Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu

NN 118/2009 (30.9.2009.), Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu

MINISTARSTVO KULTURE

2915

Na temelju članka 36. stavka 5. i članka 37a. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/2005 i 139/2008) ministar kulture, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša, donosi

PRAVILNIK

O OCJENI PRIHVATLJIVOSTI PLANA, PROGRAMA I ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, rok i način provedbe postupka ocjene prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (u daljnjem tekstu: Ocjena) u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, način utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, način obavješćivanja javnosti, kao i sadržaj potvrde o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, rješenja kojim se određuje provedba postupka Glavne ocjene zahvata odnosno mišljenja o obvezi provedbe postupka Glavne ocjene zahvata.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se i na ekološki značajno područje Europske unije Natura 2000.

Članak 2.

(1) Ocjena je obvezna za plan, program i za zahvat koji sam ili s drugim planovima, programima ili zahvatima može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

(2) Ocjena se ne provodi za planove, programe i za zahvate koji su neposredno povezani s upravljanjem područjem ekološke mreže, kao i za zahvate koji se izvode unutar izgrađenog dijela građevinskog područja.

II. POSTUPAK OCJENE PRIHVATLJIVOSTI PLANA ILI PROGRAMA ZA EKOLOŠKU MREŽU

Članak 3.

Ocjena plana ili programa sastoji se od:

– Prethodne ocjene plana ili programa,

– Glavne ocjene plana ili programa s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti (u daljnjem tekstu: Glavna ocjena plana i programa).

Članak 4.

(1) Za plan i program za koji je zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša propisana strateška procjena, te za plan i program za koji je potreba strateške procjene utvrđena u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, Glavna ocjena plana ili programa provodi se u okviru postupka strateške procjene.

(2) Za plan i program za koji zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša nije propisana obveza strateške procjene, Ocjena plana ili programa provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode (u daljnjem tekstu: Zakon).

Prethodna ocjena plana ili programa za koji je propisana strateška procjena ili ocjena o potrebi strateške procjene

Zahtjev za Prethodnu ocjenu plana ili programa

Članak 5.

(1) Nositelj plana ili programa podnosi ministarstvu nadležnom za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) pisani zahtjev za Prethodnu ocjenu plana ili programa.

(2) Zahtjev sadrži:

1. podatke o nositelju plana ili programa;

2. podatke o planu ili programu i to:

– naziv plana ili programa,

– razloge donošenja,

– ciljeve i programska polazišta te

– obuhvat plana ili programa;

3. podatke o ovlašteniku sa preslikom suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode koju je ovlaštenik stekao pod uvjetima propisanim posebnim propisima iz područja zaštite okoliša;

4. elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti plana ili programa za ekološku mrežu u pisanom i elektronskom obliku, čiji je sadržaj propisan Prilogom I. ovoga Pravilnika;

5. upravnu pristojbu.

(3) Ovlaštenik je pravna osoba ovlaštena da pod uvjetima propisanim posebnim propisima iz područja zaštite okoliša može obavljati stručne poslove zaštite prirode (izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata, odnosno plana ili programa za ekološku mrežu, izrada studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata, odnosno plana ili programa za ekološku mrežu, obrazloženje o razlozima prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta, poslovi praćenja stanja u području zaštite prirode).

Postupak po zahtjevu za Prethodnu ocjenu plana ili programa

Članak 6.

(1) Postupak Prethodne ocjene plana ili programa provest će Ministarstvo sukladno odredbama Zakona kada utvrdi da zahtjev Nositelja sadrži sve propisane podatke i dokaze iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko zahtjev ne sadrži sve podatke i dokaze iz članka 5. ovoga Pravilnika, odnosno kada elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti plana ili programa za ekološku mrežu ne sadrži sva poglavlja sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika, Ministarstvo će pozvati Nositelja da u primjerenom roku, a koji ne može biti duži od trideset dana, otkloni nedostatke. Ukoliko nedostaci u danom roku ne budu otklonjeni Ministarstvo neće provoditi postupak Prethodne ocjene i o tome će obavijestiti Nositelja.

Članak 7.

(1) Nakon što razmotri uredan zahtjev, Ministarstvo izdaje:

– potvrdu o prihvatljivosti kojom utvrđuje da plan ili program nema značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno

– mišljenje kojim utvrđuje da plan ili program može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da je potrebno provesti postupak Glavne ocjene plana ili programa.

(2) O ishodu postupka Prethodne ocjene plana ili programa nadležno tijelo izvješćuje javnost i zainteresiranu javnost objavom donesenog akta (potvrde, mišljenja) na svojoj internetskoj stranici.

Članak 8.

(1) Potvrda iz članka 7. ovoga Pravilnika sadrži:

– podatke o nositelju plana ili programa,

– naziv plana ili programa,

– podatke o ciljevima i obuhvatu plana ili programa,

– podatke o ekološkoj mreži,

– obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da plan ili program nema značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

(2) Mišljenje iz članka 7. ovoga Pravilnika sadrži podatke iz stavka 1. podstavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da se za plan ili program mora provesti postupak Glavne ocjene.

Glavna ocjena plana ili programa za koji je propisana strateška procjena

Članak 9.

(1) Kada se Glavna ocjena plana ili programa provodi u postupku strateške procjene prema posebnom propisu, strateška studija sadrži poglavlje – Glavna ocjena prihvatljivosti plana ili programa za ekološku mrežu, čiji je sadržaj propisan Prilogom II. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko tijekom postupka iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo procjeni potrebnim zatražiti mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode o Glavnoj ocjeni plana ili programa, Državni zavod dužan je mišljenje dostaviti u roku od 15 dana od primitka zahtjeva Ministarstva.

Informiranje i sudjelovanje javnosti u postupku Glavne ocjene plana ili programa

Članak 10.

(1) Informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti o postupku Glavne ocjene plana ili programa provodi se u sklopu javne rasprave o strateškoj studiji i nacrtu prijedloga plana ili programa.

(2) Odluka o upućivanju strateške studije i nacrta prijedloga plana ili programa na javnu raspravu obvezno sadrži i podatak da se u postupku strateške procjene provodi i Glavna ocjena plana ili programa primjenom propisa iz područja zaštite prirode.

Članak 11.

(1) Istodobno sa stavljanjem strateške studije i nacrta prijedloga plana ili programa na javnu raspravu, Ministarstvo daje mišljenje, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje strateška procjena utjecaja plana i programa na okoliš.

(2) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o nositelju plana ili programa,

– naziv plana ili programa,

– sažeti prikaz mogućih utjecaja plana ili programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– prijedlog mjera ublažavanja štetnih posljedica plana ili programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže koje već nisu predložene u poglavlju – Glavna ocjena prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu,

– obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da plan ili program nema štetan utjecaj, odnosno obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da plan ili program može imati štetan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te

– ostale podatke ovisno o vrsti plana ili programa.

III. POSTUPAK OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU

Članak 12.

(1) Ocjena zahvata sastoji se od:

– Prethodne ocjene zahvata,

– Glavne ocjene zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti (u daljnjem tekstu: Glavna ocjena zahvata).

(2) Kada se u tijeku postupka Glavne ocjene zahvata, uključujući i postupak procjene utjecaja na okoliš koji se provodi prema posebnom propisu, utvrdi da zahvat ima štetan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i da nema drugih pogodnih mogućnosti, može se pokrenuti postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta.

Članak 13.

(1) Za zahvate iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, za koje nije propisana odnosno utvrđena procjena utjecaja zahvata na okoliš, a za koje se izdaju akti prema posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja, prije podnošenja zahtjeva za iste, Nositelj zahvata dužan je pribaviti akt (potvrda, mišljenje, rješenje) nadležnog tijela o provedenoj Ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sukladno ovom Pravilniku.

(2) Za zahvat za koji je propisana procjena utjecaja zahvata na okoliš kao i za zahvat za koji je potreba procjene utvrđena u postupku ocjene o potrebi procjene, Glavna ocjena zahvata provodi se u okviru postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Prethodna ocjena zahvata

Zahtjev za Prethodnu ocjenu zahvata

Članak 14.

(1) Nositelj zahvata podnosi Ministarstvu ili nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, pisani zahtjev za Prethodnu ocjenu zahvata.

(2) Zahtjev sadrži:

1. podatke o nositelju zahvata:

– za pravnu osobu – naziv i sjedište tvrtke, ime odgovorne osobe, broj telefona,

– za obrtnika – ime i prezime, naziv i sjedište obrta, broj telefona,

– za fizičku osobu – ime i prezime, adresu, broj telefona.

Podaci za pravnu osobu potkrepljuju se izvatkom iz sudskog registra, za obrtnika izvatkom iz obrtnog registra, za fizičku osobu poljoprivrednika izvatkom iz registra poljoprivrednika, a za fizičku osobu građanina preslikom osobne iskaznice.

2. podatke o lokaciji i zahvatu:

– naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se nalazi lokacija zahvata, uključujući ime katastarske općine i broj katastarske čestice,

– točan naziv zahvata,

– kartografski prikaz s ucrtanim zahvatom u odnosu na područja ekološke mreže,

– opis ekološke mreže (šifra područja i ciljevi očuvanja);

3. idejno rješenje zahvata (opis zahvata, opis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata, npr.: pristupni putovi i dr.) i

4. upravnu pristojbu.

Članak 15.

(3) Zahtjev za Prethodnu ocjenu zahvata za koji je propisana procjena utjecaja zahvata na okoliš odnosno ocjena o potrebi procjene sadrži:

1. podatke o nositelju zahvata:

– za pravnu osobu – naziv i sjedište tvrtke, ime odgovorne osobe, broj telefona,

– za obrtnika – ime i prezime, naziv i sjedište obrta, broj telefona,

– za fizičku osobu – ime i prezime, adresu, broj telefona.

Podaci za pravnu osobu potkrepljuju se izvatkom iz sudskog registra, za obrtnika izvatkom iz obrtnog registra, za fizičku osobu poljoprivrednika izvatkom iz registra poljoprivrednika, a za fizičku osobu građanina preslikom osobne iskaznice.

2. podatke o lokaciji i zahvatu:

– naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se nalazi lokacija zahvata, uključujući ime katastarske općine i broj katastarske čestice,

– točan naziv zahvata;

3. potvrda, uvjerenje i sl. tijela nadležnog prema zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje o usklađenosti zahvata s važećom prostorno-planskom dokumentacijom;

4. podatke o ovlašteniku sa preslikom suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode koju je ovlaštenik stekao pod uvjetima propisanim posebnim propisima iz područja zaštite okoliša;

5. elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, u pisanom i elektronskom obliku, čiji je sadržaj propisan Prilogom III. ovoga Pravilnika i

6. upravnu pristojbu.

Postupak po zahtjevu za Prethodnu ocjenu zahvata

Članak 16.

(1) Postupak Prethodne ocjene zahvata provest će nadležno tijelo sukladno odredbama Zakona, kada utvrdi da zahtjev sadrži sve propisane podatke i dokaze iz članka 14. odnosno 15. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko zahtjev ne sadrži sve podatke i dokaze iz članka 14. odnosno 15. ovoga Pravilnika, odnosno kada elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ne sadrži sva poglavlja sukladno Prilogu III. ovoga Pravilnika, nadležno tijelo će pozvati Nositelja da u primjerenom roku, a koji ne može biti duži od trideset dana, otkloni nedostatke. Ukoliko nedostaci u danom roku ne budu otklonjeni, nadležno tijelo neće provoditi postupak Prethodne ocjene i o tome će obavijestiti Nositelja.

Potvrda, rješenje i mišljenje o Prethodnoj ocjeni zahvata

Članak 17.

(1) Nakon što razmotri uredan zahtjev, nadležno tijelo:

– izdaje potvrdu o prihvatljivosti kojom utvrđuje da zahvat nema značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno

– donosi rješenje kojim utvrđuje da zahvat može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata.

(2) Za zahvat za koji je propisana procjena utjecaja zahvata na okoliš, odnosno ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, neće se donositi rješenje iz stavka 1. ovoga članka, već će nadležno tijelo izdati mišljenje o obvezi provedbe postupka Glavne ocjene zahvata.

(3) O ishodu postupka Prethodne ocjene zahvata nadležno tijelo izvješćuje javnost i zainteresiranu javnost objavom donesenog akta (potvrde, rješenja, mišljenja) na svojoj internetskoj stranici.

Članak 18.

(1) Potvrda iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži:

– podatke o nositelju zahvata,

– podatke o lokaciji zahvata (naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući ime katastarske općine i broj katastarske čestice),

– podatke o zahvatu,

– podatke o ekološkoj mreži i

– obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da zahvat nema značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

(2) Rješenje iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži:

– podatke o nositelju zahvata,

– podatke o lokaciji zahvata (naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući ime katastarske općine i broj katastarske čestice),

– podatke o zahvatu,

– podatke o ekološkoj mreži i

– obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da se mora provesti postupak Glavne ocjene zahvata.

(3) Mišljenje iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika sadrži podatke iz stavka 2. ovoga članka.

Glavna ocjena zahvata

Provođenje Glavne ocjene zahvata u samostalnom postupku

Zahtjev za Glavnu ocjenu zahvata

Članak 19.

(1) Nositelj zahvata podnosi Ministarstvu ili nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, pisani zahtjev za Glavnu ocjenu zahvata.

(2) Zahtjev sadrži:

1. podatke o nositelju zahvata:

– za pravnu osobu – naziv i sjedište tvrtke, odgovorne osobe, broj telefona,

– za obrtnika – ime i prezime, naziv i sjedište obrta te broj telefona,

– za fizičku osobu – ime i prezime, adresu, broj telefona.

Podaci za pravnu osobu potkrepljuju se izvatkom iz sudskog registra, za obrtnika izvatkom iz obrtnog registra, za fizičku osobu poljoprivrednika izvatkom iz registra poljoprivrednika, a za fizičku osobu građanina preslikom osobne iskaznice.

2. podatke o lokaciji i zahvatu:

– naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uključujući ime katastarske općine i broj katastarske čestice,

– naziv zahvata;

3. podatke o ovlašteniku s preslikom suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode, koju je ovlaštenik stekao pod uvjetima propisanim posebnim propisima iz područja zaštite okoliša;

4. studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (u daljnjem tekstu: Studija) u pisanom i elektronskom obliku, čiji je sadržaj propisan Prilogom IV. ovoga Pravilnika i

5. upravnu pristojbu.

Postupak po zahtjevu za Glavnu ocjenu zahvata

Članak 20.

(1) Postupak Glavne ocjene zahvata nadležno tijelo provest će sukladno odredbama Zakona kada utvrdi da zahtjev Nositelja sadrži sve propisane podatke i dokaze iz članka 19. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko zahtjev ne sadrži sve podatke i dokaze iz članka 19. ovoga Pravilnika, odnosno kada Studija ne sadrži sva poglavlja sukladno Prilogu IV. ovoga Pravilnika, nadležno tijelo će pozvati Nositelja da u primjerenom roku, a koji ne može biti duži od tri mjeseca, otkloni nedostatke u zahtjevu. Ukoliko nedostaci u danom roku ne budu otklonjeni nadležno tijelo neće provoditi postupak Glavne ocjene i o tome će obavijestiti Nositelja.

(3) Ukoliko tijekom postupka iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo procjeni potrebnim zatražiti mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode o Glavnoj ocjeni zahvata, Državni zavod dužan je mišljenje dostaviti u roku od 30 dana od primitka zahtjeva Ministarstva.

Informiranje i sudjelovanje javnosti u postupku Glavne ocjene zahvata

Članak 21.

U postupku Glavne ocjene zahvata javnost i zainteresirana javnost bit će informirana o:

1. zahtjevu nositelja zahvata,

2. provedbi javnog uvida i

3. ishodu postupka Glavne ocjene zahvata.

Članak 22.

(1) Nakon što utvrdi da zahtjev za Glavnu ocjenu zahvata sadrži sve propisane podatke i dokaze i da Studija sadrži sva propisana poglavlja sukladno Prilogu IV. ovoga Pravilnika, nadležno tijelo će o zahtjevu informirati javnost i zainteresiranu javnost objavljivanjem informacije na svojoj internetskoj stranici. Informacija mora biti objavljena najmanje 30 dana.

(2) Informacija iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– tijelo koje informaciju objavljuje (naziv, klasa i urbroj, datum),

– naziv i adresu tijela nadležnog za provedbu postupka,

– naziv propisa i odredbe na temelju kojih se postupak provodi,

– podatke o nositelju i sadržaju zahvata (naziv nositelja, lokacija i sažeti opis zahvata, sažeti podaci o ekološkoj mreži) te

– način uključivanja javnosti i zainteresirane javnosti.

Članak 23.

(1) O javnom uvidu nadležno tijelo daje obavijest na svojoj internetskoj stranici i u dnevnom tisku, najmanje osam dana prije početka javnog uvida.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– tijelo koje informaciju objavljuje (naziv, klasa i urbroj, datum),

– naziv i adresu tijela nadležnog za provedbu postupka,

– naziv propisa i odredbe na temelju kojih se postupak provodi,

– naznaku predmeta javnog uvida i dokumentacije koja će biti pristupačna na javnom uvidu,

– mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida,

– mjesto i datum javnog izlaganja,

– rok u kojemu se nadležnom tijelu mogu dostavljati pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe te

– način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka Glavne ocjene zahvata.

(3) Kada je za koordinaciju i provođenje javnog uvida i javnog izlaganja nadležno Ministarstvo, ono može pojedine radnje vezane uz javni uvid i javno izlaganje povjeriti nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba.

(4) Trajanje Javnog uvida ne može biti kraće od 15 dana.

Članak 24.

(1) Javnost i zainteresirana javnost može u tijeku javnog uvida:

– postaviti pitanja na koja odgovaraju predstavnici ovlaštenika i nositelja,

– upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obavezno nalazi uz predmet o kojemu se provodi javni uvid,

– dati prijedloge i primjedbe za vrijeme javnog izlaganja te

– uputiti nadležnom tijelu pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u obavijesti o javnom uvidu.

(2) Prijedlozi i primjedbe iz stavka 1. ovoga članka koji nisu dostavljeni u objavljenom roku ili su nečitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnom uvidu.

(3) Ako u roku objavljenom u obavijesti o javnom uvidu i javnom izlaganju javnost i zainteresirana javnost, nadležna tijela i tijela jedinice lokalne (regionalne) samouprave, ne dostave svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge, smatra se da nisu imali primjedbi.

Članak 25.

(1) Za vrijeme javnog uvida nadležno tijelo organizira javno izlaganje.

(2) U tijeku javnog izlaganja osigurava se nazočnost i sudjelovanje predstavnika ovlaštenika i nositelja te predstavnika jedinice lokalne (regionalne) samouprave na čijem se području provodi javni uvid i javno izlaganje.

(3) O javnom izlaganju zapisnik vodi službena osoba tijela koje koordinira i provodi javnu raspravu odnosno javno izlaganje. Zapisnik potpisuje službena osoba koja ga je vodila i odgovorna osoba tijela.

(4) Zapisnik iz stavka 3. ovoga članka sadrži pitanja, prijedloge i mišljenja sudionika javnog uvida danih za vrijeme javnog izlaganja te odgovore na pitanja koje su dale osobe iz stavka 2. ovog članka.

Članak 26.

(1) O provedenom javnom uvidu tijelo nadležno za njegovo provođenje priprema izvješće koje sadrži:

– podatke o predmetu javnog uvida,

– popis sudionika u javnom uvidu čiji su prijedlozi i primjedbe prihvaćeni,

– naznaku primjedbi i prijedloga sudionika koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni te obrazloženje njihova neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja,

– popis sudionika u javnom uvidu čija su mišljenje, prijedlozi i primjedbe dani izvan određenog roka.

(2) Akti, preslike i drugi dokazi objave javnog uvida, zapisnici o javnim izlaganjima, popis sudionika na javnom izlaganju i knjiga primjedbi sastavni su dio izvješća o javnom uvidu.

Članak 27.

O ishodu postupka Glavne ocjene zahvata nadležno tijelo izvješćuje javnost i zainteresiranu javnost objavom donesenog akta (rješenja, mišljenja) na svojoj internetskoj stranici.

Rješenje o Glavnoj ocjeni zahvata

Članka 28.

(1) Nakon provedenog javnog uvida nadležno tijelo sva mišljenja, primjedbe i prijedloge dostavlja na očitovanje Nositelju zahvata.

(2) U svom očitovanju Nositelj će predložiti i konačne mjere ublažavanja štetnih posljedica na ekološku mrežu i program praćenja stanja ciljeva očuvanja ekološke mreže.

Članak 29.

(1) Nakon što nadležno tijelo provede postupak Glavne ocjene zahvata i razmotri sva prispjela mišljenja, prijedloge i primjedbe te utvrdi da planirani zahvat nema štetan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje o dopuštenju zahvata.

(2) Ukoliko nadležno tijelo utvrdi da planirani zahvat ima štetan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje kojim odbija zahtjev za izvođenje zahvata.

(3) Rješenje o dopuštenju zahvata sadrži:

– podatke o nositelju zahvata,

– podatke o lokaciji zahvata (naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uključujući ime katastarske općine i broj katastarske čestice),

– podatke o zahvatu (namjena, veličina, kapacitet i dr.),

– podatke o ekološkoj mreži,

– mjere ublažavanja štetnih posljedica na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– program praćenja ciljeva očuvanja ekološke mreže i

– obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da zahvat nema štetan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

(4) Rješenje kojim se odbija zahtjev za izvođenje zahvata sadrži, uz podatke iz stavka 3., alineja 1., 2., 3. i 4. ovoga članka i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da zahvat ima štetan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Rok za provedbu postupka Glavne ocjene zahvata

Članak 30.

(1) Postupak Glavne ocjene zahvata provest će se u roku od četiri mjeseca od dana primitka urednog zahtjeva.

(2) Zahtjev će se smatrati urednim kada sadrži sve podatke i dokaze iz članka 19. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rok za provedbu postupku Glavne ocjene zahvata može se produžiti za najviše dva mjeseca ako je u postupku ocijenjeno nužnim obavljanje dopunskih radnji.

Provođenje Glavne ocjene zahvata u okviru postupka procjene utjecaja na okoliš

Članak 31.

(1) U provođenju Glavne ocjene zahvata u okviru postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš prema posebnom propisu, studija o utjecaja zahvata na okoliš sadrži poglavlje – Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, čiji je sadržaj propisan Prilogom V. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko tijekom postupka iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo procjeni potrebnim zatražiti mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode o Glavnoj ocjeni zahvata, Državni zavod dužan je mišljenje dostaviti u roku od 10 dana od primitka zahtjeva Ministarstva.

Članak 32.

(1) Informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti o Glavnoj ocjeni zahvata provodi se u sklopu javne rasprave o studiji o utjecaju zahvata na okoliš sukladno posebnom propisu.

(2) Odluka o upućivanju studije na javnu raspravu obvezno sadrži i podatak da se u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi i Glavna ocjena zahvata primjenom propisa iz područja zaštite prirode.

Članak 33.

(1) Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš koje se donosi prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša obvezno sadrži i ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

(2) Ukoliko se Glavnom ocjenom zahvata utvrdi da zahvat nema štetan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, rješenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži i:

– u izreci: mjere ublažavanja štetnih posljedica na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i program praćenja stanja ciljeva očuvanja ekološke mreže te

– u obrazloženju: podatke o ekološkoj mreži i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da zahvat nema štetan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Članak 34.

(1) Ukoliko se Glavnom ocjenom zahvata utvrdi da zahvat ima štetan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša zaključkom prekida postupak, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš.

(2) Po primitku zaključka iz stavka 1. ovoga članka stranka u postupku ili zainteresirana strana može podnijeti zahtjev za provođenje postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko se utvrdi postojanje prevladavajućeg javnog interesa, rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš koje se donosi prema posebnom propisu, sadrži i obrazloženje utvrđenog prevladavajućeg javnog interesa sa kompenzacijskim uvjetima.

(4) Ukoliko se ne utvrdi postojanje prevladavajućeg javnog interesa, odnosno kompenzacijski uvjeti, ili se o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta odluči negativno (odbaci odnosno odbije), tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša donijet će rješenje o neprihvatljivosti zahvata.

Članak 35.

(1) Ukoliko stranka u postupku ili zainteresirana strana u roku od 30 dana od dana primitka zaključka o prekidu postupka iz članka 34. stavak 1. ovoga Pravilnika ne podnese zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, Ministarstvo o tome obavještava tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša.

(2) Po primitku obavijesti iz stavka 1. ovoga članka tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša donijet će rješenje o neprihvatljivosti zahvata.

Utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta

Zahtjev za utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta

Članak 36.

(1) Ako se Glavnom ocjenom zahvata utvrdi da zahvat ima štetan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i da nema drugih pogodnih mogućnosti, stranka u postupku ili zainteresirana strana može Ministarstvu podnijeti zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta sukladno Zakonu.

(2) Zahtjev sadrži:

1. podatke o nositelju zahvata:

– za pravnu osobu naziv i sjedište tvrtke, ime odgovorne osobe, broj telefona,

– za obrtnika – ime i prezime, naziv i sjedište obrta, broj telefona,

– za fizičku osobu – ime i prezime, adresu, broj telefona.

2. podatke o lokaciji i zahvatu:

– naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se nalazi lokacija zahvata, uključujući ime katastarske općine i broj katastarske čestice,

– naziv zahvata.

3. rješenje nadležnog tijela kojim se odbija izvođenje zahvata iz članka 29. stavka 2. ovog Pravilnika, odnosno zaključak o prekidu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš sukladno posebnom propisu.

4. obrazloženje o razlozima prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta u pisanom i u elektronskom obliku koje sadrži:

– kratki opis zahvata i drugih pogodnih mogućnosti razmatranih u Glavnoj ocjeni zahvata,

– opis štetnih utjecaja zahvata i drugih pogodnih mogućnosti na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– obrazloženje postojanja prevladavajućeg javnog interesa,

– prijedlog i opis kompenzacijskih uvjeta,

– način provođenja kompenzacijskih uvjeta,

– analizu učinkovitosti kompenzacijskih uvjeta u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže na koje će zahvat ima štetan utjecaj.

Obrazloženje izrađuje ovlaštenik.

5. ostale podatke i kartografske prikaze zavisno od vrste zahvata i

6. upravnu pristojbu.

Postupak po zahtjevu za utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta

Članak 37.

(1) Postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta Ministarstvo će provesti sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika kada utvrdi da zahtjev sadrži sve propisane podatke i dokaze iz članka 36. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko zahtjev ne sadrži sve podatke i dokaze iz članka 36. ovoga Pravilnika, Ministarstvo će pozvati podnositelja zahtjeva da u primjerenom roku, a koji ne može biti duži od 30 dana otkloni nedostatke u zahtjevu. Ukoliko nedostaci u danom roku ne budu otklonjeni Ministarstvo neće provoditi postupak prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta i o tome će obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Informiranje i sudjelovanje javnosti u postupku utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta

Članak 38.

(1) U postupku utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, Ministarstvo će o podnesenom zahtjevu i o ishodu postupka informirati javnost i zainteresiranu javnost objavljivanjem informacije na svojoj internetskoj stranici. Informacija mora biti objavljena najmanje 30 dana.

(2) Informacija sadrži:

– tijelo koje informaciju objavljuje (naziv, klasa i urbroj, datum),

– naziv propisa i odredbe na temelju kojih se postupak provodi,

– podatke o podnositelju zahtjeva,

– obrazloženje iz članka 36. stavka 2. točke 4. ovoga Pravilnika i

– rok u kojemu se Ministarstvu dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe.

(3) O ishodu postupka Informacija se daje objavom donesenog akta (rješenja, mišljenja).

Članak 39.

(1) Nakon što Ministarstvo provede postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, razmotri sva prispjela mišljenja, prijedloge i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti te utvrdi postojanje prevladavajućeg javnog interesa, donosi rješenje o dopuštenju provođenja zahvata.

(2) Rješenje o dopuštenju provođenja zahvata obavezno sadrži kompenzacijske uvjete.

(3) Ukoliko Ministarstvo ne utvrdi postojanje prevladavajućeg javnog interesa, donosi rješenje kojim se odbija provođenje zahvata.

Članak 40.

(3) Kada se prema posebnom propisu provodi procjena utjecaja zahvata na okoliš, Ministarstvo ne donosi rješenje iz članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika, već izdaje mišljenje. Mišljenje je obvezujuće u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Članak 41.

Kada se prevladavajući javni interes utvrđuje za zahvat na području ekološke mreže na kojemu se nalazi stanišni tip i/ili svojta iz Popisa posebno ugroženih i značajnih stanišnih tipova i svojti, administrativne poslove postupka obavlja Ministarstvo, a prevladavajući javni interes i kompenzacijske uvjete utvrđuje, sukladno Zakonu, Vlada Republike Hrvatske.

IV. TROŠKOVI POSTUPKA

Članak 42.

Troškove postupka Prethodne ocjene i Glavne ocjene plana, programa i zahvata snosi Nositelj, a troškove utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa, podnositelj zahtjeva iz članka 36. ovoga Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Prilozi I., II., III., IV., i V. priloženi su ovom Pravilniku i njegov su sastavni dio.

Članak 44.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na ovlaštenike i podatke o ovlaštenicima primjenjivat će se uspostavom sustava o davanju suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite okoliša prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša a kojim se, između ostaloga, uređuju i pitanja davanja ovlaštenja pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite prirode.

(2) Pod uspostavom sustava iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se razdoblje koje počinje teći nakon objave popisa izdanih suglasnosti sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša.

Članak 45.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu (»Narodne novine«, br. 89/07).

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu (»Narodne novine« br. 89/07).

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 1. stavak 2. koja stupa na snagu donošenjem Uredbe Vlade Republike Hrvatske iz članka 60. stavak 1. Zakona, te odredbe članka 41. koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 612-07/09-49/821

Urbroj: 532-08-09-01

Zagreb, 22. rujna 2009.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

PRILOG I.

OBVEZNI SADRŽAJ ELABORATA PRETHODNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI PLANA ILI PROGRAMA ZA EKOLOŠKU MREŽU

1. Značajke plana ili programa:

– programska polazišta plana ili programa,

– podaci o ciljevima i obuhvatu plana ili programa,

– zahvati i aktivnosti koje se planom ili programom planiraju.

2. Obilježja područja ekološke mreže:

– opis područja ekološke mreže na koje provedba plana ili programa može utjecati,

– opis ciljeva očuvanja područja ekološke mreže,

– kartografski prikaz područja ekološke mreže u odgovarajućem mjerilu sukladno mjerilu kartografskog prikaza plana ili programa.

3. Obilježja utjecaja provedbe plana ili programa na ekološku mrežu:

– vjerojatnost, trajanje, učestalost mogućih utjecaja provedbe plana ili programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– kumulativnu prirodu utjecaja provedbe plana ili programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– veličinu i područje utjecaja provedbe plana ili programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

4. Zaključak o utjecaju plana ili programa na ekološku mrežu:

– prijedlog obrazloženja razloga zbog kojih je utvrđeno da provedba plana odnosno programa nema značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ili

– prijedlog obrazloženja razloga zbog kojih je utvrđeno da se za plan odnosno program treba provesti postupak Glavne ocjene plana ili programa budući se ne može isključiti da provedba plana ili programa neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

5. Izvori podataka;

6. Popis propisa;

7. Ostali podaci i informacije.


PRILOG II.

OBVEZNI SADRŽAJ POGLAVLJA STRATEŠKE STUDIJE – GLAVNA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI PLANA ILI PROGRAMA ZA EKOLOŠKU MREŽU

1. Obilježja područja ekološke mreže:

– opis područja ekološke mreže na koje provedba plana ili programa može utjecati,

– opis ciljeva očuvanja područja ekološke mreže,

– kartografski prikaz područja ekološke mreže u odgovarajućem mjerilu sukladno mjerilu kartografskog prikaza plana ili programa.

2. Obilježja utjecaja provedbe plana ili programa na ekološku mrežu:

– vjerojatnost, trajanje, učestalost mogućih utjecaja provedbe plana ili programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– kumulativnu prirodu utjecaja provedbe plana ili programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– veličinu i područje utjecaja provedbe plana ili programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

3. Prikaz drugih pogodnih mogućnosti (varijantnih rješenja) i utjecaja varijantnih rješenja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

4. Mjere ublažavanja štetnih posljedica provedbe plana ili programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (ublažavanje, sprječavanje, smanjenje štetnih posljedica provedbe plana ili programa).

5. Zaključak o utjecaju plana ili programa na ekološku mrežu:

– prijedlog obrazloženja razloga zbog kojih je utvrđeno da plan ili program nema štetan utjecaj ili obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da plan ili program može imati štetan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– prijedlog obrazloženja najprihvatljivijeg varijantnog rješenja provedbe plana ili programa za ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.


PRILOG III.

OBVEZNI SADRŽAJ ELABORATA PRETHODNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU

1. Opis zahvata:

– idejno rješenje zahvata (opis zahvata i drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata npr. pristupni putovi, opis glavnih obilježja tehnološkog procesa i dr.),

– kartografski prikaz s ucrtanim zahvatom u odnosu na područja ekološke mreže.

2. Podatke i opis lokacije zahvata:

– izvod iz odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije.

3. Obilježja ekološke mreže:

– opis područja ekološke mreže,

– opis ciljeva očuvanja ekološke mreže.

4. Opis utjecaja zahvata na ekološku mrežu:

– vjerojatnost, trajanje i učestalost mogućih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– veličinu i područje utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– mogući kumulativni utjecaj zahvata s drugim već izvedenim i planiranim zahvatima na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

5. Zaključak o utjecaju zahvata na ekološku mrežu:

– prijedlog obrazloženja razloga zbog kojih je utvrđeno da zahvat nema značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ili

– prijedlog obrazloženja razloga zbog kojih je utvrđeno da za zahvat treba provesti postupak Glavne ocjene zahvata budući se ne može isključiti da zahvat neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

6. Izvori podataka;

7. Popis propisa;

8. Ostali podaci i informacije.


PRILOG IV.

OBVEZNI SADRŽAJ STUDIJE GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU

1. Uvodni dio:

– kratka informacija o razlozima izrade studije (npr. rješenje o prethodnoj ocjeni zahvata, zakonska regulativa),

– cilj provedbe glavne ocjene zahvata,

– kratki opis metode za predviđanje utjecaja (provedena terenska istraživanja, korišteni stručni i/ili znanstveni modeli procjene i dr.).

2. Podaci o zahvatu i lokaciji zahvata:

– obuhvat zahvata,

– lokacija zahvata (naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uključujući ime katastarske općine i broj katastarske čestice),

– izvod iz odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije,

– opis zahvata i drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata,

– opis glavnih obilježja tehnološkog procesa zahvata,

– popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces,

– popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija tvari,

– opis drugih pogodnih mogućnosti (varijantnih rješenja) zahvata,

– analiza odnosa zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima,

– grafički prilozi s ucrtanim zahvatom koji prikazuju odnos prema postojećim i planiranim zahvatima.

3. Podaci o ekološkoj mreži:

– opis područja ekološke mreže na koje zahvat može imati utjecaj,

– opis ciljeva očuvanja područja ekološke mreže na koje zahvat može ima utjecaj,

– kartografski prikaz područja ekološke mreže s ucrtanom lokacijom zahvata i pristupnim putovima lokaciji zahvata.

4. Opis utjecaja zahvata na ekološku mrežu:

– mogući izravni, neizravni, privremeni, trajni utjecaji zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– mogući kumulativni utjecaj zahvata s drugim postojećim i planiranim zahvatima na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– vjerojatnost, trajanje i učestalost mogućih pojedinačnih i kumulativnih utjecaja zahvata na cjelovitost područja ekološke mreže,

– vjerojatnost, trajanje i učestalost mogućih pojedinačnih i kumulativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja ekološke mreže,

– veličina i područje pojedinačnih i kumulativnih utjecaja zahvata na cjelovitost područja ekološke mreže,

– veličina i područje pojedinačnih i kumulativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja ekološke mreže,

– analiza mogućih utjecaja varijantnih rješenja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

5. Zaključci:

– konačna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, a u slučaju razmatranja varijantnih rješenja njihov usporedni prikaz i odabir najprihvatljivije varijante zahvata.

6. Mjere ublažavanja štetnih posljedica zahvata na ekološku mrežu:

– prijedlog mjera ublažavanja štetnih posljedica zahvata na cjelovitost područja ekološke mreže,

– prijedlog mjera ublažavanja štetnih posljedica zahvata na ciljeve očuvanja ekološke mreže,

– prijedlog programa praćenja (monitoring) ekološke mreže.

7. Izvori podataka;

8. Popis propisa;

9. Ostali podaci i informacije.


PRILOG V.

OBVEZNI SADRŽAJ POGLAVLJA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ – GLAVNA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU

1. Opći podaci:

– cilj provedbe glavne ocjene zahvata,

– kratki opis metode za predviđanje utjecaja (provedena terenska istraživanja, korišteni stručni i/ili znanstveni modeli procjene i dr.).

2. Podaci o ekološkoj mreži:

– opis područja ekološke mreže na koje zahvat može imati utjecaj,

– opis ciljeva očuvanja ekološke mreže na koje zahvat može ima utjecaj,

– kartografski prikaz područja ekološke mreže s ucrtanom lokacijom zahvata i pristupnim putovima lokaciji zahvata.

3. Opis utjecaja zahvata na ekološku mrežu:

– mogući izravni, neizravni, privremeni, trajni utjecaji zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– mogući kumulativni utjecaj zahvata s drugim postojećim i planiranim zahvatima na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– vjerojatnost, trajanje i učestalost mogućih pojedinačnih i kumulativnih utjecaja zahvata na cjelovitost područja ekološke mreže,

– vjerojatnost, trajanje i učestalost mogućih pojedinačnih i kumulativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja ekološke mreže,

– veličina i područje pojedinačnih i kumulativnih utjecaja zahvata na cjelovitost područja ekološke mreže,

– veličina i područje pojedinačnih i kumulativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja ekološke mreže,

– analiza mogućih utjecaja drugih pogodnih mogućnosti (varijantnih rješenja) zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

4. Zaključci:

– konačna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, a u slučaju razmatranja varijantnih rješenja njihov usporedni prikaz i odabir najprihvatljivije varijante zahvata;

5. Mjere ublažavanja štetnih posljedica zahvata na ekološku mrežu:

– prijedlog mjera ublažavanja štetnih posljedica zahvata na cjelovitost područja ekološke mreže,

– prijedlog mjera ublažavanja štetnih posljedica zahvata na ciljeve očuvanja ekološke mreže,

– prijedlog programa praćenja (monitoring) ekološke mreže.