Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku

NN 123/2009 (14.10.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku

POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

3043

Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08 i 38/09), Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na sjednici, održanoj 24. rujna 2009. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA O UNUTARNJEM USTROJU I POSTUPKU

Članak 1.

U Pravilniku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku (»Narodne novine«, broj 86/05), u članku 2. st. 1. riječi »Opatička br. 8« zamjenjuju se riječima »Trg sv. Marka br. 3«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. brojka »30« zamjenjuje se brojkom »38«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. iza riječi »ostvaruje se« dodaju se riječi »javnošću postupka pred Povjerenstvom, osim postupka glasovanja«.

Stavak 3. briše se.

Članak 4.

Članak 8. briše se.

Članak 5.

U članku 9. stavku 2. riječi »i njegovu imunitetu« brišu se.

Članak 6.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se stavak 2., koji glasi:

»Članovi Povjerenstva iz redova uglednih javnih djelatnika imaju pravo na novčanu naknadu za rad u Povjerenstvu. Visinu naknade određuje Hrvatski sabor«.

Članak 7.

U članku 12. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Povjerenstva bira se iz redova uglednih javnih djelatnika. Predsjednik Povjerenstva ne smije biti član niti jedne stranke.«

U stavku 5. riječ »zastupnika« briše se.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»Dužnost predsjednika prestaje:

1. ostavkom,

2. danom pristupanja jednoj od političkih stranaka,

3. istekom vremena na koje je izabran,

4. smrću«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»Postupak izbora novog predsjednika Povjerenstva pokrenut će se 60 dana prije isteka vremena na koje se bira«.

Članak 8.

U članku 13. točka 7. mijenja se i glasi:

»predlaže Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa«.

Iza točke 7. dodaje se nova točka 8., koja glasi:

»odlučuje kao čelnik tijela u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima o prijmu u državnu službu, rasporedu na radno mjesto, premještaju, stavljanju na raspolaganje, prestanku državne službe i drugim pravima i obvezama državnih službenika Ureda povjerenstva«.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 9.

Članak 9.

U članku 14. stavku 3. brojka »11.« zamjenjuje se brojkom »12.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»zamjenik predsjednika Povjerenstva, koji je iz redova uglednih javnih djelatnika, ne smije biti član niti jedne stranke«.

Članak 10.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Unutarnje ustrojstvo, nazivi radnih mjesta, opis poslova, točan broj državnih službenika, stručni i drugi uvjeti potrebni za raspored na radna mjesta te druga pitanja od značaja za organizaciju i način rada Ureda povjerenstva uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Pravilnik iz stavka 2. ovog članka donosi Povjerenstvo većinom glasova svih članova uz prethodnu suglasnost Hrvatskoga sabora«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 11.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»O sjednicama, radnim i stručnim sastancima te drugim radnjama u postupku za odlučivanje o sukobu interesa pred Povjerenstvom sastavlja se zapisnik. Zapisnik sastavlja tajnik Povjerenstva«.

U stavku 3. iza riječi »Zapisnik supotpisuju«, dodaju se riječi: »predsjednik Povjerenstva i tajnik Povjerenstva«.

Stavak 4. mijenja se i glasi: »Sve sjednice Povjerenstva tonski se snimaju. Tajnik Povjerenstva će u roku od osam dana od dana održavanja sjednice Povjerenstva sastaviti sažetak zapisnika u prilogu kojega je i prijepis fonograma sa sjednice Povjerenstva kao sastavni dio zapisnika«.

Članak 12.

U članku 21. stavak 3. briše se.

Članak 13.

U članku 28. stavku 3. brojka »18« zamjenjuje se brojkom »17«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7., koji glasi:

»Tajnik Povjerenstva priprema nacrt godišnjeg izvješća Hrvatskome saboru u roku koji omogućuje Povjerenstvu da o godišnjem izvješću raspravi te dostavi izvješće za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine.«

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8., koji glasi:

»Predstojnik Ureda povjerenstva se brine da sve odluke Povjerenstva, donesene na sjednicama Povjerenstva budu javno obznanjene«.

Članak 14.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Svi akti Povjerenstva donose se na sjednici Povjerenstva na kojoj su nazočna većina članova Povjerenstva, a akti se donose nakon provedene rasprave većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva«.

U stavku 3. iza riječi »većina« dodaje se riječ »nazočnih.

U stavku 4. briše se rečenica: »Na isti način će postupiti i u slučaju iz članka 18. stavak 4. Pravilnika.«

Članak 15.

U članku 31. iza oznake predmeta I-PSI – knjiga izlaza, dodaje se nova oznaka predmeta »PSI-PS – poziv za sjednicu«.

Članak 16.

U članku 32. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Izvješće o imovini u predmetu dužnosnika sadrži izvješće s podacima o dužnosnikovoj imovini, imovini njegova bračnog druga i malodobne djece, sukladno članku 7. st. 1., 3., 4., 5., i 6. i članku 7.a Zakona.«

Članak 17.

U članku 33. stavku 1. riječi »u kojem odluči pokrenuti postupak za odlučivanje o sukobu interesa« zamjenjuju se riječima »u kojem odlučuje o sukobu interesa«.

Članak 18.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo sukladno članku 18. stavak 1. i 2. Zakona pokreće postupak za odlučivanje o sukobu interesa (dalje: postupak) po službenoj dužnosti na zahtjev dužnosnika, a postupak može pokrenuti na temelju prijave ili anonimne prijave.«

U članku 37. stavak 4. mijenja se i glasi »Prije donošenja odluke o pokretanju postupka predsjednik Povjerenstva ili Povjerenstvo mogu u prethodnom postupku zatražiti očitovanje dužnosnika o navodima prijave kao i podatke od drugih osoba ili tijela«.

Članak 19.

U članku 42. stavku 1. u točki 4. brojka »10.« zamjenjuje brojkom »9.«

Članak 20.

U članku 43. stavak 3. mijenja se i glasi: »Izlaganju izvjestitelja i raspravi o predmetu uz predstojnika Ureda povjerenstva i tajnika povjerenstva mogu biti po potrebi nazočni i savjetnici koji su sudjelovali u ispitnom postupku. Članovi Povjerenstva mogu zahtijevati obavijesti o predmetu od predstojnika Ureda povjerenstva i tajnika Povjerenstva.

Članak 21.

U članku 47. stavku 3. iza riječi »predsjednika Povjerenstva« dodaju se riječi »ili predstojnika Ureda Povjerenstva odnosno tajnika Povjerenstva«.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: PSI-PP-1/09

Zagreb, 25. rujna 2009.

Predsjednik Povjerenstva
Mate Kačan, dipl. iur., v. r.