Pravilnik o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji

NN 118/2009 (30.9.2009.), Pravilnik o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

2930

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (»Narodne novine« 121/03. i 117/08.) i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Izvršni odbor na 7. sjednici od 18. kolovoza 2009. godine, uz suglasnost Hrvatske liječničke komore i ministra zdravstva i socijalne skrbi, donio je

PRAVILNIK

O STRUČNOM NADZORU NAD OBAVLJANJEM MEDICINSKO-BIOKEMIJSKE DJELATNOSTI UZ BOLESNIKA I U LIJEČNIČKOJ ORDINACIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način provedbe stručnog nadzora nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji.

Članak 2.

Stručni nadzor nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji obavlja Hrvatska komora medicinskih biokemičara kao pravna osoba s javnim ovlastima.

Članak 3.

Stručni nadzor nad obavljanjem medicinsko-biokemijskih pretraga provodi se:

1. pretragama uz bolesnika koje se provode u stacionarnim zdravstvenim ustanovama izvan medicinsko-biokemijskog laboratorija i

2. pretragama koje se provode u liječničkim ordinacijama.

II. POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR

Članak 4.

Stručni nadzor nad obavljanjem pretraga uz bolesnika i nad obavljanjem pretraga u liječničkoj ordinaciji organizira Povjerenstvo za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i unapređenje kvalitete (u nastavku teksta: Povjerenstvo za stručni nadzor) koje imenuje Izvršni odbor Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Povjerenstvo za stručni nadzor ima predsjednika, dva člana i tajnika koji je pravnik.

Predsjednik i članovi Povjerenstva za stručni nadzor moraju ispunjavati najmanje uvjete koji su propisani za medicinskog biokemičara provoditelja stručnog nadzora.

Povjerenstvo za stručni nadzor obavlja poslove navedene u članku 39. Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti.

Članak 5.

Izvršni odbor Komore imenuje medicinske biokemičare za provođenje stručnog nadzora u skladu s člankom 40. Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti.

III. VRSTE STRUČNOG NADZORA

Članak 6.

Stručni nadzor može biti redovit i izvanredan.

Redoviti stručni nadzor provodi se prema godišnjem planu.

Prilog godišnjeg plana su stručni kriteriji po kojima će se provoditi stručni nadzor, upitnik za stručni nadzor i obrazac zapisnika koji se koristi prilikom stručnog nadzora.

IV. POSTUPAK STRUČNOG NADZORA

Pretrage uz bolesnika

Članak 7.

Stručni nadzor nad obavljanjem pretraga uz bolesnika sastavni je dio stručnog nadzora medicinsko-biokemijskog laboratorija u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Stručnom nadzoru nad obavljanjem pretraga uz bolesnika prisutan je liječnik s klinike/odjela/jedinice u kojoj se provode pretrage uz bolesnika i liječnik predstavnik Hrvatske liječničke komore.

Pretrage u liječničkoj ordinaciji

Članak 8.

Povjerenstvo za stručni nadzor rješenjem pokreće postupak stručnog nadzora nad obavljanjem pretraga u liječničkoj ordinaciji.

Rješenje o stručnom nadzoru u liječničkoj ordinaciji mora sadržavati:

– ime, prezime i stručne kvalifikacije provoditelja nadzora,

– podatke o liječniku nad čijim se radom obavlja stručni nadzor,

– sadržaj stručnog nadzora,

– vrijeme stručnog nadzora,

– podatak da li se radi o redovnom ili izvanrednom stručnom nadzoru.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju hitnosti, stručni nadzor može se obaviti bez rješenja, a na temelju usmenog naloga predsjednika Povjerenstva za stručni nadzor. Rješenje iz stavka 2. ovoga članka mora se izdati u roku od 48 sati od izdanoga usmenog naloga, o čemu se pisanim putem obaviještava Hrvatska liječnička komora.

Sadržaj stručnog nadzora provodi se u skladu s člankom 43. Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti.

Članak 9.

Stručni nadzor nad obavljanjem pretraga u liječničkoj ordinaciji obavlja jedan medicinski biokemičar imenovan od predsjednika Povjerenstva za stručni nadzor Hrvatske komore medicinskih biokemičara i jedan liječnik imenovan od predsjednika Povjerenstva za stručni nadzor Hrvatske liječničke komore.

Predsjednici Povjerenstva za stručni nadzor mogu odrediti da uz medicinskog biokemičara i liječnika u stručnom nadzoru sudjeluje i pravnik.

Ako liječnik nad čijim se radom obavlja stručni nadzor odbije omogućiti obavljanje nadzora, provoditelji stručnog nadzora o tome će sačiniti zapisnik, na temelju kojeg će Povjerenstvo za stručni nadzor zatražiti inspekcijski nadzor Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 10.

Provoditelji stručnog nadzora vode zapisnik.

Zapisnik mora sadržavati:

– podatke iz rješenja čiji sadržaj je određen u članku 8. ovog Pravilnika,

– podatke utvrđene prilikom obavljanja stručnog nadzora,

– nalaz i mišljenje provoditelja stručnog nadzora,

– upute, odnosno mjere koje treba poduzeti za otklanjanje utvrđenih nedostataka,

– rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka,

– podatak da li će provoditelj stručnog nadzora podnijeti prijavu nadležnim tijelima Komore i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,

– očitovanje odnosno prigovor liječnika nad čijim radom se provodi stručni nadzor,

– potpis liječnika nad čijim radom se provodi nadzor.

Članak 11.

Ako su prilikom obavljanja stručnog nadzora nad obavljanem pretraga u liječničkoj ordinaciji utvrđeni nedostaci koje liječnik nije otklonio u zadanom roku, provoditelji stručnog nadzora obvezni su podnijeti prijavu nadležnom tijelu Hrvatske liječničke komore i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi radi pokretanja postupka.

Članak 12.

Ako se provoditelji stručnog nadzora nad obavljanjem pretraga u liječničkoj ordinaciji, ne mogu usaglasiti o nalazu stručnog nadzora, o tome će obavijestiti predsjednike Hrvatske komore medicinskih biokemičara i Hrvatske liječničke komore. Svaki predsjednik komore imenovat će dva stručnjaka iz svoje djelatnosti u ekspertni tim koji će donijeti mišljenje o nalazu stručnog nadzora.

V. ODGOVORNOST PROVODITELJA STRUČNOG NADZORA

Članak 13.

Provoditelj stručnog nadzora odgovoran je:

– ako pri provođenju stručnog nadzora propusti donijeti rješenje o mjerama za otklanjanje utvrđenih nedostataka,

– ako ne sačini zapisnik u smislu članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika,

– ako ne obavijesti zdravstvenu inspekciju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u smislu članka 11. ovoga Pravilnika,

– ako prekorači svoje ovlasti.

Zbog propusta iz stavka 1. ovog članka, Povjerenstvo za stručni nadzor može predložiti Izvršnom odboru Hrvatske komore medicinskih biokemičara da se provoditelj stručnog nadzora briše s liste provoditelja iz članka 5. ovoga Pravilnika.

VI. SREDSTVA ZA PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA

Članak 14.

Sredstva za obavljanje stručnog nadzora osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Naknada za obavljanje stručnog nadzora Povjerenstvu za provođenje stručnog nadzora i provoditelju stručnog nadzora bit će utvrđena troškovnikom koji donosi Izvršni odbor Komore.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 02-3-09-3/1

Zagreb, 18. kolovoza 2009.

Predsjednik Hrvatske komore
medicinskih biokemičara
Goran Bulatović, spec. med.biokemije, v. r.