Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

NN 118/2009 (30.9.2009.), Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

2929

Na temelju članka 115. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i članka 18. stavka 2. točke 4. Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za znanost, Nacionalno vijeće za znanost donosi

PRAVILNIK

O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se:

1. znanstvena područja, te znanstvena polja i znanstvene grane unutar znanstvenih područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama

2. umjetničko područje, te polja i grane unutar umjetničkog područja za sve vrste umjetnosti s pripadajućim klasifikacijskim oznakama

3. interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti, te pripadajuća polja

II. ZNANSTVENA I UMJETNIČKA PODRUČJA, POLJA I GRANE

Znanstvena i umjetnička područja

Članak 2.

Znanstvena i umjetnička područja su:

1. PRIRODNE ZNANOSTI

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI

7. UMJETNIČKO PODRUČJE

8. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

9. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA UMJETNOSTI

Znanstvena polja

Članak 3.

Znanstvena polja unutar znanstvenih područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:

1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

Polja:

1.01. Matematika

1.02. Fizika

1.03. Geologija

1.04. Kemija

1.05. Biologija

1.06. Geofizika

1.07. Interdisciplinarne prirodne znanosti

2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Polja:

2.01. Arhitektura i urbanizam

2.02. Brodogradnja

2.03. Elektrotehnika

2.04. Geodezija

2.05. Građevinarstvo

2.06. Grafička tehnologija

2.07. Kemijsko inženjerstvo

2.08. Metalurgija

2.09. Računarstvo

2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

2.11. Strojarstvo

2.12. Tehnologija prometa i transport

2.13. Tekstilna tehnologija

2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

2.15. Temeljne tehničke znanosti

2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti

3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Polja:

3.01. Temeljne medicinske znanosti

3.02. Kliničke medicinske znanosti

3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

3.04. Veterinarska medicina

3.05. Dentalna medicina

3.06. Farmacija

4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Polja:

4.01. Poljoprivreda (agronomija)

4.02. Šumarstvo

4.03. Drvna tehnologija

4.04. Biotehnologija

4.05. Prehrambena tehnologija

4.06. Interdisciplinarne biotehničke znanosti

5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Polja:

5.01. Ekonomija

5.02. Pravo

5.03. Politologija

5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti

5.05. Sociologija

5.06. Psihologija

5.07. Pedagogija

5.08. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

5.09. Logopedija

5.10. Kineziologija

5.11. Demografija

5.12. Socijalne djelatnosti

5.13. Sigurnosne i obrambene znanosti

5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti

6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Polja:

6.01. Filozofija

6.02. Teologija

6.03. Filologija

6.04. Povijest

6.05. Povijest umjetnosti

6.06. Znanost o umjetnosti

6.07. Arheologija

6.08. Etnologija i antropologija

6.09. Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)

6.10. Interdisciplinarne humanističke znanosti

Znanstvene grane

Članak 4.

Unutar pojedinih znanstvenih područja i polja utvrđuju se znanstvene grane.

Prije brojčane oznake znanstvene grane piše se brojčana oznaka znanstvenog polja.

1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

Polje

1.01. Matematika

Grane:

1.01.01 algebra

1.01.02 geometrija i topologija

1.01.03 diskretna i kombinatorna matematika

1.01.04 matematička analiza

1.01.05 matematička logika i računarstvo

1.01.06 numerička matematika

1.01.07 primijenjena matematika i matematičko modeliranje

1.01.08 teorija vjerojatnosti i statistika

1.01.09 financijska i poslovna matematika

1.01.10 ostale matematičke discipline

Polje

1.02. Fizika

Grane:

1.02.01 opća i klasična fizika

1.02.02 fizika elementarnih čestica i polja

1.02.03 nuklearna fizika

1.02.04 atomska i molekulska fizika

1.02.05 fizika kondenzirane tvari

1.02.06 astronomija i astrofizika

1.02.07 biofizika i medicinska fizika

Polje

1.03. Geologija

Grane:

1.03.01 geologija i paleontologija

1.03.02 mineralogija i petrologija

Polje

1.04. Kemija

Grane:

1.04.01 fizikalna kemija

1.04.02 teorijska kemija

1.04.03 analitička kemija

1.04.04 anorganska kemija

1.04.05 organska kemija

1.05.06 biokemija i medicinska kemija

1.04.07 primijenjena kemija

Polje

1.05. Biologija

Grane:

1.05.01 biokemija i molekularna biologija

1.05.02 botanika

1.05.03 mikrobiologija

1.05.04 zoologija

1.05.05 ekologija

1.05.06 genetika, evolucija i filogenija

1.05.07 opća biologija

Polje

1.06. Geofizika

1.06.01 Meteorologija s klimatologijom

1.06.02 Fizička oceanografija

1.06.03 Seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje

1.06.04 Ostale geofizičke discipline

Polje

1.07. Interdisciplinarne prirodne znanosti

Grana

1.07.01 metodike nastavnih predmeta prirodnih znanosti

1.07.02 znanost o moru

1.07.03 znanost o okolišu

1.07.04 znanost o zračenju

2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Polje

2.01. Arhitektura i urbanizam

Grane:

2.01.01 arhitektonsko projektiranje

2.01.02 urbanizam i prostorno planiranje

2.01.03 arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja

2.01.04 povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa

2.01.05 pejsažna arhitektura

Polje

2.02 Brodogradnja

Grane:

2.02.01 konstrukcija plovnih i pučinskih objekata

2.02.02 hidromehanika plovnih i pučinskih objekata

2.02.03 osnivanje plovnih i pučinskih objekata

2.02.04 tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih objekata

Polje

2.03. Elektrotehnika

Grane:

2.03.01 elektroenergetika

2.03.02 elektrostrojarstvo

2.03.03 elektronika

2.03.04 telekomunikacije i informatika

2.03.05 radiokomunikacije

2.03.06 automatizacija i robotika

Polje

2.04. Geodezija

Grane:

2.04.01 kartografija

2.04.02 fotogrametrija i daljinska istraživanja

2.04.03 pomorska, satelitska i fizikalna geodezija

2.04.04 primijenjena geodezija

2.04.05 geomatika

Polje

2.05. Građevinarstvo

Grane:

2.05.01 geotehnika

2.05.02 nosive konstrukcije

2.05.03 hidrotehnika

2.05.04 prometnice

2.05.05 organizacija i tehnologija građenja

Polje

2.06. Grafička tehnologija

Grana:

2.06.01 procesi grafičke reprodukcije

Polje

2.07. Kemijsko inženjerstvo

Grane:

2.07.01 reakcijsko inženjerstvo

2.07.02 mehanički, toplinski i separacijski procesi

2.07.03 analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa

2.07.04 kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala

2.07.05 zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu

Polje

2.08. Metalurgija

Grane:

2.08.01 procesna metalurgija

2.08.02 mehanička metalurgija

2.08.03 fizička metalurgija

Polje

2.09. Računarstvo

Grane:

2.09.01 arhitektura računalnih sustava

2.09.02 informacijski sustavi

2.09.03 obradba informacija

2.09.04 umjetna inteligencija

2.09.05 procesno računarstvo

2.09.06 programsko inženjerstvo

Polje

2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

Grane:

2.10.01 rudarstvo

2.10.02 naftno rudarstvo

2.10.03 geološko inženjerstvo

Polje

2.11. Strojarstvo

Grane:

2.11.01 opće strojarstvo (konstrukcije)

2.11.02 procesno energetsko strojarstvo

2.11.03 proizvodno strojarstvo

2.11.04 brodsko strojarstvo

2.11.05 precizno strojarstvo

Polje

2.12. Tehnologija prometa i transport

Grane:

2.12.01 cestovni i željeznički promet

2.12.02 pomorski i riječni promet

2.12.03 poštansko-telekomunikacijski promet

2.12.04 zračni promet

2.12.05 inteligentni transportni sustavi i logistika

Polje

2.13. Tekstilna tehnologija

Grane:

2.13.01 tekstilno-mehaničko inženjerstvo

2.13.02 tekstilna kemija

2.13.03 odjevna tehnologija

2.13.04 dizajn tekstila i odjeće

Polje

2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

Grane:

2.14.01 konstrukcija i osnivanje letjelica

2.14.02 zrakoplovne tehnologije i održavanje

2.14.03 vođenje i upravljanje letjelicama

Polje

2.15. Temeljne tehničke znanosti

Grane:

2.15.01 automatika

2.15.02 energetika

2.15.03 materijali

2.15.04 mehanika fluida

2.15.05 organizacija rada i proizvodnje

2.15.06 tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela)

2.15.07 termodinamika

Polje

2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti

2.16.01 inženjerstvo okoliša

2.16.02 mikro i nanotehnologije

3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Polje

3.01. Temeljne medicinske znanosti

Grane:

3.01.01 anatomija

3.01.02 citologija, histologija i embriologija

3.01.03 farmakologija

3.01.04 fiziologija čovjeka

3.01.05 genetika, genomika i proteomika čovjeka

3.01.06 imunologija

3.01.07 povijest medicine i biomedicinskih znanosti

3.01.08 neuroznanost

Polje

3.02. Kliničke medicinske znanosti

Grane:

3.02.01 anesteziologija i reanimatologija

3.02.02 dermatovenerologija

3.02.03 fizikalna medicina i rehabilitacija

3.02.04 gerijatrija

3.02.05 ginekologija i opstetricija

3.02.06 hitna medicina

3.02.07 infektologija

3.02.08 intenzivna medicina

3.02.09 interna medicina

3.02.10 kirurgija

3.02.11 klinička biokemija

3.02.12 klinička citologija

3.02.13 klinička farmakologija s toksikologijom

3.02.14 klinička imunologija

3.02.15 medicinska etika

3.02.16 medicinska mikrobiologija

3.02.17 nuklearna medicina

3.02.18 oftalmologija

3.02.19 onkologija

3.02.20 ortopedija

3.02.21 otorinolaringologija

3.02.22 patofiziologija

3.02.23 patologija

3.02.24 pedijatrija

3.02.25 radiologija

3.02.26 radioterapija i onkologija

3.02.27 sudska medicina

3.02.28 urologija

3.02.29 psihijatrija

3.02.30 neurologija

3.02.31 sestrinstvo

Polje

3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Grane:

3.03.01 epidemiologija

3.03.02 javno zdravstvo

3.03.03 medicina rada i športa

3.03.04 obiteljska medicina

3.03.05 socijalna medicina

3.03.06 zdravstvena ekologija

Polje

3.04. Veterinarska medicina

Grane:

3.04.01 Temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti

3.04.02 Veterinarske kliničke znanosti

3.04.03 Veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane

3.04.04 Animalna proizvodnja i biotehnologija

Polje

3.05. Dentalna medicina

Grane:

3.05.01 dječja i preventivna dentalna medicina

3.05.02 endodoncija i restaurativna dentalna medicina

3.05.03 morfologija stomatognatnog sustava

3.05.04 oralna kirurgija

3.05.05 oralna medicina

3.05.06 ortodoncija

3.05.07 parodontologija

3.05.08 protetika dentalne medicine

Polje

3.06. Farmacija

Grane:

3.06.01 farmacija

3.06.02 medicinska biokemija

4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Polje

4.01. Poljoprivreda (agronomija)

Grane:

4.01.01 agrokemija

4.01.02 bilinogojstvo

4.01.03 ekologija i zaštita okoliša

4.01.04 ekonomika

4.01.05 fitomedicina

4.01.06 genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama

4.01.07 hranidba životinja

4.01.08 krajobrazna arhitektura

4.01.09 lovstvo

4.01.10 mljekarstvo

4.01.11 poljoprivredna tehnika i tehnologija

4.01.12 povrćarstvo

4.01.13 proizvodnja i prerada animalnih proizvoda

4.01.14 ribarstvo

4.01.15 sjemenarstvo

4.01.16 stočarstvo

4.01.17 travnjaštvo

4.01.18 ukrasno bilje

4.01.19 vinogradarstvo i vinarstvo

4.01.20 voćarstvo

Polje

4.02. Šumarstvo

Grane:

4.02.01 genetika i oplemenjivanje šumskoga drveća

4.02.02 šumarske tehnologije i menadžment

4.02.03 urbano šumarstvo i zaštita prirode

4.02.04 uređivanje šuma

4.02.05 ekologija i uzgajanje šuma

4.02.06 lovstvo

4.02.07 zaštita šuma

Polje

4.03. Drvna tehnologija

Grane:

4.03.01 drvni materijali

4.03.02 drvno tehnološki procesi

4.03.03 konstruiranje i oblikovanje proizvoda od drva

4.03.04 organizacija proizvodnje

Polje

4.04. Biotehnologija

Grane:

4.04.01 bioinformatika

4.04.02 biologija

4.04.03 inženjerstvo

4.04.04 molekularna biotehnologija

4.04.05 otpadne tvari

Polje

4.05. Prehrambena tehnologija

Grane:

4.05.01 inženjerstvo

4.05.02 kemija hrane

4.05.03 mikrobiologija hrane

4.05.04 nutricionizam

4.05.05 sigurnost i kvaliteta hrane

Polje

4.06. Interdisciplinarne biotehničke znanosti

5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Polje

5.01. Ekonomija

Grane:

5.01.01 ekonomika poduzetništva

5.01.02 financije

5.01.03 kvantitativna ekonomija

5.01.04 organizacija i menadžment

5.01.05 međunarodna ekonomija

5.01.06 opća ekonomija

5.01.07 trgovina i turizam

5.01.08 poslovna informatika

5.01.09 makroekonomija

5.01.10 mikroekonomija

5.01.11 ekonomska matematika i statistika

5.01.12 marketing

5.01.13 računovodstvo

Polje

5.02. Pravo

Grane:

5.02.01 financijsko pravo

5.02.02 građansko pravo i građansko procesno pravo

5.02.03 kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija

5.02.04 međunarodno pravo

5.02.05 međunarodno privatno pravo

5.02.06 obiteljsko pravo

5.02.07 pomorsko i općeprometno pravo

5.02.08 povijest prava i države

5.02.09 radno i socijalno pravo

5.02.10 rimsko pravo

5.02.11 teorija prava i države

5.02.12 trgovačko pravo i pravo društava

5.02.13 upravno pravo i uprava

5.02.14 ustavno pravo

5.02.15 europsko javno pravo

5.02.16 europsko privatno pravo

Polje

5.03. Politologija

Grane:

5.03.01 politička teorija/povijest političkih ideja

5.03.02 hrvatska politika/politika europske unije

5.03.03 komparativna politika

5.03.04 međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

5.03.05 javne politike/javno upravljanje

Polje

5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti

Grane:

5.04.01 arhivistika i dokumentalistika

5.04.02 informacijski sustavi i informatologija

5.04.03 knjižničarstvo

5.04.04 komunikologija

5.04.05 odnosi s javnošću

5.04.06 leksikografija i enciklopedistika

5.04.07 muzeologija

5.04.08 masovni mediji

5.04.09 novinarstvo

5.04.10 organizacija i informatika

5.04.11 informacijsko i programsko inženjerstvo

Polje

5.05. Sociologija

Grane:

5.05.01 sociološka teorija

5.05.02 sociološka metodologija

5.05.03 posebne sociologije

Polje

5.06. Psihologija

Grane:

5.06.01 opća psihologija

5.06.02 biološka psihologija

5.06.03 razvojna psihologija

5.06.04 socijalna psihologija

5.06.05 klinička i zdravstvena psihologija

5.06.06 psihologija rada

5.06.07 školska psihologija i psihologija obrazovanja

5.06.08 ostale primijenjene psihologije

Polje

5.07. Pedagogija

Grane:

5.07.01 opća pedagogija

5.07.02 didaktika

5.07.03 opća i nacionalna povijest pedagogije

5.07.04 pedagogija ranog i predškolskog odgoja

5.07.05 školska pedagogija

5.07.06 visokoškolska pedagogija

5.07.07 andragogija

5.07.08 socijalna pedagogija

5.07.09 obiteljska pedagogija

5.07.10 posebne pedagogije

Polje

5.08. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

Grane:

5.08.01 inkluzivna edukacija i rehabilitacija

5.08.02 poremećaji u ponašanju

Polje

5.09. Logopedija

Grane:

5.09.01 komunikacijski i jezični poremećaji i specifične teškoće učenja

5.09.02 glasovno-govorni poremećaji

5.09.03 oštećenja sluha

5.09.04 poremećaji gutanja i hranjenja

Polje

5.10. Kineziologija

Grane:

5.10.01 sistematska kineziologija

5.10.02 kineziologija sporta

5.10.03 kineziološka edukacija

5.10.04 kineziološka rekreacija

5.10.05 kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost

5.10.06 kineziološka antropologija

Polje

5.11. Demografija

Grane:

5.11.01 opća demografija

5.11.02 demografske metode i modeli

5.11.03 demografske teorije

5.11.04 demografska povijest

5.11.05 posebne demografije

5.11.06 demografska statistika

Polje

5.12. Socijalne djelatnosti

Grane:

5.12.01 socijalna politika

5.12.02 socijalno planiranje

5.12.03 teorija socijalnog rada

5.12.04 posebna područja socijalnog rada

5.12.05 socijalna gerontologija

Polje

5.13. Sigurnosne i obrambene znanosti

Polje

5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti

Grane:

5.14.01 javna uprava

5.14.02 europski studiji

5.14.03 metodike nastavnih predmeta društvenih znanosti

6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Polje:

6.01. Filozofija

Grane:

A

6.01.01 logika

6.01.02 spoznajna teorija

6.01.03 ontologija

6.01.04 filozofska antropologija

6.01.05 filozofija prirode

6.01.06 filozofska teologija

6.01.07 estetika

6.01.08 etika

B

6.01.09 povijest filozofije

6.01.10 hrvatska filozofija

6.01.11 arapska filozofija

6.01.12 indijska filozofija

6.01.13 kineska filozofija

6.01.14 filozofija drugih kulturnih krugova

C

6.01.15 filozofija povijesti

6.01.16 filozofija društva/socijalna filozofija

6.01.17 filozofija jezika

6.01.18 filozofija kulture

6.01.19 filozofija odgoja

6.01.20 filozofija politike

6.01.21 filozofija prava

6.01.22 filozofija religije

6.01.23 filozofija uma

6.01.24 filozofija znanosti

6.01.25 filozofijska bioetika

Polje

6.02. Teologija

Grane:

A

6.02.01 dogmatska teologija

6.02.02 moralna teologija

6.02.03 pastoralna teologija

6.02.04 egzegeza

6.02.05 crkvena povijest

B

6.02.06 biblijska teologija

6.02.07 fundamentalna teologija

6.02.08 patristika i kršćanska književnost

6.02.09 liturgika

6.02.10 ekumenska teologija

6.02.11 kanonsko pravo

6.02.12 religiozna pedagogija i katehetika

6.02.13 socijalni nauk Crkve

Polje

6.03. Filologija

Grane:

A

6.03.01 klasična filologija

6.03.02 kroatistika

6.03.03 slavistika

6.03.04 romanistika

6.03.05 germanistika

6.03.06 anglistika

6.03.07 indologija

6.03.08 hebraistika i judaistika

6.03.09 arabistika

6.03.10 turkologija

6.03.11 ugrofinistika

6.03.12 sinologija

6.03.13 japanologija

6.03.14 druge orijentalne i ostale filologije

B

6.03.15 fonetika

6.03.16 opće jezikoslovlje (lingvistika)

6.03.17 poredbeno i historijsko jezikoslovlje

6.03.18 teorija i povijest književnosti

6.03.19 poredbena književnost

6.03.20 semiologija

Polje

6.04. Povijest

Grane:

A

6.04.01 stara povijest

6.04.02 hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest

6.04.03 hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest

6.04.04 hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest

B

6.04.05 pomoćne povijesne znanosti

6.04.06 teorija povijesti i metode historijske znanosti

6.04.07 povijest znanosti

Polje

6.05. Povijest umjetnosti

Grane:

6.05.01 povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija

6.05.02 zaštita umjetničke baštine

Polje

6.06. Znanost o umjetnosti

Grane:

6.06.01 muzikologija i etnomuzikologija

6.06.02 teorija likovnih umjetnosti

6.06.03 teatrologija i dramatologija

6.06.04 filmologija

6.06.05 teorija glazbene umjetnosti

6.06.06 znanost o umjetnosti

Polje

6.07. Arheologija

Grane:

6.07.01 prapovijesna arheologija

6.07.02 antička arheologija

6.07.03 srednjovjekovna arheologija

6.07.04 novovjekovna arheologija

Polje

6.08. Etnologija i antropologija

Grane:

6.08.01 antropologija

6.08.02 etnologija

6.08.03 folkloristika

Polje

6.09. Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)

Polje

6.10. Interdisciplinarne humanističke znanosti

Grana

6.10.01 metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti

Umjetnička polja

Članak 5.

Za sve vrste umjetnosti utvrđuje se posebno umjetničko područje.

Polja unutar umjetničkog područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:

7. UMJETNIČKO PODRUČJE

Polja:

7.01. Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)

7.02. Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)

7.03. Glazbena umjetnost

7.04. Likovne umjetnosti

7.05. Primijenjena umjetnost

7.06. Plesna umjetnost i umjetnost pokreta

7.07. Dizajn

7.08. Interdisciplinarno umjetničko polje

Umjetničke grane

Članak 6.

Unutar umjetničkog područja i polja utvrđuju se umjetničke grane. Prije brojčane oznake grane piše se brojčana oznaka polja.

Grane unutar umjetničkog područja su:

7.00. UMJETNIČKO PODRUČJE

Polje

7.01. Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)

Grane:

7.01.01 gluma

7.01.02 kazališna režija

7.01.03 režija glazbenih i scenskih formi

7.01.04 radiofonska režija

7.01.05 lutkarstvo

7.01.06 dramsko pismo

7.01.07 dramaturgija izvedbe

Polje

7.02. Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)

Grane:

7.02.01 režija

7.02.02 snimanje (filmsko i elektroničko)

7.02.03 filmska fotografija

7.02.04 montaža

7.02.05 filmska dramaturgija i scenarij

7.02.06 gluma

7.02.07 animirani film (režija)

Polje

7.03. Glazbena umjetnost

Grane:

7.03.01 kompozicija

7.03.02 reprodukcija glazbe (dirigiranje, pjevanje, sviranje)

7.03.03 glazbena pedagogija

Polje

7.04. Likovne umjetnosti

Grane:

7.04.01 grafika

7.04.02 kiparstvo

7.04.03 slikarstvo

7.04.04 animirani film i novi mediji

7.04.05 likovna tehnologija

7.04.06 likovna pedagogija

7.04.07 arhitektura (umjetnički dio)

7.04.08 krajobrazna arhitektura (umjetnički dio – krajobrazno oblikovanje)

Polje:

7.05. Primijenjena umjetnost

Grane:

7.05.01 kostimografija

7.05.02 scenografija

7.05.03 fotografija

7.05.04 oblikovanje svjetla

7.05.05 oblikovanje zvuka

7.05.06 filmska i medijska produkcija

7.05.07 produkcija scenskih i izvedbenih umjetnosti

7.05.08 restauracija i konzervacija

Polje:

7.06. Plesna umjetnost i umjetnost pokreta

Grane:

7.06.01 klasični balet

7.06.02 suvremeni balet

7.06.03 koreografija

7.06.04 pantomima

7.06.05 scensko kretanje

Polje

7.07. Dizajn

7.07.01 dizajn vizualnih komunikacija

7.07.02 industrijski dizajn i dizajn proizvoda

7.07.03 modni dizajn

7.07.04 dizajn interakcija

Polje

7.08. Interdisciplinarno umjetničko polje

III. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Interdisciplinarna područja znanosti

Članak 7.

Vodeći računa o stalnom razvoju i policentričnom sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, uspostavljanjem interdisciplinarnog znanstvenog područja omogućava se suradnja znanstvenika i znanstvenih organizacija iz više različitih znanstvenih područja, polja i grana u ostvarivanju većeg broja problemski povezanih znanstvenih projekata.

Sukladno stavku 1. ovoga članka, ovo područje moguće je utvrditi samo načelno, kao znanstveno područje različitih znanstvenih područja i polja.

Znanstvena polja unutar interdisciplinarnog područja utvrđuju se u svakom pojedinom predmetu (kao npr.: znanost o sustavima i kibernetika, kognitivne znanosti, Life Sciences, Behavioural Sciences i sl.).

Znanstvena polja unutar interdisciplinarnog područja uspostavljaju se temeljem obrazloženog zahtjeva. Odluku o utvrđivanju polja donosi Nacionalno vijeće za znanost.

Polja unutar interdisciplinarnog područja znanosti i umjetnosti s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:

8. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

Polje

8.01. Kognitivna znanost (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti)

Polje

8.02. Geografija

Grane:

8.02.01 fizička geografija

8.02.02 društvena geografija

8.02.03 regionalna geografija

8.02.04 primijenjena geografija

Polja

8.03. Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti)

Polje

8.04. Kroatologija

Polje

8.05. Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline)

Polje

8.06. Rodni studiji

Polje

8.07. Biotehnologija u biomedicini (prirodno područje, biomedicina i zdravstvo, biotehničko područje)

Polje

8.08. Projektni menadžment

Interdisciplinarna područja umjetnosti

Članak 8.

9. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA UMJETNOSTI

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, granama i poljima (»Narodne novine«, broj 78/08).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a ovisno o potrebama u pojedinim znanstvenim područjima, poljima i granama vršit će se periodične izmjene i dopune ovog Pravilnika.

Klasa: 640-03/09-01/0008

Urbroj: 355-03-09-8

Zagreb, 22. rujna 2009.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za znanost
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, v. r.