Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

NN 116/2009 (25.9.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2878

Na osnovi članka 19. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08. i 94/09.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 6. sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine« broj 17/09., 23/09. i 53/09. – u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 3. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»Ako je za ostvarivanje prava na pomagalo potrebno odobrenje ovlaštenog doktora Zavoda ili liječničkog povjerenstva za ortopedska i druga pomagala Direkcije Zavoda (u daljnjem tekstu: liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda) ugovorni doktor propisuje pomagalo na odgovarajućoj tiskanici, koju zajedno s medicinskom dokumentacijom i potankim obrazloženjem medicinske indikacije za pomagalo, te tehničkom dokumentacijom osigurana osoba dostavlja radi dobivanja odobrenja područnom uredu Zavoda, odnosno ispostavi područnog ureda Zavoda.

Iznimno od stavka 2. ovog članka osigurana osoba može na osnovi odobrenja liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda ostvariti pravo na pomagala utvrđena u Popisu pomagala, za koja ne ispunjava propisanu medicinsku indikaciju, ako je prema prijedlogu ugovornog doktora primjena tog pomagala nužna za liječenje i rehabilitaciju osigurane osobe.«

Članak 2.

Tiskanice potvrda o pomagalima iz članka 10. stavka 2. točke 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

U stavku 4. iza riječi: »odobrenju« dodaju se riječi: »ovlaštenog doktora Zavoda odnosno«, a iza riječi: »povjerenstva« dodaju se riječi: »za pomagala Direkcije Zavoda.«

Članak 3.

U članku 15. stavku 6. riječi: »nadležnog liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora Zavoda ili liječničkog povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda.«.

Članak 4.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odobrenje za nabavu novog istovrsnog pomagala ili njegovog dijela iz stavka 1. ovog članka daje ovlašteni doktor Zavoda, liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, odnosno za stomatološka pomagala liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda ako su ovlašteni za davanje odobrenja za to pomagalo prema Popisu pomagala.«

Članak 5.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Tiskanica potvrde o pomagalu iz članka 10. ovog Pravilnika vrijedi 30 dana od dana propisivanja, odnosno 30 dana od dana odobrenja liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, ovlaštenog doktora Zavoda ili ovlaštenog radnika Zavoda ovisno o tome tko odobrava pomagalo, te je u tom roku osigurana osoba obvezna naručiti propisano pomagalo kod ugovornog isporučitelja, a stomatološka pomagala kod ugovornog doktora stomatologije.«.

Članak 6.

U članku 20. stavku 4. riječi: »liječničko povjerenstvo područnog ureda« zamjenjuju riječima: »ovlašteni doktor«.

U stavku 5. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora Zavoda«.

Članak 7.

U članku 77. stavku 4. riječi: »liječničko povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 8.

U članku 78. stavku 2. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora».

Članak 9.

U članku 91. stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»Potrebu za popravkom pomagala iz tehničkih razloga na zahtjev osigurane osobe propisuje ugovorni isporučitelj na potvrdi o pomagalima. Nakon provedenog postupka stručno-medicinskog vještačenja ovlaštenog doktora Zavoda odnosno liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, tiskanici potvrde o pomagalu broj potvrde dodjeljuje Zavod.

Odobrenje popravka pomagala, za ona pomagala za nabavu kojih je potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda.

Odobrenje popravka pomagala, za ona pomagala za nabavu kojih nije potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje ovlašteni doktor Zavoda.«

Članak 10.

U članku 92., stavak 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»Ako rezervne ili ostale sastavne dijelove i potrošni materijal propisuje ugovorni isporučitelj, odobrenje daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda koje je u skladu s ovim Pravilnikom nadležno za odobrenje nabave pomagala.

Odobrenje nabave rezervnih ili ostalih sastavnih dijelova, te potrošnog materijala za pomagala za nabavu kojih nije potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje ovlašteni doktor Zavoda.«

Članak 11.

Iza članka 95. u točki »V. TIJELA ZA MEDICINSKU PROVJERU I ODOBRENJE PRIJEDLOGA ZA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA.« naziv točke 1. mijenja se i glasi:

»1. Ovlašteni doktor Zavoda«.

Članak 12.

U članku 96. stavku 1. riječi: »Liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda provode« zamjenjuju se riječima: »Ovlašteni doktor Zavoda provodi«

U stavku 2. riječi: »liječnička povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor Zavoda« na kraju stavka briše se točka upisuje zarez i dodaju riječi: »a sve popravke pomagala za čiju nabavku je potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda.«

Članak 13.

U članku 97. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osigurana osoba kojoj je ugovorni doktor uskratio pravo na propisivanje pomagala, odnosno prijedlog pomagala, ima pravo u roku od 8 dana od dana uskrate tog prava izjaviti prigovor putem izabranog doktora ovlaštenom doktoru Zavoda odnosno liječničkom povjerenstvu za pomagala Direkcije Zavoda, ako je ono nadležno za odobrenje tog pomagala.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda odnosno ovlašteni doktor Zavoda iz stavka 1. ovog članka obvezni su o prigovoru osigurane osobe donijeti nalaz, mišljenje i ocjenu najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja prigovora.«.

U stavku 3. riječi: »liječničko povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo medicinskog vještačenja«.

Članak 14.

U članku 99. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osigurana osoba koja je nezadovoljna nalazom, mišljenjem i ocjenom ovlaštenog doktora Zavoda, odnosno liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda iz članaka 96., 97. i 98. ovoga Pravilnika ima pravo podnijeti pisani zahtjev područnom uredu Zavoda nadležnom prema mjestu svog prebivališta, odnosno boravišta za donošenje pisanog rješenja u prvostupanjskom upravnom postupku«

Članak 15.

U članku 100. stavku 2. riječi: »nadležnoga liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora».

Članak 16.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»Na ovlasti i način rada ovlaštenog doktora Zavoda iz članka 96. ovog Pravilnika, odnosno liječničkih povjerenstava za pomagala Direkcije Zavoda iz članka 98. ovog Pravilnika primjenjuju se odredbe Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkog povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.«

Članak 17.

U Popisu pomagala iz članka 3. stavka 2. Pravilnika:

– u stupcu 7. riječi: »Liječničko povjerenstvo PU« zamjenjuje se riječima: »Ovlašteni doktor Zavoda«,

– za pomagalo pod rednim brojem 669., šifra 93010 u stupcu broj 7. riječi: »Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije« zamjenjuju se riječima: »Ovlašteni radnik PU«.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/09-01/179

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 7. rujna 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.


OBRASCI