Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara

NN 123/2009 (14.10.2009.), Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3037

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97., 36/98., 151/03. i 132/06.) i članka 35. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07.) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IDENTIFIKACIJI I REGISTRACIJI KOPITARA[1]

Članak 1.

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i načini identifikacije, označavanja i registracije kopitara, sadržaj identifikacijskog dokumenta za kopitare i drugih dokumenata namijenjenih identifikaciji kopitara, te načini i uvjeti izdavanja tih dokumenata.

Članak 2.

ZNAČENJE IZRAZA

Izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Kopitari su divlji ili domaći sisavci s kopitima koji pripadaju svim vrstama roda Equus porodice Equidae, te njihovim križancima.

2. Registrirani kopitari su uzgojno valjani kopitari koji su upisani u matične knjige ili su prihvatljivi za upis u matične knjige.

3. Kopitari za klanje su kopitari namijenjeni prijevozu u klaonicu u svrhu klanja, bilo izravno, bilo preko stočnog sajma ili sabirnog centra.

4. Kopitari za uzgoj i proizvodnju su kopitari koji ne pripadaju onima navedenim u točkama 2. i 3. ovoga stavka, koje u posebnom registru vodi izdavatelj.

5. Središnji registar kopitara (u daljnjem tekstu: SRK) je registar izdanih identifikacijskih dokumenata i pripadajuće dokumentacije (potvrda identiteta, potvrda identiteta kopitara za klanje, potvrda o vlasništvu i zahtjev za izdavanje identifikacijskog dokumenta) kojeg vodi Hrvatski centar za konjogojstvo – Državna ergela Lipik (u daljnjem tekstu: izdavatelj) i sastavni je dio Jedinstvenog registra domaćih životinja, kojeg vodi Uprava za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

6. Registar kopitara za uzgoj i proizvodnju je dio SRK u kojem su upisani kopitari koji ne ispunjavaju uvjet za upis u matične knjige iz točke 2. ovoga stavka.

7. Prijava o oždrjebljenju je dokument kojim se dostavlja podatak o oždrebljenju.

8. Potvrda identiteta je privremeni dokument za identifikaciju kopitara.

9. Potvrda identiteta kopitara za klanje je privremeni dokument koji prati kopitare mlađe od dvanaest mjeseci na klanje.

10. Potvrda o vlasništvu je valjani dokument o vlasništvu nad kopitarom.

11. Identifikacijski dokument je trajna isprava za identifikaciju kopitara (u daljnjem tekstu: putovnica).

12. Držatelj kopitara je fizička ili pravna osoba koja ima vlasništvo nad kopitarom, ima ga u posjedu ili je od strane vlasnika zadužena za njegovo držanje sa ili bez financijske naknade, na trajnoj ili privremenoj osnovi uključujući vrijeme tijekom prijevoza, natjecanja, utrka odnosno kulturnih događanja i boravka na sajmovima.

13. Uzgojna organizacija je uzgojna udruga, uzgojni savez ili središnji uzgojni savez koji vodi matičnu knjigu za određenu pasminu kopitara.

14. Transponder (mikročip) je samoočitavajuća pasivna naprava s radiofrekvencijom koja udovoljava ISO 11784 standardu, koja primjenjuje HDX ili FDX-B tehnologiju i može se očitati s napravom koja je kompatibilna s ISO 11785 standardom, na minimalnoj udaljenosti od 12 cm.

15. Jedinstveni životni broj kopitara je jedinstveni 15-znamenkasti slovo-brojčani kôd koji sadrži podatke o pojedinačnom kopitaru te bazi podataka i zemlji u kojoj je taj podatak prvi puta zabilježen u skladu sa sustavom kodiranja Jedinstvenog životnog broja kopitara (UELN) i koji sadrži:

1. šesteroznamenkasti identifikacijski kôd za bazu podataka iz članka 27. ovoga Pravilnika koji je kompatibilan s UELN sustavom, a sastoji se od:

– međunarodnog kôda Republike Hrvatske (broj 191), a ako se radi o konjima pasmine engleski punokrvnjak umjesto pripadajućeg kôda pripisuje se kratica CRO; prva tri mjesta

– kod uzgojne organizacije kod koje su kopitari upisani u matične knjige; druga tri mjesta

2. deveteroznamenkasti jedinstveni identifikacijski kôd koji je dodijeljen dotičnom kopitaru, a sastoji se od:

– pasminskog kôda koji predstavlja nacionalnu oznaku pasmine; dva mjesta

– matični broj grla iz matične knjige ili registra kopitara za uzgoj i proizvodnju; pet mjesta

– posljednje dvije znamenke godine rođenja; dva mjesta

Ako uzgojna organizacija vodi matične knjige ona izdaje matične brojeve za pripadajuću pasminu koji predstavljaju dio UELN-a.

16. »Pametna kartica« je plastična naprava s umetnutim računalnim čipom koji može pohranjivati podatke navedene u Prilogu II ovoga Pravilnika i elektroničkim putem ih prenositi u kompatibilne računalne sustave.

Članak 3.

OPĆA NAČELA I OBVEZA IDENTIFIKACIJE KOPITARA

(1) Kopitari moraju biti identificirani u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Ako držatelj nema vlasništvo nad kopitarom, on postupa u okviru ovoga Pravilnika u ime i u suglasju s fizičkom ili pravnom osobom koja ima vlasništvo nad kopitarom (vlasnikom).

(3) Sustav za identifikaciju kopitara sastoji se od sljedećih elemenata:

– jedinstvene doživotne putovnice;

– metoda za osiguravanje nedvosmislene poveznice između putovnice i kopitara;

– SRK pod jedinstvenim identifikacijskim brojem bilježi pojedinosti koje se odnose na kopitara za kojeg je putovnica izdana.

Članak 4.

PUTOVNICA

(1) Putovnica se izdaje za sve kopitare.

(2) Putovnica je dokument koji prati kopitare, a koristi se za utvrđivanje njihova identiteta zbog:

– provedbe selekcije, praćenja rodoslovlja i reprodukcije, te drugih stručnih poslova u uzgoju kopitara;

– sudjelovanja na konjičkim priredbama i natjecanjima;

– utvrđivanja slijeda kopitara u uzgoju i prometu;

– osiguranja i kontrole zdravlja ljudi i životinja;

– provedbe poljoprivredne politike.

(3) Putovnica:

– se nalazi kod držatelja kopitara, a u trajnom je vlasništvu izdavatelja;

– prati kopitara u prometu ili putovanju;

– je na raspolaganju ovlaštenoj osobi zbog uzgojnog ili zdravstvenog razloga odnosno inspekcijskog ili upravnog nadzora.

(4) Putovnica koju izdaje nadležno tijelo treće zemlje koja izdaje uzgojnu potvrdu o podrijetlu u skladu s odredbama posebnog propisa[2] smatra se da je usklađena s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 5.

POTVRDA IDENTITETA

(1) Potvrda identiteta izdaje se za svako novorođeno prijavljeno grlo i privremeni je dokument za utvrđivanje identiteta kopitara.

(2) Potvrda identiteta vrijedi do trenutka izdavanja putovnice.

(3) Potvrda identiteta sadrži podatke iz Odjeljka II putovnice.

Članak 6.

IZDAVANJE POTVRDE IDENTITETA

(1) Potvrda identiteta izdaje se nakon zaprimanja prijave o oždrebljenju.

(2) Ako je majka oždrebljenog grla upisana u matičnu knjigu izdavatelja ili uzgojne organizacije držatelj je dužan u roku od 28 dana od dana oždrebljenja prijaviti uzgojnoj organizaciji podatke o oždrebljenju. Uzgojna organizacija dostavlja izdavatelju do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec izvješće o oždrebljenim grlima u kojima se nalaze svi potrebni podaci za registraciju novooždrebljenog grla koji se koriste za ispunjavanje potvrde identiteta.

(3) Ako majka ždrebeta nije upisana u matičnu knjigu uzgojne organizacije držatelj je dužan u roku od 28 dana od oždrebljenja dostaviti prijavu o oždrebljenju izravno izdavatelju sa svim potrebnim podacima za registraciju novooždrebljenog grla koji se koriste za ispunjavanje potvrde identiteta.

(4) Nakon zaprimljenog izvješća o oždrebljenju izdavatelj u roku od 30 dana od njegova primitka izdaje potvrdu identiteta, te je dostavlja vlasniku grla neposredno ili putem uzgojne organizacije.

(5) Vlasnik grla dužan je potvrdu identiteta čuvati do izdavanja putovnice, te je dati na uvid pri utvrđivanju identiteta kopitara ili za druge službene svrhe.

Članak 7.

POTVRDA IDENTITETA KOPITARA ZA KLANJE

(1) Potvrda identiteta kopitara za klanje izdaje se za svakog kopitara za klanje koji se prevozi izravno iz gospodarstva rođenja do klaonice i mlađi je od 12 mjeseci, te ima vidljive zubne zvijezde na privremenim lateralnim sjekutićima, sukladno članku 21., stavku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Potvrda identiteta kopitara za klanje vrijedi do trenutka klanja navedenog kopitara.

(3) Potvrda identiteta kopitara za klanje vraća se nakon klanja kopitara izdavatelju u roku od 30 dana, a preslika ostaje kao sastavni dio u evidenciji klaonice gdje je kopitar zaklan.

(4) Izdavatelju se mora dokazati da je kopitar zaklan uzimajući u obzir jedinstveni životni broj kopitara, odgovarajuću dokumentaciju i ovjeru u predodređenoj rubrici potvrde identiteta kopitara za klanje.

Članak 8.

IZDAVANJE POTVRDE IDENTITETA KOPITARA ZA KLANJE

(1) Potvrda identiteta kopitara za klanje izdaje se nakon učinjene prve identifikacije kopitara sukladno članku 17., stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Uz označavanje implantacijom transpondera kopitara je moguće dodatno označiti i alternativnim metodama označavanja sukladno članku 19. ovoga Pravilnika.

(3) Izdavatelj će u roku od 15 dana od datuma označavanja grla izdati potvrdu identiteta kopitara za klanje, te ju dostaviti vlasniku grla.

(4) Vlasnik kopitara dužan je prilikom izdavanja veterinarskih dokumenata potvrdu identiteta kopitara za klanje predočiti ovlaštenom veterinaru.

(5) Vlasnik kopitara dužan je potvrdu identiteta kopitara za klanje čuvati do otpreme grla s gospodarstva rođenja, a koja ga mora pratiti na putu do klaonice.

Članak 9.

IDENTIFIKACIJA KOPITARA

(1) Kopitari se identificiraju putovnicom čiji je obrazac u Prilogu I ovoga Pravilnika. Putovnica se izdaje za čitav životni vijek kopitara.

(2) Putovnica se tiska u nedjeljivom obliku i sadrži stavke za upis podataka koji se zahtijevaju pod njezinim sljedećim odjeljcima:

– u slučaju registriranih kopitara, Odjeljci I do X;

– u slučaju kopitara za uzgoj i proizvodnju, barem Odjeljci I, III, IV i VI do IX;

– Odjeljci XI do XIX predstavljaju odjeljke za upis dodatnih informacija o kopitaru.

(3) Izdavatelj osigurava da se kopitaru ne izda putovnica dok nije pravilno popunjen Odjeljak I putovnice.

(4) Registrirani kopitari identificiraju se u putovnici u skladu s matičnom knjigom prema članku 6. Pravilnika o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika (»Narodne novine« broj 164/04.)[3] koju vodi priznata uzgojna organizacija ili izdavatelj. Za registrirane kopitare, u Odjeljku II putovnice ispunjavaju se podaci o podrijetlu sukladno posebnom propisu[4]. Sukladno s principima ovlaštene uzgojne organizacije koja vodi matičnu knjigu za određenu pasminu registriranih kopitara potvrda o podrijetlu mora sadržavati podatke iz članka 7. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija (»Narodne novine« broj 164/04.)[5].

(5) Redoslijed odjeljaka i njihovo numeriranje u putovnici mora ostati neizmijenjeno, osim u slučaju Odjeljka I. koji se može smjestiti u središnji položaj putovnice.

(6) Putovnica se ne umnaža ili zamjenjuje, osim u slučaju iz članaka 22. i 23. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

ODSTUPANJE OD POPUNJAVANJA ODJELJKA I PUTOVNICE

Iznimno od članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika, ako se u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika implantira transponder, ili se označi jednom od alternativnih metoda u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika, podaci u točkama 7. do 14. Dijela A. Odjeljka I i točke 23. do 29. u skici s dijagramskim opisom kopitara u Dijelu B. Odjeljka I putovnice ne moraju se popunjavati, ili se umjesto popunjavanja te skice s dijagramskim opisom kopitara može staviti fotografija ili ispis koji prikazuje pojedinosti dostatne za identifikaciju kopitara.

Članak 11.

ODSTUPANJA KOJA SE ODNOSE NA IDENTIFIKACIJU ODREĐENIH KOPITARA KOJI ŽIVE POD DIVLJIM ILI POLUDIVLJIM UVJETIMA

Izdavatelj može odlučiti da se za kopitare koji tvore definirane populacije koje žive pod divljim ili poludivljim uvjetima u određenim područjima, uključujući rezervate prirode, ne izdaje putovnica osim kada se premještaju iz takvih područja ili nastavljaju život u okviru obiteljskog gospodarstva.

Članak 12.

IZDAVANJE PUTOVNICE

(1) Putovnica se izdaje nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice i utvrđenog identiteta kopitara.

(2) Vlasnik kopitara dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice najkasnije do 120 dana od dana rođenja kopitara. Zahtjev za izdavanje putovnice vlasnik dostavlja uzgojnoj organizaciji ako je grlo upisano u matične knjige uzgojne organizacije. Uzgojna organizacija dostavlja zahtjev izdavatelju do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Pri podnošenju zahtjeva vlasnik kopitara daje izjavu da li će se kopitar koristiti za ljudsku prehranu ili ne te navedenu izjavu odgovorna osoba izdavatelja ili uzgojne organizacije upisuje u Odjeljak IX. Vjerodostojnost izjave vlasnik potvrđuje vlastoručnim potpisom, a odgovorna osoba vlastoručnim potpisom i pečatom.

(3) Za kopitare koji nisu upisani u matične knjige uzgojne organizacije zahtjev za izdavanje putovnice vlasnik dostavlja izravno izdavatelju.

(4) Preglednik će najkasnije do 180 dana od rođenja kopitara obaviti utvrđivanje njegova identiteta, izraditi opis, označiti ga transponderom, dodatno ga označiti alternativnim metodama označavanja sukladno članku 19. ovoga Pravilnika, matičnoj knjizi ili Registru kopitara za uzgoj i proizvodnju kojem kopitar pripada na način kako to odredi izdavatelj. Opis kopitara čija se vjerodostojnost potvrđuje vlastoručnim potpisom preglednika i pečatom upisuje se u Odjeljak I i II, a provjera identiteta u Odjeljak IV putovnice.

(5) Nadopunjeni zahtjev za izdavanje putovnice uz utvrđeni identitet preglednik dostavlja izdavatelju. Ako je grlo upisano u matične knjige uzgojne organizacije zahtjev za izdavanje putovnice uzgojna organizacija dostavlja izdavatelju do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(6) Izdavatelj izdaje putovnicu u roku od 60 dana od dana utvrđenog označavanja kopitara, te je dostavlja vlasniku grla neposredno ili putem uzgojne organizacije.

(7) Pri preuzimanju putovnice vlasnik vraća izdavatelju odnosno uzgojnoj organizaciji Potvrdu identiteta kopitara za kojeg je izdana putovnica.

(8) Ako vlasnik vraća Potvrdu identiteta uzgojnoj organizaciji, uzgojna organizacija je dostavlja izdavatelju do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(9) Za registrirane kopitare se izdaje putovnica crvenog omota, za kopitare za uzgoj i proizvodnju i za kopitare za klanje putovnica crnog omota. Za magarce i bastarde se izdaje putovnica sivog omota.

Članak 13.

IDENTIFIKACIJA UVEZENIH KOPITARA

(1) Vlasnik podnosi zahtjev za izdavanje putovnice, ili za registraciju postojeće putovnice uvezenog kopitara u SRK u skladu s člankom 27. ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od datuma dovršetka carinske procedure, ako se kopitari trajno uvoze ili kod privremenog prihvata određenog člankom 2. točkom (i) i člankom 12. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine« br. 154/08.)[6].

(2) Ako dokumenti o kopitaru ne udovoljavaju odredbama ovoga Pravilnika ili im nedostaju određeni podaci izdavatelj na zahtjev vlasnika ispunjava te dokumente tako da udovoljavaju zahtjevima ovoga Pravilnika i unosi ih u SRK te bilježi identifikacijske pojedinosti o tom grlu, kao i dopunske podatke.

(3) Ako dokumenti koji prate kopitara ne mogu biti izmijenjeni i dopunjeni na način da udovoljavaju zahtjevima ovoga Pravilnika oni se ne smatraju valjanim u svrhu identifikacije. Ako se dokument preda izdavatelju ili mu izdavatelj poništi valjanost ta se činjenica bilježi u SRK i kopitari se identificiraju sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Kod kopitara iz stavka 3. ovoga članka u slučaju nevaljanosti ili poništenja dokumenata izdavatelj ih preuzima i pohranjuje.

(5) Identifikaciju uvezenih kopitara i registraciju postojeće putovnice uvezenog kopitara u SRK može provesti jedino izdavatelj.

Članak 14.

PROVEDBA IDENTIFIKACIJE, OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE KOPITARA

(1) Preglednik je stručno osposobljena osoba izdavatelja ili uzgojne organizacije koja vrši identifikaciju i registraciju kopitara, te je prošla program izobrazbe.

(2) Označavanje kopitara transponderom obavlja se u skladu s uputom nositelja odobrenja za stavljanje u promet veterinarsko medicinskog proizvoda.

(3) Izobrazbu iz stavka 1. ovoga članka organizira izdavatelj.

Članak 15.

PROVJERA PRIJE IZDAVANJA PUTOVNICE

(1) Prije izdavanja putovnice, izdavatelj:

– provjerava da za kopitara takva putovnica već nije izdana;

– sprječava nezakonito izdavanje više putovnica za pojedinog kopitara.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka uključuju pregled dokumentacije, dostupnih elektroničkih zapisa i samih grla na bilo kakve znakove ili oznake koje bi ukazivale na već obavljenu prethodnu identifikaciju uz primjenu mjera iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

MJERE ZA OTKRIVANJE PRETHODNO OZNAČENIH KOPITARA

(1) Mjere iz članka 15. ovoga Pravilnika uključuju otkrivanje:

(a) bilo kakvih prethodno implantiranih transpondera, uporabom naprave za očitavanje koja udovoljava ISO 11785 standardu i koja može očitavati HDX i FDX-B transpondere kad je naprava u izravnom doticaju sa površinom tijela na mjestu gdje je pod normalnim uvjetima implantiran transponder;

(b) bilo kakvih kliničkih znakova koji naznačuju da je prethodno implantirani transponder kirurški otklonjen;

(c) bilo kakvih alternativnih oznaka na grlu koje su primijenjene.

(2) Ako mjere iz stavka 1. ovoga članka naznačuju postojanje prethodno implantiranog transpondera ili bilo kakve druge primijenjene alternativne oznake izdavatelj poduzima sljedeće mjere:

(a) u slučaju kopitara rođenih u Republici Hrvatskoj izdaje duplikat ili zamjensku putovnicu;

(b) u slučaju uvezenih kopitara, postupa u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika.

(3) Ako mjere predviđene stavkom 1. ovoga članka naznačuju postojanje prethodno implantiranog transpondera, ili mjere predviđene stavkom 1. točkom (c) naznačuju postojanje bilo koje druge alternativne oznake, izdavatelj taj podatak na primjereni način unosi u Dio A i u skicu s dijagramskim opisom kopitara u Dijelu B Odjeljka I putovnice.

(4) Ako se za kopitara potvrdi nedokumentirano uklanjanje transpondera ili alternativne oznake izdavatelj izdaje zamjensku putovnicu u skladu s člankom 23. ovoga Pravilnika

Članak 17.

ELEKTRONIČKE METODE ZA PROVJERU IDENTITETA

(1) Izdavatelj osigurava da prilikom prve identifikacije kopitar bude aktivno označen implantacijom transpondera.

(2) Transponder se implantira parenteralno pod aseptičkim uvjetima između glave i grebena na sredini vrata na području nuhalnog ligamenta s lijeve strane.

(3) Kada se transponder implantira u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka izdavatelj u putovnicu unosi sljedeće podatke:

(a) u točki 16. Dijela A Odjeljka I, barem posljednjih 15 znamenki kôda kojeg prenosi transponder i kojeg prikazuje naprava za očitavanje nakon implantacije, uz, tamo gdje je to primjereno, samoljepljivu naljepnicu s linijskim kôdom koji kodira najmanje tih posljednjih 15 znamenki kôda kojeg prenosi transponder;

(b) u točki 18. Dijela A Odjeljka I, potpis i pečat osobe koja je provela identifikaciju i implantirala transponder;

(c) u točki 23. skice s dijagramskim opisom kopitara u Dijelu B Odjeljka I, mjesto na kojem je transponder implantiran u kopitara.

(4) Ako je kopitar označen implantiranim transponderom koji ne udovoljava standardima iz članka 2. točke 14. ovoga Pravilnika u točki 17. Dijela A Odjeljka I putovnice navodi se naziv proizvođača ili sistem očitavanja.

Članak 18.

OZNAČAVANJE KOPITARA

(1) Označavanje kopitara sastoji se od:

– obveznog označavanja koje obuhvaća implantaciju transpondera i dijagramskog opisa vanjštine,

– dodatnog označavanja koje obuhvaća fizičko označavanje vrućim žigom sukladno matičnoj knjizi ili Registru kopitara za uzgoj i proizvodnju kojem kopitar pripada na način kako to odredi izdavatelj.

(2) Za označavanje kopitara odgovoran je vlasnik grla.

Članak 19.

ALTERNATIVNE METODE ZA PROVJERU IDENTITETA

(1) U iznimnim slučajevima izdavatelj može odobriti identifikaciju kopitara prikladnim alternativnim metodama, uključujući oznake koje osiguravaju jednako vrijedna znanstvena jamstva koja sama ili u kombinaciji osiguravaju da se identitet kopitara može provjeriti i da učinkovito sprečavaju dvostruko izdavanje putovnica.

(2) Izdavatelj osigurava da se za kopitara ne izdaje putovnica, ako se alternativna metoda ne unese u točku 15. Dijela A Odjeljka I ili točku 9. Odjeljka II putovnice i ne zabilježi u SRK.

(3) Ako se koristi alternativna metoda, držatelj osigurava načine pristupanja tim identifikacijskim podacima ili, ako je to primjereno, snosi troškove provjere identiteta kopitara.

(4) Alternativne metode kao jedini način provjere identiteta kopitara ne mogu se koristiti kod većine kopitara koji se identificiraju u skladu s ovim Pravilnikom.

(5) Vidljive oznake koje se stavljaju na kopitare za uzgoj i proizvodnju ne mogu se zamijeniti s onima koje su propisane za registrirane kopitare.

Članak 20.

PROMET I PRIJEVOZ REGISTRIRANIH KOPITARA I KOPITARA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU

(1) Putovnica mora u svako doba pratiti registrirane kopitare kao i kopitare za uzgoj i proizvodnju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka putovnica ne mora pratiti kopitare u prilikama kada su:

(a) u nastambi ili na paši, a putovnicu držatelj može bez odgađanja pokazati;

(b) privremeno premješteni:

– blizu gospodarstva tako da se putovnica može pokazati u roku od tri sata;

– radi ispaše na ljetne pašnjake, a putovnica se može pokazati na gospodarstvu s kojega se krenulo na ispašu;

(c) neodbijeni od sise i nalaze se uz majku ili kobilu koja ih doji, osim u slučajevima izvoza istih;

(d) na treningu ili testiranju za konjičko natjecanje ili događaj radi kojega napuštaju mjesto održavanja natjecanja ili događaja;

(e) premješteni ili prevezeni u hitnoj situaciji koja se odnosi na zdravlje kopitara pogotovo onoj predviđenoj odredbama Pravilnika o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa (»Narodne novine« broj 133/06.)[7].

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadležni veterinarski inspektor može odobriti promet ili prijevoz kopitara koji nisu popraćeni putovnicom pod uvjetom da su popraćeni »pametnom karticom« koju im je dao izdavatelj i koja sadrži podatke iz Priloga II ovoga Pravilnika.

(4) Izdavatelj izdaje privremenu ispravu koja sadrži podatke sa jedinstvenim životnim brojem kopitara i gdje je to moguće, kôd transpondera, omogućavajući kopitaru promet ili prijevoz unutar druge države na razdoblje koje ne premašuje 45 dana, tijekom kojih se privremena isprava predaje tijelu koje izdaje identifikacijske isprave ili nadležnom tijelu u smislu ažuriranja identifikacijskih pojedinosti.

(5) Ako tijekom razdoblja koje se spominje u stavku 4. ovoga članka kopitar bude prevezen u drugu državu bez obzira na svoj registracijski status, treba uz privremenu ispravu biti popraćen zdravstvenom svjedodžbom u skladu s Prilogom C. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja. Ako životinja nije označena transponderom ili ako životinja nije identificirana alternativnom metodom u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika, ta se zdravstvena svjedodžba mora popuniti sa opisom u skladu sa Odjeljkom I putovnice.

Članak 21.

PROMET I PRIJEVOZ KOPITARA ZA KLANJE

(1) Putovnica prati kopitare za klanje tijekom njihovog premještanja ili prijevoza do klaonice.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka kopitar za klanje koji nije identificiran može se prevesti izravno iz gospodarstva rođenja do klaonice pod uvjetom da:

– je mlađi od 12 mjeseci i da ima vidljive zubne zvijezde na privremenim lateralnim sjekutićima;

– postoji neprekinuta sljedivost od gospodarstva rođenja do klaonice;

– da je pošiljka popraćena podacima o prehrambenom lancu u skladu s Odjeljkom III Priloga II Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07.)[8].

– se tijekom prijevoza do klaonice kopitar može pojedinačno identificirati u skladu s člancima 17. ili 19. ovoga Pravilnika.

(3) Odredbe iz članka 25. stavka 1. točke (b), (c) i (d) ne primjenjuju se u slučaju prometa ili prijevoza kopitara za klanje iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 22.

IZDAVANJE DUPLIKATA PUTOVNICE

(1) Ako je izvorna putovnica izgubljena, a identitet kopitara se može utvrditi prvenstveno putem kôda koji odašilje transponder ili alternativnom metodom iz članka 19. ovoga Pravilnika, a dostupna je i izjava o vlasništvu, izdavatelj izdaje duplikat putovnice na kojem je jasno naznačeno da se radi o duplikatu.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kopitar se klasificira u Dio II Odjeljka IX duplikata putovnice kao kopitar koji nije namijenjen klanju radi ljudske potrošnje.

(3) Pojedinosti izdanog duplikata putovnice i klasifikacije kopitara u Odjeljak IX unosi se uz jedinstveni životni broj u SRK sukladno članku 27. ovoga Pravilnika.

(4) Isporuku kopitara na klanje radi ljudske potrošnje može zaustaviti nadležni veterinarski inspektor na rok od šest mjeseci ako vlasnik u roku od 30 dana od datuma gubitka putovnice na zadovoljavajući način ne dokaže da status kopitara kao životinje namijenjene klanju radi ljudske potrošnje nije ugrožen bilo kakvim medicinskim tretmanom.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka u prvi se stupac Dijela III Odjeljka IX duplikata putovnice unosi datum početka šestomjesečnog razdoblja obustavljanja klanja, te popunjava njegov treći stupac.

(6) Ako je izgubljenu putovnicu izdalo tijelo koje izdaje putovnice u drugoj zemlji, to izvorno tijelo na zahtjev izdavatelja izdaje duplikat putovnice i dostavlja ga izdavatelju koji ga prosljeđuje vlasniku.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka kopitar se klasificira u Dio II Odjeljka IX duplikata putovnice kao kopitar koji nije namijenjen klanju radi ljudske potrošnje i taj se podatak unosi u SRK sukladno članku 27. ovoga Pravilnika.

(8) Duplikat putovnice može izdati i izdavatelj ako je izvorno tijelo koje izdaje putovnice u zemlji članici Europske unije ili trećoj zemlji na to pristalo.

(9) Ako je izgubljenu putovnicu izdalo tijelo koje više ne postoji u određenoj zemlji duplikat putovnice izdaje se sukladno stavku 1. ovoga članka.

Članak 23.

ZAMJENSKA PUTOVNICA

(1) Ako je izvorna putovnica izgubljena, a identitet kopitara se ne može utvrditi, izdavatelj izdaje zamjensku putovnicu koja se jasno označava kao takva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, kopitar se klasificira u Dio II Odjeljka IX zamjenske putovnice kao kopitar koji nije namijenjen klanju radi ljudske potrošnje.

(3) Pojedinosti izdane zamjenske putovnice i registracijski status kopitara te klasifikacija u njezin Odjeljak IX unosi se uz jedinstveni životni broj u SRK sukladno članku 27. ovoga Pravilnika.

Članak 24.

PONIŠTENJE PUTOVNICE ZBOG ZABRANE PROMETA GRLA

Nadležni veterinarski inspektor upisuje u putovnicu zabranu prometa kopitara odgovarajućim unosom u njezin Odjeljak VIII ako se kopitar drži na ili dolazi s gospodarstva koje je podložno zabrani kako je određeno člancima 4. i 5. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja.

Članak 25.

KLANJE, UGINUĆE I NESTANAK KOPITARA

(1) Po klanju, uginuću ili nestanku kopitara, poduzimaju se sljedeće mjere:

(a) transponder se, ako je na raspolaganju, zaštićuje od nezakonite uporabe, posebice njegova ponovnog stavljanja u uporabu, uništavanja ili odbacivanja in situ;

(b) putovnica se smatra nevažeća barem na način da se na prvu stranicu otisne »nije važeća»;

(c) izdavatelju se uzimajući u obzir jedinstveni životni broj kopitara odgovarajućom dokumentacijom mora dokazati, da je kopitar zaklan, usmrćen ili uginuo, uključujući podatak o datumu smrti.

(d) nevažeća putovnica vraća se izdavatelju, koji je čuva najmanje pet godina od datuma primitka.

(2) Mjere predviđene stavkom 1. ovoga članka provodi ili nadgleda:

(a) službeni veterinar:

– u slučaju klanja ili usmrćivanja radi kontrole bolesti, u skladu s člankom 4., stavkom 4. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara ili uvoza iz trećih zemalja,

– nakon klanja, u skladu s člankom 7., stavkom 3. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara ili uvoza iz trećih zemalja,

(b) nadležno tijelo u slučaju odbacivanja ili prerade trupla u skladu sa člancima 4. i 5. Pravilnika o nusproizvodima životinjskog porijekla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine« broj 87/09.)[9].

(3) Ako se, u skladu sa stavkom 1. podstavkom (a), ovoga članka transponder ne može izvaditi iz kopitara koji je zaklan radi ljudske potrošnje, službeni veterinar proglašava meso ili dio mesa koji sadrži transponder nepodesnim za ljudsku potrošnju sukladno s Poglavljem V. stavkom 1. točkom (n) Odjeljka II. Priloga I Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07.)[10].

(4) Preslika putovnice ostaje kao sastavni dio u evidenciji klaonice gdje je kopitar zaklan.

(5) U svim slučajevima uginuća ili nestanka kopitara koji nije u skladu s ovim člankom, vlasnik putovnicu vraća izdavatelju u roku od 30 dana nakon uginuća ili nestanka kopitara.

(6) U slučaju uginuća kopitara uz putovnicu se obvezno prilaže i potvrda nadležnog veterinara o uginuću, a u slučaju nestanka kopitara prilaže se potvrda o prijavi nestanka izdana od strane Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 26.

KOPITARI NAMIJENJENI KLANJU RADI LJUDSKE POTROŠNJE TE EVIDENCIJA O LIJEČENJU

(1) Kopitar se smatra namijenjen klanju radi ljudske potrošnje osim ako je u Dijelu II Odjeljku IX putovnice neopozivo naznačeno da nije namijenjen klanju radi ljudske potrošnje, temeljem potpisa:

– vlasnika ili,

– vlasnika i odgovornog veterinara.

(2) Prije bilo kakvog liječenja u skladu s člankom 10. stavkom 2. i 3. Zakona o veterinarsko medicinskim proizvodima (»Narodne novine« broj 84/08.)[11] ustanovljava se status kopitara kao grla koje je namijenjeno klanju radi ljudske potrošnje što je predodređeno za svakog oždrjebljenog kopitara, ili nije namijenjeno klanju radi ljudske potrošnje kako je naznačeno u Dijelu II Odjeljku IX putovnice.

(3) Ako liječenje koje se spominje u stavku 2. ovoga članka nije dopušteno za kopitara koji je namijenjen klanju radi ljudske potrošnje, odgovorni veterinar osigurava da se u skladu s odstupanjem predviđenim člankom 10. stavcima 2. i 3. Zakona o veterinarsko medicinskim proizvodima neophodnih za liječenje kopitara, kopitar neopozivo označi kao životinja koja nije namijenjena klanju radi ljudske potrošnje na način da:

– popuni i potpiše Dio II Odjeljak IX putovnice,

– poništi valjanost Dijela III Odjeljka IX putovnice.

(4) Ako se kopitar mora liječiti temeljem članka 10. stavcima 2. i 3. Zakona o veterinarsko medicinskim proizvodima, odgovorni veterinar u Dio III Odjeljak IX putovnice unosi potrebne pojedinosti o ljekovitom proizvodu koji sadrži tvari koje su ključne za liječenje kopitara navedene u članku 3. stavku 2. Pravilnika o popisu djelatnih tvari neophodnih za liječenje kopitara (»Narodne novine« broj 79/09.)[12].

(5) Odgovorni veterinar upisuje datum posljednje primjene lijeka kako je propisano člankom 11. Zakona o veterinarsko medicinskim proizvodima, te izvješćuje držatelja o datumu kada će isteći razdoblje povlačenja lijeka u skladu s člankom 10. stavkom 3. Zakona o veterinarsko medicinskim proizvodima.

Članak 27.

SREDIŠNJI REGISTAR KOPITARA – SRK

(1) Prilikom izdavanja putovnice ili registracije prethodno izdanih putovnica izdavatelj u svom SRK vodi evidenciju o sljedećim podacima koji se tiču određenog kopitara:

(a) jedinstveni životni broj;

(b) vrsta i pasmina;

(c) spol;

(d) boja;

(e) datum (dan, mjesec i godina) rođenja;

(f) ako je primjenjivo, posljednjih 15 znamenki kôda koji odašilje transponder ili kôda koji odašilje identifikacijska naprava s radiofrekvencijom koja ne udovoljava standardu određenim člankom 2. točkom 14. ovoga Pravilnika, uz podatke o potrebnom sustavu za očitavanje ili o alternativnoj metodi;

(g) zemlja rođenja;

(h) datum izdavanja te izmjena i dopuna putovnice;

(i) ime i adresa osobe kojoj je izdana putovnica;

(j) status registriranog kopitara ili kopitara za uzgoj i proizvodnju;

(k) ime životinje (ime po rođenju i tamo gdje je primjenjivo komercijalno ime);

(l) poznati status životinje kao životinje koja nije namijenjena klanju radi ljudske potrošnje;

(m) podaci koji se odnose na bilo koje duplikate i zamjenske putovnice u skladu s člancima 22. i 23. ovoga Pravilnika;

(n) datum uginuća ili klanja grla.

(2) Izdavatelj čuva podatke koji se spominju u stavku 1. ovoga članka u SRK najmanje 35 godina ili barem do dvije godine od datuma uginuća kopitara.

(3) Neposredno nakon pohranjivanja podataka iz stavka 1. ovoga članka, uzgojna organizacija dostavlja podatke iz stavki 1. ovoga članka u točkama (a) do (f) i (n) iz matične knjige uzgojne organizacije ili izdavatelja koji ih unosi u SRK.

Članak 28.

Prilog I i II tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 29.

PRIJELAZNE ODREDBE

Svi kopitari koji su identificirani u skladu s Pravilnikom o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine« broj 74/07.) smatraju se identificiranima u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 30.

Posebni propisi iz članka 4. stavka 4. i članka 9. stavka 4. ovoga Pravilnika donijet će se do 30. ožujka 2010. godine.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine« broj 74/07.).

Članak 32.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: NP 011-02/09-01/254

Urbroj: 525-02-1-0565/09-4

Zagreb, 5. listopada 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT KOPITARAPRILOG I

IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT ZA KOPITARE

PUTOVNICA

Općenito – Upute

I. Putovnica mora sadržavati sve upute koje su potrebne za njihovu uporabu i pojedinosti o tijelu koje izdaje identifikacijski dokument na hrvatskom, francuskom i engleskom jeziku.

II. Podaci koji se prikazuju na putovnici

A. Putovnica mora sadržavati sljedeće podatke:

1. Odjeljci I i II – Identifikacija

Kopitara će identificirati izdavatelj. Identifikacijski broj jasno ukazuje na identitet kopitara i izdavatelja, te je kompatibilan s UELN sustavom.

U slučaju registriranih kopitara, putovnica sadrži uzgojnu potvrdu o podrijetlu i referencu matične knjige u koju je životinja uvedena u skladu s pravilima ovlaštene uzgojne organizacije koja vodi navedenu matičnu knjigu.

2. Odjeljak III – Vlasnik

Ime vlasnika mora biti navedeno u putovnici, a svaka promjena vlasništva obvezno se ažurira u navedenom odjeljku sa svim traženim podacima.

3. Odjeljak IV – Vođenje evidencije o provjeri identiteta

Kada god to zahtijevaju propisi, ovlaštena tijela moraju u putovnicu navesti sve provjere temeljene na identitetu kopitara.

4. Odjeljci V i VI – Vođenje evidencije o cijepljenju

Sva cijepljenja moraju se navesti u putovnicu u Odjeljku V (samo influenca kopitara) i Odjeljku VI (sva ostala cijepljenja). Podaci o cijepljenju mogu biti u obliku naljepnice.

5. Odjeljak VII – Laboratorijsko dijagnostičke pretrage

U putovnicu se moraju navesti svi nalazi pretraga provedenih u cilju otkrivanja zaraznih bolesti.

6. Odjeljak VIII – Valjanost dokumenta radi prometa životinja

Poništenje/obnova valjanosti dokumenta u skladu s člankom 4., stavkom 4. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara ili uvoza iz trećih zemalja i popis zaraznih bolesti podložnih obveznom prijavljivanju.

7. Odjeljak IX – Uporaba veterinarsko-medicinskih proizvoda

Dijelovi I i II ili Dio III ovog Odjeljka moraju se ispravno popuniti u skladu s uputama izloženim u tom odjeljku.

8. Odjeljak X – Potvrda o zdravstvenom stanju

Ovlašteni veterinar svojim imenom i prezimenom, potpisom i pečatom potvrđuje valjanost zdravstvene svjedodžbe za životinju sukladno posebnim propisima koji utvrđuju izdavanje zdravstvene svjedodžbe za kopitare.

9. Odjeljak XI – Pretraga na zabranjene farmakološke pripravke (doping kontrola)

Ovlašteni veterinar svojim punim imenom i prezimenom, potpisom i pečatom potvrđuje rezultate svakog ispitivanja na zabranjene farmakološke pripravke provedene u ovlaštenom laboratoriju.

10. Odjeljak XII – Upis u matičnu knjigu

Izdavatelj ili uzgojna organizacija potvrđuje upis kopitara u matičnu knjigu.

11. Odjeljak XIII – Uzgojni podaci

Izdavatelj ili uzgojna organizacija potvrđuje rezultate performance i progenog testa kopitara.

12. Odjeljak XIV – Podaci o natjecanju kopitara

Nadležna sportska organizacija potvrđuje postignute rezultate u sportskim natjecanjima kopitara.

13. Odjeljak XV – Ovjera za putovanja sportskih konja od strane nadležne sportske organizacije

Priznata sportska organizacija potvrđuje dopušten nastup kopitara na stranim natjecanjima.

14. Odjeljak XVI – Izvoz kopitara

Izdavatelj potvrđuje trajni izvoz kopitara ovjerom eksport certifikata.

15. Odjeljak XVII – Carinske potvrde

Carinska uprava potvrđuje uvoz kopitara.

16. Odjeljak XVIII – Upis u registar nacionalnih sportskih organizacija

Nadležne nacionalne sportske organizacije potvrđuju upis kopitara u registar iste organizacije.

17. Odjeljak XIX – Službena zabilješka o klanju, uginuću ili nestanku kopitara

Upisuju se službene zabilješke o klanju, uginuću, eutanaziji ili nestanku kopitara.

PRILOG II

PODACI POHRANJENI NA »PAMETNOJ KARTICI«

»Pametna kartica« sadrži barem sljedeće podatke:

1. Vidljivi podaci:

– tijela koje izdaje identifikacijske dokumente,

– jedinstveni životni broj,

– ime,

– spol,

– boja,

– posljednjih 15 znamenki kôda kojeg prenosi transponder (ako je moguće),

– fotografija kopitara.

2. Elektronički podaci kojima se može pristupiti uporabom standardnog računalnog programa:

– barem sve obvezne informacije iz Dijela A Odjeljka I identifikacijskog dokumenta (putovnice).

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EC) broj 504/2008 od 6. lipnja 2008. godine o provedbi Direktive Vijeća 90/426/EEC i 90/427/EEC s obzirom na metode za identifikaciju kopitara.

[2] Posebnim propisom preuzet će se odredbe Uredbe Komisije (EC) broj 96/510/EZ.

[3] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe Komisije (EC) broj 96/78/EC od 10. siječnja 1996. godine o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika.

[4] Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive 90/427/EEC.

[5] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe Komisije (EC) broj 96/78/EC od 10. siječnja 1996. godine o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija.

[6] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 90/426/EEC od 26. lipnja 1990. godine o zdravstvenim uvjetima koji se odnose na premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

[7] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe Komisije (EC) broj 2003/85 od 29. rujna 2003. godine o mjerama zajednice za kontrolu slinavke i šapa koja ukida Direktivu 85/511/EEC i Odluku 89/531/EEC i 91/665/EC i zamjenjuje Direktivu 92/46/EEC.

[8] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o specifičnim pravilima higijene i higijeni namirnica.

[9] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe 1774/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. godine o nusproizvodima životinjskog porijekla koji nisu za prehranu ljudi.

[10] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o specifičnim uvjetima za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih za prehranu ljudi.

[11] Zakonom su preuzete odredbe Direktive 2001/82/EC od 6. studenoga 2001. godine o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

[12] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2001/82/EC od 6. studenoga 2001. godine o veterinarsko-medicinskim proizvodima.