Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša

NN 118/2009 (30.9.2009.), Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša

118 30.09.2009 Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2906

Na temelju članka 85. podstavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MIKROBIOLOŠKOM RAZVRSTAVANJU I POSTUPKU U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA ŽIVIH ŠKOLJKAŠA

Poglavlje 1.
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak:

– razvrstavanja preliminarnih proizvodnih područja živih školjkaša, živih bodljikaša, živih plaštenjaka i živih morskih puževa (u daljnjem tekstu: školjkaša) u mikrobiološke razrede.

– državnih veterinarskih inspektora (u daljnjem tekstu: veterinarski inspektor), osoba ovlaštenih za uzorkovanje školjkaša (u daljnjem tekstu: osobe ovlaštene za uzorkovanje) i službenih laboratorija u slučaju pojave mikrobiološkog onečišćenja i onečišćenja biotoksinima u područjima za ponovno polaganje i proizvodnim područjima za uzgoj i izlov školjkaša u skladu s odredbama Priloga II. Poglavlja II. Dijela C Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 99/07).

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuje se pojmovi:

»Preliminarno proizvodno područje« – područje mora, ušća ili lagune na kojem se nalaze prirodna staništa školjkaša ili područja za uzgoj školjkaša utvrđeno od strane nadležnog tijela u kojem se provodi postupak službenog uzorkovanja školjkaša u svrhu početnog mikrobiološkog razvrstavanja.

»Zona« – dio proizvodnog područja.

(2) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se i pojmovi iz Priloga I. točke 2. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 99/07).

Poglavlje 2.
POČETNO MIKROBIOLOŠKO RAZVRSTAVANJE

Članak 3.

(1) Mikrobiološko razvrstavanje preliminarnih proizvodnih područja školjkaša u mikrobiološke razrede provodi se na temelju rezultata analiza mesa školjkaša na najvjerojatniji broj (engl. Most Probable Number, u daljnjem tekstu: MPN) Escherichia coli (u daljnjem tekstu: E. coli) u službenim uzorcima školjkaša pretraženim referentnom ili alternativnom metodom u skladu s Prilogom II. Poglavljem II. Dijelom A. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla.

(2) Preliminarna proizvodna područja školjkaša razvrstavaju se u mikrobiološke razrede temeljem rezultata najmanje 12 pretraženih službenih uzoraka mesa školjkaša na MPN E. coli u 100 g mesa školjkaša i međuljušturne tekućine, uzorkovanih u pravilnim vremenskim razmacima u razdoblju ne kraćem od 12 mjeseci.

(3) Preliminarna proizvodna područja školjkaša razvrstavaju se u mikrobiološke razrede sukladno najvišem rezultatu pretraživanja službenih uzoraka mesa školjkaša na MPN E. coli u 100 g mesa školjkaša i međuljušturne tekućine, uzorkovanih u pravilnim vremenskim razmacima u razdoblju ne kraćem od 12 mjeseci.

Poglavlje 3.
MIKROBIOLOŠKO ONEČIŠĆENJE

Mikrobiološko onečišćenje kod kojeg se vrijednost rezultata pretrage nalazi u rasponu više od 230 do 4600 MPN E. coli, u 100 g mesa školjkaša i međuljušturne tekućine

Članak 4.

1) Kada službeni laboratorij u uzorku uzorkovanom u proizvodnoj zoni mikrobiološkog razreda A utvrdi vrijednost rezultata pretrage u rasponu više od 230 do 4600 MPN E. coli u 100 g mesa školjkaša i međuljušturne tekućine, obvezan je o nalazu odmah po saznanju, obavijestiti nadležnu ispostavu veterinarske inspekcije, a najkasnije 24 sata od završene pretrage dostaviti i nalaz.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka:

1. Veterinarski inspektor o nalazu u odnosnoj zoni, odmah po saznanju, obavještava registrirane proizvođače i sakupljače, odgovorne osobe u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima te ovlaštene veterinarske organizacije.

2. Odmah po dostavi nalaza od strane službenog laboratorija iz stavka 1. ovoga članka, veterinarski inspektor donosi rješenje kojim naređuje:

– pročišćavanje školjkaša izlovljenih i/ili sakupljenih u odnosnoj zoni u centrima za pročišćavanje ili zonama za ponovno polaganje, osim školjkaša namijenjenih preradi u objektima za preradu u kojima se obrađuju na način koji osigurava uklanjanje patogenih mikroorganizama dopuštenim metodama u skladu s Prilogom III. Odjeljkom VII. Poglavljem II. Dijelom A točkom 5. podtočkama (a) i (b) Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla;

– uzorkovanje školjkaša u odnosnoj zoni, 7. i 10. dana od dana uzimanja uzorka čiji je nalaz bio pozitivan.

3. Osoba ovlaštena za uzorkovanje, uzorke iz točke 2. podstavka 2. ovoga stavka dostavlja u laboratorij poštom, najkasnije u roku 24 sata od provedenog uzorkovanja, a temperatura unutar prenosivog hladnjaka sa uzorkom mora biti niža od 10 °C u roku od 4 sata od uzorkovanja.

4. Ukoliko su vrijednosti rezultata pretraga u oba uzorka iz točke 2. podstavka 2. ovoga stavka 230 MPN E. coli i niže, veterinarski inspektor rješenjem ukida daljnju obvezu pročišćavanja školjkaša izlovljenih i/ili sakupljenih u odnosnoj zoni u centrima za pročišćavanje ili zonama za ponovno polaganje, a zona zadržava status razreda A.

5. Ukoliko je u jednom od uzoraka iz točke 2. podstavka 2. ovoga stavka vrijednost rezultata pretrage viša od 230 MPN E. coli, postupa se sukladno rješenju iz točke 2. ovoga stavka, te donosi rješenje o razvrstavanju proizvodne zone u odgovarajući mikrobiološki razred sukladno rezultatu pretrage i u skladu s Prilogom II. Poglavljem II. Dijelom A točkama 4. i 5. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla.

6. U slučaju iz točke 4. ovoga stavka, ukoliko u jednom od sljedećih službenih mjesečnih uzorkovanja u odnosnoj zoni, u razdoblju od tri mjeseca od kada je utvrđen rezultat pretrage u rasponu više od 230 do 4600 MPN E. coli u 100 g mesa školjkaša i međuljušturne tekućine, vrijednost rezultata pretrage bude viša od 230 MPN E. coli, veterinarski inspektor odmah, bez dodatnog uzorkovanja, donosi rješenje kojim proizvodnu zonu razvrstava u odgovarajući mikrobiološki razred sukladno rezultatu pretrage u skladu s Prilogom II. Poglavljem II. Dijelom A točkama 4. i 5. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla.

7. Ukoliko, nakon tri uzastopna službena mjesečna uzorkovanja u odnosnoj zoni, vrijednost rezultata pretraga udovoljava propisanim zahtjevima za razvrstavanje u viši mikrobiološki razred, veterinarski inspektor donosi rješenje o razvrstavanju u odgovarajući razred u skladu s Prilogom II. Poglavljem II. Dijelom A točkom 3. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla.

Mikrobiološko onečišćenje kod kojeg se vrijednost rezultata pretraga nalazi u rasponu više od 4600 do 46000 MPN E. coli, u 100 g mesa školjkaša i međuljušturne tekućine

Članak 5.

1) Kada službeni laboratorij u uzorku uzorkovanom u proizvodnoj zoni mikrobiološkog razreda A ili B utvrdi vrijednost rezultata pretrage u rasponu više od 4600 do 46000 MPN E. coli u 100 g mesa školjkaša i međuljušturne tekućine obvezan je o nalazu, odmah po saznanju, obavijestiti nadležnu ispostavu veterinarske inspekcije, a najkasnije 24 sata od završene pretrage dostaviti i nalaz.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka:

1. Veterinarski inspektor o nalazu u odnosnoj zoni odmah po saznanju obavještava registrirane proizvođače i sakupljače, odgovorne osobe u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima te ovlaštene veterinarske organizacije.

2. Odmah po dostavi nalaza od strane službenog laboratorija iz stavka 1. ovoga članka, veterinarski inspektor donosi rješenje kojim naređuje:

– zabranu stavljanja u promet školjkaša namijenjenih javnoj potrošnji izlovljenih i/ili sakupljenih u odnosnoj zoni bez prethodnog pročišćavanja u zoni za ponovno polaganje, osim školjkaša namijenjenih preradi u objektima za preradu u kojima se obrađuju na način koji osigurava uklanjanje patogenih mikroorganizama dopuštenim metodama u skladu sa Prilogom III. Odjeljkom VII. Poglavljem II. Dijelom A točkom 5. podtočkama (a) i (b) Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla;

– uzorkovanje školjkaša, 7. i 10. dana od dana uzorkovanja u kojem je nalaz bio pozitivan.

3. Osoba ovlaštena za uzorkovanje uzorke iz točke 2. podstavka 2. ovoga stavka dostavlja u laboratorij poštom najkasnije u roku 24 sata od provedenog uzorkovanja, a temperatura unutar prenosivog hladnjaka sa uzorkom mora biti niža od 10 °C u roku 4 sata od uzorkovanja.

4. Ukoliko su vrijednosti rezultata pretraga u oba uzorka iz točke 2. podstavka 2. ovoga stavka više od 230 do 4600 MPN E. coli u 100 g mesa školjkaša i međuljušturne tekućine, veterinarski inspektor donosi rješenje kojim naređuje obvezu pročišćavanja školjkaša izlovljenih i/ili sakupljenih u zonama za ponovno polaganje ili centrima za pročišćavanje, a proizvodnu zonu razvrstava u mikrobiološki razred B sukladno rezultatu pretrage u skladu s Prilogom II. Poglavljem II. Dijelom A točkom 4. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla.

5. Ukoliko je u jednom od uzoraka iz točke 2. podstavka 2. ovoga stavka vrijednost rezultata pretrage viša od 4600 do 46000 MPN E. coli postupa se sukladno rješenju iz točke 2. ovoga stavka, te veterinarski inspektor donosi rješenje o razvrstavanju proizvodne zone u mikrobiološki razred C sukladno rezultatu pretrage i u skladu s Prilogom II. Poglavljem II. Dijelom A točkom 5. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla.

6. U slučaju iz točke 4. ovoga stavka, ukoliko u jednom od sljedećih službenih mjesečnih uzorkovanja u odnosnoj zoni, u razdoblju od tri mjeseca od kada je utvrđen rezultat pretrage u rasponu više od 4600 do 46000 MPN E. coli u 100 g mesa školjkaša i međuljušturne tekućine, vrijednost rezultata pretrage bude viša od 4600 do 46000 MPN E. coli, veterinarski inspektor, odmah, bez dodatnog uzorkovanja, donosi rješenje kojim:

– proizvodnu zonu razvrstava u mikrobiološki razred C sukladno rezultatu pretrage u skladu s Prilogom II. Poglavljem II. Dijelom A točkom 5. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla;

– naređuje obvezno pročišćavanje u zonama za ponovno polaganje, osim školjkaša namijenjenih preradi u objektima za preradu u kojima se obrađuju na način koji osigurava uklanjanje patogenih mikroorganizama dopuštenim metodama u skladu s Prilogom III. Odjeljkom VII. Poglavljem II. Dijelom A točkom 5. podtočkama (a) i (b) Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla.

7. U slučaju iz točke 4. ovoga stavka, ukoliko u jednom od sljedećih službenih mjesečnih uzorkovanja u odnosnoj zoni, u razdoblju od tri mjeseca od kada je utvrđen rezultat pretrage u rasponu više od 4600 do 46000 MPN E. coli u 100 g mesa školjkaša i međuljušturne tekućine, vrijednost rezultata pretrage bude viša od 46000 MPN E. coli, veterinarski inspektor bez dodatnog uzorkovanja, donosi rješenje kojim zabranjuje izlov i/ili sakupljanje u odnosnoj zoni.

8. Ukoliko nakon tri uzastopna službena mjesečna uzorkovanja u odnosnoj zoni, vrijednost rezultata pretraga udovoljava propisanim zahtjevima za razvrstavanje u viši mikrobiološki razred, veterinarski inspektor donosi rješenje o razvrstavanju u odgovarajući razred u skladu s Prilogom II. Poglavljem II. Dijelom A točkama 3. i 4. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla.

Mikrobiološko onečišćenje kod kojeg je vrijednost rezultata pretrage viša od 46000 MPN E. coli, u 100 g mesa školjkaša i međuljušturne tekućine

Članak 6.

1) Kada službeni laboratorij u uzorku uzorkovanom u proizvodnoj zoni utvrdi vrijednost rezultata pretrage više od 46000 MPN E. coli u 100 g mesa školjkaša i međuljušturne tekućine, obvezan je o nalazu odmah po saznanju, obavijestiti nadležnu ispostavu veterinarske inspekcije, a najkasnije 24 sata od završene pretrage dostaviti i nalaz.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka:

1. Veterinarski inspektor o nalazu u odnosnoj zoni odmah po saznanju obavještava registrirane proizvođače i sakupljače, odgovorne osobe u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima te ovlaštene veterinarske organizacije.

2. Odmah po dostavi nalaza od strane službenog laboratorija iz stavka 1. ovoga članka, veterinarski inspektor donosi rješenje kojim naređuje:

– zabranu stavljanja u promet školjkaša izlovljenih i/ili sakupljenih u odnosnoj zoni;

– uzorkovanje školjkaša 7. i 10. dana od dana uzimanja uzorka čiji je nalaz bio pozitivan.

3. Osoba ovlaštena za uzorkovanje uzorke iz točke 2. podstavka 2. ovoga stavka dostavlja u laboratorij poštom najkasnije u roku 24 sata od provedenog uzorkovanja, a temperatura unutar prenosivog hladnjaka s uzorkom mora biti niža od 10 °C u roku od 4 sata od uzorkovanja.

4. Ukoliko su vrijednosti rezultata pretraga u oba uzorka iz točke 2. podstavka 2. ovoga stavka niže od 46000 MPN E. coli veterinarski inspektor donosi rješenje o razvrstavanju proizvodne zone u mikrobiološki razred sukladno rezultatu pretrage u skladu s Prilogom II. Poglavljem II. Dijelom A točkom 3., 4. i 5. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla.

5. Ukoliko su vrijednosti rezultata pretraga u jednom od uzoraka iz točke 2. podstavka 2. ovoga stavka više od 46000 MPN E. coli veterinarski inspektor rješenjem zabranjuje izlov i/ili sakupljanje u odnosnoj zoni.

6. Ukoliko nakon tri uzastopna službena mjesečna uzorkovanja u odnosnoj zoni vrijednost rezultata pretraga svih uzoraka udovoljava propisanim zahtjevima za razvrstavanje u viši mikrobiološki razred, veterinarski inspektor donosi rješenje o razvrstavanju u odgovarajući razred u skladu s Prilogom II. Poglavljem II. Dijelom A točkama 3. 4. i 5. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla.

Članak 7.

Veterinarski inspektor o svakoj promjeni mikrobiološkog razreda zone proizvodnog područja obavještava Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Upravu za veterinarstvo, registrirane proizvođače i sakupljače u odnosnoj zoni, odgovorne osobe u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima te ovlaštene veterinarske organizacije.

Poglavlje 4.
ONEČIŠĆENJE BIOTOKSINIMA

Članak 8.

Onečišćenje živih školjkaša biotoksinima

1) Kada službeni laboratorij u službenom uzorku živih školjkaša utvrdi vrijednost rezultata pretrage pozitivnu na biotoksine obvezan je o nalazu odmah po saznanju, obavijestiti nadležnu ispostavu veterinarske inspekcije, a najkasnije 24 sata od završene pretrage dostaviti i nalaz.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka veterinarski inspektor:

1. Odmah po saznanju obavještava registrirane proizvođače i sakupljače u odnosnoj zoni/području, odgovorne osobe u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima te ovlaštene veterinarske organizacije, sanitarnu inspekciju, područne domove zdravlja, nadležni Zavod za javno zdravstvo, županijske jedinice Hrvatske obrtničke komore, Ministarstvo unutarnjih poslova – Pomorsku policiju te Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Upravu za veterinarstvo.

2. Donosi odmah usmeno rješenje, a u pismenom obliku najkasnije 24 sata od zaprimanja obavijesti o pojavi biotoksina u mesu školjkaša, kojim naređuje:

– zabranu izlova i/ili sakupljanja te promet i stavljanje na tržište živih školjkaša u odnosnoj zoni/području;

– uzorkovanje živih školjkaša radi pretrage na biotoksine u mesu školjkaša u odnosnoj zoni/području, svakih 48 sati, dok količina biotoksina u živim školjkašima ne udovolji zdravstvenim uvjetima za žive školjkaše određenima Prilogom III. Odjeljkom VII. Poglavljem V. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla.

3) Kada se u službenim uzorcima živih školjkaša u kojima je utvrđen pozitivan nalaz na biotoksine uzetim u razmaku od najmanje 48 sati iz zone/područja u kojoj je zabranjen izlov i/ili sakupljanje, utvrde 2 uzastopna rezultata sa razinom biotoksina nižom od propisom utvrđene granice, veterinarski inspektor donosi rješenje kojim dozvoljava izlov i/ili sakupljanje u odnosnoj zoni/području te o tome obavještava subjekte navedene u točki 1. ovoga stavka.

4) Ukoliko se propisano sedmodnevno uzorkovanje vremenski podudara sa uzorkovanjem svakih 48 sati u skladu s stavkom 2. točkom 2. podstavkom 2. ovoga članka uzima se jedan uzorak.

Članak 9.

Onečišćenje živih bodljikaša, živih plaštenjaka i živih morskih puževa biotoksinima

1) Kada službeni laboratorij u službenom uzorku živih bodljikaša, živih plaštenjaka i živih morskih puževa utvrdi vrijednost rezultata pretrage pozitivnu na biotoksine obvezan je o nalazu, odmah po saznanju obavijestiti nadležnu ispostavu veterinarske inspekcije, a najkasnije 24 sata od završene pretrage dostaviti i nalaz.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka veterinarski inspektor:

1. Odmah po saznanju obavještava registrirane proizvođače i sakupljače u odnosnoj zoni/području, odgovorne osobe u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima te ovlaštene veterinarske organizacije, sanitarnu inspekciju, područne domove zdravlja, nadležni Zavod za javno zdravstvo, županijske jedinice Hrvatske obrtničke komore, Ministarstvo unutarnjih poslova – Pomorsku policiju te Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Upravu za veterinarstvo.

2. Donosi odmah usmeno rješenje, a u pismenom obliku najkasnije 24 sata od zaprimanja obavijesti o pojavi biotoksina u mesu bodljikaša, plaštenjaka ili morskih puževa, kojim naređuje:

– zabranu izlova i/ili sakupljanja te promet i stavljanje na tržište živih bodljikaša, živih plaštenjaka i živih morskih puževa iz odnosne zone/područja;

– uzorkovanje živih bodljikaša, živih plaštenjaka i živih morskih puževa radi pretrage na prisustvo biotoksina u zoni/području u kojoj je zabranjen izlov i/ili sakupljanje, prema važećem Planu praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša.

3) Kada se u službenim uzorcima živih bodljikaša, živih plaštenjaka i živih morskih puževa u kojih je utvrđen pozitivan nalaz na biotoksine utvrde 2 uzastopna rezultata s razinom biotoksina nižom od propisom utvrđene granice, veterinarski inspektor donosi rješenje kojim dozvoljava izlov i/ili sakupljanje u odnosnoj zoni/području te o tome obavještava subjekte navedene u stavku 2. točki 1. ovoga članka.

Članak 10.

1) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprava za veterinarstvo sastavlja i redovito ažurira popis zona proizvodnih područja s podacima o mikrobiološkom razredu u koji je zona razvrstana.

2) Popis iz stavka 1. ovoga članka objavljen je na web-stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 322-01/09-01/114

Urbroj: 525-06-2-0548/09-2

Zagreb, 23. rujna 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.