Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

NN 119/2009 (1.10.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

HRVATSKI SABOR

2932

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. rujna 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/164

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 28. rujna 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 125/08. i 55/09.) u članku 2. točki 11. riječi: »dvorišta zdravstvenih ustanova« brišu se.

U točki 12. riječi: »i posebno uređen isključivo za pušenje« brišu se.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. dodaje se rečenica: »Pod neizravnom promidžbom smatra se i organiziranje događanja na kojima se ističu naziv, logotip ili druge vizualne karakteristike koje podsjećaju na pojedini duhanski proizvod.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Zabranjuje se svako isticanje naziva i logotipa duhanskog proizvoda kroz svjetleće reklame, plitice, stalke za prodaju, letke, kataloge i ostale promidžbene materijale na svim prodajnim mjestima gdje se prodaju duhanski proizvodi.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 3.

Članak 10. briše se.

Članak 4.

U članku 11. stavku 8. dodaje se rečenica: »Pod automatskim napravama ne podrazumijevaju se elektronički kiosci za prodaju duhanskih i drugih proizvoda uz elektroničku autorizaciju i identifikaciju kupca.«

U stavku 9. iza riječi: »cigareta« dodaju se riječi: »i cigareta u pakiranjima koja sadrže manje od 20 komada«.

Članak 5.

U članku 13. stavku 2. riječi: »te zdravstvena djelatnost« brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Zabranjuje se pušenje na prostoru koji je udaljen manje od 20 metara od ulaza u zgradu zdravstvene ustanove.«

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– u posebnim za pušače određenim prostorima u psihijatrijskim bolnicama i u posebnim za pušače određenim prostorima drugih pružatelja zdravstvene, odnosno socijalne skrbi duševno bolesnim osobama i u kaznionicama i zatvorima, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja i«.

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Prostor za pušenje mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor,

– površina prostora ne smije biti manja od 10 m²,

– prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnoga prostora, odnosno 20% površine prostora za usluživanje u ugostiteljskim objektima,

– prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore,

– u prostoru se ne smije usluživati hrana ni piće.«

Članak 7.

U članku 16. stavku 1. iza riječi: »ventilacijskim sustavom« dodaju se riječi: » i sustavom za filtriranje«.

Članak 8.

Članak 19. briše se.

Članak 9.

Iza članka 20. dodaju se članci 20.a i 20.b koji glase:

»Članak 20.a

U objektu u kojemu se isključivo uslužuje piće, a u kojem nije moguće ispuniti uvjete iz članka 14. podstavka 2. i 3. ovoga Zakona, vlasnik, odnosno korisnik objekta može prostor za usluživanje odrediti pušačkim prostorom, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.

Pušački prostor iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– prostor mora imati ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat,

– odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sustavom za filtriranje,

– prostor mora biti opremljen sredstvima promidžbe spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda (plakat, leci, naljepnice ili sl.).

Članak 20.b

Ispunjavanje uvjeta iz članka 14.–18., 20. i 20.a ovoga Zakona utvrđuje se rješenjem koje donosi ministar.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv toga rješenja može pokrenuti upravni spor.«

Članak 10.

U članku 27. stavku 1. točka 17. mijenja se i glasi:

»17. ističe naziv ili logotip duhanskog proizvoda kroz svjetleće reklame, plitice, stalke za prodaju, letke, kataloge i ostale promidžbene materijale na svim prodajnim mjestima gdje se prodaju duhanski proizvodi ili oglašava proizvode koji se ne smatraju duhanskim proizvodima, a koji svojim oblikom, nazivom ili namjenom neposredno potiču potrošnju duhanskih proizvoda ili obavlja oglašavanje koje oblikom, nazivom ili namjenom potiče potrošnju duhanskih proizvoda (članak 9. stavak 4. i 5.),«.

Točka 18. briše se.

Točka 25. mijenja se i glasi:

»25. prodaje pojedinačne cigarete ili cigarete u pakiranjima koja sadrže manje od 20 komada, odnosno druge duhanske proizvode izvan originalnog pakiranja proizvođača (članak 11. stavak 9.),«.

U točki 28. riječi: »članak 13. stavak 1. i 2. zamjenjuju se riječima: »članak 13. stavak 1., 2. i 4.«.

U točki 29. riječi: »članka 14. do 20. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 14. – 18. i 20. ovoga Zakona«.

Iza točke 29. dodaje se točka 30. koja glasi:

»30. odredi pušačkim prostorom prostor koji ne ispunjava propisane uvjete (članak 20.a).«

Članak 11.

U članku 28. riječi: »hranu i/ili piće« zamjenjuju se riječima: »hranu i/ili piće, osim u objektu iz članka 20.a ovoga Zakona«.

Članak 12.

U objektima u kojima se isključivo uslužuje piće dopušta se pušenje do usklađenja s uvjetima određenim u člancima 14.-18. i 20. odnosno s uvjetima iz članka 20.a ovoga Zakona, a najdulje šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 13.

Vlasnici, odnosno korisnici zatvorenoga javnog prostora obvezni su svoj rad i poslovanje uskladiti s odredbom članka 9. stavka 4. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda dodanog člankom 2. ovoga Zakona u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Vlasnici, odnosno korisnici zatvorenoga javnog prostora obvezni su svoj rad i poslovanje uskladiti s odredbom članka 11. stavka 9. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda dopunjenog člankom 4. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-29/09-01/02
Zagreb, 24. rujna 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.