Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

NN 118/2009 (30.9.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2909

Na temelju članka članka 10. stavka 3. i članka 67. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[1]

Članak 1.

U Pravilniku o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 148/08 i 49/09) Prilozi II. i III. mijenjaju se i nadopunjuju vezano uz maksimalne razine ostataka pesticida (MDK) za azoksistrobin, atrazin, klormekvat, ciprodinil, ditiokarbamate, fludioksonil, fluroksipir, indoksakarb, mandipropamid, spirotetramat, tetrakonazol i tiram za određene proizvode iz Priloga I. Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

Članak 2.

Izmjene i dopune Priloga II. i III. vezano uz maksimalne razine ostataka pesticida za azoksistrobin, atrazin, klormekvat, ciprodinil, ditiokarbamate, fludioksonil, fluroksipir, indoksakarb, mandipropamid, spirotetramat, tetrakonazol i tiram sastavni su dio ovoga Pravilnika i objavljuju se u eletroničkom obliku na web-stranicama Narodnih novina: http://narodne-novine.nn.hr.

Članak 3.

U Prilogu IV. iza retka koji sadrži naziv aktivne tvari »Kalijev jodid« dodaje se novi redak koji glasi: »Kalijev tri-jodid«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/08-01/37

Urbroj: 525-02-2-0019/09-5

Zagreb, 21. rujna 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


Izmjene i dopune Priloga II. i III.

[1]Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla preuzima se Ispravak (Corrigenda) Uredbe Komisije (EC) 256/2009 od 23. ožujka 2009. godine kojom se dopunjuju Aneksi II. i III. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 vezano uz maksimalne razine ostataka pesticida za azoksistrobin i fludioksonil u i na određenim proizvodima te odredbe Uredbe Komisije (EC) 822/2009 od 27. kolovoza 2009. godine kojom se dopunjuju Aneksi II., III. i IV. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 vezano uz maksimalne razine ostataka pesticida za azoksistrobin, atrazin, klormekvat, ciprodinil, ditiokarbamati, fludioksonil, fluroksipir, indoksakarb, mandipropamid, kalijev tri-jodid, spirotetramat, tetrakonazol i tiram u i na određenim proizvodima.