Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

NN 116/2009 (25.9.2009.), Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2874

Na temelju članka 74. stavka 4. i članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O NAKNADAMA ZA POSLOVE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BILJA[1]

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju naknade za:

– fitosanitarni pregled pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta (u daljnjem tekstu: bilje) navedenih u Popisu V., dijelu B iz Priloga 5. Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine«, br. 74/06) koje se unose iz trećih zemalja;

– fitosanitarni pregled bilja navedenog u Popisu V., dijelu A iz Priloga 5. Pravilnika iz podstavka 1. ovoga članka, koji se obavlja u svezi s njihovim premještanjem;

– fitosanitarni pregled pošiljaka bilja koje se izvoze ili re-eksportiraju;

– izdavanje biljnih putovnica;

– laboratorijske analize i testiranja uzoraka bilja te određivanje štetnih organizama;

– provođenje izobrazbe posjednika bilja, pružatelja usluga i drugih sudionika uključenih u poslove zdravstvene zaštite bilja te stručno osposobljavanje osoba odgovornih za zdravstvenu zaštitu bilja kojim se stječu uvjeti za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica.

II. NAKNADE ZA FITOSANITARNI PREGLED

Namjena prihoda od naknada

Članak 2.

(1) Prihodima od naknada za poslove zdravstvene zaštite bilja podmiruju se troškovi fitosanitarnog pregleda pošiljaka bilja, troškovi fitosanitarnog pregleda bilja koji se obavlja u svezi s njegovim premještanjem te troškovi izdavanja biljnih putovnica i ostalih potvrda o zdravstvenom stanju bilja kad ih izdaju fitosanitarni inspektori ili druge službene osobe.

(2) Iznos naknade formiran je tako da odražava trošak:

– rada, uključujući mirovinska i zdravstvena davanja kada poslove obavljaju zaposlenici pravnih osoba s javnim ovlastima.

Naknada pri unošenju pošiljaka bilja

Članak 3.

(1) Za fitosanitarni pregled pošiljaka bilja koje se unose iz trećih zemalja plaća se naknada za provjeru isprava, provjeru identiteta i provjeru zdravstvenoga stanja u iznosima propisanim u Prilogu 1., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Kad se pošiljka sastoji od bilja koje je navedeno u različitim podtočkama točke 3. Priloga 1. ovoga Pravilnika, svaki dio pošiljke (partija ili partije) koji sadrži bilje navedeno u zasebnoj podtočki smatra se zasebnom pošiljkom.

(3) Naknada za fitosanitarni pregled kod posjednika bilja upisanih u Fitosanitarni upisnik za djelatnost uvoza ili distribucije bilja plaća se u iznosu navedenom u točki 1. Priloga 4., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Smanjena naknada

Članak 4.

Kad se provjera identiteta i provjera zdravstvenog stanja određenog bilja koje se unosi iz određenih trećih zemalja obavljaju sa smanjenom učestalošću, naknada se naplaćuje u proporcionalno smanjenom iznosu za sve pošiljke ili partije, neovisno o tome jesu li pregledane ili nisu.

Naknada pri izvozu i re-eksportu

Članak 5.

(1) Za fitosanitarni pregled pošiljaka bilja koje se izvoze ili re-eksportiraju iz Republike Hrvatske naknada za provjeru isprava i provjeru identiteta plaća se u punim iznosima propisanim Prilogom 1. točkama 1. i 2. ovoga Pravilnika, a za provjeru zdravstvenoga stanja u visini od 20 % od iznosa propisanih Prilogom 1. točkom 3. ovoga Pravilnika.

(2) Kad se pošiljka sastoji od bilja koje je navedeno u različitim podtočkama točke 3. Priloga 1. ovoga Pravilnika, svaki dio pošiljke (partija ili partije) koji sadrži bilje navedeno u zasebnoj podtočki, smatra se zasebnom pošiljkom.

(3) Za pošiljke bilja koje se re-eksportiraju iz Republike Hrvatske, a pregledane su prilikom unošenja u Republiku Hrvatsku, ako je isključena opasnost od unošenja i širenja štetnih organizama, ne plaća se naknada za provjeru zdravstvenoga stanja, već samo naknada za provjeru isprava i provjeru identiteta.

(4) Ako je provjera zdravstvenoga stanja obavljena u okviru fitosanitarnog pregleda u svezi s premještanjem i ako je plaćena naknada u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika, za pošiljke bilja koje se izvoze iz Republike Hrvatske ne plaća se naknada za provjeru zdravstvenog stanja pod uvjetom da:

– je od posljednje provjere zdravstvenog stanja bila isključena mogućnost zaraze štetnim organizmima,

– bilje u vrijeme provjere zdravstvenog stanja nije bilo u fazi aktivnog rasta.

Povećana naknada za pošiljke bilja

Članak 6.

Ako se pregled iznimno obavlja izvan redovnog radnog vremena fitosanitarne inspekcije, iznos naknada za fitosanitarni pregled pošiljaka bilja iz članka 3. stavka 1. i članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika povećava se za 100%.

Izvanredni troškovi

Članak 7.

Uz naknadu iz članka 3. stavka 1. i članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika plaćaju se i troškovi izvanrednih putovanja fitosanitarnih inspektora ili drugih službenih osoba koje obavljaju fitosanitarni pregled do mjesta pregleda, troškovi dodatnih provjera ili dodatnih laboratorijskih analiza ili testiranja i drugi troškovi koji nastanu u svezi s fitosanitarnim pregledom.

Dangubnina

Članak 8.

Ako naručitelj pregleda netočno navede mjesto ili vrijeme pregleda ili ne pripremi pošiljku bilja za pregled u vrijeme dogovoreno s fitosanitarnim inspektorom ili drugom službenom osobom koja obavlja fitosanitarni pregled, obvezan je platiti dangubninu u iznosu propisanom u točki 2. Priloga 4. ovoga Pravilnika te troškove prijevoza fitosanitarnog inspektora ili druge službene osobe koja obavlja fitosanitarni pregled.

Naknade u svezi s premještanjem

Članak 9.

(1) Za fitosanitarni pregled bilja u svezi s premještanjem (pregled na mjestu proizvodnje) plaća se naknada u iznosima propisanim u Prilogu 2., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Kada se na jednom mjestu proizvodnje obavi pregled bilja navedenog u različitim točkama Priloga 2. ovoga Pravilnika, naknada iz stavka 1. ovoga članka se naplaćuje kao za jedan pregled i to u iznosu propisanom točkama 1-3 toga Priloga.

(3) U slučaju kada se fitosanitarni pregled obavlja najviše na tri proizvodne jedinice jednog mjesta proizvodnje koje se nalaze unutar 50 km promjera ili najviše na tri mjesta proizvodnje istog posjednika bilja unutar 50 km promjera, naknada iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje se kao jedan pregled.

(4) Za poslove izdavanja biljnih putovnica kad ih izdaju fitosanitarni inspektori ili druge službene osobe koje obavljaju fitosanitarni pregled, plaća se naknada u iznosu propisanom u točki 4. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(5) Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se nakon svakog obavljenog pregleda.

Uplaćivanje naknade i izvanrednih troškova

Članak 10.

(1) Naknade iz članka 3. stavka 1., članka 5. stavka 1., naknade iz članka 9. kad pregled obavljaju fitosanitarni inspektori i troškovi iz članka 7. ovoga Pravilnika prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, a uplaćuju se u korist računa broj 1001005-1863000160, uz poziv na broj 5215.

(2) Naknade iz članka 9. ovoga Pravilnika kad fitosanitarni pregled obavljaju službene osobe, tj. zaposlenici pravnih osoba s javnim ovlastima, prihod su pravnih osoba s javnim ovlastima.

III. OSTALE NAKNADE ZA POSLOVE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BILJA

Naknade u svezi s primjenom postupaka tretiranja ili
označavanja drvenog materijala za pakiranje

Članak 11.

(1) Pravna ili fizička osoba koja se namjerava baviti primjenom postupaka tretiranja ili tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakiranje plaća naknadu za obavljanje službene provjere ispunjavanja uvjeta za primjenu tih postupaka, koja se obavlja u skladu s Pravilnikom o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, br. 14/06 i 122/07), u iznosu navedenom u točki 7. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka plaća naknadu za izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za primjenu postupaka tretiranja ili tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakiranje u iznosu navedenom u točki 8. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(3) Pravna ili fizička osoba koja primjenjuje postupke tretiranja, tretiranja i označavanja ili označavanja drvenog materijala za pakiranje plaća naknadu za obavljanje fitosanitarnoga pregleda kojim se provjerava primjenjuju li se postupci tretiranja, tretiranja i označavanja ili označavanja drvenog materijala za pakiranje sukladno Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka, to jest ispunjava li pravna ili fizička osoba uvjete propisane tim Pravilnikom, u iznosu navedenom u točki 9. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka plaća troškove izlaska nadležne stručne institucije na teren u skladu s točkom 10. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(5) Naknade i troškovi iz stavka 1. do 4. ovoga članka prihod su nadležne stručne institucije koja obavlja poslove iz stavka 1. do 3. ovoga članka.

Naknada za laboratorijske analize

Članak 12.

Naknade za laboratorijske analize i testiranja uzoraka bilja te za određivanje štetnih organizama propisane su u Prilogu 3., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Naknada za izobrazbu i stručno osposobljavanje

Članak 13.

Naknade za provođenje izobrazbe posjednika bilja, pružatelja usluga i drugih sudionika uključenih u poslove zdravstvene zaštite bilja te naknade za stručno osposobljavanje osoba odgovornih za zdravstvenu zaštitu bilja kojim se stječu uvjeti za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica propisane su u točkama 5. i 6. Priloga 4. ovoga Pravilnika i prihod su pravnih osoba s javnim ovlastima koje ih provode.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 14.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini naknade za poslove zaštite bilja i biljnih proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 44/95, 7/97, 85/02 i 130/03) u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu bilja.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 14. Pravilnika o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, br. 14/06 i 122/07).

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/227

Urbroj: 525-02/09-1

Zagreb, 17. rujna 2009.

Ministar
poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

NAKNADE ZA FITOSANITARNI PREGLED POŠILJAKA BILJA

Naziv

Količina

kn

1. provjera isprava

za jednu pošiljku

50,00

2. provjera identiteta

za jednu pošiljku
– do količine koja odgovara natovarenom kamionu, vagonu ili kontejneru usporedivog kapaciteta
– veća količina


50,00


100,00

3. provjera zdravstvenog stanja bilja prema sljedećoj specifikaciji:

3.1. reznice, sadnice (isključujući šumski reprodukcijski materijal) te presadnice jagoda i povrća

za jednu pošiljku
– do 10.000 komada
– za svakih dodatnih 1.000 komada
– najveći iznos


125,00
5,00

1.000,00

3.2. grmlje, drveće (isključujući rezana božićna drvca) i ostalo drvenasto rasadničko bilje, uključujući i šumski reprodukcijski materijal (isključujući sjeme)

za jednu pošiljku
– do 1.000 komada
– za svakih dodatnih 100 komada
– najveći iznos


125,00
3,00


1.000,00

3.3. lukovice, podanci i gomolji namijenjeni sadnji (isključujući gomolje krumpira)

za jednu pošiljku
– do 200 kg težine
– za svakih dodatnih 10 kg
– najveći iznos


125,00
1,00
1.000,00

3.4. sjeme i kulture tkiva

za jednu pošiljku
– do 100 kg težine
– za svakih dodatnih 10 kg
– najveći iznos


53,00
1,00
1.000,00

3.5. bilje namijenjeno sjetvi ili sadnji, koje nije specificirano u ovoj tablici

za jednu pošiljku
– do 5.000 komada
– za svakih dodatnih 100 komada
– najveći iznos


125,00
1,00

1.000,00

3.6. rezano cvijeće

za jednu pošiljku
– do 20.000 komada
– za svakih dodatnih 1.000 komada
– najveći iznos


125,00
1,00

1.000,00

3.7. grane s lišćem i dijelovi četinjača (isključujući rezana božićna drvca)

za jednu pošiljku
– do 100 kg težine
– za svakih dodatnih 100 kg
– najveći iznos


125,00
12,50
1.000,00

3.8. rezana božićna drvca

za jednu pošiljku
– do 1.000 komada
– za svakih dodatnih 100 komada
– najveći iznos


125,00
12,50

1.000,00

3.9. listovi bilja, npr. listovi zeljastog i začinskog bilja te lisnatog povrća

za jednu pošiljku
– do 100 kg težine
– za svakih dodatnih 10 kg
– najveći iznos


125,00
12,50
1.000,00

3.10. voće i povrće (isključujući lisnato povrće)

za jednu pošiljku
– do 25.000 kg težine
– za svakih dodatnih 1.000 kg
– najveći iznos


125,00
5,00
3.000,00

3.11. gomolji krumpira

za jednu partiju
– do 25.000 kg težine
– za svakih dodatnih 25.000 kg
– najveći iznos


375,00
375,00
3.000,00

3.12. drvo (isključujući koru)

za jednu pošiljku
– do 100 m³ zapremine
– za svaki dodatni m³
– najveći iznos


125,00
1,00
3.000,00

3.13. tlo i supstrat za uzgoj, kora

za jednu pošiljku
– do 25.000 kg težine
– za svakih dodatnih 1.000 kg
– najveći iznos


125,00
5,00
1.000,00

3.14. zrnje

za jednu pošiljku
– do 25.000 kg težine
– za svakih dodatnih 1.000 kg
– najveći iznos


125,00
5,00
5.000,00

3.15. ostalo bilje ili biljni proizvodi koji nisu specificirani u ovoj tablici

za jednu pošiljku

125,00

PRILOG 2.

NAKNADE ZA FITOSANITARNI PREGLED
BILJA U SVEZI S PREMJEŠTANJEM
(PREGLED NA MJESTU PROIZVODNJE)

Naziv

Pobliži
opis/količina

Iznos u kunama

1. Voćni i lozni reprodukcijski sadni materijal i sadnice te reprodukcijski sadni materijal i sadnice višegodišnjeg ukrasnog bilja

za svaki obavljeni pregled

500,00

2. Usjevi za proizvodnju sjemena, uključujući sjemenski krumpir

za svaki obavljeni pregled

500,00

3. Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća i sadni materijal jednogodišnjih ukrasnih biljaka uključujući lukovice i gomolje ukrasnog bilja

za svaki obavljeni pregled

500,00

4. Šumski reprodukcijski materijal

za svaki obavljeni pregled

1.500,00

5. Bilje ili biljni proizvodi koji nisu navedeni u točkama 1. do 4. ove tablice

za svaki obavljeni pregled

1.500,00

PRILOG 3.

NAKNADE ZA LABORATORIJSKE ANALIZE I TESTIRANJE UZORAKA BILJA

Vrsta analize

Veličina jednog uzorka

Pobliži
opis/količina

Iznos u kunama

1. VIROLOŠKE ANALIZE BILJNOG MATERIJALA ELISA-TESTOM

1.1. Poslije žetvena analiza uzorka sjemenskoga krumpira na viruse

120 gomolja

za jedan uzorak:

– PVY i PLRV
– za svaki sljedeći virus po uzorku


1.600,00
150,00

1.2. Dva testa jednog virusa krumpira

najmanje 4 lista ili kultura tkiva

za jedan uzorak

100,00

1.3. Analiza uzorka lišća ječma, pšenice, zobi i kukuruza na BYDV ili sojeva MAV, PAV i RPV BYDV-a

jedan busen

za jedan uzorak

200,00

1.4. Analiza uzorka šećerne repe na BNYVV

jedna cijela biljka

za jedan uzorak

200,00

1.5. Analiza uzorka lišća rajčice na PepMV

najmanje 4 lista s vrha biljke

za jedan uzorak

200,00

1.6. Analiza uzorka sjemenskog graška na PSBMV

120 sjemenki

za jedan uzorak
(100 sjemenki/92 testa)

2.000,00

1.7. Analiza uzorka sjemenske soje na SMV

120 sjemenki

za jedan uzorak
(100 sjemenki/92 testa)

2.000,00

1.8. Analiza uzorka koštičavih voćaka na PPV

dormantna grančica ili list – 4 lista za jedno matično stablo

za jedan uzorak:

– do 10 uzoraka
– od 11 do 50 uzoraka
– više od 50 uzoraka
– za svaki sljedeći virus po uzorku

200,00
150,00
120,00
100,00

1.9. Analiza uzorka rozgve vinove loze na viruse

dormantni izboj od studenog do veljače

– GFLV
– za svaki sljedeći virus po uzorku

200,00
100,00

1.10. Analiza uzorka jabuke i masline na viruse

4 lista za jedno matično stablo

– za jedan virus

– za svaki sljedeći virus po uzorku

200,00
100,00

1.11. Analiza uzorka citrusa na CTV

4 lista za jedno matično stablo

za jedan uzorak

200,00

1.12. Analiza biljnog materijala na druge viruse

prema uputi za uzorkovanje

za jedan virus (ovisno o cijeni seruma)

8.000,00 do
12.000,00

2. MOLEKULARNE ANALIZE

2.1. Analiza uzoraka nekom od sljedećih metoda: IC-RT-PCR, RT-PCR, PCR, RAPD-PCR, ugniježđeni PCR

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak štetnog organizma (bakterije, fitoplazme, virusi, viroidi, gljive, nematode, kukci)

1.500,00

2.2. Analiza polimorfizma restrikcijskih fragmenata (RFLP)

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak štetnog organizma (bakterije, fitoplazme, virusi, viroidi, gljive, nematode, kukci)

1.000,00

2.3. Sekvenciranje i analiza sekvence

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak štetnog organizma (bakterije, fitoplazme, virusi, viroidi, gljive, nematode, kukci)

1.500,00

3. BAKTERIOLOŠKE ANALIZE (TESTIRANJA)

3.1. Ralstonia solanacearum

3.1.1. testiranje uzorka gomolja krumpira (sjemenskog i merkantilnog) na skrivenu zarazu

3.1.2. testiranje uzorka gomolja ili biljaka krumpira ili biljaka drugih domaćina s izraženim simptomima bolesti

3.1.3. testiranje površinske otpadne vode ili vode za navodnjavanje

200 gomolja

najmanje 1 cijela biljka ili 1 gomolj sa simptomima

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak

za jedan uzorak

za jedan uzorak

1.200,00

1.200,00

1.500,00

3.2. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

3.2.1. testiranje uzorka gomolja krumpira (sjemenskog i merkantilnog) na skrivenu zarazu

3.2.2. testiranje uzorka gomolja ili biljaka krumpira ili biljaka drugih domaćina s izraženim simptomima bolesti

200 gomolja

najmanje 1 cijela biljka ili 1 gomolj sa simptomima

za jedan uzorak

za jedan uzorak

1.200,00

1.200,00

3.3. Erwinia amylovora

3.3.1. testiranje uzorka sadnica/biljaka voćaka i ukrasnog bilja domaćina bakterijske paleži na skrivenu zarazu

3.3.2. testiranje uzorka domaćina bakterijske paleži s izraženim simptomima

100 izbojaka

najmanje 1 grančica sa simptomima

za jedan uzorak

za jedan uzorak

1.200,00

1.200,00

3.4. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis

Xanhtomonas campestris pv. vesicatoria

Testiranje biljaka rajčice s izraženim simptomima bakterioza


najmanje 1 cijela biljka sa simptomima


za jedan uzorak i za svaku bakteriju


1.200,00

3.5. Gospodarski važne bakterije, (Pectobacterium sp., Erwinia sp., Pseudomonas sp., Xanthomonas sp., Agrobacterium sp.)

Testiranje uzorka biljnog materijala s izraženim simptomima bakterioza:

– određivanje do roda (izolacija čiste kulture, nutritivni i enzimatski testovi)

– određivanje do vrste (PCR)
najmanje 1 cijela biljka

najmanje 1 cijela biljka
za jedan uzorak i za svaku bakteriju

za jedan uzorak i za svaku bakteriju
1.200,00

1.500,00

4. ENTOMOLOŠKE I MIKOLOŠKE ANALIZE

4.1. Vizualna analiza uzorka biljnog materijala radi određivanja nazočnosti člankonožaca ili gljiva

do 10 listova, grančica, cvjetova, plodova ili korijena biljke; 1000 g uskladištenih žitarica, uljarica i sl.

za jedan uzorak:
– ako nisu nađeni
– za svaku identificiranu vrstu


400,00
250,00

4.2. Mikroskopska analiza biljnog materijala radi određivanja nazočnosti člankonožaca ili gljiva uz jednostavnu pripremu mikroskopskog preparata prema ključevima za determinaciju

do 10 listova, grančica, cvjetova, plodova ili korijena biljke

za jedan uzorak:
– ako je identificirana jedna vrsta
– za svaku sljedeću identificiranu vrstu

750,00
350,00

4.3. Mikroskopska analiza biljnog materijala radi određivanja nazočnosti člankonožaca ili gljiva uz složenu pripremu mikroskopskog preparata prema ključevima za determinaciju

do 10 listova, grančica, cvjetova, plodova ili korijena biljke

za jedan uzorak:
– ako je identificirana jedna vrsta
– za svaku sljedeću identificiranu vrstu


1000,00
500,00

4.4 Mikroskopska analiza člankonožaca radi identifikacije uz jednostavnu pripremu mikroskopskog preparata prema ključevima za determinaciju

do 10 jedinki

za jedan uzorak:
– ako je identificirana jedna vrsta
– za svaku sljedeću identificiranu vrstu


750,00

350,00

4.5 Mikroskopska analiza člankonožaca radi identifikacije uz jednostavnu pripremu mikroskopskog preparata prema ključevima za determinaciju

do 10 jedinki

za jedan uzorak:
– ako je identificirana jedna vrsta
– za svaku sljedeću identificiranu vrstu


1000,00
500,00

4.6 Određivanje i verifikacija nove štetne vrste člankonožaca ili gljiva u Republici Hrvatskoj prema ključevima za determinaciju

do 10 jedinki iste vrste člankonošca ili do 10 listova, grančica, cvjetova plodova ili korijena biljke

za jedan uzorak

2.000,00

4.7. Analiza ljepljive ploče

1 ljepljiva ploča

za jednu ploču:

– ako je identificirana jedna vrsta kukca
– za svaku sljedeću identificiranu vrstu kukca

750,00

350,00

4.8. Analiza uzorka sjemena radi određivanja zdravstvenog stanja

Radni uzorak: 400-1000 sjemenki (ovisno o uzročniku bolesti)

Za žitarice i industrijsko bilje prosječni uzorak je min. 500 g

za jedan uzorak:
– pregled naturalnog sjemena
– test ispiranja
– metoda na filter papiru
– metoda na hranjivoj podlozi
– metoda na selektivnoj hranjivoj podlozi


100,00
150,00
500,00
750,00
1.000,00

Za analizu više od 10 uzoraka naknada se smanjuje za 10%

4.9. Mikroskopska analiza uzorka sjemenskog krumpira

100 gomolja

za jedan uzorak

600,00

5. NEMATOLOŠKE ANALIZE

5.1. Analiza uzorka tla radi određivanja slobodno živućih nematoda (ekstrakcija i identifikacija)

750-1000 g tla

za jedan uzorak:
kad nisu nađene štetne nematode

kad su nađene štetne nematode
– do 5 uzoraka
– više od 5 uzoraka


300,00


600,00
400,00

5.2 Analiza uzorka osjetljivog bilja, drva i kore te drvenog materijala za pakiranje, radi određivanja slobodno živućih nematoda (ekstrakcija i identifikacija)

prema uputama za uzorkovanje

za jedan uzorak:
kad nisu nađene štetne nematode

kad su nađene štetne nematode
– do 5 uzoraka
– više od 5 uzoraka


300,00


600,00

400,00

5.3. Analiza uzorka tla radi određivanja prijenosnika virusa i bakterija (Longidorus, Xiphinema, Trichodorus, Paratrichodorus)
(ekstrakcija i identifikacija)

750 – 1000 g tla

za jedan uzorak:
kad nisu nađene nematode prijenosnici

kad su nađene nematode prijenosnici


300,00


500,00

5.4. Analiza uzorka tla radi određivanja slobodno živućih nematoda (Hirschmanniella spp., Longidorus diadecturus, Xiphinema americanum Cobb sensu lato, Xiphinema californicum (ekstrakcija i identifikacija)

750 – 1000 g tla

za jedan uzorak:
kad nisu nađene nematode prijenosnici

kad su nađene nematode prijenosnici


300,00

1500,00

5.5. Analiza uzorka tla radi određivanja krumpirovih cistolikih nematoda (ekstrakcija i identifikacija)

750 – 1000 g tla

identifikacija do roda:
za jedan uzorak:

kad nisu nađene štetne nematode
kad su nađene štetne nematode
– do 10 uzoraka
– više od 10 uzoraka

identifikacija do vrste:
za jedan uzorak


200,00

300,00

200,00

750,00

5.6. Analiza uzorka tla radi određivanja broja jaja nematoda (ekstrakcija i brojanje)

1g/tla

za jedan uzorak:
kad nisu nađene

kad su nađene


300,00

500,00

5.7. Analiza uzorka tla radi određivanja drugih cistolikih nematoda (ekstrakcija i identifikacija)

750-1000 g tla

za jedan uzorak:
kad nisu nađene

kad su nađene


200,00

300,00

5.8. Analiza uzorka tla radi određivanja drugih cistolikih nematoda (npr. Nacobbus aberrans) (ekstrakcija i identifikacija)

750-1000 g tla

za jedan uzorak:
kad nisu nađene

kad su nađene


200,00

1400,00

5.9. Analiza uzorka lukovica na Ditylenchus spp. (ekstrakcija i identifikacija)

10-15 lukovica sa simptomima

za jedan uzorak:
kad nisu nađene
kad su nađene


200,00
400,00

5.10. Analiza uzorka biljnog tkiva (ekstrakcija i identifikacija):
5.10.1. na ektoparazite
5.10.2. na endoparazite

list, pup, stabljika ili sjeme

za jedan uzorak:
kad nisu nađeni
kad su nađeni
– ektoparaziti
– endoparaziti


300,00

500,00
800,00

5.11. Analiza uzorka tla/biljnog materijala radi određivanja kompleksa cistolikih/slobodno živućih nematoda (ekstrakcija i identifikacija)

750-1000 g tla/biljke sa simptomima

jedan uzorak:
kad nisu nađene štetne nematode

kad su nađene štetne nematode

– do 5 uzoraka
– više od 5 uzoraka


300,00

800,00
600,00

6. HERBOLOŠKE ANALIZE

6.1. Vizualna analiza uzoraka biljnog materijala radi određivanja vrste korova

– pet cijelih zeljastih biljaka (korijen, stabljika, list, a cvijet i plod ako je moguće);

– pet mlađih i pet starijih grančica drvenastih biljaka s lišćem, a cvijet i plod ako je moguće

za jedan uzorak:
– za svaku identificiranu vrstu


400,00

6.2. Analiza uzoraka biljnog materijala radi određivanja vrste korova prema ključevima za determinaciju

– pet cijelih zeljastih biljaka (korijen, stabljika, list, a cvijet i plod ako je moguće);

– pet mlađih i pet starijih grančica drvenastih biljaka s lišćem a cvijet i plod ako je moguće

za jedan uzorak:
– za svaku identificiranu vrstu


700,00

6.3. Analize uzoraka sjemena korova radi određivanja vrste korova

50 sjemenki

za jedan uzorak:
– za svaku identificiranu vrstu


1.100,00

6.4. Određivanje nove invazivne vrste

do deset cijelih zeljastih biljaka (korijen, stabljika, list, a cvijet i plod ako je moguće);

do deset mlađih i do deset starijih grančica drvenastih biljaka s lišćem a cvijet i plod ako je moguće

za jedan uzorak:
– za svaku identificiranu vrstu


1.400,00

PRILOG 4.

Naziv

Pobliži opis / količina

Iznos u kunama

1. fitosanitarni pregled kod posjednika bilja upisanih u Fitosanitarni upisnik za djelatnost uvoza ili distribucije bilja

za jedan pregled

500,00

2. dangubnina

za svaki započeti sat čekanja

200,00

3. poslovi izdavanja potvrda o zdravstvenom stanju bilja

za svaku potvrdu

150,00

4. poslovi izdavanja biljnih putovnica kada ih izdaju fitosanitarni inspektori ili druge službene osobe koje obavljaju fitosanitarni pregled

za sve kategorije bilja i sve vrste biljnih putovnica

– po jednom zahtjevu

250,00

5. izobrazba posjednika bilja i osposobljavanje osoba odgovornih za zdravstvenu zaštitu bilja kojim se stječu uvjeti za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica

po osobi, ovisno o programu

700,00 do 2.500,00

6. izobrazba pružatelja usluga i drugih sudionika uključenih u poslove zdravstvene zaštite bilja

po osobi

2.000,00

7. službena provjera ispunjavanja uvjeta za primjenu postupaka tretiranja ili tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakiranje

za jednu provjeru

2.500,00

8. izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za primjenu postupaka tretiranja ili tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakiranje

za jednu potvrdu

200,00

9. fitosanitarni pregled kojim se provjerava primjenjuju li se postupci tretiranja, tretiranja i označavanja ili označavanja drvenog materijala za pakiranje sukladno Pravilniku iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika, to jest ispunjava li pravna ili fizička osoba uvjete propisane tim Pravilnikom

za jedan pregled

1.500,00

10. troškovi izlaska nadležne stručne institucije na teren (točka 7., 8., 9. i 11. ovoga Priloga)

po prijeđenom kilometru

30% cijene goriva
eurosuper 95

11. poslovi koji nisu navedeni u Prilozima 1. do 4. ovoga Pravilnika, a koje obavljaju pravne osobe s javnim ovlastima

po satu

500,00

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe članka 13d stavka 1. i 2. te Priloga VIIIa Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. godine o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice, koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom vijeća 2002/89/EC od 28. studenoga 2002.