijekom trajanja ugrađenog na isti, najmanje 24 mjeseca nakon što su zrakoplov ili komponenta trajno povučeni iz upotrebe, te;

2. ukupnog vremena i ciklusa letenja, kako je odgovarajuće, za zrakoplov i sve komponente zrakoplova s ograničenim vijekom trajanja, najmanje 12 mjeseci nakon što su zrakoplov ili komponenta trajno povučeni iz upotrebe, te;

3. vremena i ciklusa letenja, kako je odgovarajuće, od zadnjeg planiranog održavanja komponente zrakoplova koja podliježe ograničenju vremena upotrebe, najmanje dok planirano održavanje komponente ne zamijeni drugo planirano održavanje s odgovarajućim opsegom i specifikacijom radova, te;

4. sadašnjeg statusa poštivanja programa održavanja, tako da se može utvrditi poštivanje odobrenog programa održavanja zrakoplova, najmanje dok planirano održavanje komponente zrakoplova ne zamijeni drugo planirano održavanje s odgovarajućim opsegom i specifikacijom radova, te;

5. sadašnjeg statusa Naredbi o plovidbenosti (airworthiness directive) primjenjivih na zrakoplove i komponente zrakoplova, najmanje 12 mjeseci nakon što su zrakoplov ili komponenta trajno povučeni iz upotrebe, te;

6. podataka o tekućim preinakama i popravcima na zrakoplovu, motoru (motorima), elisi (elisama) i bilo kojim drugim komponentama od osnovne važnosti za sigurnost leta, najmanje 12 mjeseci nakon što su trajno povučeni iz upotrebe.

M.A.306. Operatorov sustav tehničke dokumentacije knjige zrakoplova (Operator’s technical log system)

(a) U slučaju komercijalnog zračnog prijevoza, osim zahtjeva iz Parta M.A.305., operator mora koristiti sustav tehničke knjige zrakoplova koji sadrži sljedeće informacije za takve zrakoplove:

1. informacije o svakom letu, potrebne da bi se osigurala kontinuirana sigurnost leta, te;

2. tekuću potvrdu za zrakoplov o vraćanju u upotrebu, te;

3. tekuću izjavu o održavanju koja navodi status održavanja zrakoplova o tome koje planirano i izvanredno održavanje dolazi slijedeće, osim što se s nadležnim tijelom može dogovoriti da se izjava o održavanju čuva negdje drugdje, te;

4. sva neizvršena odgođena uklanjanja kvarova koja utječu na rad zrakoplova, te;

5. potrebne upute o sporazumima za podršku održavanju.

(b) Sustav tehničke knjige zrakoplova i bilo koje naknadne dopune mora odobriti nadležno tijelo.

(c) Operator mora osigurati da se tehnička knjiga zrakoplova čuva 36 mjeseci nakon datuma zadnjeg unosa.

M.A.307. Prijenos dokumentacije o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova

(a) Vlasnik ili operator mora osigurati kad se zrakoplov trajno prenosi s jednog vlasnika ili operatora na drugog da se dokumentacija o kontinuiranoj plovidbenosti prema Partu M.A.305. i, ako je primjenjivo, tehnička knjiga operatora prema Partu M.A.306. također prenesu.

(b) Vlasnik mora osigurati, kad ugovori poslove za vođenje kontinuirane plovidbenosti s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti, da se dokumentacija o kontinuiranoj plovidbenosti prema Partu M.A.305. prenese na tu organizaciju.

(c) Vremenski periodi propisani za održavanje dokumentacije moraju nastaviti vrijediti za novog vlasnika, operatora ili organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti.

Pododjeljak D
STANDARDI ODRŽAVANJA

M.A.401. Podaci za održavanje

(a) Osoba ili organizacija koja održava zrakoplov mora imati pristup do i koristiti primjenjive tekuće podatke za održavanje za izvršenje održavanja uključujući preinake i popravke.

(b) U svrhe ovog Parta, primjenjivi podaci za održavanje su:

1. bilo koji primjenjivi zahtjev, procedura, standard ili informacija izdana od nadležnog tijela,

2. bilo koja primjenjiva naredba o plovidbenosti (airworthiness directive),

3. primjenjive upute za kontinuiranu plovidbenost koje je izdao imatelj potvrde o sukladnosti, imatelj dodatne potvrde o sukladnosti i bilo koja druga organizacija koja objavljuje takve podatke u skladu s Partom 21.

4. bilo koji primjenjivi podaci izdani u skladu s 145.A.45.(d).

(c) Osoba ili organizacija koja održava zrakoplov mora osigurati da svi primjenjivi podaci za održavanje budu tekući i odmah dostupni za upotrebu kad je to potrebno. Osoba ili organizacija mora uspostaviti sustav radnih kartica ili radnih listi koji će se koristiti, te mora ili točno prepisati podatke za održavanje na takve radne kartice ili radne liste ili se pozvati na pojedinačni posao ili poslove održavanja sadržane u takvim podacima za održavanje.

M.A.402. Izvršenje održavanja

(a) Svo održavanje mora izvršiti kvalificirano osoblje, provodeći metode, tehnike, standarde i upute specificirane u podacima za održavanje prema Partu M.A.401. Nadalje, mora se izvršiti neovisni pregled nakon bilo kojeg posla održavanja koji utječe na sigurnost leta ukoliko nije drugačije specificirano u Partu 145. ili je to odobrilo nadležno tijelo.

(b) Svo održavanje mora se izvršiti uz korištenje alata, opreme i materijala specificiranih u podacima za održavanje M.A.401. ukoliko se ne specificira drugačije u Partu 145. Gdje je to potrebno, alate i opremu mora kontrolirati i kalibrirati prema službeno priznatom standardu.

(c) Područje u kojem se izvodi održavanje mora biti organizirano i čisto što se tiče prljavštine i zagađenja.

(d) Svo održavanje mora se izvršiti unutar ograničenja vezanih za zaštitu okoliša specificiranih u podacima za održavanje prema Partu M.A.401.

(e) U slučaju lošeg vremena ili dugotrajnog održavanja, moraju se upotrijebiti odgovarajući objekti.

(f) Nakon dovršenja svog održavanja, mora se izvršiti općenita provjera kako bi se osiguralo da na zrakoplovu ili komponenti nema nikakvog alata, opreme i bilo kojih drugih stranih dijelova i materijala, te da su svi pristupni paneli koji su skinuti ponovno montirani.

M.A.403. Kvarovi zrakoplova

(a) Svaki kvar zrakoplova koji ozbiljno ugrožava sigurnost leta mora se ispraviti prije daljnjeg leta.

(b) Samo ovlašteno osoblje, prema Partu M.A.801.(b)l, M.A.801.(b)2 ili Partu 145. može odlučiti, uz korištenje podataka za održavanje iz Parta M.A.401., da li neki kvar zrakoplova ozbiljno ugrožava sigurnost leta i prema tome odlučiti kada i koji postupak otklanjanja kvara se može poduzeti prije daljnjeg leta i koje se ispravljanje kvara može odgoditi. Međutim, to ne vrijedi kada:

1. se lista odobrene minimalne opreme koju zahtijeva nadležno tijelo koristi od pilota; ili,

2. su kvarovi zrakoplova definirani kao prihvatljivi od nadležnog tijela.

(c) Svaki kvar zrakoplova koji ne bi ozbiljno ugrozio sigurnost leta ispravit će se čim je to izvedivo, nakon datuma kad je kvar zrakoplova prvi put identificiran i unutar bilo kojih ograničenja specificiranih u podacima za održavanje.

(d) Svaki kvar koji nije ispravljen prije leta mora se zabilježiti u sustavu dokumentacije o održavanju zrakoplova prema Partu M.A.305. ili sustavu tehničke knjige operatora prema Partu M.A.306., kako je primjenjivo.

Pododjeljak E
KOMPONENTE

M.A.501. Ugradnja

(a) Nijedna komponenta se ne smije ugraditi ukoliko nije u zadovoljavajućem stanju, nije odgovarajuće vraćena u upotrebu na obrascu EASA 1 ili odgovarajućem i nije označena u skladu s Partom 21., pododjeljak Q, ukoliko se ne specificira drugačije u Partu 145. i pododjeljku F.

(b) Prije ugradnje komponente na zrakoplov osoba ili odobrena organizacija za održavanje mora osigurati da komponenta bude prikladna za ugradnju kad su eventualno primjenjive različite konfiguracije preinake i/ili naredbe o plovidbenosti (airworthiness directives).

(c) Standardni dijelovi moraju se ugraditi na zrakoplov ili komponentu kad podaci za održavanje specificiraju pojedini standardni dio. Standardni dijelovi smiju se ugraditi samo kad su popraćeni dokazom o usklađenosti koji se može pratiti do primjenjivog standarda.

(d) Materijal koji je ili sirovina ili potrošni materijal smije se koristiti na zrakoplovu ili komponenti kad proizvođač zrakoplova ili komponente to navede u relevantnim podacima za održavanje ili kako je specificirano u Partu 145. Takav materijal smije se koristiti samo kad taj materijal zadovoljava traženu specifikaciju i moguće mu je ući u trag . Sav materijal mora biti popraćen dokumentacijom koja se jasno odnosi na pojedini materijal i sadrži izjavu o usklađenosti sa specifikacijom i usto navodi i proizvođača i dobavljača.

M.A.502. Održavanje komponenti

(a) Održavanje komponenti mora se izvršiti od organizacije za održavanje odgovarajuće odobrene u pododjeljku F ili u Partu 145.

(b) Održavanje bilo koje komponente smije izvršiti ovlašteno osoblje prema Partu M.A.801.(b)2 samo dok su takve komponente ugrađene u zrakoplov. Unatoč tome, takve komponente mogu se privremeno izgraditi sa zrakoplova radi održavanja kad je takvo uklanjanje izričito dopušteno priručnikom za održavanje zrakoplova kako bi se poboljšao pristup.

M.A.503. Komponente s ograničenim vijekom trajanja

Komponente s ograničenim vijekom trajanja ne smiju prelaziti odobreno ograničenje vijeka trajanja kako je specificirano u odobrenom programu održavanja i naredbama o plovidbenosti (airworthiness directives).

M.A.504. Kontrola neispravnih komponenti

(a) Komponenta će se smatrati neispravnom (unserviceable) u nekom od sljedećih slučajeva:

1. protek ograničenja vijeka trajanja kako je definirano u programu održavanja;

2. nepoštivanje mjerodavne naredbe o plovidbenosti (airwortiniess directive) i drugog zahtjeva za kontinuiranu plovidbenost koji traži Agencija;

3. izostanak potrebnih informacija kako bi se utvrdio status plovidbenosti ili prikladnost za ugradnju;

4. dokaz o kvarovima ili neispravnostima;

5. uključenost u incident ili nesreću za koju je vjerojatno da će utjecati na njegovu upotrebljivost.

(b) Neispravne komponente se moraju identificirati i pohraniti na sigurno mjesto pod kontrolom organizacije odobrene prema Partu M.A.502. dok se ne donese odluka o budućem statusu takve komponente.

(c) Komponente koje su dostigle svoje potvrđeno ograničenje trajanja ili sadrže nepopravljivi kvar moraju se klasificirati kao neobnovljive (unsalvageable) i ne smije se dopustiti da ponovo uđu u sustav dobavljanja komponenti, ukoliko potvrđena ograničenja trajanja nisu produžena ili nije odobreno rješenje za popravak prema Partu M.A.304.

(d) Bilo koja osoba ili organizacija odgovorna prema Partu M će, u slučaju neobnovljivih komponenti iz stavka (c):

1. zadržati takvu komponentu na lokaciji prema stavku (b) ili;

2. dogovoriti da se ta komponenta uništi na način koji osigurava da se ne može ekonomski spasiti ili popraviti prije nego što se odrekne odgovornosti za takvu komponentu.

(e) Bez obzira na stavak (d), osoba ili organizacija odgovorna prema Partu M smije prenijeti odgovornost za komponentu klasificiranu kao neobnovljivu na organizaciju za obuku ili ispitivanje bez razaranja.

Pododjeljak F
ORGANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE

M.A.601. Opseg

Ovaj pododjeljak utvrđuje zahtjeve koje mora ispuniti neka organizacija kako bi se kvalificirala za izdavanje ili produljenje odobrenja za održavanje zrakoplova i komponenti koji nisu navedeni u Partu M.A.201.(f) i (g).

M.A.602. Zahtjev

Zahtjev za izdavanje ili produljenje odobrenja za organizaciju za održavanje mora se dati na obrascu i na način utvrđen od nadležnog tijela.

M.A.603. Opseg odobrenja

(a) Davanje odobrenja naznačeno je izdavanjem potvrde (uključena u Prilogu 5) od nadležnog tijela. Priručnik organizacije za održavanje odobrene prema Partu M.A.604. mora specificirati opseg radova za koje se smatra da čine odobrenje.

Prilog 4 ovom Partu definira sve klase i ovlaštenja moguća prema Partu M.A. pododjeljku F.

(b) Odobrena organizacija za održavanje može proizvesti, u skladu s podacima za održavanje, ograničeni opseg dijelova za upotrebu tijekom tekućih radova unutar vlastitih objekata, kako su identificirani u priručniku organizacije za održavanje.

M.A.604. Priručnik organizacije za održavanje

(a) Organizacija za održavanje mora osigurati priručnik koji sadrži najmanje sljedeće informacije:

1. izjavu potpisanu od odgovornog rukovoditelja koja potvrđuje da će organizacija uvijek kontinuirano raditi u skladu s Partom M i priručnikom, te;

2. opseg poslova organizacije, te;

3. titulu (titule) i ime (imena) osobe (osoba) navedene (navedenih) u Partu M.A.606.(b), te;

4. organizacijsku shemu koja pokazuje povezane lance odgovornosti između osobe (osoba) navedene (navedenih) u Partu M.A.606.(b), te;

5. popis ovlaštenog osoblja, te;

6. općeniti opis i lokaciju objekata, te;

7. postupke koji specificiraju kako organizacija za održavanje osigurava poštivanje ovog Parta, te;

8. postupak (postupke) za dopunu priručnika organizacije za održavanje.

(b) Priručnik organizacije za održavanje i njegove dopune mora odobriti nadležno tijelo.

(c) Bez obzira na stavak (b) mogu se odobriti manje dopune priručnika kroz određeni postupak (u daljnjem tekstu zvan neizravno odobrenje).

M.A.605. Objekti

Organizacija mora osigurati da:

(a) Se osiguraju objekti za planirane radove, da su odvojene specijalizirane radionice i servisne pregrade (‘bay’) kako je odgovarajuće, kako bi se osigurala zaštita od zagađenja okoliša.

(b) Se osigura uredski smještaj za planiranje radova te uključujući osobito izradu dokumentacije o održavanju (maintenance records).

(c) Se osiguraju skladišni objekti za komponente, opremu, alate i materijal. Uvjeti skladištenja moraju osigurati odvajanje neispravnih komponenti i materijala od svih drugih komponenti, materijala, opreme i alata. Uvjeti skladištenja moraju biti u skladu s uputama proizvođača i pristup se mora ograničiti na ovlašteno osoblje.

M.A.606. Zahtjevi za osoblje

(a) Organizacija mora imenovati odgovornog rukovoditelja, koji ima ovlaštenje tvrtke osigurati da se svo održavanje koje traži klijent može financirati i izvršiti prema standardu traženom ovim Partom.

(b) Mora se imenovati osoba ili grupa osoba s odgovornošću osiguravanja da organizacija uvijek poštuje ovaj pododjeljak. Takva osoba (osobe) bit će na kraju odgovorne odgovornom rukovoditelju.

(c) Sve osobe iz stavka (b) moraju biti u stanju dokazati relevantno znanje, dosadašnji rad i odgovarajuće iskustvo vezano uz održavanje zrakoplova i/ili komponenti.

(d) Organizacija mora imati odgovarajuće osoblje za normalne očekivane ugovorene radove. Korištenje privremeno podugovorenog osoblja dopušteno je u slučaju ugovorenih radova većih od onih koji se uobičajeno očekuju i to samo za osoblje koje ne izdaje potvrde o vraćanju u upotrebu.

(e) Kvalifikacije za svo osoblje uključeno u održavanje moraju se dokazati i zabilježiti.

(f) Osoblje koje obavlja specijalizirane zadatke kao što su zavarivanje, ispitivanje/pregled metodom bez razaranja osim ispitivanja penetratima mora biti kvalificirano u skladu sa službeno priznatim standardom.

(g) Organizacija za održavanje mora imati dovoljno ovlaštenog osoblja za izdavanje potvrda M.A.612. i M.A.613. o vraćanju zrakoplova i komponenti u upotrebu. One moraju biti u skladu sa zahtjevima Parta 66.

M.A.607. Ovlašteno osoblje

(a) Osim M.A.606.(g), ovlašteno osoblje može provoditi svoje ovlasti samo ako je organizacija osigurala:

1. da ovlašteno osoblje može dokazati da je u proteklom dvogodišnjem periodu ili imalo šest mjeseci relevantnog iskustva u održavanju ili da je zadovoljilo odredbu za izdavanje odgovarajućih ovlasti; te,

2. da ovlašteno osoblje ima odgovarajuće znanje o relevantnim zrakoplovima i/ili komponenti (komponentama) zrakoplova koji se moraju održavati zajedno s pratećim postupcima organizacije.

(b) U sljedećim nepredviđenim slučajevima, kad je zrakoplov prizemljen na drugoj lokaciji osim glavne baze gdje nije raspoloživo nikakvo odgovarajuće ovlašteno osoblje, organizacija za održavanje ugovorena za pružanje podrške za održavanje može izdati jednokratno ovlaštenje za davanje potvrde:

1. jednom od svojih zaposlenika koji ima kvalifikacije za tip za zrakoplov sa sličnom tehnologijom, konstrukcijom i sustavima; ili

2. bilo kojoj osobi koja ima najmanje pet godina iskustva i važeću ICAO-ovu dozvolu za održavanje zrakoplova klasificiranu za tip zrakoplova osigurano je da na toj lokaciji nema organizacije odgovarajuće odobrene prema ovom Partu i da ugovorena organizacija pribavi i ima u datoteci dokaze o iskustvu i dozvoli te osobe.

Svi takvi slučajevi moraju se prijaviti nadležnom tijelu u roku od sedam dana od izdavanja takvog ovlaštenja za davanje potvrde. Odobrena organizacija za održavanje koja izdaje jednokratno ovlaštenje za davanje potvrde mora osigurati da se iznova provjeri bilo koje takvo održavanje koje bi moglo utjecati na sigurnost leta.

(c) Odobrena organizacija za održavanje mora zabilježiti sve podatke vezane uz ovlašteno osoblje i voditi tekući popis cjelokupnog osoblja koje izdaje potvrde.

M.A.608. Komponente, oprema i alati

(a) Organizacija mora:

1. držati opremu i alate specificirane u podacima za održavanje prema Partu M.A.609. ili provjerene ekvivalente kako je navedeno u priručniku organizacije za održavanje koji su potrebni za svakodnevno održavanje unutar opsega odobrenja; te,

2. dokazati da ima pristup do sve opreme i alata koji se koriste samo povremeno.

(b) Alate i opremu mora kontrolirati i kalibrirati prema službeno priznatom standardu. Dokumentaciju o takvim kalibriranjima i upotrijebljenom standardu mora voditi ta organizacija.

(c) Organizacija mora pregledati, klasificirati i odgovarajuće odvojiti sve ulazne komponente.

M.A.609. Podaci za održavanje

Odobrena organizacija za održavanje mora imati i koristiti primjenjive tekuće podatke za održavanje specificirane u Partu M.A.401. kod izvršenja održavanja uključujući preinake i popravke. U slučaju podataka za održavanje koje osigurava klijent, potrebno je samo imati takve podatke kad su radovi u tijeku.

M.A.610. Radni nalozi za radove održavanja

Prije početka održavanja mora se dogovoriti pisani radni nalog između organizacije i klijenta kako bi se jasno utvrdilo održavanje koje se mora izvršiti.

M.A.611. Standardi održavanja

Svo održavanje mora se izvršiti u skladu sa zahtjevima iz Parta M.A. pododjeljka D.

M.A.612. Potvrda za vraćanje zrakoplova u upotrebu

Po dovršenju svog potrebnog održavanja zrakoplova u skladu s ovim pododjeljkom izdat će se potvrda za vraćanje zrakoplova u upotrebu prema Partu M.A.801.

M.A.613. Potvrda za vraćanje komponente u upotrebu

(a) Po dovršenju svog potrebnog održavanja komponente u skladu s ovim pododjeljkom izdat će se potvrda za vraćanje komponente u upotrebu prema Partu M.A.802., izdat će se obrazac EASA 1 osim za one komponente proizvedene u skladu s Partom M.A.603.(b).

(b) Dokument potvrde za vraćanje komponente u upotrebu, obrazac EASA 1 može se izraditi iz kompjutorske baze podataka.

M.A. 614. Dokumentacija o održavanju (Maintenance records)

(a) Odobrena organizacija za održavanje mora zabilježiti sve podatke o izvršenim radovima. Mora se čuvati dokumentacija potrebna da bi se dokazalo da su ispunjeni svi zahtjevi za izdavanje potvrde za vraćanje u upotrebu, uključujući dokumente za vraćanje upotrebu od podugovarača.

(b) Odobrena organizacija za održavanje mora dostaviti primjerak svake potvrde o vraćanju u upotrebu vlasniku zrakoplova, zajedno s primjerkom podataka o bilo kojem specifičnom odobrenom popravku/preinaci upotrijebljenim za izvršene popravke/preinake.

(c) Odobrena organizacija za održavanje mora čuvati primjerak sve dokumentacije o održavanju i bilo kojih pratećih podataka za održavanje kroz tri godine od datuma otkad je zrakoplov ili komponenta zrakoplova za koji se radovi odnose vraćen u upotrebu iz odobrene organizacije za održavanje.

1. Dokumentacija se mora pohraniti na način koji osigurava zaštitu od oštećenja i krađe.

2. Sav kompjutorski hardver koji se koristi za osiguravanje sigurnosne kopije mora se pohraniti na drugoj lokaciji od one koja sadrži radne podatke u okruženju koje osigurava da će ostati u dobrom stanju.

3. Kada odobrena organizacija za održavanje prestane s radom, sva dokumentacija o održavanju koja se čuva koja pokriva zadnje dvije godine mora se distribuirati zadnjem vlasniku ili klijentu odnosnog zrakoplova ili komponente i mora se čuvati kako je specificirano od nadležnog tijela.

M.A.615. Ovlasti organizacije

Organizacija smije:

1. održavati bilo koji zrakoplov i/ili komponentu za koje je odobrena na lokacijama specificiranim u potvrdi o odobrenju i u priručniku.

2. održavati bilo koji zrakoplov i/ili komponentu za koje je odobrena na bilo kojoj drugoj lokaciji ukoliko je takvo održavanje potrebno samo za otklanjanje nastalih kvarova.

3. izdati potvrde o vraćanju u upotrebu po dovršenju održavanja, u skladu s Partom M.A.612. ili M.A.613.

M.A. 616. Organizacijske provjere (Organisational review)

Kako bi se osiguralo da odobrena organizacija za održavanje nastavi zadovoljavati zahtjeve iz ovog pododjeljka, ona mora, na redovnoj osnovi, organizirati organizacijske provjere.

M.A.617. Promjene u odobrenoj organizaciji za održavanje

Kako bi se nadležnom tijelu omogućilo da utvrdi kontinuirano poštivanje ovog Parta, odobrena organizacija za održavanje mora ga obavijestiti o bilo kakvom prijedlogu za izvršenje bilo koje od sljedećih promjena, prije nego što se takve promjene dogode:

1. naziv organizacije;

2. lokacija organizacije;

3. dodatne lokacije organizacije;

4. odgovorni rukovoditelj,

5. bilo koje od osoba specificiranih u stavku Partu M.A.606.(b);

6. objekti, oprema, alati, materijal, postupci, opseg radova i ovlašteno osoblje koji bi mogli utjecati na odobrenje.

U slučaju predloženih promjena u osoblju koje nisu unaprijed poznate upravi, te se promjene moraju javiti prvom prilikom.

M.A.618. Kontinuirano važenje odobrenja

(a) Odobrenje mora biti izdano za neograničeno trajanje. Ostat će važeće pod uvjetom da:

1. organizacija nastavi poštivati ovaj Part u skladu s odredbama vezanim uz postupanje s nalazima kako je specificirano prema Partu M.A.619., te;

2. je nadležnom tijelu odobren pristup do organizacije kako bi utvrdilo kontinuirano poštivanje ovog Parta, te;

3. se od odobrenja ne odustane, niti ga se trajno oduzme;

(b) Po odustajanju ili trajnom oduzimanju, potvrda o odobrenju mora se vratiti nadležnom tijelu.

M.A.619. Nalazi

(a) Nalaz razine 1 je bilo kakvo značajno nepoštivanje zahtjeva iz Parta M koje smanjuje standard sigurnosti i ozbiljno ugrožava sigurnost leta.

(b) Nalaz razine 2 je bilo kakvo nepoštivanje zahtjeva iz Parta M koje bi moglo smanjiti standard sigurnosti i eventualno ugroziti sigurnost leta.

(c) (d) Nakon primitka obavijesti o nalazima prema Partu M.B.605., imatelj odobrenja organizacije za održavanje mora definirati plan za korektivni postupak i dokazati korektivni postupak na zadovoljstvo nadležnog tijela unutar perioda dogovorenog s tim tijelom.

Pododjeljak G
ORGANIZACIJA ZA VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI (CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION – CAMO)

M.A.701. Opseg

Ovaj pododjeljak utvrđuje zahtjeve koje organizacija mora ispuniti kako bi se kvalificirala za izdavanje ili produženje odobrenja za vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova.

M.A.702. Zahtjev

Zahtjev za izdavanje ili mijenjanje odobrenja za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora se dati na obrascu i na način utvrđen od nadležnog tijela.

M.A.703. Opseg odobrenja

(a) Dodjeljivanje odobrenja naznačeno je izdavanjem potvrde uključene u Prilogu VI. od nadležnog tijela. Odobreni priručnik organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti prema Partu M.A.704. mora specificirati opseg radova koji se smatraju da čine odobrenje.

(b) Bez obzira na stavak (a), za komercijalni zračni prijevoz, odobrenje će biti dio potvrde zračnog operatora izdane od nadležnog tijela, za zrakoplov kojim upravlja.

M.A.704. Priručnik organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti

(a) Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora osigurati da priručnik organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti sadrži sljedeće informacije:

1. izjavu potpisanu od odgovornog rukovoditelja koja potvrđuje da će organizacija uvijek raditi u skladu s ovim Partom i priručnikom, te;

2. opseg rada organizacije, te;

3. titulu (titule) i ime (imena) osobe (osoba) navedenih u Partu M.A.706.(b) i M.A.706.(c), te;

4. organizacijsku shemu koja pokazuje povezane lance odgovornosti između osobe (osoba) navedene (navedenih) u Partu M.A.706.(b) i M.A.706.(c), te;

5. popis osoblja za provjeru plovidbenosti prema Partu M.A.707, te;

6. općeniti opis i lokacije objekata, te;

7. postupke koji specificiraju kako organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti osigurava poštivanje ovog Parta, te;

8. postupke za dopunjavanje priručnika organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti.

(b) Priručnik organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti i njegove dopune mora odobriti nadležno tijelo.

Bez obzira na stavak (b), manje dopune priručnika mogu se odobriti kroz postupak odobrenja opisan u priručniku (u daljnjem tekstu zvan neizravno odobrenje).

M.A.705. Objekti

Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora osigurati odgovarajući uredski smještaj na odgovarajućim lokacijama za osoblje specificirano u Partu M.A.706.

M.A.706. Zahtjevi za osoblje

(a) Organizacija mora imenovati odgovornog rukovoditelja, koji ima korporativnu nadležnost za osiguravanje da se sve aktivnosti vođenja kontinuirane plovidbenosti mogu financirati i izvršiti u skladu s ovim Partom.

(b) Za komercijalni zračni prijevoz odgovorni rukovoditelj prema stavku (a) mora biti osoba koja također ima korporativnu nadležnost za osiguravanje da se sve operacije operatora mogu financirati i izvršiti prema standardu traženom za izdavanje potvrde za zračnog operatora.

(c) Imenovat će se osoba ili grupa osoba s odgovornošću osiguravanja da organizacija uvijek poštuje ovaj pododjeljak. Takva osoba (osobe) bit će konačno odgovorna odgovornom rukovoditelju.

(d) Za komercijalni zračni prijevoz, odgovorni rukovoditelj mora odrediti imenovanog nositelja te funkcije. Ta će osoba biti odgovorna za vođenje i nadziranje aktivnosti vezanih uz kontinuiranu plovidbenost, prema stavku (c).

(e) Imenovani nositelj funkcije naveden u stavku (d) ne smije biti zaposlen u organizaciji odobrenoj prema Partu 145. koja je sklopila ugovor s operatorom, ukoliko nadležno tijelo na to specifično ne pristane.

(f) Organizacija mora imati dovoljno odgovarajuće kvalificiranog osoblja za očekivane radove.

(g) Sve osobe iz stavka (c) i (d) moraju biti u stanju dokazati relevantno znanje, dosadašnji rad i odgovarajuće iskustvo vezano uz kontinuiranu plovidbenost zrakoplova.

(h) Kvalifikacije svog osoblja uključenog u vođenje kontinuirane plovidbenost moraju se zabilježiti.

M.A.707. Osoblje za provjeru plovidbenosti

(a) Da bi bila odobrena za izvršavanje provjera plovidbenosti, odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora imati odgovarajuće osoblje za provjeru plovidbenosti za izdavanje potvrda ili preporuka o provjeri plovidbenosti prema Partu M.A. pododjeljku I. Osim zahtjeva iz Parta M.A.706., to osoblje mora imati:

1. najmanje pet godina iskustva iz kontinuirane plovidbenosti, te;

2. odgovarajuću dozvolu prema Partu 66. ili aeronautičku diplomu ili odgovarajuće, te;

3. formalno obučavanje iz aeronautičkog održavanja, te;

4. položaj unutar odobrene organizacije s odgovarajućim odgovornostima.

(b) Osoblju za provjeru plovidbenosti koje je imenovala organizacija odobrena za kontinuiranu plovidbenost može se izdati ovlaštenje od organizacije odobrene za kontinuiranu plovidbenost samo kad je to formalno prihvaćeno od nadležnog tijela nakon zadovoljavajućeg dovršenja provjere plovidbenosti koja se nadzire.

(c) Organizacija mora osigurati da osoblje za provjeru plovidbenosti zrakoplova može dokazati odgovarajuće nedavno iskustvo u vođenju kontinuirane plovidbenosti.

(d) Osoblje za provjeru plovidbenosti mora se identificirani navođenjem svake osobe u priručniku organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti zajedno s naznakom njihovih ovlaštenja za provjeru plovidbenosti.

(e) Organizacija mora voditi dokumentaciju o svom osoblju za provjeru plovidbenosti, koja će uključivati podatke o svim odgovarajućim kvalifikacijama koje imaju zajedno sa sažetkom relevantnog iskustva u vođenju kontinuirane plovidbenosti i osposobljavanja i kopijom ovlaštenja. Ta se dokumentacija mora čuvati do dvije godine nakon što osoblje za provjeru plovidbenosti napusti organizaciju.

M.A.708. Vođenje kontinuirane plovidbenosti

(a) Svo vođenje kontinuirane plovidbenosti mora se izvršiti kako je propisano Partom M.A. u pododjeljku C.

(b) Za svaki zrakoplov koji se vodi, odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora:

1. razviti i kontrolirati program održavanja za zrakoplove koji se vode uključujući bilo koji primjenjivi program pouzdanosti,

2. podnijeti program održavanja zrakoplova i njegove dopune nadležnom tijelu na odobrenje i dostaviti kopiju tog programa za vlasnika zrakoplova koji se ne koristi komercijalno,

3. voditi odobrenje preinaka i popravaka,

4. osigurati da se svo održavanje izvrši u skladu s odobrenim programom održavanja i vrati u upotrebu u skladu s Partom M.A. pododjeljkom H,

5. osigurati da se primjenjuju sve primjenjive naredbe o plovidbenosti (airworthiness directives) i naredbe za obavljanje operacija s utjecajem na kontinuiranu plovidbenost,

6. osigurati da se svi kvarovi koji se otkriju prilikom planiranog održavanja ili se o njima izvijesti isprave od odgovarajuće odobrene organizacije za održavanje,

7. osigurati da se zrakoplov odvede u odgovarajuće odobrenu organizaciju za održavanje kad god je to potrebno,

8. koordinirati planirano održavanje, primjenu naredbi o plovidbenosti (airworthiness directives), zamjenu dijelova s ograničenim vijekom trajanja i pregleda komponenti kako bi osigurala da se radovi izvrše ispravno,

9. voditi i arhivirati svu dokumentaciju o kontinuiranoj plovidbenosti i/ili tehničku knjigu operatora.(operator’s technical log)

10. osigurati da izvještaj o masi i izbalansiranosti odražava tekuće stanje zrakoplova.

(c) U slučaju komercijalnog zračnog prijevoza, kada operator nije odgovarajuće odobren prema Partu 145., operator mora sklopiti pisani ugovor o održavanju između operatora i odobrene organizacije prema Partu 145. ili drugog operatora, uz navođenje funkcija specificiranih prema Partu M.A.301.-2, M.A.301.-3, M.A.301.-5 i M.A.301.-6, s time da osigura da se svo održavanje na kraju izvrši od organizacije za održavanje odobrene prema Partu 145. i definira podrška za funkcije vezane uz kvalitetu iz Parta M.A.712.(b). Ugovori za bazno, planirano linijsko održavanje zrakoplova i održavanje motora, zajedno sa svim dopunama, moraju biti odobreni od nadležnog tijela. Međutim, u slučaju:

1. zrakoplova koji zahtijeva neplanirano linijsko održavanje, ugovor može biti u vidu pojedinačnih radnih naloga naslovljenih na organizaciju za održavanje prema Partu 145.

2. održavanje komponente, uključujući održavanje motora, ugovor kako je navedeno u stavku (c) može biti u vidu pojedinačnih radnih naloga naslovljenih na organizaciju za održavanje prema Partu 145.

M.A.709. Dokumentacija

Odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora imati i koristiti primjenjive tekuće podatke za održavanje prema Partu M.A.401. u izvršavanju poslova vezanih uz kontinuiranu plovidbenost prema Partu M.A.708.

M.A.710. Provjera plovidbenosti

(a) Da bi se zadovoljio zahtjev za provjeru plovidbenosti zrakoplova prema Partu M.A.902., odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora provesti provjeru dokumentacije zrakoplova koja je potpuno zabilježena, kako bi se uvjerila da:

1. su sati leta konstrukcije zrakoplova, motora i elise zrakoplova i prateći ciklusi leta propisno zabilježeni, te;

2. je letački priručnik (flight manual) primjenjiv na konfiguraciju zrakoplova i da odražava status najnovije revizije, te;

3. je svo održavanje koje se mora izvršiti na zrakoplovu prema odobrenom programu održavanja izvršeno, te;

4. su svi poznati kvarovi ispravljeni ili, kad je to primjenjivo, prenijeti dalje na kontrolirani način, te;

5. su sve primjenjive naredbe o plovidbenosti primijenjene i ispravno zabilježene, te;

6. su sve preinake i popravci izvršeni na zrakoplovu zabilježeni i odobreni prema Partu 21., te;

7. su sve komponente s ograničenim vijekom trajanja ugrađene na zrakoplov ispravno identificirane, zabilježene i da nisu prekoračile svoje odobreno ograničenje vijeka trajanja, te;

8. je svo održavanje vraćeno u upotrebu u skladu s ovim Partom, te;

9. tekuće izvješće o masi i izbalansiranosti govori o konfiguraciji zrakoplova i da je važeće, te;

10. zrakoplov odgovara najnovijoj reviziji za svoj dizajn tipa odobrenoj od Agencije.

(b) Osoblje za provjeru plovidbenosti odobrene organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora izvršiti fizički pregled zrakoplova. Za taj pregled će osoblju za provjeru plovidbenosti koje nije odgovarajuće kvalificirano prema Partu 66. pomagati takvo kvalificirano osoblje.

(c) Kroz fizički pregled zrakoplova, osoblje za provjeru plovidbenosti mora osigurati da:

1. sve tražene oznake i pločice budu ispravno ugrađene, te;

2. je zrakoplov sukladan odobrenom letačkom priručniku, te;

3. je konfiguracija zrakoplova sukladna odobrenoj dokumentaciji, te;

4. se ne može naći nikakav evidentan kvar koji nije riješen prema Partu M.A.404., te;

5. se ne mogu naći nikakve nedosljednosti između zrakoplova i dokumentiranog prikaza dokumentacije prema stavku (a).

(d) Odstupanjem od M.A.902. (a) provjera plovidbenosti može se očekivati kroz maksimalni period od 90 dana bez gubitka kontinuiteta obrasca provjere plovidbenosti, kako bi se omogućilo da se fizička provjera izvrši prilikom pregleda u svrhu održavanja.

(e) Potvrda o provjeri plovidbenosti prema Partu M.A.902. (Obrazac EASA 15b) ili preporuka izdaje se od odgovarajuće ovlaštenog osoblja za provjeru plovidbenosti prema Partu M.A.707. u ime odobrene organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti kada se uvjeri da je provjera plovidbenosti ispravno izvršena.

(e) Kopija bilo koje potvrde o provjeri plovidbenosti koja je izdana ili produžena za neki zrakoplov mora se poslati u Registar države članice za taj zrakoplov u roku od 10 dana.

(f) Poslove provjere plovidbenosti ne smije se podugovoriti.

(h) Ukoliko ishod provjera plovidbenosti nije konačan, mora se obavijestiti nadležno tijelo.

M.A.711. Ovlasti organizacije

(a) Odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti smije:

1. voditi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova za nekomercijalni zračni prijevoz kako je navedeno u potvrdi o odobrenju.

2. voditi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova za komercijalni zračni prijevoz kad je to navedeno u potvrdi njegovog zračnog operatora.

3. dogovoriti izvođenje bilo kojeg posla vezanog uz kontinuiranu plovidbenost unutar ograničenja svog odobrenja s drugom organizacijom koja radi prema njenom sustavu za kvalitetu.

(b) Odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti može biti dodatno odobrena za:

1. izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti ili;

2. davanje preporuka za provjeru plovidbenosti državi članici u kojoj je izvršena registracija.

(c) Organizacija mora biti registrirana u jednoj od država članica kako bi joj se odobrila ta ovlast prema stavku (b).

M.A.712. Sustav za kvalitetu

(a) Da bi se osiguralo da odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti nastavi zadovoljavati zahtjeve iz ovog pododjeljka, mora uvesti sustav za kvalitetu i imenovati rukovoditelja za kvalitetu koji će pratiti poštivanje i adekvatnost postupaka koji se traže kako bi se osigurala plovidbenost zrakoplova. Praćenje poštivanja uključivat će sustav povratnih informacija (feedback) odgovornom rukovoditelju kako bi se osigurao korektivni postupak prema potrebi.

(b) Sustav za kvalitetu mora pratiti aktivnosti iz Parta M.A. pododjeljka G. Mora uključivati barem sljedeće funkcije:

1. praćenje da se sve aktivnosti prema Partu M.A. pododjeljku G izvrše u skladu s odobrenim postupcima, te;

2. praćenje da se cjelokupno ugovoreno održavanje izvrši u skladu s ugovorom, te;

3. praćenje kontinuiranog poštivanja svih zahtjeva ovog Parta.

(c) Dokumentacija tih aktivnosti mora se čuvati kroz najmanje dvije godine.

(d) Kada je odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrena u skladu s drugim Partom, sustav za kvalitetu može se kombinirati sa sustavom koji traži taj drugi Part.

(e) U slučaju komercijalnog zračnog prijevoza sustav za kvalitetu prema Partu M.A. pododjeljku G mora biti sastavni dio operaterovog sustava za kvalitetu.

(f) U slučaju male organizacije prema Partu M.A. pododjeljku G koja nema ovlasti date prema Partu M.A.711.(b), sustav za kvalitetu može se zamijeniti obavljanjem organizacijskih provjera (organisational review) na redovnoj osnovi.

M.A.713. Promjene u odobrenoj organizaciji za kontinuiranu plovidbenost

Kako bi se omogućilo nadležnom tijelu da utvrdi kontinuirano poštivanje ovog Parta, odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora ga obavijestiti o bilo kojem prijedlogu za provođenje sljedećih promjena, prije nego što se takve promjene dogode:

1. naziv organizacije.

2. lokacija organizacije.

3. dodatne lokacije organizacije.

4. odgovorni rukovoditelj.

5. bilo koje od osoba specificirane u Partu M.A.706.(c).

6. objekti, postupci, opseg radova i osoblje, koji bi mogli utjecati na odobrenje.

U slučaju predloženih promjena u osoblju koje nisu upravi poznate unaprijed, te se promjene moraju javiti što je moguće prije.

M.A.714. Čuvanje dokumentacije

(a) Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora zabilježiti sve podatke o izvršenim radovima. Dokumentacija koja se traži prema Partu M.A.305. i,ako je primjenjivo, M.A.306. mora se čuvati.

(b) Ako organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti ima ovlast prema Partu M.A.711.(b), mora čuvati kopiju svake izdane potvrde o provjeri plovidbenosti i preporuke, zajedno sa svim pratećim dokumentima.

(c) Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora čuvati kopiju sve dokumentacije navedene u stavku (b) do dvije godine nakon što je zrakoplov trajno povučen iz upotrebe.

(d) Dokumentacija se mora čuvati na način koji osigurava zaštitu od oštećenja, mijenjanja i krađe.

(e) Sav kompjutorski hardver koji se koristi za osiguravanje sigurnosne kopije mora se pohraniti na drugoj lokaciji od one koja sadrži radne podatke u okruženju koje osigurava da će ostati u dobrom stanju.

(f) Kada se vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova prenese na drugu organizaciju ili osobu, sva dokumentacija koja se čuva mora se prenijeti na dotičnu organizaciju ili osobu. Vremenski periodi propisani za čuvanje dokumentacije nastavit će vrijediti za dotičnu organizaciju ili osobu.

(g) Kada organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti prekine svoj rad, sva dokumentacija koja se čuva mora se prenijeti na vlasnika zrakoplova.

M.A.715. Kontinuirano važenje odobrenja

(a) Odobrenje se mora izdati za neograničeno trajanje. Ostat će važeće pod uvjetom da:

1. organizacija ostane sukladna s ovim Partom, u skladu s odredbama vezanim uz postupanje s nalazima kako je specificirano prema Partu M.B.705., te;

2. nadležnom tijelu bude odobren pristup organizaciji kako bi utvrdilo kontinuirano poštivanje ovog Parta, te;

3. se od odobrenja ne odustane, niti ga se trajno oduzme.

(b) Po odustajanju ili trajnom oduzimanju, potvrda o odobrenju mora se vratiti nadležnom tijelu.

M.A.716. Nalazi

(a) Nalaz razine 1 je bilo kakvo značajno nepoštivanje zahtjeva iz Parta M koje smanjuje standard sigurnosti i ozbiljno ugrožava sigurnost leta.

(b) Nalaz razine 2 je bilo kakvo nepoštivanje zahtjeva iz Parta M koje bi moglo smanjiti standard sigurnosti i eventualno ugroziti sigurnost leta.

(c) Nakon primitka obavijesti o nalazima prema Partu M.B.705., imatelj odobrenja za organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora definirati plan za korektivni postupak i dokazati korektivni postupak na zadovoljstvo nadležnog tijela unutar perioda dogovorenog s tim tijelom.

Pododjeljak H
POTVRDA O VRAĆANJU U UPOTREBU (CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVICE — CRS)

M.A.801. Potvrda za zrakoplov o vraćanju u upotrebu

(a) Osim za zrakoplov vraćen u upotrebu od organizacije prema Partu 145., potvrda o vraćanju u upotrebu mora biti izdana prema ovom pododjeljku.

(b) Potvrda o vraćanju u upotrebu mora se izdati prije leta po dovršenju bilo kakvog održavanja. Kad se utvrdi da je svo traženo održavanje ispravno izvršeno, potvrda o vraćanju u upotrebu mora biti izdana:

1. Od strane odgovarajućeg ovlaštenog osoblja u ime odobrene organizacije za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F; ili

2. Osim kod složenih poslova održavanja navedenih u Prilogu 7, od ovlaštenog osoblja u skladu sa zahtjevima Parta 66.; ili

3. Od strane pilota-vlasnika (pilot-owner) prema Partu M.A.803.

(c) U slučaju vraćanja u upotrebu prema (b)2, ovlaštenom osoblju može u izvršenju poslova održavanja pomoći jedna ili više osoba pod njegovom izravnom i kontinuiranom kontrolom.

(d) Potvrda o vraćanju u upotrebu mora sadržavati osnovne podatke o izvršenom održavanju, datum kad je takvo održavanje dovršeno i:

1. identitet, uključujući oznaku odobrenja, odobrene organizacije za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F i ovlašteno osoblje koje izdaje takvu potvrdu; ili

2. u slučaju potvrde o vraćanju u upotrebu prema podstavku (b)2, identitet i, ako je primjenjivo, broj dozvole ovlaštene osobe koje izdaje takvu potvrdu.

(e) Bez obzira na stavak (b), u slučaju nepotpunog održavanja, takva potvrda mora se unijeti u potvrdu o vraćanju zrakoplova u upotrebu prije izdavanja takve potvrde.

(f) Potvrda o vraćanju u upotrebu ne smije se izdati u slučaju bilo kojeg nepoštivanja zahtjeva koje ozbiljno ugrožava sigurnost leta.

M.A.802. Potvrda o vraćanju u upotrebu za komponentu

(a) Potvrda o vraćanju u upotrebu mora biti izdana po dovršenju bilo kakvog održavanja na komponenti zrakoplova dok je izgrađena sa zrakoplova.

(b) Ovlaštena potvrda o vraćanju u upotrebu identificirana kao Obrazac EASA 1 za države članice čini potvrdu o vraćanju u upotrebu za komponente zrakoplova.

M.A.803. Ovlaštenje pilota-vlasnika (Pilot-owner authorisation)

(a) Pilot-vlasnik je osoba koja je u posjedu ili zajedničkom posjedu zrakoplova koji se održava i ima važeću pilotsku dozvolu s odgovarajućim ovlaštenjem za tip ili klasu.

(b) Za bilo koji zrakoplov u privatnoj upotrebi jednostavnog projekta (konstrukcije) s maksimalnom masom kod polijetanja manjom od 2730 kg, jedrilicu i balon, pilot-vlasnik smije izdati potvrdu o vraćanju u upotrebu nakon ograničenog održavanja od pilota-vlasnika navedenog u Prilogu VIII.

(c) Ograničeno održavanje od pilota-vlasnika mora se definirati u programu održavanja zrakoplova prema Partu M.A.302.

(d) Potvrda o vraćanju u upotrebu mora se unijeti u knjige i sadržavati osnovne podatke o izvršenom održavanju, datum kad je takvo održavanje dovršeno i identitet i broj pilotske dozvole pilota-vlasnika koji izdaje takvu potvrdu.

Pododjeljak I.
POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI

M.A.901. Provjera plovidbenosti zrakoplova

Da bi se osiguralo važenje Svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova, mora se periodički izvršiti provjera plovidbenosti zrakoplova i njegove dokumentacije o kontinuiranoj plovidbenosti.

(a) Potvrda o provjeri plovidbenosti izdaje se u skladu s Prilogom III (Obrazac EASA 15a ili 15b) po dovršenju zadovoljavajuće provjere plovidbenosti i vrijedi jednu godinu.

(b) Zrakoplov u kontroliranom okruženju je zrakoplov koji kontinuirano vodi odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti prema Partu M.A. pododjeljku G, koji nije mijenjao organizacije u prethodnih 12. mjeseci i koji održava odobrena organizacija za održavanje. To uključuje održavanje izvršeno prema Partu M.A.803.(b) i vraćanje u upotrebu prema Partu M.A.801.(b)2 ili M.A.801.(b)3.

(c) Ako je zrakoplov u kontroliranom okruženju, ako je odgovarajuće, odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti koja vodi zrakoplov smije:

1. izdavati potvrde o provjeri plovidbenosti u skladu s Partom M.A.710., te;

2. za potvrde o provjeri plovidbenosti koje je izdala, kad je zrakoplov ostao u kontroliranom okruženju,

3. dvaput produžiti važenje potvrde o provjeri plovidbenosti svaki put za period od jedne godine. Potvrda o provjeri plovidbenosti ne smije se produžiti ako je organizacija svjesna ili ima razloga vjerovati da zrakoplov nije u plovidbenom stanju.

(d) Ako zrakoplov nije unutar kontroliranog okruženja ili ga vodi odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti prema Partu M.A. pododjeljku G koja nije imatelj ovlasti za izvođenje provjere plovidbenosti, potvrda o provjeri plovidbenosti mora biti izdana od nadležnog tijela nakon zadovoljavajuće procjene na osnovi preporuke koju je dala odgovarajuće odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti poslane zajedno sa zahtjevom vlasnika ili operatora. Ta se preporuka mora bazirati na provjeri plovidbenosti izvršenoj u skladu s Partom M.A.710.

(e) Uvijek kad okolnosti pokazuju postojanje potencijalne opasnosti za sigurnost, nadležno tijelo može odlučiti samo izvršiti provjeru plovidbenosti i izdati potvrdu o provjeri plovidbenosti. U tom slučaju, vlasnik ili operator mora nadležnom tijelu osigurati:

– dokumentaciju traženu od nadležnog tijela,

– prikladan smještaj za njegovo osoblje na odgovarajućoj lokaciji, te

– kada je to potrebno, podršku osoblja odgovarajuće kvalificiranog u skladu s Partom 66.

M.A.902. Važenje potvrde o provjeri plovidbenosti

(a) Potvrda o provjeri plovidbenosti postaje nevažeća ako:

1. se privremeno ili trajno oduzme; ili

2. se Svjedodžba o plovidbenosti privremeno ili trajno oduzme; ili

3. zrakoplov nije u registru zrakoplova države članice; ili

4. se potvrda o tipu prema kojoj je izdana Svjedodžba o plovidbenosti privremeno ili trajno oduzme.

(b) Zrakoplov ne smije letjeti ako je Svjedodžba o plovidbenosti nevažeća ili ako:

1. kontinuirana plovidbenost zrakoplova ili bilo koje komponente ugrađene u zrakoplov ne zadovoljava zahtjeve ovog Parta ili;

2. zrakoplov ne ostane sukladan dizajnu tipa odobrenom od Agencije; ili

3. se zrakoplov koristio preko ograničenja odobrenog letačkog priručnika ili Svjedodžbe o plovidbenosti, bez poduzimanja odgovarajućeg postupka; ili

4. je zrakoplov sudjelovao u nesreći ili incidentu koji utječe na plovidbenost zrakoplova, bez naknadnog odgovarajućeg postupka kako bi se ponovno uspostavila plovidbenost; ili

5. neka preinaka ili popravak nije odobrena u skladu s Partom 21.

(c) Po odustajanju ili trajnom oduzimanju, potvrda o provjeri plovidbenosti mora se vratiti nadležnom tijelu

M.A.903. Prijenos registracije zrakoplova unutar EU-a

(a) Kod prijenosa registracije zrakoplova unutar EU-a, podnositelj zahtjeva mora:

1. obavijestiti prethodnu državu članicu u kojoj državi članici će biti registriran, a zatim;

2. podnijeti zahtjev novoj državi članici za izdavanje nove Svjedodžbe o plovidbenosti u skladu s Partom 21.

(b) Bez obzira na M.A.902.(a)(3), prethodna potvrda o provjeri plovidbenosti ostat će važeća do svog datuma isticanja.

M.A.904. Provjera plovidbenosti zrakoplova uvezenog u EU

(a) Kod uvoza zrakoplova u državu članicu iz neke treće zemlje, podnositelj zahtjeva mora:

1. podnijeti zahtjev državi članici u kojoj se zrakoplov registrira za izdavanje nove Svjedodžbe o plovidbenosti u skladu s Partom 21.; te

2. osigurati da se izvrši provjera plovidbenosti od odgovarajuće odobrene organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti; te

3. osigurati da se izvrši svo održavanje kako to traži organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti.

(b) Kad se uvjeri da zrakoplov ispunjava sve relevantne zahtjeve, organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora poslati dokumentiranu preporuku za izdavanje potvrda o provjeri plovidbenosti državi članici u kojoj se zrakoplov registrira.

(c) Vlasnik mora dopustiti pristup zrakoplovu radi pregleda od države članice u kojoj se zrakoplov registrira.

(d) Nova Svjedodžba o plovidbenosti bit će izdana od države članice u kojoj se zrakoplov registrira kad se uvjeri da zrakoplov odgovara propisanim zahtjevima Parta 21.

(e) Država članica izdat će i potvrdu o provjeri plovidbenosti koja normalno vrijedi godinu dana osim ako država članica ima neki sigurnosni razlog da bi ograničila važenje.

M.A.905. Nalazi

(a) Nalaz razine 1 je bilo kakvo značajno nepoštivanje zahtjeva iz Parta M koje smanjuje standard sigurnosti i ozbiljno ugrožava sigurnost leta.

(b) Nalaz razine 2 je bilo kakvo nepoštivanje zahtjeva iz Parta M koje bi moglo smanjiti standard sigurnosti i eventualno ugroziti sigurnost leta.

(c) Nakon primitka obavijesti o nalazima prema Partu M.B.303., osoba ili organizacija odgovorna prema Partu M.A.201. mora definirati plan za korektivni postupak i dokazati korektivni postupak na zadovoljstvo nadležnog tijela unutar perioda dogovorenog s tim tijelom uključujući odgovarajući korektivni postupak za sprečavanje ponovnog pojavljivanja nalaza i uzroka u njegovoj osnovi.

DIO B
POSTUPAK ZA NADLEŽNA TIJELA

Pododjeljak A
OPĆENITO

M.B.101. Opseg

Ovaj dio utvrđuje administrativne zahtjeve koje moraju poštivati nadležna tijela zadužena za primjenu i provođenje dijela A ovog Parta.

M.B. 102. Nadležno tijelo

(a) Općenito

Država članica mora odrediti nadležno tijelo kojemu su date odgovornosti za izdavanje, produživanje, mijenjanje, privremeno ili trajno oduzimanje potvrda i za nadzor nad kontinuiranom plovidbenosti. To nadležno tijelo mora utvrditi dokumentirane postupke i organizacijsku strukturu.

(b) Potencijali

Broj osoblja mora biti odgovarajući za izvršenje zahtjeva kako je navedeno u ovom dijelu B.

(c) Kvalifikacije i obuka

Svo osoblje uključeno u aktivnosti Parta M mora biti odgovarajuće kvalificirano i imati odgovarajuće znanje, iskustvo, početnu obuku i kontinuiranu obuku za izvršenje zadataka koji su mu dodijeljeni.

(d) Postupci

Nadležno tijelo mora utvrditi postupke koji definiraju kako se može postići usklađenost s ovim Partom.

Postupci se moraju preispitati i dopuniti kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost.

M.B.103. Prihvatljiva sredstva za postizanje usklađenosti

Agencija mora razraditi prihvatljiva sredstva za postizanje usklađenosti koja države članice mogu koristiti za postizanje usklađenosti s ovim Partom. Kad se poštuju prihvatljiva sredstva za postizanje usklađenosti, odnosni zahtjevi ovog Parta moraju se smatrati ispunjenim.

M.B. 104. Vođenje dokumentacije

(a) Nadležna tijela moraju utvrditi sustav za vođenje dokumentacije koji omogućuje odgovarajuću mogućnost praćenja procesa za izdavanje, produženje, mijenjanje, privremeno ili trajno oduzimanje svake potvrde.

(b) Dokumentacija za nadzor nad odobrenim organizacijama prema Partu M mora minimalno uključivati:

1. zahtjev za odobrenje organizacije.

2. potvrdu o odobrenju organizacije uključujući bilo kakve promjene.

3. kopiju programa audita koji navodi datume kad provjere mora izvršiti i kad su provjere izvršene.

4. kontinuiranu dokumentaciju nadležnog tijela o nadzoru uključujući svu dokumentaciju o auditima.

5. kopije sve relevantne korespondencije.

6. podatke o bilo kojim postupcima izuzeća i prisilnog provođenja.

7. sve izvještaje bilo kojih drugih nadležnih tijela vezane uz nadzor organizacije.

8. Priručnik organizacije i dopune.

9. kopiju bilo kojeg drugog dokumenta izravno odobrenog od nadležnog tijela.

(c) Period čuvanja za dokumentaciju iz stavka (b) mora biti najmanje četiri godine.

(d) Minimalna dokumentacija za nadzor nad svakim zrakoplovom mora uključivati, najmanje, kopiju:

1. Svjedodžbu o plovidbenosti za zrakoplov,

2. potvrde o provjeri plovidbenosti,

3. Preporuke organizacije prema dijelu A, pododjeljak G,

4. izvještaje s provjera plovidbenosti izvršenih izravno od države članice,

5. sve relevantne korespondencije koja se odnosi na zrakoplov,

6. podataka o bilo kojem (kojim) postupku (postupcima) izuzeća i prisilnog provođenja,

7. bilo kojeg dokumenta izravno odobrenog od nadležnog tijela kako je navedeno u Partu M.B. pododjeljku B.

(e) Dokumentacija specificirana u stavku (d) mora se čuvati do dvije godine nakon što je zrakoplov trajno povučen iz upotrebe.

(f) Sva dokumentacija specificirana u Partu M.B.104. mora se učiniti dostupnom na zahtjev neke druge države članice ili Agencije.

M.B.105. Međusobna razmjena informacija

(a) Kako bi doprinijela poboljšanju zračne sigurnosti, nadležna tijela moraju sudjelovati u međusobnom razmjenjivanju svih potrebnih informacija u skladu s člankom 11. osnovne Uredbe.

(b) Bez štete po nadležnosti država članica, u slučaju potencijalne opasnosti za sigurnost koja uključuje nekoliko država članica, uključena nadležna tijela će si međusobno pomagati u izvršavanju potrebnog postupka nadzora.

Pododjeljak B
ODGOVORNOST

M.B.201. Odgovornosti

Nadležna tijela kako je specificirano u Partu M.l odgovorna su za izvođenje pregleda i ispitivanja u svrhu provjere da li se poštuju zahtjevi ovog Parta.

Pododjeljak C
KONTINUIRANA PLOVIDBENOST

M.B.301. Program održavanja

(a) Nadležno tijelo mora provjeriti da program održavanja bude u skladu s Partom M.A.302.

(b) Osim gdje je navedeno drugačije u Partu M.A.302.(e) program održavanja i njegove dopune moraju biti odobrene izravno od nadležnog tijela.

(c) U slučaju neizravnog odobrenja, postupci programa održavanja moraju biti odobreni od nadležnog tijela kroz priručnik organizacije za kontinuiranu plovidbenost.

(d) Da bi se odobrio program održavanja prema stavku (b), nadležno tijelo mora imati pristup do svih podataka traženih u Partu M .A.302.(c) i (d).

M.B.302. Izuzeća

Sva Izuzeća odobrena u skladu s člankom 10.(3) osnovne Uredbe moraju se zabilježiti i čuvati od nadležnog tijela.

M.B.303. Praćenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova

(a) Svako nadležno tijelo mora razraditi program provjere za praćenje statusa plovidbenosti zrakoplova iz flote koji vodi u svom registru.

(b) Program provjere mora uključivati provjere uzorka zrakoplova (sample product surveys of aircraft).

(c) Mora se izraditi program koji uzima u obzir broj zrakoplova u registru, lokalno znanje i prošle aktivnosti nadziranja.

(d) Provjera proizvoda (zrakoplov, motor ili komponenta ovisno o opsegu odobrenja) mora se usredotočiti na izvjestan broj glavnih rizičnih elemenata za plovidbenost i identificirati sve nalaze. Nadalje, nadležno tijelo mora analizirati svaki nalaz kako bi odredilo njegov osnovni uzrok.

(e) Svi nalazi moraju se potvrditi pisanim putem osobi ili organizaciji odgovornoj prema Partu M.A.201.

(f) Nadležno tijelo mora zabilježiti sve nalaze, postupke zaključivanja i preporuke.

(g) Ako se tijekom provjera zrakoplova pronađu dokazi koji pokazuju nepoštivanje nekog zahtjeva iz Parta M, nadležno tijelo mora poduzeti postupke u skladu s Partom M.B.903.

(h) Ako osnovni uzrok nalaza identificira neusklađenost s bilo kojim pododjeljkom ili drugim Partom, ta će se neusklađenost riješiti kako je propisano u relevantnom Partu.

M.B.304. Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje

Nadležno tijelo će:

(a) privremeno oduzeti potvrdu o provjeri plovidbenosti na razumnoj osnovi u slučaju potencijalne prijetnje po sigurnost ili;

(b) privremeno oduzeti, trajno oduzeti ili ograničiti potvrdu o provjeri plovidbenosti prema Partu M.B.303.(g).

Pododjeljak D
STANDARDI ODRŽAVANJA

(mora se razraditi kako je odgovarajuće)

Pododjeljak E
KOMPONENTE

(mora se razraditi kako je odgovarajuće)

Pododjeljak F
ORGANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE

M.B.601. Zahtjev

Kada su objekti za održavanje locirani u više od jedne države članice ispitivanje i kontinuirani nadzor odobrenja mora se izvršiti u suradnji s nadležnim tijelima imenovanim od država članica na čijem teritoriju se nalaze drugi objekti za održavanje.

M.B.602. Početno (inicijalno) odobrenje

(a) Pod uvjetom da su zadovoljeni zahtjevi iz Parta M.A.606.(a) i (b), nadležno tijelo mora pisanim putem formalno naznačiti svoje prihvaćanje osoblja prema Partu M.A.606.(a) i (b) podnositelju zahtjeva.

(b) Nadležno tijelo mora utvrditi da su postupci specificirani u priručniku organizacije za održavanje usklađeni s M.A. pododjeljkom F i osigurati da odgovorni rukovoditelj potpiše izjavu o obvezi.

(c) Nadležno tijelo mora provjeriti da je organizacija usklađena sa zahtjevima Parta M.A. pododjeljka F.

(d) Sastanak s odgovornim rukovoditeljem mora se sazvati najmanje jednom tijekom ispitivanja radi odobrenja kako bi se osiguralo da on/ona u cijelosti razumije značenje odobrenja i razlog za potpisivanje obveze od organizacije da će poštivati postupke specificirane u priručniku.

(e) Svi nalazi moraju se pisanim putem potvrditi organizaciji koja je podnositelj zahtjeva.

(f) Nadležno tijelo mora zabilježiti sve nalaze, postupke zaključivanja (postupke potrebne da bi se zaključio neki nalaz) i preporuke.

(g) Za početno odobrenje svi nalazi moraju biti ispravljeni od organizacije i zaključeni od nadležnog tijela prije nego što se može izdati odobrenje.

M.B.603. Izdavanje odobrenja

(a) Nadležno tijelo izdat će podnositelju zahtjeva potvrdu o odobrenju na Obrascu EASA 3 (Prilog V) koji uključuje opseg odobrenja, kad je organizacija za održavanje u skladu s primjenjivim stavcima ovog Parta.

(b) Nadležno tijelo mora naznačiti uvjete priložene odobrenju na Obrascu EASA 3 potvrde o odobrenju.

(c) Referentni broj mora biti uključen u Obrazac EASA 3 potvrde o odobrenju na način specificiran od Agencije.

M.B.604. Kontinuirani nadzor

(a) Nadležno tijelo mora voditi i ažurirati program koji navodi za svaku odobrenu organizaciju za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F koja je pod njegovim nadzorom, datume kad se moraju izvršiti posjete u svrhu provjere i kad su takve posjete izvršene.

(b) Svaka organizacija mora se u cijelosti provjeriti u periodima koji ne prelaze 24 mjeseca.

(c) Svi nalazi moraju se potvrditi pisanim putem organizaciji koja je podnositelj zahtjeva.

(d) Nadležno tijelo mora zabilježiti sve nalaze, postupke zaključivanja (postupke potrebne da bi se zaključio neki nalaz) i preporuke.

(e) Sastanak s odgovornim rukovoditeljem mora se sazvati najmanje jednom u svaka 24 mjeseca kako bi se osiguralo da on/ona ostane informiran/a o značajnim pitanjima koja se pojavljuju prilikom provjera.

M.B.605. Nalazi

(a) Kada se tijekom provjera ili drugim putem pronađu dokazi koji pokazuju neusklađenost sa zahtjevom iz Parta M, nadležno tijelo mora poduzeti sljedeće postupke:

1. Za nalaze razine 1, moraju se odmah poduzeti koraci od nadležnog tijela kako bi se u cijelosti ili djelomično trajno oduzelo, ograničilo ili privremeno oduzelo, ovisno o opsegu nalaza razine 1, odobrenje organizacije za održavanje, dok ta organizacija ne poduzme uspješni korektivni postupak.

2. Za nalaze razine 2, nadležno tijelo mora odobriti period za korektivni postupak koji odgovara prirodi nalaza koji ne smije biti duži od tri mjeseca. U izvjesnim okolnostima, na kraju tog prvog perioda i ovisno o prirodi nalaza, nadležno tijelo može produžiti taj tromjesečni period uz uvjet zadovoljavajućeg plana za korektivni postupak.

(b) Poduzet će se koraci od nadležnog tijela da bi se u cijelosti ili djelomično privremeno oduzelo odobrenje u slučaju propusta da se poštuje vremenski plan odobren od nadležnog tijela.

M.B.606. Izmjene

(a) U slučaju izravnog odobrenja dopuna priručnika organizacije za održavanje, nadležno tijelo mora provjeriti da postupci specificirani u priručniku budu u skladu s Partom M prije formalnog obavještavanja odobrene organizacije o odobrenju.

(b) U slučaju neizravnog odobrenja dopuna priručnika organizacije za održavanje, nadležno tijelo mora osigurati da ima odgovarajuću kontrolu nad odobrenjem svih dopuna priručnika.

(c) Nadležno tijelo može propisati uvjete prema kojima odobrena organizacija za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F smije poslovati tijekom takvih promjena ukoliko ne odluči da se odobrenje mora privremeno oduzeti.

M.B.607. Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje odobrenja

Nadležno tijelo će:

(a) privremeno oduzeti odobrenje na razumnoj osnovi u slučaju potencijalne prijetnje po sigurnost ili;

(b) privremeno oduzeti, trajno oduzeti ili ograničiti odobrenje prema Partu M.B.605.

Pododjeljak G
ORGANIZACIJA ZA VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI

M.B.701. Zahtjev

(a) Za komercijalni zračni prijevoz nadležno tijelo mora primiti radi odobrenja s početnim (inicijalnim) zahtjevom za svjedodžbu o sposobnosti i, gdje je to primjenjivo, bilo koju izmjenu za koju se daje zahtjev i za svaki tip zrakoplova koji će se koristiti:

1. priručnik organizacije za kontinuiranu plovidbenost;

2. operaterov program održavanja zrakoplova;

3. tehnička knjiga zrakoplova (the aircraft technical log);

4. gdje je to odgovarajuće, tehničku specifikaciju ugovora o održavanju između operatora i odobrene organizacije za održavanje prema Partu 145.

(b) Kada su objekti locirani u više od jedne države članice ispitivanje i kontinuirani nadzor odobrenja mora se izvršiti u suradnji s nadležnim tijelima imenovanim od država članica na čijem teritoriju se nalaze drugi objekti.

M.B.702. Početno (inicijalno) odobrenje

(a) Pod uvjetom da su zadovoljeni zahtjevi iz Parta M.A.706.(a), (c), (d) i M.A.707., nadležno tijelo mora formalno naznačiti svoje prihvaćanje osoblja prema Partu M.A.706.(a), (c), (d) i M.A.707. podnositelju zahtjeva pisanim putem.

(b) Nadležno tijelo mora utvrditi da su postupci specificirani u priručnik organizacije za kontinuiranu plovidbenost usklađeni s Partom M.A. pododjeljkom G i osigurati da odgovorni rukovoditelj potpiše izjavu o obvezi.

(c) Nadležno tijelo mora provjeriti usklađenost organizacije sa zahtjevima iz Parta M.A. pododjeljka G.

(d) Sastanak s odgovornim rukovoditeljem mora se sazvati najmanje jednom tijekom ispitivanja radi odobrenja kako bi se osiguralo da on/ona u cijelosti razumije značenje odobrenja i razlog za potpisivanje obveze od organizacije da će poštivati postupke specificirane u priručniku organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti.

(e) Svi nalazi moraju se potvrditi pisanim putem organizaciji koja je podnositelj zahtjeva.

(f) Nadležno tijelo mora zabilježiti sve nalaze, postupke zaključivanja (postupke potrebne da bi se zaključio neki nalaz) i preporuke.

(g) Za početno odobrenje svi nalazi moraju biti ispravljeni od organizacije i zaključeni od nadležnog tijela prije nego što se može izdati odobrenje.

M.B.703. Izdavanje odobrenja

(a) Nadležno tijelo mora podnositelju zahtjeva izdati Obrazac EASA 14 potvrde o odobrenju (Prilog VI) što uključuje opseg odobrenja, kad je organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti u skladu s Partom M.A. pododjeljkom G.

(b) Nadležno tijelo mora naznačiti važenje odobrenja na Obrascu EASA 14 potvrde o odobrenju.

(c) Referentni broj mora se uključiti na Obrascu 14 potvrde o odobrenju na način specificiran od Agencije.

(d) U slučaju komercijalnog zračnog prijevoza informacije sadržane na Obrascu EASA 14 moraju biti uključene u Svjedodžbu o sposobnosti.

M.B.704. Kontinuirani nadzor

(a) Nadležno tijelo mora voditi i ažurirati program koji navodi za svaku odobrenu organizaciju za kontinuiranu plovidbenost prema Partu M.A. pododjeljku G pod njegovim nadzorom, datume kad se moraju izvršiti posjete u svrhu provjere i kad se takve posjete izvrše.

(b) Svaka organizacija mora se u cijelosti provjeriti u periodima koji ne prelaze 24 mjeseca.

(c) Relevantan uzorak zrakoplova koji vodi odobrena organizacija prema Partu M.B. pododjeljak G mora se provjeriti u periodu od svaka 24 mjeseca. O veličini uzorka odlučit će nadležno tijelo na osnovi rezultata prethodnih provjera i ranijih ispitivanja proizvoda.

(d) Svi nalazi moraju se potvrditi pisanim putem organizaciji koja je podnositelj zahtjeva.

(e) Nadležno tijelo mora zabilježiti sve nalaze, postupke zaključivanja (postupke potrebne da bi se zaključio neki nalaz) i preporuke.

(f) Sastanak s odgovornim rukovoditeljem mora se sazvati najmanje jednom u svaka 24 mjeseca kako bi se osiguralo da on/ona ostane informiran/a o značajnim pitanjima koja se pojavljuju prilikom provjera.

M.B.705. Nalazi

(a) Kada se tijekom provjera ili drugim putem pronađu dokazi koji pokazuju neusklađenost sa zahtjevom iz Parta M, nadležno tijelo mora poduzeti sljedeće postupke:

1. Za nalaze razine 1, moraju se odmah poduzeti koraci od nadležnog tijela kako bi se u cijelosti ili djelomično trajno oduzelo, ograničilo ili privremeno oduzelo, ovisno o opsegu nalaza razine 1, odobrenje organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti, dok ta organizacija ne poduzme uspješni korektivni postupak.

2. Za nalaze razine 2, nadležno tijelo mora odobriti period za korektivni postupak koji odgovara prirodi nalaza koji ne smije biti duži od tri mjeseca. U izvjesnim okolnostima, na kraju tog prvog perioda i ovisno o prirodi nalaza nadležno tijelo može produžiti taj tromjesečni period uz uvjet zadovoljavajućeg plana za korektivni postupak.

(b) Poduzet će se koraci od nadležnog tijela da bi se u cijelosti ili djelomično privremeno oduzelo odobrenje u slučaju propusta da se poštuje vremenski plan odobren od nadležnog tijela.

M.B.706. Izmjene

(a) U slučaju izravnog odobrenja dopuna priručnika organizacije za kontinuiranu plovidbenost, nadležno tijelo mora provjeriti da su postupci specificirani u priručniku u skladu s Partom M prije formalnog obavještavanja odobrene organizacije o odobrenju.

(b) U slučaju neizravnog odobrenja dopuna priručnika organizacije za kontinuiranu plovidbenost, nadležno tijelo mora osigurati da ima odgovarajuću kontrolu nad odobrenjem svih dopuna priručnika.

(c) Nadležno tijelo mora propisati uvjete prema kojima odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti prema Partu M.A. pododjeljku G smije poslovati tijekom takvih promjena.

M.B. 707. Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje odobrenja

Nadležno tijelo će:

(a) privremeno oduzeti odobrenje na razumnoj osnovi u slučaju potencijalne prijetnje po sigurnost ili;

(b) privremeno oduzeti, trajno oduzeti ili ograničiti odobrenje prema Partu M.B.705.

Pododjeljak H
POTVRDA O VRAĆANJU U UPOTREBU (CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVICE — CRS)

(mora se razraditi kako je odgovarajuće)

Pododjeljak I.
POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI

M.B.901. Ocjena preporuke

Po primitku zahtjeva i pripadajuće preporuke za potvrdu o provjeri plovidbenosti u skladu s Partom M.A.902.(d):

1. Odgovarajuće kvalificirano osoblje iz nadležnog tijela mora provjeriti da izjava o usklađenosti sadržana u preporuci dokazuje da je izvršena puna provjera plovidbenosti prema Partu M.A.710.

2. Nadležno tijelo mora ispitati i može zatražiti daljnje informacije koje će potkrijepiti ocjenu preporuke.

M.B.902. Provjera plovidbenosti od nadležnog tijela

(a) Kad nadležno tijelo odluči izvršiti provjeru plovidbenosti i izdati Obrazac EASA 15a (Prilog III) potvrde o provjeri plovidbenosti, nadležno tijelo mora izvršiti provjeru plovidbenosti u skladu s propisanim zahtjevima prema Partu M.A.710.

(b) Nadležno tijelo mora imati odgovarajuće osoblje za provjeru plovidbenosti koje će izvršiti provjeru plovidbenosti. Osoblje mora imati:

1. najmanje pet godina iskustva iz kontinuirane plovidbenosti, te;

2. odgovarajuću dozvolu prema Partu 66. ili aeronautičku diplomu ili odgovarajuće, te;

3. formalno obučavanje iz aeronautičkog održavanja, te;

4. funkciju s odgovarajućom odgovornosti.

(c) Nadležno tijelo mora voditi dokumentaciju svog osoblja za provjeru plovidbenosti, koja mora uključivati podatke o svim odgovarajućim kvalifikacijama koje ima zajedno sa sažetkom relevantnog iskustva u vođenju kontinuirane plovidbenosti iskustvo i obukom.

(d) Nadležno tijelo mora imati pristup do primjenjivih podataka kako je specificirano u Partu M.A.305., M.A.306. i M.A.401. kod izvršenja provjere plovidbenosti.

M.B.903. Nalazi

Ako se tijekom provjera zrakoplova ili drugim putem pronađu dokazi koji pokazuju neusklađenost sa zahtjevom iz Parta M, nadležno tijelo mora poduzeti sljedeće postupke:

1. za nalaze razine 1, nadležno tijelo mora zatražiti odgovarajući korektivni postupak koji se mora poduzeti prije daljnjeg leta i moraju se odmah poduzeti koraci od nadležnog tijela da se poništi ili privremeno oduzme potvrda o provjeri plovidbenosti.

2. za nalaze razine 2, korektivni postupak koji se traži od nadležnog tijela mora biti odgovarajući za prirodu nalaza.

PRILOG I.

Sporazum o kontinuiranoj plovidbenosti

1. Kad vlasnik ugovori Organizaciju za kontinuiranu plovidbenost odobrenu prema Partu M.A. pododjeljku G u skladu s Partom M.A.201. za izvršenje poslova vezanih uz vođenje kontinuirane plovidbenosti, na zahtjev nadležnog tijela, vlasnik mora poslati primjerak sporazuma nadležnom tijelu države članice u kojoj je izvršena registracija kad ga potpišu obje strane.

2. Mora se sastaviti sporazum koji će uzeti u obzir zahtjeve Parta M i definirati obveze potpisnika u odnosu na kontinuiranu plovidbenost zrakoplova.

3. Sporazum mora sadržavati minimalno:

– registraciju zrakoplova,

– tip zrakoplova,

– serijski broj zrakoplova,

– podatke o vlasniku zrakoplova ili registriranom najmoprimcu ili o društvu uključujući adresu, podatke o organizaciji za kontinuiranu plovidbenost odobrenoj prema Partu M.A. pododjeljku G uključujući adresu.

4. Sporazum mora navesti sljedeće:

‘Vlasnik povjerava odobrenoj organizaciji vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova, razvijanje programa održavanja koji mora biti odobren od tijela za plovidbenost države članice gdje je zrakoplov registriran i organizaciju održavanja zrakoplova prema navedenom programu održavanja u odobrenoj organizaciji.

Prema ovom sporazumu, oba potpisnika obvezuju se izvršiti odnosne obveze iz ovog sporazuma.

Vlasnik potvrđuje da, koliko to najbolje zna, sve informacije date odobrenoj organizaciji koje se tiču kontinuirane plovidbenosti zrakoplova jesu i bit će točne i da se zrakoplov neće mijenjati bez prethodnog odobrenja odobrene organizacije.

U slučaju bilo kakvog nepoštivanja ovog sporazuma, od bilo kojeg od potpisnika isti će postati nevažeći. U takvom slučaju će vlasnik zadržati punu odgovornost za svaki zadatak povezan s kontinuiranom plovidbenosti zrakoplova i vlasnik će se obvezati obavijestiti nadležna tijela države članice u kojoj je izvršena registracija u roku od dva puna tjedna.’

5. Kad vlasnik ugovori organizaciju za kontinuiranu plovidbenost odobrenu prema Partu M.A. pododjeljku G u skladu s Partom M.A.201., obveze svake strane moraju se međusobno podijeliti kako slijedi:

5.1. Obveze odobrene organizacije:

1. imati tip zrakoplova unutar njegovog odobrenja;

2. poštivati niže navedene uvjete za održavanje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova:

– razviti program održavanja zrakoplova, uključujući bilo koji razvijeni program za pouzdanost,

– organizirati odobrenje programa za održavanje zrakoplova,

– kada se odobri, dati primjerak programa za održavanje zrakoplova vlasniku,

– organizirati povezani pregled s prethodnim programom održavanja zrakoplova,

– organizirati da se svo održavanje izvrši od odobrene organizacije za održavanje,

– organizirati da se primjenjuju sve primjenjive naredbe o plovidbenosti (airworthiness directives),

– organizirati da se svi kvarovi koji se otkriju prilikom planiranog održavanja ili o kojima izvijesti vlasnik isprave od odobrene organizacije za održavanje,

– koordinirati planirano održavanje, primjenu naredbi o plovidbenosti (airworthiness directives), zamjenu dijelova s ograničenim vijekom trajanja i zahtjeve za pregled komponenata,

– obavijestiti vlasnika svaki put da će se zrakoplov dovesti odobrenoj organizaciji za održavanje,

– voditi svu tehničku dokumentaciju,

– arhivirati svu tehničku dokumentaciju;

3. organizirati odobrenje svih i bilo kojih izmjena na zrakoplovu prema Partu 21. prije nego što se realiziraju;

4. organizirati odobrenje svih i bilo kojih popravaka na zrakoplovu prema Partu 21. prije nego što se izvrše;

5. obavijestiti državu članicu u kojoj je izvršena registracija plovidbenosti svaki put kad se zrakoplov ne dovede odobrenoj organizaciji za održavanje od vlasnika kako to traži odobrena organizacija;

6. obavijestiti tijela za plovidbenost države članice u kojoj je izvršena registracija svaki put kad se sadašnji sporazum ne poštuje;

7. izvršiti provjeru plovidbenosti zrakoplova kada je to potrebno i ispuniti potvrdu o provjeri plovidbenosti ili preporuku državi članici u kojoj je izvršena registracija;

8. izvršiti svo izvješćivanje o događajima (occurence) koje se obvezno traži mjerodavnim propisima;

9. obavijestiti tijela države članice u kojoj je izvršena registracija svaki put kad bilo koja strana otkaže ovaj sporazum.

5.2. Obveze vlasnika:

1. imati općenito razumijevanje odobrenog programa održavanja;

2. imati općenito razumijevanje Parta M;

3. dovesti zrakoplov odobrenoj organizaciji za održavanje dogovorenoj s odobrenom organizacijom u određeno vrijeme koje je utvrđeno zahtjevom odobrene organizacije;

4. neće vršiti preinake na zrakoplovu bez prethodnog konzultiranja odobrene organizacije;

5. obavijestiti odobrenu organizaciju o svom održavanju koje je izvršeno izuzetno bez znanja i kontrole odobrene organizacije;

6. podnijeti izvještaj odobrenoj organizaciji kroz knjigu zrakoplova (log book) o svim kvarovima pronađenim prilikom operacija;

7. obavijestiti tijela države članice u kojoj je izvršena registracija svaki put kad bilo koja strana otkaže ovaj sporazum;

8. obavijestiti tijela države članice u kojoj je izvršena registracija i odobrene organizacije svaki put kad se zrakoplov proda;

9. izvršiti svo izvješćivanje o pojavama koje se obvezno traži mjerodavnim propisima.

PRILOG II.

Obrazac EASA 1

Upotreba Obrasca EASA 1 za održavanje

1. OPĆENITO

Potvrda mora biti sukladna priloženom formatu uključujući brojeve blokova u smislu da se svaki blok mora razmjestiti prema rasporedu. Međutim, veličina svakog bloka smije se varirati tako da odgovara pojedinačnoj primjeni, ali ne u takvoj mjeri koja bi potvrdu učinila neprepoznatljivom. Sveukupna veličina potvrde može se značajno povećati ili smanjiti sve dok potvrda ostaje prepoznatljiva i čitljiva. Ukoliko niste sigurni u nešto, konzultirajte svoju državu članicu.

Svi ispisi moraju biti jasni i čitljivi kako bi se omogućilo lako čitanje.

Potvrda mora biti ili tiskana unaprijed ili kompjutorski izrađena, ali u svakom slučaju ispis crta i slova mora biti jasan i čitljiv. Unaprijed tiskani tekst dopušten je u skladu s priloženim modelom, ali nisu dopušteni nikakvi drugi certifikacijski navodi.

Prihvatljivi su engleski i, gdje je to relevantno, jezik (jezici) dotične države članice.

Potvrda se može popuniti na engleskom kad se ista koristi u svrhe izvoza, inače se može popuniti na službenom jeziku (jezicima) dotične države članice.

Podaci koji se moraju unijeti u potvrdu mogu se ispisati strojem/računalom ili ručno štampanim slovima i moraju omogućavati lako čitanje.

Kratice se moraju ograničiti na minimum.

Prostor preostao na poleđini potvrde smije onaj koji sastavlja potvrdu koristiti za bilo koje dodatne informacije, ali u istom ne smiju biti sadržani nikakvi navodi potvrde.

Sve stavke mora pratiti originalna potvrda i mora se uspostaviti veza između potvrde i tih stavki. Organizacija koja je izradila ili održavala dotičnu stavku mora zadržati kopiju potvrde. Kad su format i podaci potvrde u cijelosti kompjutorski izrađeni, dopustivo je, ovisno o prihvaćanju od države članice, zadržati format i podatke potvrde u sigurnoj bazi podataka.

Kad je upotrijebljena jedna potvrda za vraćanje u upotrebu niza stavki i te se stavke kasnije međusobno odvoje, na primjer, preko distributera dijelova, tada takve stavke mora pratiti kopija originalne potvrde, a originalnu potvrdu mora čuvati organizacija koja je primila tu pošiljku stavki. Propust da se zadrži originalna potvrda može učiniti nevažećim status vraćanja tih stavki u upotrebu.

NAPOMENA: Nema ograničenja broja kopija potvrde koji se šalje korisniku ili koji zadržava onaj tko je sastavio potvrdu.

Potvrda koja prati neku stavku može se istoj priložiti tako da je se stavi u omotnicu radi veće trajnosti.

2. POPUNJAVANJE POTVRDE O VRAĆANJU U UPOTREBU OD STRANE NJENOG SASTAVLJAČA

Osim kako je drugačije navedeno, kako bi dokument bio valjana potvrda, mora postojati unos u sve blokove.

Blok 1. Naziv i zemlja države članice prema čijem je odobrenju potvrda izdana. Te informacije mogu biti tiskane unaprijed.

Blok 2. Unaprijed tiskano ‘Potvrda o Ovlaštenom vraćanju u upotrebu/Obrazac EASA 1’.

Blok 3. Jedinstveni broj bit će unaprijed tiskan u ovom bloku u svrhe kontrole i mogućnosti praćenja potvrde, osim što, u slučaju kompjutorski izrađenog dokumenta, jedinstveni broj ne mora biti ispisan unaprijed kada je računalo programirano da proizvede taj broj.

Blok 4. Puni naziv i adresa plus poštanska adresa ako su različiti nego kod odobrene organizacije koja vraća u upotrebu stavke pokrivene ovom potvrdom. Ovaj blok može biti ispisan unaprijed. Logotipovi itd. su dopušteni ako logotip stane unutar bloka.

Blok 5. Njegova je svrha da upućuje na radni nalog/ugovor/fakturu ili bilo koji drugi interni organizacijski proces tako da se može uspostaviti sustav brzog praćenja.

Blok 6. Taj je blok dat radi praktičnosti za organizaciju koja izdaje potvrdu kako bi omogućio lako upućivanje na Blok 13. ‘Napomene’ putem upotrebe brojeva stavki. Popunjavanje nije obvezno.

Kad se na potvrdi u upotrebu vraća izvjestan veći broj stavki, dopustivo je koristiti zaseban popis koji međusobno upućuje na potvrdu i popis.

Blok 7. Mora se dati naziv ili opis stavke. Prednost se mora dati upotrebi oznake iz Ilustriranog kataloga dijelova (Illustrated Parts Catalogue - IPC).

Blok 8. Navedite kataloški broj. Prednost se mora dati upotrebi oznake iz IPC-a.

Blok 9. Koristi se za označavanje homologiranih proizvoda za koje su stavke vraćene u upotrebu prikladne za ugradnju. Popunjavanje tog bloka je opcionalno, ali, ako se koristi, dopušteni su sljedeći unosi:

(a) Specifični ili serijski zrakoplov, motor, elisa ili model pomoćnog uređaja za napajanje ili upućivanje na lako dostupan katalog ili priručnik koji sadrži takve informacije, na primjer: ‘Cessna 150’.

(b) ‘Razno’, ako se zna da je prikladan za ugradnju na više od jednog modela homologiranog proizvoda, ukoliko osoba koja daje potvrdu ne želi ograničiti upotrebu na ugradnju nekog određenog modela, kada to mora navesti.

(c) ‘Nepoznato’, ako prikladnost nije poznata, ta je kategorija prvenstveno za upotrebu od organizacije za održavanje.

NAPOMENA: Sve informacije u Bloku 9 ne čine ovlaštenje za ugradnju neke stavke na pojedinačni zrakoplov, motor, elisu ili pomoćni uređaj za napajanje. Korisnik/ugraditelj mora potvrditi putem dokumenata kao što su Katalog dijelova, Servisni bilteni itd. da je dotična stavka prikladna za određenu ugradnju.

Blok 10. Navedite broj stavke koja se vraća u upotrebu.

Blok 11. Navedite Serijski broj stavke i/ili Broj pošiljke, ako je primjenjivo, ako nijedno nije primjenjivo, navedite ‘N/A’ (nije primjenjivo).

Blok 12. Sljedeće riječi u navodnicima, s njihovim definicijama, označavaju njihov status vraćanja u upotrebu. U ovom bloku mora se navesti jedna ili kombinacija tih riječi:

1. REVIDIRANO

Obnavljanje neke stavke kroz pregled, provjeru i zamjenu u skladu s odobrenim standardom * radi produženja vijeka trajanja.

2. PREGLEDANO/PROVJERENO

Ispitivanje neke stavke kako bi se utvrdila sukladnost s odobrenim standardom *.

3. PREINAČENO

Izmjena neke stavke u skladu s odobrenim standardom *.

4. POPRAVLJENO

Obnavljanje neke stavke do stanja upotrebljivosti u skladu s odobrenim standardom *.

5. PROTEKTIRANO

Obnavljanje upotrebljavane gume u skladu s odobrenim standardom *.

6. PONOVNO SASTAVLJENO

Ponovno sastavljanje stavke u skladu s odobrenim standardom *.

Primjer: Elisa nakon prijevoza.

NAPOMENA: Ova odredba koristit će se samo u pogledu stavki koje je originalno u cijelosti sastavio proizvođač u skladu sa zahtjevima za proizvodnju poput onih, ali ne ograničeno na iste, u Partu 21.

* Odobreni standard znači standard za proizvodnju/projektiranje/održavanje/kvalitetu odobren od nadležnog tijela

Gornji navodi moraju se potkrijepiti upućivanjem na odobrene podatke/priručnik/specifikaciju upotrijebljene prilikom održavanja u Bloku 13.

Blok 13. U ovom bloku obavezno je navesti sve informacije ili izravno ili putem upućivanja na potkrepljujuću dokumentaciju koja identificira određene podatke ili ograničenja vezana uz stavke koje se vraćaju u upotrebu koja su Korisniku/ugraditelju potrebna kako bi izvršio konačno utvrđivanje plovidbenosti stavke. Informacije moraju biti jasne, potpune i date u obliku i na način koji je odgovarajući u svrhu vršenja takvog utvrđivanja.

Za svaki navod mora se jasno naznačiti na koju se stavku odnosi.

Ako nema nikakvog navoda, upišite ‘Nema navoda’.

Neki primjeri informacija koje se moraju navesti su kako slijedi:

– Identitet i izdanje dokumentacije o održavanju koja se koristi kao odobreni standard.

– Naredbe o plovidbenosti (airworthiness directives) koje su izvršene i/ili je nađeno da su bile izvršene, kako je odgovarajuće.

– Popravci koji su izvršeni i/ili je nađeno da su bili izvršeni, kako je odgovarajuće.

– Izmjene koje su izvršene i/ili je nađeno da su bile izvršene, kako je odgovarajuće.

– Zamjenski dijelovi koji su ugrađeni i/ili dijelovi za koje je nađeno da su bili ugrađeni, kako je odgovarajuće.

– Podaci o dijelovima s ograničenim vijekom trajanja.

– Odstupanja od radnog naloga klijenta.

– Oznaka odobrenja prema Partu M.A. pododjeljku F.

– Identitet drugog propisa ako nije Part 145. ili Part M pododjeljak F.

– Izjave o vraćanju u upotrebu za zadovoljavanje stranih zahtjeva za održavanje.

– Izjave o vraćanju u upotrebu za zadovoljavanje uvjeta međunarodnih sporazuma o održavanju kao što su, ali bez ograničavanja na, kanadski Održavanje prema tehničkom sporazumu (Technical Arrangement Maintenance) i američki Bilateralni sporazum o sigurnosti zrakoplovstva (Bilateral Aviation Safety Agreement) – Postupak za primjenu održavanja (Maintenance Implementation Procedure).

Blokovi 14., 15., 16., 17. & 18.: Ne smiju se koristiti za poslove održavanja od odobrene organizacije za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F. Ti su blokovi specifično rezervirani za vraćanje u upotrebu/izdavanje potvrde za novo-proizvedene stavke u skladu s Partom 21. i nacionalnim propisima o zrakoplovstvu na snazi prije nego što Part 21 u potpunosti stupi na snagu.

Blok 19. Sadrži potrebnu izjavu o vraćanju u upotrebu za svo održavanje od odobrene organizacije za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F. Kada se u upotrebu vraća održavanje koje nije iz Parta M, blok 13. mora specificirati određeni nacionalni propis. U svakom slučaju mora se označiti odgovarajuća kućica kako bi se potvrdilo vraćanje u upotrebu.

Izjava na potvrdi ‘osim kako je drugačije specificirano u bloku 13.’ namijenjena je za rješavanje sljedećih situacija;

(a) Slučaj kad se održavanje nije moglo dovršiti.

(b) Slučaj kad je održavanje odstupalo od standarda traženog u Partu M.

(c) Slučaj kad je održavanje izvršeno u skladu sa zahtjevom koji nije iz Partu M.

Što god da je slučaj ili kombinacija slučajeva, to se mora specificirati u bloku 13.

Blok 20. Za potpis ovlaštenog osoblja odobrene organizacije za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F. Taj se potpis može kompjutorski ispisati ovisno o tome da se država članica uvjerila da samo potpisnik može dati nalog računalu i da nije moguće staviti potpis na prazni kompjutorski izrađeni obrazac.

Blok 21. Referentni broj odobrene organizacije za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F dodijeljen od države članice.

Blok 22. Štampano ime potpisnika iz Bloka 20. i osobna referenca za ovlaštenje.

Blok 23. Datum potpisivanja vraćanja u upotrebu iz Bloka 19. (dan/mjesec/godina). Mjesec se mora navesti slovima, npr. sij., velj., ožu. itd. Vraćanje u upotrebu mora se potpisati kod ‘dovršenja održavanja’.

Napominjemo da su Navodi o odgovornosti korisnika na poleđini ove potvrde. Ti navodi mogu se dodati na prednju stranu potvrde ispod donje crte tako da se smanji dubina obrasca.

1. Nadležno tijelo za odobrenje/zemlja

(1. Approving Competent Authorithy/Country)

POTVRDA O OVLAŠTENOM VRAĆANJU U UPOTREBU
(AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE)

OBRAZAC EASA 1
(EASA FORM 1)

3. Broj za praćenje obrasca

(3. Form Tracking Number)

4. Ime i adresa odobrene organizacije:

(4. Approved Organisation Name and Address:)

5. Radni nalog/ugovor/

Faktura

(5. Work Order/Contract/Invoice)

6. Stavka

(6. Item)

7. Opis

(7. Description)

8. Kataloški broj

(8. Part No)

9. Prikladnost *

(9. Eligibility)

10. Kol.

(10. Qty.)

11. Serijski br./br. pošiljke

(11.Serial/Batch No)

12. Status/radovi

(12. Status/work)

13. Napomene

(13. Remarks)

14. Potvrđuje da su gore navedene stavke provedene u skladu sa:

(14. Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to:)

☐ odobrenim podacima za dizajn i u stanju su za siguran rad

☐ (approved design data and are in condition for safe operation)

☐ neodobrenim podacima za dizajn specificiranim u bloku 13.

☐ (non-approved design data specified in block 13)

19. ☐ Vraćanje u upotrebu prema Partu 145.A.50.

(19. Part-145.A.50 Release to Service)

☐ Drugi propis
specificiran u bloku 13.

(☐ Other regulation
specified in block 13)

Potvrđuje se da su, ukoliko se ne specificira drugačije u bloku 13., radovi detaljno navedeni u bloku 12. i opisani u bloku 13. izvršeni u skladu s Partom 145. i da se u pogledu radova te stavke smatraju spremnim za vraćanje u upotrebu.

(Certifies that unless otherwise specified in block 13, the work identified in block 12 and described in block 13, was accomplished in accordance with Part-145 and in respect to that work the items are considered ready for release to service.)

15. Ovlašteni potpis

(15. Authorised Signature)

16. Broj odobrenja/ovlaštenja

(16. Approval/Authorisation Number)

20. Ovlašteni potpis

(20. Authorised Signature)

21. Ref. br. potvrde/odobrenja

(21. Certificate/Approval Ref. No.)

17. Ime

(17. Name)

18. Datum (dan/mjesec/godina)

(18. Date (d/m/y/)

22. Ime

(22. Name)

23. Datum (dan/mjesec/godina)

(23. Date (d/m/y/)

Obrazac EASA 1 - Izdanje 1 * Ugraditelj mora provjeriti sukladnost s primjenjivim tehničkim podacima

EASA Form 1 – Issue 1 *Installer must cross-check eligibility with applicable technical data

Potvrda o ovlaštenom vraćanju u upotrebu

Obrazac EASA 1

ODGOVORNOSTI KORISNIKA/UGRADITELJA

NAPOMENA:

1. Važno je razumjeti da samo postojanje dokumenta ne predstavlja automatski i ovlaštenje za instaliranje dijela/komponente/sklopa.

2. Kada korisnik/ugraditelj postupa u skladu s nacionalnim propisima tijela za plovidbenost drugog od tijela za plovidbenost specificiranog u bloku 1., potrebno je da korisnik/ugraditelj osigura da njegovo/njeno tijelo za plovidbenost prihvati dijelove/komponente/sklopove tijela za plovidbenost specificiranog u bloku 1.

3. Izjave 14. i 19. ne čine potvrdu o ugradnji. U svim slučajevima dokumentacija o održavanju zrakoplova mora sadržavati potvrdu o ugradnji izdanu u skladu s nacionalnim propisima od korisnika/ugraditelja prije nego što zrakoplov smije letjeti.

PRILOG III.

Potvrda o provjeri plovidbenosti

Država članica koja daje odobrenje

(Approving Member State)

Član

Europske agencije za zrakoplovnu sigurnost

(A member of the European Aviation Safety Agency)

POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI
(AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE)

ARC OZNAKA: AA-G1-000

(ARC REFERENCE: AA-G1-100)

Prema propisu (EZ) br. 1592/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća koji je trenutno na snazi,

(Pursuant to Regulation (EC) No 1592/2002 of the European Parliament and of the Council for the time being in force,)

[IME TVRTKE] ORGANIZACIJA PREMA PART-u M, DIO A, Pododjeljak G
([COMPANY NAME] PART M SECTION A SUBPART G ORGANISATION)

OZNAKA: MS-G1-000

(REFERENCE: MS-G1-100)

je izvršila provjeru plovidbenosti prema Partu M.A.710. na sljedećem zrakoplovu:

(has performed an airworthiness review according to M.A.710 on following aircraft:)

Proizvođač zrakoplova: ..........................................................................................................

(Aircraft manufacturer:)

Oznaka proizvođača: ..............................................................................................................

(Manufacturer’s designation:)

Registracija zrakoplova: ..........................................................................................................

(Aircraft registration:)

Serijski broj zrakoplova: .........................................................................................................

(Aircraft serial Number:)

Zrakoplov se smatra u plovidbenom stanju u vrijeme provjere.

(The aircraft is considered to be airworthy at the time of the review.)

Datum izdavanja: .............................................................................................

(Date of issue)

Datum isticanja: .................................................................................

(Date of expiry:)

Potpisao: ............................................................................................................

(Signed:)

Ovlaštenje br.: ....................................................................................

(Authorisationa No:)

1. Produženje: Zrakoplov je ostao u kontroliranom okruženju prema Partu M.A.901. za prošlu godinu. Zrakoplov se smatra u plovidbenom stanju u vrijeme izdavanja.

(1st Extension: The aircraft has remained in a controlled environment according to M.A.901 for the last year. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.)

Datum izdavanja: .............................................................................................

(Date of issue)

Datum isticanja: .................................................................................

(Date of expiry:)

Potpisao: ............................................................................................................

(Signed:)

Ovlaštenje br.: ....................................................................................

(Authorisationa No:)

2. Produženje: Zrakoplov je ostao u kontroliranom okruženju prema Partu M.A.901. za prošlu godinu. Zrakoplov se smatra u plovidbenom stanju u vrijeme izdavanja.

(2nd Extension: The aircraft has remained in a controlled environment according to M.A.901 for the last yeat. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.)

Datum izdavanja: .............................................................................................

(Date of issue)

Datum isticanja: .................................................................................

(Date of expiry:)

Potpisao: ............................................................................................................

(Signed:)

Ovlaštenje br.: ....................................................................................

(Authorisationa No:)

Obrazac EASA 15b

(EASA Form 15b)

DRŽAVA ČLANICA
(MEMBER STATE)

član
Europske agencije za zrakoplovnu sigurnost
(a member of the European Aviation Safety Agency)

POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI
(AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE)

ARC REFERENCA:
(ARC REFERENCE:)

Prema propisu (EZ) br. 1592/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća koji je trenutno na snazi, država članica ovime potvrđuje da se sljedeći zrakoplov:

(Pursuant to Regulation (EC) No 1592/2002 of the European Parliament and of the Council for the time being in force, the Member State hereby

Proizvođač zrakoplova: .....................................................................................

(Aircraft manufacturer:)

Oznaka proizvođača: .........................................................................................

(Manufacturer’s designation:)

Registracija zrakoplova: ....................................................................................

(Aircraft registration:)

Serijski broj zrakoplova: ...................................................................................

(Aircraft serial Number:)

smatra u plovidbenom stanju u vrijeme izdavanja.

(is considered to be airworthy at the time of the issue.)

Datum izdavanja: ...............................................................................................

(Date of issue;)

Datum isticanja: ...............................................................................

(Date of expiry:)

Potpisao: ............................................................................................................

(Signed:)

Ovlaštenje br.: ....................................................................................

(Authorisation No:)

Obrazac EASA 15a

(EASA Form 15a)

PRILOG IV.

Ovlaštenja unutar odobrenja

KLASE ODOBRENJA I SUSTAV OVLAŠTENJA UNUTAR ODOBRENJA ORGANIZACIJE

1. Osim kako je drugačije navedeno za najmanju organizaciju u stavku 11., Tabela 1 prikazuje puni opseg odobrenja mogućih prema Partu M.A. pododjeljku F u standardiziranom obliku. Organizaciji se mora dodijeliti odobrenje koje se kreće od jedne klase i ovlaštenja s ograničenjima do svih klasa i ovlaštenja s ograničenjima.

2. Osim Tabele 1 odobrenu organizaciju za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F traži se prema pododjeljku F da naznači opseg radova u priručniku organizacije za održavanje. Vidjeti također i stavak 10.

3. Unutar klase (klasa) i (jednog ili više) ovlaštenja odobrenja koje dodjeljuje država članica, opseg radova specificiranih u priručniku organizacije za održavanje definira točna ograničenja odobrenja. Stoga je od osnovne važnosti da klasa (klase) i (jedno ili više) ovlaštenja odobrenja i opseg radova organizacije budu kompatibilni.

4. Ovlaštenje kategorije klase A znači da odobrena organizacija za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F smije obavljati održavanje na zrakoplovu i bilo kojoj komponenti (uključujući motore/APU-e) samo dok su takvi dijelovi ugrađeni u zrakoplov osim kad se takvi komponentemogu privremeno izgraditi radi održavanja kad je takvo izgrađivanje izričito dopušteno priručnikom za održavanje zrakoplova kako bi se poboljšao pristup radi održavanja ovisno o kontrolnom postupku u priručniku organizacije za održavanje prihvatljivom za državu članicu. Dio o ograničenju će specificirati opseg takvog održavanja navodeći pritom opseg odobrenja.

5. Ovlaštenje kategorije klase B znači da odobrena organizacija za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F smije obavljati održavanje na neugrađenom motoru/APU-u (‘Pomoćni uređaj za napajanje’) i komponentama motora/APU samo dok su takve komponente ugrađene u motor/APU osim kad se takve komponente mogu privremeno izgraditi radi održavanja kad je takvo izgrađivanje izričito dopušteno priručnikom za motor/APU kako bi se poboljšao pristup radi održavanja. Dio o ograničenju će specificirati opseg takvog održavanja navodeći pritom opseg odobrenja. Odobrena organizacija za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F s ovlaštenjem kategorije klase B smije također izvoditi održavanje na ugrađenom motoru prilikom ‘baznog’ i ‘linijskog’ održavanja ovisno o kontrolnom postupku u priručnika organizacije za održavanje. Opseg radova iz priručnika organizacije za održavanje mora odražavati takvu aktivnost gdje to država članica dopušta.

6. Ovlaštenje kategorije klase C znači da odobrena organizacija za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F smije obavljati održavanje na neugrađenim komponentama (isključujući motore i APU-e) namijenjenim za ugradnju u zrakoplov ili u motor/APU. Dio o ograničenju će specificirati opseg takvog održavanja navodeći pritom opseg odobrenja. Odobrena organizacija za održavanje prema pododjeljku F s ovlaštenjem kategorije klase C smije također izvoditi održavanje na ugrađenom komponenti motora prilikom baznog i linijskog održavanja ili u objektima za održavanje motora/APU-a ovisno o kontrolnom postupku u priručniku organizacije za održavanje. Opseg radova iz priručnika organizacije za održavanje mora odražavati takvu aktivnost gdje to država članica dopušta.

7. Ovlaštenje kategorije klase D je samostalno ovlaštenje za klasu koje nije nužno vezano uz specifični zrakoplov, motor ili drugu komponentu. Ovlaštenje D1 — provjera bez razaranja (Non-Destructive Testing - NDT) je potrebno samo za odobrenu organizaciju za održavanje prema pododjeljku F koja izvodi NDT kao posebni zadatak za neku drugu organizaciju. Odobrena organizacija za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F s ovlaštenjem klase A u kategoriji A ili B ili C smije obavljati NDT na proizvodima koje održava uz uvjet da priručnik organizacije za održavanje sadrži NDT postupke, bez potrebe za ovlaštenjem klase D1.

8. Dio o ‘ograničenju’ namijenjen je da državi članici dâ maksimalnu fleksibilnost za prilagođavanje odobrenja određenoj konkretnoj organizaciji. Tabela 1 specificira moguće tipove ograničenja i, premda je održavanje navedeno zadnje u svakom ovlaštenju klase, prihvatljivo je istaknuti zadatak održavanja umjesto tipa ili proizvođača zrakoplova ili motora, ako to organizaciji više odgovara. Primjer mogu biti instalacije i održavanje sustava avionike.

9. Tabela 1 upućuje na seriju, tip i grupu u dijelu o ograničenju kod klase A i.B. Serija znači serija specifičnog tipa kao što su serije Cessna 150 ili Cessna 172 ili Beech 55 ili serija continental 0-200 itd. Tip znači specifični tip ili model kao što je tip Cessna 172RG. Može se navesti bilo koji broj serija ili tipova. Grupa znači na primjer jednomotorni klipni zrakoplov Cessna ili klipni motori Lycoming bez kompresora itd.

10. Kad se koristi dužu listu ovlaštenja (capability list) koja može podlijegati naknadnim izmjenama, onda takve izmjene moraju biti u skladu s postupkom prihvatljivim za državu članicu i uključenim u priručnik organizacije za održavanje. Postupak se mora odnositi na pitanja o tome tko je odgovoran za kontrolu izmjene liste ovlaštenja i aktivnosti koje se moraju poduzeti za izmjene. Takve aktivnosti uključuju poštivanje pododjeljka F za proizvode ili usluge dodane u listu.

11. Odobrena organizacija za održavanje prema Partu M.A. pododjeljku F koja zapošljava samo jednu osobu i za planiranje i za izvršavanje svog održavanja može imati samo ograničeni opseg ovlaštenja odobrenja. Maksimalna dopustiva ograničenja su:

KLASA ZRAKOPLOVA

(CLASS AIRCRAFT)

OVLAŠTENJE A2 AVIONI

(RATING A2 AEROPLANES)

S KLIPNIM MOTOROM 5700 KG I MANJI

(PISTON ENGINED 5700 AND BELOW)

KLASA ZRAKOPLOVA

(CLASS AIRCRAFT)

OVLAŠTENJE A3 JEDNOMOTORNI HELIKOPTERI

(RATING A3 SINGLE EGINED HELICOPTERS)

S KLIPNIM MOTOROM 3175 KG I MANJI

(PISTON ENGINED 3175 KG AND BELOW)

KLASA ZRAKOPLOVA

(CLASS AIRCRAFT)

OVLAŠTENJE A4 ZRAKOPLOVI OSIM A1, A2 i A3

(RATING A4 AIRCRAFT OTHER THAN A1, A2 AND A3)

BEZ OGRANIČENJA

(NO LIMITATION)

KLASA MOTORA

(CLASS ENGINE)

OVLAŠTENJE B2 KLIP

(RATING B2 PISTON)

MANJI OD 450 KS

(LESS THAN 450 HP)

OVLAŠTENJE ZA KLASU KOMPONENATA UMJESTO ZA KOMPLETNE MOTORE ILI APU-E

(CLASS COMPONENTS RATING OTHER THAN COMPLETE ENGINES AND APUs)

CI DO C20

(C1 TO C20)

PREMA LISTI OVLAŠTENJA

(AS PER CAPABILITY LIST)

SPECIJALIZIRANA KLASA

(CLASS SPECIALISED)

D1 NDT

(D1 NDT)

NDT METODA (METODE) MORA (MORAJU) SE SPECIFICIRATI

(NDT METHOD(S) TO BE SPECIFIED)

Mora napomenuti da takva organizacija može biti dalje ograničena od nadležnog tijela u opsegu odobrenja ovisno o sposobnosti pojedinačne organizacije.

Tabela 1

KLASA

OVLAŠTENJE

OGRANIČENJE

ZRAKOPLOV

(AIRCRAFT)

A2 Avioni od 5.700 kg i manji

(A2 Aeroplanes 5700 kg and below)

Mora navesti proizvođača ili grupu ili seriju ili tip aviona i/ili zadatke održavanja

(Will state aeroplane manufacturer or group or series or type and/or maintenance task(s))

A3 Jednomotorni helikopteri

(A3 Single engined Helicopters)

Mora navesti proizvođača ili grupu ili seriju ili tip helikoptera i/ili zadatak (zadatke) održavanja

(Will state helicopter manufacturer or group or series or type and/or maintenance task(s))

A4 Zrakoplovi osim Al, A2 i A3

(A4 Aircraft other than A1, A2 and A3)

Mora navesti seriju ili tip zrakoplova i/ili zadatak (zadatke) održavanja

(Will state aircraft series or type and/or maintenance task(s))

MOTORI

(ENGINES)

Bl Turbina

(B1 Turbine)

Mora navesti seriju ili tip motora i/ili zadatak (zadatke) održavanja

(Will state engine series or type and/or maintenance task(s))

B2 Klip

(B2 Piston)

Mora navesti proizvođača ili grupu ili seriju ili tip motora i/ili zadatak (zadatke) održavanja

(Will state engine manufacturer or group or series or type and/or maintenance task(s))

B3 APU

(B3 APU)

Mora navesti proizvođača ili seriju ili tip motora i/ili zadatak (zadatke) održavanja

(Will state engine manufacturer or series or type and/or maintenance task(s))

KLASA

OVLAŠTENJE

OGRANIČENJE

KOMPONENTE OSIM KOMPLETNIH MOTORA ILI APU-A

(COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs)

C1 Klimatizacija i održavanje pritiska

(C1 Air cond&Press)

Mora navesti tip zrakoplova ili proizvođača zrakoplova ili proizvođača komponente ili određene komponente i/ili uputiti na listu ovlaštenja u priručniku i/ili na zadatak (zadatke) održavanja

(Will state aircraft type or aircraft manufacturer or component manufacturer or the particular component and/or cross refer to capability list in the exposition and/or the maintenance task(s))

C2 Automatika leta

(C2 Auto flight)

C3 Komunikacija i navigacija

(C3 Comms&Nav)

C4 Vrata – otvori

(C4 Doors&Hatches)

C5 Električni sustav

(C5 Electrical power)

C6 Oprema

(C6 Equipment)

C7 Motor – APU

(C7 Engine-APU)

C8 Komande leta

(C8 Flight Controls)

C9 Gorivo – konstrukcija (zmaj) zrakoplova (C9 Fuel-Airframne)

C10 Helikopter — rotori

(C10 Helicopter-rotors)

C11 Helikopter – prijenos

(C11 Helicopter-trans)

C12 Hidraulika

(C12 Hydraulic)

C1 3 Instrumenti

(C13 Instruments)

C14 Podvozje

(C14 Landing Gear)

C15 Kisik

(C15 Oxygen)

C16 Elise

(C16 Propellers)

C17 Zračni sustav

(C17 Pneumatic)

C18 Zaštita od leda/kiše/požara

(C18 Protection ice/rain/fire)

C19 Prozori

(C19 Windows)

C20 Struktura

(C20 Structural)

SPECIJALIZIRANE USLUGE

(SPECIALISED SERVICES)

Dl Provjera bez razaranja

(D1 Non Destructive Testing)

Mora navesti pojedinačnu (pojedinačne) NDT metodu (metode)

(Will state particular NDT method(s))

PRILOG V.

Potvrda o odobrenju Organizacije za održavanje prema Partu M dijelu A pododjeljku F

Stranica 1 od

(Page 1 of)

DRŽAVA ČLANICA
(MEMBER STATE)

član

Europske agencije za zrakoplovnu sigurnost
(a member of the European Aviation Safety Agency)

POTVRDA O ODOBRENJU
(APPROVAL CERTIFICATE)

OZNAKA:

(REFERENCE):

Prema Uredbi Komisije (EZ) br. 2042/2003. koja je trenutno na snazi i prema niže specificiranim uvjetima, država članica ovime odobrava

(Pursuant to Commision Regulation (EC) No 2042/2003 for the time being in force and subject to the conditions specified below, the member state hereby certifies:

[IME TVRTKE] ORGANIZACIJU ZA ODRŽAVANJE
[COMPANY NAME] MAINTENANCE ORGANISATION

kao organizaciju za održavanje kako je navedeno u Partu M dijelu A pododjeljku F odobrenu za održavanje proizvoda navedenih u priloženoj dopuni odobrenja i izdavanje odnosnih potvrda o vraćanju u upotrebu uz korištenje gornje reference.

(as a maintenance organisation as referred to in Part-M Section A Subpart F approved to maintain the products listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to service using the above reference)

UVJETI:

(CONDITIONS):

1. Ovo odobrenje je ograničeno na ono specificirano u dijelu priručnika odobrene organizacija za održavanje koji se odnosi na opseg odobrenja, te

(1. This approval is limited to that specified in the scope of approval section of approved maintenance organisation manual, and)

2. Ovo odobrenje zahtijeva poštivanje postupaka specificiranih u priručniku odobrene organizacije za održavanje, te

(2. This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance organisation manual, and)

3. Ovo odobrenje je važeće dok je organizacija za održavanje u skladu s Partom M.

(3. This approval is valid whillst the approved maintenance organisation remains in compliance with Part-M.)

4. Ovisno o udovoljavanju gornjih uvjeta, ovo odobrenje ostat će na snazi ukoliko odobrenje nije prethodno vraćeno, zamijenjeno, privremeno oduzeto ili

trajno oduzeto.

(4. Subject to compliance with the foregoing coditions, this approval shell remain valid unless the approval has previously been surrendered, superseeded, suspended or revoked.)

Datum izdavanja: ................................................................. Potpisao: ......................................................

(Date of issue) (Signed)

Datum priložene dopune Odobrenja: ............................................................................... Za nadležno tijelo

(Date of attached schedule of Approval) (For the competent authority)

Obrazac EASA 3

(EASA Form 3)

stranica 2 od

(Page 2 of)

LISTA ODOBRENIH RADOVA
(APPROVAL SCHEDULE)

Naziv organizacije: [IME TVRTKE] ORGANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE

(Organisation name) [COMPANY NAME] MAINTENANCE ORGANISTION

Oznaka:

(Reference)

KLASA

(CLASS)

OVLAŠTENJE

(RATING)

OGRANIČENJE

(LIMITATION)

ZRAKOPLOV

(AIRCRAFT)

A2: Avioni /

(A2: Aeroplanes)

Serija DHC-6 Twin Otter

(DHC-6 Twin Otter Series)

A3: Jednomotorni helikopteri

(A3 Single engined Helicopters)

Robinson R44

(Robinson R44)

MOTORI

B1: Turbina

(B1 Turbine)

Serija PT6A

(PT6A Series)

KOMPONENTE OSIM KOMPLETNIH MOTORA ILI APU-A

C1: Klimatizacija i održavanje pritiska

(C1 Air cond&Press)

DHC-6

C2: Automatika leta

(C2 Auto flight)

Sperry

C5: Električni sustav

(C5 Electrical power)

DHC-6

C6: Oprema

(C6 Equipment)

Za slučaj opasnosti DHC-6

(DHC-6 Emergency)

C7: Motor— APU

(C7 Engine-APU)

Kontrola goriva PT6A

(PT6A Fuel Control)

C16: Elise

(C16 Propellers)

S fiksnim korakom i DHC-6

(Fixed pitch and DHC-6)

SPECIJALIZIRANE USLUGE

D1: Pregled bez razaranja

(D1 Non Destructive Testing)

Svi tipovi

(All Types)

Ova dopuna Odobrenja ograničena je na one proizvode i aktivnosti specificirane u dijelu s opsegom odobrenja sadržanim u priručniku odobrene organizacija za održavanje prema Partu M dijelu A pododjeljku F

(This approval schedule is limited to those products and activities specified in the scope approval section contained in Part-M Section A Subpart F approved maintenance manual,)

Oznaka: ............................................................................................................

(Reference:)

Datum izdavanja:

(Date of issue:) ...............................................................................................

Potpisao: ..........................................................................................................

(Signed:)

Za državu članicu

(For Member State)

PRILOG VI.

Potvrda o odobrenju Organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti prema Partu M dijelu A pododjeljku G
(Approval Certificate PART-M Section A Subpart G Continuing Airworthiness Management Organisation)

DRŽAVA ČLANICA
(MEMBER STATE)

član
Europske agencije za zrakoplovnu sigurnost
(member of the European Aviation Safety Agency)

POTVRDA O ODOBRENJU
(APPROVAL CERTIFICATE)

OZNAKA:
(REFERENCE:)

Prema Uredbi Komisije (EZ) br. 2042/2003. koja je trenutno na snazi i prema niže specificiranim uvjetima, država članica ovime odobrava

(Pursuant to Commission Regulation (EC) No 2042/2003 for the time being in force and subject to the conditions specified below, the Member State hereby certifies)

[IME TVRTKE] ORGANIZACIJU ZA VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI
([COMPANY NAME] CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION)

kao organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti kako je navedeno u Partu M dijelu A pododjeljku G odobrenu za vođenje kontinuirane plovidbenosti sljedećih zrakoplova i za izdavanje preporuke ili Potvrde o provjeri plovidbenosti nakon Provjere plovidbenosti kako je specificirano u Partu M.A.710. kad je to utvrđeno:

(as a continuing airworthiness management organisation as referred to in Part-M Section A Subpart G approved to manage the continuing airworthiness of the following aircraft and to issue recommendations or Airworhiness Review Certificates after an Airworthiness Review as specified in M.A.710 when stipulated:)

Tip zrakoplova

(Aircraft type)

Oznake odobrenog programa održavanja

(Approved maintenance programme reference)

Ovlaštena provjera plovidbenosti

(Airworthiness review authorised)

Organizacija (organizacije) koja (koje) radi (rade) prema sustavu za kvalitetu

(Organisation(s) working under the quality system)

, kako je revidiran

(as revised)

Da

(Yes)

, kako je revidiran

(as revised)

Da

(Yes)

, kako je revidiran

(as revised)

Da

(Yes)

, kako je revidiran

(as revised)

Da

(Yes)

, kako je revidiran

(as revised)

Ne

(No)

, kako je revidiran

(as revised)

Ne

(No)

, kako je revidiran

(as revised)

Ne

(No)

, kako je revidiran

(as revised)

Ne

(No)

, kako je revidiran

(as revised)

Da

(Yes)

, kako je revidiran

(as revised)

Ne

(No)

Obrazac EASA 14

(EASA Form 14)

UVJETI:

(CONDITIONS:)

1. Ovo odobrenje je ograničeno na ono specificirano u dijelu s opsegom u priručniku o odobrenom vođenju kontinuirane plovidbenosti kako je navedeno u Partu M dijelu A pododjeljku G, te

(1. This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the approved continuing airworthiness management exposition as referred to in Part-M Section A Subpart G, and)

2. Ovo odobrenje zahtijeva poštivanje s postupcima specificiranim u priručniku odobrene organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti, te

(2. This approval requires compliance with the procedures specified in the approved continuing airworthiness management organisation exposition, and)

3. Ovo odobrenje je važeće dok je odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti u skladu s Partom M.

(3. This approval is valid whilst the approved continuing airworthiness management organisation remains in compliance with Part-M.)

4. Ovisno o udovoljavanju gornjih uvjeta, ovo odobrenje ostat će na snazi ukoliko odobrenje nije prethodno vraćeno, zamijenjeno, privremeno oduzeto ili trajno oduzeto.

(4. Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.)

Ako se ovaj obrazac koristi i za nositelje AOC-a, mora se koristiti broj AOC kao referenca i dodat će se sljedeći dodatni uvjeti:

(If this form is also used for AOC holders, the AOC number shall be used as the reference and the following extra conditions shall be added:)

5. Ovo odobrenje ne čini ovlaštenje za korištenje gore navedenih tipova zrakoplova. Ovlaštenje za korištenje zrakoplova je Svjedodžba o sposobnosti (Air Operator Certificate - AOC).

(5. This approval does not constitute an authorisation to operate the types of aircraft listed above. The authorisation to operate the aircraft is the Air Operator Certificate (AOC).)

6. Ovo odobrenje je ograničeno na registracije zrakoplova specificirane u AOC-u.

(6. This approval is limited to the aircraft registrations specified in the AOC.)

7. Ovo odobrenje je važeće dok je operator u skladu s Partom M dijelom A pododjeljkom G, te s time da primjenjivi program održavanja zrakoplova, M.E.L. i knjige zrakoplova ostanu odobreni.

(7. This approval is valid whilst the Operator remains in compliance with Part-M Section A Subpart G and that the applicable aircraft maintenance programme, M.E.L. and aircraft log-books remain approved.)

8. Ovisno o udovoljavanju gornjih uvjeta, ovo odobrenje ostat će na snazi ukoliko se odobrenje prethodno privremeno ne oduzme ili poništi.

(8. Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid unless the approval has previously been suspended or revoked.)

9. Kada organizacija za tehničke usluge nije operator, ovo odobrenje ostaje važeće pod uvjetom da takva organizacija (organizacije) ispunjava primjenjive ugovorne obveze.

(9. Where the technical services organisation is different to the Operator, this approval remains valid subject to such organisation(s) fulfilling applicable contractual obligations.)

10. Okončanje, privremeno ili trajno oduzimanje AOC-a automatski čini ovo odobrenje nevažećim.

(10. Termination, suspension or revocation of the AOC automatically invalidates the present approval.)

Datum izdavanja: ............................. Potpisao ..................................

(Date of issue:) (Signed)

Datum revizije: ................................. Za nadležno tijelo ..................

(Date of revision:) (For the competent authority)

PRILOG VII.

Složeni zadaci održavanja

Sljedeće čini složene zadatke održavanja navedene u Partu M.A.801.(b), 2

1. Preinaka, popravak ili zamjena zakivanjem, povezivanjem, laminiranjem ili zavarivanje bilo kojeg od sljedećih dijelova konstrukcije (zmaja) zrakoplova:

(a) nosač kutijastog presjeka;

(b) uzdužnica krila ili element tetive;

(c) ramenjača;

(d) pojas ramenjače;

(e) element rešetkastog nosača;

(f) tkivo nosača;

(g) kobilica ili hrbat trupa zračnog broda ili plovka;

(h) dio opterećen na sabijanje od rebrastog lima na površini krila ili repa;

(i) glavno rebro krila;

(j) upornica površine krila ili repa;

(k) nosač motora;

(l) ramenjača ili konstrukcija trupa;

(m) element bočnog nosača, vodoravni nosač ili pregrada;

(n) nosač ili okov podupirača sjedala;

(o) zamjena šina stolica;

(p) potporanj ili upornica podvozja;

(q) osovina;

(r) kotač; te

(s) skija ili nosač skije isključujući zamjenu prevlaku niske razine trenja.

2. Preinaka ili popravak bilo kojeg od sljedećih dijelova:

(a) oplate zrakoplova ili oplate plovka zrakoplova, ako radovi traže upotrebu nosača, dizalice ili pribora;

(b) oplate zrakoplova koja podliježe opterećenjima od povećanja pritiska (presurizacije), ako je izmjereno oštećenje oplate veće od 15 cm (6 inča) u bilo kojem smjeru;

(c) dio kontrolnog sustava koji nosi opterećenje, uključujući komandnu palicu, pedalu, osovinu, kvadrant, prijenosnu polugu komandi, cjevasto vratilo, rogovi za upravljanje i kovani ili lijevani nosač, ali isključujući

(i) kalupno kovanje podmetača za popravak ili priključka za kabel, te

(ii) zamjena priključka na kraju protutaktne cijevi koji se pričvršćuje zakivanjem; te

(d) bilo koje druge strukture, koja nije navedena pod (1), koju je proizvođač identificirao kao primarnu strukturu u svom priručniku za održavanje, priručniku za strukturalni popravak ili uputama za kontinuiranu plovidbenost.

Prilog VIII.

Ograničeno održavanje od pilota-vlasnika

Sljedeće čini ograničeno održavanje od pilota navedeno u Partu M.A.803. pod uvjetom da ne uključuje složene zadatke održavanja i izvrši se u skladu s Partom M.A.402.:

1. Demontaža, montaža kotača.

2. Zamjena elastičnih veza amortizera na podvozju.

3. Servisiranje amortizirajućih potpornja dodavanjem ulja, zraka ili oboje.

4. Servisiranje ležajeva kotača podvozja, kao što je čišćenje i podmazivanje mašću.

5. Zamjena neispravnih sigurnosnih instalacija ili osiguravajućih ključeva.

6. Podmazivanje koje ne zahtijeva rastavljanje osim demontaže nestrukturalnih stavki kao što su pokrovne ploče, obloge i aerodinamična oplata.

7. Izrada jednostavnih zakrpa za tkanine koja ne zahtijeva porubljivanje ili demontaža strukturalnih dijelova ili kontrolnih površina. U slučaju balona, vršenje manjih popravaka tkanine na ovojnicama (kako je definirano u i u skladu s, uputama proizvođača balona) koji ne zahtijevaju popravak ili zamjenu nosećih traka.

8. Dopunjavanje tekućine hidraulike u spremnik hidraulike.

9. Obnavljanje dekorativnog premaza trupa, košara balona, površina grupe krila i repa (isključujući balansirane kontrolne površine), aerodinamičnih oplata, obloga, podvozja, kabine ili unutrašnjosti pilotske kabine kad se ne zahtijeva demontaža ili rastavljanje bilo koje primarne strukture ili operativnog sustava.

10. Nanošenje materijala za konzerviranje ili zaštitu na komponente kad to ne uključuje nikakvo rastavljanje bilo koje primarne strukture ili operativnog sustava i gdje takav premaz nije zabranjen ili protivan dobroj praksi.

11. Popravljanje presvlaka i dekorativnih ukrasa unutrašnjosti kabine, pilotske kabine ili košare balona kada to popravljanje ne zahtijeva rastavljanje bilo koje primarne strukture ili operativnog sustava ili ne ometa operativni sustav ili utječe na primarne strukture zrakoplova.

12. Obavljanje manjih jednostavnih popravaka na aerodinamičnoj oplati, nestrukturalnim pokrovnim pločama, oblogama i manjih zakrpa i ojačanja koji ne mijenjaju konturu tako da se ometa ispravan tok zraka.

13. Zamjena bočnih prozora kad ti radovi ne ometaju strukturu ili operativni sustav kao što su komande, električna oprema itd.

14. Zamjena sigurnosnih pojaseva.

15. Zamjena sjedala ili dijelova sjedala sa zamjenom dijelova odobrenih za zrakoplov, koja ne uključuje rastavljanje bilo koje primarne strukture ili operativnog sustava.

16. Otkrivanje grešaka i popravljanje prekinutih krugova u instalacijama svjetla za slijetanje.

17. Zamjena žarulja, reflektora i leća pozicijskih svjetala i svjetala za slijetanje.

18. Zamjena kotača i skija kada nije uključeno nikakvo proračunavanje težine i balansa.

19. Zamjena bilo koje obloge koja ne zahtijeva demontažu elise ili otspajanje komandi leta.

20. Zamjena ili čišćenje svjećica i podešavanje zazora svjećica.

21. Zamjena bilo kojih priključaka za crijeva osim priključaka hidraulike.

22. Zamjena montažnih cijevi za gorivo.

23. Čišćenje ili zamjena filtra za gorivo i ulje ili uložaka filtra.

24. Zamjena i servisiranje akumulatora.

25. Čišćenje of zamjena pilot i glavnih mlaznica plamenika za balon u skladu s uputama proizvođača balona.

26. Zamjena ili podešavanje nestrukturalnih standardnih držača koji se koriste uz operacije.

27. Međusobna zamjena košara balona i plamenika na ovojnicama kad su košara ili plamenik dizajnirani kao međusobno zamjenjivi u podacima o potvrdi tipa balona i kad su košare i plamenici specifično dizajnirani za brzu demontažu i montažu.

28. Montaže sustava za sprečavanje pogrešnog dolijevanja goriva kako bi se smanjio promjer otvora za punjenje goriva u spremnik goriva pod uvjetom da je proizvođač zrakoplova specifični uređaj uključio kao dio podataka potvrde za tip zrakoplova, da je proizvođač zrakoplova osigurao upute za montažu tog specifičnog uređaja i montaža ne uključuje rastavljanje postojećeg otvora za spremnik.

29. Demontiranje, provjera i zamjena detektora s magnetskim čipom.

30. Demontiranje i zamjena samostojećih, navigacijskih i komunikacijskih uređaja montiranih na prednju instrument-ploču koji koriste konektore montirane na noseću ploču koji spajaju uređaj kad je ugrađen u instrument-ploču, (isključujući sustave za automatsku kontrolu leta, transpondere i opremu za određivanje udaljenosti pomoću mikrovalne frekvencije (DME)). Odobrena jedinica mora biti projektirana tako da se može lako i višekratno skidati i vraćati na mjesto, da ne traži specijalističku opremu za provjeru i za nju se moraju dati relevantne upute. Prije namijenjene upotrebe uređaja, mora se izvršiti operativna provjera.

31. Ažuriranje samostojećih baza podataka s navigacijskim softverom za kontrolu zračnog prometa (Air Traffic Control - ATC) montiranih na prednju instrument-ploču (isključujući one sustave za automatsku kontrolu leta, transpondere i opremu za određivanje udaljenosti pomoću mikrovalne frekvencije (DME)) pod uvjetom da nije potrebno nikakvo rastavljanje uređaja i da se poštuju relevantne upute. Prije namijenjene upotrebe uređaja, mora se izvršiti operativna provjera.

32. Zamjena krilnih i repnih površina i komandi, čiji je priključak dizajniran za sastavljanje neposredno prije svakog leta i rastavljanje nakon svakog leta.

33. Zamjena krakova glavnog rotora koji su dizajnirani za demontažu kad nisu potrebni stručni alati.

ANEKS II.

( Part 145.)

145.1 Općenito

U svrhu ovog Parta, nadležno tijelo bit će:

1. za organizacije koje imaju glavno mjesto poslovanja u državi članici, tijelo koje je odredila ta država članica ili;

2. za organizacije koje imaju glavno mjesto poslovanja locirano u nekoj trećoj zemlji, Agencija.

DIO A

145.A.10. Opseg

Ovaj dio utvrđuje zahtjeve koje mora ispuniti neka organizacija da bi se kvalificirala za izdavanje ili nastavak važenja odobrenja za održavanje zrakoplova i komponenti.

145.A.15. Zahtjev

Zahtjev za izdavanje ili izmjenu odobrenja mora se predati nadležnom tijelu u obliku i na način koji utvrdi takvo tijelo.

145.A.20. Uvjeti za odobrenje

Organizacija mora u priručniku održavanja specificirati opseg radova koji će činiti ovlaštenje/opseg radova (Prilog II. ovom Partu sadrži Tabelu svih klasa i ovlaštenja).

145.A.25. Zahtjevi za objekte

Organizacija se mora pobrinuti da:

(a) Se osiguraju objekti za planirane radove, s time da se posebno osigura zaštita od vremenskih uvjeta. Da se Specijalizirane radionice i servisni odjeljci odvoje kako je odgovarajuće, te osigurati da je vjerojatnost da dođe do zagađenja okoliša i radnog prostora minimalna.

1. Da za bazno održavanje zrakoplova, hangari za zrakoplove budu i raspoloživi i dovoljno veliki za smještaj zrakoplova kod planiranog baznog održavanja;

2. Da za održavanje komponenti, radionice za komponente budu dovoljno velike za smještaj komponenti kod planiranog održavanja.

(b) Da se osigura uredski smještaj za planiranje radova navedenih u stavku (a) i ovlašteno osoblje tako da mogu izvršavati svoje zadatke koji su im dati na način koji doprinosi.

(c) Da radno okruženje uključujući hangare za zrakoplove, radionice za komponente i uredski smještaj bude odgovarajuće za zadatak koji se obavlja, te posebno da se poštuju posebni zahtjevi. Ukoliko okruženje za neki određeni zadatak ne nalaže drugačije, radno okruženje mora biti takvo da ne umanjuje djelotvornost osoblja:

1. temperature se moraju održavati takvim da osoblje može izvršiti tražene zadatke bez nepotrebne neudobnosti.

2. da se prašina i bilo koje druge zrakom nošeno zagađenje održava na minimumu i da se ne dopusti da u području radnog zadatka dostigne razinu da se primjećuje vidljivo zagađenje površine zrakoplova komponente. Da se, kada prašina/drugo zrakom nošeno zagađenje rezultira vidljivim zagađenjem površine, svi osjetljivi sustavi izoliraju dok se ponovo ne uspostave prihvatljivi uvjeti.

3. da osvjetljenje bude takvo da osigura da se svaki zadatak pregleda i održavanja može izvršiti na djelotvoran način.

4. da buka ne ometa osoblje u izvršavanju zadataka pregleda. Gdje je nepraktično kontrolirati izvor buke, da takvo osoblje ima potrebnu osobnu opremu kako bi zaustavilo prekomjernu buku koja dovodi do ometanja prilikom zadataka pregleda.

5. kada određeni zadatak održavanja zahtijeva primjenu specifičnih uvjeta okruženja drugačijih od prethodnih, da se tada poštuju ti uvjeti. Specifični uvjeti definirani su u podacima za održavanje.

6. da radno okruženje za linijsko održavanje bude takvo da se određeni zadatak održavanja ili pregleda može izvršiti bez nepotrebnog ometanja. Stoga se, kada se radno okruženje pogorša do neprihvatljive razine u pogledu temperature, vlage, tuče, vjetra, svjetlosti, prašine/drugog zrakom nošenog zagađenja, određeni zadatak održavanja ili pregleda mora odgoditi dok se ponovo ne uspostave zadovoljavajući uvjeti.

(d) Da se osiguraju skladišni objekti za komponente, opremu, alate i materijal. Da uvjeti skladištenja osiguravaju odvajanje ispravnih komponenti i materijala od neispravnih komponenti, materijala, opreme i alate zrakoplova. Da uvjeti skladištenja budu u skladu s uputama proizvođača kako bi se spriječilo pogoršanje stanja i oštećenje uskladištenih stavki. Da pristup do skladišnih objekata bude ograničen na ovlašteno osoblje.

145.A.30. Zahtjevi za osoblje

(a) Organizacija mora imenovati odgovornog rukovoditelja koji ima korporativnu nadležnost za osiguravanje da se svo održavanje koje traži korisnik financira i izvršava prema standardu koji se traži ovim Partom. Odgovorni rukovoditelj mora:

1. osigurati da budu dostupni svi resursi za izvršenje zadataka održavanja u skladu s 145.A.65.(b) kako bi ovlaštenje organizacije ostalo važeće.

2. uvesti i promicati politiku sigurnosti i kvalitete specificiranu u 145.A.65.(a).

3. potvrditi osnovno razumijevanje ovog Parta.

(b) Organizacija mora imenovati osobu ili grupu osoba, čije odgovornosti uključuju osiguravanje da organizacija bude sukladna s ovim Partom. Takva osoba (osobe) mora (moraju) konačno biti odgovorna odgovornom rukovoditelju.

1. Imenovana osoba ili osobe predstavljat će strukturu organizacije za upravljanje održavanjem i biti odgovorna za sve funkcije specificirane u ovom Partu.

2. Imenovana osoba ili osobe moraju se identificirati i predati svoje dokumente o kvalifikaciji u obliku i na način utvrđen od nadležnog tijela.

3. Imenovana osoba ili osobe moraju moći potvrditi relevantno znanje, dosadašnji rad i zadovoljavajuće iskustvo vezano uz održavanje zrakoplova ili komponenti i demonstrirati aktivno poznavanje ovog Parta.

4. Postupci moraju pojasniti tko mijenja koju pojedinačnu osobu u slučaju duže odsutnosti dotične osobe.

(c) Odgovorni rukovoditelj prema stavku (a) mora imenovati osobu s odgovornošću za praćenje sustava za kvalitetu, uključujući prateći sustav povratnih informacija (feedback system) kako se traži u 145.A.65.(c). Imenovana osoba mora imati izravan pristup do odgovornog rukovoditelja kako bi osigurala da odgovorni rukovoditelj bude ispravno informiran o pitanjima kvalitete i poštivanja uvjeta.

(d) Organizacija mora imati plan za održavanja sa satima rada koji pokazuje da organizacija ima dovoljno osoblja za planiranje, izvršavanje, nadziranje, provjeru i praćenje kvalitete organizacije u skladu s odobrenjem. Osim toga, organizacija mora imati postupak za daljnju procjenu radova namijenjenih za izvršenje kad je stvarna raspoloživost osoblja manja od planirane razine zapošljavanja osoblja za bilo koju pojedinačnu radnu smjenu ili period.

(e) Organizacija mora utvrditi i kontrolirati kompetentnost osoblja uključenog u bilo kakvo održavanje, upravljanje i/ili provjere kvalitete u skladu s postupkom i prema standardu dogovorenom od nadležnog tijela. Osim potrebne stručnosti vezane uz funkciju na radnom mjestu, kompetentnost mora obuhvaćati razumijevanje primjene ljudskih faktora i pitanja vezanih uz rezultate osoblja odgovarajućih za funkciju te osobe u organizaciji. ‘Ljudski faktori’ označava principe koji se odnose na aeronautički dizajn, izdavanje potvrde, obučavanje, operacije i održavanje i koji traže sigurnu vezu između ljudi i drugih komponenata sustava kroz propisno razmatranje rezultata osoblja. ‘Rezultati osoblja’ znači ljudske sposobnosti i ograničenja koja imaju utjecaj na sigurnost i djelotvornost aeronautičkih operacija.

(f) Organizacija mora osigurati da osoblje koje izvodi i/ili kontrolira kontinuiranu plovidbenost zrakoplova ispitivanjem bez razaranja strukture i/ili komponente zrakoplova bude odgovarajuće kvalificirano za određenu provjeru bez razaranja u skladu s Europskim standardom ili Standardom koji je priznala Agencija. Osoblje koje obavlja bilo koje druge specijalizirane zadatke mora biti odgovarajuće kvalificirano u skladu sa službeno priznatim Standardom. Odstupanjem od ovog stavka, osoblju specificirano u stavcima (g) i (h)(1) i (h)(2), kvalificirano prema Partu 66. za kategoriju Bl, smije obavljati i/ili kontrolirati provjere pomoću prodiranja kontrastne boje.

(g) (g) Bilo koja organizacija koja održava zrakoplove, osim gdje je navedeno drugačije u stavku (j), mora u slučaju linijskog održavanja zrakoplova, imati ovlašteno osoblje klasificirano za odgovarajući tip zrakoplova kvalificirano kao kategorija Bl i B2 u skladu s Partom 66. i 145.A.35.

Osim toga, takva organizacija može upotrijebiti i odgovarajuće obučeno ovlašteno osoblje kvalificirano kao kategorija A u skladu s Partom 66. i 145.A.35. za obavljanje manjeg planiranog linijskog održavanja i jednostavnog ispravljanja kvarova. Raspoloživost takvog osoblja kategorije A koje izdaje potvrde neće zamijeniti potrebu za osobljem prema Partu 66. kategorije Bl i B2 koje izdaje potvrde u svrhu podrške osoblju kategorije A koje izdaje potvrde. Međutim, takvo osoblje prema Partu 66. kategorije Bl i B2 ne mora uvijek biti prisutno u linijskoj stanici prilikom manjeg planiranog linijskog održavanja ili jednostavnog ispravljanja kvarova.

(h) Bilo koja organizacija koja održava zrakoplove, osim gdje je navedeno drugačije u stavku (j) mora:

1. u slučaju baznog održavanja velikih zrakoplova, imati ovlašteno osoblje klasificirano za odgovarajući tip zrakoplova kvalificirano kao kategorija C u skladu s Partom 66. i 145.A.35. Osim toga, organizacija mora imati dovoljno osoblja klasificirano za tip zrakoplova kvalificiranog kao kategorija Bl i B2 u skladu s Partom 66. i 145.A.35. u svrhu podrške osoblju kategorije C koje izdaje potvrde.

(i) Osoblje za podršku Bl i B2 mora osigurati da se svi relevantni zadaci ili pregledi izvrše prema traženom standardu prije nego osoblje kategorije C izda potvrdu o vraćanju u upotrebu.

(ii) Organizacija mora voditi registar takvog osoblje za podršku Bl i B2.

(iii) Ovlašteno osoblje kategorije C mora osigurati da je zadovoljeno poštivanje stavka (i) i da su svi radovi koje traži korisnik izvršeni tijekom određene provjere u okviru baznog održavanja ili paketa radova, te će također procijeniti utjecaj na bilo koje radove koji nisu izvršeni u smislu ili da se traži njihova realizacija ili da se s operatorom dogovori druga specificirana provjera ili vremensko ograničenje.

2. u slučaju baznog održavanja zrakoplova koji nisu veliki mora imati:

(i) osoblje klasificirano za odgovarajući tip zrakoplova koje izdaje potvrde kvalificirano kao kategorija Bl i B2 u skladu s Partom 66. i 145.A.35. ili,

(ii) osoblje klasificirano za odgovarajući tip zrakoplova koje izdaje potvrde kvalificirano kao kategorija C kojem pomaže osoblje za podršku Bl i B2 kako je specificirano u stavku (1).

(i) Ovlašteno osoblje za komponente mora biti usklađeno s Partom 66.

(j) Odstupanjem od stavaka (g) i (h), organizacija smije koristiti ovlašteno osoblje kvalificirano u skladu sa sljedećim odredbama:

1. Za objekte organizacije smještene izvan teritorija Zajednice ovlašteno osoblje može biti kvalificirano u skladu s nacionalnim propisima o zrakoplovstvu države u kojoj su objekti organizacije registrirani ovisno o uvjetima specificiranim u Prilogu IV. ovom Partu.

2. Za linijsko održavanje koje se obavlja u linijskoj stanici organizacije koja je smještena izvan teritorija Zajednice, ovlašteno osoblje može biti kvalificirano u skladu s nacionalnim propisima o zrakoplovstvu države u kojoj je bazirana linijska stanica, ovisno o uvjetima specificiranim u Prilogu IV. ovom Partu.

3. Za ponavljajuću pretpoletnu naredbu o plovidbenosti (repetitive pre-flight airworthiness directive) koja specifično navodi da letačka posada smije izvršiti takvu naredbu o plovidbenosti (airworthiness directive), organizacija smije izdati ograničeno ovlaštenje za izdavanje potvrde zapovjedniku zrakoplova i/ili inženjeru leta na osnovi dozvole letačke posade koju imaju. Međutim, organizacija mora osigurati provedbu praktične obuke za zapovjednika zrakoplova ili inženjer leta kako bi mogli izvršiti naredbu o plovidbenosti prema traženom standardu.

4. U slučaju da zrakoplov djeluje izvan dosega organizacije održavanja smije izdati ograničeno ovlaštenje za izdavanje potvrde zapovjedniku i/ili inženjeru leta na osnovi dozvole člana letačke posade koju imaju pod uvjetom da je izvršena zadovoljavajuća praktična obuka kako bi se osiguralo da zapovjednik ili inženjer leta mogu izvršiti specificirani zadatak prema traženom standardu. Odredbe ovog stavka moraju se definirati u procedurama priručnika.

5. U sljedećim nepredviđenim slučajevima, kad je zrakoplov prizemljen na nekoj drugoj lokaciji osim glavne baze gdje nije raspoloživo nikakvo ovlaštno osoblje, organizacija ugovorena za pružanje pomoći kod održavanja smije izdati jednokratno ovlaštenje za davanje potvrda:

(i) jednom od svojih zaposlenika koji ima ekvivalentna ovlaštenja za tip za zrakoplov slične tehnologije, konstrukcije i sustava; ili

(ii) bilo kojoj osobi koja ima najmanje pet godina iskustva u održavanju i važeću ICAO dozvolu za održavanje zrakoplova klasificiranu za tip zrakoplova koji traži izdavanje potvrde pod uvjetom da nema organizacije odgovarajuće odobrene prema ovom Partu na toj lokaciji i da ugovorena organizacija pribavi i ima dokaz o iskustvu i dozvoli te osobe.

Svi takvi slučajevi kako je specificirano u ovom podstavku moraju se prijaviti nadležnom tijelu u roku od sedam dana od izdavanja takvog ovlaštenja za izdavanje potvrde. Organizacija koja izdaje jednokratno ovlaštenje mora osigurati da se svako takvo održavanje koje bi moglo utjecati na sigurnost leta ponovo provjeri od odgovarajuće odobrene organizacije.

145.A.35. Ovlaštno osoblje i osoblje za podršku kategorije Bl i B2

(a) Osim odgovarajućih zahtjeva iz 145.A.30.(g) i (h), organizacija mora osigurati da ovlašteno osoblje i osoblje za podršku kategorije Bl i B2 ima odgovarajuće razumijevanje relevantnog zrakoplova i/ili komponente koji se moraju održavati zajedno s povezanim postupcima organizacije. U slučaju ovlaštenog osoblja, to se mora izvršiti prije izdavanja ili ponovnog izdavanja ovlaštenja za izdavanje potvrde.

‘Osoblje za podršku kategorije Bl i B2 znači ono osoblje kategorije Bl i B2 u okruženju baznog održavanja okruženje koje ne mora nužno imati ovlasti za izdavanje potvrde. ‘Relevantni zrakoplov i/ili ‘komponentu’, znači one zrakoplove ili komponente specificirane u pojedinačnom ovlaštenju za izdavanje potvrde. ‘Ovlaštenje za izdavanje potvrde’ znači ovlaštenje izdano ovlaštenom osoblju organizacije i koje specificira činjenicu da ono može potpisivati potvrde za vraćanje u upotrebu unutar ograničenja navedenih u takvom ovlaštenju od odobrene organizacije.

(b) S izuzetkom onih slučajeva navedenih u 145.A.30.(j), organizacija smije izdati ovlaštenje za izdavanje potvrde samo ovlaštenom osoblju u odnosu na osnovne kategorije ili potkategorije i bilo koji tip ovlaštenja naveden u dozvoli za održavanje zrakoplova navedenoj u Partu 66., ovisno o tome da dozvola ostane važeća kroz cijeli period važenja ovlaštenja i da ovlašteno osoblje ostane u skladu s Partom 66.

(c) Organizacija mora osigurati da svo ovlaštno osoblje i osoblje za podršku kategorije Bl i B2 bude uključeno najmanje šest mjeseci u poslove održavanja relevantnog zrakoplova ili komponenti u periodu od dvije uzastopne godine. U svrhu ovog stavka ‘uključeno u poslove održavanja relevantnog zrakoplova ili ‘komponenti’ znači da je osoba obavljala poslove održavanja zrakoplova ili komponenti i da je ili koristila privilegije iz ovlaštenja i/ili je stvarno izvršavala poslove održavanje na nekim od sustava tipa zrakoplova specificiranih u ovlaštenju.

(d) Organizacija mora osigurati da svo ovlašteno osoblje i osoblje za podršku kategorije Bl i B2 dobije zadovoljavajuću kontinuiranu obuku u periodu/razdobllju od svake 2 godine kako bi osigurala da takvo osoblje ima ažurirano poznavanje relevantne tehnologije, postupaka organizacije i pitanja vezanih uz ljudski faktor.

(e) Organizacija mora utvrditi program za kontinuiranu obuku za ovlašteno osoblje i osoblje za podršku kategorije Bl i B2, uključujući postupak kojim se osigurava poštivanje relevantnih stavaka 145.A.35. kao osnove za izdavanje ovlaštenja za izdavanje potvrda prema ovom Partu ovlašteno osoblje i postupak kojim se osigurava poštivanje Parta 66.

(f) Osim gdje vrijedi bilo koji od nepredviđenih slučajeva iz 145.A.30.(j)(5), organizacija mora ocijeniti svo potencijalno ovlašteno osoblje u pogledu njegove kompetentnosti, kvalifikacija i sposobnosti za obavljanje njegovih dužnosti izdavanja potvrda u skladu s postupkom kako je specificirano u priručniku prije izdavanja ili ponovnog izdavanja ovlaštenja za izdavanje potvrde prema ovom Partu.

(f) Kada ovlašteno osoblje ispuni uvjete stavaka (a), (b), (d), (f) i, kada je primjenjivo, stavka (c), organizacija mora izdati ovlaštenje za izdavanje potvrde koje jasno specificira opseg i ograničenja takvog ovlaštenja. Kontinuirano važenje ovlaštenja za izdavanje potvrde ovisi o kontinuiranom poštivanju stavaka (a), (b), (d) i, kada je primjenjivo, stavka (c).

(h) Ovlaštenje za izdavanje potvrde mora biti napisano u stilu koji pojašnjava njegov opseg ovlaštenom osoblju i bilo kojoj nadležnoj osobi koja smije zatražiti da preispita /provjeri to ovlaštenje. Kad se za definiranje opsega koriste šifre, organizacija mora učiniti prijevod šifre lako dostupnim. ‘Nadležna osoba’ znači službenici nadležnih tijela, Agencije i države članice koja ima odgovornost za nadzor nad održavanim zrakoplovom ili komponentom.

(i) Osoba odgovorna za sustav za kvalitetu mora također ostati odgovorna u ime organizacije za izdavanje ovlaštenja za izdavanje potvrda ovlaštenom osoblju. Takva osoba mora imenovati druge osobe za konkretno izdavanje ili trajno oduzimanje ovlaštenja za izdavanje potvrda u skladu s postupkom kako je specificirano u priručniku.

(j) Organizacija mora održavati dokumentaciju svog ovlaštenog osoblja i osoblja za podršku kategorije Bl i B2.

Dokumentacija osoblja mora sadržavati:

1. podatke o bilo kojoj dozvoli za održavanje zrakoplova koju osoblje ima prema Partu 66.;

2. svu završenu relevantnu obuku

3. opseg izdanog ovlaštenja za izdavanje potvrda, gdje je to relevantno, te

4. podatke o osoblju s ograničenim ili jednokratnim ovlaštenjem.

Organizacija mora čuvati dokumentaciju kroz najmanje dvije godine nakon što ovlašteno osoblje ili osoblje za podršku Bl ili B2 okonča svoje zaposlenje u organizaciji ili čim se ovlaštenje povuče. Osim toga, na zahtjev, organizacija za održavanje mora ovlaštenom osoblju dostaviti kopiju njihove dokumentacije o odlasku iz organizacije.

Ovlašteno osoblje mora na zahtjev dobiti pristup do svoje osobne dokumentacije kako je gore specificirano.

(k) Organizacija mora ovlaštenom osoblju dostaviti kopiju njihovog ovlaštenja ili u obliku pisanog dokumenta ili elektronskom formatu.

(l) Ovlašteno osoblje mora predočiti ovlaštenje bilo kojoj nadležnoj osobi u roku od 24 sata.

(m) Minimalna starost za ovlašteno osoblje i osoblje za podršku kategorije Bl i B2 je 21 godina.

145.A.40. Oprema, alati i materijal

(a) Organizacija mora imati na raspolaganju i koristiti potrebnu opremu, alate i materijal za izvršenje odobrenog opsega radova.

1. Kada proizvođač specificira određeni alat ili opremu, organizacija mora koristiti taj alat ili opremu, ukoliko se od nadležnog tijela ne dogovori upotreba alternativne izrade alata ili opreme putem postupaka specificiranih u priručniku.

2. Oprema i alati moraju biti stalno raspoloživi, osim u slučaju bilo kojeg alata ili opreme koji se tako rijetko koriste da njihova stalna raspoloživost nije potrebna. Takvi slučajevi moraju se navesti u postupku priručnika.

3. Organizacija odobrena za bazno održavanje mora imati dovoljnu opremu za pristup zrakoplovu i platforme za pregled/dokove da se zrakoplov može ispravno pregledati.

(c) Organizacija mora osigurati da se svi alati, oprema i osobito oprema za provjeru, kako je odgovarajuće, kontrolira i kalibrira prema službeno priznatom standardu učestalošću koja osigurava njihovu upotrebljivost i točnost. Dokumentaciju o takvim kalibriranjima i korištenim standardom za kalibraciju mora voditi organizacija.

145.A.42. Prihvaćanje komponenti

(a) Sve komponente moraju se klasificirati i odgovarajuće odvojiti u sljedeće kategorije:

1. Komponente koje su u zadovoljavajućem stanju, vraćene u upotrebu na Obrascu EASA 1 ili ekvivalentnom i označeni u skladu s Partom 21. pododjeljak Q.

2. Neispravne komponente koje se moraju održavati u skladu s ovim dijelom.

3. Neobnovljive (unsalvageable) komponente koje su klasificirane u skladu s 145.A.42.(d).

4. Standardni dijelovi koji se koriste na zrakoplovu, motoru, elisi ili drugoj komponenti zrakoplova kada su specificirani u ilustriranom katalogu dijelova proizvođača i/ili podacima za održavanje.

5. Materijal, i sirovine i potrošna roba, koji se koristi tijekom održavanja kad se organizacija uvjerila da taj materijal zadovoljava traženu specifikaciju i ima odgovarajuću mogućnost praćenja. Sav materijal mora biti popraćen dokumentacijom koja se jasno odnosi na određeni materijal i sadrži podudarnost s izjavom o specifikaciji kao i izjavu proizvođača i dobavljača.

(b) Prije ugradnje komponente, organizacija mora osigurati da je određena komponenta odgovarajuća za ugradnju kad su eventualno primjenjive naredbe drugačiji standardi propisani zrakoplovnom uredbom i odobrenom modifikacijom.

(c) Organizacija može izraditi ograničeni opseg dijelova koji se moraju koristiti tijekom radova koji su u tijeku unutar njenih vlastitih objekata pod uvjetom da su postupci definirani u priručniku organizacije.

(d) Komponente koje su dostigle svoje potvrđeno ograničenje vijeka trajanja ili sadrže nepopravljivi kvar moraju se klasificirati kao neobnovljivi (unsalvageable) i ne smije im se dopustiti da ponovno uđu u sustav dobavljanja komponenti ukoliko potvrđena ograničenja vijeka trajanja nisu produžena ili nije odobreno rješenje za popravak prema Partu 21.

145.A.45. Podaci za održavanje

(a) Organizacija mora imati i koristiti primjenjive i ažurne (up to date) podatke za održavanje u izvršenju održavanja, uključujući preinake i popravke. ‘Primjenjive’ znači relevantne za bilo koji zrakoplov, komponentu ili proces specificiran u planu ovlaštenja klase odobrenja organizacije i bilo kojoj pratećoj listi ovlaštenja (capability list).

U slučaju podataka za održavanje koje daje operator ili korisnik, organizacija mora čuvati takve podatke kad su radovi u tijeku, uz izuzetak potrebe za poštivanjem 145.A.55.(c).

(b) U svrhe ovog Parta, primjenjivi podaci za održavanje moraju biti bilo koji od sljedećih:

1. Bilo koji primjenjivi zahtjev, postupak, operativna naredba ili informacija izdana od nadležnog tijela odgovornog za nadzor nad zrakoplovom ili komponentom;

2. Bilo koja primjenjiva naredba o plovidbenosti (airworthiness directive) izdana od nadležnog tijela odgovornog za nadzor nad zrakoplovom ili komponentom;

3. Upute za kontinuiranu plovidbenost izdane od imatelja potvrde o sukladnosti, od imatelja dodatne potvrde o sukladnosti (supplementary type certificate holders), bilo koje druge organizacije od koje se traži da takve podatke objavi u Partu 21. i, u slučaju zrakoplova ili komponenti iz trećih zemalja, podaci o plovidbenosti koje zahtijeva nadležno tijelo odgovorno za nadzor nad zrakoplovom ili komponentom;

4. Bilo koji primjenjivi standard, kao što su ali bez ograničavanja na, standardne prakse održavanja priznate od Agencije kao dobar standard za održavanje;

5. Bilo koji primjenjivi podaci izdani u skladu sa stavkom (d).

(c) Organizacija mora utvrditi postupke kako bi osigurala da se bilo koji netočni, nepotpuni ili nejasni postupak, praksa, informacije ili upute za održavanje sadržane u podacima za održavanje koje koristi osoblje za održavanje ako se otkriju i zabilježe i da se o njima obavijesti autor podataka za održavanje.

(d) Organizacija smije modificirati upute za održavanje samo u skladu s postupkom specificiranim u priručniku organizacije za održavanje. U pogledu tih izmjena, organizacija mora demonstrirati da one dovode do ekvivalentnih ili poboljšanih standarda održavanja i mora obavijestiti imatelja potvrde o sukladnosti o takvim izmjenama. Upute za održavanje u svrhe ovog stavka znači upute o tome kako se mora izvršiti određeni zadatak održavanja: one isključuju inženjersko projektiranje popravaka i preinaka.

(e) Organizacija mora osigurati uobičajeni sustav radnih kartica (work card) ili radnih listi (worksheet system) koji će se koristiti kroz relevantne dijelove organizacije. Osim toga, organizacija mora ili točno prepisati podatke za održavanje sadržane u stavcima (b) i (d) u takve radne kartice ili radne liste ili se precizno referirati na određeni zadatak održavanja ili zadatke sadržane u takvim podacima za održavanje. Radne kartice i radne liste smiju se izraditi računalom i čuvati u elektronskoj bazi podataka pod uvjetom postojanja i adekvatnih zaštita od neovlaštenog mijenjanja i sigurnosne kopije u vidu elektronske baze podataka koja se mora ažurirati u roku od 24 sata od njihovog unosa u glavnu elektronsku bazu podataka. Složeni zadaci održavanja moraju se prepisati na radne kartice ili radne liste i dalje podijeliti u jasne faze kako bi se osiguralo zabilježavanje izvršenja kompletnog zadatka održavanja.

Kada organizacija pruža uslugu održavanja operatoru zrakoplova koji traži da se koristi njegov sustav radnih kartica ili radnih lista, tada se smije koristiti taj sustav radnih kartica ili radnih lista. U tom slučaju, organizacija mora utvrditi postupak kako bi se osiguralo ispravno popunjavanje radne kartice ili radne liste operatora zrakoplova.

(f) Organizacija mora osigurati da svi primjenjivi podaci za održavanje budu raspoloživi za upotrebu kad ih zatraži osoblje za održavanje.

(g) Organizacija mora utvrditi postupak kako bi osigurala da se podaci za održavanje koje kontrolira održavaju ažurnim. U slučaju podataka za odražavanje koje kontrolira i osigurava operator/korisnik, organizacija mora biti u stanju pokazati da ili ima pisanu potvrdu operatora/korisnika da su svi takvi podaci za održavanje ažurni ili ima radne naloge koji specificiraju status izmjene podataka za održavanje koji se moraju koristiti ili može pokazati da je na popisu za izmjene podataka za održavanje operatora/korisnika.

145.A.47. Planiranje proizvodnje

(a) Organizacija mora imati sustav odgovarajući za količinu i složenost radova za planiranje raspoloživosti svog potrebnog osoblja, alata, opreme, materijala, podataka za održavanje i objekata kako bi se osiguralo sigurno izvršenje radova održavanja.

(b) Zadaci planiranja, održavanja i organiziranje smjena moraju uzeti u obzir ljudska ograničenja (human performance limitations).

(c) Kad je zbog promjene smjene ili osoblja potrebno predati nastavak ili dovršenje radova održavanja, relevantne informacije između osoblja koje dolazi i onog koje odlazi moraju se odgovarajuće priopćiti.

145.A.50. Izdavanje potvrde o održavanju

(a) Potvrda o vraćanju u upotrebu mora biti izdana od ovlaštenog osoblja u ime organizacije kad je provjereno da je svo naručeno održavanje ispravno izvršeno od organizacije u skladu s postupcima specificiranim u 145.A.70, uz uzimanje u obzir raspoloživosti i upotrebu podataka za održavanje specificiranih u 145.A.45 i da nema nikakvog nepoštivanja koja su poznata koja ozbiljno ugrožavaju sigurnost leta.

(b) Potvrda o vraćanju u upotrebu mora se izdati prije leta po dovršenju bilo kakvog održavanja.

(c) Novi kvarovi ili nepotpuni radni nalozi identificirani tijekom gornjeg održavanja moraju se iznijeti na pažnju operatora zrakoplova u specifičnu svrhu pribavljanja ugovora za ispravljanje takvih kvarova ili dovršenje elemenata koji nedostaju u radnom nalogu za održavanje. U slučaju kada operator zrakoplova odbije da mu se izvrši takvo održavanje prema ovom stavku, primjenjuje se stavak (e).

(d) Potvrda o vraćanju u upotrebu mora biti izdana po dovršenju bilo kakvog održavanja na komponenti dok je izgrađena sa zrakoplova. Potvrda o ovlaštenom vraćanju u upotrebu ili etiketa o odobrenju plovidbenosti identificirana kao Obrazac EASA 1 u Prilogu I. ovom Partu čini potvrdu o vraćanju u upotrebu za komponentu. Kad neka organizacija održava komponentu za vlastitu upotrebu, Obrazac EASA 1 možda neće biti potreban, ovisno o internim postupcima organizacije za vraćanje u upotrebu i definiranim u priručniku.

(e) Odstupanjem od stavka (a), kada organizacija nije u stanju dovršiti svo naručeno održavanje, može izdati potvrdu o vraćanju u upotrebu unutar odobrenih ograničenja zrakoplova. Organizacija mora unijeti tu činjenicu u potvrdu zrakoplova o vraćanju u upotrebu prije izdavanja takve potvrde.

(f) Odstupanjem od stavka (a) i 145.A.42., kad je zrakoplov prizemljen na drugoj lokaciji osim glavne linijske stanice ili glavne baze za održavanje zbog nedostupnosti komponente s odgovarajućom potvrdom o vraćanju u upotrebu dopustivo je privremeno ugraditi komponentu bez odgovarajuće potvrde o vraćanju u upotrebu za maksimalno 30 sati leta ili dok se zrakoplov prvi put ne vrati u glavnu linijsku stanicu ili glavnu bazu za održavanje, što god bude prije, pod uvjetom da sporazum operatora zrakoplova i spomenuta komponenta imaju odgovarajuću potvrdu o vraćanju u upotrebu ali inače u skladu sa svim primjenjivim održavanjem i operativnim zahtjevima. Takve komponente moraju se ukloniti do gore propisanog vremenskog ograničenja ukoliko se u međuvremenu ne pribavi odgovarajuća potvrda o vraćanju u upotrebu prema stavku (a) i 145.A.42.

145.A.55. Dokumentacija o održavanju

(a) Organizacija mora zabilježiti sve podatke o izvršenim radovima održavanja. Kao minimum, organizacija mora čuvati dokumentaciju potrebnu da dokaže da su ispunjeni svi zahtjevi za izdavanje potvrde o vraćanju u upotrebu, uključujući podizvođačeve dokumente o vraćanju u upotrebu.

(b) Organizacija mora dostaviti kopiju svake potvrde o vraćanju u upotrebu operatoru zrakoplova, zajedno s kopijom podataka o bilo kojem specifičnom odobrenom popravku/preinaci upotrijebljenih za izvršene popravke/preinake.

(c) Organizacija mora čuvati kopiju svih navedenih dokumentacija o održavanju i bilo kojih pratećih podataka za održavanje dvije godine od datuma kad su zrakoplov ili komponenta na koji se radovi odnose pušteni iz organizacije.

1. Dokumentacija prema ovom stavku mora se čuvati na siguran način uzimajući u obzir požar, poplavu i krađu.

2. Sigurnosne kopije (computer backup discs), trake itd. moraju se čuvati na drugom mjestu od onog koje sadrži radne diskove, trake itd. u okruženju koje osigurava da će isti ostati u dobrom stanju.

3. Kada organizacija odobrena prema ovom Partu prekine s radom, sva dokumentacija o održavanju koja se čuva koja pokriva zadnje dvije godine mora se distribuirati posljednjem vlasniku ili kupcu odnosnog zrakoplova ili komponente ili se mora čuvati kako je specificirano od nadležnog tijela.

145.A.60. Izvješćivanje o događaju

(a) Organizacija mora podnijeti izvještaj nadležnom tijelu, državi u kojoj je izvršena registracija i organizaciji odgovornoj za projektiranje zrakoplova ili komponente o bilo kojem stanju zrakoplova ili komponente identificiranom od organizacije koje je rezultiralo ili bi moglo rezultirati opasnim stanjem koje ozbiljno ugrožava sigurnost leta.

(b) Organizacija mora utvrditi interni sustav izvještavanja o pojavljivanju kako je definirano u priručniku kako bi se omogućilo prikupljanje i vrednovanje takvih izvještaja, uključujući procjenu i izdvajanje onih pojava o kojima se mora izvijestiti prema stavku (a). Taj postupak mora identificirati štetne trendove, korektivne postupke koji su poduzeti ili koji se moraju poduzeti od organizacije za rješavanje nedostataka i uključiti vrednovanje svih poznatih relevantnih informacija koje se odnose na takve pojave i metodu za distribuciju informacija kako je potrebno.

(c) Organizacija mora sačiniti takve izvještaje u obliku i na način koji utvrdi Agencija i osigurati da sadrže sve relevantne informacije o stanju i rezultatima vrednovanja poznatim organizaciji.

(d) Kada je organizacija ugovorena od komercijalnog operatora za izvođenje održavanja, organizacija također mora izvijestiti operatora o bilo kojem takvom stanju koje utječe na operatorov zrakoplov ili komponentu.

(e) Organizacija mora izraditi i podnijeti takve izvještaje čim je to praktično, ali u svakom slučaju unutar 72 sata otkad je organizacija identificirala stanje na koje se izvještaj odnosi.

145.A.65. Politika sigurnosti i kvalitete, postupci održavanja i sustav za kvalitetu

(a) Organizacija mora utvrditi politiku sigurnosti i kvalitete za organizaciju koja mora biti uključena u priručniku pod 145.A.70.

(b) Organizacija mora utvrditi postupke dogovorene od nadležnog tijela uz uzimanje u obzir ljudskih faktora i rezultata osoblja kako bi osigurala dobre prakse održavanja i usklađenost s ovim Partom što mora uključivati jasni radni nalog ili ugovor takve da se zrakoplov i komponente mogu vratiti u upotrebu u skladu s 145.A.50.

1. Postupci održavanja prema ovom stavku primjenjuju se na 145.A.25. do 145.A.95.

2. Postupci održavanja koji su utvrđeni ili će se utvrditi od organizacije prema ovom stavku moraju pokrivati sve aspekte izvođenja aktivnosti održavanja, uključujući pružanje i kontrolu specijalizirane usluge i uspostaviti standarde prema kojima organizacija namjerava raditi.

3. U pogledu linijskog i baznog održavanja zrakoplova, organizacija mora utvrditi postupke za krajnje smanjivanje rizika od višestrukih grešaka i uočavanje grešaka na ključnim sustavima, te za osiguravanje da se od nijedne osobe ne traži izvršenje i pregleda u odnosu na zadatak održavanja koji uključuje neki element rastavljanja/ponovnog sklapanja nekoliko komponenti istog tipa ugrađenih na više od jednog sustava na istom zrakoplovu tijekom određene provjere u svrhu održavanja. Međutim, kad je raspoloživa samo jedna osoba za izvršenje tih zadataka, tada radna kartica ili radna lista organizacije mora uključivati dodatnu fazu za ponovni pregled radova obavljenih od te osobe nakon dovršenja svih istih zadataka.

4. Moraju se utvrditi postupci održavanja kako bi se osiguralo da se procijeni šteta i izvrše preinake i popravci uz korištenje podataka koje je odobrila Agencija ili organizacija za projektiranje prema Partu 21., kako je odgovarajuće.

(c) Organizacija mora utvrditi sustav za kvalitetu koji uključuje sljedeće:

1. Nezavisni auditi kako bi se pratilo poštivanje svih traženih standarda za zrakoplov/komponente zrakoplova i adekvatnost postupaka kako bi osiguralo da takvi postupci dovode do dobrih praksi održavanja i plovidbeno sposobnog zrakoplova/komponenti zrakoplova. U najmanjim organizacijama se dio nezavisne provjere sustava za kvalitetu može ugovoriti s drugom organizacijom odobrenom prema ovom Partu ili osobom s odgovarajućim tehničkim znanjem i potvrđenim zadovoljavajućim iskustvom u auditima; te

2. Sustav izvještavanja za povratne informacije o kvaliteti osobi ili grupi osoba specificiranim u 145.A.30.(b) i konačno odgovornom rukovoditelju koji osigurava da se kao reakcija na izvještaje proizišle iz nezavisnih provjera utvrđenih radi zadovoljavanja stavka (1).

145.A.70. Priručnik organizacije održavanja

(a) Priručnik organizacije održavanja’ znači dokument ili dokumente koji sadrže materijal koji specificira opseg radova za koje se smatra da čine odobrenje i pokazuju kako organizacija namjerava poštivati ovaj Part. Organizacija mora nadležnom tijelu dostaviti priručnik organizacije za održavanje, koje sadrži sljedeće informacije:

1. Izjavu koju je potpisao odgovorni rukovoditelj koja potvrđuje da taj priručnik organizacije održavanja i bilo koji navedeni prateći priručnici definiraju usklađenost organizacije s ovim Partom i da će ih se uvijek poštivati. Kad odgovorni rukovoditelj nije glavni izvršni službenik organizacije, tada takav glavni izvršni službenik organizacije mora supotpisati izjavu;

2. politiku sigurnosti i kvalitete organizacije kako je specificirano u 145.A.65.;

3. titulu (titule) i ime (imena) osoba imenovanih pod 145.A.30.(b);

4. dužnosti i odgovornosti osoba imenovanih pod 145.A.30.(b), uključujući pitanja koja mogu rješavati izravno s nadležnim tijelom u ime organizacije;

5. organizacijsku shemu koja pokazuje povezane lance odgovornosti između osoba imenovanih pod 14 5.A. 30.(b);

6. popis ovlaštenog osoblja i osoblje za podršku Bl i B2;

7. općeniti opis ljudskih resursa;

8. općeniti opis objekata lociranih na svakoj adresi specificiranoj u potvrdi o odobrenju organizacije;

9. specifikaciju opsega radova organizacije relevantnih za opseg odobrenja;

10. postupak obavještavanja iz 145.A.85. za izmjene organizacije;

11. postupak za dopunu priručnika organizacije za održavanje;

12. postupke i sustav za kvalitetu utvrđene od organizacije prema 145.A.25. do 145.A.90.;

13. popis komercijalnih operatora, kada je primjenjivo, kojima organizacija pruža uslugu održavanja zrakoplova;

14. popis podugovornih organizacija, kada je primjenjivo, kako je specificirano u 145.A.75.(b);

15. popis linijskih stanica, kada je primjenjivo, kako je specificirano u 145.A.75.(d);

16. popis ugovorenih organizacija, kada je primjenjivo.

(b) Priručnik se mora dopuniti kako je potrebno kako bi nastavilo biti ažurni opis organizacije. Priručnik i sve naknadne dopune mora odobriti nadležno tijelo.

(c) Bez obzira na stavak (b) mogu se odobriti manje dopune priručnika kroz postupak odobrenja (u daljnjem tekstu zvan neizravno odobrenje).

145.A.75. Ovlasti organizacije

U skladu s priručnikom, organizacija će imati pravo izvoditi sljedeće zadatke:

(a) Održavati bilo koji zrakoplov i/ili komponentu za koji je odobrena na lokacijama navedenim u Potvrdi o odobrenju i u priručniku;

(b) Dogovoriti održavanje za bilo koji zrakoplov ili komponentu za koji je odobrena u nekoj drugoj organizaciji koja radi u okviru sustava kvalitete. To se odnosi na posao koji obavlja organizacija koja sama nije odgovarajuće odobrena za obavljanje takvog održavanja prema ovom Partu i ograničena je na opseg radova dopuštenih prema postupcima iz 145.A.65.(b). Taj opseg radova neće uključivati provjeru zrakoplova unutar baznog održavanja ili kompletnu provjeru za servisno održavanje ili reviziju motora ili modula motora;

(c) Održavati bilo koji zrakoplov ili bilo koji komponentu za koji je odobrena na bilo kojoj lokaciji ovisno o potrebi za takvim održavanjem proizišlom ili iz neispravnosti zrakoplova ili iz potrebe za podržavanje povremenog linijskog održavanja, ovisno o uvjetima specificiranim u priručniku;

(d) Održavati bilo koji zrakoplov i/ili komponentu za koji je odobrena na lokaciji navedenoj kao lokacija za linijsko održavanje sposobnoj za podržavanje manjeg održavanja i samo ako priručnik organizacije i dopusti takvu aktivnost i navede takve lokacije;

(e) Izdavati potvrde o vraćanju u upotrebu u pogledu dovršenja održavanja u skladu s 145.A.50.

145.A.80. Ograničenja organizacije

Organizacija mora održavati samo zrakoplov ili komponentu za koji je odobrena kad su raspoloživi svi potrebni objekti, oprema, izrada alata, materijal, podaci za održavanje i ovlaštno osoblje.

145.A.85. Promjene u organizaciji

Organizacija mora obavijestiti nadležno tijelo o bilo kojem prijedlogu za provođenje sljedećih promjena, prije nego što se takve promjene dogode kako bi se nadležnom tijelu omogućilo da utvrdi kontinuirano poštivanje ovog Parta i dopuni Potvrdu o odobrenju, ako je potrebno, osim što se u slučaju predloženih promjena u osoblju koje nisu upravi poznate unaprijed, te promjene moraju javiti što je moguće prije:

1. naziv organizacije;

2. lokacija organizacije;

3. dodatne lokacije organizacije;

4. odgovorni rukovoditelj;

5. bilo koje od osoba specificiranih u 145.A.30.(b);

6. objekti, oprema, alati, materijal, postupci, opseg radova ili ovlašteno osoblje, koji bi mogli utjecati na odobrenje.

145.A.90. Kontinuirano važenje

(a) Odobrenje se mora izdati za neograničeno trajanje. Ostat će važeće pod uvjetom da:

1. organizacija ostane sukladna s ovim Partom, u skladu s odredbama vezanim uz postupanje s nalazima kako je specificirano prema 145.B.40.; te

2. nadležnom tijelu bude odobren pristup organizaciji kako bi utvrdilo kontinuirano poštivanje ovog Parta; te

3. se od potvrde ne odustane ili je se trajno oduzme.

(b) Po odustajanju ili trajnom oduzimanju, potvrda se mora vratiti nadležnom tijelu.

145.A.95. Nalazi

(a) Nalaz razine 1 je bilo kakvo značajno nepoštivanje zahtjeva iz Parta 145. koje smanjuje standard sigurnosti i ozbiljno ugrožava sigurnost leta.

(b) Nalaz razine 2 je bilo kakvo nepoštivanje zahtjeva iz Parta 145. koje bi moglo smanjiti standard sigurnosti i eventualno ugroziti sigurnost leta.

(c) Nakon primitka obavijesti o nalazima prema 145.B.50, imatelj ovlaštenja organizacije za održavanje mora definirati plan korektivnih mjera i dokazati korektivne mjere na zadovoljstvo nadležnog tijela unutar perioda dogovorenog s tim tijelom.

DIO B
POSTUPAK ZA NADLEŽNA TIJELA

145.B.01. Opseg

Ovaj dio utvrđuje administrativne zahtjeve koje mora poštivati nadležno tijelo kod provođenja svojih zadataka i odgovornosti vezanih uz izdavanje, kontinuirano važenje, mijenjanje, privremeno ili trajno oduzimanje Odobrenja organizacije za održavanje prema Partu 145.

145.B.10. Nadležno tijelo

1. Općenito

Država članica mora odrediti nadležno tijelo kojemu su date odgovornosti za izdavanje, produživanje, mijenjanje, privremeno ili trajno oduzimanje odobrenja za održavanje. To nadležno tijelo mora utvrditi dokumentirane postupke i organizacijsku strukturu.

2. Potencijali

Broj osoblja mora biti odgovarajući za izvršenje zahtjeva kako je navedeno u ovom dijelu.

3. Kvalifikacije i obuka

Svo osoblje uključeno u odobrenja prema Partu 145.:

(a) mora biti odgovarajuće kvalificirano i imati odgovarajuće znanje, iskustvo i obuku za izvršenje zadataka koji su mu dodijeljeni.

(b) mora imati realiziranu obuku/kontinuiranu obuku prema Partu 145. gdje je to relevantno, uključujući njegovo značenje i standard.

4. Postupci

Nadležno tijelo mora utvrditi postupke koji definiraju kako se može postići usklađenost s ovim dijelom B.

Postupci se moraju preispitati i dopuniti kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost.

145.B.15. Organizacije locirane u nekoliko država članica

Kada su objekti za održavanje locirani u više od jedne države članice ispitivanje i kontinuirani nadzor odobrenja mora se izvršiti u suradnji s nadležnim tijelima imenovanim iz država članica na čijem teritoriju se nalaze drugi objekti za održavanje.

145.B.17. Prihvatljivi načini udovoljavanja

Agencija mora razraditi prihvatljiva sredstva za postizanje usklađenosti koja države članice mogu koristiti za postizanje usklađenosti s ovim Partom. Kad se poštuju prihvatljivi načini udovoljavanja, odnosni zahtjevi ovog Parta moraju se smatrati ispunjenim.

145.B.20. Početno odobrenje

1. Pod uvjetom da se poštuju zahtjevi iz 145.A.30.(a) i (b), nadležno tijelo mora formalno naznačiti svoje prihvaćanje osoblja, specificiranog u 145.A.30.(a) i (b), podnositelju zahtjeva pisanim putem.

2. Nadležno tijelo mora provjeriti da su postupci specificirani u priručniku organizacije za održavanje usklađeni s Partom 145. i osigurati da odgovorni rukovoditelj potpiše izjavu o obvezi.

3. Nadležno tijelo mora provjeriti da organizacija bude u skladu sa zahtjevima Parta 145.

4. Sastanak s odgovornim rukovoditeljem mora se sazvati najmanje jednom tijekom ispitivanja radi odobrenja kako bi se osiguralo da on/ona u cijelosti razumije značenje odobrenja i razlog za potpisivanje obveze od organizacije da će poštivati postupke specificirane u priručniku.

5. Svi nalazi moraju se potvrditi organizaciji pisanim putem.

6. Nadležno tijelo mora zabilježiti sve nalaze, postupke zaključivanja (postupke potrebne da bi se zaključio neki nalaz) i preporuke.

7. Za početno odobrenje svi nalazi moraju se ispraviti prije nego što se može izdati odobrenje.

145.B.25. Izdavanje odobrenja

1. Nadležno tijelo mora formalno odobriti priručnik i izdati podnositelju zahtjeva potvrdu o odobrenju na Obrascu 3, što uključuje ovlaštenja odobrenja. Nadležno tijelo će izdati potvrdu samo kad je organizacija usklađena s ovim Partom 145.

2. Nadležno tijelo mora naznačiti uvjete odobrenja potvrde o odobrenju na Obrascu 3.

3. Referentni broj mora se uključiti u potvrdu o odobrenju na Obrascu 3 na način specificiran od Agencije.

145.B.30. Nastavak odobrenja

Nastavak odobrenja mora se pratiti u skladu s primjenjivim procesom ‘početno odobrenje’ pod 145.B.20. Osim toga:

1. Nadležno tijelo mora voditi i ažurirati program koji sadrži odobrene organizacije za održavanje pod njegovim nadzorom, datume kad se moraju izvršiti posjete u svrhu audita i kad se takve posjete izvrše.

2. Svaka organizacija mora se u potpunosti preispitati da li je u skladu s Partom 145. u periodima koji ne prelaze 24 mjeseca.

3. Sastanak s odgovornim rukovoditeljem mora se sazvati najmanje jednom u svaka 24 mjeseca kako bi se osiguralo da on/ona ostane informiran/a o značajnim pitanjima koja se pojavljuju prilikom audita.

145.B.35. Izmjene

1. Nadležno tijelo mora primiti obavijest od organizacije o bilo kakvim predloženim promjenama kako je navedeno u 145.A.85.

Nadležno tijelo mora poštivati primjenjive elemente iz stavaka početnog procesa za bilo kakvu promjenu u organizaciji.

2. Nadležno tijelo može propisati uvjete pod kojima organizacija smije poslovati tijekom takvih promjena ukoliko ne odluči da se odobrenje mora privremeno oduzeti.

145.B.40. Dopune priručnika o organizaciji za održavanje (MOE)

1. U slučaju izravnog odobrenja dopuna priručnika, nadležno tijelo mora provjeriti da su postupci specificirani u priručniku usklađeni s Partom 145. prije formalnog obavještavanja odobrene organizacije o odobrenju.

2. U slučaju neizravnog odobrenja dopuna, priručnika, nadležno tijelo mora osigurati da ima odgovarajuću kontrolu nad odobrenjem svih dopuna priručnika.

145.B.45. Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje odobrenja

Nadležno tijelo će:

(a) privremeno oduzeti odobrenje na razumnoj osnovi u slučaju potencijalne prijetnje za sigurnost; ili

(b) privremeno oduzeti, trajno oduzeti ili ograničiti odobrenje prema 145.B.50.

145.B.50. Nalazi

(a) Kada se tijekom audita ili drugim putem pronađu dokazi koji pokazuju nepoštivanje zahtjeva Parta 145., nadležno tijelo mora poduzeti sljedeće postupke:

1. Za nalaze razine 1, moraju se odmah poduzeti koraci od nadležnog tijela kako bi se u cijelosti ili djelomično trajno oduzelo, ograničilo ili privremeno oduzelo, ovisno o opsegu nalaza razine 1, odobrenje organizacije za održavanje, dok ta organizacija ne poduzme uspješni korektivni postupak.

2. Za nalaze razine 2, period za korektivni postupak odobren od nadležnog tijela mora biti onaj koji odgovara prirodi nalaza ali u svakom slučaju početno ne smije biti duži od tri mjeseca. U izvjesnim okolnostima i ovisno o prirodi nalaza nadležno tijelo taj period od tri mjeseca uz uvjet zadovoljavajućeg plana za korektivni postupak dogovorenog od nadležnog tijela.

(b) Poduzet će se koraci od nadležnog tijela da bi se u cijelosti ili djelomično privremeno oduzelo odobrenje u slučaju propusta da se poštuje vremenski plan odobren od nadležnog tijela

145.B.55. Vođenje dokumentacije

1. Nadležno tijelo mora utvrditi sustav za vođenje dokumentacije uz minimalne kriterije za čuvanje koji omogućuje odgovarajuću mogućnost praćenja procesa za izdavanje, nastavak, izmjenu, privremeno ili trajno oduzimanje odobrenja svake pojedinačne organizacije.

2. Dokumentacija mora minimalno uključivati:

(a) zahtjev za odobrenje organizacije, uključujući nastavak istog.

(b) program nadležnog tijela za kontinuirani nadzor uključujući svu dokumentaciju o auditima.

(c) potvrdu o odobrenju za organizaciju uključujući bilo kakvu izmjenu iste.

(d) kopiju programa audita koja navodi datume kad audite mora izvršiti i kad su auditi izvršeni.

(e) kopije sve formalne korespondencije uključujući Obrazac 4 ili njemu odgovarajući.

(f) podatke o bilo kojem (kojim) postupku (postupcima) izuzeća i prisilnog provođenja.

(g) bilo koje druge obrasce za izvješćivanje nadležnog tijela o auditu,

(h) priručnike organizacije za održavanje.

3. Minimalni period čuvanja za gornju dokumentaciju mora biti četiri godine.

4. Nadležno tijelo može odabrati koristiti ili papir ili računalni sustav ili bilo koju kombinaciju obojeg ovisno o odgovarajućoj kontroli.

145.B.60. Izuzeća

Sva izuzeća odobrena u skladu s člankom 10.(3) osnovne Uredbe moraju se zabilježiti i čuvati od nadležnog tijela.

PRILOG I.

Upotreba Obrasca EASA 1 za održavanje

1. OPĆENITO

Potvrda mora biti sukladna priloženom formatu uključujući brojeve blokova u smislu da se svaki blok mora razmjestiti prema rasporedu. Međutim, veličina svakog bloka smije se varirati tako da odgovara pojedinačnoj primjeni, ali ne u takvoj mjeri koja bi potvrdu učinila neprepoznatljivom. Sveukupna veličina potvrde može se značajno povećati ili smanjiti sve dok potvrda ostaje prepoznatljiva i čitljiva. Ukoliko niste sigurni u nešto, konzultirajte svoju državu članicu.

Svi ispisi moraju biti jasni i čitljivi kako bi se omogućilo lako čitanje.

Potvrda mora biti ili tiskana unaprijed ili kompjutorski izrađena, ali u svakom slučaju ispis crta i slova mora biti jasan i čitljiv. Unaprijed tiskani tekst dopušten je u skladu s priloženim modelom, ali nisu dopušteni nikakvi drugi certifikacijski navodi.

Prihvatljivi su engleski i, gdje je to relevantno, jezik (jezici) dotične države članice.

Potvrda se može popuniti na engleskom kad se ista koristi u svrhe izvoza, inače se može popuniti na službenom jeziku (jezicima) dotične države članice.

Podaci koji se moraju unijeti u potvrdu mogu se ispisati strojem/računalom ili ručno štampanim slovima i moraju omogućavati lako čitanje.

Kratice se moraju ograničiti na minimum.

Prostor preostao na poleđini potvrde smije onaj koji sastavlja potvrdu koristiti za bilo koje dodatne informacije, ali u istom ne smiju biti sadržani nikakvi navodi potvrde.

Sve stavke mora pratiti originalna potvrda i mora se uspostaviti veza između potvrde i tih stavki. Organizacija koja je izradila ili održavala dotičnu stavku mora zadržati kopiju potvrde. Kad su format i podaci potvrde u cijelosti kompjutorski izrađeni, dopustivo je, ovisno o prihvaćanju od države članice, zadržati format i podatke potvrde u sigurnoj bazi podataka.

Kad je upotrijebljena jedna potvrda za vraćanje u upotrebu niza stavki i te se stavke kasnije međusobno odvoje, na primjer, preko distributera dijelova, tada takve stavke mora pratiti kopija originalne potvrde, a originalnu potvrdu mora čuvati organizacija koja je primila tu pošiljku stavki. Propust da se zadrži originalna potvrda može učiniti nevažećim status vraćanja tih stavki u upotrebu.

NAPOMENA: Nema ograničenja broja kopija potvrde koji se šalje korisniku ili koji zadržava onaj tko je sastavio potvrdu.

Potvrda koja prati neku stavku može se istoj priložiti tako da je se stavi u omotnicu radi veće trajnosti.

2. POPUNJAVANJE POTVRDE O IZDAVANJU OD STRANE NJENOG SASTAVLJAČA

Osim ako je drugačije navedeno, kako bi dokument bio valjana potvrda, mora postojati unos u sve blokove.

Blok 1 Naziv i zemlja države članice prema čijem je odobrenju potvrda izdana. Te informacije mogu biti tiskane unaprijed.

Blok 2 Unaprijed tiskano ‘Potvrda o Ovlaštenom vraćanju u upotrebu/Obrazac EASA 1’.

Blok 3 Jedinstveni broj bit će unaprijed tiskan u ovom bloku u svrhe kontrole i mogućnosti praćenja potvrde, osim što, u slučaju kompjutorski izrađenog dokumenta, jedinstveni broj ne mora biti ispisan unaprijed kada je računalo programirano da proizvede taj broj.

Blok 4 Puni naziv i adresa plus poštanska adresa ako su različiti nego kod odobrene organizacije koja vraća u upotrebu stavke pokrivene ovom potvrdom. Ovaj blok može biti ispisan unaprijed. Logotipovi itd. su dopušteni ako logotip stane unutar bloka.

Blok 5 Njegova je svrha da upućuje na radni nalog/ugovor/fakturu ili bilo koji drugi interni organizacijski proces tako da se može uspostaviti sustav brzog praćenja.

Blok 6 Taj je blok dat radi praktičnosti za organizaciju koja izdaje potvrdu kako bi omogućio lako upućivanje na Blok 13. ‘Napomene’ putem upotrebe brojeva stavki. Popunjavanje nije obvezno.

Kad se na potvrdi u upotrebu vraća izvjestan veći broj stavki, dopustivo je koristiti zaseban popis koji međusobno upućuje na potvrdu i popis.

Blok 7 Mora se dati naziv ili opis stavke. Prednost se mora dati upotrebi oznake iz Ilustriranog kataloga dijelova (Illustrated Parts Catalogue - IPC).

Blok 8 Navedite kataloški broj. Prednost se mora dati upotrebi oznake iz IPC-a.

Blok 9 Koristi se za označavanje homologiranih proizvoda za koje su stavke vraćene u upotrebu prikladne za ugradnju. Popunjavanje tog bloka je opcionalno, ali, ako se koristi, dopušteni su sljedeći unosi:

(a) Specifični ili serijski zrakoplov, motor, elisa ili model pomoćnog uređaja za napajanje ili upućivanje na lako dostupan katalog ili priručnik koji sadrži takve informacije, na primjer: ‘ A 300’.

(b) ‘Razno’, ako se zna da je prikladan za ugradnju na više od jednog modela homologiranog proizvoda, ukoliko ovlaštena osoba ne želi ograničiti upotrebu na ugradnju nekog određenog modela, kada to mora navesti.

(c) ‘Nepoznato’, ako prikladnost nije poznata, ta je kategorija prvenstveno za upotrebu od organizacije za održavanje.

NAPOMENA: Sve informacije u Bloku 9 ne čine ovlaštenje za ugradnju neke stavke na pojedinačni zrakoplov, motor, elisu ili pomoćni uređaj za napajanje. Korisnik/ugraditelj mora potvrditi putem dokumenata kao što su Katalog dijelova, Servisni bilteni itd. da je dotična stavka prikladna za određenu ugradnju.

Blok 10. Navedite broj stavke koja se vraća u upotrebu.

Blok 11. Navedite Serijski broj stavke i/ili Broj pošiljke, ako je primjenjivo, ako nijedno nije primjenjivo, navedite ‘N/A’ (nije primjenjivo).

Blok 12. Sljedeće riječi u navodnicima, s njihovim definicijama, označavaju njihov status vraćanja u upotrebu. U ovom bloku mora se navesti jedna ili kombinacija tih riječi:

1. REVIDIRANO

Obnavljanje neke stavke kroz provjeru, pregled i zamjenu u skladu s odobrenim standardom[5]* radi produženja vijeka trajanja.

2. PREGLEDANO/PROVJERENO

Ispitivanje neke stavke kako bi se utvrdila sukladnost s odobrenim standardom*.

3. PREINAČENO

Izmjena neke stavke u skladu s odobrenim standardom*.

4. POPRAVLJENO

Obnavljanje neke stavke do stanja upotrebljivosti u skladu s odobrenim standardom*.

5. PROTEKTIRANO

Obnavljanje upotrebljavane gume u skladu s odobrenim standardom*.

6. PONOVNO SASTAVLJENO

Ponovno sastavljanje stavke u skladu s odobrenim standardom*.

Primjer: Elisa nakon prijevoza.

NAPOMENA: Ova odredba koristit će se samo u pogledu stavki koje je originalno u cijelosti sastavio proizvođač u skladu sa zahtjevima za proizvodnju poput onih, ali ne ograničeno na iste, u Partu 21.

Blok 13. U ovom bloku obavezno je navesti sve informacije ili izravno ili putem upućivanja na potkrepljujuću dokumentaciju koja identificira određene podatke ili ograničenja vezana uz stavke koje se vraćaju u upotrebu koja su Korisniku/ugraditelju potrebna kako bi izvršio konačno utvrđivanje plovidbenosti stavke. Informacije moraju biti jasne, potpune i date u obliku i na način koji je odgovarajući u svrhu vršenja takvog utvrđivanja.

Za svaki navod mora se jasno naznačiti na koju se stavku odnosi.

Ako nema nikakvog navoda, upišite ‘Nema navoda’.

Neki primjeri informacija koje se moraju navesti su kako slijedi:

– Identitet i izdanje dokumentacije o održavanju koja se koristi kao odobreni standard.

– Naredbe o plovidbenosti koje su izvršene i/ili je nađeno da su bile izvršene, kako je odgovarajuće.

– Popravci koji su izvršeni i/ili je nađeno da su bili izvršeni, kako je odgovarajuće.

– Izmjene koje su izvršene i/ili je nađeno da su bile izvršene, kako je odgovarajuće.

– Zamjenski dijelovi koji su ugrađeni i/ili dijelovi za koje je nađeno da su bili ugrađeni, kako je odgovarajuće.

– Podaci o dijelovima s ograničenim vijekom trajanja.

– Odstupanja od radnog naloga klijenta.

– Identitet drugog propisa ako nije iz Parta 145.

– Izjave o vraćanju u upotrebu za zadovoljavanje stranih zahtjeva za održavanje.

– Izjave o vraćanju u upotrebu za zadovoljavanje uvjeta međunarodnih sporazuma o održavanju kao što su, ali bez ograničavanja na, kanadski Održavanje prema tehničkom sporazumu (Tehnical Arrangement Maintenance) i američki Bilateralni sporazum o sigurnosti zrakoplovstva (Bilateral Aviation Safety Agreement) — Postupak za primjenu održavanja (Maintenance Implementation Procedure).

Napomena: Posljednja dva navoda daju mogućnost dvostrukog vraćanja u upotrebu od odobrene organizacije za održavanje prema Partu 145. i uz zahtjev prema Partu 145. i uz strani zahtjev za održavanje ili jednostrukog vraćanja u upotrebu uz strani zahtjev za održavanje. Međutim, mora paziti da se označi relevantna kućica (kućice) u bloku 19. kako bi vraćanje u upotrebu bilo važeće.Također mora napomenuti da dvostruko vraćanje u upotrebu zahtijeva da odobrene podatke odobre/prihvate obje države članice i odgovarajuća treća država, a jednostruko vraćanje u upotrebu zahtijeva da odobrene podatke odobri/prihvati samo odgovarajuća treća država.

Blokovi 14., 15., 16., 17. & 18.: Ne smiju se koristiti za poslove održavanja od odobrene organizacije za održavanje prema Partu 145. Ti su blokovi specifično rezervirani za vraćanje u upotrebu/izdavanje potvrde za novo-proizvedene stavke u skladu s Partom 21. i nacionalnim propisima o zrakoplovstvu na snazi prije nego što Part 21 u potpunosti stupi na snagu.

Blok 19. Sadrži potrebnu izjavu o vraćanju u upotrebu za svo održavanje od odobrene organizacije za održavanje prema Partu 145. Kada se u upotrebu vraća održavanje koje nije iz Parta 145., blok 13. mora specificirati određeni nacionalni propis. U svakom slučaju mora se označiti odgovarajuća kućica kako bi se potvrdilo vraćanje u upotrebu.

Izjava na potvrdi ‘osim kako je drugačije specificirano u bloku 13.’ namijenjena je za rješavanje sljedećih situacija;

(a) Slučaj kad se održavanje nije moglo dovršiti.

(b) Slučaj kad je održavanje odstupalo od standarda traženog u Partu 145.

(c) Slučaj kad je održavanje izvršeno u skladu sa zahtjevom koji nije iz Parta 145.

Što god da je slučaj ili kombinacija slučajeva, to se mora specificirati u bloku 13.

Blok 20. Za potpis ovlaštenog osoblja ovlaštenog od odobrene organizacije za održavanje prema Partu 145. Taj se potpis može kompjutorski ispisati ovisno o tome da se država članica uvjerila da samo potpisnik može dati nalog računalu i da nije moguće staviti potpis na prazni kompjutorski izrađeni obrazac.

Blok 21 Referentni broj odobrene organizacije za održavanje prema Partu 145. dodijeljen od države članice.

Blok 22 Štampano ime potpisnika iz Bloka 20. i osobna referenca za ovlaštenje.

Blok 23 Datum potpisivanja vraćanja u upotrebu iz Bloka 19., (dan/mjesec/godina). Mjesec se mora navesti slovima, npr. sij., velj., ožu. itd. Vraćanje u upotrebu mora se potpisati kod ‘dovršenja održavanja’.

Napominjemo da su Navodi o odgovornosti korisnika na poleđini ove potvrde. Ti navodi mogu se dodati na prednju stranu potvrde ispod donje crte tako da se smanji dubina obrasca.

1. Nadležno tijelo za odobrenje / zemlja

(1. Approving Competent Authority/Country)

POTVRDA O OVLAŠTENOM VRAĆANJU U UPOTREBU
(AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE)
OBRAZAC EASA 1
(EASA FORM 1)

3. Broj za praćenje obrasca

(3. Form Tracking Number)

4. Ime i adresa odobrene organizacije:

(4. Approved Organisation Name and Address:)

5. Radni nalog/ugovor/

Faktura

(5. Work order/Contract/Inovice)

6. Stavka

(6. Item)

7. Opis

(7. Description)

8. Kataloški broj

(8. Part No)

9. Prikladnost *

(9. Eligibility*)

10. Kol.

(10. Qty.)

11. Serijski br./br. Pošiljke

(11. Serial/Batch No)

12. Status/radovi

(12. Status/Work)

13. Napomene

(13. Remarks)

14. Potvrđuje da su gore navedene stavke provedene u skladu sa:

(14. Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to:)

☐ odobrenim podacima za dizajn i u stanju su za siguran rad

(☐ approved design data and are in codition for safe operation)

☐ neodobrenim podacima za dizajn specificiranim u bloku 13.

(☐ non-approved design data specified in block 13)

19. ☐ Vraćanje u upotrebu prema Partu 145.A.50.

☐ Drugi propis specificiran
u bloku 13.

(19. ☐ Part-145.A.50 Release to Service)

(☐ Other regulation specified
in block 13)

Potvrđuje se da su, ukoliko se ne specificira drugačije u bloku 13, radovi detaljno navedeni u bloku 12. i opisani u bloku 13. izvršeni u skladu s Partom 145. i da se u pogledu radova te stavke smatraju spremnim za vraćanje u upotrebu.

(Certifies that unless otherwise specified in block 13, the work identified in block 12 and described in block 13, was accomplished in accordance with Part-145 and in respect to that work the items are considered ready for release to service.)

15. Ovlašteni potpis

(15. Authorised Signature)

16. Broj odobrenja/ovlaštenja

(16. Approval/Authorisation Number)

20. Ovlašteni potpis

(20. Authorised Signature)

21. Ref. br. Potvrde/Odobrenja

(21. Certificate/Approval Ref. No)

17. Ime

(17. Name)

18. Datum (dan/mjesec/godina)

(18. Date (d/m/y))

22. Ime

(22. Name)

23. Datum (dan/mjesec/godina)

(23. Date (d/m/y))

Obrazac EASA 1 - Izdanje 1

EASA Form 1-Issue 1* Ugraditelj mora provjeriti sukladnost s primjenjivim tehničkim podacima

*Installer must cross-check eligibility with applicable technical data

Potvrda o ovlaštenom vraćanju u upotrebu

Obrazac EASA 1

ODGOVORNOSTI KORISNIKA/UGRADITELJA

Napomena:

1. Važno je razumjeti da samo postojanje dokumenta ne predstavlja automatski i ovlaštenje za instaliranje dijela/ komponente/sklopa.

2. Kada korisnik/ugraditelj postupa u skladu s nacionalnim propisima tijela za plovidbenost drugačijeg od tijela za plovidbenost specificiranog u bloku 1 potrebno je da korisnik/ugraditelj osigura njegovo/njeno tijelo za plovidbenost prihvati dijelove/komponente /sklopove tijela za plovidbenost specificiranog u bloku 1.

3. Izjave 14. i 19. ne čine potvrdu o ugradnji. U svim slučajevima dokumentacija o održavanju zrakoplova mora sadržavati potvrdu o ugradnji izdanu u skladu s nacionalnim propisima od korisnika/ugraditelja prije nego što zrakoplov smije letjeti.

PRILOG II.

Klase odobrenja i sustav ovlaštenja unutar odobrenja organizacije

1. Osim kako je drugačije navedeno za najmanju organizaciju u stavku 12, Tabela 1 prikazuje puni opseg odobrenja mogućih prema pododjeljku 145. u standardiziranom obliku. Organizaciji se mora dodijeliti odobrenje koje se kreće od jedne klase i ovlaštenja s ograničenjima do svih klasa i ovlaštenja s ograničenjima.

2. Osim Tabele 1 odobrenu organizaciju za održavanje prema pododjeljku 145. traži se prema 145.A.20. da naznači opseg radova u priručniku organizacije za održavanje. Vidjeti također i stavak 11.

3. Unutar klase (klasa) i (jednog ili više) ovlaštenja odobrenja koje dodjeljuje država članica, opseg radova specificiranih u priručniku organizacije za održavanje definira točna ograničenja odobrenja. Stoga je od osnovne važnosti da klasa (klase) i (jedno ili više) ovlaštenja odobrenja i opseg radova organizacije budu kompatibilni.

4. Ovlaštenje kategorije klase A znači da odobrena organizacija za održavanje prema pododjeljku 145. smije obavljati održavanje na zrakoplovu i bilo koje komponente (uključujući motore/APU-e) samo dok su takvi dijelovi ugrađeni na zrakoplov osim kad se takve komponente mogu privremeno izvaditi radi održavanja kad je takvo skidanje izričito dopušteno priručnikom za održavanje zrakoplova kako bi se poboljšao pristup radi održavanja ovisno o kontrolnom postupku u priručniku organizacije za održavanje prihvatljivom za državu članicu. Dio o ograničenju će specificirati opseg takvog održavanja navodeći pritom opseg odobrenja.

5. Ovlaštenje kategorije klase B znači da odobrena organizacija za održavanje prema pododjeljku 145. smije obavljati održavanje na neugrađenom motoru/APU-u (‘Pomoćni uređaj za napajanje’) i komponentama za motor/APU samo dok su takvi dijelovi ugrađeni u motor/APU osim kad se takve komponente mogu privremeno izvaditi radi održavanja kad je takvo skidanje izričito dopušteno priručnikom za motor/APU kako bi se poboljšao pristup radi održavanja. Dio o ograničenju će specificirati opseg takvog održavanja navodeći pritom opseg odobrenja. Odobrena organizacija za održavanje prema pododjeljku 145. s ovlaštenjem kategorije klase B smije također izvoditi održavanje na ugrađenom motoru prilikom ‘baznog’ i ‘linijskog’ održavanja ovisno o kontrolnom postupku u priručniku organizacije za održavanje. Opseg radova iz priručnika organizacije za održavanje mora odražavati takvu aktivnost gdje to država članica dopušta.

6. Ovlaštenje kategorije klase C znači da odobrena organizacija za održavanje prema pododjeljku 145. smije obavljati održavanje na neugrađenim komponentama (isključujući motore i APU-e) namijenjenim za ugradnju na zrakoplov ili u motor/APU. Dio o ograničenju će specificirati opseg takvog održavanja navodeći pritom opseg odobrenja. Odobrena organizacija za održavanje prema pododjeljku 145. s ovlaštenjem kategorije klase C smije također izvoditi održavanje na ugrađenoj komponenti motora prilikom baznog i linijskog održavanja ili u objektima za održavanje motora/APU-a ovisno o kontrolnom postupku u priručniku organizacije za održavanje. Opseg radova iz priručnika organizacije za održavanje mora odražavati takvu aktivnost koju je država članica dopustila.

7. Ovlaštenje kategorije klase D je samostalno ovlaštenje za klasu koje nije nužno vezano uz specifični zrakoplov, motor ili druge komponente. Ovlaštenje D1 — provjera bez razaranja (Non-Destructive Testing - NDT) je potrebno samo za odobrenu organizaciju za održavanje prema pododjeljku 145. koja izvodi NDT kao posebni zadatak za neku drugu organizaciju. Odobrena organizacija za održavanje prema pododjeljku 145. s ovlaštenjem klase A u kategoriji A ili B ili C smije obavljati NDT na proizvodima koje održava uz uvjet da priručnik organizacije za održavanje sadrži NDT postupke, bez potrebe za ovlaštenjem klase D1.

8. Ovlaštenja kategorije klase A daljnje su podijeljena na ‘Bazno’ i ‘Linijsko’ održavanje. Odobrena organizacija za održavanje prema pododjeljku 145. može biti odobrena ili za ‘Bazno’ ili ‘Linijsko’ održavanje ili za oboje. Mora napomenuti da ‘linijski’ objekti smješteni u glavnim baznim objektima zahtijevaju odobrenje za ‘linijsko’ održavanje.

9. Dio o ‘ograničenju’ namijenjen je da državi članici dâ maksimalnu fleksibilnost za prilagođavanje odobrenja određenoj konkretnoj organizaciji. Tabela 1 specificira moguće tipove ograničenja i, premda je održavanje navedeno zadnje u svakom ovlaštenju klase, prihvatljivo je istaknuti zadatak održavanja umjesto tipa ili proizvođača zrakoplova ili motora, ako to organizaciji više odgovara. Primjer mogu biti instalacije i održavanje sustava avionike.

10. Tabela 1 upućuje na seriju, tip i grupu u dijelu o ograničenju kod klase A i. B. Serija znači serija specifičnog tipa kao što su serije Airbus 300 ili 310 ili 319 ili Boeing 737-300 ili seriju RB211-524 itd. Tip znači specifični tip ili model kao što su Airbus tipa 310-240 ili RB 211-524 B4. Može se navesti bilo koji broj serija ili tipova. Grupa znači na primjer jednomotorni klipni zrakoplov Cessna ili klipni motori Lycoming bez kompresora itd.

11. Kad se koristi dužu listu ovlaštenja (capability list) koja može podlijegati naknadnim izmjenama, onda takve izmjene moraju biti u skladu s postupkom prihvatljivim za državu članicu i uključenim u priručnik organizacije za održavanje. Postupak se mora odnositi na pitanja o tome tko je odgovoran za kontrolu izmjene liste ovlaštenja (capability list) i aktivnosti koje se moraju poduzeti za izmjene. Takve aktivnosti uključuju poštivanje pododjeljka 145. za proizvode ili usluge dodane u listu.

12. Odobrena organizacija za održavanje prema pododjeljku 145. koja zapošljava samo jednu osobu i za planiranje i za izvršavanje svog održavanja može imati samo ograničeni opseg ovlaštenja odobrenja. Maksimalna dopustiva ograničenja su:-

KLASA ZRAKOPLOVA

(CLASS AIRCRAFT)

OVLAŠTENJE A2 AVIONI

(RATING A2 AEROPLANES)

S KLIPNIM MOTOROM LINIJSKO I BAZNO 5700 KG I MANJI

(PISTON ENGINED LINE&BASE 5700 KG AND BELOW)

KLASA ZRAKOPLOVA

(CLASS AIRCRAFT)

OVLAŠTENJE A2 AVIONI

(RATING A2 AEROPLANES)

S TURBINSKIM MOTOROM LINIJSKO 5700 KG I MANJI

(TURBINE ENGINED LINE 5700 KG AND BELOW)

KLASA ZRAKOPLOVA

(CLASS AIRCRAFT)

OVLAŠTENJE A3 HELIKOPTERI

(RATING A3 HELICOPTERS)

JEDNOMOTORNI LINIJSKO I BAZNO MANJI OD 3175 KG

(SINGLE ENGINED LINE&BASE LESS THAN 3175 KG)

KLASA ZRAKOPLOVA

(CLASS AIRCRAFT)

OVLAŠTENJE A4 ZRAKOPLOVI OSIM A1, A2 i A3

(RATING A4 AIRCRAFT OTHER THAN A1, A2 AND A3)

BEZ OGRANIČENJA

(NO LIMITATION)

KLASA MOTORA

(CLASS ENGINES)

OVLAŠTENJE B2 KLIP

(RATING B2 PISTON)

MANJI OD 450 KS

(LESS THAN 450 HP)

OVLAŠTENJE ZA KLASU KOMPONENTI UMJESTO ZA KOMPLETNE MOTORE ILI APU-E

(CLASS COMPONENTS RATING OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs)

C1 DO C20

(C1 TO C20)

PREMA LISTI OVLAŠTENJA

(AS PER CAPABILITY LIST)

SPECIJALIZIRANA KLASA

(CLASS SPECIALISED)

D1 NDT

(D1 NDT)

NDT METODA (METODE) MORA (MORAJU) SE SPECIFICIRATI

Mora napomenuti da takva organizacija može biti dalje ograničena od nadležnog tijela u opsegu odobrenja ovisno o sposobnosti pojedinačne organizacije.

Tabela 1

KLASA

(CLASS)

OVLAŠTENJE

(RATING)

OGRANIČENJE

(LIMITATION)

BAZNO

(BASE)

LINIJSKO

(LINE)

ZRAKOPLOV

A1 Avioni/ iznad 5.700 kg i manji

(A1 Aeroplanes/above 5700 kg)

Mora navesti avion/seriju ili tip aviona i/ili zadatak (zadatke) održavanja

(Will state aeroplane/series or type and/or the maintenance task(s))

(AIRCRAFT)

A2 Avioni/ 5.700 kg i manji

(A2 Aeroplanes/5700 kg and below)

Mora navesti avion/proizvođača ili grupu ili seriju ili tip aviona i/ili zadatke održavanja

(Will state aeroplane/manufacturer or group or series or type and/or the maintenance tasks)

A3 Helikopteri

(A3 Helicopters)

Mora navesti proizvođača ili grupu ili seriju ili tip helikoptera i/ili zadatak (zadatke) održavanja

(Will state helicopter manufacturer or group or series or type and/or the maintenance task(s))

A4 Zrakoplovi osim Al, A2 i A3

(A4 Aircraft other than A1, A2 and A3)

Mora navesti seriju ili tip zrakoplova i/ili zadatak (zadatke) održavanja

(Will state aircraft series or type and/or the maintenance task(s))

MOTORI

Bl Turbina

(B1 Turbine)

Mora navesti seriju ili tip motora i/ili zadatak (zadatke) održavanja

(Will state engine series or type and/or the maintenance task(s))

(ENGINES)

B2 Klip

(B2 Piston)

Mora navesti proizvođača ili grupu ili seriju ili tip motora i/ili zadatak (zadatke) održavanja

(Will state engine manufacturer or group or series or type and/or the maintenance task(s))

B3 APU

(B3 APU)

Mora navesti proizvođača ili seriju ili tip motora i/ili zadatak (zadatke) održavanja

(Will state engine manufacturer or series or type and/or the maintenance task(s))

KLASA

(CLASS)

OVLAŠTENJE

(RATING)

OGRANIČENJE

(LIMITATION)

BAZNO

(BASE)

LINIJSKO

(LINE)

KOMPONENTE OSIM KOMPLETNIH MOTORA ILI APU-a

CI Klimatizacija i održavanje pritiska

(C1 Air Cond&Press)

Mora navesti tip zrakoplova ili proizvođača zrakoplova ili proizvođača komponenti ili određene komponentei/ili uputiti na listu ovlaštenja u priručniku i/ili na zadatak (zadatke) održavanja

(Will state aircraft type or aircraft manufacturer or component manufacturer or

C2 Automatika leta

(C2 Auto Flight)

C3 Komunikacija i navigacija

(C3 Comms and Nav)

the particular component and/or cross refer to a capability list in the exposition and/or the maintenance task(s))

(COMPONENTS

C4 Vrata – otvori

(C4 Doors-Hatches)

OTHER THAN

C5 Električni sustav

(C5 Electrical Power)

COMPLETE

C6 Oprema

(C6 Equipment)

ENGINES OR APUs)

C7 Motor — APU

(C7 Engine-APU)

C8 Komande leta

(C8 Flight Controls)

C9 Gorivo – konstrukcija (zmaj) zrakoplova

(C9 Fuel-Airframe)

C10 Helikopter — rotori

(C10 Helicopter-Rotors)

C11 Helikopter – prijenos

(C11 Helicopter-Trans)

C12 Hidraulika

(C12 Hydraulic)

C13 Instrumenti

(C13 Instruments)

C14 Podvozje

(C14 Landing Gear)

C15 Kisik

(C15 Oxygen)

C16 Elise

(C16 Propellers)

C17 Zračni sustav

(C17 Pneumatic)

C18 Zaštita od leda/kiše/požara

(C18 Protection ice/rain/fire)

C19 Prozori

(Č19 Windows)

C20 Struktura

(C20 Structural)

SPECIJALIZIRANE USLUGE

(SPECIALISED SERVICES)

Dl Provjera bez razaranja

(D1 Non-Destructive Testing)

Mora navesti pojedinačnu (pojedinačne) NDT metodu (metode)

(Will state particular NDT method(s))

PRILOG III.

Stranica 1 od

(Page 1 of)

DRŽAVA ČLANICA
(MEMBER STATE)

član

Europske agencije za zrakoplovnu sigurnost
(a member of the European Aviation Safety Agency)

POTVRDA O ODOBRENJU
(APPROVAL CERTIFICATE)

OZNAKA:
(REFERENCE:)

Prema Uredbi Komisije (EZ) br. 2042/2003. koja je trenutno na snazi i prema niže specificiranim uvjetima, država članica ovime odobrava

(Pursuant to Commission Regulation (EC) No 2042/2003 for the time being in force and subject to the conditions specified below, the Member State hereby certifies:)

[IME TVRTKE] ORGANIZACIJU ZA ODRŽAVANJE
([COMPANY NAME] MAINTENANCE ORGANISATION)

kao organizaciju za održavanje kako je navedeno u Partu 145. odobrenu za održavanje proizvoda navedenih u priloženoj dopuni odobrenja i izdavanje odnosnih potvrda o vraćanju u upotrebu uz korištenje gornje reference.

(as a Part-145 maintenance organisation approved to maintain the products listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to service using the above reference.)

UVJETI:

(CONDITIONS:)

1. Ovo odobrenje je ograničeno na ono specificirano u dijelu priručnika odobrene organizacija za održavanje prema Partu 145. koji se odnosi na opseg odobrenja, te

(1. This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the Part-145 approved maintenance organisation exposition, and)

2. Ovo odobrenje zahtijeva usklađenost s postupcima specificiranim u priručniku odobrene organizacija za održavanje prema Partu 145., te

(2. This approval requires compliance with the procedures specified in the Part-145 approved maintenance organisation exposition, and)

3. Ovo odobrenje je važeće dok je organizacija za održavanje u skladu s Partom 145.

(3. This approval is valid whilst the approval maintenance organisation remains in compliance with Part-145.)

4. Ovisno o udovoljavanju gornjih uvjeta, ovo odobrenje ostat će na snazi kroz neograničeni period vremena ukoliko odobrenje ne bude prethodno vraćeno, zamijenjeno, privremeno oduzeto ili trajno oduzeto.

(4. Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration until the approval is surrendered, superseded, suspended or revoked.)

Datum izdavanja: .................................................................. Potpisao:

(Date of issue:) (Signed:)

Datum priložene dopune Odobrenja: .................................... (opcionalno) ......................................... Za nadležno tijelo

(Date of attached schedule of Approval:) (optional) (For the competent authority)

Obrazac EASA 3 Stranica 2 od

(Page 2 of)

PLAN ODOBRENJA
(APPROVAL SCHEDULE)

Naziv organizacije: [IME TVRTKE] ORGANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE

(Organisation name:) [COMPANY NAME] MAINTENANCE ORGANISATION)

Oznaka: M/S.001.

(Reference: M/S.001)

KLASA

(CLASS)

OVLAŠTENJE

(RATING)

OGRANIČENJE

(LIMITATION)

BAZNO

(BASE)

LINIJSKO

(LINE)

ZRAKOPLOV

(AIRCRAFT)

A1: Avioni /iznad 5700 kg

(A1 aeroplanes/ above 5 700 kg)

Serija Airbus A310-200

(Airbus A310-200 Series)

X

X

A2: Avioni /zračni brodovi 5700 kg i manji

(A2 aeroplanes/ airships 5 700 kg and below)

Serija DHC-6 Twin Otter

(DHC-6 Twin Otter Series)

X

MOTORI

(ENGINES)

B1: Turbina

(B1 Turbine)

Serija PT6A

(PT6A Series)

KOMPONENTE OSIM KOMPLETNIH MOTORA ILI APU-a

C1: Klimatizacija i održavanje pritiska

(C1 Air Cond&Press)

Airbus A310-200

C2: Automatika leta

(C2 Auto flight)

Sperry

(COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs)

C5: Električni sustav

(C5 Electrical Power)

Airbus A310-200& DHC-6

C6: Oprema

(C6 Equipment)

Airbus & Za slučaj opasnosti DHC-6

(Airbus&DHC-6 Emergency)

C7: Motor—APU

(C7 Engine – APU)

Kontrola goriva PT6A

(PT6A Fuel Control)

C16: Elise

(C16 Propellors)

S fiksnim korakom i DHC-6

(Fixed pitch and DHC-6)

SPECIJALIZIRANE USLUGE

(SPECIALISED SERVICES)

D1: Pregled bez razaranja

(D1 Non-Destructive Inspection)

Svi tipovi

(All Types)

Ova dopuna Odobrenja ograničena je na one proizvode i aktivnosti specificirane u dijelu s opsegom odobrenja sadržanim u priručniku odobrene organizacije za održavanje prema Partu 145.

(This approval schedule is limited to those products and activities specifies in the scope of approval section contained in Part-145 approved maintenance organisation exposition,)

Oznaka: ....................................................................................................................

(Reference:)

Datum izdavanja: ...................................................................................................

(Date of issue:)

Potpisao: ...................................................................................................................

(Signed:)

Za nadležno tijelo

(For the competent authority)

PRILOG IV.

Uvjeti za korištenje osoblja koje nije kvalificirano prema Partu 66. u skladu s 145.A.30.(J)1 i 2

1. Ovlašteno osoblje u skladu sa sljedećim uvjetima zadovoljit će namjeru iz 145.A.30.(j)(1) i (2):

(a) Osoba mora imati dozvolu ili ovlaštenje ovlaštenog osoblja izdano prema Nacionalnim propisima zemlje u skladu sa ICAO, Aneksom 1.

(b) Opseg radova osobe ne smije prelaziti opseg radova definiran Nacionalnom dozvolom/ovlaštenjem za ovlašteno osoblje.

(c) Osoba mora pokazati da je primila obuku o ljudskim faktorima i propisima o plovidbenosti kako je specificirano u Partu 66.

(d) Osoba mora dokazati pet godina iskustva na održavanju za ovlašteno osoblje za linijsko održavanje i osam godina za ovlašteno osoblje za bazno održavanje. Međutim, one osobe čiji ovlašteni zadaci ne prelaze one od osoblja koje izdaje potvrde iz Parta 66. kategorija A, mora dokazati samo tri godine iskustva u održavanju.

(e) Ovlašteno osoblje za linijsko održavanje i osoblje za podršku za bazno održavanje mora dobiti obuku iz tipa na razini koja odgovara Partu 66. Prilog III. razina 3 za svaki zrakoplov za koji je ovlašteno provesti postupak potvrde. Međutim, one osobe čiji ovlašteni zadaci ne prelaze one od ovlaštenog osoblja iz Parta 66. kategorija A, može umjesto kompletne obuke za tip dobiti obuku za zadatak.

(f) Ovlašteno osoblje za bazno održavanje mora dobiti obuku iz tipa na razini koja odgovara najmanje Partu 66. Prilog III. razina 1 za svaki zrakoplov za koji je ovlašteno provesti postupak potvrde.

2. Zaštićena prava

(a) 145.A.30.(j)(1) i (2) osoblje prije stupanja na snagu Parta 66. smije nastaviti provoditi svoje ovlasti bez potrebe poštivanja stavka 1(c) do 1(f).

(b) Međutim, nakon tog datuma, bilo koje ovlašteno osoblje koje je spremno proširiti opseg svojeg ovlaštenja tako da uključuje dodatne ovlasti mora poštivati gornju točku 1.

(c) Bez obzira na gornji podstavak 2(b), u slučaju dodatne obuke za tip, ne traži se poštivanje gornjeg stavka 1(c) i 1(d).

ANEKS III.

(Part 66.)

66.1

U svrhu ovog Parta, nadležno tijelo bit će tijelo koje je imenovala država članica kojoj osoba podnosi zahtjev za izdavanje dozvola za održavanje zrakoplova.

DIO A

Pododjeljak A
DOZVOLA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA ZA AVIONE I HELIKOPTERE

66.A.1 Opseg

(a) Ovaj dio utvrđuje zahtjeve za izdavanje dozvole za održavanje zrakoplova i uvjete njenog važenja i upotrebe, za avione i helikoptere sljedećih kategorija:

– Kategorija A

– Kategorija B1

– Kategorija B2

– Kategorija C

(b) Kategorije A i Bl dalje se dijele u potkategorije u odnosu na kombinacije aviona, helikoptera, turbinskih i klipnih motora. Potkategorije su:

– Al i B 1.1 Avioni, turbinski

– A2 i B 1.2 Avioni, klipni

– A3 i B 1.3 Helikopteri, turbinski

– A4 i B1.4 Helikopteri, klipni

66.A.10. Zahtjev

Zahtjev za dozvolu za održavanje zrakoplova ili dopunu takve dozvole mora se dati na Obrascu EASA 19 i na način utvrđen od nadležnog tijela i mora se predati istome. Zahtjev za dopunu dozvole za održavanje zrakoplova mora se dati nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu za održavanje zrakoplova.

66.A.15. Kvalificiranost

Podnositelj zahtjeva za dozvolu za održavanje zrakoplova mora imati najmanje 18 godina.

66.A.20. Ovlasti

(a) Ovisno o usklađenosti sa stavkom (b), vrijedit će sljedeće ovlasti:

1. Dozvola za održavanje zrakoplova kategorije A dopušta imatelju iste da izdaje potvrde o vraćanju u upotrebu nakon manjeg planiranog linijskog održavanja i jednostavnog ispravljanja kvarova unutar ograničenja zadataka specifično odobrenih u ovlaštenju. Ovlasti za izdavanje potvrde moraju biti ograničene na radove koje je imatelj dozvole osobno izvršio u organizaciji prema Partu 145.

2. Dozvola za održavanje zrakoplova kategorije B1 dopustit će imatelju iste da izdaje potvrde o vraćanju u upotrebu nakon održavanja, uključujući konstrukciju zrakoplova, pogonsku grupu i mehanički i električni sustav. Zamjena zamjenjivih elemenata iz avioničke linije, koja zahtijeva jednostavne provjere kako bi se potvrdila njihova upotrebljivost, također će biti uključena u te ovlasti. Kategorija Bl automatski će uključivati odgovarajuću potkategoriju A.

3. Dozvola za održavanje zrakoplova kategorije B2 dopustit će imatelju iste da izdaje potvrde o vraćanju u upotrebu nakon održavanja na sustavu avionike i električnom sustavu.

4. Dozvola za održavanje zrakoplova kategorije C dopustit će imatelju iste da izdaje potvrde o vraćanju u upotrebu nakon baznog održavanja na zrakoplovu. Te ovlasti primjenjuju se na zrakoplov u cijelosti u organizaciji prema PART-u 145.

(b) Imatelj dozvole za održavanje zrakoplova ne smije upotrebljavati ovlasti za izdavanje potvrda osim:

1. u skladu s primjenjivim zahtjevima Parta M i/ili Parta 145.

2. ako je u prethodnom dvogodišnjem periodu imao/imala šest mjeseci iskustva na održavanju u skladu s ovlastima danim dozvolom za održavanje zrakoplova ili je zadovoljio/zadovoljila obvezu za izdavanje odgovarajućih ovlasti.

3. je u stanju čitati, pisati i komunicirati na razumljivoj razini na jeziku (jezicima) na kojem (kojima) je napisana tehnička dokumentacija i procedure potrebne za izdavanja potvrda o vraćanju u upotrebu.

66.A.25. Zahtijevano osnovno znanje

(a) Podnositelj zahtjeva za neku dozvolu za održavanje zrakoplova ili dodavanje kategorije ili potkategorije takvoj dozvoli za održavanje mora pokazati, putem ispitivanja, razinu znanja iz odgovarajućih modula predmeta u skladu s Prilogom I. ovom Partu.

Ispite iz osnovnog znanja mora izvršiti organizacija za obuku koja je odgovarajuće odobrena prema Partu 147. ili od nadležnog tijela.

(b) Dat će se potpuno ili djelomično priznanje u odnosu na zahtijevano osnovno znanje i prateći ispit za bilo koju drugu tehničku kvalifikaciju koja se od nadležnog tijela smatra njemu odgovarajućom prema standardu znanja iz ovog Parta. Takva priznanja moraju se utvrditi u skladu s dijelom B, pododjeljak E ovog odjeljka.

66.A.30. Zahtijevano iskustvo

(a) Podnositelj zahtjeva za dozvolu za održavanje zrakoplova mora imati stečeno:

1. za kategoriju A i potkategorije B1.2 i B1.4:

(i) tri godine praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se operira (operating aircraft) ako podnositelj zahtjeva nema nikakvu prethodnu relevantnu tehničku obuku; ili

(ii) dvije godine praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se operira (operating aircraft) i završenu obuku koja se smatra relevantnom od nadležnog tijela kao kvalificirani radnik u tehničkoj struci; ili

(iii) jednu godinu praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se operira i završen odobreni tečaj osnovne obuke prema Partu 147.

2. za kategoriju B2 i potkategorije Bl.l i B1.3:

(i) pet godina praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se operira ako podnositelj zahtjeva nema nikakvu prethodnu relevantnu tehničku obuku; ili

(ii) tri godine praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se operira i završenu obuku koja se smatra relevantnom od nadležnog tijela kao kvalificirani radnik u tehničkoj struci; ili

(iii) dvije godine praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se operira i završen odobreni tečaj osnovne obuke prema Partu 147.

3. za kategoriju C u pogledu velikih zrakoplova:

(i) tri godine iskustva provođenja ovlasti kategorija B1.1, B1.3 ili B2 na velikim zrakoplovima ili prema Partu 145. B1.1, B1.3 ili B2 osoblje za podršku, ili kombinacija oboje; ili

(ii) pet godina iskustva provođenja ovlasti kategorija B1.2 ili B 1.4 na velikim zrakoplovima ili prema Partu 145. B1.2 ili B1.4 osoblje za podršku ili kombinacija oboje; ili

4. za kategoriju C u pogledu ne-velikih zrakoplova:

tri godine iskustva provođenja ovlasti kategorija B1 ili B.2 na ne-velikim zrakoplovima ili prema Part–u 145. Bl ili B.2 osoblje za podršku ili kombinacija oboje; ili

5. za kategoriju C stečeno akademskim putem:

podnositelj zahtjeva koji ima akademsku titulu iz neke tehničke discipline, od sveučilišta ili neke druge ustanove visokog obrazovanja priznate od nadležnog tijela, tri godine radnog iskustva u okruženju održavanja civilnih zrakoplova na reprezentativnom odabiru zadataka izravno povezanih s održavanjem zrakoplova uključujući šest mjeseci nadgledanja zadataka baznog održavanja.

(b) Podnositelj zahtjeva za dopunu dozvole za održavanje zrakoplova mora imati minimalno zahtijevano iskustvo iz održavanja civilnih zrakoplova odgovarajuće za dodatnu kategoriju ili potkategoriju dozvole za koju je predan zahtjev kako je definirano u Prilogu IV. ovom Partu.

(c) Za kategoriju A, Bl i B2 iskustvo mora biti praktično što znači uključenost u reprezentativni pregled zadataka održavanja na zrakoplovu.

(d) Za sve podnositelje zahtjeva, najmanje jedna godina zahtijevanog iskustva mora biti nedavno iskustvo održavanja na zrakoplovu kategorije/potkategorije za koju se traži početna dozvola za održavanje zrakoplova. Za naknadne dodatke kategorije/potkategorije postojećoj dozvoli za održavanje zrakoplova, zahtijevano dodatno nedavno iskustvo iz održavanja može biti manje od jedne godine, ali mora biti najmanje tri mjeseca. Zahtijevano iskustvo mora ovisiti o razlici između kategorije/potkategorije dozvole koju osoba ima i koju je zatražila. Takvo dodatno iskustvo mora biti tipično za novu kategoriju/potkategoriju dozvole koja se traži.

(e) Bez obzira na stavak (a), iskustvo na održavanju zrakoplova stečeno izvan okruženja održavanja civilnih zrakoplova mora se prihvatiti kada je takvo održavanje odgovarajuće onome koje se traži ovim Partom kako je utvrđeno od nadležnog tijela. Međutim, tražit će se dodatno iskustvo održavanja civilnih zrakoplova kako bi se osiguralo razumijevanje okruženja održavanja civilnih zrakoplova.

66.A.40. Kontinuirano važenje dozvole za održavanje zrakoplova

(a) Dozvola za održavanje zrakoplova postaje nevažeća nakon pet godina nakon njenog posljednjeg izdavanja ili dopune, ukoliko imatelj iste ne podnese svoju dozvolu za održavanje zrakoplova nadležnom tijelu koje ju je izdalo kako bi se potvrdilo da su informacije sadržane u dozvoli iste kao one sadržane u dokumentaciji nadležnog tijela, prema 66.B.120.

(b) Bilo koje ovlasti za izdavanje potvrde zasnovane na dozvoli za održavanje zrakoplova postaju nevažeće čim je dozvola za održavanje zrakoplova nevažeća.

(c) Dozvola za održavanje zrakoplova valjana je samo kad je izdana i/ili dopunjena od nadležnog tijela i kad je imatelj potpisao dokument.

66.A.45. Obuka i ovlaštenja za tip/zadatak

(a) Imatelj dozvole za održavanje zrakoplova kategorije A može provoditi ovlasti za izdavanje potvrde za specifični tip zrakoplova nakon zadovoljavajućeg završetka obuke za relevantni zadatak za zrakoplove kategorije A koju je izvršila odgovarajuće odobrena organizacija prema Partu 145. ili Partu 147. Obuka mora uključivati izravnu praktičnu obuku i teoretsku obuku kako je odgovarajuće za svaki ovlašteni zadatak. Zadovoljavajuće završena obuka mora se pokazati kroz ispit i/ili ocjenu na radnom mjestu izvršenu od odgovarajuće odobrene organizacije prema Partu 145. ili Partu 147.

(b) Osim kako je drugačije specificirano u stavku (g), imatelj dozvole za održavanje zrakoplova kategorije Bl, B2 ili C smije provoditi ovlasti za izdavanje potvrde za specifični tip zrakoplova kada dozvola za održavanje zrakoplova ima odgovarajuće ovlaštenje za tip zrakoplova.

(c) Osim kako je drugačije specificirano u stavku (h), ovlaštenja se smiju dati nakon zadovoljavajućeg završetka obuke za tip zrakoplova relevantne kategorije Bl, B2 ili C odobrene od nadležnog tijela ili izvršene od odgovarajuće odobrene organizacije za obuku za održavanje prema Partu 147.

(d) Odobrena obuka za tip kategorije Bl i B2 mora uključivati teoretske i praktične elemente i sastojati se od odgovarajuće nastave vezane uz ovlasti prema 66.A.20.(a). Teoretska i praktična obuka mora biti usklađena s Prilogom III. ovom Partu.

(e) Odobrena obuka za tip kategorije C mora biti usklađena s Prilogom III. ovom Partu. U slučaju osobe C kategorije kvalificirane time što ima akademsku titulu kako je specificirano u 66.A.30.(a), (5), prva relevantna teoretska obuka za tip zrakoplova mora biti iz kategorije razine Bl ili B2. Praktična obuka se ne traži.

(f) Završena odobrena obuka za tip zrakoplova, kako se traži u stavcima (b) do (e) mora se potvrditi ispitom. Ispit mora biti usklađen s Prilogom III. ovom.Partu. Ispite u pogledu ovlaštenja za tip zrakoplova kategorije Bl ili B2 ili C mora izvršiti organizacija za obuku odgovarajuće odobrena prema Partu 147., nadležno tijelo ili organizacija za obuku koja vrši odobrenu nastavu iz obuke za tip.

(g) Bez obzira na stavak (b), za zrakoplove osim velikih zrakoplova, imatelj dozvole za održavanje zrakoplova kategorije Bl ili B2 smije također provoditi ovlasti za izdavanje potvrda kada dozvola za održavanje zrakoplova nosi odgovarajuća grupna ovlaštenja ili proizvođačeva grupna ovlaštenja, ukoliko Agencija nije odlučila da složenost dotičnog zrakoplova traži ovlaštenje za tip.

1. Proizvođačeva grupna ovlaštenja mogu se dati nakon ispunjenja zahtjeva za ovlaštenje za tip za dva tipa zrakoplova koji su reprezentativni za grupu od istog proizvođača.

2. Ovlaštenja za cijelu grupu mogu se dati nakon ispunjenja zahtjeva za ovlaštenje za tip za tri tipa zrakoplova koji su reprezentativni za grupu od različitih proizvođača. Međutim, ne može se dati nijedno ovlaštenje za cijelu grupu za Bl avione s višeturbinskim motorima, gdje vrijedi samo proizvođačevo ovlaštenje za grupu.

3. Grupe će se sastojati od sljedećeg:

(i) za kategoriju Bl ili C:

– helikopter, Klipni motor

– helikopter, turbinski motor

– avion, jedan klipni motor – metalna konstrukcija

– avion, više klipnih motora – metalna konstrukcija

– avion, jedan klipni motor – drvena konstrukcija

– avion, više klipnih motora – drvena konstrukcija

– avion, jedan klipni motor – kompozitna konstrukcija

– avion, više klipnih motora – kompozitna konstrukcija

– avion, turbina – jedan motor

– avion, turbina – više motora

(ii) za kategoriju B2 ili C:

– avion

– helikopter

(h) Bez obzira na stavak (c), mogu se dati i ovlaštenja za zrakoplove osim velikih zrakoplova, ovisno o zadovoljavajućem završetku ispita za tip zrakoplova relevantne kategorija Bl, B2 ili C i potvrđivanja praktičnog iskustva na tipu zrakoplova, ukoliko Agencija nije odlučila da je zrakoplov složen, pri čemu se traži odobrena obuka za tip prema stavku 3.

U slučaju ovlaštenja kategorije C za zrakoplove osim velikih zrakoplova, za osobu kvalificiranu posjedovanjem akademske titule kako je specificirano u 66.A.30. (a), (5), prvi ispit za relevantni tip zrakoplova mora biti iz kategorije razine Bl ili B2.

1. Odobreni ispiti za kategoriju Bl, B2 i C moraju se sastojati od ispita iz mehaničkih sustava za kategoriju Bl i ispita iz avionike za kategoriju B2 i od ispita iz mehaničkih sustava i ispita iz avionike za kategoriju C.

2. Ispit mora biti usklađen s Prilogom III. ovom Partu. Ispit mora izvršiti organizacija za obuku odgovarajuće odobrena prema Partu 147. ili od nadležnog tijela.

3. Praktično iskustvo za tip zrakoplova mora uključivati reprezentativni pregled aktivnosti održavanja relevantnih za tu kategoriju.

66.A.70. Odredbe o konverziji

(a) Ovlašteno osoblje koje posjeduje valjane kvalifikacije u državi članici, prije datuma stupanja na snagu ovog Parta mora biti izdana dozvola za održavanje zrakoplova bez daljnjeg ispita ovisno o uvjetima specificiranim u 66.B.300.

(b) Osoba koja prolazi proces kvalifikacije koji je valjan u državi članici, prije datuma stupanja na snagu ovog Parta smije i dalje biti kvalificirana. Imatelj kvalifikacije stečene nakon takvog procesa kvalifikacije mora biti izdana dozvola za održavanje zrakoplova bez daljnjeg ispita ovisno o uvjetima specificiranim u 66.B.300

(c) Gdje je to potrebno, dozvola za održavanje zrakoplova mora sadržavati tehnička ograničenja vezana uz opseg unaprijed postojeće kvalifikacije.

Pododjeljak B
ZRAKOPLOV OSIM AVIONA I HELIKOPTERA

66.A.100. Općenito

Do vremena kad se ovim Partom specificira zahtjev za ovlašteno osoblje za zrakoplove osim aviona i helikoptera, vrijedit će propis relevantne države članice.

Pododjeljak C
KOMPONENTE

66.A.200. Općenito

Do vremena kad se ovim Partom specificira zahtjev za davanje potvrde za komponente, vrijedit će propis relevantne države članice.

DIO B
POSTUPAK ZA NADLEŽNA TIJELA

Pododjeljak A
OPĆENITO

66.B.05. Opseg

Ovaj dio utvrđuje administrativne zahtjeve koje moraju poštivati nadležna tijela zadužena za primjenu i provođenje dijela A ovog Parta.

66.B.10. Nadležno tijelo

(a) Općenito

Država članica mora odrediti nadležno tijelo kojemu su date odgovornosti za izdavanje, produživanje, mijenjanje, privremeno ili trajno oduzimanje dozvola. To nadležno tijelo mora utvrditi dokumentirane postupke i organizacijsku strukturu.

(b) Potencijali

Nadležno tijelo mora imati odgovarajući broj osoblja za izvršenje zahtjeva iz ovog Parta.

(c) Postupci

Nadležno tijelo mora utvrditi postupke koji definiraju kako se može postići usklađenost s ovim Partom.

Postupci se moraju preispitati i dopuniti kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost.

66.B.15. Prihvatljiva sredstva za postizanje usklađenosti

Agencija mora razraditi prihvatljiva sredstva za postizanje usklađenosti koja države članice mogu koristiti za postizanje usklađenosti s ovim Partom. Kad se poštuju prihvatljiva sredstva za postizanje usklađenosti, odnosni zahtjevi ovog Parta moraju se smatrati ispunjenim.

66.B.20. Vođenje dokumentacije

(a) Nadležna tijela moraju utvrditi sustav za vođenje dokumentacije koji omogućuje odgovarajuću mogućnost praćenja procesa za izdavanje, produženje, mijenjanje, privremeno ili trajno oduzimanje dozvole za održavanje zrakoplova.

(b) Dokumentacija za nadzor nad Partom mora uključivati:

1. zahtjev za dozvolu za održavanje zrakoplova ili izmjenu te dozvole, uključujući svu prateću dokumentaciju;

1. kopiju dozvole za održavanje zrakoplova uključujući sve izmjene;

2. kopije sve relevantne korespondencije;

3. podatke o bilo kojim postupcima izuzeća i prisilnog provođenja;

4. sve izvještaje bilo kojih drugih nadležnih tijela vezane uz imatelja dozvole za održavanje zrakoplova;

5. dokumentaciju o ispitima koje je izvršilo nadležno tijelo;

6. izvještaje o konverziji dozvole za održavanje zrakoplova;

7. izvještaje o prijenosu ispita.

(c) Dokumentacija specificirana u stavku (b) 1. do 5. mora se čuvati najmanje pet godina nakon prestanka važenja dozvole.

(d) Dokumentacija specificirana u stavku (b) 6. mora se čuvati najmanje pet godina.

(e) Dokumentacija specificirana u stavku (b) 7. i 8. mora se čuvati kroz neograničeni period.

66.B.25. Međusobna razmjena informacija

(a) Kako bi doprinijela poboljšanju zračne sigurnosti, nadležna tijela moraju sudjelovati u međusobnom razmjenjivanju svih potrebnih informacija u skladu s člankom 11. osnovne Uredbe.

(b) Bez štete po nadležnosti država članica, u slučaju potencijalne opasnosti za sigurnost koja uključuje nekoliko država članica, uključena nadležna tijela će si međusobno pomagati u izvršavanju potrebnog postupka nadzora.

66.B.30. Izuzeća

Sva izuzeća odobrena u skladu s člankom 10.3. osnovne Uredbe moraju se zabilježiti i čuvati od nadležnog tijela.

Pododjeljak B
IZDAVANJE DOZVOLE ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

Ovaj pododjeljak navodi postupke koje mora pratiti nadležno tijelo za izdavanje ili mijenjanje ili dopuštanje dozvole za održavanje zrakoplova.

66.B.100. Postupak za izdavanje dozvole za održavanje zrakoplova od nadležnog tijela

(a) Po primitku Obrasca EASA 19 i bilo koje prateće dokumentacije, nadležno tijelo mora provjeriti Obrazac EASA 19 da li je potpun i osigurati da navedeno iskustvo zadovoljava zahtjev ovog Parta.

(b) Nadležno tijelo mora provjeriti da status ispita podnositelja zahtjeva i/ili potvrditi važenje bilo kojih prijenosa kako bi osigurao da su zadovoljeni svi traženi moduli iz Priloga 1 kako se traži u ovom Partu.

(c) Kad se uvjeri da podnositelj zahtjeva zadovoljava standarde znanja i iskustva koji se traže ovim Partom, nadležno tijelo mora izdati relevantnu dozvolu za održavanje zrakoplova podnositelju zahtjeva. Iste informacije moraju se čuvati u datoteci nadležnog tijela.

66.B.105. Postupak za izdavanje dozvole za održavanje zrakoplova putem odobrene organizacije za održavanje prema Partu 145.

(a) Organizacija za održavanje prema Partu 145. koja je ovlaštena za izvršenje te aktivnosti od nadležnog tijela može pripremiti dozvolu za održavanje zrakoplova u ime nadležnog tijela ili dati preporuke nadležnom tijelu u odnosu na zahtjev pojedinca za dozvolu za održavanje zrakoplova tako da to nadležno tijelo može pripremiti i izdati takvu dozvolu.

(b) Organizacija za održavanje prema Partu 145. mora osigurati usklađenost s 66.B.100. (a) i (b). U svim slučajevima, nadležno tijelo će izdati dozvolu za održavanje zrakoplova podnositelju zahtjeva.

66.B.110. Postupak za dopunu dozvole za održavanje zrakoplova uključivanjem dodatne osnovne kategorije ili potkategorije

(a) Osim dokumenata traženih pod 66.B.100. ili 66.B.105., kako je odgovarajuće, podnositelj zahtjeva za dodatnu osnovnu kategoriju ili potkategoriju dozvole za održavanje zrakoplova mora podnijeti svoju sadašnju originalnu dozvolu za održavanje zrakoplova nadležnom tijelu zajedno s Obrascem EASA 19.

(b) Po završetku tog postupka kako je specificirano u 66.B.100. ili 66.B.105., nadležno tijelo će unijeti dodatnu osnovnu kategoriju ili potkategoriju u dozvolu za održavanje zrakoplova stavljanjem žiga i potpisa ili ponovnim izdanjem dozvole. Datoteka nadležnog tijela mora se odgovarajuće dopuniti.

(c) Kada je podnositelj zahtjeva za dopunu osnovne kategorije kvalificiran za takvu varijaciju putem 66.B.100. u nekoj državi članici osim države članice u kojoj je prvi put bio kvalificiran, zahtjev se mora poslati državi članici prve kvalifikacije.

(d) Kada je podnositelj zahtjeva za dopunu osnovne kategorije kvalificiran za takvu varijaciju putem 66.B.105. u nekoj državi članici osim države članice u kojoj je prvi put bio kvalificiran, odobrena organizacija za održavanje prema Partu 145. mora poslati dozvolu za održavanje zrakoplova zajedno s Obrascem EASA 19 državi članici prve kvalifikacije za žig i potpis ili ponovno izdavanje dozvole od države članice.

66.B.115. Postupak za dopunu dozvole za održavanje zrakoplova tako da uključuje tip zrakoplova ili grupu

Po primitku zadovoljavajućeg Obrasca EASA 19 i bilo koje prateće dokumentacije koji pokazuju usklađenost s primjenjivim zahtjevima ovlaštenja za tip i/ili ovlaštenja za grupu i prateće dozvole za održavanje zrakoplova, nadležno tijelo mora ili unijeti na dozvolu za održavanje zrakoplova podnositelja zahtjeva tip ili grupu zrakoplova ili ponovo izdati spomenutu dozvolu tako da uključuje tip ili grupu zrakoplova. Datoteka nadležnog tijela mora se odgovarajuće dopuniti.

66.B.120. Postupak za produženje (renewal) važenja dozvole za održavanje zrakoplova

(a) Imatelj dozvole za održavanje zrakoplova mora popuniti relevantne dijelove Obrasca EASA 19 i predati ga s primjerkom dozvole imatelja nadležnom tijelu koje je izdalo originalnu dozvolu za održavanje zrakoplova, osim ako odobrena organizacija za održavanje prema Partu 145. nema u svom priručniku postupak kojim takva organizacija može predati potrebnu dokumentacija u ime imatelja dozvole za održavanje zrakoplova.

(b) Nadležno tijelo će usporediti dozvolu za održavanje zrakoplova imatelja s datotekom nadležnog tijela i provjeriti bilo koje prijeteće trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje ili postupak variranja prema 66.B.500. Ako su dokumenti identični i ne prijeti nikakav postupak prema 66.B.500., primjerak za imatelja mora se produžiti za pet godina i ovlaštenje se mora odgovarajuće unijeti u datoteku.

(c) Ako se datoteka nadležnog tijela razlikuje od dozvole za održavanje zrakoplova koju ima imatelj dozvole:

1. nadležno tijelo mora ispitati razloge za takve razlike i može odlučiti ne produžiti dozvolu za održavanje zrakoplova.

2. nadležno tijelo mora obavijestiti i imatelja dozvole i bilo koju poznatu odobrenu organizaciju za održavanje prema Partu 145. ili Partu M na koju utječe takva činjenica, te će, ako je potrebno, poduzeti postupak prema stavku 66.B.155. kako bi trajno oduzelo, privremeno oduzelo ili dopunilo dotičnu dozvolu.

Pododjeljak C
ISPITI

Ovaj pododjeljak navodi postupak za ispite koji provodi nadležno tijelo.

66.B.200. Ispit od nadležnog tijela

(a) Sva ispitna pitanja moraju se čuvati na siguran način prije ispita, kako bi osiguralo da kandidati ne znaju koja će konkretna pitanja činiti osnovu ispita. Nadležno tijelo mora imenovati osobe koje kontroliraju pitanja koja će se izdati za takav ispit.

(b) Nadležno tijelo mora imenovati ispitivače koji će biti prisutni tijekom svih ispita kako bi osiguralo integritet ispita.

(c) Osnovni ispiti moraju pratiti standard specificiran u Prilogu I. i II. ovom Partu.

(d) Ispiti za tip moraju pratiti standard specificiran u Prilogu III. ovom Partu.

(e) Nova ispitna pitanja moraju se sastaviti najmanje svakih šest mjeseci i korištena pitanja moraju se ukinuti ili privremeno povući iz upotrebe. Dokumentacija o upotrijebljenim pitanjima mora se čuvati u dokumentaciji u svrhu pozivanja na ista.

(f) Svi ispitni papiri moraju se predati kandidatu na početku ispita i vratiti ispitivaču na kraju perioda određenog vremena za ispit. Nijedan ispitni papir ne smije se iznositi iz sobe u kojoj se ispit polaže tijekom perioda određenog vremena za ispit.

(g) Osim specifične dokumentacije potrebne za ispite za tip, kandidatu tijekom ispita smije biti na raspolaganju samo ispitni papir.

(h) Kandidati za ispit moraju biti međusobno odvojeni tako da ne mogu jedan drugome pročitati ispitni papir. Ne smiju razgovarati s bilo kojom osobom osim s ispitivačem.

(i) Kandidatima za koje je dokazano da su varali bit će zabranjeno polaganje bilo kojeg daljnjeg ispita u roku od 12 mjeseci od datuma ispita na kojem se našlo da su varali.

Pododjeljak D
KONVERZIJA NACIONALNIH KVALIFIKACIJA

Ovaj pododjeljak navodi zahtjeve za konverziju nacionalnih kvalifikacija u dozvole za održavanje zrakoplova.

66.B.300. Općenito

(a) Nadležno tijelo smije izvršiti samo konverziju specificiranu u 66.A.70. u skladu s izvještajem o konverziji pripremljenim prema stavku 66.B.305. ili 66.B.310., kako je primjenjivo.

(b) Izvještaj o konverziji mora se ili razraditi od nadležnog tijela ili odobriti od nadležnog tijela.

66.B.305. Izvještaj o konverziji za nacionalne kvalifikacije

Izvještaj mora opisivati opseg svakog tipa kvalifikacije i pokazati u koju će se dozvolu za održavanje zrakoplova konvertirati, koje će se ograničenje dodati i modul/predmete prema Partu 66. za koje je potreban ispit kako bi se osigurala konverzija u dozvolu za održavanje zrakoplova bez ograničenja ili kako bi se uključila dodatna (pod)kategorija. Izvještaj mora uključivati kopiju postojećeg propisa koji definira kategorije i opsege dozvole.

66.B.310. Izvještaj o konverziji za ovlaštenja odobrene organizacije za održavanje

Za svaku odobrenu organizaciju za održavanje koje se to tiče, izvještaj mora opisivati opseg svakog tipa ovlaštenja i pokazati u koju će se dozvolu za održavanje zrakoplova konvertirati, koje će se ograničenje dodati i modul/predmete za koje je potreban ispit kako bi ga se konvertiralo u dozvolu ili kako bi se uključila dodatna (pod)kategorija. Izvještaj mora uključivati kopiju postupaka za kvalifikaciju ovlaštenog osoblja relevantne odobrene organizacije za održavanje, na kojima se zasniva postupak konverzije.

Pododjeljak E
PRIJENOS ISPITA

Ovaj pododjeljak navodi zahtjeve za odobrenje prijenosa ispita u skladu s 66.A.25.(b).

66.B.400. Općenito

(a) Nadležno tijelo smije odobriti prijenos ispita samo na osnovi izvještaja o prijenosu ispita pripremljenog u skladu s 66.B.405.

(b) Izvještaj o prijenosu ispita mora razraditi nadležno tijelo ili ga mora odobriti nadležno tijelo.

66.B.405. Izvještaj o prijenosu ispita

(a) Za svaku tehničku kvalifikaciju o kojoj se radi, izvještaj mora identificirati predmet i razine znanja sadržane u Prilogu I ovom Partu relevantan za određenu kategoriju koja se uspoređuje.

(b) Izvještaj mora uključivati izjavu o zadovoljavanju u odnosu na svaki predmet koja navodi gdje se u tehničkoj kvalifikaciji može naći njemu odgovarajući standard. Ako nema njemu odgovarajućeg standarda za određeni predmet, izvještaj mora navesti takve činjenice.

(c) Na osnovi usporedbe iz stavka (b), izvještaj mora naznačiti za svaku tehničku kvalifikaciju o kojoj se radi predmetnu materiju iz Priloga I. koja podliježe prijenosu ispita.

(d) Kad se promijeni standard za nacionalnu kvalifikaciju, izvještaj se mora dopuniti kako je potrebno.

Pododjeljak F
TRAJNO ODUZIMANJE, PRIVREMENO ODUZIMANJE ILI OGRANIČENJE DOZVOLA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

66.B.500. Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje ili ograničenje dozvola za održavanje zrakoplova

Nadležno tijelo će privremeno oduzeti, ograničiti ili trajno oduzeti dozvolu za održavanje zrakoplova kada je identificiralo problem vezan uz sigurnost ili ako ima jasni dokaz da je osoba izvršila ili bila uključena u jednu ili više sljedećih aktivnosti:

1. stjecanje dozvole za održavanje zrakoplova i/ili ovlasti za izdavanje potvrda krivotvorenjem predanih dokumentarnih dokaza.

2. propust da izvrši traženo održavanje u kombinaciji s propustom da podnese izvještaj o toj činjenici organizaciji ili osobi koja je zatražila održavanje.

3. propust da izvrši traženo održavanje koji je proizišao iz vlastitog pregleda u kombinaciji s propustom da podnese izvještaj o toj činjenici organizaciji ili osobi za koju se namjeravalo izvršiti to održavanje.

4. nemarno održavanje.

5. falsificiranje izvještaja o održavanju.

6. izdavanje potvrde o vraćanju u upotrebu znajući da održavanje specificirano u potvrdi o vraćanju u upotrebu nije izvršeno ili bez provjere da li je takvo održavanje izvršeno.

7. izvršavanje održavanja ili izdavanje potvrde o vraćanju u upotrebu dok je pod štetnim utjecajem alkohola ili droga.

8. izdavanje potvrde o vraćanju u upotrebu dok nije usklađena s ovim Partom

PRILOG I.

Zahtjevi osnovnog znanja

1. RAZINE ZNANJA – DOZVOLA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA KATEGORIJE A, Bl, B2 i C

Osnovno znanje za kategorije A, Bl i B2 naznačeno je dodjeljivanjem indikatora razine znanja (1, 2 ili 3) uz svaki primjenjivi predmet. Podnositelji zahtjeva za kategoriju C moraju zadovoljiti razine osnovnog znanja ili kategorije B1 ili kategorije B2.

Indikatori razine znanja definirani su kako slijedi:

RAZINA 1

Poznavanje osnovnih elemenata predmeta.

Ciljevi: Podnositelj zahtjeva mora poznavati osnovne elemente predmeta.

Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju dati jednostavan opis cijelog predmeta, koristeći uobičajene riječi i primjere.

Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju koristiti tipične termine.

RAZINA 2

Općenito znanje o teoretskim i praktičnim aspektima predmeta.

Sposobnost primjene tog znanja.

Ciljevi: Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju razumjeti teoretske osnove predmeta.

Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju dati općeniti opis predmeta uz korištenje, kako je odgovarajuće, tipičnih primjera.

Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju koristiti matematičke formule vezano uz fizičke zakone koji opisuju predmet.

Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju čitati i razumjeti crteže, nacrte i sheme koje opisuju predmet.

Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju primijeniti svoje znanje na praktični način uz korištenje specificiranih postupaka.

RAZINA 3

Temeljito znanje o teoretskim i praktičnim aspektima predmeta.

Sposobnost kombiniranja i primjene zasebnih elemenata znanja na logični i sveobuhvatni način.

Ciljevi: Podnositelj zahtjeva mora poznavati teoriju predmeta i međusobne odnose s drugim predmetima.

Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju dati detaljan opis predmeta uz korištenje teoretskih osnova i specifičnih primjera.

Podnositelj zahtjeva mora razumjeti i biti u stanju koristiti matematičke formule vezane uz predmet.

Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju čitati, razumjeti i izraditi crteže, jednostavne nacrte i sheme koje opisuju predmet.

Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju primijeniti svoje znanje na praktični način uz korištenje uputa proizvođača.

Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju protumačiti rezultate iz različitih izvora i mjerenja i primijeniti korektivni postupak

gdje je to odgovarajuće.

2. MODULARIZACIJA

Kvalifikacija iz osnovnih predmeta za svaku kategoriju ili potkategoriju dozvole za održavanje zrakoplova prema Partu 66. mora biti u skladu sa sljedećom matricom. Primjenjivi predmeti označeni su znakom ‘X’:

Predmetni moduli

A ili Bl avion sa:

A ili Bl helikopter sa:

B2

Turbinskim motorom (motorima)

Klipnim motorom (motorima)

Turbinskim motorom (motorima)

Klipnim motorom (motorima)

Avionika

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

9

X

X

X

X

X

10.

X

X

X

X

X

11.

X

X

12.

X

X

13.

X

14.

X

15.

X

X

16.

X

X

17.

X

X

MODUL 1. MATEMATIKA

Razina

A

Bl

B2

1.1 Aritmetika

1

2

2

Aritmetički termini i znakovi, metode množenja i dijeljenja, razlomci i decimale, faktori i umnošci, srednje vrijednosti, mjerenja i faktori konverzije, omjer i proporcija, prosjeci i postoci, površine i zapremine, množenje na kvadrat, množenje na treću potenciju (kubiranje), kvadratni i kubni korijeni.

1.2 Algebra

(a)

1

2

2

Ocjenjivanje jednostavnih algebarskih izraza, zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje, upotreba zagrada, jednostavni algebarski razlomci;

(b)

1

1

Linearne jednadžbe i njihova rješenja;

Indeksi i potencije, negativni i frakcijski indeksi;

Binarni i drugi primjenjivi brojčani sustavi;

Simultane jednadžbe i jednadžbe drugog stupnja s jednom nepoznanicom;

logaritmi;

1.3 Geometrija

(a)

1

1

Jednostavne geometrijske konstrukcije;

(b)

2

2

2

Grafički prikaz; priroda i upotreba grafikona, grafikoni jednadžbi/funkcija;

(c)

2

2

Jednostavna trigonometrija; trigonometrijski odnosi, upotreba tabela i pravokutne i polarne koordinate.

MODUL 2. FIZIKA

Razina

A

Bl

B2

2.1 Materija

1

1

1

Priroda materije: kemijski elementi, struktura atoma, molekule;

Kemijski spojevi.

Stanja: kruto, tekuće i plinovito;

Promjene između stanja.

2.2 Mehanika

2.2.1 Statika

1

2

1

Sile, momenti i parovi, prikaz pomoću vektora;

Težište.

Elementi teorije naprezanja, dužinske deformacije i elastičnosti: vlak, tlačno naprezanje, smik i torzija;

Priroda i svojstva krute tvari, tekućine i plina;

Tlak i uzgon kod tekućina (barometri).

2.2.2 Kinetika

1

2

1

Linearno kretanje: jednolično pravocrtno kretanje, kretanje pod konstantnim ubrzanjem (kretanje pod utjecajem gravitacije);

Rotirajuće kretanje: jednolično kružno kretanje (centrifugalna/centripetalna sila);

Periodičko kretanje: njišuće kretanje;

Jednostavna teorija vibracije, harmonika i rezonantnosti;

Omjer brzine, mehanička prednost i djelotvornost.

2.2.3 Dinamika

(a)

1

2

1

Masa

Sila, inercija, rad, snaga, energija (potencijalna, kinetička i ukupna energija), toplina, djelotvornost;

(b)

1

2

2

Moment, očuvanje momenta;

Impuls;

Žiroskopski principi;

Frikcija: priroda i efekti, koeficijent frikcije (otpor kod kotrljanja).

2.2.4 Dinamika tekućina

(a)

2

2

2

Specifična težina i gustoća;

(b)

1

2

1

Viskozitet, otpor tekućine, efekti strujnog oblikovanja;

efekti mogućnosti sabijanja tekućine;

Statički, dinamički i ukupni tlak: Bernoullijev Teorem,

venturijeva cijev.

2.3 Termodinamika

(a)

2

2

2

Temperatura: termometri i temperaturne ljestvice: Celsius, Fahrenheit i Kelvin; Definicija topline.

(b)

2

2

Toplinski kapacitet, specifična toplina;

Prijenos topline: konvekcija, radijacija i provođenje;

Volumenska ekspanzija;

Prvi i drugi zakon termodinamike;

Plinovi: zakoni o idealnim plinovima; specifična toplina kod konstantnog volumena i konstantnog tlaka, rad koji obavlja ekspandirajući plin;

Izotermna, adijabatska ekspanzija i kompresija, ciklusi motora, konstantan volumen i konstantan tlak, hladnjaci i pumpe za toplinu;

Latentne topline fuzije i isparavanja, toplinska energija, toplina sagorijevanja.

2.4 Optika (Svjetlost)

2

2

Priroda svjetlosti; brzina svjetlosti;

Zakoni refleksije i refrakcije: refleksija na ravnim površinama, refleksija sferičnim ogledalima, refrakcija, leće;

Optička vlakna.

2.5 Valno kretanje i zvuk

2

2

Valno kretanje: mehanički valovi, sinusoidalno valno kretanje, fenomeni interferencije, stalni valovi;

Zvuk: brzina zvuka, proizvodnja zvuka, intenzitet, visina i kvaliteta, Dopplerov efekt.

MODUL 3. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Razina

A

Bl

B2

3.1 Teorija elektrona

1

1

1

Struktura i distribucija električnih naboja unutar: atoma, molekula, iona, spojeva;

Molekularna struktura vodiča, poluvodiča i izolatora.

3.2 Statički elektricitet i provođenje struje

1

2

2

Statički elektricitet i distribucija elektrostatičkih naboja;

Elektrostatički zakoni privlačenja i odbijanja;

Jedinice naboja, Coulombov zakon

Provođenje elektriciteta u krutim tvarima, tekućinama, plinovima i vakuumu.

3.3 Električna terminologija

1

2

2

Sljedeći termini, njihove jedinice i faktori koji na njih utječu: razlika potencijala, elektropokretačka sila, napon, struja, otpor, provodljivost, naboj, konvencionalni tok struje, tok elektrona.

3.4 Generiranje elektriciteta

1

1

1

Proizvodnja elektriciteta sljedećim metodama: svjetlost, toplina, frikcija, tlak, kemijsko djelovanje, magnetizam i kretanje.

3.5 Izvori istosmjerne struje

1

2

2

Konstrukcija i osnovno kemijsko djelovanje: primarnih ćelija, sekundarnih ćelija, olovnih ćelija s kiselinom, nikal-kadmij ćelija, drugih alkalnih ćelija;

Ćelije spojene u seriju i paralelno;

Interni otpor i njegov utjecaj na akumulator;

Konstrukcija, materijali i rad termo-parova;

Rad foto-ćelija.

3.6 Krugovi istosmjerne struje

2

2

Ohmov zakon, Kirchoffovi zakoni o naponu i jakosti struje;

Proračuni uz korištenje gornjih zakona kako bi se odredio otpor, napon i jakost struje;

Važnost internog otpora napajanja.

3.7 Otpor/Rezistor

(a)

2

2

Otpor i faktori koji na njega utječu;

Specifični otpor;

Kod boja za rezistore, vrijednosti i tolerancije, preferirane

vrijednosti, oznake snage u vatima;

Rezistori u seriji i paralelni;

Proračun ukupnog otpora uz korištenje serije, paralelnih i kombinacija serija-paralelni;

Rad i upotreba potenciometara i reostata;

Rad Wheatstoneovog mosta.

(b)

1

1

Pozitivna i negativna provodljivost temperaturnog koeficijenta;

Fiksni rezistori, stabilnost, tolerancija i ograničenja, metode sastavljanja;

Varijabilni rezistori, termistori, rezistori vezani uz napon;

Konstrukcija potenciometara i reostata;

Konstrukcija Wheatstoneovog mosta;

3.8 Snaga

2

2

Snaga, rad i energija (kinetička i potencijalna);

Rasipanje snage preko rezistora;

Formula za snagu;

Proračuni koji uključuju snagu, rad i energiju.

3.9 Kapacitivnost/Kondenzator

2

2

Rad i funkcija kondenzatora;

Faktori koji utječu na kapacitivnu površinu pločica, udaljenost između pločica, broj pločica, dielektrika i dielektrična konstanta, radni napon, oznaka napona;

Tipovi, konstrukcija i funkcija kondenzatora;

Kodiranje kondenzatora bojom;

Proračuni kapacitivnosti i napona kod krugova spojenih u seriju i paralelno;

Eksponencijalni naboj i pražnjenje kondenzatora, vremenske konstante;

Provjera kondenzatora.

3.10. Magnetizam

(a)

2

2

Teorija magnetizma;

Svojstva magneta;

Djelovanje magneta ovješenog u magnetskom polju zemlje;

Magnetizacija i demagnetizacija;

Magnetska zaštita;

Razne vrste magnetskog materijala;

Konstrukcija i principi rada elektromagneta;

Pravila »stiska ruke« za određivanje: magnetskog polja oko vodiča kojim ide struja.

(b)

2

2

Magnetomotorna sila, snaga polja, gustoća magnetskog toka, propusnost, petlja histereze, retentivnost, koercivna sila, reluktancija, točka zasićenja, vrtložne struje;

Predostrožnosti za njegu i skladištenje magneta.

3.11. Induktivnost/Induktor

2

2

Faradayev zakon;

Djelovanje induciranja napona u vodiču koji se kreće u magnetskom polju;

Principi indukcije;

Efekti sljedećeg na magnitudu induciranog napona: snaga magnetskog polja, brzina promjene toka, broj namotaja vodiča;

Uzajamna indukcija;

Efekt koji brzina promjene primarnih struja i uzajamna induktivnost imaju na inducirani napon;

Faktori koji utječu na uzajamnu induktivnost: broj namotaja u zavojnici, fizička veličina zavojnice, propusnost zavojnice, položaj zavojnica u odnosu jedne prema drugoj;

Lenzov zakon i pravila za određivanje polariteta;

Povratni emf, samoindukcija;

Točka zasićenja;

Glavne upotrebe induktora;

3.12. Teorija motora/generatora istosmjerne struje

2

2

Osnovna teorija motora i generatora;

Konstrukcija i svrha komponenata u generatoru istosmjerne struje;

Rad i faktori koji utječu na izlaz i smjer toka struje u generatorima istosmjerne struje;

Rad i faktori koji utječu na izlaznu snagu, obrtni moment, brzinu i smjer vrtnje motora istosmjerne struje;

Serijski, paralelni i složeni motori;

Konstrukcija generatora za pokretanje.

3.13. Teorija izmjenične struje

1

2

2

Sinusoidni valni oblik: faza, period, frekvencija, ciklus;

Trenutačna, prosječna, efektivna, vršna, «peak to peak« (naizmjenična) vrijednost struje i proračuni tih vrijednosti u odnosu na napon, jakost i snagu

Trokutasti/Kvadratni valovi;

Jedno-/tro-fazni principi.

3.14 Rezistivni (R), Kapacitivni (C) i Induktivni (L) strujni krugovi

2

2

Fazni odnos napona i struje u strujnim krugovima L, C i R, paralelnim, serijskim i serijskim-paralelnim;

Rasipanje snage u strujnim krugovima L, C i R;

Proračuni impedancije, faznog kuta, faktora snage i jakosti struje;

Proračuni stvarne snage, prividne snage i reaktivne snage.

3.15. Transformatori

2

2

Principi konstrukcije i rad transformatora;

Gubici transformatora i metode za njihovo prevladavanje;

Djelovanje transformatora u uvjetima opterećenja i bez opterećenja;

Prijenos snage, djelotvornost, oznake polariteta;

Proračun linijskog i faznog napona i jakosti struje;

Proračun snage u trofaznom sustavu;

Primarne i sekundarne struje, napon, omjer zavoja, snaga, djelotvornost;

Auto transformatori.

3.16. Filteri

1

1

Rad, primjena i upotrebe sljedećih filtera: nisko-propusni, visoko-propusni, pojasno-propusni, pojasno-nepropusni.

3.17. Generatori izmjenične struje

2

2

Vrtnja petlje u magnetskom polju i proizvedeni valni oblik;

Rad i konstrukcija okretne armature i generatora izmjenične struje s okretnim poljem;

Jednofazni, dvofazni i trofazni alternatori;

Prednosti i upotrebe trofaznih zvjezdastih i delta priključaka;

Generatori sa stalnim magnetom.

3.18. Motori izmjenične struje

2

2

Konstrukcija, principi rada i karakteristike: Sinkronih i indukcijskih motora izmjenične struje i jednofaznih i višefaznih;

Metode za kontrolu brzine i smjer vrtnje;

Metode proizvodnje rotirajućeg polja: kondenzator, induktor, zasjenjeni ili podvojeni pol.

MODUL 4. OSNOVE ELEKTRONIKE

Razina

A

Bl

B2

4.1 Poluvodiči

4.1.1 Diode

(a)

2

2

Simboli dioda;

Karakteristike i svojstva dioda;

Diode u seriji i paralelne;

Glavne karakteristike i upotreba silikonski kontroliranih ispravljača (tiristora), diode koja emitira svjetlost, foto provodljiva diode, varistora, diode ispravljača;

Funkcijska provjera dioda.

(b)

2

Materijali, konfiguracija elektrona, električna svojstva;

Materijali P i N tipa: efekti nečistoća na provođenje, većinski i manjinski nosioci;

PN spoj u poluvodiču, razvoj potencijala diljem PN spoja u uvjetima bez prednapona, s propusnom polarizacijom i s nepropusnom polarizacijom;

Parametri diode: vršni inverzni napon, maksimalna propusna polarizacija, temperatura, frekvencija, struja odvoda, rasipanje snage;

Rad i funkcija dioda u sljedećim strujnim krugovima: kliješta, stezači, punovalni i poluvalni ispravljači, mosni ispravljači, uređaji za udvostručenje i utrostručenje napona;

Detaljni rad i karakteristike sljedećih uređaja: silikonski kontrolirani ispravljač (tiristor), svijetleća dioda, Shottky dioda, foto provodljiva dioda, varaktorska dioda, varistor, diode ispravljača, Zener dioda.

4.1.2 Tranzistori

(a)

1

2

Simboli tranzistora;

Opis i položaj komponenata;

Karakteristike i svojstva tranzistora.

(b)

2

Konstrukcija i rad PNP i NPN tranzistora;

Osnovne, kolektorske i emiterske konfiguracije;

Provjera tranzistora.

Osnovna ocjena drugih tipova tranzistora i njihove upotrebe.

Primjena tranzistora: klase pojačala (A, B, C);

Jednostavni strujni krugovi uključujući: prednapon, otspajanje, povratnu vezu i stabilizaciju;

Principi višefaznog kruga: kaskade, dvotaktni (»push-pull«), oscilatori, multivibratori, »flip-flop« strujni krugovi (s dva stabilna stanja).

4.1.3 Integrirani strujni krugovi

(a)

1

Opis i rad logičkih strujnih krugova i linearnih strujnih krugova/radnih pojačala.

(b)

2

Opis i rad logičkih strujnih krugova i linearnih strujnih krugova;

Uvod u rad i funkciju radnog pojačala koje se koristi kao: integrator, diferencijator, slijedilo napona, komparator;

Rad i metode spajanja faza pojačala: rezistivno kapacitivna, induktivna (transformator), induktivno rezistivna (IR), izravna;

Prednosti i nedostaci pozitivne i negativne povratne veze.

4.2 Štampane pločice

1

2

Opis i upotreba štampanih pločica.

4.3 Servo-mehanizmi

(a)

1

Razumjeti sljedeće termine: Sustavi s prekinutim i zatvorenim krugom, povratna veza, uređaji za praćenje, analogni pretvornici;

Principi rada i upotreba sljedećih komponenata/obilježja sustava sinkronizacije: rezolveri, diferencijal, kontrola i obrtni moment, transformatori, transmiteri induktivnosti i kapacitivnosti.

(b)

2

Razumjeti sljedeće termine: Prekinuti i zatvoreni krug, uređaji za praćenje, servo-mehanizam, analogni, pretvornik, nulti, prigušenje, povratna veza, mrtvi pojas;

Konstrukcija, rad i upotreba sljedećih komponenata sustava sinkronizacije: rezolveri, diferencijal, kontrola i obrtni moment, E i I transformatori, transmiteri induktivnosti, transmiteri kapacitivnosti, sinkronizirani transmiteri;

Greške servo-mehanizma, zamjena kablova sinkronizatora, kolebanje.

MODUL 5. SUSTAVI ELEKTRONSKIH INSTRUMENATA S DIGITALNIM TEHNIKAMA

Razina

A

B1.1 B1.3

B1.2 B1.4

B2

5.1 Sustavi elektronskih instrumenata

1

2

2

3

Tipični rasporedi sustava i plan sustava elektronskih instrumenata u pilotskoj kabini.

5.2 Brojčani sustavi

1

2

Brojčani sustavi: Binarni, oktalni i heksadecimalni;

Demonstracija konverzija između decimalnih i binarnih, oktalnih i heksadecimalnih sustava i obratno.

5.3 Konverzija podataka

1

2

Analogni podaci, digitalni podaci;

Rad i primjena konvertera analognih podataka u digitalne i digitalnih u analogne, ulazi i izlazi, ograničenja različitih tipova.

5.4 Sabirnice podataka

2

2

Rad sabirnica podataka u zrakoplovnim sustavima, uključujući znanje o ARINC-u i druge specifikacije.

5.5 Logički strujni krugovi

(a)

2

2

Identifikacija simbola zajedničkih logičkih vrata, tabela i odgovarajućih strujnih krugova;

Aplikacije upotrijebljene za zrakoplovne sustave, shematski dijagrami.

(b)

2

Interpretacija logičkih dijagrama.

5.6 Osnovna struktura računala

(a)

1

2

Kompjutorska terminologija (uključujući bit, byte, softver, hardver, CPU, IC i razne memorijske uređaje kao što su RAM, ROM, PROM);

Kompjutorska tehnologija (kako je primijenjena u zrakoplovnim sustavima).

(b)

2

Terminologija vezana uz računala;

Rad, raspored i sučelje glavnih komponenata u mikro-računalu uključujući njihove prateće sustave sabirnica;

Informacije sadržane u jedno- i više-adresnim riječima naredbe;

Termini vezani uz memoriju;

Rad tipičnih memorijskih uređaja;

Rad, prednosti i nedostaci raznih sustava za pohranu podataka.

5.7 Mikroprocesori

2

Funkcija koju obavljaju i općeniti rad mikroprocesora;

Osnovni rad svakog od sljedećih elemenata mikroprocesora: kontrolna jedinica i jedinica za obradu, sat, registar, aritmetička logička jedinica.

5.8 Integrirani strujni krugovi

2

Rad i upotreba enkodera i dekodera;

Funkcija tipova enkodera;

Upotrebe medija, integracija velikih i vrlo velikih razmjera.

5.9 Multipleksiranje

2

Rad, primjena i identifikacija u logičkim dijagramima multipleksera i demultipleksera.

5.10. Optička vlakna

1

1

2

Prednosti i nedostaci prijenosa podataka optičkim vlaknima u odnosu na vrijeme transmisije električnom žicom;

Sabirnica podataka s optičkim vlaknima;

Termini vezani uz optička vlakna;

Završeci;

Elementi veze, kontrolni terminali, daljinski terminali;

Primjena optičkih vlakana u zrakoplovnim sustavima.

5.11. Elektronski zasloni

2

2

Principi rada zajedničkih tipova zaslona koji se upotrebljavaju u modernim zrakoplovima, uključujući

Katodne cijevi, svijetleće diode i zaslon s tekućim kristalima.

5.12. Elektrostatički osjetljivi uređaji

1

2

2

2

Specijalno postupanje s komponentama osjetljivim na elektrostatička pražnjenja;

Svjesnost o rizicima i mogućim oštećenjima, uređaji za anti-statičku zaštitu komponenti i osoblja.

5.13. Kontrola za upravljanje softverom

2

1

2

Svjesnost o ograničenjima, zahtjevima za plovidbenost i mogućim katastrofalnim posljedicama neodobrenih preinaka u softverskim programima.

5.14. Elektromagnetsko okruženje

2

2

2

Utjecaj sljedećih fenomena na prakse održavanja za elektronski sustav:

EMC-Elektromagnetska kompatibilnost

EMI-Elektromagnetska interferencija

HIRF-Radijacijsko polje visokog intenziteta

Grom/zaštita od groma

5.15. Tipični elektronski/digitalni sustavi zrakoplova

2

2

2

Općeniti raspored tipičnih elektronskih/digitalnih sustava zrakoplova i pripadajuća BITE

(Built In Test Equipment) provjera, kao što su:

ACARS-ARINC (Communication and Adressing and Reporting System) Sustav za komunikaciju i obraćanje i izvješćivanje

ECAM-(Electronic Centralised Aircraft Monitoring) Elektronski sustav centraliziranog praćenja zrakoplova

EFIS-(Electronic Flight Instrument System) Elektronski sustav instrumenata za letenje

EICAS-(Motor Indication And Crew Alerting System) Sustav za prikaz parametara motora i upozoravanje posade

FBW-(Fly by Wire) Upravljanje zrakoplovom pomoću računala

FMS-(Flight Management System) Sustav upravljanja zrakoplovom

GPS-(Global Positioning System) satelitski navigacijski sustav

IRS-(Inertial Reference System) Inercijalni referentni sustav

TCAS-(Traffic Alert Collision Avoidance System)

Sustav za sprječavanje sudara u zraku

MODUL 6. MATERIJALI i HARDVER

Razina

A

Bl

B2

6.2 Materijali u zrakoplovu – materijali koji sadrže željezo

(a)

1

2

1

Karakteristike svojstva i identifikacija uobičajenih čeličnih legura upotrebljavanih u zrakoplovu;

Toplinska obrada i primjena čeličnih legura;

(b)

1

1

Ispitivanje željeznih materijala na tvrdoću, vlak, zamor i udarnu otpornost.

6.2 Materijali u zrakoplovu – materijali koji ne sadrže željezo

(a)

1

2

1

Karakteristike svojstva i identifikacija uobičajenih neželjeznih materijala upotrebljavanih u zrakoplovu;

Toplinska obrada i primjena neželjeznih materijala;

(b)

1

1

Ispitivanje neželjeznih materijala na tvrdoću, vlak, zamor i udarnu otpornost.

6.3 Materijali u zrakoplovu – kompozitni i nemetalni

6.3.1 Kompozitni i nemetalni osim drveta i tkanine

(a)

1

2

2

Karakteristike svojstva i identifikacija uobičajenih kompozitnih i nemetalnih materijala, osim drva, upotrebljavanih u zrakoplovu;

Brtvila i vezivni materijali.

(b)

1

2

Detekcija greške/pogoršanja stanja kod kompozitnih i nemetalnih materijala.

Popravak kompozitnih i nemetalnih materijala.

6.3.2 Drvene konstrukcije

1

2

Metode konstrukcije drvenih struktura zmaja;

Karakteristike, svojstva i tipovi drveta i ljepila koji se upotrebljavaju u avionima;

Očuvanje i održavanje drvene konstrukcije;

Tipovi grešaka u drvenom materijalu i drvenim konstrukcijama;

Detekcija greške u drvenoj konstrukciji;

Popravak drvene konstrukcije.

6.3.3 Tekstilne presvlake

1

2

Karakteristike, svojstva i tipovi tkanina upotrebljavanih u avionima;

Metode pregleda za tkanine;

Tipovi grešaka u tkanini;

Popravak tekstilnih presvlaka.

6.4 Korozija

(a)

1

1

1

Osnove kemije;

Tvorbe pri galvanskim procesima, mikrobiološkim procesima, opterećenjima;

(b)

2

3

2

Vrste korozije i njihovo prepoznavanje;

Uzroci korozije;

Vrste materijala, osjetljivost na koroziju.

6.5 Pričvršćivači

6.5.1 Navoji vijaka

2

2

2

Nomenklatura vijaka;

Oblici navoja, dimenzije i tolerancije za standardne navoje upotrijebljene u zrakoplovu;

Mjerenje navoja vijaka;

6.5.2 Svornjaci, zatici i vijci

2

2

2

Vrsta svornjaka: specifikacija, identifikacija i označavanje svornjaka upotrebljavanih u zrakoplovima,

međunarodni standardi;

Matice: samokočne, sidrene, standardne;

Strojni vijci: specifikacije zrakoplova;

Zatici: vrste i upotreba, stavljanje i vađenje zatika;

Narezni vijci, klinovi.

6.5.3 Osiguravajuće naprave

2

2

2

Sigurnosne i elastične podloške, blokirajuća pločica, rascjepke, krunaste matice, osiguranje žicom, držači za brzo otpuštanje, ključevi, rascjepke, opružni prstenovi

6.5.4 Zakovice za zrakoplove

1

2

1

Vrste tvrdih i slijepih zakovica: specifikacija i identifikacija, toplinska obrada.

6.6 Cijevi i cijevne spojke

(a)

2

2

2

Identifikacija vrsta krutih i elastičnih cijevi te njihovih priključaka upotrijebljenih u zrakoplovu;

(b)

2

2

1

Standardne cijevne spojke za zrakoplovnu hidrauliku, gorivo, ulje, cijevi za pneumatske i zračne sustave.

6.7 Opruge

2

1

Vrste opruga, materijali, karakteristike i primjene.

6.8 Ležajevi

1

2

2

Namjena ležajeva, opterećenja, materijal, konstrukcija;

Vrste ležajeva i njihova primjena.

6.9 Prijenos snage

1

2

2

Vrste zupčanika i njihova upotreba;

Prijenosni odnosi zupčanika, redukcijski i multi- plikacijski sustavi zupčanika, pogonjeni i pogonski zupčanici, zupčanik praznog hoda, načini uzubljivanja;

Remeni i remenice, lanci i lančanici.

6.10. Kontrolna užad

1

2

1

Vrste užadi;

Završni čvorovi, zatezači i kompenzacijske naprave;

Užnica i komponente užetnih sustava;

Bowdenova povlaka;

Fleksibilni upravljački sustavi zrakoplova.

6.11. Električni kablovi i konektori

1

2

2

Vrste kablova, konstrukcija i karakteristike;

Visokonaponski i koaksijalni kablovi;

Presavijanje;

Vrste konektora, pinovi, utikači, utičnice, izolatori, razdjelnici struje i napona, spojnice, identifikacijski kodovi.

MODUL 7. PRAKTIČNO ODRŽAVANJE

Razina

A

Bl

B2

7.1 Sigurnosne mjere predostrožnosti – Zrakoplov i radionica

3

3

3

Vidovi sigurnih radnih praksi uključujući mjere predostrožnosti kojih se mora pridržavati pri radu s električnom energijom, plinom, osobito kisikom, uljima i kemikalijama.

Također i postupke za uklanjanje koji se moraju poduzeti u slučaju požara ili neke druge nesreće s jednom ili više od tih opasnosti uključujući poznavanje vatrogasnih sredstava.

7.2 Prakse u radionici

3

3

3

Briga za alat, kontrola alata, upotreba materijala radionice;

Dimenzije, dozvoljena odstupanja i tolerancije, strukovni standardi;

Kalibriranje alata i opreme, standardi za kalibraciju.

7.3 Alati

3

3

3

Vrste uobičajenih ručnih alata;

Vrste uobičajenih električnih alata;

Rad i upotreba alata za precizno mjerenje;

Oprema za podmazivanje i metode podmazivanja.

Rad, funkcija i upotreba električne opreme za opću provjeru;

7.4 Oprema za opću provjeru avionike

2

3

Rad, funkcija i upotreba opreme za opću provjeru avionike.

7.5 Inženjerski nacrti, dijagrami i standardi

1

2

2

Tipovi nacrta i dijagrami, njihovi simboli, dimenzije, tolerancije i projekcije;

Identificiranje informacija iz naslova;

Mikrofilm, mikrofiš i računalne prezentacije;

Specifikacija 100 Američkog udruženja za zračni promet (ATA)

Aeronautički i drugi primjenjivi standardi uključujući ISO,

AN, MS, NAS i MIL;

Sheme spajanja i shematski dijagrami.

7.6 Dosjedi i zazori

1

2

1

Veličine svrdala za rupe za svornjake, vrste dosjeda;

Uobičajeni sustav dosjeda i zazora;

Raspored dosjeda i zazora za zrakoplove i motore;

Ograničenja savijanja, uvrtanja i habanja;

Standardne metode za kontrolu osovina, ležajeva i drugih dijelova.

7.7 Električni kablovi i priključci

1

2

2

Kontinuitet, izolacija, tehnike spajanja i provjere;

Upotreba alata za spajanje presavijanjem: ručnog i hidrauličnog;

Provjera spojeva načinjenih presavijanjem;

Vađenje i umetanje priključnih pinova;

Koaksijalni kablovi: mjere predostrožnosti kod provjere i montaže;

Tehnike zaštite instalacija: pletenje kablova, sustav za pletenje kablova, držači kablova, tehnika zaštite čahurama uključujući omatanje toplinskim stezanjem, omotači.

7.8 Zakivanje

1

2

Zakovični spojevi, razmak i visina zakovica;

Alat koji se koristi za zakivanje i točkanje;

Kontrola zakovičnih spojeva.

7.9 Cijevi i crijeva

1

2

Savijanje i proširivanje cijevi zrakoplova;

Pregled i provjera cijevi i crijeva zrakoplova;

Montaža i stezanje cijevi stezaljkama.

7.10. Opruge

1

2

Pregled i provjera opruga.

7.11. Ležajevi

1

2

Provjera, čišćenje i pregled ležajeva;

Potrebno podmazivanje ležajeva;

Greške u ležajevima i njihovi uzroci.

7.12. Prijenos snage

1

2

Pregled zupčanika, zazora u hvatu zubi;

Pregled remena i remenica, lanaca i lančanika;

Pregled vijčanih dizalica, polužnih dizalica, vlačnih/tlačnih polužnih sustava.

7.13. Kontrolna užad

1

2

Priprema krajeva užadi;

Pregled i provjera kontrolne užadi;

Bowdenove povlake; fleksibilni upravljački sustavi zrakoplova.

7.14. Rukovanje materijalima

7.14.1 Limovi

2

Označavanje i izračun mjere pri presavijanju;

Obrada lima uključujući presavijanje i oblikovanje;

Pregled limarskih radova.

7.14.2 Kompozitni i nemetalni materijali

2

Prakse povezivanja;

Uvjeti okruženja

Metode pregleda

7.2 Zavarivanje, tvrdo lemljenje, meko lemljenje, čvrste veze

(a)

2

2

Metode mekog lemljenja; pregled zalemljenih spojeva.

(b)

2

Metode zavarivanja i tvrdog lemljenja;

Ispitivanje zavarenih i tvrdo lemljenih spojeva;

Metode čvrstih veza i pregled spojeva.

7.16. Težina i balansiranje zrakoplova

(a)

2

2

Težište, izračun ograničenja balansiranja: upotreba odgovarajućih dokumenata;

(b)

2

Priprema zrakoplova za vaganje;

Vaganje zrakoplova;

7.17. Rukovanje zrakoplovom i skladištenje

2

2

2

Taksiranje i vučenje zrakoplova, pripadajuće sigurnosne mjere predostrožnosti;

Dizanje zrakoplova, postavljanje podmetača pod kotače, osiguranje zrakoplova i pripadajuće sigurnosne mjere predostrožnosti;

Metode skladištenja zrakoplova;

Postupci dopunjavanja/pražnjenja goriva i tekućina;

Postupci odleđivanja i zaštite protiv zaleđivanja;

Zemaljski sustavi za opskrbu električnom energijom, opskrbu hidraulike, pneumatike.

Utjecaji uvjeta okruženja na rukovanje zrakoplovom i rad zrakoplova.

7.2 Tehnike rastavljanja, pregleda, popravka i sastavljanja

(a)

2

3

2

Tipovi grešaka i tehnike vizualnog pregleda.

Čišćenje od korozije, provjera i ponovna zaštita.

(b)

2

Metode za opće popravke, Priručnik za strukturalni popravak;

Programi za kontrolu starenja, zamora i korozije;

(c)

2

1

Tehnike pregleda bez razaranja, uključujući penetrantne, radiografske metode, metode vrtložne struje, ultrazvučne i boroskopske metode.

(d)

2

2

2

Tehnike rastavljanja i ponovnog sklapanja.

(e)

2

2

Tehnike otkrivanja grešaka

7.19. Događaji (Occurence)

(a)

2

2

2

Pregledi nakon udara groma i HIRF prodiranja.

(b)

2

2

Pregledi nakon izvanrednih događaja kao što su tvrda slijetanja, let kroz turbulentne uvjete.

7.20. Postupci održavanja

1

2

2

Planiranje održavanja;

Postupci za preinake;

Postupci za skladištenje;

Postupci za izdavanje potvrda/vraćanje u upotrebu;

Sučelje s upravljanjem zrakoplovom;

Pregled u okviru održavanja/Kontrola kvalitete/Potvrda kvalitete;

Dodatni postupci održavanja.

Kontrola komponenata s ograničenim vijekom trajanja

MODUL 8. OSNOVE AERODINAMIKE

Razina

A

Bl

B2

8.1 Fizika atmosfere

1

2

2

Međunarodna standardna atmosfera (International Standard Atmosphere - ISA), primjena u aerodinamici.

8.2 Aerodinamika

1

2

2

Strujanje zraka oko tijela;

Granični sloj, laminarno i turbulentno strujanje, slobodno strujanje, relativno zračno strujanje, uzlazno i silazno strujanje, vrtložno strujanje, mirovanje;

Termini: krivina, tetiva, srednja aerodinamična tetiva, otpor aeroprofila (parazitni), inducirani otpor, središte tlaka, napadni kut, pozitivno i negativno savijanje krila, omjer finese, oblik krila i odnos vitkosti krila;

Potisak, težina, aerodinamična rezultanta;

Generiranje uzgona i otpora: Napadni kut, Koeficijent uzgona, Koeficijent otpora, polarna krivulja, gubitak uzgona;

Narušavanje aeroprofila uključujući led, snijeg, mraz.

8.3 Teorija leta

1

2

2

Odnos između uzgona, težine, potiska i otpora;

Odnos poniranja;

Jednakomjerno letenje, osobine (performanse);

Teorija okretanja;

Utjecaj faktora opterećenja: gubitak uzgona, krivulja leta i strukturalna ograničenja;

Povećanje uzgona.

8.4 Stabilnost i dinamika leta

1

2

2

Uzdužna, bočna i direkciona stabilnost (aktivna i pasivna).

MODUL 9. LJUDSKI FAKTORI

Razina

A

Bl

B2

9.1 Općenito

1

2

2

Potreba uzimanja u obzir ljudskih faktora;

Nezgode koje se mogu pripisati ljudskim faktorima/ljudskim greškama;

‘Murphyijev’ zakon.

9.2 Ljudske sposobnosti i ograničenja

1

2

2

Vid;

Sluh;

Obrada informacija;

Pozornost i opažanje;

Pamćenje;

Klaustrofobija i fizički pristup.

9.3 Socijalna psihologija

1

1

1

Odgovornost: pojedinačna i skupna;

Motivacija i demotivacija;

Pritisak suparništva;

Pitanja ‘kulture’;

Timski rad;

Upravljanje, nadziranje i vodstvo.

9.4 Faktori koji utječu na rezultate

2

2

2

Kondicija/zdravlje;

Stres: kod kuće i na poslu;

Vremenska stiska i krajnji rokovi;

Opterećenje radom: preopterećenost i nedovoljna opterećenost;

Spavanje i umor: rad u smjenama;

Alkohol, lijekovi, zlouporaba lijekova.

9.5 Fizičko okruženje

1

1

1

Buka i isparenja;

Osvjetljenje;

Klima i temperatura;

Kretanje i vibracije;

Radno okruženje.

9.6 Zadaci

1

1

1

Fizički rad;

Zadaci koji se ponavljaju;

Vizualni pregled;

Složeni sustavi.

9.7 Komunikacija

2

2

2

Unutar i između timova;

Vođenje knjige i dokumentacije o radovima;

Ažuriranje, aktualnost;

Prosljeđivanje informacija.

9.8 Ljudska greška

1

2

2

Modeli i teorije grešaka;

Vrste grešaka u zadacima održavanja;

Implikacije grešaka (tj. nezgoda)

Izbjegavanje i svladavanje grešaka.

9.9 Opasnosti na radnome mjestu

1

2

2

Prepoznavanje i izbjegavanje opasnosti;

Postupanje u hitnim slučajevima.

MODUL 10. ZRAKOPLOVNI PROPISI

Razina

A

Bl

B2

10.1 Regulatorna osnova

1

1

1

Uloga Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva;

Uloga EASA-e;

Uloga država članica;

Odnos između Parta 145., Parta 66., Parta 147. i Parta M;

Odnos sa ostalim Zračnim upravama.

10.2 Part 66. —Ovlašteno osoblje – Održavanje

2

2

2

Temeljito razumijevanje Parta 66.

10.2 Part 145. – Odobrena organizacija za održavanje

2

2

2

Temeljito razumijevanje Parta 145.

10.4 JAR-OPS – Komercijalni zračni prijevoz

1

1

1

Potvrde avio-operatora;

Odgovornosti operatora;

Dokumenti koji se moraju nositi;

Plakatiranje u zrakoplovu (oznake);

10.5 Certifikacija zrakoplova

(a) Općenito

1

1

Pravila izdavanja potvrda: popu EACS 23/25/27/29;

Izdavanje potvrda tipa;

Izdavanje dodatne potvrde tipa;

Odobrenja organizacije za dizajn/proizvodnju prema Partu 21.

(b) Dokumenti

2

2

Svjedodžba o plovidbenosti;

Svjedodžba o registraciji;

Potvrda o buci;

Plan težine;

Dozvola i ovlaštenje za radio stanicu.

10.6 Part M

2

2

2

Temeljito razumijevanje Parta M.

10.7 Primjenjivi državni i međunarodni zahtjevi za (ako ih ne nadilaze zahtjevi EU-a)

(a)

1

2

2

Programe održavanja, provjere i preglede u svrhu održavanja;

Glavnu listu minimalne opreme, Listu minimalne opreme, Liste odstupanja kod otpreme;

Naredba o plovidbenosti (airworthiness directive);

Servisne biltene, servisne informacije proizvođača;

Preinake i popravke;

Dokumentaciju o održavanju: priručnike za održavanje, priručnik za strukturalne popravke, ilustrirane kataloge dijelova, itd.;

(b)

1

1

Kontinuiranu plovidbenost;

Probne letove;

ETOPS-e, zahtjeve za održavanje i otpremu;

Letenje u svim vremenskim uvjetima, letenje kategorije 2/3 i zahtjeve za minimalnu opremu.

MODUL 11.A. AERODINAMIKA, STRUKTURE I SUSTAVI TURBINSKIH AVIONA

Razina

Al

Bl.l

B2

11.1 Teorija letenja

11.1.1 Aerodinamika aviona i komande leta

Rad i efekti:

– kontrole po nagibu: krilca (ailerons) i spojleri;

– kontrole po dubini: kormila visine (elevatora), stabilatori, stabilizatori i nosni aerodinamični profili (canards) s promjenjivim pojavljivanjem;

– kontrole po smjeru, ograničivači kormila pravca;

Kontrola korištenjem ‘elevona’, ‘ruddervatora’;

Oprema za hiper-potisak (highlift devices), prorezi (slots), pretkrilca (slats), zakrilca (flaps), krilca-zakrilca (flaperons);

1

2

Uređaji za induciranje otpora, spojleri, uređaji za slom uzgona (liftdumpers), aerodinamične kočnice;

Efekti aerodinamičnih pregrada, napadne ivice nazubljenog oblika (‘saw tooth’);

Kontroliranje graničnog sloja, generatori vrtloga, uređaji za slom uzgona ili uređaji na napadnim ivicama krila;

Rad i efekt trimera, balansnih i antibalansnih (glavnih) trimera, servo trimera, opružnih trimera, protuutega, prednapona komandne površine, aerodinamičnih balansnih ploča;

11.1.2 Brzi let

1

2

Brzina zvuka, dozvučni let, transsonični let, nadzvučni let,

Machov broj, kritični Machov broj, oscilacije zbog kompresibilnosti, udarni val, aerodinamično zagrijavanje, područna pravila;

Čimbenici koji utječu na zračni tok u usisniku motora brzih zrakoplova;

Utjecaji pozitivne strijele (sweepbacka) na kritični Machov broj.

11.2 Strukture konstrukcije zrakoplova – opći pojmovi

(a)

2

2

Zahtjevi plovidbenosti na strukturalnu čvrstoću;

Strukturna klasifikacija, primarna, sekundarna, i tercijarna;

Pojmovi pouzdanosti, sigurnosti, tolerancije grešaka;

Identifikacijski sustav zona i stanica;

Pritisak, naprezanje, deformacija, kompresija, smik, uvijanje, napetost, lučno naprezanje, zamor;

Odredbe o odvodima i ventilaciji;

Odredbe o instaliranju sustava;

Odredbe o zaštiti od groma

Povezivanje zrakoplova

(b)

1

2

Konstrukcijske metode: trup zrakoplova s nosećom oplatom, okviri trupa zrakoplova, dodatni nosači, oplata zrakoplova, uzdužni nosači trupa, pregrade, konstrukcije, elementi ojačanja strukture, upornji, vezni nosači strukture, grede, strukture poda, ojačanje, metode oplate, zaštita od korozije, krila, repne površine, priključci za motor;

Tehnike spajanja strukture: zakovični spojevi, vijčani spojevi, veze;

Metode zaštite površine: kromiranje, galvanska zaštita, bojanje;

Čišćenje površine.

Simetrija konstrukcije zrakoplova: metode za poravnanje i provjere simetrije.

11.3 Strukture konstrukcije zrakoplova - avioni

11.3.1 Trup (ATA 52/53/56)

1

2

Konstrukcija i tlačno brtvljenje;

Spojevi krila, stabilizatora, nosača i podvozja;

Ugradnja sjedala i sustava za utovar prtljage;

Vrata i izlazi za slučaj opasnosti: konstrukcija, mehanizmi, operativni i sigurnosni mehanizmi;

Konstrukcija i mehanizmi prozora i vjetrobranskog stakla.

11.3.2 Krila (ATA 57)

1

2

Konstrukcija;

Spremnici goriva;

Spojevi za podvozje, nosače, kontrolne površine, uzgon/otpor.

11.3.3 Stabilizatori (ATA 55)

1

2

Konstrukcija;

Spoj kontrolne površine.

11.3.4 Komandne površine leta (ATA 55/57)

1

2

Konstrukcija i spojevi;

Balansiranje – masa i aerodinamika.

11.3.5 Gondole/Nosači (ATA 54)

1

2

Konstrukcija;

Protupožarne pregrade;

Nosači motora.

11.4 Klimatizacija i izjednačavanje tlaka u kabini (ATA 21)

11.4.1 Dovod zraka

1

2

Izvori dovoda zraka uključujući i motor, APU i zemaljski uređaj;

11.4.2 Klimatizacija

1

3

Sustavi klimatizacije;

Uređaji za kruženje zraka i pare;

Sustav razvođenja;

Sustav za kontrolu protoka, temperature i vlažnosti.

11.4.3 Izjednačavanje tlaka u kabini

1

3

Sustavi za izjednačavanje tlaka u kabini;

Kontrola i indikacija, uključujući kontrolne i sigurnosne ventile;

Uređaji za kontrolu tlaka u kabini.

11.4.4 Sigurnosne i upozoravajuće naprave

1

3

Zaštitni i upozoravajući uređaji.

11.5 Sustavi instrumenata/Avionike

11.5.1 Sustavi instrumenata (ATA 31)

1

2

Pitot statika: visinomjer, indikator zračne brzine, indikator vertikalne brzine;

Žiroskopski: umjetni horizont, pokazivač položaja komandi, pokazivač smjera, pokazivač horizontalnog položaja zrakoplova, pokazivač skretanja i klizanja, koordinator skretanja;

Kompas: direktno očitanje, daljinsko očitanje;

Indikator napadnog kuta, sustavi dojave gubitka uzgona;

Ostali sustavi indikacije u zrakoplovu.

11.5.2 Avionika

1

1

Osnove rasporeda i rada:

Automatskog letenja (ATA 22);

Komunikacije (ATA 2 3);

Sustava navigacije (ATA 34).

11.6 Električna energija (ATA 24)

1

3

Montaža i rad akumulatora;

Proizvodnja istosmjerne struje;

Proizvodnja izmjenične struje;

Proizvodnja struje za slučaj opasnosti;

Regulacija napona;

Distribucija energije;

Invertori, transformatori, ispravljači;

Zaštita strujnih krugova.

Vanjski/Zemaljski izvori napajanja;

11.7 Oprema i unutarnje opremanje (ATA 25)

(a)

2

2

Zahtjevi za opremu za slučaj opasnosti;

Sjedala i pojasevi.

(b)

1

1

Raspored kabine;

Raspored opreme;

Montaža unutarnje opreme u kabini;

Oprema za zabavu u kabini;

Instalacija kuhinje;

Oprema za rukovanje i držanje tereta;

Stepenice.

11.8 Zaštita od požara (ATA 26)

1

3

(a)

Sustavi za detekciju dima i požara i za upozoravanje;

Sustavi za gašenje požara;

Provjere sustava.

(b)

Prenosivi aparat za gašenje požara

1

1

11.9 Komande leta (ATA 27)

1

3

Primarne komande: eleron, elevator, kormilo pravca, spojler;

Kontrola trimanja;

Aktivna kontrola opterećenja;

Oprema za hiper-potisak;

Smanjivanje uzgona, aerodinamične kočnice;

Upravljanje sustavom: ručno, hidraulično, pneumatsko, električno, ‘fly by wire’;

Umjetni osjećaj opterećenja na komandama leta, prigušivač skretanja, kontrola u odnosu na Machov broj, ograničivač kormila pravca, sustavi ublaživanja bočnih udara vjetra;

Balansiranje i opremanje;

Sustav zaštite od gubitka uzgona/upozoravanja.

11.10. Sustav goriva (ATA 28)

1

3

Raspored sustava;

Spremnici goriva;

Sustavi dovoda goriva;

Ispuštanje goriva u zraku, ventiliranje, ocjeđivanje goriva;

Unakrižno napajanje goriva iz spremnika i transfer goriva;

Indikacije i upozorenja;

Dopunjavanje goriva i pražnjenje;

Uzdužno balansiranje sustava za gorivo.

11.11. Hidraulični pogon (ATA 29)

1

3

Raspored sustava;

Hidraulične tekućine;

Hidraulični spremnici i akumulatori;

Generiranje tlaka: električno, mehaničko, pneumatsko;

Generiranje tlaka za hitne slučajeve;

Kontrola tlaka;

Distribucija snage;

Sustavi za indikaciju i upozorenje;

Sučelje s drugim sustavima.

11.12. Zaštita od leda i kiše (ATA 30)

1

3

Formiranje leda, klasifikacija leda i otkrivanje leda;

Sustavi protiv zaleđivanja: električni, s vrućim zrakom i kemijski;

Sustavi za odleđivanje: električni, s vrućim zrakom, pneumatski i kemijski;

Zaštitno sredstvo protiv kiše i odstranjivanje kiše;

Grijanje pitot cijevi i odvoda.

Sustavi brisača

11.13. Podvozje (ATA 32)

2

3

Konstrukcija, ublažavanje udara;

Sustavi za izvlačenje i uvlačenje podvozja: normalno i u slučaju opasnosti;

Indikacije i upozorenja;

Kotači, kočnice, sustav protiv blokiranja i autokočenje;

Gume;

Upravljanje.

11.14. Svjetla (ATA 33)

2

3

Vanjska: navigacijska, rotirajuća protiv sudara, za slijetanje, taksiranje, led;

Unutarnja: kabina, pilotska kabina, prostor za prtljagu;

Za slučaj opasnosti.

11.15. Kisik (ATA 35)

1

3

Raspored sustava: pilotska kabina, kabina;

Izvori, pohranjivanje, punjenje i distribucija;

Regulacija dovoda;

Indikacije i upozorenja;

11.16. Pneumatika/Vakuum (ATA 36)

1

3

Raspored sustava;

Izvori: motor/APU, kompresori, spremnici, zemaljski uređaji

Kontrola tlaka;

Distribucija;

Indikacije i upozorenja;

Veza s ostalim sustavima.

11.17. Voda/otpad (ATA 38)

2

3

Raspored sustava za vodu, dovod, distribucija, servisiranje i ispuštanje;

Raspored sustava WC-a, ispiranje i servisiranje;

Pitanja vezana uz koroziju.

11.18. Ugrađeni sustav održavanja (ATA 45)

1

2

Centralni kompjutori za održavanje;

Sustav za unošenje podataka;

Sustav elektronske knjižnice;

Ispis;

Praćenje konstrukcije (praćenje tolerancije oštećenja).

MODUL 11.B. AERODINAMIKA, STRUKTURE I SUSTAVI KLIPNIH AVIONA

Napomena: Opseg ovog modula mora odražavati tehnologiju aviona u odnosu na A2 i potkategoriju B1.2.

Razina

A2

B1.2

B2

11.1 Teorija letenja

11.1.1 Aerodinamika aviona i komande leta

1

2

Rad i efekti:

– kontrole po nagibu: krilca (ailerons) i spojleri;

– kontrole po dubini: kormila visine (elevatori), stabilatori, stabilizatori i nosni aerodinamični profili (canards) s promjenjivim pojavljivanjem;

kontrole po smjeru, ograničivači kormila pravca;

Kontrola korištenjem ‘elevona’, ‘ruddervatora’;

Oprema za hiper-potisak (highlift devices), prorezi (slots), pretkrilca (slats), zakrilca (flaps), krilca-zakrilca (flaperons);

Uređaji za induciranje otpora, spojleri, uređaji za slom uzgona (liftdumpers), aerodinamične kočnice;

Efekti aerodinamičnih pregrada, napadne ivice nazubljenog oblika (‘saw tooth’);

Kontroliranje graničnog sloja, generatori vrtloga, uređaji za slom uzgona ili uređaji na napadnim ivicama krila;

Rad i efekt of trimera, balansnih i antibalansnih (glavnih) trimera, servo trimera, opružnih trimera, protuutega, prednapona komandne površine, aerodinamičnih balansnih ploča;

11.1.2 Brzi let - Ne primjenjuje se

11.2 Strukture konstrukcije zrakoplova – opći pojmovi

(a)

2

2

Zahtjevi plovidbenosti na strukturalnu čvrstoću;

Strukturna klasifikacija, primarna, sekundarna, i tercijarna;

Pojmovi pouzdanosti, sigurnosti, tolerancije grešaka;

Identifikacijski sustav zona i stanica;

Pritisak, naprezanje, deformacija, kompresija, smik, uvijanje, napetost, lučno naprezanje, zamor;

Odredbe o odvodima i ventilaciji;

Odredbe o instaliranju sustava;

Odredbe o zaštiti od groma

Povezivanje zrakoplova

(b)

1

2

Konstrukcijske metode: trup zrakoplova s nosećom oplatom, okviri trupa zrakoplova, dodatni nosači, oplata zrakoplova, uzdužni nosači trupa, pregrade, konstrukcije, elementi ojačanja strukture, upornji, vezni nosači strukture, grede, strukture poda, ojačanje, metode oplate, zaštita od korozije, krila, repne površine, priključci za motor;

Tehnike spajanja strukture: zakovični spojevi, vijčani spojevi, veze;

Metode zaštite površine: kromiranje, galvanska zaštita, bojanje;

Čišćenje površine.

Simetrija konstrukcije zrakoplova: metode za poravnanje i provjere simetrije.

11.3 Strukture konstrukcije zrakoplova - avioni

11.3.1 Trup (ATA 52/53/56)

1

2

Konstrukcija i tlačno brtvljenje;

Spojevi krila, nosača na repu, podvozja;

Ugradnja sjedala;

Vrata i izlazi za slučaj opasnosti: konstrukcija i rad;

Spajanje prozora i vjetrobranskog stakla.

11.3.2 Krila (ATA 57)

1

2

Konstrukcija;

Spremnici goriva;

Spojevi za podvozje, nosače, kontrolne površine, uzgon/otpor.

11.3.3 Stabilizatori (ATA 55)

1

2

Konstrukcija;

Spoj kontrolne površine.

11.3.4 Komandne površine leta (ATA 55/57)

1

2

Konstrukcija i spojevi;

Balansiranje – masa i aerodinamika.

11.3.5 Gondole/Nosači (ATA 54)

(a)

1

2

Gondole/Nosači:

– Konstrukcija;

– Protupožarne pregrade;

– Nosači motora.

11.4 Klimatizacija i izjednačavanje tlaka u kabini (ATA 21)

1

3

Sustavi za izjednačavanje tlaka i klimatizaciju;

Uređaji za kontrolu tlaka u kabini, zaštitu i upozoravanje.

11.5 Sustavi instrumenata/Avionike

11.5.1 Sustavi instrumenata (ATA 31)

1

2

Pitot statika: visinomjer, indikator zračne brzine, indikator vertikalne brzine;

Žiroskopski: umjetni horizont, pokazivač položaja komandi, pokazivač smjera, pokazivač horizontalnog položaja zrakoplova, pokazivač skretanja i klizanja, koordinator skretanja;

Kompas: direktno očitanje, daljinsko očitanje;

Indikator napadnog kuta, sustavi dojave gubitka uzgona;

Ostali sustavi indikacije u zrakoplovu.

11.5.2 Avionika

1

1

Osnove rasporeda sustava i rada:

– Automatskog letenja (ATA 22);

– Komunikacije (ATA 2 3);

– Sustava navigacije (ATA 34).

11.6 Električna energija (ATA 24)

1

3

Montaža i rad akumulatora;

Proizvodnja istosmjerne struje;

Regulacija napona;

Distribucija energije;

Zaštita strujnih krugova;

Invertori, transformatori.

11.7 Oprema i unutarnje opremanje (ATA 25)

(a)

2

2

Zahtjevi za opremu za slučaj opasnosti;

Sjedala i pojasevi.

(b)

1

1

Raspored kabine;

Raspored opreme;

Montaža unutarnje opreme u kabini (razine 2);

Oprema za zabavu u kabini;

Instalacija kuhinje;

Oprema za rukovanje i držanje tereta;

Stepenice.

11.8 Zaštita od požara (ATA 26)

(a)

1

3

Sustavi za gašenje požara;

Sustavi za detekciju dima i požara i za upozoravanje;

Provjere sustava.

(b)

1

3

Prenosivi aparat za gašenje.

11.9 Komande leta (ATA 27)

1

3

Primarne komande: eleron, elevator, kormilo pravca, spojler;

Kontrola trimanja;

Oprema za hiper-potisak;

Upravljanje sustavom: ručno;

Sustav ublaživanja bočnih udara vjetra;

Balansiranje i opremanje;

Sustav upozoravanja na gubitak uzgona.

11.10. Sustav goriva (ATA 28)

1

3

Raspored sustava;

Spremnici goriva;

Sustavi dovoda goriva;

Unakrižno napajanje goriva iz spremnika i transfer goriva;

Indikacije i upozorenja;

Dopunjavanje goriva i pražnjenje;

11.11. Hidraulični pogon (ATA 29)

1

3

Raspored sustava;

Hidraulične tekućine;

Hidraulični spremnici akumulatori;

Generiranje tlaka: električno, mehaničko;

Kontrola tlaka;

Distribucija snage;

Sustavi za indikaciju i upozorenje;

11.12. Zaštita od leda i kiše (ATA 30)

1

3

Formiranje leda, klasifikacija leda i otkrivanje leda;

Sustavi za odleđivanje: električni, s vrućim zrakom, pneumatski i kemijski;

Grijanje pitot cijevi i odvoda;

Sustavi brisača.

11.13. Podvozje (ATA 32)

2

3

Konstrukcija, ublažavanje udara;

Sustavi za izvlačenje i uvlačenje podvozja: normalno i u slučaju opasnosti;

Indikacije i upozorenje;

Kotači, kočnice, sustav protiv blokiranja i autokočenje;

Gume;

Upravljanje.

11.14. Svjetla {ATA 33)

2

2

Vanjska: navigacijska, rotirajuća protiv sudara, za slijetanje, taksiranje, led;

Unutarnja: kabina, pilotska kabina, prostor za prtljagu;

Za slučaj opasnosti.

11.15. Kisik (ATA 35)

1

3

Raspored sustava: pilotska kabina, kabina;

Izvori, pohranjivanje, punjenje i distribucija;

Regulacija dovoda;

Indikacije i upozorenja;

11.16. Pneumatika/Vakuum (ATA 36)

1

3

Raspored sustava;

Izvori: motor/APU, kompresori, spremnici, zemaljski uređaji;

Kontrola tlaka;

Distribucija;

Indikacije i upozorenja;

Veza s ostalim sustavima.

11.17. Voda/otpad (ATA 38)

2

3

Raspored sustava za vodu, dovod, distribucija, servisiranje i ispuštanje;

Raspored sustava WC-a, ispiranje i servisiranje;

Pitanja vezana uz koroziju.

MODUL 12. AERODINAMIKA, STRUKTURE I SUSTAVI HELIKOPTERA

Razina

A3 A4

B1.3 B1.4

B2

12.1 Teorija letenja – Aerodinamika rotirajućeg krila

1

2

Terminologija

Efekti žiroskopske precesije;

Reakcija obrtnog momenta i kontrola pravca;

Asimetrija uzgona, gubitak uzgona na kraku rotora;

Tendencija translacije i njena korekcija;

Koriolisov efekt i kompenzacija;

Polje sila, snaga motora, korak kraka;

Autorotacija;

Zemaljski utjecaj.

12.2 Sustav upravljanja zrakoplovom u letu

2

3

Ciklička kontrola (promjena koraka);

Kolektivna kontrola (promjena koraka);

Njihajuća ploča;

Kontrola pravca: kontrola anti-obrtnog momenta, repni rotor, puštanje zraka;

Glava glavnog rotora: konstrukcija i radne karakteristike;

Ublaživači krakova: Funkcija i konstrukcija;

Krakovi rotora: konstrukcija i način učvršćenja krakova glavnog i repnog rotora;

Kontrola trimanja: fiksni i fleksibilni stabilizatori;

Način rada sustava: ručni, hidraulični, električni, i ‘fly by wire’;

Umjetni osjećaj opterećenja;

Balansiranje i opremanje.

12.3 Praćenje krakova i analiza vibracija

1

3

Poravnanje rotora;

Praćenje glavnog i repnog rotora;

Statičko i dinamičko balansiranje;

Vrste vibracija, načini reduciranja vibracija;

Rezonancija tla.

12.4 Prijenos snage

1

3

Mjenjačke kutije glavnog i repnog rotora;

Spojke, elementi sa slobodnim okretanjem i kočnice rotora.

12.5 Struktura zmaja

(a)

2

2

Zahtjevi plovidbenosti na strukturalnu čvrstoću;

Strukturna klasifikacija, primarna, sekundarna, i tercijarna;

Pojmovi pouzdanosti, sigurnosti, tolerancije grešaka;

Identifikacijski sustav zona i stanica;

Pritisak, naprezanje, deformacija, kompresija, smik, uvijanje, napetost, lučno naprezanje, zamor;

Odredbe o odvodima i ventilaciji;

Odredbe o instaliranju sustava;

Odredbe o zaštiti od groma.

(b)

1

2

Konstrukcijske metode: trup zrakoplova s nosećom oplatom, okviri trupa zrakoplova, dodatni nosači, oplata zrakoplova, uzdužni nosači trupa, pregrade, konstrukcije, elementi ojačanja strukture, upornji, vezovi nosači strukture, grede, strukture poda, ojačanje, metode oplate, zaštita od korozije.

Spojevi nosača, stabilizatora i podvozja;

Ugradnja sjedala;

Vrata: konstrukcija, mehanizmi, operativni i sigurnosni mehanizmi;

Konstrukcija prozora i vjetrobranskog stakla;

Spremnici goriva;

Protupožarne pregrade;

Nosači motora;

Tehnike spajanja strukture: zakovični spojevi, vijčani spojevi, veze;

Metode zaštite površine, kao što su kromiranje, galvanska zaštita, bojanje;

Čišćenje površine.

Simetrija konstrukcije zrakoplova: metode za poravnanje i provjere simetrije.

12.6 Klimatizacija (ATA 21)

12.6.1 Dovod zraka

1

2

Izvori dovoda zraka uključujući i odzračivanje motora i zemaljski uređaj;

12.6.2 Klimatizacija

1

3

Sustavi klimatizacije;

Sustavi razvođenja;

Sustav za kontrolu protoka i temperature;

Zaštitni i upozoravajući uređaji.

12.7 Sustavi instrumenata/Avionike

12.7.1 Sustavi instrumenata (ATA 31)

1

2

Pitot statika: visinomjer, indikator zračne brzine, indikator vertikalne brzine;

Žiroskopski: umjetni horizont, pokazivač položaja komandi, pokazivač smjera, pokazivač

horizontalnog položaja zrakoplova, pokazivač skretanja i klizanja, koordinator skretanja;

Kompas: direktno očitanje, daljinsko očitanje;

Sustavi za indikaciju vibracija – HUMS;

Ostali sustavi indikacije u zrakoplovu.

12.7.2 Avionički sustavi

1

1

Osnove rasporeda i rada:

Automatskog letenja (ATA 22);

Komunikacije (ATA 2 3);

Sustava navigacije (ATA 34).

12.8 Električna energija (ATA 24)

1

3

Montaža i rad akumulatora;

Proizvodnja istosmjerne struje, proizvodnja izmjenične struje;

Proizvodnja struje za slučaj opasnosti;

Regulacija napona, Zaštita strujnih krugova.

Distribucija energije;

Invertori, transformatori, ispravljači;

Vanjski/Zemaljski izvori napajanja.

12.9 Oprema i unutarnje opremanje (ATA 25)

(a)

2

2

Zahtjevi za opremu za slučaj opasnosti;

Sjedala i pojasevi;

Sustavi za podizanje.

(b)

1

1

Sustavi plutanja za slučaj opasnosti;

Raspored kabine, držanje tereta;

Raspored opreme;

Montaža unutarnje opreme u kabini.

12.10. Zaštita od požara (ATA 26)

1

3

Sustavi za detekciju dima i požara i za upozoravanje;

Sustavi za gašenje požara;

Provjere sustava.

12.11. Sustav goriva (ATA 28)

1

3

Raspored sustava;

Spremnici goriva;

Sustavi dovoda goriva;

Ispuštanje goriva u zraku, ventiliranje, ocjeđivanje goriva;

Unakrižno napajanje goriva iz spremnika i transfer goriva;

Indikacije i upozorenja;

Dopunjavanje goriva i pražnjenje.

12.12. Hidraulični pogon (ATA 29)

1

3

Raspored sustava;

Hidraulične tekućine;

Hidraulični spremnici i akumulatori;

Generiranje tlaka: električno, mehaničko, pneumatsko;

Generiranje tlaka za hitne slučajeve;

Kontrola tlaka;

Distribucija snage;

Sustavi za indikaciju i upozorenje;

Veza s drugim sustavima.

12.13. Zaštita od leda i kiše (ATA 30)

1

3

Formiranje leda, klasifikacija leda i otkrivanje leda;

Sustavi protiv zaleđivanja i za odleđivanje: električni, s vrućim zrakom i kemijski;

Zaštitno sredstvo protiv kiše i odstranjivanje kiše i demontaža;

Grijanje pitot cijevi i odvoda.

12.14. Podvozje (ATA 32)

2

3

Konstrukcija, amortiziranje;

Sustavi za izvlačenje i uvlačenje podvozja: normalno i u slučaju opasnosti;

Indikacije i upozorenje;

Kotači, gume, kočnice;

Upravljanje;

Skije, plovci.

12.15. Svjetla (ATA 33)

2

3

Vanjska: navigacijska, za slijetanje, taksiranje, led;

Unutarnja: kabina, pilotska kabina, prostor za prtljagu;

Za slučaj opasnosti.

12.16. Pneumatika/Vakuum (ATA 36)

1

3

Raspored sustava;

Izvori: motor, kompresori, spremnici, opskrba na zemlji;

Kontrola tlaka;

Distribucija;

Indikacije i upozorenja;

Veza s ostalim sustavima.

MODUL 13. AERODINAMIKA, STRUKTURE I SUSTAVI ZRAKOPLOVA

Razina

A

Bl

B2

13.1 Teorija letenja

(a) Aerodinamika aviona i komande leta

Rad i efekti:

– kontrole po nagibu: krilca (ailerons) i spojleri;

– kontrole po dubini: kormila visine (elevatori), stabilatori, stabilizatori i nosni aerodinamični profili (canards) s promjenjivim pojavljivanjem;

– kontrole po smjeru, ograničivači kormila pravca

1

Kontrola korištenjem ‘elevona’, ‘ruddervatora’;

Oprema za hiper-potisak (highlift devices), prorezi (slots), pretkrilca (slats), zakrilca (flaps), krilca-zakrilca (flaperons);

Uređaji za induciranje otpora, spojleri, uređaji za slom uzgona (liftdumpers), aerodinamične kočnice;

Rad i efekt of trimera, servo trimera, prednapona komandne površine.

(b) Brzi let

1

Brzina zvuka, dozvučni let, transsonični let, nadzvučni let,

Machov broj, kritični Machov broj.

(c) Aerodinamika rotirajućeg krila

1

Terminologija;

Rad i efekt cikličkih, kolektivnih komandi i komande anti-obrtnog momenta.

13.2 Strukture – Opći pojmovi

(a)

1

Osnove strukturalnih sustava.

(b)

2

Identifikacijski sustav zona i stanica;

Električno povezivanje;

Odredbe o zaštiti od groma.

13.3 Automatsko letenje (ATA 22)

3

Osnove automatskog letenja uključujući radne principe i tekuću terminologiju;

Obrada komandnih signala;

Načini rada: kanali za nagib oko uzdužne osi, visinu i nagib oko poprečne osi;

Ublaživači skretanja;

Sustavi za povećanje stabilnosti kod helikoptera;

Automatska kontrola ravnoteže (trimanja);

Sučelje za navigacijsku pomoć autopilota;

Sustavi automatske kontrole potiska motora (autothrottle).

Sustav automatskog slijetanja: principi i kategorije, vrste operacija, prilaz, kut poniranja, slijetanje, prekid slijetanja, praćenje sustava i uvjeti grešaka.

13.4 Komunikacija/Navigacija (ATA 23/34)

3

Osnove širenja radiovalova, antene, prijenosne linije, komunikacija, prijemnik i odašiljač;

Radni principi sljedećih sustava:

– Komunikacija na vrlo visokoj frekvenciji (VHF);

– Komunikacija na visokoj frekvenciji (HF);

– Audio;

– Lokatorski odašiljači za slučaj opasnosti;

– Uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini;

– Visokofrekventni višesmjerni radiopredajnik (VOR);

– Radiokompas (ADF);

– Sustav za instrumentalno slijetanje (ILS);

– Sustav za mikrovalno slijetanje (MLS);

– Sustavi za usmjeravanje leta (flight director system); Oprema za određivanje udaljenosti (DME);

– Navigacija vrlo niskom frekvencijom i hiperbolička navigacija (VLF/ Omega);

– Doppler navigacija;

– Prostorna navigacija, RNAV sustavi;

– Sustavi upravljanja letom;

– Sustav globalnog određivanja položaja (GPS), Globalni Sustavi satelitske navigacije (GNSS);

– Inercijalni navigacijski sustav;

– ATC primopredajnik (kontrole zračnog prometa), sekundarni nadzorni radar;

– Sustav upozoravanja na promet i izbjegavanja sudara (TCAS);

– Meteorološki radar;

– Radio visinomjer;

– ARINC komunikacija i izvješćivanje;

13.5 Električna energija (ATA 24)

3

Montaža i rad akumulatora;

Proizvodnja istosmjerne struje;

Proizvodnja izmjenične struje;

Proizvodnja struje u slučaju opasnosti;

Regulacija napona;

Distribucija energije;

Invertori, transformatori, ispravljači;

Zaštita strujnih krugova.

Vanjski/Zemaljski izvori napajanja;

13.6 Oprema i unutarnje opremanje (ATA 25)

3

Zahtjevi za elektronsku opremu za slučaj opasnosti;

Oprema za zabavu u kabini.

Komande leta (ATA 27)

(a)

1

Primarne komande: eleron, elevator, kormilo pravca, spojler;

Kontrola trimanja;

Aktivna kontrola opterećenja;

Oprema za hiper-potisak;

Smanjivanje uzgona, aerodinamične kočnice;

Upravljanje sustavom: ručno, hidraulično, pneumatsko;

Umjetni osjećaj opterećenja na komandama leta, prigušivač skretanja, kontrola u odnosu na Machov broj, ograničivač kormila pravca, sustavi ublaživanja bočnih udara vjetra.

Sustavi zaštite od gubitka uzgona.

(b)

2

Upravljanje sustavom: električno, ‘fly by wire’.

13.8 Sustavi instrumenata (ATA 31)

2

Klasifikacija;

Atmosfera;

Terminologija;

Sustavi i uređaji za mjerenje tlaka;

Pitot statički sustavi;

Visinomjeri;

Indikatori vertikalne brzine;

Indikatori zračne brzine;

Machmetri;

Sustavi za obavijesti/upozorenja o visini leta;

Računala za podatke o letu;

Pneumatski sustavi instrumenata;

Uređaji za direktno očitavanje tlaka i temperature;

Sustavi indikacije temparature;

Indikacijski sustavi za količinu goriva;

Žiroskopski principi;

Umjetni horizont;

Indikatori klizanja;

Žiroskopi pravca;

Sustav upozoravanja približavanja zemlji;

Sustavi kompasa;

Sustavi snimanja podataka o letu;

Sustavi elektronskih instrumenata leta;

Instrumentalni sustav upozorenja uključujući glavni sustav upozoravanja i centralizirane upozoravajuće panele;

Sustavi upozorenja o gubitku uzgona i za indikaciju napadnog kuta;

Indikacija i mjerenje vibracija.

13.9 Svjetla (ATA 33)

3

Vanjska: navigacijska, za slijetanje, taksiranje, led;

Unutarnja: Kabina, pilotska kabina, teretni prostor;

Za slučaj opasnosti.

13.10. Ugrađeni sustav održavanja (ATA 45)

2

Centralni kompjutori za održavanje;

Sustav za unošenje podataka;

Sustav elektronske knjižnice;

Ispis;

Praćenje konstrukcije (praćenje tolerancije oštećenja).

MODUL 14. POGON

Razina

A

Bl

B2

14.1 Turbinski motori

(a)

1

Strukturni sklop i rad turbo-mlaznih, turbo-ventilatorskih, turbo-osovinskih i turbo-prop motora;

(b)

2

Elektronska kontrola motora (electronic engine control) i sustavi za miješanje goriva i zraka (fuel metering systems) (FADEC).

14.2 Sustavi indiciranja motora

2

Sustavi za temperaturu ispušnih plinova/temperaturu međufaza turbina;

Brzina motora;

Indikacija potiska motora: Omjer tlaka motora (EPR), sustavi mjerenja izlaznog tlaka turbine motora ili tlaka mlaznika (jet pipe)

Tlak i temperatura ulja;

Tlak, temperatura i protok goriva;

Tlak ispušne cijevi;

Obrtni moment motora;

Brzina elise.

MODUL 15. MOTOR S PLINSKOM TURBINOM

Razina

A

Bl

B2

15.1 Osnove

1

2

Potencijalna energija, kinetička energija, Newtonovi zakoni kretanja, Braytonov ciklus;

Veza između sile, rada, snage, energije, brzine, ubrzanja;

Strukturni sklop i rad turbo-mlaznih, turbo-ventilatorskih, turbo-osovinskih, turbo-prop motora.

15.2 Karakteristike motora

2

Bruto potisak, neto potisak, potisak prigušene mlaznice, distribucija potiska, rezultirajući potisak, potisak konjske snage, njemu odgovarajuća konjska snaga na osovini, specifična potrošnja goriva;

Efikasnost motora;

Stupanj dvostrujnosti i stupanj porasta tlaka u motoru;

Tlak, temperatura i brzina protoka plina;

Nominalna snaga motora, statični potisak, utjecaj brzine, visine i toploga podneblja, ‘suha snaga’ (flat rating), ograničenja.

15.3 Ulaz

2

2

Ulazni kanali kompresora

Efekti raznih ulaznih konfiguracija;

Zaštita od leda.

15.4 Kompresori

1

2

Aksijalni i centrifugalni tipovi;

Strukturna svojstva i principi rada i primjene;

Balansiranje ventilatora;

Rad:

Uzroci i posljedice odvajanja strujnica od lopatica kompresora (stallinga) i ‘pumpanja’ kompresora;

Metode kontroliranja toka zraka: odzračni ventili, sprovodne lopatice s promjenivim ulazom (variable inlet guide vanes), varijabile lopatice statora (variable stator vanes), rotirajuće lopatice statora;

Omjer kompresora.

15.5 Sekcija za izgaranje

1

2

Strukturna svojstva i principi rada.

15.6 Turbinska sekcija

2

2

Rad i karakteristike različitih tipova lopatica turbine;

Spajanje lopatica sa diskom;

Lopatice sprovodnog aparata;

Uzroci i posljedice naprezanja i pomaka (stress & creep) lopatica turbine.

15.7 Ispuh

1

2

Strukturna svojstva i principi rada;

Mlaznice konvergentne, divergentne i promjenjive površine;

Smanjenje buke motora;

Reverseri potiska.

15.8 Ležajevi i brtve

2

Strukturna svojstva i principi rada.

15.9 Maziva i goriva

1

2

Svojstva i specifikacije;

Dodaci gorivu;

Sigurnosne mjere predostrožnosti.

15.10. Sustavi podmazivanja

1

2

Rad/raspored i komponente sustava.

15.11. Sustavi dovoda goriva

1

2

Kontrola rada motora i sustavi za miješanje goriva i zraka uključujući elektronsku kontrolu motora (FADEC);

Raspored i komponente sustava.

15.12. Zračni sustavi

1

2

Rad sustava raspodjele zraka u motoru i sustava kontrole odleđivanja (anti-ice), uključujući unutrašnji rashladni sustav, brtvljenje i vanjske operacije vezane uz zrak (air services).

15.13. Sustavi za pokretanje i paljenje

1

2

Rad sustava za pokretanje motora i njegovih komponenti;

Sustavi i komponente za paljenje;

Uvjeti sigurnosti kod održavanja.

15.14. Sustavi za indikacije motora

1

2

Sustavi za temperaturu ispušnih plinova/temperaturu međufaza turbina;

Indikacija potiska motora: Omjer tlaka motora (EPR), sustavi mjerenja izlaznog tlaka turbine motora ili tlaka mlaznika (jet pipe);

Tlak i temperatura ulja;

Tlak i protok goriva;

Brzina motora;

Mjerenje i indikacija vibracije;

Obrtni moment;

Snaga.

15.15. Sustav za povećanje snage

1

Rad i primjene;

Injektiranje vode, smjesa voda-metanol;

Sustavi za dodatno izgaranje.

15.16. Turbo-prop motori

1

2

Turbina s plinskom vezom/ Slobodna turbina i turbina sa zupčastom vezom;

Reduktori;

Integrirana kontrola motora i elise;

Zaštita od prekoračenja broja okretaja.

15.17. Turbo-osovinski motori

1

2

Rasporedi, pogonski sustavi, reduktori, spojke, kontrolni sustavi.

15.18. Pomoćni uređaji za napajanje (APU)

1

2

Svrha, rad, sustavi zaštite.

15.19. Montaža pogonske grupe

1

2

Izvedba protupožarnih stijenki, obloga motora, akustičnih panela, okova motora, antivibracijskih okova, crijeva, cijevi, dovoda, konektora, ožičenja, kontrolnih kablova i poluga, okova za dizanje, ispusnih otvora.

15.20. Sustavi za zaštitu od požara

1

2

Rad sustava za detekciju i gašenje.

15.21 Praćenje parametara motora i rad na zemlji

1

3

Postupci za startanje i probu motora na zemlji;

Tumačenje izlazne snage i ostalih parametara motora;

Praćenje rada motora (uključujući analizu ulja, vibracije i pregled boroskopom);

Pregled motora i komponenata prema kriterijima, tolerancijama i podacima specificiranim od proizvođača motora;

Pranje/čišćenje kompresora;

Oštećenje udarom stranog tijela u motor.

15.22 Skladištenje i konzerviranje motora

2

Konzerviranje i de-konzerviranje motora i motornih komponenata i sustava.

MODUL 16. KLIPNI MOTOR

Razina

A

Bl

B2

16.1 Osnove

1

2

Mehanički, toplinski i volumetrički učinci;

Radni principi – 2-taktni, 4-taktni, Otto i Diesel;

Radna zapremina i kompresijski omjer;

Konfiguracija motora i redoslijed paljenja.

16.2 Performanse motora

1

2

Proračun i izmjeri snage;

Faktori koji utječu na snagu motora;

Smjesa/osiromašenje goriva, pretpaljenje.

16.3 Konstrukcija motora

1

2

Kućište motora, radilica, bregasta osovina, korita motora;

Sklop pogona agregata;

Sklopovi klipova i cilindra;

Klipnjače, usisne i ispušne grane;

Mehanizmi ventila;

Reduktor propelera.

16.4 Sustavi goriva motora

16.4.1 Rasplinjači

1

2

Vrste, konstrukcija i principi rada;

Zaleđivanje i grijanje.

16.A.2 Sustavi za ubrizgavanje goriva

1

2

Vrste, konstrukcija i principi rada.

16.4.3 Elektronska kontrola motora

1

2

Rad kontrole motora i sustavi miješanja goriva uključujući elektronsku kontrolu motora (FADEC);

Raspored i komponente sustava.

16.5 Sustavi za startanje i paljenje

1

2

Sustav za startanje, sustavi za predgrijanje;

Vrste, konstrukcija i principi rada magneta;

Ožičenje visokog napona, svjećice;

Niskonaponski i visokonaponski sustavi.

16.6 Indukcijski, ispušni i rashladni sustavi

1

2

Konstrukcija i rad: indukcijskih sustava uključujući alternativne zračne sustave;

Ispušni i rashladni sustavi – zračni i vodeni.

16.7 Tlačno punjenje/Turbo punjenje

1

2

Principi i svrha tlačnog punjenja i utjecaj na parametre motora;

Konstrukcija i način rada tlačnih/turbo sustava;

Terminologija sustava;

Kontrolni sustavi;

Sustavi zaštite.

16.8 Maziva i goriva

1

2

Svojstva i specifikacije;

Dodaci gorivu;

Sigurnosne mjere predostrožnosti.

16.9 Sustavi podmazivanja

1

2

Rad/raspored i komponente sustava.

16.10. Sustavi za indikacije motora

1

2

Brzina motora;

Temperatura glave cilindra;

Temperatura rashladnog sredstva;

Tlak i temperatura ulja;

Temperatura ispušnih plinova;

Tlak i protok goriva;

Tlak u ispušnoj grani.

16.11. Montaža pogonske grupe

1

2

Izvedba protupožarnih stijenki, obloga motora, akustičnih panela, okova motora, antivibracijskih okova, crijeva, cijevi, dovoda, konektora, ožičenja, kontrolnih kablova i poluga, okova za dizanje i ispusnih otvora.

16.12. Praćenje parametara motora i rad na zemlji

1

3

Postupci za startanje i probu motora na zemlji;

Tumačenje izlazne snage i ostalih parametara motora;

Pregled motora i komponenti prema kriterijima, tolerancijama i podacima specificiranim od proizvođača motora.

16.13. Skladištenje i konzerviranje motora

2

Konzerviranje i de-konzerviranje motora i motornih komponenti i sustava.

MODUL 17. ELISA

Razina

A

Bl

B2

17.1 Osnove

Teorija krakova;

Veliki/mali kut kraka, povratni kut, napadni kut, broj okretaja;

Klizanje propelera;

Aerodinamična, centrifugalna i potisna sila;

Okretni moment;

Zračni tok na napadnom kutu kraka;

Vibracije i rezonancije.

1

2

17.2 Konstrukcija elise

1

2

Konstrukcione metode i materijali upotrijebljeni kod drvenih, kompozitnih i metalnih elisa;

Položaj kraka, gornja površina kraka, trup kraka, donja površina kraka, sklop glavine;

Elise sa fiksnim korakom, promjenjivim korakom, konstantne brzine;

Montaža elise/kape elise.

17.3 Kontrola koraka elise

1

2

Kontrola brzine i metode promjene koraka, mehanička i električna/elektronska;

Postavljanje elise na nož i negativni korak;

Zaštita od prekoračenja brzine vrtnje.

17.4 Sinkroniziranje elise

2

Oprema za sinkroniziranje elise.

17.5 Zaštita elise od zaleđivanja

1

2

Tekućine i električna oprema za odleđivanje.

17.6 Održavanje elise

1

3

Statičko i dinamičko balansiranje;

Praćenje krakova;

Procjena oštećenja krakova, erozije, korozije, oštećenja od udara stranih predmeta, delaminacije;

Sheme za tretiranje/popravak elise;

Rad motora elise.

17.7 Skladištenje i konzerviranje elise

1

2

Konzerviranje i de-konzerviranje elise

PRILOG II.

Osnovni standard za ispite

1. Osnova za standardizaciju ispita

1.1. Svi osnovni ispiti moraju se izvršiti uz korištenje pitanja u formatu višestrukog izbora i opisnih pitanja koja su niže specificirana.

1.2. Svako pitanje s višestrukim izborom mora imati tri alternativna odgovora od kojih samo jedan mora biti točan odgovor i kandidatu se mora dopustiti vrijeme po modulu koje je zasnovano na nominalnom prosjeku od 75 sekundi po pitanju.

1.3. Svako opisno pitanje traži pripremanje pisanog odgovora i kandidatu se mora dopustiti 20 minuta da odgovori na svako pitanje.

1.4. Odgovarajuća opisna pitanja moraju se sastaviti i ocijeniti uz korištenje programa znanja iz Modula 7, 9 i 10. iz Priloga I. prema Partu 66.

1.5. Svako pitanje mora imati uzorak odgovora naznačen za isto, koji će također uključivati sve poznate alternativne odgovore koji mogu biti relevantni za druge pod-dijelove.

1.6. Uzorak odgovora također će se razraditi u popis važnih točaka poznatih kao Ključne točke.

1.7. Prolazna ocjena za svaki dio ispita s višestrukim izborom modula i pod-modula prema Partu 66. je 75%.

1.8. Prolazna ocjena za svako opisno pitanje je 75% u smislu da odgovor kandidata mora sadržavati 75% traženih ključnih točaka kojima se to pitanje bavi i da nema nikakve značajne greške vezane uz bilo koju traženu ključnu točku.

1.9. Ako se padne ili samo na dijelu s višestrukim izborom ili na dijelu s opisnim pitanjima, onda nije potrebno ponovo polagati dio s višestrukim izborom ili dio s opisnim pitanjima, kako je odgovarajuće.

1.10. Ne smiju se upotrebljavati sustavi kaznenog bodovanja kako bi se odredilo da li je kandidat prošao.

1.11. Svi moduli prema Partu 66. koji čine kompletnu kategoriju ili potkategoriju dozvole za održavanje zrakoplova prema Partu 66. moraju se položiti unutar perioda od 5 godina od položenog prvog modula osim u slučaju specificiranom u stavku 1.12. Modul iz kojeg se padne ne smije se ponovo polagati najmanje 90 dana nakon datuma pada iz ispita za taj modul, osim u slučaju odobrene organizacije za obuku prema Partu 147. koja vrši nastavu ponovne obuke prilagođenu predmetima koji nisu položeni u određenom modulu, u kojem slučaju se modul koji nije položen smije ponovo polagati nakon 30 dana.

1.12. Period od 5 godina specificiran u stavku 1.11. ne odnosi se na one module koji su zajednički za više od jedne kategorije ili potkategorije dozvole za održavanje zrakoplova prema Partu 66. i koji su prethodno položeni kao dio nekog drugog ispita za takvu kategoriju ili potkategoriju.

2. Broj pitanja za Module iz Priloga I. prema Partu 66.

2.1. Predmet Modula 1 Matematika:

Kategorija A – 16 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 20 minuta. Kategorija Bl – 30 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 40 minuta.

Kategorija B2 – 30 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 40 minuta.

2.2. Predmet Modula 2 Fizika:

Kategorija A – 30 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 40 minuta.

Kategorija Bl – 50 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 65 minuta.

Kategorija B2 – 50 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 65 minuta.

2.3. Predmet Modula 3 Osnove elektrotehnike:

Kategorija A – 0 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

Kategorija Bl – 50 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 65 minuta.

Kategorija B2 – 50 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 65 minuta.

2.4. Predmet Modula 4 Osnove elektronike:

Kategorija A – Nema pitanja

Kategorija Bl – 20 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

Kategorija B2 – 40 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 50 minuta.

2.5. Predmet Modula 5 Digitalne tehnike/Sustavi elektronskih instrumenata:

Kategorija A – 16 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 20 minuta.

Kategorija Bl.l & B 1.3 – 40 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 50 minuta.

Kategorija B1.2 & B 1.4 – 20 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

Kategorija B2 – 70 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 90 minuta.

2.6. Predmet Modula 6 Materijali i hardver:

Kategorija A – 50 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 65 minuta.

Kategorija Bl – 70 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 90 minuta.

Kategorija B2 – 60 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 75 minuta.

2.7. Predmet Modula 7 Praktično održavanje:

Kategorija A – 70 pitanja s višestrukim izborom i 2 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 90 minuta plus 40 minuta.

Kategorija Bl – 80 pitanja s višestrukim izborom i 2 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 100 minuta plus 40 minuta.

Kategorija B2 – 60 pitanja s višestrukim izborom i 2 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 75 minuta plus 40 minuta.

2.8. Predmet Modula 8 Osnove aerodinamike:

Kategorija A – 20 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

Kategorija Bl – 20 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

Kategorija B2 – 20 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

2.9. Predmet Modula 9 Ljudski faktori:

Kategorija A – 20 pitanja s višestrukim izborom i 1 opisno pitanje. Dopušteno vrijeme 25 minuta plus 20 minuta.

Kategorija Bl – 20 pitanja s višestrukim izborom i 1 opisno pitanje. Dopušteno vrijeme 25 minuta plus 20 minuta.

Kategorija B2 – 20 pitanja s višestrukim izborom i 1 opisno pitanje. Dopušteno vrijeme 25 minuta plus 20 minuta.

2.10. Predmet Modula 10. Zrakoplovni propisi:

Kategorija A – 30 pitanja s višestrukim izborom i 1 opisno pitanje. Dopušteno vrijeme 40 minuta plus 20 minuta.

Kategorija Bl – 40 pitanja s višestrukim izborom i 1 opisno pitanje. Dopušteno vrijeme 50 minuta plus 20 minuta.

Kategorija B2 – 40 pitanja s višestrukim izborom i 1 opisno pitanje. Dopušteno vrijeme 50 minuta plus 20 minuta.

2.11. Predmet Modula 11.a Aerodinamika, strukture i sustavi turbinski aviona:

Kategorija A – 100 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 125 minuta.

Kategorija B1 – 130 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 165 minuta.

Kategorija B2 – Nema pitanja.

2.12. Predmet Modula l1b Aerodinamika, strukture i sustavi klipnih aviona:

Kategorija A – 70 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 90 minuta.

Kategorija B1 – 100 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 125 minuta.

Kategorija B2 – Nema pitanja.

2.13. Predmet Modula 12. Aerodinamika helikoptera, strukture i sustavi:

Kategorija A – 90 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 115 minuta.

Kategorija B1 – 115 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 145 minuta.

Kategorija B2 – Nema pitanja.

2.14. Predmet Modula 13. Aerodinamika, strukture i sustavi zrakoplova:

Kategorija A – Nema pitanja.

Kategorija Bl – Nema pitanja.

Kategorija B2 – 130 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 165 minuta.

2.15. Predmet Modula 14. Pogon:

Kategorija A – Nema pitanja.

Kategorija Bl – Nema pitanja.

Kategorija B2 – 25 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 30 minuta.

2.16. Predmet Modula 15. Motor s plinskom turbinom:

Kategorija A – 60 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 75 minuta.

Kategorija Bl – 90 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 115 minuta.

Kategorija B2 – Nema pitanja

2.17. Predmet Modula 16. Klipni motor:

Kategorija A – 0 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 65 minuta.

Kategorija Bl – 0 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 90 minuta.

Kategorija B2 – Nema pitanja

2.18. Predmet Modula 17. Elisa:

Kategorija A – 0 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

Kategorija Bl – 30 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 40 minuta.

Kategorija B2 – Nema pitanja

PRILOG III.

Obuka za tip i Standard ispita

1. Razine obuke za tip

Tri niže navedene razine definiraju ciljeve koje određena razina obuke mora postići.

Razina 1 Općenito upoznavanje

Kratki prikaz konstrukcije zrakoplova, sustava i pogonskih grupa kako je navedeno u dijelu Opis sustava u Priručniku za održavanje zrakoplova.

1. Ciljevi tečaja: Po završetku tečaja, polaznik će biti u stanju identificirati sigurnosne mjere predostrožnosti vezane uz zmaj zrakoplova, njegove sustave i pogonsku grupu

2. Identificirati prakse održavanja važne za zmaj zrakoplova, njegove sustave i pogonsku grupu

3. Definirati općeniti raspored glavnih sustava zrakoplova

4. Definirati općeniti raspored i karakteristike pogonske grupe

5. Identificirati specijalne alate i opremu za provjeru koji se upotrebljavaju sa zrakoplovom

Razina 2 Platforma i tranzit

Prikaz osnovnog sustava komandi, indikatora, glavnih komponenata uključujući njihov položaj i svrhu, servisiranje i manje otkrivanje kvarova.

Ciljevi tečaja: Osim informacija sadržanih u tečaju Općenito upoznavanje Razine 1, po završetku te obuke Platforma i tranzit na Razini 2, polaznik će biti u stanju:

1. Znati sigurnosne mjere predostrožnosti koje se moraju poštivati kod rada na ili u blizini zrakoplova, pogonske grupe i sustava.

2. Demonstrirati znanje o glavnim aktivnostima na platformi i u tranzitu (prelet) na sljedećem:

(a) Vrata, prozori i pokrovi.

(b) Napajanje električnom energijom.

(c) Gorivo.

(d) Pomoćni uređaj za napajanje.

(e) Pogonska grupa.

(f) Protupožarna zaštita.

(g) Sustavima kontrole okoliša.

(h) Hidraulika.

(i) Podvozje.

(j) Komande leta.

(k) Voda/otpad.

(l) Kisik.

(m) Interfon za let i usluge.

(n) Avionika.

(o) Oprema i unutrašnje uređenje kabine.

3. Opisati sustave i rukovanje zrakoplovom, osobito pristup, raspoloživost i izvore električne energije.

4. Identificirati položaje glavnih komponenti.

5. Objasniti normalno funkcioniranje svakog glavnog sustava, uključujući terminologiju i nomenklaturu.

6. Izvršiti postupke za servisiranje na platformi i kod tranzita vezane uz zrakoplov za sljedeće sustave: gorivo, pogonske grupe, hidraulika, podvozje, voda/otpad, kisik.

7. Demonstrirati poznavanje upotrebe izvještaja posade i sustava za izvješćivanje na zrakoplovu (manje otkrivanje kvarova) i odrediti plovidbenost zrakoplova prema MEL-u/CDL-u.

8. Identificirati i koristiti odgovarajuću dokumentaciju.

9. Locirati one postupke za zamjenu komponenti za aktivnosti na platformi i u tranzitu identificiranih u cilju 2.

Razina 3 Obuka iz linijskog i baznog održavanja

Detaljan opis, rad, lociranje komponenti, demontaža/montaža i postupci ‘Bite’ i otkrivanja kvarova prema razini iz priručnika za održavanje.

Ciljevi tečaja: Osim informacija sadržanih u obuci Razine 1 i Razine 2, po završetku obuke Razine III. iz linijskog i baznog održavanja, polaznik će biti u stanju:

(a) Izvršiti provjere sustava, motora, komponenti i funkcionalne provjere kako je specificirano u priručniku za održavanje.

(b) Uskladiti informacije u svrhu donošenja odluka u pogledu dijagnosticiranja i ispravljanja grešaka prema razini iz priručnika za održavanje.

(c) Opisati postupke za zamjenu komponenti jedinstvene za tip zrakoplova.

2. Standard obuke za tip

Obuka za tip mora obuhvaćati teoretski i praktični element.

2.1. Teoretski element

Kao minimum, moraju se pokriti elementi u niže danom nastavnom programu koji su specifični za tip zrakoplova. Dodatni elementi uvedeni zbog tehnoloških promjena također će biti uključeni.

Razine obuke su one razine definirane u gornjem stavku 1.

Nakon prvog tečaja za tip za ovlašteno osoblje kategorije C svi kasniji tečajevi moraju biti prema razini 1.

Uvodni naziv modula

Općenito o zrakoplovu (dimenzije/težine MTOW itd.)

Vremenska ograničenja/provjere u okviru održavanja

Niveliranje i vaganje

Vuča i taksiranje

Parkiranje/sidrenje

Servisiranje

Standardne prakse-samo specifične za tip

B2 modul-stavke vezane uz sigurnost/mehanička veza

Bl modul-stavke vezane uz sigurnost/veza avionike

Turbinski avioni

Klipni avioni

Turbinski
helikopteri

Klipni helikopteri

Avionika

Bl

C

Bl

C

Bl

C

Bl

C

B2

Praćenje lopatica i analiza vibracija

3

1

3

1

Prijenos snage

3

1

3

1

Struktura konstrukcije zrakoplova

3

1

3

1

1

Glavni rotor

3

1

3

1

Repni rotor/rotorski pogon

3

1

3

1

Rotorske komande leta

3

1

3

1

Struktura konstrukcije zrakoplova

3

1

3

1

1

Vrata trupa

3

1

3

1

Trup

3

1

3

1

Prozori trupa

3

1

3

1

Krila

3

1

3

1

Stabilizatori

3

1

3

1

Površina za kontrolu leta

3

1

3

1

Gondole/stupovi

3

1

3

1

Identifikacijski sustavi zone & stanice

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dovod zraka

Klimatizacija

Održavanje pritiska

Uređaji za sigurnost i upozoravanje

3

3

3

3

1

1

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

Sustavi instrumenata

Avionički sustavi

3

2

1

1

3

2

1

1

3

2

1

1

3

2

1

1

3

3

Električni sustav

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Oprema & unutrašnje uređenje

Elektronska oprema za slučaj opasnosti & Oprema za zabavu u kabini

3

1

1

3

1

3

1

3

1

3

Protupožarna zaštita

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Komande leta

Rad sustava: Električni/’Fly-by-Wire’

3

3

1

1

3

1

3

1

3

1

2

3

Sustavi za gorivo

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Hidraulika

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Zaštita od leda & kiše

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Stajni trap

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Svjetla

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Kisik

3

1

3

1

1

Zračni sustav/Vakuum

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Voda/otpad

3

1

3

1

1

Sustavi održavanja instalirani na zrakoplov

3

1

3

1

3

Turbinski motori:

Raspored i rad konstrukcije

1

Performance motora

3

1

3

1

1

Ulaz

3

1

3

1

Kompresori

3

1

3

1

Dio za sagorijevanje

3

1

3

1

Turbinski dio

3

1

3

1

Ispuh

3

1

3

1

Ležajevi i brtve

3

1

3

1

Maziva i goriva

3

1

3

1

Sustavi podmazivanja

3

1

3

1

Turbinski avioni

Klipni avioni

Turbinski
helikopteri

Klipni helikopteri

Avionika

Bl

C

Bl

C

Bl

C

Bl

C

B2

Sustavi za gorivo

3

1

3

1

1

Komande motora

3

1

3

1

1

FADEC

2

1

2

1

3

Zračni sustavi

3

1

3

1

Sustavi za startanje i paljenje

3

1

3

1

Sustavi indikacija motora

3

1

3

1

3

Sustavi za pojačavanje snage

3

1

Turbo-prop motori

3

1

Turbo-osovinski motori

3

1

Pomoćni uređaji za napajanje (APU)

3

1

1

Montaža pogonske grupe

3

1

3

1

Sustavi protupožarne zaštite

3

1

3

1

1

Praćenje motora i rad na zemlji

3

1

3

1

Skladištenje i konzerviranje motora

3

1

3

1

Klipni motori:

Performance motora

3

1

3

1

1

Konstrukcija motora

3

1

3

1

1

Sustavi za gorivo motora

3

1

3

1

1

Rasplinjači

3

1

3

1

Sustavi za ubrizgavanje goriva

3

1

3

1

Komande motora

3

1

3

1

1

FADEC

2

1

2

1

3

Sustavi za startanje i paljenje

3

1

3

1

Indukcijski, ispušni i rashladni sustavi

3

1

3

1

Komprimiranje/turbo-punjenje

3

1

3

1

Maziva i goriva

3

1

3

1

Sustavi podmazivanja

3

1

3

1

Sustavi indikacije motora

3

1

3

1

3

Montaža pogonske grupe

3

1

3

1

Praćenje motora i rad na zemlji

3

1

3

1

Skladištenje i konzerviranje motora

3

1

3

1

Turbinski avioni

Klipni avioni

Turbinski
helikopteri

Klipni helikopteri

Avionika

Bl

C

Bl

C

Bl

C

Bl

C

B2

Elise:

Elisa – Općenito

3

1

3

1

1

Konstrukcija elise

3

1

3

1

Kontrola koraka elise

3

1

3

1

Sinkroniziranje elise

3

1

3

1

Elektronska kontrola elise

2

1

2

1

3

Zaštita elise od leda

3

1

3

1

Održavanje elise

3

1

3

1

2.2. Praktični element

Element praktične obuke mora se sastojati od izvođenja reprezentativnih zadataka održavanja i njihove ocjene, kako bi se zadovoljili sljedeći ciljevi:

(a) Osiguravanje sigurnog izvršenja održavanja, pregleda i rutinskih radova prema priručniku za održavanje i drugim relevantnim uputama i zadacima kako je odgovarajuće za taj tip zrakoplova, na primjer, otkrivanja kvarova, popravaka, podešavanja, zamjene, opremanja i funkcionalnih provjera kao što je rad motora, itd. ako je potrebno.

(b) Ispravna upotreba sve tehničke literature i dokumentacije za zrakoplov.

(c) Ispravna upotreba specijalističkih/specijalnih alata i opreme za provjeru, izvršavanje demontaže i zamjene komponenata i modula jedinstvenih za tip, uključujući sve aktivnosti održavanja ‘na krilu’ (on-wing).

3. Standard ispita kod obuke za tip

Kada je potrebna obuka za tip zrakoplova, ispit mora biti pisani i zadovoljavati sljedeće:

1. Format ispita je tip s višestrukim izborom. Svako pitanje s višestrukim izborom mora imati tri alternativna odgovora od kojih samo jedan mora biti točan odgovor. Vrijeme za odgovor zasnovano je na nominalnom prosjeku od 120 sekundi za pitanje razine 3 i 75 sekundi za pitanje razine 1 i 2.

2. Ispit mora biti tipa sa zatvorenom knjigom. Nije dopušten nikakav materijal za pomoć. Izuzetak će biti slučaj ispita sposobnosti kandidata za Bl ili B2 da protumače tehničke dokumente.

3. Broj pitanja mora biti najmanje jedno pitanje po satu predmeta koji se podučava do minimalno dva pitanja po predmetu iz nastavnog programa. Nadležno tijelo države članice ocijenit će broj i razinu pitanja na osnovi uzorkovanja prilikom odobravanja tečaja.

4. Prolazna ocjena ispita je 75%.

5. Ne smije se upotrebljavati kazneno bodovanje kako bi se odredilo da li je kandidat prošao.

6. Ispiti na kraju faze modula ne smiju se koristiti kao dio završnog ispita ukoliko ne sadrže ispravni traženi broj i razinu pitanja.

4. Standard ispita za tip

Kada nije potrebna obuka za tip, ispit mora biti usmeni, pisani ili baziran na praktičnoj ocjeni ili kombinacija istog.

Usmena ispitna pitanja moraju biti otvorena.

Pisana ispitna pitanja moraju biti opisnog tipa ili pitanja s višestrukim izborom.

Praktična ocjena mora odrediti kompetentnost osobe za izvršenje nekog zadatka.

Ispitni predmeti moraju biti na uzorku predmeta izvučenom iz nastavnog programa obuke/ispita za tip iz stavka 2, na naznačenoj razini.

Ispit mora osigurati da se zadovolje sljedeći ciljevi:

(a) Da se ispravno sa sigurnošću govori o zrakoplovu i njegovim sustavima.

(b) Osiguravanje sigurnog izvršenja održavanja, pregleda i rutinskih radova prema priručniku za održavanje i drugim relevantnim uputama i zadacima kako je odgovarajuće za taj tip zrakoplova, na primjer, otkrivanja kvarova, popravaka, podešavanja, zamjene, opremanja i funkcionalnih provjera kao što je rad motora, itd. ako je potrebno.

(c) Ispravna upotreba sve tehničke literature i dokumentacije za zrakoplov.

(d) Ispravna upotreba specijalističkih/specijalnih alata i opreme za provjeru, izvršavanje demontaže i zamjene komponenata i modula jedinstvenih za tip, uključujući sve aktivnosti održavanja ‘na krilu’ (on-wing).

Ispitivač mora sastaviti pisani izvještaj kako bi objasnio zašto je kandidat prošao ili pao.

PRILOG IV.

Zahtijevano iskustvo za proširenje Dozvole za održavanje zrakoplova prema Part- u 66.

Donja tabela pokazuje zahtijevano iskustvo za dodavanje nove kategorije ili potkategorije postojećoj dozvoli prema Partu 66.

Iskustvo mora biti praktično iskustvo održavanja zrakoplova kojim se operira u potkategoriji relevantnoj za primjenu.

Zahtjev za iskustvo smanjit će se za 50% ako je podnositelj zahtjeva završio tečaj odobren prema Partu 147. relevantan za tu potkategoriju.

Do:

Od:

Al

A2

A3

A4

Bl.l

B1.2

B1.3

B1.4

B2

Al

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

2 godine

6 mjeseci

2 godine

1 godina

2 godine

A2

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

2 godine

6 mjeseci

2 godine

1 godina

2 godine

A3

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

2 godine

1 godina

2 godine

6 mjeseci

2 godine

A4

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

2 godine

1 godina

2 godine

6 mjeseci

2 godine

Bl.l

None

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

1 godina

B1.2

6 mjeseci

Ništa

6 mjeseci

6 mjeseci

2 godine

2 godine

6 mjeseci

2 godine

B1.3

6 mjeseci

6 mjeseci

None

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

1 godina

B1.4

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

Ništa

2 godine

6 mjeseci

2 godine

2 godine

B2

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

1 godina

1 godina

1 godina

1 godina

PRILOG V.

Obrazac za zahtjev i primjer formata dozvole

Ovaj Prilog sadrži primjer dozvole za održavanje zrakoplova prema Partu 66. i odnosnog Obrasca za zahtjev za takvu dozvolu.

Nadležno tijelo države članice smije modificirati Obrazac EASA 19 tako da uključuje dodatne informacije potrebne za potporu slučaja kada Nacionalni zahtjevi dopuštaju ili traže da se dozvola za održavanje zrakoplova prema Partu 66. upotrebljava izvan zahtjeva za svrhe ne-komercijalnog zračnog prijevoza prema Partu 145.

ZAHTJEV ZA POČETNU DOZVOLU/DOPUNU/PRODUŽENJE DOZVOLE ZA ODRŽAVANJE
ZRAKOPLOVA PREMA Partu 66 (AML)

(APPLICATION FOR INITIAL/AMENDMENT/RENEWAL OF PART-66 AIRCRAFT MAINTENANCE
LICENCE (AML))

OBRAZAC EASA 19

(EASA FORM 19)

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
(APPLICANTS DETAILS:)

Ime:

(Name:)

Adresa:

(Address:)

Državljanstvo:

(Nationality:)

Datum i mjesto izdavanja

(Date and Place of Birth)

AML1 PODACI prema Partu 66. (ako je primjenjivo):

(Part-66 AML DETAILS (if applicable):)

Dozvola br.:

(Licence No:)

Datum izdavanja

(Date of Issue:)

PODACI O POSLODAVCU:

(EMPLOYERS DETAILS:)

Ime:

(Name:)

Adresa:

(Address:)

Oznaka odobrenja AMO-a2:

(AMO Approval Reference:)

Fax:

ZAHTJEV ZA: (Označite (V) odgovarajuću kućicu (kućice))

(APPLICATION FOR: (Tick (V) relevant box(es))

Početna AML ☐

(Initial AML)

Dopuna AML-a ☐

(Amendment of AML)

Produženje AML-a ☐

(Renewal of AML)

Ovlaštenje

(Rating)

A B1 B2 C

Turbinski avion

(Aeroplane Turbine)

☐ ☐

Klipni avion

(Aeroplane Piston)

☐ ☐

Turbinski helikopter

(Helicopter Turbine)

☐ ☐

Klipni helikopter

(Helicopter Piston)

☐ ☐

Rezervirano

(Reserved)

☐ ☐

Rezervirano

(Reserved)

☐ ☐

Avionika

(Avionics)

Zrakoplov

(Aircraft)

Ovlaštenja za tip (ako je primjenjivo):

(Type endorsments (if applicable):)

1 Aircraft Maintenance License = Dozvola za održavanje zrakoplova

2 Organizacija za održavanje zrakoplova

Podnosim zahtjev za početnu dozvolu / dopunu / produženje AML-a prema Partu 66. kako je naznačeno i potvrđujem da su informacije sadržane u ovom Obrascu bile točne u vrijeme zahtjeva.

(I wish to apply for initial/ amendment/ renewal of Part-66 AML as indicated and confirm that the information contained in this form was correct at the time of application.)

Ovime potvrđujem da:

(I herewith confirm that:)

1. Nemam AML prema Partu 66. izdanu u drugoj državi članici,

(1. I am not holding any Part-66 AML issued in another Member State,)

2. Nisam podnio zahtjev za bilo kakvu AML prema Partu 66. u drugoj državi članici i

(2. I have not applied for any Part-66 AML in another Member State and)

3. Nikada mi nije izdana AML prema Partu 66. u drugoj državi članici koja je trajno oduzeta ili privremeno oduzeta u drugoj državi članici.

(3. I never had a Part-66 AML issued in another Member State which was revoked or suspended in any other Member State.)

Također razumijem da me bilo koje druge netočne informacije mogu diskvalificirati za posjedovanje AML-a prema Partu 66.

(I also understand that any incorrect informationa could disqualify me from holdning a Part-66 AML.

Potpisao: .........................................................................................................

(Signed:)

Ime: .......................................................................................................

(Name:)

Date: ....................................................................................................................................................................................................................................

(Date:)

ZAHTJEV ZA POČETNU DOZVOLU/DOPUNU/PRODUŽENJE DOZVOLE ZA ODRŽAVANJE
ZRAKOPLOVA PREMA Partu 66 (AML)

(APPLICATION FOR INITIAL/AMENDMENT/RENEWAL OF PART-66 AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE (AML))

OBRAZAC EASA 19

(EASA FORM 19)

Molim da mi se prizna sljedeće (ako je primjenjivo):

(I wish to claim the following credits (if applicable):)

Obuka prema Partu 147. koja se priznaje u iskustvo

(Experience credit due Part-147 training)

Potvrde o odgovarajućim ispitima koje se priznaju u ispit

(Examination credit due equivalent exam certificates)

Prilažem odnosne potvrde

(Enclose relevant certificates)

Preporuka (ako je primjenjivo): Ovime se potvrđuje da je podnositelj zahtjeva ispunio relevantne zahtjeve za znanje iz održavanja i zahtijevano iskustvo prema Partu 66. i preporučuje se da nadležno tijelo dodijeli ili odobri AML prema Partu 66.

(Recommendation (if applicable): It is hereby cerified that the applicant has met the relevant maintenance knowledge and experience requirements of Part-66 and it is recommended that the competent authority grants or endorses the Part-66 AML.)

Potpisao: ...........................................................................................................

(Signed:)

Ime: ......................................................................................................

(Name:)

Položaj: .............................................................................................................

(Posittion:)

Datum: .................................................................................................

(Date:)

PART 66. DOZVOLA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

1. Primjer dozvole za održavanje zrakoplova prema Partu 66. može se naći na sljedećim stranicama.

2. Dokument mora biti ispisan na prikazanom standardiziranom Obrascu, ali se može smanjiti u veličini kako bi se omogućila njegova računalna izrada ako se to želi. Kad se smanjuje veličina, mora paziti da se osigura dovoljno prostora na onim mjestima gdje je potreban službeni pečat/žig. Kompjutorski izrađeni dokumenti ne moraju uključivati sve kućice kad je bilo koja takva kućica ostala prazna sve dok se dokument jasno može prepoznati kao dozvola za održavanje zrakoplova prema Partu 66.

3. Dokument može biti ispisan na engleskom ili na službenom jeziku dotične države članice, osim što, ako se koristi službeni jezik dotične države članice, mora biti priložen primjerak na engleskom za bilo kojeg imatelja dozvole koji radi izvan te države članice kako bi se osiguralo razumijevanje u svrhu uzajamnog priznavanja.

4. Svaki imatelj dozvole mora imati jedinstveni broj dozvole zasnovan na Nacionalnom identifikatoru i alfa-numeričkoj oznaci.

5. Dokument može imati stranice bilo kojim redom i ne mora neke ili bilo kakve crte za odvajanje sve dok su sadržane informacije tako postavljene da se raspored svake stranice može jasno identificirati s formatom primjera Dozvole za održavanje zrakoplova prema Partu 66. koji je ovdje sadržan. Stranica za ovlaštenje za tip zrakoplova ne mora se izdati dok se ne uključi prvo ovlaštenje za tip.

6. Dokument može izraditi nadležno tijelo države članice ili odobrene organizacije za održavanje prema Partu 145. u skladu s postupkom odobrenim od strane države članice i sadržanim u priručniku organizacije za održavanje prema Partu 145. osim što će u svim slučajevima nadležno tijelo države članice izdati dokument.

7. Priprema bilo kakvih izmjena postojeće Dozvole za održavanje zrakoplova prema Partu 66. može se izvršiti od nadležnog tijela države članice ili odobrene organizacije za održavanje prema Partu 145. u skladu s postupkom odobrenim od strane nadležnog tijela države članice i sadržanim u priručniku organizacije za održavanje prema Partu 145. osim što će u svim slučajevima nadležno tijelo države članice izdati dokument s izmjenom.

8. Kad se jednom izda, Dozvolu za održavanje zrakoplova prema Partu 66. mora osoba na koju se ista odnosi čuvati u dobrom stanju, te će ona ostati odgovorna za osiguravanje da se ne vrše nikakvi neovlašteni unosi.

9. Ukoliko se ne poštuje stavak 8., to može dokument učiniti nevažećim i rezultirati time da se imatelju ne dopusti da drži bilo kakvo ovlaštenje za izdavanje potvrde prema Partu 145., te može rezultirati sudskim gonjenjem prema Nacionalnom zakonu.

10. Dozvola za održavanje zrakoplova prema Partu 66. priznata je u svim državama članicama i nije potrebno zamijeniti dokument kod rada u drugoj državi članici.

11. Dodatak Obrascu EASA 26 je opcionalan i smije se koristiti samo kako bi se uključile Nacionalne ovlasti koje nisu pokrivene Partom 66., gdje su takve ovlasti bile pokrivene nacionalnim propisom na snazi prije primjene Parta 66.

12. Za informaciju, konkretna Dozvola za održavanje zrakoplova prema Partu 66. izdana od nadležnog tijela države članice može imati stranice poredane drugim redoslijedom i može biti bez crta za odvajanje.

13. U pogledu stranice s ovlaštenjem za tip zrakoplova, nadležno tijelo države članice smije odlučiti ne izdati tu stranicu dok se ne mora unijeti prvo ovlaštenje za tip zrakoplova, te će biti potrebno izdati više od jedne stranice za ovlaštenje za tip zrakoplova kada se navodi više njih.

14. Bez obzira na 13., svaka izdana stranica mora biti u tom formatu i sadržavati informacije specificirane za tu stranicu.

15. Ako nisu primjenjiva nikakva ograničenja, stranica OGRANIČENJA izdat će se uz navođenje ‘Bez ograničenja’.

16. Kad se koristi unaprijed tiskani format, svaka kućica za bilo koju kategoriju, potkategoriju ili ovlaštenje za tip koja ne sadrži upisano ovlaštenje mora se označiti tako da pokazuje da osoba nema to ovlaštenje.

EUROPSKA UNIJA

(EUROPEAN UNION)

DRŽAVA

(STATE)

NAZIV. I LOGOTIP TIJELA

(AUTHORITY NAME&LOGO)

Part 66.

(Part-66)

DOZVOLA

ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

(AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE)

OVA DOZVOLA PRIZNATA JE OD SVIH ČLANICA EU-A

(THIS LICENCE IS RECONGNISED BY ALL EU MEMBERS)

OBRAZAC EASA 26

(EASA FORM 26)

1.

Ova dozvola mora biti potpisana od imatelja i mora biti

popraćena dokumentom o identitetu koji sadrži fotografiju

imatelja Dozvole.

(This licence must be signed by the holder and be

accompanied by an identitity document containing a

photograph of the licence holder.)

2.

Ovlaštenje za bilo koje (pod)kategorije samo na stranici (stranicama) nazvanim (POD)KATEGORIJE prema Partu 66. imatelju ne dopušta izdavanje potvrde o vraćanju u upotrebu za neki zrakoplov.

(Endorsement of any (sub)categories on the page(s) entitled Part-66 (SUB)CATEGORIES only, does not permit the holder to issue a certificate of release to service for an aircraft.)

3.

Ova dozvola, kad nosi ovlaštenje za tip zrakoplova, zadovoljava namjeru Aneksa 1 ICAO-a.

(This licence when endorsed with an aircraft type rating meets the intent of ICAO annes 1.)

4.

Ovlasti imatelja ove dozvole propisane su Partom 66., a primjenjivi zahtjevi Partom M i Partom 145.

(The privileges of the holder of this licence are prescribed by Part-66 and the applicable requirements of Part-M and Part-145.)

5.

Ova dozvola ostaje važeća do datuma specificiranog na stranici s ograničenjima ukoliko se prethodno ne oduzme privremeno ili trajno.

(This licence remains valid until the date specified on the limitation page unless previously suspended or revoked.)

6.

Ovlasti ove dozvole ne smiju se provoditi ukoliko u prethodnom periodu od dvije godine imatelj nije imao šest mjeseci iskustva u održavanju u skladu s ovlastima danima dozvolom ili nije zadovoljio odredbe za izdavanje odgovarajućih ovlasti.

(The privileges of this licence may not be exercised unless in the preceding two year period the holder has had either six months of maintenance experience in accordance with the privileges granted by the licence, or met the provision for the issue of the appropriate privileges.)

(POT)KATEGORIJE prema Partu 66.

(Part-66 (SUB)CATEGORIES)

A

B

B2

C

Turbinski avioni

(Aeroplanes Turbine)

nije primjenjivo

nije primjenjivo

Klipni avioni

(Aeroplanes Piston)

nije primjenjivo

nije primjenjivo

Turbinski helikopteri

(Helicopters Turbine)

nije primjenjivo

nije primjenjivo

Klipni helikopteri

(Helicopters Piston)

nije primjenjivo

nije primjenjivo

Avionika

(Avionics)

nije primjenjivo

nije primjenjivo

nije primjenjivo

Zrakoplov (Aircraft)

nije primjenjivo

nije primjenjivo

nije primjenjivo

Rezervirano

(Reserved)

Br. dozv.:

(LicNo:)

1. država izdavanja

(1. State of issue)

2. Dozvola br.:

(2. Licence No:)

3. Puno ime imatelja:

(3. Full name of holder:)

4. Datum i mjesto rođenja:

(4. Date and place of birth:)

5. Adresa imatelja:

(5. Address of holder:)

6. Državljanstvo:

(6. Nationality:)

7. Potpis imatelja:

(7. Signature of holder:)

8. Potpis službenika za izdavanje i datum:

(8. Signature of issuing officer & date:)

10. Pečat ili žig tijela za izdavanje:

(10. Seal or stamp of issuing Authority:)

OVLAŠTENJA ZA TIP ZRAKOPLOVA prema Partu 66.

(Part-66 AIRCRAFT TYPE RATINGS)

Tip ili grupa zrakoplova

(A/C Type or Group)

Kategorija

(Category)

Službeni žig i datum

(Official Stamp&Date)

BR. DOZV.

(LIC NO:)

OGRANIČENJA prema Partu 66.

(Part-66 LIMITATIONS)

Vrijedi do:

(Valid until:)

BR. DOZV.

(LIC NO:)

Dodatak Obrascu EASA 26
(Annex to EASA Form 26)

Nacionalne ovlasti izvan opsega Parta 66., u skladu s [Nacionalnim propisima] (Važeći samo u [Državi članici])

(National privileges outside the scope of Part 66, in accordance with [National Legislation] (Valid only in [Member State])

Službeni žig i datum

(Official Stamp&Date)

BR. DOZV.

(LIC NO:)

Namjerno ostavljeno prazno

(Intentionally Left Blank)

ANEKS IV.

(PART 147.)

147.1.

U svrhu ovog Parta, nadležno tijelo bit će:

1. za organizacije s glavnim mjestom poslovanja lociranim na teritoriju države članice, tijelo koje je odredila ta država članica;

2. za organizacije s glavnim mjestom poslovanja lociranim u nekoj trećoj zemlji, Agencije.

DIO A

Pododjeljak A
OPĆENITO

147.A.05. Opseg

Ovaj dio utvrđuje zahtjeve koje moraju ispuniti organizacije koje traže odobrenje za provođenje obuke i ispita kako je specificirano u Partu 66.

147.A.10. Općenito

Organizacija za obuku mora biti organizacija ili dio organizacije registrirane kao pravna osoba.

147.A.15. Zahtjev

Zahtjev za odobrenje ili za dopunu postojećeg odobrenja mora se dati na obrascu i na način utvrđen od nadležnog tijela.

Pododjeljak B
ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI

14 7.A.100. Zahtjevi za objekte

(a) Veličina i struktura objekata mora osigurati zaštitu od postojećih vremenskih elemenata i ispravno obavljanje sve planirane obuke i ispita na neki određeni dan.

(b) Za nastavu iz teorije i provođenje ispita znanja mora se osigurati sasvim zatvoreni odgovarajući prostor odvojen od drugih objekata.

1. Maksimalni broj polaznika koji prolaze obuku iz znanja tijekom bilo kojeg tečaja obuke ne smije prelaziti 28.

2. Veličina prostorija u svrhe ispita mora biti takva da nijedan polaznik ne može čitati pisani rad ili zaslon računala bilo kojeg drugog polaznika sa svog položaja tijekom ispita.

(c) Okruženje smještaja prema stavku (b) mora se održavati tako da se polaznici mogu koncentrirati na njihovo učenje ili ispit, kako je odgovarajuće, bez nepotrebnog ometanja ili neudobnosti.

(d) U slučaju tečaja iz osnovne obuke, moraju se osigurati radionice za osnovnu obuku i/ili objekti za održavanje odvojeni od učionica za obuku za praktičnu nastavu odgovarajuće za planirani tečaj obuke. Međutim, ako organizacija nije u stanju osigurati takve objekte, može se sklopiti dogovor s drugom organizacijom kako bi se osigurale takve radionice i/ili objekti za održavanje, u kojem slučaju se mora sklopiti pisani sporazum s takvom organizacijom koji specificira uvjete pristupa i upotrebe istih. Nadležno tijelo mora zatražiti pristup od svake takve ugovorene organizacije i taj će pristup biti specificiran u pisanom sporazumu.

(e) U slučaju tečaja obuke za tip zrakoplova/zadatke, mora se osigurati pristup odgovarajućim objektima koji sadrže uzorke tipa zrakoplova kako je specificirano u 147.A.115.(d).

(f) Maksimalni broj polaznika koji prolaze praktičnu obuku tijekom bilo kojeg tečaja obuke ne smije prelaziti 15 polaznika po nadzorniku ili ocjenjivaču.

(g) Mora se osigurati uredski smještaj za instruktore, ispitivače znanja i ocjenjivače praktičnog dijela takvog standarda da se osigura da mogu pripremiti svoje dužnosti bez nepotrebnog ometanja ili neugode.

(h) Moraju se osigurati sigurni objekti za pohranu ispitnih papira i dokumentacije obuke. Okruženje za pohranu mora biti takvo da takvi dokumenti ostanu u dobrom stanju kroz period čuvanja kako je specificirano u 147.A.125. Objekti za pohranu i uredski smještaj mogu se kombinirati, ovisno o odgovarajućem osiguranju.

(i) Mora se osigurati knjižnica koja sadrži sav tehnički materijal odgovarajući za opseg i razinu poduzete obuke.

147.A.105. Zahtjevi za osoblje

(a) Organizacija mora imenovati odgovornog rukovoditelja koji ima korporativnu nadležnost da osigura da se sve obveze za obuku mogu financirati i izvršiti prema standardu koji se traži ovim Partom.

(b) Mora se imenovati osoba ili grupa osoba, čije odgovornosti uključuju osiguravanje da organizacija za obuku bude u skladu sa zahtjevima ovog Parta. Takva osoba (osobe) mora biti odgovorna odgovornom rukovoditelju. Više rangirana osoba ili jedna osoba iz grupe osoba može ujedno biti odgovorni rukovoditelj ovisno o zadovoljavanju zahtjeva za odgovorne rukovoditelje kako je definirano u stavku (a).

(c) Organizacija za obuku mora ugovoriti dovoljno osoblja za planiranje/izvršavanje obuke iz znanja i praktične obuke, obavljanje ispita znanja i praktičnih ocjenjivanja u skladu s odobrenjem.

(d) Odstupanjem od stavka (c), kad se koristi druga organizacija za pružanje praktične obuke i ocjenjivanja, može se imenovati osoblje takve druge organizacije za izvođenje praktične obuke i ocjenjivanja.

(e) Bilo koja osoba smije obavljati bilo koju kombinaciju uloga kao instruktor, ispitivač i ocjenjivač, ovisno o poštivanju stavka (f).

(f) Iskustvo i kvalifikacije instruktora, ispitivača znanja i ocjenjivača praktičnog dijela mora se utvrditi kao službeno priznati standard.

(g) Ispitivači znanja i ocjenjivači praktičnog dijela moraju se specificirati u priručniku organizacije za prihvaćanje takvog osoblja.

(h) Instruktori i ispitivači znanja moraju proći ažuriranu obuku najmanje svaka 24 mjeseca u odnosu na sadašnju tehnologiju, praktične sposobnosti, ljudske faktore i najnovije tehnike obučavanja odgovarajuće za znanje koje se podučava ili ispituje.

147.A.110. Dokumentacija instruktora, ispitivača i ocjenjivača

(a) Organizacija mora voditi dokumentaciju svih instruktora, ispitivača znanja i ocjenjivača praktičnog dijela. Ta dokumentacija mora odražavati iskustvo i kvalifikacije, dosadašnje iskustvo iz obuke i bilo koju naknadno završenu obuku.

(b) Potrebno je sastaviti popis dužnosti i ovlaštenja za sve instruktore, ispitivače znanja i ocjenjivače praktičnog dijela.

147.A. 115. Oprema za obuku

(a) Svaka učionica mora imati odgovarajuću opremu za prezentaciju na razini standarda koji osigurava da polaznici lako mogu čitati prezentirani tekst/nacrte/dijagrame i brojke iz bilo kojeg položaja u učionici.

Oprema za prezentaciju mora uključivati reprezentativne sintetičke uređaje za obuku kako bi se pomoglo polaznicima u njihovom razumijevanju određene predmetne materije gdje se takvi uređaji smatraju korisnim u te svrhe.

(b) Radionice za osnovnu obuku i/ili objekti za održavanje kako je specificirano u 147.A.100.(d) moraju imati sve alate i opremu potrebnu za izvršavanje odobrenog opsega obuke.

(c) Radionice za osnovnu obuku i/ili objekti za održavanje kako je specificirano u 147.A.100.(d) moraju imati odgovarajući odabir zrakoplova, motora, zrakoplovnih dijelova i avioničke opreme.

(d) Organizacija za obuku za tip zrakoplova kako je specificirano u 147.A.100.(e) mora imati pristup do odgovarajućeg tipa zrakoplova. Sintetički uređaji za obuku smiju se upotrebljavati kad takvi sintetički uređaji za obuku osiguravaju odgovarajuće standarde obuke.

147.A.120. Materijal za obuku

(a) Materijal za obuku mora se osigurati polazniku i moraju pokrivati kako je primjenjivo:

1. nastavni program za osnovno znanje specificirane u Partu 66. za relevantnu kategoriju ili potkategoriju dozvole za održavanje zrakoplova, te

2. sadržaj tečaja za tip tražen u Partu 66. za relevantnu kategoriju ili potkategoriju za tip zrakoplova i dozvolu za održavanje zrakoplova.

(b) Polaznici moraju imati pristup do primjera dokumentacije o održavanju i tehničkih informacija iz knjižnice kako je specificirano u 147.A.100.(i).

147.A.125. Dokumentacija

Organizacija mora čuvati svu dokumentaciju o obuci polaznika, ispit i ocjenjivanje najmanje pet godina nakon završetka određenog tečaja polaznika.

147.A.130. Postupci obuke i sustav za kvalitetu

(a) Organizacija mora utvrditi postupke prihvatljive nadležnom tijelu kako bi osigurala ispravne standarde obuke i usklađenost sa svim relevantnim zahtjevima u ovom Partu.

(b) Organizacija mora utvrditi sustav za kvalitetu uključujući:

1. funkciju neovisne provjere za praćenje standarda obuke, integriteta ispita znanja i praktičnog ocjenjivanja usklađenost sa tim postupcima i njihovu adekvatnost , te

2. sustav povratnih informacija o nalazima provjere osobi (osobama) i krajnje odgovornom rukovoditelju navedenim u 147.A.105.(a) kako bi se osiguralo, kako je potrebno, korektivni postupak.

147.A.135. Ispiti

(a) Ispitno osoblje mora osigurati sigurnost svih pitanja.

(b) Svaki polaznik za kojeg se tijekom ispita znanja nađe da je varao ili posjedovao materijal koji se odnosi na predmet ispita osim ispitnih papira i prateće dopuštene dokumentacije bit će diskvalificiran od polaganja ispita i ne smije polagati nijedan ispit najmanje 12 mjeseci nakon datuma incidenta. O svakom takvom incidentu mora se obavijestiti nadležno tijelo zajedno s pojedinostima o bilo kojoj istrazi unutar jednog kalendarskog mjeseca.

(c) Svaki ispitivač za kojeg se tijekom ispita znanja nađe da daje bilo koje odgovore na pitanja bilo kojem polazniku koji se ispituje bit će diskvalificiran od funkcioniranja kao ispitivač, a ispit će se proglasiti nevažećim. O bilo kojoj takvoj pojavi mora se obavijestiti Nadležno tijelo unutar jednog kalendarskog mjeseca.

147.A.140. Priručnik organizacije za obuku (Maintenance training organisation exposition MTOE)

(a) Organizacija mora izraditi priručnik za obuku koji opisuje organizaciju i njene postupke, te koji sadrži sljedeće informacije:

1. Izjavu koju je potpisao odgovorni rukovoditelj koja potvrđuje da priručnik organizacije za obuku bilo koji navedeni prateći priručnici definiraju usklađenost organizacije za obuku ovim Partom i da će ih se uvijek poštivati.

2. titulu (titule) i ime (imena) osoba imenovanih u skladu s 14 7.A.105.(b).

3. dužnosti i odgovornosti osobe (osoba) imenovanih prema podstavku 2, uključujući pitanja koja mogu rješavati izravno s nadležnim tijelom u ime organizacija za obuku.

4. shemu organizacije za obuku koja pokazuje povezane lance odgovornosti između osobe (osoba) specificirane u stavku (a)(2).

5. popis instruktora obuke, ispitivača znanja i ocjenjivača praktičnog dijela.

6. općeniti opis objekata za obuku i ispite lociranih na svakoj adresi specificiranoj u Potvrdi o odobrenju organizacije za obukui, ako je odgovarajuće, bilo kojoj drugoj lokaciji, kako se traži u 147.A.145.(b).

7. popis tečajeva obuke koji čine opseg odobrenja.

8. postupak dopune priručnika organizacije za obuku.

9. postupke organizacije za obuku, kako se traži u 147.A. 130.(a).

10. kontrolni postupak organizacije za obuku, kako se traži u 147.A.145.(c), kad je ovlaštena za provoditi obuku, ispite i ocjenjivanja na lokacijama drugim od onih specificiranih u 147.A.145.(b).

11. popis lokacija prema 147.A.145.(b).

12. popis organizacija, ako je odgovarajuće, kako je specificirano u 147.A.145.(d).

(b) Priručnik organizacije za obuku i sve naknadne dopune mora odobriti nadležno tijelo.

(c) Bez obzira na stavak (b) mogu se odobriti manje dopune priručnika kroz postupak odobrenja (u daljnjem tekstu zvan neizravno odobrenje).

147.A.145. Povlastice organizacije za obuku

(a) Organizacija za obuku smije obavljati sljedeće kako je dopušteno i u skladu s priručnikom organizacije za obuku:

1. tečajeve iz osnovne obuke iz nastavnog programa prema Partu 66. ili dijelu istog.

2. tečajeve za tip zrakoplova/zadatke u skladu s Partom 66.

3. ispiti u ime nadležnog tijela, uključujući ispit polaznika koji nisu pohađali tečajeve iz osnovne obuke ili obuke za tip zrakoplova u organizaciji za obuku.

4. izdavanje potvrda u skladu s Prilogom III nakon uspješnog završetka odobrenih tečajeva iz osnovne obuke ili obuke za tip zrakoplova i ispita specificiranih prema podstavcima (a)(1), (a)(2) i (a)(3), kako je primjenjivo.

(b) Obuka, ispiti znanja i praktična ocjenjivanja smiju se izvršiti samo na lokacijama identificiranim u potvrdi o odobrenju i/ili na bilo kojoj lokaciji specificiranoj u priručniku organizacije za obuku.

(c) Odstupanjem od stavka (b), organizacija za obuku smije obavljati obuku, ispite znanja i praktično ocjenjivanje na lokacijama drugim od lokacija iz stavka (b) samo u skladu s kontrolnim postupkom specificiranim u priručniku organizacije za obuku. Takve lokacije ne moraju se navesti u priručniku organizacije za obuku.

(d) 1. Organizacija za obuku smije podugovoriti obavljanje osnovne teoretske obuke, obuke za tip i pratećih ispita organizaciji koja nije organizacija za obuku samo kad je to pod kontrolom sustava za kvalitetu organizacije za obuku sustav za kvalitetu.

2. Podugovaranje osnovne teoretske obuke i ispita ograničeno je Modulima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 10. Priloga I prema Partu 66.

3. Podugovaranje obuke za tip i ispita ograničeno je na pogonsku grupu i avioničke sustave.

(e) Organizacija ne smije biti odobrena samo za obavljanje ispita ukoliko nije odobrena za obavljanje obuke.

147.A.150. Izmjene u organizaciji za obuku

(a) Organizacija za obuku mora obavijestiti nadležno tijelo o svim predloženim izmjenama u organizaciji koje utječu na odobrenje prije nego što se bilo koja takva promjena dogodi, kako bi se omogućilo nadležnom tijelu da utvrdi kontinuirano poštivanje ovog Parta i, ako je potrebno, dopuni potvrdu o odobrenju organizacije za obuku

(b) Nadležno tijelo može propisati uvjete pod kojim organizacija za obuku smije poslovati tijekom takvih promjena ukoliko nadležno tijelo ne odluči da se odobrenje organizacije za obuku mora privremeno oduzeti.

(c) Propust da se obavijestiti nadležno tijelo o takvim izmjenama može rezultirati privremenim ili trajnim oduzimanjem potvrde o odobrenju organizaciji za obuku datiranim unatrag do stvarnog datuma tih izmjena.

14 7.A.155. Kontinuirano važenje

(a) Odobrenje se mora izdati za neograničeno trajanje. Ostat će važeće pod uvjetom da:

1. organizacija ostane sukladna s ovim Partom, u skladu s odredbama vezanim uz postupanje s nalazima kako je specificirano prema 147.B.130.; te

2. nadležnom tijelu bude odobren pristup organizaciji kako bi utvrdilo kontinuirano poštivanje ovog Parta; te

3. se od potvrde ne odustane ili je se trajno oduzme.

(b) Po odustajanju ili trajnom oduzimanju, potvrda se mora vratiti nadležnom tijelu.

147.A.160. Nalazi

(a) Nalaz razine 1 je jedno ili više sljedećeg:

1. bilo kakvo značajno nepoštivanje zahtjeva iz procesa ispitivanja koje bi moglo ispit(e) učiniti nevažećim,

2. propust da se nadležnom tijelu dâ pristup do objekata organizacije za vrijeme normalnog radnog vremena nakon dva pisana zahtjeva,

3. nepostojanje odgovornog rukovoditelja,

4. značajno nepoštivanje procesa obuke.

(b) Nalaz razine 2 je bilo koje nepoštivanje procesa obuke osim nalaza razine 1.

(c) Nakon primitka obavijesti o nalazima prema 147.B.130., imatelj odobrenja organizacije za obuku mora definirati plan za korektivni postupak i dokazati korektivni postupak na zadovoljstvo nadležnog tijela unutar perioda dogovorenog s tim tijelom.

Pododjeljak C
TEČAJ ODOBRENE OSNOVNE OBUKE

147.A.200. Tečaj odobrene osnovne obuke

(a) Tečaj odobrene osnovne obuke mora se sastojati od usvajanja znanja, ispit znanja, usvajanje praktičnog znanja i procjena praktičnog znanja.

(b) Element usvajanja znanja mora pokrivati predmetnu materiju dozvole za održavanje zrakoplova za kategoriju ili potkategoriju A, Bl ili B2 kako je specificirano u Partu 66.

(c) Element ispita znanja mora pokrivati reprezentativni presjek predmetne materije iz elementa poduke prema stavku (b).

(d) Element usvajanja praktičnog znanja mora pokrivati praktičnu upotrebu uobičajenih alata/opreme, rastavljanje/sastavljanje reprezentativnog izbora zrakoplovnih dijelova i sudjelovanje u reprezentativnim aktivnostima održavanja koje se vrše u odnosu na određeni kompletni modul prema Partu 66.

(e) Element procjene praktičnog znanja mora pokrivati praktičnu obuku i odrediti da li je polaznik kompetentan za korištenje alata i opreme i rad u skladu s priručnicima za održavanje.

(f) Trajanje tečaja osnovne obuke mora biti u skladu s Prilogom I.

(g) Trajanje tečajeva za prelazak između (pot)kategorija mora se odrediti kroz ocjenjivanje nastavnog programa osnovne obuke i odnosnih potreba za praktičnu obuku.

147.A.205. Ispiti iz osnovnog znanja

Ispiti iz osnovnog znanja moraju:

(a) biti u skladu sa standardom definiranim u Partu 66.

(b) se izvršiti bez upotrebe bilješki s obuke.

(c) pokrivati reprezentativni zajednički dio predmeta iz određenog modula obuke završenog u skladu s Partom 66.

147.A.210. Osnovno praktično ocjenjivanje

(a) Osnovno praktično procjenjivanje mora se izvršiti tijekom osnovnog tečaja obuke za održavanje od imenovanih ocjenjivača praktičnog dijela po završetku svakog perioda posjete praktičnim radionicama/ objektima za održavanje.

(b) Polaznik mora ostvariti procijenjeni prolaz u odnosu na 147.A.200.(e).

Pododjeljak D
OBUKA ZA TIP ZRAKOPLOVA/ZADATKE

147.A.300. Obuka za tip zrakoplova/zadatke

Organizacija za obuku mora biti odobrena za obavljanje Obuke za tip zrakoplova i/ili zadatke prema Partu 66. ovisno o usklađenosti sa standardom specificiranim u 66.A.45.

147.A. 305. Ispiti za tip zrakoplova i ocjenjivanje zadataka

Odobrena organizacija za obuku u skladu s 147.A. 300. za obavljanje obuke za tip zrakoplova mora obavljati ispite za tip zrakoplova ili ocjenjivanje zadataka na zrakoplovu specificiranih u Partu 66. ovisno o usklađenosti s tipom zrakoplova i/ili standardom zadataka specificiranim u Partu 66.A.45.

DIO B
POSTUPAK ZA NADLEŽNA TIJELA

Pododjeljak A
OPĆENITO

147.B.05. Opseg

Ovaj dio utvrđuje administrativne zahtjeve koje moraju poštivati nadležna tijela zadužena za primjenu i provođenje dijela A ovog Parta .

147.B.10. Nadležno tijelo

(a) Općenito

Država članica mora odrediti nadležno tijelo kojemu su date odgovornosti za izdavanje, produživanje, mijenjanje, privremeno ili trajno oduzimanje potvrda prema Partu 147. To nadležno tijelo mora utvrditi dokumentirane postupke i organizacijsku strukturu.

(b) Potencijali

Nadležno tijelo mora imati odgovarajući broj osoblja za izvršenje zahtjeva ovog Parta.

(c) Postupci

Nadležno tijelo mora utvrditi postupke koji definiraju kako se može postići usklađenost s ovim Partom.

Postupci se moraju preispitati i dopuniti kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost.

147.B.15. Prihvatljivi načini postizanja usklađenosti

Agencija mora razraditi prihvatljive načine postizanja usklađenosti koje nadležno tijelo može koristiti za postizanje usklađenosti s ovim Partom. Kad se poštuju prihvatljivi načini postizanja usklađenosti, pripadajući zahtjevi ovog Parta moraju se smatrati ispunjenima.

147.B.20. Čuvanje dokumentacije

(a) Nadležno tijelo mora utvrditi sustav za čuvanje dokumentacije koji omogućuje odgovarajuću mogućnost praćenja procesa za izdavanje, nastavak, izmjenu, privremeno ili trajno oduzimanje odobrenja svake pojedinačne organizacije.

(b) Dolumentacija za nadzor nad organizacijama za obuku mora minimalno uključivati:

1. zahtjev za odobrenje organizacije.

2. potvrdu o odobrenju organizacije uključujući bilo kakve promjene.

3. kopiju programa provjere koja navodi datume kad provjere mora izvršiti i kad su provjere izvršene.

4. dokumentaciju o kontinuiranom nadzoru uključujući svu dokumentaciju o provjerama.

5. kopije sve relevantne korespondencije.

6. podatke o svim postupcima izuzeća i prisilnog provođenja.

7. sve izvještaje bilo kojih drugih nadležnih tijela vezane uz nadzor organizacije.

8. priručnik organizacije i dopune.

(c) Minimalni period čuvanja dokumentacije iz stavka (b) mora biti četiri godine.

147.B.25. Izuzeća

(a) Nadležno tijelo može izuzeti neku školu iz državnog obrazovnog sustava od toga:

1. da bude organizacija kako je specificirano u 147.A.10.

2. da ima odgovornog rukovoditelja, ovisno o ograničenju da državni sustav imenuje više rangiranu osobu za vođenje organizacije za obuku i da takva ima budžet dovoljan za vođenje organizacije prema standardu Parta 147.

3. da ima pristup korištenju neovisne provjere kao dijela sustava za kvalitetu ovisno o obrazovnom sustavu koji vodi neovisni inspektorat za škole za provjeru organizacije za obuku prema učestalosti koja se traži ovim Partom.

(b) Sva izuzeća odobrena u skladu s člankom 10.(3) osnovne Uredbe moraju se zabilježiti i čuvati od nadležnog tijela.

Pododjeljak B
IZDAVANJE ODOBRENJA

Ovaj pododjeljak navodi zahtjeve za izdavanje ili mijenjanje odobrenja organizacije za obuku

147.B.100. Općenito

(a) Zahtjev za početno odobrenje za organizaciju za obuku ili za izmjenu odobrenja organizacija za obuku mora se dati na obrascu i na način utvrđen od nadležnog tijela.

(b) Odobrenje za organizaciju za obuku mora se organizaciji odobriti od nadležnog tijela.

(c) Bez obzira na gore navedeno, organizacija koja nije registrirana kao pravna osoba EU-a mora dati zahtjev za početno odobrenje ili izmjenu odobrenja za organizaciju za obuku na obrascu i na način utvrđen od Agencije.

147.B.105. Zahtjev za odobrenje ili izmjenu odobrenja

Zahtjev za odobrenje ili izmjenu odobrenja mora uključivati sljedeće informacije:

1. registrirano ime i adresu podnositelja zahtjeva,

2. adresu za koju se traži odobrenje ili izmjenu odobrenja,

3. namjeravani opseg odobrenja ili izmjene,

4. ime i potpis odgovornog rukovoditelja,

5. datum zahtjeva.

147.B.110. Postupak za odobrenje

(a) Nadležno tijelo će:

1. preispitati priručnik organizacije za obuku , te

2. ocijeniti usklađenost organizacije sa zahtjevom u Partu 147.

(b) Svi nalazi identificirani tijekom posjete radi provjere moraju se zabilježiti i potvrditi pisanim putem podnositelju zahtjeva.

(c) Svi nalazi moraju se zaključiti u skladu s 147.B.130. prije nego što se izda odobrenje.

(d) U potvrdu o odobrenju mora uključiti referentni broj na način specificiran od Agencije.

147.B.115. Postupak izmjene

Postupak izmjene ograničen je prema 147.B.110. na opseg izmjene.

147.B.120. Postupak za kontinuirano važenje

(a) Svaka organizacija mora se u cijelosti auditirati radi usklađenosti s ovim Partom u periodima koji ne prelaze 24 mjeseca.

(b) Nalazi se moraju obraditi u skladu s 147.B.130.

147.B.125. Svjedodžba o ovlaštenju organizacije za obuku

Format svjedodžbe o ovlaštenju organizacije za obuku mora biti kako je specificirano u Prilogu II.

147.B.130. Nalazi

(a) Propust da se izvrši ispravak bilo kojeg nalaza razine 1 u roku od tri dana od pisane obavijesti povlači trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje ili ograničenje odobrenja organizacije za obuku u cijelosti ili djelomično od nadležnog tijela.

(b) Nadležno tijelo poduzet će korake za trajno oduzimanje, ograničenje ili privremeno oduzimanje odobrenja, u cijelosti ili djelomično, u slučaju propusta da se poštuje zahtjev unutar vremena koje je odobrilo nadležno tijelo u slučaju nalaza razine 2.

Pododjeljak C
TRAJNO ODUZIMANJE, PRIVREMENO ODUZIMANJE I OGRANIČENJE ODOBRENJA ORGANIZACIJE ZA OBUKU

147.B.200. Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje odobrenja organizacije za obuku

Nadležno tijelo će:

(a) privremeno oduzeti odobrenje na razumnoj osnovi u slučaju potencijalne prijetnje po sigurnost; ili

(b) privremeno oduzeti, trajno oduzeti ili ograničiti odobrenje prema 147.B.130.

PRILOG I.

Trajanje tečaja osnovne obuke
(Basic Training Course Duration)

Minimalno trajanje kompletnih osnovnih tečajeva
(Minimum duration of complete basic courses)

Osnovni tečaj

(Basic Course)

Trajanje (u satima)

(Duration (in hours))

Omjer teoretske obuke (u%)

(Theoretical training ratio (in %))

Al

800

30 do 35

(30 to 35)

A2

650

30 do 35

(30 to 35)

A3

800

30 do 35

(30 to 35)

A4

800

30 do 35

(30 to 35)

Bl.l

2.400

50 do 60

(50 to 60)

B1.2

2.000

50 do 60

(50 to 60)

B1.3

2.400

50 do 60

(50 to 60)

B1.4

2.400

50 do 60

(50 to 60)

B2

2.400

50 do 60

(50 to 60)

PRILOG II.

Potvrda o odobrenju

Europska unija

(Europea Union)

Nadležno tijelo

(Competent authority)

POTVRDA O ODOBRENJU
(APPROVAL CERTIFICATE)

OZNAKA:

(REFERENCE:)

Prema Propisima EU-a koji su trenutno na snazi i prema niže specificiranim uvjetima, [nadležno tijelo ] ovime odobrava

(Pursuant to the EU Regulations for the time being in force and subject to the conditions specified below, the [competent authority] hereby cerifies

IME ORGANIZACIJE

(NAME OF ORGANISATION)

ADRESA ORGANIZACIJE

(ADDRESS OF ORGANISATION)

kao organizaciju za obuku prema Partu 147. odobrenu za pružanje obuke i obavljanje ispita navedenih u priloženoj dopuni Odobrenja i izdavanje odnosnih potvrda o rezultatima polaznicima.

(as a Part-147 maintenance training organisation approved to provide training and conduct examinations listed in the attached approval schedule and issue related certificates of recognition to students.)

UVJETI:

(CONDITIONS:)

1. Ovo odobrenje je ograničeno na ono specificirano u dijelu o opsegu odobrenja iz priručnika odobrene organizacije za obuku prema Partu 147., te

(1. This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the Part-147 approved maintenance training organisation exposition, and)

2. Ovo odobrenje zahtijeva poštivanje postupaka specificiranih u priručniku odobrene organizacije za obuku prema Partu 147., te

(2. This approval requires compliance with the procedures specified in the Part-147 approved maintenance training organisation exposition, and)

3. Ovo odobrenje vrijedi dok odobrena organizacija za obuku prema Partu 147. ostaje u skladu s Partom 147.

(3. This approval is valid whilst the Part-147 approved maintenance training organisation remains in compliance with Part-147.)

4. Ovisno o udovoljavanju gornjih uvjeta, ovo odobrenje ostat će na snazi ukoliko odobrenje nije prethodno vraćeno, zamijenjeno, privremeno ili trajno oduzeto.

(4. Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.)

Datum izdavanja: ......................................................... Potpisao: ........................................................

(Date of issue:) (Signed:)

Datum priložene dopune Odobrenja: ................................... (opcionalno) .................................. Za državu članicu/EASA

(Date of attached schedule of Approval:) (optional) (For the Member State/EASA)

OBRAZAC EASA 11

(EASA Form 11)

DOPUNA ODOBRENJA ZA OBUKU / ISPIT
(TRAINING/EXAMINATION APPROVAL SCHEDULE)

Organizacija: .......................................................................................................................................................................................................................

(Organisation:)

Oznaka odobrenja: .............................................................................................................................................................................................................

(Approval Reference:)

KLASA

(CLASS)

OVLAŠTENJE

(RATING)

OGRANIČENJA

(LIMITATIONS)

BAZNO

(BASIC)

-B1

TB1.1 TB1.2 TB1.3

TB1.4

TURBINSKI AVIONI (AEROPLANES TURBINE)

KLIPNI AVIONI (AEROPLANES PISTON)

TURBINSKI HELIKOPTERI (HELICOPLTERS TURBINE)

KLIPNI HELIKOPTERI (HELICOPTERS PISTON)

-B2

TB2

AVIONIKA (AVIONICS)

A

TA.1

TA.2 TA.3 TA.4

TURBINSKI AVIONI (AEROPLANES TURBINE)

KLIPNI AVIONI (AEROPLANES PISTON)

TURBINSKI HELIKOPTERI (HELICOPTERS TURBINE)

KLIPNI HELIKOPTERI (HELICOPTERS PISTON)

B1

T1

NAVEDITE TIP ZRAKOPLOVA

(QUOTE AIRCRAFT TYPE)

TIP/ZADACI

(TYPE/TASKS)

B2

T2

NAVEDITE TIP ZRAKOPLOVA

(QUOTE AIRCRAFT TYPE)

A

T3

NAVEDITE TIP ZRAKOPLOVA

(QUOTE AIRCRAFT TYPE)

C

T4

NAVEDITE TIP ZRAKOPLOVA

(QUOTE AIRCRAFT TYPE)

Ova dopuna odobrenja za obuku / ispite je važeća kad se radi u skladu s priručnikom odobrene organizacije za obuku prema Partu 147.:

(This training/examination approval schedule is valid when working in accordance with Part-147 approved maintenance training organisation exposition:)

Datum izdavanja: ...............................................................................................................................................................................................................

(Date of issue:)

Potpisao: .............................................................................................................................................................................................................................

(Signed:)

Za državu članicu/EASA-u

(For the Member State/EASA)

Obrazac EASA 11

(EASA Form 11)

PRILOG III.

Primjer potvrde o obuci

POTVRDA O PRIZNANJU
(CERTIFICATE OF RECOGNITION)

TEČAJ ODOBRENE OSNOVNE OBUKE ILI OSNOVNOG ISPITA PREMA PART-u 147.
(PART-147 APPROVED BASIC TRAINING COURSE OR BASIC EXAMINATION)

Potvrda o priznanju izdaje se:

(This Certificate of recognition is issued to:)

IME

(NAME)

DATUM, MJESTO ROĐENJA

(DATE, PLACE OF BIRTH)

Od strane (može biti otisnuto unaprijed) .......................................................................................................................................................................

(By (may be pre-printed)

organizacija odobrena prema zahtjevima Parta 147. od strane

(an organisation approved to the requirements of Part-147 by)

(može biti otisnuto unaprijed) .........................................................................................................................................................................................

(may be pre-printed)

oznaka odobrenja ..............................................................................................................................................................................................................

(approval reference)

Ova Potvrda potvrđuje da je gore imenovana osoba uspješno položila ili niže navedeni tečaj odobrene osnovne obuke ili osnovni ispit:

(This Certificate confirms that the above named person either successfully passed the approved basic training course or the basic examination stated below;)

SPECIFICIRAJTE TEČAJ OSNOVNE OBUKE

ili OSNOVNI ISPIT I DATUM KAD JE

ZAVRŠENA ili POLOŽEN

(SPECIFY BASIC TRAINING COURSE OR BASIC EXAMINATION AND DATE COMPLETED OR PASSED)

Potpisao: .........................................................................................................

(Signed:)

Za: (može biti otisnuto unaprijed) ..............................................................

(For: (may be pre-printed)

Potvrda br.: ............................................................................................

(Certificate No:)

Datum: ....................................................................................................

(Date:)

Potvrda o obuci za tip

Potvrda o obuci prema Partu 147. kako je niže navedeno može se koristiti kao priznanje za završeni bilo teoretski element ili i teoretske i praktične elemente.

Moraju se ispustiti odgovarajuće reference kako je primjenjivo i kućica s tečajem mora specificirati da li su bili pokriveni samo teoretski elementi ili su bili pokriveni i teoretski i praktični elementi.

Potvrda o obuci mora jasno identificirati da li je tečaj kompletan ili reduciran na osnovi prethodnog iskustva podnositelja zahtjeva (npr. tečaj A340 za tehničare A 320.).

DODATAK II.

UREDBA KOMISIJE (EZ-a) br. 376/2007

od 30. ožujka 2007.

kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ-a) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

(Tekst od važnosti za Europski gospodarski prostor)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ-a) br. 1592/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2002. o zajedničkim pravilima u području civilnoga zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zrakoplovstva[6], a posebno njezine članke 5. i 6.,

budući da:

(1) Do 28. ožujka 2007., to jest u prijelaznom razdoblju u kojemu su države članice u cijelosti bile odgovorne za sve aspekte vezane uz izdavanje dopuštenja za letenje, Uredba Komisije (EZ-a) br. 2042/2003[7] nije se primjenjivala na zrakoplove koji su letjeli na temelju tog dopuštenja te su se stoga ti zrakoplovi održavali u skladu s vrijedećim nacionalnim pravilima.

(2) Zbog prirode dopuštenja za letenje, koja se izdaju na pojedinačnoj osnovi za zrakoplove koji iz različitih razloga ne mogu udovoljiti pravilima za izdavanje svjedodžbi o plovidbenosti, nemoguće je odrediti opća pravila za održavanje tih zrakoplova. Umjesto toga, u uvjetima za letenje odobrenima za svaki pojedinačni slučaj potrebno je definirati primjenjive odredbe o održavanju.

(3) Usvajanje novih zahtjeva i upravnih postupaka u Uredbi Komisije (EZ-a) br. 1702/2003 od 24. rujna 2003. o provedbenim propisima za certifikaciju zrakoplova i srodnih proizvoda, dijelova i uređaja kao i certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija[8], u pogledu izdavanja dopuštenja za letenje, potrebno je dopuniti izmjenama i dopunama Uredbe (EZ-a) br. 2042/2003 kako bi se zrakoplovi koji se koriste na temelju dopuštenja za letenje izuzeli iz primjene navedene Uredbe, te pozivanjem, umjesto toga, na odredbe o održavanju sadržane u odobrenim uvjetima letenja povezanima s dopuštenjem za letenje.

(4) Stoga je Uredbu (EZ-a) br. 2042/2003 potrebno na odgovarajući način izmijeniti i dopuniti.

(5) Mjere predviđene ovom Uredbom temelje se na mišljenju Europske agencije za sigurnost zrakoplovstva[9], u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (b) i člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ-a) br. 1592/2002.

(6) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 54. stavka 3. Uredbe (EZ-a) br. 1592/2002,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Uredbi (EZ-a) br. 2042/2003, članak 3. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

»3. Odstupajući od stavka 1., kontinuirana plovidbenost zrakoplova koji imaju dopuštenje za letenje osigurava se posebnim uređenjima u pogledu kontinuirane plovidbenosti, kako je definirano u dopuštenju za letenje izdanome u skladu s Aneksom (Part 21.) Uredbe Komisije (EZ-a) br. 1702/2003.«.

Članak 2.

Ova Uredbe stupa na snagu prvoga dana nakon objave u Službenom listu Europske Unije.

Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. ožujka 2007.

Za Komisiju
Jacques BARROT
Potpredsjednik

DODATAK III.

UREDBA KOMISIJE (EZ-a) br. 707/2006

od 8. svibnja 2006.

kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ-a) br. 2042/2003 u pogledu odobrenja ograničenoga roka važenja i Aneksa I i III

(Tekst od važnosti za Europski gospodarski prostor (EEA))

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ-a) br. 1592/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2002. o zajedničkim pravilima u području civilnog zračnog prometa i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa1[10], a posebno njezin članak 5. stavak 4. i njezin članak 6. stavak 3.,

budući da:

(1) Uredba (EZ-a) br. 1592/2002 bila je provedena Uredbom Komisije (EZ-a) br. 2042/2003 od 20. studenog 2003. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i o izdavanju odobrenja organizacijama i osoblju uključenim u te poslove2[11] kao i Uredbom (EZ-a) br. 1702/2003 od 24. rujna 2003. kojom se utvrđuju provedbena pravila za certificiranje zrakoplova i srodnih proizvoda, dijelova i uređaja u pogledu plovidbenosti i prihvatljivosti za okoliš kao i za izdavanje potvrda projektnim i proizvodnim organizacijama3[12].

(2) Članak 7. stavak 4. Uredbe (EZ-a) br. 2042/2003 predviđa da države članice mogu, u skladu s njezinim Aneksima II i IV, izdavati odobrenja ograničenoga roka važenja do 28. rujna 2005.

(3) Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (u daljnjem tekstu »Agencija«) provela je vrednovanje učinaka odredaba u pogledu roka važenja odobrenja te je zaključila da je potrebno odrediti novi rok kako bi države članice mogle svoja nacionalna zakonodavstva prilagoditi sustavu odobrenja neograničenoga roka važenja.

(4) Rezultati zaključaka istraga nesreća koje su se dogodile, u svezi sa zastarjelim zrakoplovima i sigurnošću rezervoara za gorivo, naglašavaju potrebu za poštivanjem novih ili izmijenjenih uputa o održavanju koje je objavio imatelj certifikata tipa i za provedbom redovitih pregleda programa održavanja.

(5) Potrebno je naglasiti da bi osoblje koje je ovlašteno izdavati potvrde o vraćanju u upotrebu trebalo moći predočiti svoje dozvole kao dokaz o osposobljenosti u roku od 24 sata od zahtjeva ovlaštene osobe za takvim dokazom.

(6) Stoga se u skladu s time Uredba (EZ-a) br. 2042/2003 izmjenjuje i dopunjuje.

(7) Mjere predviđene ovom Uredbom temelje se na mišljenjima koje je Europska agencija za sigurnost zračnog prometa izdala u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (b) i člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ-a) br. 1592/2002.

(5) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanoga na temelju članka 54. stavka 3. Uredbe (EZ-a) br. 1592/2002.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ-a) br. 2042/2003 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:

1. u članku 7. stavku 4. »28. rujna 2005.« zamjenjuje se s »28. rujna 2007.«;

2. u Aneksu I stavku M.A.302. dodaju se sljedeće točke (f) i (g):

»(f) Program održavanja mora biti predmet periodičkih pregleda i kada je potrebno u program se moraju unijeti potrebne izmjene i dopune.

Pregledi će osigurati kontinuirano važenje programa s obzirom na operativno iskustvo i usvajanje novih i/ili izmijenjenih instrukcija održavanja razvijenih od strane imatelja potvrde o sukladnosti.

(g) Program održavanja mora ukazivati na primjenjive obvezne regulatorne zahtjeve navedene u dokumentima koje je izdao imatelj potvrde o sukladnosti kako bi se osigurala sukladnost s Dijelom 21A.61.«

3. u Aneksu III umeće se sljedeći stavak:

»66A.55. Dokaz o kvalifikaciji

Osoblje koje ima ovlasti za izdavanje potvrda (certification privileges) mora pokazati svoju dozvolu, kao dokaz o kvalifikaciji, ako to zatraži nadležna osoba (authorised person), unutar 24 sata. «

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. svibnja 2006.

Za Komisiju
Jacques BARROT
Potpredsjednik

DODATAK IV.

UREDBA KOMISIJE (EZ-a) br. 1056/2008

od 27. listopada 2008.

kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ-a) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

(Tekst značajan za Europski gospodarski prostor)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 80. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ-a) br. 216/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i kojom se osniva Europska agencija za sigurnost zrakoplovstva, te kojom se opozivaju Direktiva Vijeća 91/670/EEZ, Uredba (EZ-a) br. 1592/2002 i Direktiva 2004/36/EZ1[13], a posebno njezin članak 5. stavak 5.,

budući da:

(1) U skladu s člankom 7. stavkom 6. Uredbe Komisije (EZ-a) br. 2042/2003 od 20. studenoga 2003. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove2[14], Europska agencija za sigurnost zrakoplovstva (u daljnjem tekstu Agencija) ocijenila je učinak odredaba Aneksa I (Part M) na tu Uredbu.

(2) Agencija je zaključila kako su trenutne odredbe Aneksa I (Part M) Uredbe (EZ-a) br. 2042/2003 previše stroge za zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz, posebno za zrakoplove koji nisu razvrstani kao ‘složeni zrakoplovi na motorni pogon’.

(3) Radi isteka razdoblja tijekom kojeg su države članice mogle zatražiti odstupanje za zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz, kako je predviđeno člankom 7. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EZ-a) br. 2042/2003, i koji je većina država članica uistinu uložila, odredbe Aneksa I (PartM) primjenjuju se u potpunosti u svim državama članicama od 28. rujna 2008., osim ako se pravovremeno ne donesu izmjene.

(4) Agencija je predložila značajne izmjene i dopune Uredbe (EZ-a) br. 2042/2003, a posebno njezinog Aneksa I (Part M), kako bi se prilagodili postojeći zahtjevi glede složenosti različitih kategorija zrakoplova i vrsta operacija ne narušavajući pri tom razinu sigurnosti.

(5) Kako bi se nadležnim tijelima država članica i zainteresiranim strankama omogućilo da se dostatno upoznaju s novim zahtjevima Part M i da se na njih prilagode, državama članicama treba dopustiti odgodu primjene Part M na zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz za dodatno razdoblje od jedne ili dvije godine, ovisno o odredbama na koje se odnosi.

(6) Uredbu (EZ-a) br. 2042/2003 treba stoga primjereno izmijeniti i dopuniti.

(7) Odredbe ove Uredbe uvažavaju Priopćenje Komisije od 11. siječnja 2008., ‘Agenda za održivu budućnost u općem i poslovnom zrakoplovstvu’3[15].

(8) Mjere predviđene ovom Uredbom temelje se na mišljenju Agencije u skladu s člankom 17. stavkom 2. točkom (b) i člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ-a) br. 216/2008.

(9) Mjere predviđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 65. Uredbe (EZ-a) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ-a) br. 2042/2003 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:

1. U članku 2. dodaju se sljedeće točke (k) i (l):

‘(k) »zrakoplov ELA 1« znači sljedeći europski laki zrakoplov:

(i.) zrakoplov, jedrilica ili motorna jedinica s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju (MTOM) manjom od 1 000 kg, koji nisu razvrstani kao složeni motorni zrakoplovi;

(ii.) balon s najvećim projektiranim volumenom uzgonskog plina ili toplog zraka koji nije veći od 3 400 m3 za toplozračne balone, 1 050 m3 za plinske balone i 300 m3 za vezane plinske balone;

(iii.) zračni brod projektiran za najviše dvije osobe s najvećim projektiranim volumenom uzgonskog plina ili toplog zraka koji nije veći od 2 500 m3 za toplozračni brod i 1 000 m3 za plinski zračni brod;

(l) »zrakoplov LSA’ je laki sportski zrakoplov koji ima sve sljedeće osobine:

(i.) najviša dopuštena masa pri uzlijetanju (MTOM) nije veća od 600 kg;

(ii.) maksimalna brzina sloma uzgona pri konfiguraciji za slijetanje (VS0) koja nije veća od 45 čvorova kalibrirane brzine (CAS) pri najvećoj certificiranoj uzletnoj masi zrakoplova i najkritičnijem centru gravitacije;

(iii.) sjedala za najviše dvije osobe, uključujući pilota;

(iv.) jedan neturbinski motor s elisom;

(v.) kabina koja nije pod tlakom.’

2. U članku 3., dodaje se sljedeći stavak 4.:

‘4. Za zrakoplov koji se ne upotrebljava u komercijalne svrhe, svaka potvrda o provjeri plovidbenosti ili jednakovrijedan dokument koji je izdan u skladu sa zahtjevima države članice i koji je važeći 28. rujna 2008., ostaje važeći do datuma njegovog isteka ili do 28. rujna 2009., ovisno što je ranije. Nakon istekla važenja, nadležno tijelo može ponovno izdati ili jednokratno produžiti potvrdu o provjeri važenja ili jednakovrijedan dokument za jednu godinu, ukoliko to dopuštaju zahtjevi države članice. Nakon sljedećeg isteka, nadležno tijelo može ponovno izdati ili još jedanput produžiti potvrdu o provjeri važenja ili jednakovrijedan dokument za jednu godinu, ukoliko to dopuštaju zahtjevi države članice. Daljnje ponovno izdavanje ili produživanje nije dozvoljeno. Ukoliko se kod prijenosa registracije zrakoplova unutar EU-a koriste odredbe iz ove točke, izdaje se nova potvrda o provjeri plovidbenosti, u skladu s M.A.904.’

3. U članku 4., dodaje se sljedeći stavak 4.:

‘4. Potvrde o vraćanju u upotrebu i potvrde o odobrenju za korištenje koje su organizacije za održavanje, odobrene u skladu sa zahtjevima države članice, izdale prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe, smatraju se jednakovrijednim onima koje su izdane u skladu sa zahtjevima iz točaka M.A.801 u M.A.802 Aneksa I (Part M).’

4. U članku 5., stavak 1. se mijenja i glasi:

‘1. Ovlašteno osoblje mora biti kvalificirano u skladu s odredbama Aneksa III, osim kako je predviđeno u točkama M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) i M.A.803 Aneksa I i u točki 145.A.30(j) Aneksa II (Part 145.), te u Prilogu IV. Aneksa II (Part 145.).’

5. Članak 7. se izmjenjuje i dopunjuje kako slijedi:

(a) stavak 2. se mijenja i glasi:

‘2. Odstupajući od stavka 1.:

(a) odredbe Aneksa I, osim točaka M.A.201(h)(2) i M.A.708(c), primjenjuju se od 28. rujna 2005.;

(b) točka M.A.201(f) Aneksa I primjenjuje se na zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalni prijevoz i kojima upravljaju prijevoznici trećih zemalja, od 28. rujna 2009.’

(b) stavak 3. se izmjenjuje i dopunjuje kako slijedi:

(i.) točka (a) se mijenja i glasi:

‘(a) odredbe Aneksa I na zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz, do 28. rujna 2009;’

(ii.) dodaje se sljedeća točka (g):

‘(g) za zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz, osim velikih zrakoplova, potrebu sukladnosti s Aneksom III (Part 66) u sljedećim odredbama, do 28. rujna 2010.:

– M.A.606(g) i M.A.801(b)2 Aneksa I (Part M),

– 145.A.30(g) i (h) Aneksa II. (Part 145.).’

6. Aneksi I i II izmjenjuju se i dopunjuju u skladu s Aneksom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. listopada 2008.

Za Komisiju
Antonio TAJANI
Potpredsjednik

ANEKS

1. Aneks I (Part M) Uredbi (EZ-a) br. 2042/2003 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:

(1) U točki M.1. stavku 4., dodaje se sljedeća točka (iii.):

‘(iii.) Odstupajući od stavka 4. točke (i.), kada kontinuiranu plovidbenost zrakoplova koji se ne upotrebljava za komercijalan zračni prijevoz vodi organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti koja je odobrena u skladu s odjeljkom A, pododjeljkom G ovog Aneksa (Part M), koja ne podliježe nadzoru države članice registracije, i samo u dogovoru s državom članicom registracije prije odobrenja programa održavanja:

(a) tijelo koje odredi država članica odgovorna za nadzor organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti, ili

(b) Agencija, ako je organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti smještena u trećoj zemlji.’

(2) U točki M.A.201, stavak (e) se mijenja i glasi:

‘(e) Kako bi se ispunile odgovornosti iz stavka (a),

(i.) vlasnik zrakoplova može za poslove povezane s kontinuiranom plovidbenošću sklopiti sporazum s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrenom u skladu s odjeljkom A pododjeljkom G ovog Aneksa (Part M). U ovom slučaju organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti preuzima odgovornost za ispravno obavljanje ovih poslova.

(ii.) Vlasnik koji odluči upravljati kontinuiranom plovidbenošću zrakoplova pod vlastitom odgovornošću, bez ugovora u skladu s Aneksom I., može ipak sklopiti ograničeni sporazum s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrenom u skladu s odjeljkom A pododjeljkom G ovog Aneksa (Part M) za razvoj programa održavanja i njegovo odobrenje u skladu s točkom M.A.302. U tom slučaju, ograničeni ugovor prenosi odgovornost za razvoj i odobrenje programa održavanja na organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti s kojom je ugovor sklopljen.’

(3) U točki M.A.201 stavku (i.) uvodna rečenica se mijenja i glasi: ‘Kada država članica zahtijeva od operatora da ima potvrdu za svoje komercijalne aktivnosti, osim za komercijalni zračni prijevoz, on mora:’.

(4) U točki M.A.202, stavak (a) se mijenja i glasi:

‘(a) Bilo koja osoba ili organizacija odgovorna u skladu s točkom M.A.201. mora podnijeti izvješće nadležnom tijelu koje određuje država registracije, organizaciji odgovornoj za projektiranje tipa ili dodatno projektiranje tipa i, ako je primjenjivo, državi članici operatora, o svakom utvrđenom stanju zrakoplova ili komponente koje ugrožava sigurnost leta.’

(5) Točka M.A.302 mijenja se i glasi:

‘M.A.302. Program održavanja zrakoplova

(a) Održavanje svakog zrakoplova se organizira u skladu s programom održavanja zrakoplova.

(b) Program održavanja i sve naknadne izmjene i dopune mora odobriti nadležno tijelo.

(c) Kada kontinuiranu plovidbenost zrakoplova vodi organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrena u skladu s odjeljkom A pododjeljkom G ovog Aneksa (Part M), program za održavanje zrakoplova i njegove izmjene i dopune mogu se odobriti postupkom neizravnog odobravanja.

(i.) U tom slučaju, postupak neizravnog odobravanja utvrđuje organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti kao dio priručnika za vođenje kontinuirane plovidbenosti, a odobrava ga nadležno tijelo odgovorno za tu organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti.

(ii.) Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti ne upotrebljava postupak neizravnog odobravanja kada ta organizacija nije pod nadzorom države članice registracije, osim ako postoji sporazum u skladu s točkom M.1. stavkom 4.(ii.) ili 4.(iii.), kojim se odgovornost za odobrenje programa održavanja zrakoplova prenosi na nadležno tijelo odgovorno za organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti

(d) Program održavanja zrakoplova mora uspostaviti sukladnost s:

(i.) uputama koje izdaje nadležno tijelo;

(ii.) uputama za kontinuiranu plovidbenost koje izdaju imatelji potvrde o sukladnosti, ograničene potvrde o sukladnosti, dodatne potvrde o sukladnosti, odobrenja projekta velikog popravka, odobrenja ETSO ili bilo kojeg drugog odgovarajućeg odobrenja izdanog u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 1702/2003 i njezinim Aneksom (Part 21.);

(iii.) dodatnim ili alternativnim uputama koje predlaže vlasnik ili organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti, kada je potvrđena u skladu s točkom M.A.302, osim za zadaće povezane s razdobljima sigurnosti iz stavka (e), koje se mogu povećati, pod uvjetom da se provodi dovoljno pregleda u skladu sa stavkom (g) i samo ako podliježu izravnom odobrenju u skladu s točkom M.A.302(b).

(e) Program održavanja zrakoplova mora sadržavati potankosti, uključujući učestalost, o svim održavanjima koja se moraju provesti, uključujući bilo koje posebne zadaće povezane s vrstom i specifičnošću operacija.

(f) Za velike zrakoplove, kada se program održavanja temelji na logici grupe za vođenje održavanja ili na praćenju stanja, program održavanja zrakoplova uključuje program pouzdanosti.

(g) Program održavanja zrakoplova podliježe periodičkim pregledima i u skladu s njima se, kada je potrebno, izmjenjuje i dopunjuje. Pregledi osiguravaju kontinuirano važenje programa s obzirom na operativno iskustvo i upute nadležnog tijela, uzimajući u obzir nove i/ili izmijenjene upute koje razvijaju imatelji potvrde o sukladnosti i dodatne potvrde o sukladnosti i bilo koje druge organizacije koje objavljuju takve podatke u skladu s Aneksom (Part 21.) Uredbi (EZ-a) br. 1702/2003.’

(6) U točki M.A.305, stavak (b) se mijenja i glasi:

‘(b) Dokumentacija o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova sastoji se od:

1. knjige zrakoplova, knjige (knjiga) motora ili dokumentacijskih kartica za modul motora, knjige (knjiga) elise i dokumentacijskih kartica za bilo koju komponentu ograničenog vijeka trajanja, kako je primjereno, i,

2. tehničke knjige operatora, kada se to zahtijeva točkom M.A.306 za komercijalni zračni prijevoz, ili kada to zahtijeva država članica za komercijalne operacije osim komercijalnog zračnog prijevoza.’

(7) U točki M.A.403 stavku (b), riječi ‘u skladu s M.A.801(b)1, M.A.801(b)2 dijela 145.’, mijenjaju se i glase ‘u skladu s točkama M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) ili s Aneksom II (Part 145)’.

(8) U točki M.A.501 stavku (a), riječi ‘određeno u dijelu 145. i poddijelu F’ zamjenjuju se riječima ‘određeno u Aneksu (Part 21) Uredbi (EZ-a) br. 1702/2003, Aneksu II (Part 145.) ili poddijelu F, dijelu A Aneksa I ovoj Uredbi’.

(9) Točka M.A.502 mijenja se i glasi:

‘M.A.502 Održavanje komponenata

(a) Održavanje komponenata obavlja organizacije za održavanje, odgovarajuće odobrena u skladu s odjeljkom A poddijelom F ovog Aneksa (Part M) ili s Aneksom II (Part 145).

(b) Odstupajući od stavka (a), održavanje komponente u skladu s podacima o održavanju zrakoplova ili, uz suglasnost nadležnog tijela, u skladu s podacima o održavanju komponente, može obavljati organizacija ocijenjena ocjenom A koja je odobrena u skladu s odjeljkom A poddijelom F ovog Aneksa (Part M) ili u skladu s Aneksom II (Part 145), kao i certificirajuće osoblje iz točke M.A.801(b)2, samo kada su takve komponente ugrađene u zrakoplov. Ipak, takva organizacija ili certificirajuće osoblje mogu privremeno takvu komponentu izvaditi kako bi se poboljšao pristup komponenti, osim kada takvo vađenje stvara potrebu za dodatnim održavanjem koje ne podliježe odredbama ovog stavka. Održavanje komponente koje se provodi u skladu s ovim stavkom ne zahtijeva izdavanje obrasca EASA 1, nego podliježe zahtjevima za vraćanje zrakoplova u upotrebu predviđenim točkom M.A.801.

(c) Odstupajući od stavka (a), održavanje komponente motora /pomoćnog pogonskog uređaja (APU) u skladu s podacima o održavanju motora/APU-a , ili uz suglasnost nadležnog tijela, u skladu s podacima o održavanju komponente, može obavljati organizacija ocijenjena ocjenom B koja je odobrena u skladu s odjeljkom A poddijelom F ovog Aneksa (Part M) ili u skladu s Aneksom II (Part 145), samo kada su takve komponente ugrađene u motor/APU. Ipak, takva organizacija ocijenjena ocjenom B može privremeno takvu komponentu izvaditi radi održavanja kako bi se poboljšao pristup komponenti, osim kada takvo vađenje stvara potrebu za dodatnim održavanjem koje ne podliježe odredbama ovog stavka.

(d) Odstupajući od stavka (a) i točke M.A.801(b)2, održavanje komponente dok je ona instalirana ili privremeno odstranjena iz zrakoplova ELA1 koji se ne upotrebljava za komercijalni zračni prijevoz, koje se obavlja u skladu s podacima za održavanje komponente, može obavljati certificirano osoblje iz točke M.A.801(b)2, osim za:

1. obnavljanje komponenata, osim motora i elisa, i;

2. obnavljanje motora i elisa za zrakoplove osim CS-VLA, CS-22 i LSA.

Održavanje komponente koje se provodi u skladu sa stavkom (d) ne zahtijeva izdavanje obrasca EASA 1, nego podliježe zahtjevima za vraćanje zrakoplova u upotrebu predviđenim točkom M.A.801.’

(10) Točka M.A.503 mijenja se i glasi:

‘M.A.503. Komponente s ograničenim vijekom trajanja

Instalirane komponente s ograničenim vijekom trajanja ne smiju prelaziti odobreno ograničenje vijeka trajanja kako je specificirano u odobrenom programu održavanja i naredbama o plovidbenosti, osim kako je predviđeno u točki M.A.504(c).’

(11) U točki M.A.504, stavak (b) se mijenja i glasi:

‘(b) Neispravne komponente se moraju identificirati i pohraniti na sigurno mjesto pod nadzorom odobrene organizacije dok se ne donese odluka o budućem statusu takve komponente. Ipak, za zrakoplove koji se ne upotrebljavaju u komercijalnom zračnom prijevozu, osim velikih zrakoplova, osoba ili organizacija koja je proglasila komponentu neispravnom može nakon identificiranja te komponente kao neispravne, prenijeti skrb za tu komponentu na vlasnika zrakoplova, pod uvjetom da se takav prijenos evidentira u knjizi zrakoplova ili knjizi motora ili knjizi komponente.’

(12) Točka M.A.601 mijenja se i glasi:

‘M.A.601. Opseg

Ovaj poddio utvrđuje zahtjeve koje mora ispuniti neka organizacija kako bi se kvalificirala za izdavanje ili produžavanje odobrenja za održavanje zrakoplova i komponenata koji nisu navedeni u točki M.A.201(g)’.

(13) U točki M.A.604(a), točke 5. i 6. se mijenjaju i glase:

‘5. popis certificiranog osoblja s njihovim opsegom odobrenja, i;

6. popis lokacija na kojima se obavlja održavanje, zajedno s općenitim opisima objekata;’.

(14) U točki M.A.606, dodaje se sljedeći stavak (h):

‘(h) Odstupajući od stavka (g), organizacija može upotrijebiti certificirano osoblje osposobljeno u skladu sa sljedećim odredbama, kada potporu održavanja pruža operatorima uključenim u komercijalne operacije, u skladu s odgovarajućim postupcima koji moraju biti odobreni kao dio priručnika organizacije:

1. Za ponavljajuću predpoletnu naredbu o plovidbenosti koja specifično navodi da letačka posada smije izvesti takvu naredbu o plovidbenosti, organizacija može izdati ograničeno ovlaštenje za izdavanje potvrde zapovjedniku zrakoplova na temelju dozvole letačke posade koju ima, pod uvjetom da organizacija osigura dostatnu praktičnu obuku kako bi se osiguralo da takva osoba može izvesti naredbu o plovidbenosti u skladu s traženim standardom;

2. U slučaju da zrakoplov djeluje izvan dosega potpore (supported location), organizacija može izdati ograničeno ovlaštenje za izdavanje potvrde zapovjedniku zrakoplova na temelju dozvole letačke posade koju ima, pod uvjetom da organizacija osigura dostatnu praktičnu obuku kako bi se osiguralo da takva osoba može izvesti naredbu o plovidbenosti u skladu s traženim standardom.’

(15) Točka M.A.607 mijenja se i glasi:

‘M.A.607. Ovlašteno osoblje

(a) Uz navedeno u točki M.A.606.(g), ovlašteno osoblje može provoditi svoje ovlasti samo ako je organizacija osigurala:

1. da ovlašteno osoblje može dokazati kako ispunjava zahtjeve iz točke 66.A.20(b) Aneksa III. (Part 66.), osim kada Aneks III. (Part 66.) upućuje na propis države članice, u kojem slučaju oni moraju ispunjavati zahtjeve takvog propisa, i;

2. da ovlašteno osoblje ima odgovarajuće znanje o relevantnim zrakoplovima i/ili komponenti (komponentama) zrakoplova koji se moraju održavati, kao i o postupcima organizacije koji su s tim povezani.

(b) U sljedećim nepredviđenim slučajevima, kad je zrakoplov prizemljen na drugoj lokaciji osim glavne baze, gdje nije raspoloživo nikakvo odgovarajuće ovlašteno osoblje, organizacija za održavanje s kojom je sklopljen ugovor za pružanje podrške za održavanje može izdati jednokratno ovlaštenje za davanje potvrde:

1. jednom od svojih zaposlenika koji ima kvalifikacije za tip zrakoplova slične tehnologije, konstrukcije i sustava; ili

2. bilo kojoj osobi koja ima najmanje tri godine iskustva na održavanju i važeću ICAO-ovu licencu za održavanje zrakoplova klasificiranu za tip zrakoplova za koji se zahtijeva certifikacija, pod uvjetom da na toj lokaciji nema organizacije koja je odgovarajuće odobrena u skladu s ovim dijelom i da organizacija s kojom je sklopljen ugovor pribavi i ima u datoteci dokaz o iskustvu i licenci te osobe.

O svim takvim slučajevima mora se izvijestiti nadležno tijelo u roku od sedam dana od izdavanja takvog ovlaštenja za davanje potvrde. Odobrena organizacija za održavanje koja izdaje jednokratno ovlaštenje za davanje potvrde mora osigurati da se bilo koje takvo održavanje koje bi moglo utjecati na sigurnost leta ponovno provjeri.

(c) Odobrena organizacija za održavanje mora zabilježiti sve podatke o ovlaštenom osoblju i voditi tekući popis cjelokupnog osoblja koje izdaje potvrde zajedno s njihovim opsegom odobrenja, i to kao dio priručnika organizacije u skladu s točkom M.A.604(a)5.’

(16) U točki M.A.608(a), točka 1. se mijenja i glasi:

‘1. držati opremu i alate specificirane u podacima za održavanje opisanim u M.A.609. ili provjerenu jednakovrijednu opremu i alate kako je navedeno u priručniku organizacije za održavanje, koji su potrebni za svakodnevno održavanje unutar opsega odobrenja, i;’

(17) Točka M.A.610 mijenja se i glasi:

‘M.A.610. Radni nalozi za održavanja

Prije početka održavanja, organizacija i organizacija koja zahtijeva održavanje dogovaraju se o pisanom radnom nalogu kako bi se jasno utvrdilo održavanje koje se mora obaviti.’

(18) U točki M.A.613, stavak (a) se mijenja i glasi:

‘(a) Po dovršenju cjelokupnog potrebnog održavanja komponente u skladu s ovim poddijelom izdaje se potvrda za vraćanje komponente u upotrebu u skladu s točkom M.A.802. Izdaje se obrazac EASA 1, osim za komponente održavane u skladu s točkama M.A.502(b) i M.A.502(d) i proizvedene u skladu s točkom M.A.603(b).’

(19) Točka M.A.615 se mijenja i glasi:

‘M.A.615. Ovlasti organizacije

Organizacija za održavanje odobrena u skladu s odjeljkom A, poddijelom F ovog Aneksa (Part M) može:

(a) održavati bilo koji zrakoplov i/ili komponentu za koje je odobrena, na lokacijama specificiranim u potvrdi o odobrenju i u priručniku organizacije za održavanje;

(b) organizirati obavljanje specijaliziranih servisa koji su pod nadzorom organizacije za održavanje u drugoj primjereno kvalificiranoj organizaciji, u skladu s odgovarajućim postupcima uspostavljenim kao dio priručnika organizacije koji je izravno odobrilo nadležno tijelo;

(c) održavati bilo koji zrakoplov i/ili komponentu za koje je odobrena na bilo kojoj lokaciji, ukoliko potreba za takvim održavanjem proizlaze ili iz neupotrebljivosti zrakoplova ili iz potrebe podržavanja povremenog održavanja, pod uvjetima navedenim u priručniku organizacije za održavanje;

(d) izdavati potvrde o vraćanju u upotrebu nakon obavljenog održavanja, u skladu s točkom M.A.612. ili M.A.613.’

(20) Točka M.A.703 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:

(i.) stavak (a) se mijenja i glasi:

‘(a) Odobrenje je naznačeno na potvrdi iz Priloga VI., koju izdaje nadležno tijelo.’;

(ii.) dodaje se sljedeći stavak (c):

‘(c) Opseg radova za koje se smatra da čine odobrenje mora biti specificiran u priručniku za vođenje kontinuirane plovidbenosti u skladu s točkom M.A.704.’

(21) Točka M.A.704 izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:

(i.) u stavku (a), točka 3. mijenja se i glasi:

‘3. titula (titule) i ime (imena) osobe (osoba) iz točaka M.A.706.(a), M.A.706.(c), M.A.706.(d) i M.A.706.(i);’

(ii.) stavku (a) dodaje se točka 9.:

‘9. popis odobrenih programa održavanja zrakoplova, ili, za zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz, popis ‘generičkih’ i ‘osnovnih’ programa održavanja’;

(iii.) stavak (c) se mijenja i glasi:

‘(c) Bez obzira na stavak (b), manje dopune priručnika mogu se odobriti neizravno kroz postupak neizravnog odobrenja. Postupak neizravnog odobrenja utvrđuje prihvatljive manje izmjene i dopune, uspostavlja ga organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti kao dio priručnika, a odobrava ga nadležno tijelo koje je odgovoreno za tu organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti.’.

(22) U točki M.A.706, dodaju se sljedeći stavci (i) i (j):

‘(i) Za organizacije koje produžuju potvrde o provjeri plovidbenosti u skladu s točkama M.A.711(a)4 i M.A.901(f), organizacija imenuje osobe koje su za to ovlaštene, uz odobrenje nadležnog tijela.

(j) Organizacija u priručniku za vođenje kontinuirane plovidbenosti utvrđuje i održava titulu (titule) i ime (imena) osobe (osoba) iz točaka M.A.706.(a), M.A.706.(c), M.A.706.(d) i M.A.706.(i);’

(23) U točki M.A.707, stavak (a) se mijenja i glasi:

‘(a) Kako bi bila odobrena za obavljanje provjera plovidbenosti, odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora imati odgovarajuće osoblje za provjeru plovidbenosti za izdavanje potvrda ili preporuka o provjeri plovidbenosti iz poddijela I., odjeljka A.

1. Za sve zrakoplove koji se koriste u komercijalnom zračnom prijevozu i zrakoplove s MTOM-om iznad 2 730 kg, osim balona, ovo osoblje mora imati:

(a) najmanje petogodišnje iskustvo u kontinuiranoj plovidbenosti, i;

(b) odgovarajuću licencu u skladu s Aneksom III (Part 66) ili nacionalno priznatu kvalifikaciju osoblja za održavanje koja je primjerena kategoriji zrakoplova (kada se u Aneksu III (Part 66) upućuje na nacionalna pravila) ili diplomu iz područja zrakoplovstva ili jednakovrijednu potvrdu, i;

(c) formalnu obuku za održavanje zrakoplova, i;

(d) položaj s odgovarajućim odgovornostima u odobrenoj organizaciji;

(e) bez obzira na točke (a) do (d), zahtjevi utvrđeni u točki M.A.707(a)1b mogu se zamijeniti petogodišnjim iskustvom u kontinuiranoj plovidbenosti, uz one koji se već zahtijevaju točkom M.A.707(a)1a.

2. Za zrakoplove koji se ne koriste u komercijalnom zračnom prijevozu s MTOM-om jednakim ili manjim od 2 730 kg, te za balone, ovo osoblje mora imati:

(a) najmanje trogodišnje iskustvo u kontinuiranoj plovidbenosti, i;

(b) odgovarajuću licencu u skladu s Aneksom III. (Part 66.) ili nacionalno priznatu kvalifikaciju osoblja za održavanje koja je primjerena kategoriji zrakoplova (kada se u Aneksu III. (Part 66.) upućuje na nacionalna pravila) ili diplomu iz područja zrakoplovstva ili jednakovrijednu potvrdu, i;

(c) odgovarajuću obuku za održavanje zrakoplova, i;

(d) položaj s odgovarajućim odgovornostima u odobrenoj organizaciji;

(e) bez obzira na točke (a) do (d), zahtjevi utvrđeni u točki M.A.707(a)2b mogu se zamijeniti četverogodišnjim iskustvom u kontinuiranoj plovidbenosti, uz one koji se već zahtijevaju točkom M.A.707(a)2a.’

(24) U točki M.A.708(b), točka 2. se mijenja i glasi:

‘2. Podnijeti program održavanja zrakoplova i njegove izmjene i dopune nadležnom tijelu na odobrenje, osim ako to nije obuhvaćeno postupkom neizravnog odobravanja u skladu s točkom M.A.302(c), i dostaviti kopiju tog programa vlasniku zrakoplova koji se ne koristi u komercijalnom zračnom prijevozu,’

(25) Točka M.A.709 se mijenja i glasi:

‘M.A.709 Dokumentacija

(a) Odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora imati i koristiti primjenjive tekuće podatke za održavanje u skladu s točkom M.A.401. za izvođenje poslova kontinuirane plovidbenosti iz točke M.A.708. Ove podatke može osiguravati vlasnik ili operator, što podliježe uspostavljanju odgovarajućeg ugovora s vlasnikom ili operatorom. U tom slučaju, organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora čuvati te podatke samo tijekom trajanja ugovora, osim ako se točkom M.A.714. ne zahtijeva drugačije.

(b) Za zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz, odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti može razviti ‘osnovne’ i/ili ‘generičke’ programe održavanja kako bi se omogućilo početno odobrenje i/ili proširenje opsega odobrenja bez potrebe sklapanja ugovora iz Priloga I ovom Aneksu (Part M). Međutim, ti ‘osnovni’ i/ili ‘generički’ programi održavanja ne isključuju potrebu pravovremenog uspostavljanja odgovarajućeg programa za održavanje zrakoplova u skladu s točkom M.A.302, prije izvođenja ovlasti iz točke M.A.711.’

(26) Točka M.A.711 mijenja se i glasi:

‘M.A.711. Ovlasti organizacije

(a) Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti, odobrena u skladu s odjeljkom A poddijela G ovog Aneksa (Part M), može:

1. voditi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova za nekomercijalni zračni prijevoz kako je navedeno u potvrdi o odobrenju;

2. voditi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova za komercijalni zračni prijevoz kad je to navedeno i u njegovoj potvrdi o odobrenju i u njegovoj svjedodžbi o sposobnosti (AOC);

3. organizirati izvođenje ograničenih poslova povezanih s kontinuiranom plovidbenošću s bilo kojom ugovornom organizacijom koja radi u skladu s njezinim sustavom kvalitete, kako je navedeno u potvrdi o odobrenju;

4. produžiti, u skladu s uvjetima iz točke M.A.901(f), potvrdu o provjeri plovidbenosti koju je izdalo nadležno tijelo ili neka druga organizacija za upravljanje kontinuiranom plovidbenošću odobrena u skladu s odjeljkom A, poddijelom G ovog Aneksa (Part M);

(b) Odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti koja je registrirana u jednoj od država članica može dodatno biti odobrena za obavljanje provjera plovidbenosti iz točke M.A.710 i:

1. izdavati potvrde o provjeri plovidbenosti i pravovremeno ih produživati u skladu s uvjetima iz točaka M.A.901(c)2 ili M.A.901(e)2; i,

2. davati preporuku za provjeru plovidbenosti nadležnom tijelu države članice u kojoj je obavljena registracija.’

(27) U točki M.A.712, stavak (f) se mijenja i glasi:

‘(f) U slučaju male organizacije koja ne obavlja vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova, koji se koriste u komercijalnom zračnom prijevozu, sustav kvalitete se može zamijeniti redovitim organizacijskim provjerama koje podliježu odobrenju nadležnog tijela, osim kada organizacija izdaje potvrdu o provjeri plovidbenosti za zrakoplov s MTOM-om iznad 2 730 kg, osim balona. U slučaju nepostojanja sustava kvalitete, organizacija ne sklapa ugovore s drugim strankama za poslove vođenja kontinuirane plovidbenosti.’

(28) U točki M.A.714., stavak (b) se mijenja i glasi:

‘(b) Ako organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti ima ovlast iz točke M.A.711.(b), mora čuvati kopiju svake izdane ili, ako je primjereno, produžene potvrde i preporuke o provjeri plovidbenosti, zajedno sa svim pratećim dokumentima. Osim toga, organizacija mora čuvati kopiju svake potvrde o provjeri plovidbenosti koju je ona produžila u skladu s ovlasti iz točke M.A.711(a)4.’

(29) Točka M.A.801 mijenja se i glasi:

‘M.A.801. Potvrda o vraćanju zrakoplova u upotrebu

(a) Osim za zrakoplov koji u upotrebu vrati organizacija odobrena u skladu s Aneksom II (Part 145), potvrda o vraćanju u upotrebu izdaje se u skladu s ovom poddijelom;

(b) Niti jedan zrakoplov se ne može vratiti u upotrebu ukoliko nakon obavljenog održavanja, kada se dokaže da je cjelokupno potrebno održavanje bilo ispravno obavljeno, potvrdu o vraćanju u upotrebu ne izda:

1. odgovarajuće ovlašteno osoblje u ime organizacije za održavanje koja je odobrena u skladu s odjeljkom A, poddijelom F ovog Aneksa (Part M); ili

2. ovlašteno osoblje u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Aneksu III (Part 66), osim za složene poslove održavanja navedene u Prilogu VII ovom Aneksu, za koje se primjenjuje točka 1.; ili

3. pilot-vlasnik u skladu s točkom M.A.803;

(c) Odstupajući od točke M.A.801(b)2 za zrakoplove ELA1 koji se ne koriste u komercijalne svrhe, poslove složenog održavanja navedene u Prilogu VII može potvrditi ovlašteno osoblje iz točke M.A.801(b)2;

(d) Odstupajući od točke M.A.801(b), u nepredviđenim okolnostima kada je zrakoplov prizemljen na lokaciji na kojoj nema organizacije za održavanje koja je odgovarajuće odobrena u skladu s ovim Aneksom ili Aneksom II (Part 145.), niti je na raspolaganju odobreno ovlašteno osoblje, vlasnik može ovlastiti bilo koju osobu s najmanje trogodišnjim odgovarajućim iskustvom na održavanju koja ima odgovarajuću kvalifikaciju, da obavi održavanje u skladu sa standardima navedenim u poddijelu D ovog Aneksa i vrati zrakoplov u upotrebu. U tom slučaju vlasnik mora:

1. pribaviti i čuvati u evidenciji zrakoplova detalje o cjelokupnom obavljenom poslu i o kvalifikacijama koje ima osoba koja je izdala potvrdu; i

2. osigurati da svako takvo održavanje prvom prilikom, ali najkasnije u roku od sedam dana, ponovno provjeri i potvrdi odgovarajuće ovlaštena osoba iz točke M.A.801(b) ili organizacija odobrena u skladu s odjeljkom A, poddijelom F ovog Aneksa (Part M) ili s Aneksom II (Part 145); i

3. obavijestiti u roku od sedam dana organizaciju odgovornu za vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova ako je s njom sklopljen ugovor u skladu s točkom M.A.201(e), ili u odsutnosti takvog ugovora nadležno tijelo, o davanju takvog ovlaštenja za izdavanje potvrde;

(e) U slučaju vraćanja u upotrebu u skladu s točkom M.A.801(b)2 ili s točkom M.A.801(c), ovlaštenom osoblju pri poslovima održavanja može pomagati jedna ili više osoba pod njegovim/njezinim neposrednim stalnim nadzorom;

(f) Potvrda o vraćanju u upotrebu sadrži najmanje:

1. osnovne detalje o obavljenom održavanju; i

2. datum kada je takvo održavanje bilo završeno; i

3. identitet organizacije i/ili osobe koja izdaje potvrdu o vraćanju u upotrebu, uključujući:

(i.) upućivanje na odobrenje organizacije za održavanje koja je odobrena u skladu s odjeljkom A, poddijelom F ovog Aneksa (Part M) i ovlaštenog osoblja koje izdaje takvu potvrdu; ili

(ii.) u slučaju potvrde o vraćanju u upotrebu iz točke M.A.801(b)2 ili M.A.801(c), identitet, i ako je primjereno, broj licence ovlaštenog osoblja koje izdaje takvu potvrdu;

4. ograničenja plovidbenosti ili operacija, ako postoje.

(g) Odstupajući od stavka (b) i bez obzira na odredbe iz stavka (h), kada se propisano održavanje ne može obaviti, potvrda o vraćanju u upotrebu može se izdati u okviru odobrenih ograničenja zrakoplova. Ova činjenica, zajedno s bilo kakvim primjenjivim ograničenjima plovidbenosti ili operacija, unosi se u potvrdu o vraćanju zrakoplova u upotrebu prije njezinog izdavanja kao dio informacija koje se zahtijevaju u stavku (f)4;

(h) Potvrda o vraćanju u upotrebu ne smije se izdati u slučaju bilo koje poznate nesukladnosti koja ozbiljno ugrožava sigurnost leta.’

(30) Točka M.A.802 mijenja se i glasi:

‘M.A.802. Potvrda o vraćanju komponente u upotrebu

(a) Potvrda o vraćanju u upotrebu izdaje se nakon dovršenja bilo kakvog održavanja na komponenti zrakoplova u skladu s točkom M.A.502.

(b) Ovlaštena potvrda o vraćanju u upotrebu identificirana kao Obrazac EASA 1 predstavlja potvrdu o vraćanju u upotrebu za komponente, osim kada se takvo održavanje komponente zrakoplova obavlja u skladu s točkom M.A.502(b) ili točkom M.A.502(d), u kojem slučaju održavanje podliježe postupku vraćanja zrakoplova u upotrebu u skladu s točkom M.A.801.’

(31) Točka M.A.803 mijenja se i glasi:

‘M.A.803. Ovlaštenje pilota-vlasnika

(a) Da bi neka osoba mogla biti pilot-vlasnik, ona mora:

1. imati važeću pilotsku dozvolu (ili jednakovrijedan dokument) koju je izdala ili vrednovala država članica za tip ili klasu zrakoplova; i

2. posjedovati zrakoplov, bilo u svom ili u zajedničkom vlasništvu; takav vlasnik mora biti:

(i.) jedna od fizičkih osoba u registracijskom obrascu; ili

(ii.) član neprofitne rekreacijske pravne osobe, pri čemu je pravna osoba navedena u registracijskom dokumentu kao vlasnik ili operator, a taj član je izravno uključen u postupak donošenja odluka pravne osobe i pravna osoba ga je imenovala za održavanje koje obavlja pilot-vlasnik.

(b) Za bilo koji jednostavan zrakoplov na motorni pogon s najvećom masom pri polijetanju jednakom 2730 kg i manje, jedrilicu, motornu jedrilicu ili balon u privatnoj upotrebi, pilot-vlasnik može izdati potvrdu o vraćanju u upotrebu nakon ograničenog održavanja koje obavlja pilot-vlasnik, kako je navedeno u Prilogu VIII.

(c) Opseg ograničenog održavanja koje obavlja pilot-vlasnik mora se specificirati u programu održavanja zrakoplova iz točke M.A.302.

(d) Potvrda o vraćanju u upotrebu mora se unijeti u knjige i sadržavati osnovne podatke o obavljenom održavanju, datum kad je to održavanje dovršeno i identitet, potpis i broj pilotske dozvole pilota-vlasnika koji izdaje takvu potvrdu.’

(32) Točka M.A.901 mijenja se i glasi:

‘M.A.901. Provjera plovidbenosti zrakoplova

Kako bi se osigurala važenje svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova, mora se periodički obaviti provjera plovidbenosti zrakoplova i njegove dokumentacije o kontinuiranoj plovidbenosti.

(a) Potvrda o provjeri plovidbenosti izdaje se u skladu s Prilogom III. (Obrazac EASA 15a ili 15b) nakon dovršenja zadovoljavajuće provjere plovidbenosti. Potvrda o provjeri plovidbenosti vrijedi jednu godinu;

(b) Zrakoplov u kontroliranom okruženju je zrakoplov (i.) koji je tijekom prethodnih 12 mjeseci kontinuirano vodila jedna organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrena u skladu s odjeljkom A, poddijelom G ovog Aneksa (Part M), i (ii.) koji su tijekom prethodnih 12 mjeseci održavale organizacije za održavanje odobrene u skladu s odjeljkom A, poddijelom F ovog Aneksa (Part M), ili u skladu s Aneksom II. (Part 145.). To uključuje poslove održavanja iz točke M.A.803.(b) i vraćanje u upotrebu u skladu s točkom M.A.801.(b)2 ili točkom M.A.801.(b)3;

(c) Za sve zrakoplove koji se koriste u komercijalnom zračnom prijevozu i zrakoplove s MTOM-om iznad 2 730 kg, osim balona koji su u kontroliranom okruženju, organizacija iz točke (b) koja vodi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova, ako je odgovarajuće odobrena i ako je u skladu sa stavkom (k), može:

1. izdavati potvrdu o provjeri plovidbenosti u skladu s točkom M.A.710., i;

2. za potvrde o provjeri plovidbenosti koje je izdala, kad je zrakoplov ostao u kontroliranom okruženju, dvaput produžiti važenje potvrde o provjeri plovidbenosti, svaki put jednom godišnje;

(d) Za sve zrakoplove koji se koriste u komercijalnom zračnom prijevozu i zrakoplove s MTOM-om iznad 2 730 kg, osim balona koji (i.) nisu u kontroliranom okruženju ili (ii.) čiju kontinuiranu plovidbenost vodi organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti koja nema ovlast za obavljanje provjere plovidbenosti, potvrdu o provjeri plovidbenosti izdaje nadležno tijelo nakon zadovoljavajuće procjene na temelju preporuke organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti odgovarajuće odobrena u skladu s odjeljkom A, poddijelom G ovog Aneksa (Part M), poslane zajedno sa zahtjevom vlasnika ili operatora. Ta se preporuka mora temeljiti na provjeri plovidbenosti izvedenoj u skladu s točkom M.A.710;

(e) Za zrakoplove koji se ne koriste u komercijalnom zračnom prijevozu s MTOM-om jednakim ili manjim od 2 730 kg, i balone, bilo koja organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti koja je odobrena u skladu s odjeljkom A, poddijelom G ovog Aneksa (Part M) i koju imenuje vlasnik ili operator, ako je odgovarajuće odobrena i ako je u skladu sa stavkom (k), može:

1. izdavati potvrdu o provjeri plovidbenosti u skladu s točkom M.A.710., i;

2. za potvrde o provjeri plovidbenosti koje je izdala, kad je zrakoplov ostao u kontroliranom okruženju pod njezinim vođenjem, dvaput produžiti važenje potvrde o provjeri plovidbenosti, svaki put jednom godišnje;

(f) Odstupajući od točaka M.A.901(c)2 i M.A.901(e)2, za zrakoplove koji su u kontroliranom okružju, organizacija iz točke (b) koja vodi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova, ako je u skladu sa stavkom (k), može dvaput, svaki put jednom godišnje, produžiti važenje potvrde o provjeri plovidbenosti koju je izdalo nadležno tijelo ili druga organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrena u skladu s odjeljkom A, poddijelom G ovog Aneksa (Part M);

(g) Odstupajući od točaka M.A.901(e) i M.A.901(i)2, za zrakoplove ELA 1 koji se ne koriste u komercijalnom zračnom prometu i na koje se ne odnosi točka M.A.201(i), potvrdu o provjeri plovidbenosti može također izdati nadležno tijelo nakon zadovoljavajuće ocjene, temeljene na preporuci ovlaštenog osoblja koje je formalno odobrilo nadležno tijelo i koje je u skladu s odredbama Aneksa III (Part 66) kao i sa zahtjevima utvrđenim u točki M.A.707(a)2(a), poslanoj zajedno sa zahtjevom vlasnika ili operatora. Ta se preporuka mora temeljiti na provjeri plovidbenosti izvedenoj u skladu s točkom M.A.710 i ne smije se izdavati za više od dvije uzastopne godine;

(h) Uvijek kada okolnosti pokazuju postojanje potencijalne opasnosti za sigurnost, nadležno tijelo samo provodi provjeru plovidbenosti i izdaje potvrdu o provjeri plovidbenosti;

(i) Uz stavak (h), nadležno tijelo može također samo provesti provjeru plovidbenosti i izdati potvrdu o provjeri plovidbenosti u sljedećim slučajevima:

1. za zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz kada zrakoplov vodi organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrena u skladu s odjeljkom A, poddijelom G ovog Aneksa (Part M), smještena u trećoj zemlji;

2. za sve balone i bilo koje druge zrakoplove s MTOM-om jednakim ili manjim od 2 730 kg , ako to zatraži vlasnik;

(j) Kada nadležno tijelo obavlja provjeru plovidbenosti i/ili izdaje potvrdu o provjeri plovidbenosti, vlasnik ili operator nadležnom tijelu osigurava:

1. dokumentaciju koju nadležno tijelu zahtijeva; i

2. odgovarajući smještaj na prikladnoj lokaciji za njegovo osoblje; i

3. kada je potrebno, podršku osoblja koje je odgovarajuće kvalificirano u skladu s Aneksom III. (Part 66) ili s jednakovrijednim zahtjevima u odnosu na osoblje utvrđenim u točki 145.A.30(j)(1) i (2) Aneksa II (Part 145);

(k) Potvrda o provjeri plovidbenosti ne može se izdati niti produžiti ako postoji razlog vjerovanju da zrakoplov nije plovan.’

(33) U točki M.A.904, stavci (a) i (b) se mijenjaju i glase:

‘(a) Kod uvoza zrakoplova iz treće zemlje u registar države članice, podnositelj zahtjeva:

1. podnosi molbu državi članici u kojoj se obavlja registracija za izdavanje nove svjedodžbe o plovidbenosti u skladu s Aneksom (Part 21.) Uredbi (EZ-a) br. 1702/2003; i

2. za zrakoplov koji nije nov, osigurava provjeru plovidbenosti koja se obavlja na zadovoljavajući način u skladu s točkom M.A.901; i

3. organizira obavljanje cjelokupnog održavanja koje je sukladno odobrenom programu održavanja u skladu s točkom M.A.302.

(b) Kada se uvjeri da je zrakoplov u skladu s odgovarajućim zahtjevima, organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti, ako je primjereno, šalje dokumentiranu preporuku za izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti državi članici u kojoj se obavlja registracija.’

(34) Točka M.B.301 se izmjenjuje i dopunjuje kako slijedi:

(i.) u stavku (b), ‘M.A.302(e)’ zamjenjuje se sa ‘točka M.A.302(c)’;

(ii.) u stavku (d), ‘M.A.302(c) i (d)’ zamjenjuju se sa ‘točke M.A.302(d), (e) i (f)’;

(35) U točki M.B.302, ‘članak 10. stavak 3.’ zamjenjuje se sa ‘članak 14. stavak 4.’.

(36.) U točki M.B.303, stavak (a) se mijenja i glasi:

‘(a) Nadležno tijelo razvija program provjere za praćenje statusa plovidbenosti zrakoplova iz flote koju vodi u svom registru.’

(37) U točki M.B.303, dodaje se sljedeći stavak (i):

‘(i) Kako bi se olakšala odgovarajuća provedbena mjera, nadležna tijela razmjenjuju informacije o nesukladnosti utvrđenoj u skladu sa stavkom (h).’

(38) Točka M.B.606 mijenja se i glasi:

‘M.B.606. Izmjene

(a) Nadležno tijelo ispunjava primjenjive elemente početnog odobrenja za bilo koju izmjenu organizacije izviješćenu u skladu s točkom M.A.617.

(b) Nadležno tijelo može propisati uvjete prema kojima odobrena organizacija za održavanje može poslovati tijekom takvih izmjena ukoliko ne odluči da se odobrenje mora opozvati radi prirode ili opsega izmjena.

(c) Za bilo koju izmjenu priručnika organizacije za održavanje:

1. U slučaju izravnog odobrenja izmjena u skladu s točkom M.A.604(b), nadležno tijelo provjerava da li su postupci specificirani u priručniku u skladu s ovim Aneksom (Part M), prije formalnog obavješćivanja odobrene organizacije o odobrenju.

2. U slučaju upotrebe postupka neizravnog odobrenja za odobravanje izmjena u skladu s točkom M.A.604(c), nadležno tijelo osigurava (i.) da izmjene ostanu manje i (ii.) da ono ima odgovarajući nadzor nad odobrenjem izmjena kako bi se osiguralo da one ostanu sukladne sa zahtjevima ovog Aneksa (Part M).’.

(39) Točka M.B.706 mijenja se i glasi:

‘M.B.706. Izmjene

(a) Nadležno tijelo ispunjava primjenjive elemente početnog odobrenja za bilo koju izmjenu organizacije izviješćenu u skladu s točkom M.A.713.

(b) Nadležno tijelo može propisati uvjete prema kojima odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti može poslovati tijekom takvih izmjena ukoliko ne odluči da se odobrenje mora opozvati radi prirode ili opsega izmjena.

(c) Za bilo koju izmjenu priručnika za vođenje kontinuirane plovidbenosti:

1. U slučaju izravnog odobrenja izmjena u skladu s točkom M.A.704(b), nadležno tijelo provjerava da li su postupci specificirani u priručniku u skladu s ovim Aneksom (Part M), prije formalnog obavješćivanja odobrene organizacije o odobrenju.

2. U slučaju upotrebe postupka neizravnog odobrenja za odobravanje izmjena u skladu s točkom M.A.704(c), nadležno tijelo osigurava (i) da izmjene ostanu manje i (ii.) da ono ima odgovarajući nadzor nad odobrenjem izmjena kako bi se osiguralo da one ostanu sukladne sa zahtjevima ovog Aneksa (Part M)’

(40) U točki M.B.901, ‘M.A.902(d)’ zamjenjuje se sa ‘točka M.A.901’.

(41) Točka M.B.902 mijenja se i glasi:

‘M.B.902. Provjera plovidbenosti koju provodi nadležno tijelo

(a) Kada nadležno tijelo provodi provjeru plovidbenosti i izdaje potvrdu o provjeri plovidbenosti, obrazac EASA 15a (Prilog III), nadležno tijelo mora provjeru plovidbenosti provesti u skladu s točkom M.A.710.

(b) Za provođenje provjera plovidbenosti, nadležno tijelo mora imati odgovarajuće osoblje za obavljanje provjere plovidbenosti.

1. Za sve zrakoplove koji se koriste u komercijalnom zračnom prijevozu i zrakoplove s MTOM-om iznad 2 730 kg, osim balona, ovo osoblje mora imati:

(a) najmanje pet godina iskustva na području kontinuirane plovidbenosti, i;

(b) odgovarajuću licencu u skladu s Aneksom III (Part 66), ili nacionalno priznatu kvalifikaciju osoblja za održavanje primjerenu kategoriji zrakoplova (kada se u Aneksu III. (Part 66.) upućuje na nacionalna pravila), ili diplomu iz područja zrakoplovstva ili jednakovrijednu potvrdu, i;

(c) formalnu obuku za održavanje zrakoplova, i;

(d) položaj s odgovarajućim odgovornostima.

Bez obzira na gornje točke (a) do (d), zahtjevi utvrđeni u točki M.B.902(b)1b mogu se zamijeniti petogodišnjim iskustvom u kontinuiranoj plovidbenosti uz one koji se već zahtijevaju točkom M.B.902(b)1a.

2. Za zrakoplove koji se ne koriste u komercijalnom zračnom prijevozu s MTOM-om jednakim ili manjim od 2 730 kg, te za balone, ovo osoblje mora imati:

(a) najmanje trogodišnje iskustvo u kontinuiranoj plovidbenosti, i;

(b) odgovarajuću licencu u skladu s Aneksom III. (Part 66.) ili nacionalno priznatu kvalifikaciju osoblja za održavanje koja je primjerena kategoriji zrakoplova (kada se u Aneksu III. (Part 66.) upućuje na nacionalna pravila) ili diplomu iz područja zrakoplovstva ili jednakovrijednu potvrdu, i;

(c) odgovarajuću obuku za održavanje zrakoplova, i;

(d) položaj s odgovarajućim odgovornostima.

Bez obzira na gornje točke (a) do (d), zahtjevi utvrđeni u točki M.B.902(b)2b mogu se zamijeniti četverogodišnjim iskustvom u kontinuiranoj plovidbenosti, uz one koji se već zahtijevaju točkom M.B.902(b)2a.

(c) Nadležno tijelo mora voditi dokumentaciju o cjelokupnom osoblju za provjeru plovidbenosti koja uključuje podatke o svim odgovarajućim kvalifikacijama, zajedno sa sažetkom relevantnog iskustva i obuke u području vođenja kontinuirane plovidbenosti.

(d) Kod obavljanja provjere plovidbenosti, nadležno tijelo mora imati pristup primjenjivim podacima kako je specificirano u točkama M.A.305., M.A.306. i M.A.401.

(e) Osoblje koje obavlja provjeru plovidbenosti izdaje obrazac 15a nakon zadovoljavajuće obavljene provjere plovidbenosti.’

(42) Točke 5.1 i 5.2 Priloga 1. ‘Sporazum o vođenju kontinuirane plovidbenosti’ mijenjaju se i glase:

5.1. Obveze odobrene organizacije:

1. mora imati tip zrakoplova unutar njegovog odobrenja;

2. mora poštivati niže navedene uvjete za održavanje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova:

(a) razviti program održavanja zrakoplova, uključujući bilo koji razvijeni program za pouzdanost, ako je to primjereno;

(b) navesti poslove održavanja (u programu održavanja) koje može obavljati pilot-vlasnik u skladu s točkom M.A.803(c);

(c) organizirati odobrenje programa za održavanje zrakoplova;

(d) kada se odobri, dati primjerak programa za održavanje zrakoplova vlasniku;

(e) organizirati premošćujući inspekcijski pregled s prethodnim programom održavanja zrakoplova;

(f) organizirati da cjelokupno održavanje obavlja odobrena organizacija za održavanje;

(g) organizirati da se primjenjuju sve primjenjive naredbe o plovidbenosti;

(h) organizirati da sve kvarove koji se otkriju tijekom planiranog održavanja, tijekom provjere plovidbenosti ili o kojima izvijesti vlasnik, popravi odobrena organizacije za održavanje;

(i) koordinirati planirano održavanje, primjenu naredbi o plovidbenosti, zamjenu dijelova s ograničenim vijekom trajanja i zahtjeve za pregled komponenata;

(j) obavijestiti vlasnika svaki put kada zrakoplov treba dovesti odobrenoj organizaciji za održavanje;

(k) voditi svu tehničku dokumentaciju;

(l) arhivirati svu tehničku dokumentaciju;

3. organizirati odobrenje bilo koje izmjene na zrakoplovu u skladu s Aneksom (Part 21.) Uredbi (EZ-a) br. 1702/2003 prije nego što se realizira;

4. organizirati odobrenje bilo kakvog popravka na zrakoplovu u skladu s Aneksom (Part 21.) Uredbi (EZ-a) br. 1702/2003 prije nego što se izvede;

5. obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj je obavljena registracija svaki put kada vlasnik ne dovede zrakoplov odobrenoj organizaciji za održavanje kako to zahtijeva odobrena organizacija;

6. obavijestiti nadležno tijelo države članice svaki put kada se ne poštuje postojeći Sporazum;

7. obaviti provjeru plovidbenosti zrakoplova, kada je to potrebno, i izdati potvrdu o provjeri plovidbenosti ili preporuku nadležnom tijelu države članice u kojoj je obavljena registracija;

8. u roku od deset dana, poslati kopiju svake izdane ili produžene potvrde o provjeri plovidbenosti nadležnom tijelu države članice u kojoj je obavljena registracija;

9. obaviti cjelokupno izvješćivanje o događajima koje se obvezno traži primjenjivim propisima;

10. obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj je obavljena registracija svaki put kad bilo koja strana otkaže postojeći Sporazum.

5.2. Obveze vlasnika:

1. mora općenito razumjeti odobreni program održavanja;

2. mora općenito razumjeti ovaj Aneks (Part M);

3. mora dovesti zrakoplov odobrenoj organizaciji za održavanje koja je dogovorena s odobrenom organizacijom, u određeno vrijeme koje je utvrđeno zahtjevom odobrene organizacije;

4. ne smije modificirati zrakoplov bez prethodnog savjetovanja s odobrenom organizacijom;

5. mora obavijestiti odobrenu organizaciju o svim održavanjima koja su izvedena izuzetno, bez znanja i nadzora odobrene organizacije;

6. mora podnijeti izvješće odobrenoj organizaciji, kroz knjigu zrakoplova, o svim kvarovima otkrivenim tijekom operacija;

7. mora obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj je obavljena registracija svaki put kad bilo koja strana otkaže ovaj Sporazum;

8. mora obavijestiti nadležno tijela države članice u kojoj je obavljena registracija i odobrenu organizaciju svaki put kada se zrakoplov proda;

9. mora obaviti cjelokupno izvješćivanje o događajima koji se obvezno traže primjenjivim propisima;

10. mora redovito obavješći