Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici

NN 119/2009 (1.10.2009.), Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici

119 01.10.2009 Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici

MINISTARSTVO TURIZMA

2936

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA ZA PRIJAVU PODATAKA O OSNOVICI ZA OBRAČUN ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici.

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici, dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine na Obrascu TZ koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Zbirni obrazac na razini obveznika, u prilogu kojega je razrada po poslovnim jedinicama odnosno djelatnostima, dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe odnosno prebivalištu fizičke osobe.

Obveznici plaćanja članarine koji pružaju usluge smještaja određuju se prema člancima 3. i 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06. i 43/09.).

Članak 3.

U Obrazac TZ unose se svi podaci koji se obrascem traže, a to su:

1. Naziv područnog ureda i ispostave Porezne uprave nadležne prema sjedištu pravne odnosno prebivalištu fizičke osobe.

2. Opći podaci o obvezniku plaćanja članarine

– Naziv pravne osobe/ime i prezime fizičke osobe

– Porezni broj (do 31. 12. 2009. god. postojeće identifikacijske oznake MBG/MB/sistemski brojevi dodijeljeni od strane Porezne uprave, a od 1. siječnja 2010. god. OIB)

– Tvrtka pravne osobe/obrta prema mjestu obavljanja djelatnosti, odnosno adresa na kojoj se pružaju usluge

– Šifra općine/grada sjedišta/prebivališta

– Brojčana oznaka i naziv djelatnosti koju pravna ili fizička osoba obavlja u većem opsegu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u registar trgovačkog suda ili nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba

– Šifra djelatnosti prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (»Narodne novine, broj 58/07.)

3. Podaci za konačni obračun članarine i utvrđivanje predujma članarine za naredno razdoblje

Redni broj I.

– Osnovica za obračun i plaćanje članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit jest ukupni prihod koji čine svi prihodi koje su te osobe dužne iskazati u računu dobiti i gubitaka, sukladno propisima o računovodstvu.

– Osnovica za obračun članarine za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak su ukupni primici iz knjige primitaka i izdataka sukladno propisima o porezu na dohodak, umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost.

– Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe utvrđuje se posebna osnovica i ukupni prihod za obračun članarine.

– Pravnoj i fizičkoj osobi smanjuje se osnovica za obračun članarine za dio njezinog ukupnog prihoda ostvarenog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turističkog mjesta u kojem je sjedište pravne i fizičke osobe.

– Za obračun članarine pravne i fizičke osobe koja obavlja više djelatnosti za koje je dužna plaćati članarinu, osnovica je ukupni prihod u pretežitoj djelatnosti po kojoj je obveznik plaćanja članarine.

– Ukoliko pravne i fizičke osobe obavljaju više djelatnosti, koje prema odredbama Zakona podliježu obvezi plaćanja članarine, ne obračunava se osnovica za svaku od djelatnosti posebno, nego prema djelatnosti koja je pretežita (po poslovnoj aktivnosti) u odnosu na ostale.

Redni broj II.

– Stopa za obračun i plaćanje članarine ovisi o razredu turističkog naselja u kojem je sjedište ili poslovna jedinica, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi te o ukupnom prihodu utvrđenom Zakonom.

– Pravna ili fizička osoba može članarinu platiti na ukupno ostvareni prihod primjenom stope propisane:

– za svaku djelatnost ili

– za djelatnost koju obavlja u većem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti. U tom slučaju primjenjuje se stopa propisana za tu djelatnost.

Redni broj III.

– Obračunata svota dobije se primjenom stope iz rednog broja 2. na osnovicu iz rednog broja I.

Redni broj IV.

– Upisuje se iznos predujma članarine koji je uplaćen u razdoblju za koji se sastavlja obračun.

Redni broj V.

– Upisuje se ako je iznos obračunate članarine veći od iznosa uplaćenog predujma (redni broj III. – redni broj IV.). Razliku su obveznici dužni uplatiti na propisan račun najkasnije do dana podnošenja obračuna.

Redni broj VI.

– Upisuje se ako je iznos uplaćenog predujma veći od iznosa obračunate članarine (redni broj IV. – redni broj III.). Preplaćeni iznos turističke članarine vraća se obveznicima na njihov pisani zahtjev ili se koristi za izmirenje obveza predujma tekućeg razdoblja.

Redni broj VII.

– Mjesečni predujam članarine za naredno razdoblje utvrđuje se u visini jedne dvanaestine obračunatog iznosa iskazanog pod rednim brojem 3., ako se obračun sastavlja za cijelu godinu. Ako se, ovisno o osnivanju ili prestanku rada turističke zajednice odnosno početku ili prestanku obavljanja djelatnosti obvezatnog člana turističke zajednice tijekom godine, obračun sastavlja za kraće razdoblje, mjesečni predujam za naredno razdoblje utvrđuje se, tako da se obračunati iznos (redni broj 3.) dijeli s odgovarajućim brojem mjeseci iz razdoblja za koje se sastavlja obračun.

4. Dostavljanje Obrasca TZ

– Obveznici plaćanja članarine pravne osobe i podružnice pravnih osoba Obrazac TZ podnose ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema sjedištu te pravne osobe zajedno s Prijavom poreza na dobit i to najkasnije do 30. travnja iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

– Obveznici plaćanja članarine fizičke osobe Obrazac TZ podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu zajedno s Prijavom poreza na dohodak i to najkasnije do kraja veljače iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun. U slučaju da obveznik plaćanja članarine nije u obvezi podnošenja Prijave poreza na dohodak, Obrazac TZ podnosi najkasnije do kraja veljače iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

– Uz Obrazac TZ obveznici plaćanja članarine dužni su priložiti i dokaz o uplati razlike članarine po konačnim obračunu (red. br. 5. Obrasca TZ), ako je u vidu predujma uplaćeno manje članarine nego što je obračunato.

5. Način plaćanja članarine turističkim zajednicama

– Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području općine, grada ili Grada Zagreba, u kojem ima sjedište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice.

– Ako je sjedište pravne i fizičke osobe, odnosno sjedište poslovne jedinice različito od mjesta na kojem se obavlja djelatnost, članarina se plaća turističkoj zajednici općine, grada ili mjesta, odnosno turističkoj zajednici područja iz članka 41. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma na čijem području se obavlja djelatnost.

– Ako obveznici plaćanja članarine djelatnost obavljaju bez poslovne prostorije, članarinu plaćaju turističkoj zajednici općine, grada ili mjesta gdje obavljaju djelatnost.

– Fizičke osobe koje nisu obrtnici ili trgovci pojedinci (iznajmljivači), članarinu plaćaju turističkoj zajednici općine, grada ili mjesta gdje se pružaju usluge.

– Obveznici plaćanja članarine uplaćuju članarinu turističkoj zajednici na račun određen Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, koju Ministarstvo financija donosi za svaku kalendarsku godinu.

Članak 4.

Konačni obračun članarine za 2008. godinu dovršit će se prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 35/95. – pročišćeni tekst i 52/95. – isp.) i Uputi u svezi plaćanja članarine turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 69/96.).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/9-02/1
Urbroj: 529-05-09-01
Zagreb, 23. rujna 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.

MINISTARSTVO FINANCIJA Obrazac TZ

POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED

ISPOSTAVA

(nadležna prema sjedištu pravne osobe ili prebivalištu fizičke osobe)

Naziv pravne osobe/ime i prezime fizičke osobe, adresa sjedišta/prebivališta, porezni broj

Tvrtka pravne osobe/obrta prema mjestu obavljanja djelatnosti, odnosno adresa na kojoj se pružaju usluge

Šifra općine/grada sjedišta/prebivališta

Brojčana oznaka i naziv djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

OBRAČUN članarine turističkoj zajednici za razdoblje

od do godine

Redni broj

OPIS

Oznaka za AOP

Iznos

1

2

3

4

I.

OSNOVICA (članak 11. Zakona)

01

II.

STOPA (članak 9. i 10. Zakona)

02

III.

OBRAČUNATA SVOTA

(red. broj I. × red. broj II.)

03

IV.

UPLAĆENI PREDUJAM

04

V.

RAZLIKA ZA UPLATU

(red. broj III. – red. broj IV.)

05

VI.

RAZLIKA ZA POVRAT

(red. broj IV. – red. broj III.)

06

VII.

MJESEČNI PREDUJAM ZA NAREDNO RAZDOBLJE

(red. broj III./br.mjeseci)

07

U ............. godine

Osoba odgovorna za sastavljanje obrasca

Odgovorna osoba

M.P.

Za ispostavu

U ............. godine M.P.