Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN 123/2009 (14.10.2009.), Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

3044

Na temelju članka 131. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90., 135/97., 8/98. – pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. – pročišćeni tekst, 28/01., 41/01. – pročišćeni tekst, 55/01. – ispravak) Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 6. listopada 2009., donio je

POSLOVNIČKU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 181/03., 16/06. i 30/08.) u članku 8. stavku 1. točki 2. riječ: »Vijeće« zamjenjuje se riječju: »vijeća« te se briše riječ: »postupovnih«.

Članak 2.

U članku 11. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. imenuju suca-izvjestitelja u predmetima koji se upućuju na rješavanje vijeću iz članka 24. ovog Poslovnika;«

Članak 3.

Naslov iznad članka 24. i članak 24. mijenjaju se i glase:

»Vijeća za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama

Članak 24.

(1) Vijeća za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, sastavljena od po troje sudaca, donose rješenja o odbacivanju i obustavi postupaka u slučaju kad ne postoje pretpostavke za odlučivanje o ustavnim tužbama (članak 19. stavak 4., članak 32., članak 68. stavak 2., članak 71. stavak 2., članak 72. i članak 79. Ustavnog zakona).

(2) Odluku o broju i sastavu vijeća iz stavka 1. ovog članka donosi Sjednica Ustavnog suda na prijedlog predsjednika.«

Članak 4.

U članku 26. stavku 1. brišu se riječi: »članove predstavničkih«.

Članak 5.

U članku 33. stavku 1. briše se riječ: »postupovnih«.

U stavku 2. iza riječi: »tužbama« dodaje se zarez i umeću se riječi: »odnosno voditelja Centra za evidenciju i dokumentaciju«.

Članak 6.

U članku 54. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju opsežnijeg povećanja broja zaprimljenih podnesaka kojima se pokreće ustavnosudski postupak unutar skupine predmeta označenih istom oznakom ili u sličnim slučajevima kad je to potrebno radi otklanjanja zastoja u radu Ustavnog suda, odlukom glavnog tajnika uz suglasnost predsjednika Ustavnog suda moguće je istovrsnim predmetima uz osnovnu oznaku dodati i posebnu oznaku.«

Dosadašnji stavci 2. do 4. postaju stavci 3. do 5.

Članak 7.

U članku 80. stavku 1. riječ: » Vijeća« zamjenjuje se riječju: »vijeća«, a na kraju teksta briše se točka te se dodaju zarez i riječi: »u slučaju kad ne postoje postupovne pretpostavke za odlučivanje o ustavnim tužbama (članak 19. stavak 4., članak 32., članak 68. stavak 2., članak 71. stavak 2., članak 72. i članak 79. Ustavnog zakona).«

Članak 8.

U naslovu iznad članka 82. riječ: »Vijeću« zamjenjuje se riječju: »vijeću« te se briše riječ: »postupovnih«.

Članak 9.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»(1) Sudac-izvjestitelj u predmetima koji se upućuju na rješavanje vijeću iz članka 24. ovog Poslovnika imenuje se na Sjednici Ustavnog suda na prijedlog predsjednika Ustavnog suda javnim glasovanjem, većinom glasova svih sudaca, na vrijeme od dvije godine uz mogućnost ponovnog imenovanja na istu dužnost.

(2) Sudac-izvjestitelj podnosi nacrte rješenja predsjedniku vijeća iz članka 24. ovog Poslovnika radi upućivanja na sjednicu i donošenja rješenja te obavlja druge poslove određene člancima 31. i 33. ovog Poslovnika.

(3) Sudac-izvjestitelj usklađuje rad odgovarajuće stručne službe u postupku pripreme predmeta koji se upućuju na rješavanje vijeću iz članka 24. ovog Poslovnika.

(4) Predsjednik Ustavnog suda odlučuje u kojem će smanjenom opsegu sudac-izvjestitelj iz stavka 1. ovog članka obavljati poslove vezane uz ustavnosudske postupke u kojima se odlučuje o ustavnim tužbama.«

Članak 10.

U članku 83. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. pripremaju se sjednice vijeća, osim sjednica vijeća koje priprema Služba za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama sukladno članku 80. stavku 1. ovog Poslovnika;«

Članak 11.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-14/2009

Zagreb, 6. listopada 2009.

Predsjednica
prof. dr. sc. Jasna Omejec, v. r.