Pravilnik o izmjenama Pravilnika o higijeni hrane

NN 118/2009 (30.9.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o higijeni hrane

118 30.09.2009 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o higijeni hrane

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2908

Na temelju članka 56. stavka 1. podstavka prvog Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj, 46/07, 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O HIGIJENI HRANE[1]

Članak 1.

1) U Pravilniku o higijeni hrane (»Narodne novine, broj 99/07, 27/08) u članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1) Nadležno tijelo izdaje subjektima u poslovanju s hranom privremeno odobrenje za rad, u slučaju:

– da su objekti prethodno procijenjeni od ovlaštenih osoba nadležnog tijela u postupku koji je proveden u skladu s procedurom određenom od čelnika nadležnog tijela,

– da su objekti provođenjem procedure iz podstavka 1. ovoga stavka svrstani u kategoriju objekata koji nisu sukladni propisanim zahtjevima,

– da su subjekti u poslovanju s hranom do 31. listopada 2009. godine uz zahtjev za izdavanje privremenog odobrenja za rad nadležnom tijelu dostavili plan za unapređenje objekta.«

2) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»3) Subjekti u poslovanju s hranom iz ovoga članka kojima je privremeno odobren rad, obvezni su nakon isteka roka na koje je izdano privremeno odobrenje za rad, nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za izdavanje trajnog odobrenja.«

Članak 2.

U Prilogu II. Poglavlju VII. točka 1. (b) mijenja se i glasi:

»1.(b) Čista se voda može upotrebljavati za cjelovite proizvode ribarstva. Čista morska voda može se upotrebljavati za žive školjkaše, bodljikaše, plaštenjake i morske puževe; čista se voda može upotrebljavati i za vanjsko pranje. Ako se upotrebljava takva voda, moraju se osigurati odgovarajući uređaji i postupci za opskrbu, radi sprječavanja kontaminacije hrane.«

Članak 3.

1) Subjekti u poslovanju s hranom kojima je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika izdano privremeno odobrenje za rad mogu do 31. listopada 2009. godine nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za produljenje roka na koje je izdano privremeno odobrenje.

2) Subjekti u poslovanju s hranom koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeli zahtjev za privremeno odobrenje za rad, a nije im izdano privremeno odobrenje, mogu do 31. listopada 2009. godine nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za produljenje rokova navedenih u planu za unapređenje objekta.

3) Zahtjevu iz stavaka 1. i 2. ovog članka subjekti u poslovanju s hranom dužni su priložiti izmijenjeni plan za unapređenje objekta, s obrazloženjem za podnošenje zahtjeva.

4) Nadležno tijelo izdat će privremeno odobrenje za rad subjektima u poslovanju s hranom iz stavaka 1. i 2. ovog članka na temelju procjene plana za unapređenje objekta.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/252

Urbroj: 525-06-3-0583/09-1

Zagreb, 23. rujna 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije broj 1019/2008 od listopada 2008. godine kojom se mijenja Dodatak II. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane broj 852/2004.