Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

NN 118/2009 (30.9.2009.), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2911

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i mjerila za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: suglasnost) pravnoj osobi i ovlaštenom arhitektu koji poslove obavlja samostalno u vlastitom ili zajedničkom uredu.

Uvjeti za davanje suglasnosti

Članak 2.

Suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta dokumenata prostornog uređenja i nacrta izvješća o stanju u prostoru te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem dokumenata prostornog uređenja daje se pravnoj osobi koja u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme ima zaposlenu najmanje jednu osobu:

– koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt, položen stručni ispit za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, najmanje 5 godina radnog iskustva na stručnim poslovima prostornog uređenja i koja je sudjelovala u izradi dokumenata prostornog uređenja,

– arhitektonske struke koja ima akademski naziv magistar inženjer, stručni naziv stručni specijalist inženjer, akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) ili stručni naziv stručni pristupnik, odnosno osobu arhitektonske struke koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja, te koja ima položen stručni ispit za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja i

– tehničke (arhitektura, promet, građevinarstvo, elektrotehnika, strojarstvo, geodezija i dr.), biotehničke (krajobrazni arhitekt), prirodoslovne (geografija, biologija, ekologija, šumarstvo, agronomija i dr.) ili društvene (pravo, ekonomija, sociologija, demografija i dr.) struke koja ima akademski naziv magistar, stručni naziv stručni specijalist, odnosno stručni specijalist inženjer, akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) ili stručni naziv stručni pristupnik, odnosno osobu navedene struke koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja.

Članak 3.

Suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta provedbenih dokumenata prostornog uređenja (detaljnih planova uređenja i urbanističkih planova uređenja) i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem provedbenih dokumenata prostornog uređenja daje se pravnoj osobi koja u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme ima zaposlenu najmanje jednu osobu koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt, položen stručni ispit za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, najmanje 5 godina radnog iskustva na stručnim poslovima prostornog uređenja i koja je sudjelovala u izradi dokumenata prostornog uređenja.

Članak 4.

Suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta provedbenih dokumenata prostornog uređenja (detaljnih planova uređenja i urbanističkih planova uređenja) i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem provedbenih dokumenata prostornog uređenja daje se ovlaštenom arhitektu koji poslove obavlja samostalno u vlastitom ili zajedničkom uredu ako ima položen stručni ispit za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, najmanje 5 godina radnog iskustva na stručnim poslovima prostornog uređenja i koji je sudjelovao u izradi dokumenata prostornog uređenja.

Članak 5.

Zahtjev za davanje suglasnosti

Zahtjevu za davanje suglasnosti podnositelj zahtjeva prilaže dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to:

Za ovlaštenog arhitekta:

– fotokopiju rješenja o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata,

– fotokopiju radne knjižice,

– fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

– popis prostornih planova u čijoj je izradi sudjelovao iz kojega je vidljivo svojstvo u kojemu je sudjelovao (koordinator, odnosno voditelj i dr.) s dokazom o tome;

Za druge zaposlenike:

– fotokopiju diplome,

– fotokopiju radne knjižice i

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za osobu iz članka 2. podstavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Sadržaj suglasnost

Suglasnost obavezno sadrži:

– naziv Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),

– klasu, urudžbeni broj i datum suglasnosti,

– temelj davanja suglasnosti,

– tvrtku odnosno ime, prezime i adresu osobe kojoj se suglasnost daje,

– stručne poslove prostornog uređenja za obavljanje kojih se suglasnost daje,

– ime i prezime ovlaštenog arhitekta (ili više njih) za kojeg je utvrđeno da ispunjava uvjete iz članka 2. podstavka 1., članka 3., odnosno članka 4. ovoga Pravilnika,

– ime i prezime osoba za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete iz članka 2. podstavka 2. i 3. ovoga Pravilnika i

– potpis osobe ovlaštene za davanje suglasnosti i pečat Ministarstva.

Članak 7.

Evidencija suglasnosti

Ministarstvo vodi evidenciju o danim suglasnostima.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– tvrtku odnosno ime, prezime i adresu osobe kojoj je dana,

– klasu, urudžbeni broj i datum suglasnosti,

– vrstu poslova za obavljanje kojih je suglasnost dana,

– ime i prezime ovlaštenog arhitekta (ili više njih) i drugih zaposlenika za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete iz članka 2., 3., odnosno 4. ovoga Pravilnika,

– odjeljak za napomene i upis promjena bitnih za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (promjena ovlaštenog arhitekta i drugih zaposlenika u pravnoj osobi, oduzimanje suglasnosti i dr.).

Osoba koja ima suglasnost dužna je Ministarstvu dostaviti obavijest i dokumentaciju o promjeni uvjeta iz članka 2., 3., odnosno 4. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Podaci o osobama kojima je dana i oduzeta suglasnost objavljuju se na web-stranicama Ministarstva.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Stručni ispit za obavljanje određenih poslova u graditeljstvu položen prema propisima koji su važili do 1. listopada 2005. godine smatra se u smislu ovoga Pravilnika stručnim ispitom za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Stručni ispit za obavljanje stručnih poslova prostornog i urbanističkog planiranja položen prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (»Narodne novine«, br. 82/05) smatra se u smislu ovoga Pravilnika stručnim ispitom za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Članak 9.

Pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja i ovlašteni arhitekti koji samostalno obavljaju te poslove, koji su dobili suglasnost na temelju Pravilnika o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, br. 24/08), odnosno koji su tim Pravilnikom u pogledu mogućnosti nastavka rada izjednačeni s tim osobama, nastavljaju s radom kao osobe koje su dobile suglasnost na temelju ovoga Pravilnika.

Pravne osobe i ovlašteni arhitekti iz stavka 1. ovoga članka koji su dobili suglasnost za izradu nacrta detaljnih planova uređenja i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem detaljnih planova uređenja ili su u pogledu mogućnosti nastavka rada izjednačeni s tim osobama, mogu obavljati poslove iz članka 3. odnosno članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, br. 24/08).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/09-04

Urbroj: 531-01-09-1

Zagreb, 18. rujna 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.