Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 116/2009 (25.9.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2879

Na osnovi članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08. i 94/09.) i članka 26. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 6. sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 67/09.) u članku 10. točki 4. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

Članak 2.

U članku 25. točki 10. i 11. riječi: »liječničkom povjerenstvu« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenom doktoru«.

Članak 3.

U članku 27. stavku 2. riječi: »nadležno liječničko povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 4.

U članku 32. točki 4. riječi: »liječničko povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 5.

U članku 33. stavku 1. točki 1. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

Članak 6.

U članku 45. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– majka djeteta pod uvjetom da je jedina prehrana djeteta majčino mlijeko, odnosno da postoji potreba dojenja djeteta, koje utvrđuje izabrani doktor djeteta, odnosno doktor ugovorne bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se na osnovi uputnice za bolničko liječenje djeteta na kojoj izabrani doktor djeteta, odnosno doktor ugovorne bolničke zdravstvene ustanove naznačuje potrebu cjelodnevnog smještaja majke uz dijete radi potrebe dojenja.«

Članak 7.

U članku 58. stavku 2. iza točke dodaje se tekst koji glasi: »Kod rješavanja zahtjeva za povrat isplaćene naknade plaće Zavod postupa u skladu sa Zakonom, Zakonom o doprinosima i propisima donesenim u skladu s tim Zakonima.«

Članak 8.

U članku 64. stavku 1. riječi: »liječničko povjerenstvo područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 9.

U članku 65. stavku 1. riječi: »liječničkog povjerenstva područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

U stavku 4. riječi: »liječničkom povjerenstvu područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenom doktoru«, a riječi: »liječničkom povjerenstvu« riječima: »ovlaštenom doktoru«.

Članak 10.

U članku 66. stavku 1. riječi: »Liječničko povjerenstvo područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »Ovlašteni doktor«.

U stavku 2. riječi: »liječničko povjerenstvo« zamjenjuje se riječima: »ovlašteni doktor«.

U stavku 3. riječi: »liječničkom povjerenstvu« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenom doktoru«, a riječi: »liječničko povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 11.

U članku 67. riječi: »liječničkog povjerenstva područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

Članak 12.

U članku 74. stavku 2. i 3. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima »ovlaštenog doktora«.

Članak 13.

U članku 96. stavku 2. riječi: »liječničko povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 14.

U članku 97. stavku 1. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

Članak 15.

U članku 102. stavku 2. riječi: »liječničko povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 16.

U članku 104. stavku 2. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

Tiskanice putnog naloga iz stavka 6. zamjenjuju se tiskanicama putnog naloga koje su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 17.

U članku 105. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

Članak 18.

Tiskanice putnog naloga iz članka 104. stavka 6. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 67/09.) primjenjivati će se uz tiskanice putnog naloga iz članka 16. stavka 2. ovog Pravilnika do zaključno 31. prosinca 2009. godine.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/09-01/174

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 7. rujna 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.


OBRASCI