Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

NN 116/2009 (25.9.2009.), Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

116 25.09.2009 Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2870

Na temelju članka 95. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. rujna 2009. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. za predsjednika:

– Jure Šarić, ravnatelj u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture;

2. za članove:

– Viktor Šober, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture;

– brigadir Vladimir Bezuk, Ministarstvo obrane;

– pukovnik Veljko Frlan, Ministarstvo obrane;

– Josip Šipek, Agencija za civilno zrakoplovstvo;

– Ivan Rosić, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.;

3. za tajnika:

– Nada Brekalo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

III.

Povjerenstvo se osniva u cilju učinkovitoga strateškog upravljanja zračnim prostorom (razina 1.), a radi pripreme prijedloga bitnih za upravljanje zračnim prostorom, u skladu sa Zakonom o zračnom prometu i propisima donesenim na temelju istog Zakona, i u skladu s odgovarajućim EU propisima.

IV.

Stručne poslove za Povjerenstvo obavlja Agencija za civilno zrakoplovstvo.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

V.

Povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.

VI.

Povjerenstvo donosi plan svog rada, kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.

Povjerenstvo o svom radu pisanim putem izvješćuje Vladu Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje.

VII.

Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva pripada propisana naknada za sudjelovanje u radu Povjerenstva.

Visinu naknade iz stavka 1. ove točke utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.

VIII.

Ministar mora, prometa i infrastrukture će notificirati Europskoj komisiji uspostavu Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom, datum početka njegovog rada i njegovu adresu.

Ministar mora, prometa i infrastrukture će temeljem prijedloga Povjerenstva, notificirati Europskoj komisiji sve organizacije i pojedince iz Republike Hrvatske, s točnim imenima, adresama i funkcijama, koji su odgovorni za obavljanje poslova u cilju uspostave i primjene sustava upravljanja zračnim prostorom.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/09-02/34

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 22. rujna 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.