Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

NN 118/2009 (30.9.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

118 30.09.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2917

Na osnovi članka 131., a u svezi s člankom 132. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08. i 94/09.) i članka 26. točke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 6. sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA BOLNIČKO LIJEČENJE MEDICINSKOM REHABILITACIJOM I FIZIKALNOM TERAPIJOM U KUĆI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući (»Narodne novine« broj 46/07. – pročišćeni tekst, 64/08. i 91/09.) u članku 3. riječi: »liječničko povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. riječi: »liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda prema sjedištu zdravstvene ustanove iz koje se osiguranu osobu premješta« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor Zavoda«

U stavku 2. riječi: »liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda prema sjedištu ordinacije izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor Zavoda«.

U stavku 3. riječi: »liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda prema sjedištu izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor Zavoda«.

U stavku 4. riječi: »liječničko povjerenstvo područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. i 2. riječi: »liječničko povjerenstvo područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 4.

U članku 12. riječi: »liječničkog povjerenstva područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

Članak 5.

U članku 13. riječi: »liječničko povjerenstvo područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 1. riječi: »liječničko povjerenstvo područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

U stavku 2. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«, a točka 1. mijenja se i glasi:

»1. osigurana osoba majka djeteta pod uvjetom da je jedina prehrana djeteta majčino mlijeko odnosno da postoji potreba dojenja djeteta koji utvrđuje izabrani doktor djeteta, odnosno doktor ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi«.

Članak 7.

U članku 16. stavku 3. i 4. riječi: »liječničko povjerenstvo područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 4. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

U stavku 5. riječi: »liječničkog povjerenstva »zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

U stavku 6. riječi: »Iznimno od stavka 3. i 4. ovog članka«, brišu se.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»Iznimno od stavka 3., 4. i 6. ovog članka u slučaju potrebe dugotrajnog provođenja fizikalne terapije u kući osigurane osobe prema dijagnozama iz stavka 5. ovog članka kao i kod osiguranih osoba s prirođenim malformacijama i deformacijama živčanog sustava (Q00-Q07) i mišićno koštanog sustava (Q65-Q79) fizikalna terapija u kući može se odobriti u trajanju od godine dana u jednom odobrenju, uz obvezu ovlaštenog doktora Zavoda da najmanje jednom u tri mjeseca provjeri opravdanost nastavka provođenja fizikalne terapije u kući«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. iza riječi: »stavka 6.« dodaju se riječi: »i 7.«

Članak 9.

U članku 19. riječi: »liječničkog povjerenstva područnog ureda Zavoda« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

Članak 10.

U članku 20. stavku 1. i 2. riječi: »liječničko povjerenstvo područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 11.

U članku 21. riječi: »o sastavu, ovlastima i načinu rada liječničkih povjerenstava Zavoda« zamjenjuju se riječima: »o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Zavoda«.

Članak 12.

U članku 22. stavku 1. riječi » liječničkog povjerenstva područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

U stavku 2 riječi: »liječničko povjerenstvo područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/09-01/178

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 7. rujna 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.