Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 118/2009 (30.9.2009.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

118 30.09.2009 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2920

Na osnovi članka 11. Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 2/09.), članka 18. stavka 2. Pravila o uspostavljanju i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 2/09., 32/09., 59/09., 91/09. klasa: 025-04/09-01/200, urbroj: 338-01-01-09-1 od 7. rujna 2009. godine) i članka 27. točka 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 6. sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZGLEDU, OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU KORIŠTENJA ISKAZNICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 2/09.i 59/09) u članku 4. stavku 1.

u točki 1. pod c) u alineji 5. riječi: »rok valjanosti iskaznice (početak i završetak važenja police)« zamjenjuju se riječima: »početak valjanosti iskaznice – važenja police«,

u točki 2.

pod a) u podtočki 6. riječi: »rok važenja iskaznice (početak i završetak važenja police)« zamjenjuju se riječima: »početak valjanosti iskaznice – važenja police«.

pod c) u stavku 1. riječi »Iskaznica prestaje vrijediti istekom roka valjanosti otisnutom na licu iskaznice, odnosno prestankom statusa osigurane osobe Zavoda« zamjenjuju se riječima:

»Iskaznica prestaje vrijediti prestankom važenja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju za kojeg je izdana, prestankom statusa osigurane osobe Zavoda u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno gubitkom prava na dopunsko zdravstveno osiguranje na teret državnog proračuna.«

U stavku 3. riječi »Nakon prestanka valjanosti, korisnik je obvezan iskaznicu dostaviti na poništenje Zavodu.« Zamjenjuje riječima:

»Iskaznicu koja je prestala vrijediti osiguranik/ugovaratelj je obvezan dostaviti područnom uredu Zavoda na poništenje«.

Članak 2.

Sadržaj i oblik iskaznice iz članka 1. ove Odluke otisnut je uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Osiguranik ima pravo koristiti iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja koja nije prestala vrijediti, te ako mu nije prestao status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno ako nije izgubio pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje na teret državnog proračuna.«.

Članak 4.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U slučaju oštećenja ili gubitka iskaznice, Zavod će osiguraniku na njegov zahtjev izdati novu iskaznicu sa početkom valjanosti koji je bio naveden u staroj iskaznici«.

Članak 5.

Ova se Odluka objavljuje u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2009. godine.

Klasa: 025-04/09-01/202
Urbroj: 338-01-01-09-1
Zagreb, 7. rujna 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.