Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova

NN 119/2009 (1.10.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova

MINISTARSTVO KULTURE

2937

Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05 i 139/08), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA STANIŠNIH TIPOVA, KARTI STANIŠTA, UGROŽENIM I RIJETKIM STANIŠNIM TIPOVIMA TE O MJERAMA ZA OČUVANJE STANIŠNIH TIPOVA

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (»Narodne novine«, broj 7/2006) članak 5. mijenja se i glasi:

»Kartografski prikaz stanišnih tipova (karta staništa) sastavni je dio planova gospodarenja prirodnim dobrima, sukladno članku 123. Zakona o zaštiti prirode.

Na pisani zahtjev zainteresirane stranke Zavod izdaje ovjereni kartografski prikaz stanišnih tipova za traženo područje s tumačenjem, sukladno katalogu informacija Zavoda.

Na pisani zahtjev nositelja izrade plana Zavod izdaje, u svrhu izrade prostorno-planske dokumentacije, kartu staništa u ESRI.shp formatu za traženo područje.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Ugroženi i rijetki stanišni tipovi od nacionalnog i europskog značenja zastupljeni na području Republike Hrvatske navedeni su u Prilogu II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Područja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova iz Priloga II.A su ekološki značajna područja u smislu članka 58. Zakona o zaštiti prirode, a područja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova iz Priloga II.B su ekološki značajna područja u smislu članka 60. Zakona o zaštiti prirode.

Zavod prati stanje i ugroženost stanišnih tipova te sukladno novim podacima i znanstvenim spoznajama predlaže izmjene i dopune popisa iz Priloga II.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 3. se briše.

Članak 4.

U članku 11. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Posebne mjere očuvanja stanišnih tipova koje se ugrađuju u pojedine dokumente prostornog uredenja, planove gospodarenja prirodnim dobrima te za zahvate za koje se provodi ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu, utvrđuju se u uvjetima i mjerama zaštite prirode koji se izdaju sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode.

Za područja stanišnih tipova koji su proglašeni zaštićenim područjima i/ili dijelovima ekološke mreže, odnosno dijelovima ekološke mreže NATURA 2000, provode se posebne mjere upravljanja i zaštite sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode.«

Članak 5.

Prilozi I., II. i III. zamjenjuju se novim Prilozima I., II.A i II.B te Prilogom III. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/09-49/796

Urbroj: 532-08-01/1-09-01

Zagreb, 22. rujna 2009.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.


PRILOG I.
STANIŠNI TIPOVI U REPUBLICI HRVATSKOJ (NACIONALNA KLASIFIKACIJA STANIŠTA – NKS)

PRILOG II.
UGROŽENI I RIJETKI STANIŠNI TIPOVI U REPPUBLICI HRVATSKOJ

PRILOG III.
OPĆE MJERE OČUVANJA UGROŽENIH I RIJETKIH STANIŠNIH TIPOVA