Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona

NN 119/2009 (1.10.2009.), Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2938

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

ZA SPREGNUTE KONSTRUKCIJE OD ČELIKA I BETONA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis), u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva za spregnute konstrukcije od čelika i betona u građevinama (u daljnjem tekstu: spregnuta konstrukcija), zahtjevi za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za spregnute konstrukcije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u spregnutu konstrukciju (u daljnjem tekstu: građevni proizvodi).

(2) Ovaj Propis odnosi se i na elemente u građevinama koji nisu sastavni dio spregnute konstrukcije (nekonstrukcijski elementi) odnosno na elemente spregnute konstrukcije koji ne utječu na mehaničku otpornost i stabilnost građevine u cjelini.

(3) Ovaj Propis ne odnosi se na spregnute konstrukcije koje nisu obuhvaćene normama na koje upućuje Prilog »E«.

Članak 2.

Projektiranje, izvođenje, održavanje i način uporabe građevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom.

Članak 3.

(1) Spregnuta konstrukcija je dio građevnog sklopa građevine.

(2) Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine i dijela bitnog zahtjeva zaštite od požara, koji se odnosi na očuvanje nosivosti spregnute konstrukcije u slučaju požara tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom (u daljnjem tekstu: otpornost na požar), postiže se spregnutom konstrukcijom koja ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom.

Članak 4.

(1) Građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis jesu:

– sredstva za sprezanje čelik-beton

– beton,

– cement,

– agregat,

– dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega,

– proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih dijelova,

– armatura,

– čelik za armiranje,

– čelik za prednapinjanje,

– proizvodi od čelika (toplo i hladno oblikovani čelični profili, limovi, trake, šipke, žice, čelični lijev),

– proizvodi za zaštitu čeličnih dijelova od korozije

– mehanički spojni elementi,

– dodatni materijali za zavarivanje,

– vlačni elementi visoke čvrstoće,

– konstrukcijski ležajevi,

– predgotovljeni elementi spregnute konstrukcije

– drugi građevni proizvodi za koje su propisani zahtjevi u prilozima ovoga Propisa radi ugradnje zajedno s proizvodima iz podstavaka 1. do 8. ovoga stavka.

Članak 5.

(1) Spregnuta konstrukcija i građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis moraju imati tehnička svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane ovim Propisom.

(2) Sastavni dijelovi spregnute konstrukcije (temelji i slično), i građevni proizvodi koji se u njih ugrađuju, a koji nisu obuhvaćeni ovim Propisom, moraju, osim odredbi ovoga Propisa, zadovoljiti i odredbe posebnog Propisa kojim se uređuju takve konstrukcije.

II. TEHNIČKA SVOJSTVA SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Članak 6.

(1) Tehnička svojstva spregnute konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje spregnute konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče:

– rušenje građevine ili njezinog dijela,

– deformacije nedopuštena stupnja,

– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije spregnute konstrukcije,

– nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

(2) Tehnička svojstva spregnute konstrukcije, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog vremena propisanog posebnim propisom.

(3) Tehnička svojstva spregnute konstrukcije iz stavka 1. i 2. ovoga članka postižu se projektiranjem i izvođenjem spregnute konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

(4) Očuvanje tehničkih svojstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka postiže se održavanjem spregnute konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

Članak 7.

(1) Ako spregnuta konstrukcija ima tehnička svojstva propisana člankom 6. stavkom 1. i 2. ovoga Propisa, podrazumijeva se da građevina ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te da ima propisanu otpornost na požar.

(2) Kada je, sukladno posebnim propisima, potrebna dodatna zaštita spregnute konstrukcije radi ispunjavanja zahtjeva otpornosti na požar (obloga, sprinkler instalacija i sl.), to zaštićivanje smatrat će se sastavnim dijelom tehničkog rješenja spregnute konstrukcije.

Članak 8.

Tehnička svojstva spregnute konstrukcije moraju biti takva da, osim ispunjavanja zahtjeva ovoga Propisa, budu ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se uređuje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za građevinu.

Članak 9.

(1) Spregnuta konstrukcija mora, nakon rekonstrukcije građevine čiji je sastavni dio, imati tehnička svojstva propisana člankom 6. stavkom 1. i 2. i člankom 8. ovoga Propisa.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, spregnuta konstrukcija mora nakon rekonstrukcije građevine, kojom se ne utječe bitno na tehnička svojstva spregnute konstrukcije imati najmanje tehnička svojstva koja je imala prije rekonstrukcije (u daljnjem tekstu: zatečena tehnička svojstva).

(3) Smatra se da rekonstrukcija građevine nema bitan utjecaj na tehnička svojstva spregnute konstrukcije ako su zatečena tehnička svojstva vezana za mehaničku otpornost i stabilnost zadovoljavajuća i ako se mijenjaju do uključivo 10% (npr. promjena mase građevine, promjena položaja središta masa ili središta krutosti, promjena naprezanja u proračunskim presjecima i sl.).

(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se:

– na nove dijelove spregnute konstrukcije koji nastaju rekonstrukcijom,

– na višestruke rekonstrukcije građevine kojima se mijenjaju zatečena tehnička svojstva spregnute konstrukcije u cjelini odnosno njezinih pojedinih dijelova, koja svojstva su vezana za mehaničku otpornost i stabilnost građevine,

– na rekonstrukciju građevine kojoj je spregnuta konstrukcija oštećena tako da postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu,

– na rekonstrukciju građevine kojoj je prema projektnom zadatku cilj produljenje projektiranog vijeka trajanja građevine,

– na rekonstrukcije građevina prometa i veza, energetskih građevina, građevina za skladištenje zapaljivih tekućina, plinova i toksičnih materijala, građevina radija i televizije, telekomunikacija, građevina namijenjenih okupljanju većeg broja ljudi (npr. kinodvorane, kazališta, sportske i izložbene građevine, fakultete, škole, zdravstvene objekti i sl.), građevina interventnih službi (vatrogasne, hitne pomoći, javne i nacionalne sigurnosti i sl.), građevina s više od deset etaža i sl.,

– na rekonstrukciju građevine javne namjene za koju je projekt izrađen prije 8. listopada 1964. godine, u kojem slučaju građevina nakon rekonstrukcije mora imati seizmičku otpornost prema ovom Propisu.

Članak 10.

(1) Tehnička svojstva zaštite spregnute konstrukcije od korozije moraju osigurati ispunjavanje zahtjeva iz članka 6. ovoga Propisa.

(2) Zaštita spregnute konstrukcije od korozije mora se provoditi na način da se osigura postizanje svojstava zaštite iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(3) Ako se zaštita provodi:

– odgovarajućom primjenom Priloga »J« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 101/05 i 85/06), smatra se da je osigurano postizanje svojstava zaštite iz stavka 1. ovoga članka u dijelu u kojem se zaštita odnosi na betonski dio spregnute konstrukcije,

– odgovarajućom primjenom Priloga »I« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije (»Narodne novine« br. 112/08), smatra se da je osigurano postizanje svojstava zaštite iz stavka 1. ovoga članka u dijelu u kojem se zaštita odnosi na čelični dio spregnute konstrukcije.

(4) Dopušteno je koristiti i druge norme osim onih na koje upućuju Prilozi tehničkih propisa navedenih u stavku 3. ovoga članka pod uvjetom da je postignuta ista razina zaštite.

(5) Zaštita spregnute konstrukcije od korozije smatra se sastavnim dijelom tehničkog rješenja spregnute konstrukcije.

III. GRAĐEVNI PROIZVODI ZA SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Članak 11.

(1) Građevni proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (tvornicama) izvan gradilišta, ako ovim Propisom za pojedine građevne proizvode nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka predgotovljeni elementi spregnute konstrukcije i sredstva za sprezanje spregnute konstrukcije (u daljnjem tekstu: predgotovljeni elementi) mogu biti izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta.

(3) Pod gradilištem se, osim prostora određenog Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, u smislu odredbe stavka 2. ovoga članka podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se predgotovljeni elementi, primjenom odgovarajuće tehnologije građenja, proizvode ili izrađuju za potrebe određenog gradilišta a u skladu s projektom spregnute konstrukcije.

Članak 12.

(1) Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se ugraditi u spregnutu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

(2) Predgotovljeni elementi izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta, smiju se ugraditi u spregnutu konstrukciju ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu s projektom spregnute konstrukcije i ovim Propisom.

(3) U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom spregnute konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač spregnute konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale.

(4) Ako dođe do isporuke nesukladnog građevnog proizvoda proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti, i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

(5) Proizvođač odnosno uvoznik i distributer građevnog proizvoda dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja i prijevoza, a izvođač spregnute konstrukcije tijekom prijevoza, rukovanja, skladištenja i ugradnje građevnog proizvoda.

Članak 13.

(1) Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti te označavanje građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i građenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati građevni proizvodi određeni su u prilozima ovoga Propisa i to za:

– sredstva za sprezanje čelik-beton – u Prilogu »A«

– beton, cement, agregat, voda, dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega, proizvode i sustave za zaštitu i popravak betonskih dijelova spregnute konstrukcije od čelika i betona, armaturu, čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, proizvode od čelika (toplo i hladno oblikovani čelični profili, limovi, trake, šipke, žice, čelični lijev), proizvode za zaštitu čeličnih dijelova od korozije spregnute konstrukcije od čelika i betona, mehaničke spojne elemente, dodatne materijale za zavarivanje, vlačne elemente visoke čvrstoće i konstrukcijske ležajeve – u Prilogu »B«

– predgotovljene elemente – u Prilogu »C«

(2) Potvrđivanje sukladnosti proizvoda koji nisu obuhvaćeni normama ili znatno odstupaju od hrvatskih norma na koje upućuju Prilozi »A« do »C« iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema tehničkim dopuštenjima za te proizvode.

(3) Potvrđivanje sukladnosti, u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda te, ovisno o propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti, izdavanje potvrde tvorničke kontrole proizvodnje odnosno izdavanje potvrde o sukladnosti građevnih proizvoda.

IV. PROJEKTIRANJE SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA

Članak 14.

(1) Projektiranjem spregnutih konstrukcija moraju se za građenje i projektirani uporabni vijek građevine predvidjeti svi utjecaji na spregnutu konstrukciju koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja, predvidivih uvjeta uobičajene uporabe građevine i predvidivih utjecaja okoliša na građevinu.

(2) Projektom spregnute konstrukcije mora se, u skladu s ovim Propisom, dokazati da će građevina tijekom građenja i projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, otpornost na požar, te druge bitne zahtjeve u skladu s posebnim propisima.

(3) Ako ovim ili posebnim propisom nije drukčije propisano, uporabni vijek građevine iz stavka 1. ovoga članka je najmanje 50 godina.

Članak 15.

(1) Mehanička otpornost i stabilnost, te otpornost građevine na požarna djelovanja dokazuju se proračunima nosivosti i uporabljivosti spregnute konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje na građevinu u glavnom projektu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, otpornost na požarna djelovanja se ne mora dokazivati ako posebnim propisom nije određeno vrijeme očuvanja graničnog stanja nosivosti spregnute konstrukcije u slučaju požara.

(3) Proračuni iz stavka 1. ovoga članka provode se primjenom prikladnih proračunskih postupaka koji se po potrebi mogu dopuniti ispitivanjima, pri čemu se u obzir uzimaju svi mjerodavni parametri.

(4) Proračunski i drugi modeli moraju biti takvi da, uzimajući u obzir pouzdanost ulaznih podataka i točnost izvedbe, odgovaraju ponašanju konstrukcije tijekom građenja i u uporabi.

Članak 16.

(1) Na projektiranje spregnutih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme iz Priloga »E« ovoga Propisa.

(2) Dopuštena je primjena i drugih pravila projektiranja spregnutih konstrukcija, koja se razlikuju od pravila danih hrvatskim normama iz Priloga »E« ovoga Propisa, ako se dokaže da se primjenom tih pravila ispunjavaju zahtjevi ovoga Propisa najmanje na razini određenoj hrvatskim normama iz Priloga »E«.

(3) Prilogom »E« iz stavka 1. ovoga članka pobliže se određuje projektiranje spregnutih konstrukcija.

Članak 17.

(1) Iznimno od odredbi članka 16. ovoga Propisa, u razdoblju do 31. prosinca 2010. godine na projektiranje spregnutih konstrukcija primjenjuju se priznata tehnička pravila i odredbe Priloga »D« ovoga Propisa.

(2) Prilogom »D« iz stavka 1. ovoga članka pobliže se određuje projektiranje spregnutih konstrukcija iz toga stavka ovoga članka.

(3) U razdoblju određenom stavkom 1. ovoga članka, pouzdanost spregnutih konstrukcija može se utvrditi i na temelju znanstveno potvrđenih teorija ili eksperimenata, ako se time dokazuje pouzdanost utvrđena priznatim tehničkim pravilima i odredbama priloga »D« ovoga Propisa.

Članak 18.

(1) Pri projektiranju spregnute konstrukcije nije dopuštena primjena priznatih tehničkih pravila i odredbi iz Priloga »D« ovoga Propisa i istodobna primjena normi iz Priloga »E« ovoga Propisa za istu spregnutu konstrukciju, osim u slučaju i na način dopušten ovim Propisom.

Članak 19.

Nije dopuštena izvedba zaštite od korozije čeličnih dijelova spregnute konstrukcije premazima na mjestima sprezanja betonskih i čeličnih dijelova konstrukcije.

Članak 20.

(1) Građevinski projekt – projekt spregnute konstrukcije koji je sastavni dio glavnog projekta građevine mora sadržavati osobito:

1. u tehničkom opisu

– opis utjecaja namjene i načina uporabe građevine te utjecaja okoliša na svojstva spregnute konstrukcije,

– podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i podatke iz drugih elaborata, studija i podloga koji mogu utjecati na svojstva spregnute konstrukcije

– opis spregnute konstrukcije, uključivo i temeljenje,

– opis načina izvođenja spregnute konstrukcije i ugradnje pojedinih građevnih proizvoda,

– opis sredstava za sprezanje i načina sprezanja

– razred izloženosti dijelova spregnute konstrukcije,

– opis mjera zaštite od korozije čeličnih dijelova spregnute konstrukcije,

– opis potrebnih mjera zaštite od požara, uključivo podatke o požarnom djelovanju i analizu mogućih izvorišta požara.

2. u proračunu mehaničke otpornosti i stabilnosti

– podatke o predvidivim djelovanjima i utjecajima na građevinu,

– podatke o temeljnom tlu i potresnom području,

– proračun nosivosti i uporabljivosti spregnute konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje, te proračune pojedinih dijelova spregnute konstrukcije, za sve faze prijevoza, prijenosa, izvođenja i uporabe građevine,

– proračun globalne stabilnosti konstrukcije,

– proračun otpornosti spregnute konstrukcije na požarna djelovanja, ako je to prema članku 15. stavku 2. ovoga Propisa potrebno.

3. u programu kontrole i osiguranja kvalitete spregnute konstrukcije:

– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u spregnutu konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,

– ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,

– kontrolu građevnih proizvoda, koji se ugrađuju u spregnutu konstrukciju, koju treba provesti prije ugradnje,

– način provjere ugrađenih sredstava za sprezanje

– ispitivanja i postupke dokazivanja nosivosti i uporabljivosti spregnute konstrukcije,

– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja spregnute konstrukcije, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava spregnute konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te

– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima.

(2) Zahtjevi iz točke 3. stavka 1. ovoga članka, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja mogu biti detaljnije razrađeni u izvedbenom projektu spregnute konstrukcije.

Članak 21.

Ako projekt spregnute konstrukcije radi ispunjavanja uvjeta iz članka 19. ovoga Propisa određuje primjenu norme iz Priloga ovoga Propisa na način određen tim Prilogom, smatra se da spregnuta konstrukcija koja ispunjava zahtjeve te norme ispunjava propisane zahtjeve u dijelu normom uređenog područja.

Članak 22.

Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 14. do 21., ovoga Propisa, projekt spregnute konstrukcije kojim se razrađuje izvođenje spregnute konstrukcije obvezno mora sadržavati tehničko rješenje:

– elemenata spregnute konstrukcije te način njihove proizvodnje odnosno izrade,

– ugradnje elemenata u spregnutu konstrukciju, uključivo proračun i zahtijevana svojstva spojeva elemenata s ostalim elementima spregnute konstrukcije,

– prijenosa i prijevoza elemenata spregnute konstrukcije (mjesta oslanjanja i vješanja i opis sustava podizanja, položaj elemenata prilikom prijenosa i prijevoza, put prijevoza, i drugo), te projektiranu težinu i dopuštena odstupanja težine elementa spregnute konstrukcije,

– rasporeda oslonaca, potrebnih potpora, sustava i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti i sprječavanja oštećivanja elemenata konstrukcije tijekom prijevoza, ugrađivanja i spajanja elemenata konstrukcije.

Članak 23.

(1) Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 14. do 21. ovoga Propisa, projekt rekonstrukcije građevine, kojom se mijenja spregnuta konstrukcija, obvezno mora sadržavati podatke o utvrđenim zatečenim tehničkim svojstvima spregnute konstrukcije.

(2) Zatečena tehnička svojstva spregnute konstrukcije za stvarno izvedeno stanje spregnute konstrukcije prije početka projektiranja rekonstrukcije, utvrđuju se očevidom na građevini, uvidom u dokumentaciju građevine, uzimanjem uzoraka, ispitivanjima uzoraka i dijelova spregnute konstrukcije, proračunima ili na drugi primjereni način.

V. IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA

Članak 24.

(1) Građenje građevina koje sadrže spregnutu konstrukciju mora biti takvo da spregnuta konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja.

(2) Pri izvođenju spregnute konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta spregnute konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba ovoga Propisa.

Članak 25.

(1) Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:

– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,

– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,

– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost spregnute konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom.

(2) Utvrđeno iz stavka 1. ovoga članka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.

Članak 26.

(1) Propisana svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i ovim Propisom.

(2) Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 27.

(1) Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji:

– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom,

– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu,

– nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost spregnute konstrukcije nisu sukladni podacima određenim glavnim projektom.

(2) Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 28.

(1) Izvođenje spregnute konstrukcije mora biti takvo da spregnuta konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene projektom i ovim Propisom.

(2) Uvjeti za izvođenje spregnute konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta spregnute konstrukcije u skladu sa odredbama Priloga »F« ovoga Propisa.

(3) Ako je tehničko rješenje spregnute konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva spregnute konstrukcije takvi, da nisu obuhvaćeni odredbama Priloga »F« ovoga Propisa, tada se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju odrediti posebni uvjeti građenja kojima se ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Prilogom »F« iz stavka 2. i 3. ovoga članka pobliže se određuje izvođenje i održavanje spregnute konstrukcije.

Članak 29.

(1) Smatra se da spregnuta konstrukcija ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako:

– su građevni proizvodi ugrađeni u spregnutu konstrukciju na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti prema članku 12. stavku 1. ovoga Propisa, odnosno dokaze uporabljivosti prema članku 12. stavku 2. ovoga Propisa,

– su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva spregnute konstrukcije, bile sukladne zahtjevima iz projekta,

– spregnuta konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrđene ispitivanjem pokusnim opterećenjem, kada je ono propisano kao obvezno, ili zahtijevano projektom,

te ako o provjerama tih činjenica postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

(2) Smatra se da je uporabljivost spregnute konstrukcije dokazana ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i članka 28. ovoga Propisa.

Članak 30.

(1) Ako se utvrdi da spregnuta konstrukcija nema projektom predviđena tehnička svojstva, mora se provesti naknadno dokazivanje da spregnuta konstrukcija ispunjava zahtjeve ovoga Propisa.

(2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka smatra se dijelom izvedbenog projekta.

(3) U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva spregnute konstrukcije ispunjavaju zahtjeve ovoga Propisa potrebno je izraditi projekt sanacije spregnute konstrukcije.

VI. ODRŽAVANJE SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA

Članak 31.

(1) Održavanje spregnute konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i ovim Propisom, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

(2) Održavanje spregnute konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije važećim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je spregnuta konstrukcija izvedena.

Članak 32.

(1) Održavanje spregnute konstrukcije podrazumijeva:

– redovite preglede spregnute konstrukcije, u razmacima i na način određen projektom građevine, ovim Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji,

– izvanredne preglede spregnute konstrukcije nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,

– izvođenja radova kojima se spregnuta konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je spregnuta konstrukcija izvedena.

(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja spregnute konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom građevine te:

– izvješćima o pregledima i ispitivanjima spregnute konstrukcije,

– zapisima o radovima održavanja,

– na drugi prikladan način, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji nije što drugo određeno.

Članak 33.

(1) Za održavanje spregnute konstrukcije dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine i ovim Propisom.

(2) Održavanjem građevine ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva za spregnute konstrukcije.

Članak 34.

Na izvođenje radova na održavanju spregnute konstrukcija odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Propisa koje se odnose na izvođenje spregnutih konstrukcija.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Prilozi »A«, »B«, »C«, »D«, »E« i »F«, s odgovarajućim sadržajem, tiskani su uz ovaj Propis i njegov su sastavni dio.

(2) Ministar ovlašten za donošenje ovoga Propisa posebnom odlukom će, osim normi određenih u prilozima iz stavka 1. ovoga članka, odrediti norme na koje upućuju norme iz tih priloga i druge specifikacije te priznata tehnička pravila bitna za primjenu ovoga Propisa. Ova odluka objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 36.

(1) Dana 31. prosinca 2010. prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije u dijelu u kojem se odnose na projektiranje, izvođenje i održavanje spregnutih konstrukcija obuhvaćenih ovim Propisom, sadržana u:

HRN U.Z1.010/1990 – Spregnute konstrukcije čelik-beton,

te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih priznata tehnička pravila iz podstavka 1. ovoga stavka upućuju.

(2) Glavni projekt u kojemu je tehničko rješenje spregnute konstrukcije dano prema priznatim tehničkim pravilima iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se pravovaljanim dokumentom za:

– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, ako prijavi početak građenja do 30. lipnja 2011. godine,

– izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te potvrde odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 30. lipnja 2011. godine.

Članak 37.

(1) U građevinu koja se izvodi prema potvrđenom glavnom projektu odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima iz članka 36. ovoga Propisa smije se ugraditi građevni proizvod specificiran prema ovom Propisu ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu građevinu uključujući uvjete njegove ugrade i utjecaje okoline.

(2) Radi provedbe odredbi iz stavka 1. ovoga članka za dio spregnute konstrukcije koji je izveden do početka ugradnje građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu, mora se popisati stanje izvedenih radova u skladu sa posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

(3) Izvedbeni projekt spregnute konstrukcije iz stavka 1. ovoga članka mora za ugradnju građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu sadržavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete iz glavnog projekta kojom će se, u skladu s ovim Propisom, odrediti osobito:

– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u spregnutu konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,

– ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,

– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti spregnute konstrukcije,

– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja spregnute konstrukcije, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava spregnute konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te

– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima,

te u odnosu na podstavke 1. do 5. ovoga stavka i ocjenu međusobne usklađenosti načina dokazivanja uporabljivosti dijela spregnute konstrukcije izgrađenog do početka ugradnje građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu i kasnije izgrađenog dijela spregnute konstrukcije.

(4) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na glavni projekt i drugu dokumentaciju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, a koji glavni projekt je izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima iz članka 36. stavak 1. ovoga Propisa.

Članak 38.

Ako za projektiranje spregnute konstrukcije sukladno članku 16. stavku 1. ovoga Propisa nema tehničkih specifikacija – hrvatskih norma odnosno norma na koje upućuju nizovi norma HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1993, HRN EN 1994, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, primjenjuju se odredbe odgovarajućih priznatih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07 i 38/09), ovim Propisom i normama na koje ovaj Propis upućuje, a za određivanje kojih je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji odgovoran projektant.

Članak 39.

(1) Nakon 30. lipnja 2010. godine prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila za dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda za koje je potvrđivanje sukladnosti uređeno prilozima ovoga Propisa, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

(2) Postupci izdavanja svjedodžbi o ispitivanju građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka započeti do 30. lipnja 2010. godine prema priznatim tehničkim pravilima, dovršit će se prema tim tehničkim pravilima.

(3) Svjedodžbe o ispitivanju građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izdane prema priznatim tehničkim pravilima, priznaju se kao dokaz uporabljivosti građevnih proizvoda do datuma važenja koji je u njima određen ali ne duže od 31. prosinca 2010. godine.

Članak 40.

Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, označavanje građevnih proizvoda koji odgovaraju hrvatskim normama donesenim u skladu s načelima usklađivanja europskog zakonodavstva provodi se u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje to pitanje.

Članak 41.

(1) Nakon prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, za projektiranje, izvođenje i održavanje spregnutih konstrukcija mogu se rabiti i građevni proizvodi sukladni harmoniziranim tehničkim specifikacijama na koje ovaj Propis ne upućuje ako:

– su referencijske oznake, naslovi i datum početka primjene tih tehničkih specifikacija, te datum završetka istovremene primjene oprečnih nacionalnih tehničkih specifikacija objavljeni u službenom glasilu Europske unije,

– je za te građevne proizvode potvrđena sukladnost s tim tehničkim specifikacijama,

– su ti proizvodi uporabljivi u Republici Hrvatskoj obzirom na zemljopisne, klimatske i druge osobitosti Republike Hrvatske.

(2) U spregnutu konstrukciju koja se izvodi prema potvrđenom glavnom projektu odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis, građevni proizvod iz stavka 1. ovoga članka smije se ugraditi ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu spregnutu konstrukciju uključujući uvjete njegove ugradbe i utjecaje okoline.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na glavni projekt zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, a koji glavni projekt je izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis.

(4) U slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavaka 2., 3. i 4. članka 36. ovoga Propisa.

Članak 42.

(1) Ovaj Propis stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine osim odredbe Priloga »E«, koje stupaju na snagu od dana stupanja na snagu svih hrvatskih norma s nacionalnim specifičnostima danim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedine norme, na koje upućuje taj Prilog.

Klasa: 360-01/09-04/2

Urbroj: 531-10/2-2-2-613-09-27

Zagreb, 21. rujna 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG A

SREDSTVA ZA SPREZANJE ČELIK-BETON

A.1 PODRUČJE PRIMJENE

A.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 13. ovog Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za sredstva za sprezanje čelik-beton u spregnutim konstrukcijama, te način potvrđivanja njihove sukladnosti, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

A.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti sredstava za sprezanje određuju se odnosno provode prema normi navedenoj u točki A.6, normama na koje ta norma upućuje, kao i odredbama ovog Priloga, te u skladu s odredbama posebnog Propisa.

A.1.3 Sredstva za sprezanje u smislu točke A.1.1 ovo Priloga su sredstva navedena u točki A.2.1.4 ovog priloga, proizvedeni u proizvodnom pogonu (tvornici) za tu vrstu proizvoda.

A.2 SPECIFICIRANA SVOJSTVA, POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI I OZNAČAVANJE

A.2.1 Specificirana svojstva

A.2.1.1 Tehnička svojstva sredstava za sprezanje moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu, moraju biti specificirana prema normi navedenoj u točki A.6 ovog Priloga i normama na koje ta norma upućuje, kao i odredbama ovoga Priloga.

A.2.1.2 Tehnička svojstva sredstava za sprezanje moraju biti specificirana u projektu spregnute konstrukcije.

A.2.1.3 Sredstva za sprezanje su valjkasti moždanici s glavom.

A.2.2 Potvrđivanje sukladnosti

A.2.2.1 Potvrđivanje sukladnosti sredstava za sprezanje iz točke A.2.1.3 ovog Priloga provodi se prema sustavu za ocjenjivanje sukladnosti 2+ te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja sukladnosti, za sva svojstva sredstava za sprezanje čelik-beton određena normom HRN EN ISO 13918:2008, Zavarivanje – Svornjaci i keramički prstenovi za elektrolučno zavarivanje svornjaka (ISO 13918:2008; EN ISO 13918:2008), koja svojstva se odnose na ispunjavanje bitnog zahtjrva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine te otpornosti na požar, te odredbama ovog Priloga i posebnog propisa.

A.2.3 Označavanje

A.2.3.1 Sredstva za sprezanje proizvedene prema specifikaciji označavaju se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obavezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

A.3 ISPITIVANJE

A.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje sredstava za sprezanje, ovisno o vrsti sredstava za sprezanje, provodi se prema normama na koje upućuje norma iz točke A.6 ovog Priloga.

A.4 KONTROLA PRIJE UGRADNJE

A.4.1 Sredstvo za sprezanje proizvedeno prema normama iz točke A.6 ovog Priloga, za koje je sukladnost potvrđena na način određen ovim prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smiju se ugraditi u spregnutu konstrukciju ili elemente spregnute konstrukcije ako su sukladni zahtjevima projekta te čelične konstrukcije.

A.4.2 Neposredno prije ugradnje sredstava za sprezanje provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene prilogom »F« ovog Propisa.

A.5 ODRŽAVANJE SVOJSTAVA

A.5.1 Proizvođač i distributer sredstava za sprezanje te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava mehaničkih spojnih elemenata a tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputama proizvođača.

A.6 POPIS NORMA

HRN EN ISO 13918:2008

Zavarivanje – Svornjaci i keramički prstenovi za elektrolučno zavarivanje svornjaka (ISO 13918:2008; EN ISO 13918:2008)

PRILOG B

DRUGI PROIZVODI NAMIJENJENI UGRADNJI U SPREGNUTE KONSTRUKCIJE OD ČELIKA I BETONA

B.1 BETON

B.1.1 Područje primjene i drugi zahtjevi

B.1.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za beton koji je sastavni dio spregnute konstrukcije ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

B.1.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti betona koji je sastavni dio spregnute konstrukcije, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »A« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.1.1.3 Svojstva očvrsnulog betona moraju biti specificirana u projektu spregnute konstrukcije ovisno o uvjetima njezine uporabe.

B.1.1.4 Određena svojstva svježeg betona, kada je to potrebno ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe betonskih dijelova spregnute konstrukcije, moraju se specificirati u projektu spregnute konstrukcije.

B.2 CEMENT

B.2.1 Područje primjene i drugi zahtjevi

B.2.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za cement za primjenu u betonu iz točke »B.1.« ovoga Priloga koji je sastavni dio spregnute konstrukcije ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

B.2.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, potvrđivanje sukladnosti cementa za primjenu u betonu, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »C« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.2.1.3 Tehnička svojstva cementa moraju se specificirati u projektu spregnute konstrukcije.

B.3 AGREGAT

B.3.1 Područje primjene i drugi zahtjevi

B.3.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za agregat za primjenu u betonu iz Priloga »B.1.« koji je sastavni dio spregnute konstrukcije ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

B.3.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, potvrđivanje sukladnosti agregata za primjenu u betonu, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »D« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.3.1.3 Tehnička svojstva agregata moraju se specificirati u projektu spregnute konstrukcije.

B.4 VODA

B.4.1 Područje primjene i drugi zahtjevi

B.4.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu betona iz Priloga »B.1.« koji je sastavni dio spregnute konstrukcije ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

B.4.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, potvrđivanje prikladnosti vode za pripremu betona, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »F« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.4.1.3 Tehnička svojstva vode moraju se specificirati u projektu spregnute konstrukcije.

B.5 DODATAK BETONU I DODATAK MORTU ZA INJEKTIRANJE NATEGA

B.5.1 Područje primjene i drugi zahtjevi

B.5.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za kemijski i mineralni dodatak betonu, kemijski dodatak mlaznom betonu i za dodatak mortu za injektiranje natega za primjenu u betonu Priloga »B.1.« koji je sastavni dio spregnute konstrukcije ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

B.5.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, potvrđivanje sukladnosti, označavanje, ispitivanje, projektiranje, kontrola prije ugradnje te održavanje svojstava za kemijski i mineralni dodatak betonu, kemijski dodatak mlaznom betonu i za dodatak mortu za injektiranje natega koji su sastavni dio spregnute konstrukcije, ovisno o vrsti, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »E« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.5.1.3 Tehnička svojstva za kemijski i mineralni dodatak betonu, kemijski dodatak mlaznom betonu i za dodatak mortu za injektiranje natega moraju se specificirati u projektu spregnute konstrukcije.

B.6 PROIZVODI I SUSTAVI ZA ZAŠTITU I POPRAVAK BETONSKIH DIJELOVA SPREGNUTE KONSTRUKCIJE OD ČELIKA I BETONA

B.6.1 Područje primjene i drugi zahtjevi

B.6.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode i sustave za zaštitu i popravak betonskih dijelova spregnutih konstrukcija (u daljnjem tekstu: proizvodi i sustavi), ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

B.6.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, potvrđivanje sukladnosti, svojstva proizvoda i sustava, ovisno o vrsti, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »K« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.6.1.3 Tehnička svojstva proizvoda i sustava moraju se specificirati u projektu spregnute konstrukcije.

B.7 ARMATURA, ČELIK ZA ARMIRANJE I ČELIK ZA PREDNAPINJANJE

B.7.1 Područje primjene i drugi zahtjevi

B.7.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za armaturu, čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje koji se ugrađuju u spregnutu konstrukciju i beton koji je sastavni dio spregnute konstrukcije, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

B.7.1.2 Armatura u smislu točke B.7.1.1. je armatura izrađena od čelika za armiranje ili čelika za prednapinajnaje i čelika za armiranje (dalje: čelici) proizvedena u centralnoj armiračnici (tvornici armature), u armiračnici pogona za predgotovljene elemente ili u armiračnici na gradilištu.

B.7.1.3 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti armature, čelika za armiranje i čelika za prednapinjanje koji su sastavni dio spregnute konstrukcije, određuju se odnosno provode, ovisno o vrsti čelika, odgovarajućom primjenom Priloga »B« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.7.1.4 Tehnička svojstva armature, čelika za armiranje i čelika za prednapinjanje moraju se specificirati se u projektu spregnute konstrukcije odnosno u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod.

B.8 PROIZVODI OD ČELIKA (TOPLO I HLADNO OBLIKOVANI ČELIČNI PROFILI, LIMOVI, TRAKE, ŠIPKE, ŽICE, ČELIČNI LIJEV)

B.8.1 Područje primjene i drugi zahtjevi

B.8.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode od čelika koji su sastavni dio spregnute konstrukcije ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

B.8.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti čeličnih proizvoda koji su sastavni dio spregnute konstrukcije, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »A« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.8.1.3 Tehnička svojstva proizvoda od čelika moraju se specificirati se u projektu spregnute konstrukcije odnosno u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod.

B.9 PROIZVODI ZA ZAŠTITU ČELIČNIH DIJELOVA OD KOROZIJE SPREGNUTE KONSTRUKCIJE OD ČELIKA I BETONA

B.9.1 Područje primjene i drugi zahtjevi

B.9.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode od čelika koji su sastavni dio spregnute konstrukcije ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

B.9.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti proizvoda za zaštitu od korozije čeličnih dijelova koji su sastavni dio spregnute konstrukcije, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »I« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.9.1.3 Tehnička svojstva proizvoda za zaštitu od korozije čeličnih dijelova spregnute konstrukcije moraju se specificirati se u projektu spregnute konstrukcije odnosno u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod.

B.10 MEHANIČKI SPOJNI ELEMENTI

B.10.1 Područje primjene i drugi zahtjevi

B.10.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za mehaničke spojne elemente spregnutih konstrukcija, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

B.10.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti mehaničkih spojnih elemenata koji su sastavni dio spregnute konstrukcije, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »B« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.10.1.3 Tehnička svojstva mehaničkih spojnih elemenata sastavni dio spregnute konstrukcije moraju se specificirati u projektu spregnute konstrukcije.

B.11. DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE

B.11.1 Područje primjene i drugi zahtjevi

B.11.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za dodatne materijale za zavarivanje koji su sastavni dio spregnute konstrukcije, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

B.11.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti dodatnih materijala za zavarivanje koji su sastavni dio spregnute konstrukcije, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »C« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.11.1.3 Tehnička svojstva dodatnih materijala za zavarivanje koji su sastavni dio spregnute konstrukcije moraju se specificirati u projektu spregnute konstrukcije.

B.12 VLAČNI ELEMENTI VISOKE ČVRSTOĆE

B.12.1 Područje primjene i drugi zahtjevi

B.12.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za vlačne elemente visoke čvrstoće koji su sastavni dio spregnute konstrukcije, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

B.12.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti vlačnih elemenata visoke čvrstoće koji su sastavni dio spregnute konstrukcije, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »D« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.12.1.3 Tehnička svojstva vlačnih elemenata visoke čvrstoće koji su sastavni dio spregnute konstrukcije moraju se specificirati u projektu spregnute konstrukcije.

B.13 KONSTRUKCIJSKI LEŽAJEVI

B.13.1 Područje primjene i drugi zahtjevi

B.13.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za konstrukcijske ležajeve koji su sastavni dio spregnute konstrukcije, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

B.13.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti konstrukcijskih ležajeva koji su sastavni dio spregnute konstrukcije, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »E« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije, odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.13.1.3 Tehnička svojstva konstrukcijskih ležajeva koji su sastavni dio spregnute konstrukcije moraju se specificirati u projektu spregnute konstrukcije.

PRILOG C

PREDGOTOVLJENI ELEMENTI SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA OD ČELIKA I BETONA

C.1 PODRUČJE PRIMJENE

C.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za predgotovljene elemente spregnutih konstrukcija od čelika i betona, ako ovim Propisom nije drukčije propisano. (u daljnjem tekstu: predgotovljeni elementi)

C.1.2 Predgotovljeni element u smislu točke C.1.1. je element izrađen ili proizveden na mjestu različitom od konačnog mjesta u građevini, na gradilištu za potrebe toga gradilišta ili proizveden u pogonu za proizvodnju predgotovljenih elemenata, od proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve iz Priloga »B« ovoga Propisa.

C.1.3 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti odnosno potvrđivanje sukladnosti određuje se odnosno provodi prema točki C.1.3.1. odnosno točki C.1.3.2. ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

C.1.3.1 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izrađenog prema projektu spregnute konstrukcije od čelika i betona određuje se odnosno provodi u skladu s tim projektom.

C.1.3.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog betonskog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji (normi ili tehničkom dopuštenju) (u daljnjem tekstu: predgotovljeni proizvod) određuje se odnosno provodi prema toj specifikaciji.

C.2 SPECIFICIRANA SVOJSTVA, DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI, POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI I OZNAČAVANJE

C.2.1 Specificirana svojstva

C.2.1.1 Tehnička svojstva predgotovljenih elemenata spregnute konstrukcije moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u građevini, i moraju biti specificirana prema odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji odnosno prema odgovarajućoj normi iz točke C.7 ovoga Priloga, te normama na koje te norme upućuju i drugim odredbama ovoga Priloga.

C.2.1.2 Tehnička svojstva betona i armature, te tehnička svojstva čeličnih proizvoda iz točke C.1.2 ovoga Priloga od kojih se izrađuje odnosno proizvodi predgotovljeni element moraju biti specificirana prema Prilogu »B« ovoga Propisa.

C.2.1.3 Predgotovljeni elementi izrađuju se odnosno proizvode za:

a) konstrukcijsku uporabu (element djelomično predgotovljene konstrukcije, element predgotovljene spregnute konstrukcije ili zasebna građevina),

C.2.1.4 Tehnička svojstva predgotovljenog elementa, specificiraju se u projektu spregnute konstrukcije od čelika i betona, a u slučaju predgotovljenog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji, specificiraju se u tehničkoj specifikaciji za taj element.

C.2.2 Dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti

C.2.2.1 Dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izrađenog prema projektu spregnute konstrukcije od čelika i betona provodi se prema tom projektu te odredbama ovoga Priloga, i uključuje zahtjeve za:

a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja tipa predgotovljenog elementa, te

b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade predgotovljenog elementa,

na način primjeren postizanju tehničkih svojstava spregnute konstrukcije od čelika i betona u skladu s ovim Propisom.

C.2.2.2 Potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog proizvoda proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema odredbama te specifikacije, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

C.2.2.3 Na dokazivanje uporabljivosti odnosno potvrđivanje sukladnosti predgotovljenih elemenata koji je izrađen od betona različitih svojstava ili od betona i drugih materijala odgovarajuće se primjenjuju odredbe točke C.2.2.1. odnosno točke C.2.2.2. ovoga Priloga.

C.2.2.4 Odredba točke C.2.2.3. primjenjuje se i na predgotovljene elemente od betona i armature odnosno od betona, armature i drugih materijala.

C.2.3 Označavanje

C.2.3.1 Predgotovljeni element izrađen prema projektu spregnute konstrukcije od čelika i betona označava se, na otpremnici i na oznaci prema tom projektu.

C.2.3.2 Predgotovljeni proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se, na otpremnici i na oznaci prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

C.3 ISPITIVANJE

C.3.1 Predgotovljeni elementi izrađeni prema projektu spregnute konstrukcije od čelika i betona ispituju se prema tom projektu.

C.3.2 Predgotovljeni proizvodi proizvedeni prema tehničkoj specifikaciji, ispituju se prema toj specifikaciji.

C.4 PROJEKTIRANJE

C.4.1 Predgotovljeni elementi projektiraju se u skladu s odredbama Priloga »I« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, te u skladu s odredbama Priloga »G« odnosno Priloga »H« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije i drugim odredbama tih Propisa.

C.4.2 Projektom predgotovljenih elemenata uključivo predgotovljenih proizvoda mora se dokazati tehnička svojstva i ponašanje za sve faze predviđenog vijeka uporabe elementa, tj. za fazu izrade, dizanja iz kalupa, prijenosa, odlaganja na odlagalištu, prijevoza do gradilišta, ugradnju, uporabu, održavanje i razgradnju.

C.5 GRAĐENJE, IZRADA PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA, PROIZVODNJA PREDGOTOVLJENIH PROIZVODA

C.5.1 Pri građenju spregnute konstrukcije od čelika i betona s predgotovljenim elementima treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »J« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije i Prilogom »I« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije te:

– pojedinosti koje se odnose na sve faze predviđenog vijeka uporabe elementa,

– pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale spojeva te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda,

– pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje,

dane projektom spregnute konstrukcije od čelika i betona i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.

C.5.2 Pri izradi predgotovljenog elementa spregnute konstrukcije odgovarajuće se primjenjuju odredbe Priloga »J« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije i odredbe Priloga »I« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije.

C.5.3 Pri proizvodnji predgotovljenih proizvoda treba poštivati pravila određena odgovarajućom tehničkom specifikacijom za taj proizvod.

C.6 KONTROLA PREDGOTOVLJENOG ELEMENTA PRIJE UGRADNJE

C.6.1 Predgotovljeni element izrađen u skladu s projektom spregnute konstrukcije od čelika i betona smije se ugraditi u spregnutu konstrukciju od čelika i betona ako je sukladnost betona odnosno betona i armature kao i sukladnost čeličnih proizvoda i zaštitnih sredstava potvrđena i ako je uporabljivost predgotovljenog elementa dokazana na način određen projektom spregnute konstrukcije od čelika i betona i ovim Prilogom.

C.6.2 Predgotovljeni proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji za kojeg je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u spregnutu konstrukciju od čelika i betona ako je sukladan zahtjevima projekta te spregnute konstrukcije od čelika i betona.

C.6.3 Prije ugradnje predgotovljenog elementa provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene normom HRN ENV 13670-1, te druge kontrolne radnje određene Prilogom »J« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije i Prilogom »I« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije.

C.7 POPIS NORMA

HRN EN 1090-1:20XX

Komponente čeličnih i aluminijskih konstrukcija – Dio 1: Opći uvjeti isporuke

HRN EN 13369:2004

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004)

HRN EN 13369:2004/Ispr.1:2008

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004/AC:2007)

HRN DIN 4102-1:2000

Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru – 1. dio: Građevni materijali – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak 1:1998)

PRILOG D

PROJEKTIRANJE SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA U SKLADU S PRIZNATIM TEHNIČKIM PRAVILIMA

D.1 PODRUČJE PRIMJENE

D.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 17. ovoga Propisa propisuju pravila za projektiranje spregnutih konstrukcija građevina u skladu s priznatim tehničkim pravilima, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

D.1.2 Ovaj Prilog odnosi se na projektiranje spregnutih konstrukcija građevina uzimajući u obzir i odgovarajuća pravila za djelovanja na nosive spregnute konstrukcije, pravila za gradnju u seizmičkim područjima i pravila za temeljenje.

D.2 PROJEKTIRANJE, PRORAČUN I GRAĐENJE

D.2.1 Za projektiranje i proračune spregnutih konstrukcija građevina primjenjuju se odredbe ovoga Priloga i priznata tehnička pravila određena ovim Prilogom. Pojam »objekt« i »građevinski objekt« koji se koristi u priznatim tehničkim pravilima odgovara pojmu »građevina« prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.

D.2.2 Za djelovanja na nosive spregnute konstrukcije građevina primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija i odredbe ovoga Priloga, te priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

D.2.3 Za gradnju građevina u seizmičkim područjima primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu tih propisa odnosno pravilnika.

D.2.4 Za proračun i konstruiranje spregnutih konstrukcija građevina primjenjuje se priznato tehničko pravilo sadržano u HRN U.Z1.010/1990, te norme i priznata tehnička pravila za projektiranje betonskih konstrukcija i projektiranje čeličnih konstrukcija, uz prilagođenu primjenu tih norma i priznatih tehničkih pravila zahtjevima koji su propisani za spregnute konstrukcije.

D.2.5 Za temeljenje građevina primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

D.2.6 Za otpornost na požar primjenjuju se djelovanja određena HRN ENV 1991-2-2.

D.2.7 Ako se u skladu sa člankom 15. stavkom 2. ovoga Propisa ne provodi proračun otpornosti na požar, spregnuta konstrukcija građevine projektirane prema odredbama ovoga Priloga mora zadovoljavati opća načela zaštite od požarnog djelovanja.

D.3 PRIMJENA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA DJELOVANJA NOSIVIH GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA

D.3.1 U Privremenim tehničkim propisima za opterećenje zgrada koji su vezani uz primjenu Pravilnika o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija, umjesto točke 213 primjenjuju se točke D.3.1.1 do D.3.1.5 ovoga Priloga.

D.3.1.1 Za ravne ili do 20° prema horizontali nagnute krovove mora se u proračunu čelične konstrukcije uzeti osnovno opterećenje snijegom po m² tlocrtne projekcije krova, ovisno o lokaciji građevine koji nije manje od:

Lika i Gorski kotar s0 = 2.00 kN/m2

Ostala kontinentalna područja s0 = 1.25 kN/m2

U planinskim predjelima višim od 300 m.n.v. koji obiluju snijegom uzima se u obzir uvećano opterećenje snijegom, ovisno o lokalnim uvjetima, tako da opterećenje, kod krovova nagnutih do 20° prema horizontali iznosi:

s = s0 + (h – 300)/400

s – opterećenje snijegom (kN/m2)

s0 – osnovno opterećenje snijegom (kN/m2)

h – nadmorska visina (m)

Na lokacijama u Gorskom Kotaru i Lici, s iznimno velikim snježnim padalinama te na nadmorskim visinama višim od 700 m, uzeti stvarno obrađene podatke Državnog hidrometeorološkog zavoda.

D.3.1.2 U krajevima bez snijega (priobalje i otoci) mora se uzeti u proračun spregnute konstrukcije zamjensko opterećenje koje nije manje od s = 0,35 kN/m2.

D.3.1.3 Za krovove s nagibom α > 20°, može se u proračunu spregnute konstrukcije uzeti umanjeno opterećenje snijegom po m2 tlocrtne projekcije krova, ovisno o lokaciji građevine koje nije manje od:

sα = s [1 – 14(α -20°)/1000], gdje je:

s – iznos opterećenja snijegom iz točke D.3.1.1.

α – nagib krovne plohe prema horizontali izražen u °

D.3.1.4 Mjestimično nagomilavanje snijega na krovovima s uvalama ili u zaklonima te kod drugih nepovoljnih konfiguracija krova kod kojih postoji mogućnost nagomilavanja snijega, potrebno je odgovarajuće uzeti u obzir. U formiranim bazenima uzeti minimalnu zapreminsku težinu snijega od 5,0 kN/m3.

D.3.1.5 Kod dvostrešnih krovova, osim proračuna s punim opterećenjem snijegom, potrebno je proračun provesti i za slučaj punog opterećenja snijegom s jedne strane krova i polovine punog opterećenja s druge strane krova.

D.4 TEHNIČKA SVOJSTVA PROIZVODA OD ČELIKA

D.4.1 Tehnička svojstva nelegiranih konstrukcijskih čelika specificiraju se u projektu u skladu s točkom A.6.1 Priloga »A« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije ako ovim Prilogom nije drugačije određeno.

D.4.1.1 U proračunima nosivosti i deformacija prema priznatim tehničkim pravilima potrebno je na odgovarajući način koristiti vrijednosti svojstava čelika, kako su ona određena u normama navedenim u točki A.6.1 Priloga »A« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije.

D.4.1.2 Oznake proizvoda od čelika prema normi HRN EN 10025-2 orijentacijski odgovaraju oznakama proizvoda od čelika prema normi HRN C.B0.500 na način kako je to prikazano u tablici D.1 ovoga priloga (odgovara tablici G.1. Tehničkog propisa za čelične konstrukcije).

Tablica D.1 Oznake proizvoda od čelika HRN C.B0.500 i orijentacijski odgovarajuće oznake proizvoda od čelika prema normi HRN EN 10025-2

Oznaka prema HRN C.B0.500:1988

Oznaka prema HRN EN 10025-2:2007

Toplovaljani proizvodi

Nelegirani konstrukcijski čelici

Č.0361

S 235 JR

Č.0362

S 235 J0

Č.0363

S 235 J2+N

Č.0363

S 235 J2

Č.0451

S 275 JR

Č.0452

S 275 J0

Č.0453

S 275 J2+N

Č.0453 

S 275 J2

Č.0561

S 355 JR

Č.0562

S 355 J0

Č.0563

S 355 J2+N

Č.0563

S 355 J2

Č.0545

E 295

Č.0645

E 335

Č.0745

E 360

D.5 TEHNIČKA SVOJSTVA OSTALIH PROIZVODA

D.5.1 Tehnička svojstva mehaničkih spojnih elemenata specificiraju se u projektu spregnute konstrukcije prema odredbama Priloga »B« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije.

D.5.2 Tehnička svojstva dodatnog materijala za zavarivanje specificiraju se u projektu spregnute konstrukcije prema odredbama Priloga »C« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije.

D.5.3 Tehnička svojstva vlačnih elemenata visoke čvrstoća specificiraju se u projektu spregnute konstrukcije prema odredbama Priloga »D« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije.

D.5.4 Tehnička svojstva konstrukcijskih ležajeva specificiraju se u projektu spregnute konstrukcije prema odredbama Priloga »E« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije.

D.5.5 Tehnička svojstva zaštitnih sredstava specificiraju se u projektu spregnute konstrukcije prema odredbama Priloga »I« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije.

D.5.6 Tehnička svojstva profiliranih čeličnih limova specificiraju se u projektu spregnute konstrukcije prema odredbama iz Priloga »A«, »B« i »C« ovoga Propisa.

D.5.7 Tehnička svojstva betona specificiraju se u projektu spregnute konstrukcije prema odredbama Priloga »A« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije.

D.5.8 Tehnička svojstva armature specificiraju se u projektu spregnute konstrukcije prema odredbama Priloga »B« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije.

D.5.9 Tehnička svojstva predgotovljenih betonskih elemenata specificiraju se u projektu spregnute konstrukcije prema odredbama Priloga »A« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije.

D.6 POPIS PRIZNATIH TEHNIČKIH PRAVILA I NORMI ZA PROJEKTIRANJE

HRN U.Z1.010/1990 – Spregnute konstrukcije čelik-beton

Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija (Službeni list, br. 26/88) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

HRN U.C7.121/88: Osnove projektiranja građevinskih konstrukcija. Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada

HRN U.C7.122/88: Osnove projektiranja građevinskih konstrukcija. Određivanje korisnog opterećenja stropova u proizvodnim pogonima i skladištima

HRN U.C7.123/88: Osnove projektiranja građevinskih konstrukcija. Vlastita težina konstrukcija i konstrukcijskih elemenata i uskladištenog materijala koji se uzima u obzir pri dimenzioniranju

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (Službeni list, br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika

Privremeni tehnički propisi za građenje u seizmičkim područjima (Službeni list, br. 39/64.) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu tih propisa

Tehnički propisi za djelovanje vjetra na nosive čelične konstrukcije (Službeni list, br. 41/64)

Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje opterećenja mostova (Službeni list, br. 1/91)

HRN ENV 1991-2-2

Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-2.dio: Djelovanja na konstrukcije – Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (ENV 1991-2-2:1995)

PRILOG E

PROJEKTIRANJE SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA

E.1 PODRUČJE PRIMJENE

E.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju pravila za projektiranje spregnutih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

E.1.2 Odredbe ovoga Priloga odnose se na projektiranje spregnutih konstrukcija uzimajući u obzir i osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije, geotehničko projektiranje te projektiranje konstrukcija otpornih na potres.

E.2 PROJEKTIRANJE, PRORAČUN I GRAĐENJE

E.2.1 Pravila za projektiranje spregnutih konstrukcija određena su hrvatskim normama nizova HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1994, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 s nacionalnim specifičnostima danim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedine norme, te hrvatskim normama na koje ove norme upućuju.

E.2.2 Za osnove proračuna i djelovanja na spregnute konstrukcije primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1990, HRN EN 1991 i HRN EN 1994 uključivo i pripadno nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

E.2.3 Za projektiranje spregnutih konstrukcija glede otpornosti na potres primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1998 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

E.2.4 Za projektiranje spregnutih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1994 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

E.2.5 Za geotehničko projektiranje primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1997 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

E.2.6 Ako se u skladu sa člankom 15. stavkom 2. ovoga Propisa ne provodi proračun otpornosti na požarno djelovanje u skladu s HRN EN 1994-1-2, spregnuta konstrukcija građevine projektirane prema odredbama ovoga Priloga mora zadovoljavati opća načela zaštite od požarnog djelovanja.

E.3 TEHNIČKA SVOJSTVA SREDSTAVA ZA SPREZANJE, BETONA, PROIZVODA OD ČELIKA, MEHANIČKIH SPOJNIH ELEMENATA, DODATNOG MATERIJALA ZA ZAVARIVANJE, VLAČNIH ELEMENATA VISOKE ČVRSTOĆE I KONSTRUKCIJSKIH LEŽAJEVA

E.3.1 Tehnička svojstva sredstava za sprezanje specificiraju se u projektu spregnute konstrukcije prema odredbama iz Priloga »A« ovoga Propisa.

E.3.2 Tehnička svojstva betona, proizvoda od čelika, mehaničkih spojnih elemenata, dodatnog materijala za zavarivanje, vlačnih elemenata visoke čvrstoće i konstrukcijskih ležajeva specificiraju se u projektu spregnute konstrukcije prema odredbama iz Priloga »B« ovoga Propisa.

E.3.3 Tehnička svojstva predgotovljenih elemenata specificiraju se u projektu spregnute konstrukcije prema odredbama iz Priloga »C« ovoga Propisa.

E.4 POPIS NORMA

E.4.1 Norme za projektiranje i proračun

HRN EN 1990:2008

Eurokod 0 -- Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005+AC:2008)

HRN EN 1991-1-1:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Prostorne težine, vlastita težina i uporabna opterećenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002)

HRN EN 1991-1-2:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002)

HRN EN 1991-1-3:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenje snijegom (EN 1991-1-3:2003)

HRN EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra (EN 1991-1-4:2005)

HRN EN 1991-1-5:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja -- Toplinska djelovanja (EN 1991-1-5:2003)

HRN EN 1991-1-6:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja -- Djelovanja tijekom izvedbe (EN 1991-1-6:2005+AC:2008)

HRN EN 1991-1-7:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opća djelovanja -- Izvanredna djelovanja (EN 1991-1-7:2006)

HRN EN 1991-2:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna opterećenja mostova (EN 1991-2:2003)

HRN EN 1992-1-1:2008

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2008)

HRN EN 1992-1-2:2008

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008)

HRN EN 1992-2:2008

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proračun i pravila oblikovanja pojedinosti (EN 1992-2:2005+AC:2008)

HRN EN 1993-1-1:2008

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1993-1-1:2006)

HRN EN 1993-1-2:2008

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-2: Opća pravila – Proračun konstrukcija na požarno djelovanje (EN 1993-1-2:2006)

HRN EN 1993-1-3:2008

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-3: Opća pravila – dodatna pravila za hladnooblikovane elemente i limove (EN 1993-1-3:2006)

HRN EN 1993-1-4:2008

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-4: Opća pravila – dodatna pravila za nehrđajuće čelike (EN 1993-1-4:2006)

HRN EN 1993-1-5:2008

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-5: Opća pravila – Pločasti elementi konstrukcija (EN 1993-1-5:2006)

HRN EN 1993-1-6:2008

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski (EN 1993-1-6:2007)

HRN EN 1993-1-7:2008

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-7: Nosivost i stabilnost poprečno opterećenih ravnih limenih konstrukcija(EN 1993-1-7:2007)

HRN EN 1993-1-8:2008

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-8: Projektiranje veza (EN 1993-1-8:2005)

HRN EN 1993-1-9:2008

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-9: Nosivost čeličnih konstrukcija na zamor(EN 1993-1-9:2005)

HRN EN 1993-1-10:2008

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-10: Izbor čelika u pogledu žilavosti i svojstava po debljini (EN 1993-1-10:2005)

HRN EN 1993-1-11:2008

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-11: Projektiranje konstrukcija sa zategnutim elementima od čelika (EN 1993-1-11:2006)

HRN EN 1993-1-12:2008

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-12: Dodatna pravila za čelike visoke čvrstoće (EN 1993-1-12:2007)

HRN EN 1993-2:2008

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 2: Čelični mostovi (EN 1993-2:2006)

HRN EN 1994-1-1:2008

Eurokod 4 – Projektiranje spregnutih konstrukcija od čelika i betona – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1994-1-1:2004)

HRN EN 1994-1-2:2008

Eurokod 4 – Projektiranje spregnutih konstrukcija od čelika i betona – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1994-1-2:2005+AC:2008)

HRN EN 1994-2:2008

Eurokod 4 – Projektiranje spregnutih konstrukcija od čelika i betona – 2. dio: Opća pravila i pravila za mostove (EN 1994-1-1:2005+AC:2008)

HRN EN 1997-1:2008

Eurokod 7 -- Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća pravila (EN 1997-1:2004)

HRN EN 1997-2:2008

Eurokod 7 -- Geotehničko projektiranje -- 2. dio: Istraživanje i ispitivanje temeljnoga tla (EN 1997-2:2007)

HRN EN 1998-1:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004)

HRN EN 1998-2:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 2. dio: Mostovi (EN 1998-2:2005)

HRN EN 1998-3:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada (EN 1998-3:2005)

HRN EN 1998-5:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004)

PRILOG F

IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA

F.1 PODRUČJE PRIMJENE

F.1.1 Ovim se prilogom sukladno članku 27. ovoga Propisa propisuju tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti za izvođenje spregnutih konstrukcija te nadzorne radnje i kontrolni postupci pri izvođenju spregnutih konstrukcija kao i održavanje spregnutih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

F.1.2 Tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti iz točke F.1.1 ovoga Priloga određeni su, odnosno, izvođenje i održavanje spregnute konstrukcije provodi se prema normama iz točke F.4. ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

F.1.3 Na izvođenje i održavanje spregnute konstrukcija primjenjuju se i odgovarajuće norme za izvođenje i održavanje drugih vrsta proizvoda koji se rabe u spregnutim konstrukcijama u skladu s propisima za te proizvode, osim onih na koje se odnose Prilozi »A«, »B«, »C«, »D« i »E« ovoga Propisa.

F.2 IZVOĐENJE, NADZORNE RADNJE I KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILIŠTU

F.2.1 Elementi spregnute konstrukcije se izvode od proizvoda od čelika, betona i sredstava za sprezanje beton-čelik proizvedenih prema prilozima »A«, »B« i »C«, prema projektu spregnute konstrukcije i odredbama ovog Propisa.

F.3 ODRŽAVANJE SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA

F.3.1 Radnje u okviru održavanja spregnutih konstrukcija treba provoditi prema odredbama ovog Priloga i normama na koje upućuje ovaj Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih Priloga ovog Propisa

F.4 POPIS NORMA I PRIZNATIH TEHNIČKIH PRAVILA ZA IZVOĐENJE, ZAŠTITU, ODRŽAVANJE, KONTROLU I ISPITIVANJE

HRN EN 13670-1:20XX

Izvođenje betonskih konstrukcija

HRN EN 1090-1: 20XX

Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija 1. dio – Opći uvjeti isporuke

HRN EN 1090-2: 2008

Komponente čeličnih i aluminijskih konstrukcija 1. dio – Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije

Norme iz Priloga »I« Tehničkog propisa za čelične konstrukcije popisane u točkama I.4.2 i I.4.3

Norme iz Priloga »J« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije popisane u točkama J.4

Tehnički propis za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije, (Službeni list, br. 6/65)

Tehnički propis za pregled i ispitivanja nosivih čeličnih konstrukcija, (Službeni list, br. 6/65)