Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

NN 124/2009 (16.10.2009.), Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

HRVATSKI SABOR

3046

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA

Proglašavam Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/167
Urbroj: 71-05-03/1-09-2
Zagreb, 7. listopada 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA

Dio 1.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sigurnosna zaštita trgovačkih brodova namijenjenih pomorskoj plovidbi i lučkih područja namijenjenih njihovom pristajanju ili sidrenju, obveze tijela državne uprave, kompanija, lučkih uprava, koncesionara, priznatih organizacija za sigurnosnu zaštitu, te drugih fizičkih i pravnih osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu, mjere za osiguranje sigurnosne zaštite brodova i luka, postupak u slučaju sigurnosne prijetnje, nadzor nad primjenom mjera sigurnosne zaštite te pomorski prekršaji, a u cilju osiguranja sigurnosne zaštite pomorskih brodova i luka u slučajevima sigurnosne prijetnje ili događaja koji ugrožava sigurnost.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. SOLAS Konvencija je Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru, 1974., kako je izmijenjena i dopunjena,

2. Posebne mjere sigurnosne zaštite SOLAS Konvencije su mjere sigurnosne zaštite brodova i luka kako su uređene Poglavljem XI-2 Dodatka SOLAS Konvencije u njegovoj najnovijoj inačici,

3. ISPS Pravilnik je Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora, 2002., kako je izmijenjen i dopunjen,

4. Dio A ISPS Pravilnika je Preamubla i obvezni zahtjevi koji čine dio A ISPS Pravilnika, a u svezi s odredbama Glave XI-2 Dodatka SOLAS Konvencije kako je izmijenjena i dopunjena,

5. Dio B ISPS Pravilnika su smjernice koje čine Dio B ISPS Pravilnika u svezi s odredbama Glave XI-2 Dodatka SOLAS Konvencije kako je izmijenjena i dopunjena i Dijela A ISPS Pravilnika,

6. sigurnosna zaštita je sustav preventivnih mjera namijenjenih zaštiti brodova i luka od prijetnje namjernim nezakonitim činom,

7. nezakonito djelo je namjerno djelovanje koje po svojoj prirodi ili okolnostima može štetiti plovnim objektima u međunarodnoj ili domaćoj plovidbi, putnicima, teretu ili luci,

8. događaj koji ugrožava sigurnost ili sigurnosna prijetnja je svaki događaj, radnja ili okolnost koja ugrožava ili može ugroziti sigurnost broda ili luke odnosno svaku dopuštenu djelatnost na lučkom području,

9. luka označava morsku luku, tj. morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama; lukobranima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova, jahti i brodica, ukrcaj i iskrcaj putnika i tereta, uskladištenje i drugo rukovanje teretom, proizvodnju, oplemenjivanje i doradu tereta te ostale gospodarske djelatnosti koje su s tim djelatnostima u međusobnoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi,

10. lučko operativno područje je mjesto gdje se odvija sučelje brod/luka, a koje može uključivati bilo koji dio lučkog područja, te sidrište i prilaz luci s morske strane,

11. sučelje brod/luka je odnos koji nastaje kada je brod neposredno pod utjecajem djelovanja ili kretanja ljudi ili stvari ili pružanja usluga brodu u luci,

12. kompanija jest fizička ili pravna osoba koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik)«,

13. međunarodna plovidba je plovidba plovnim objektom u ili iz luke ili sidrišta u Republici Hrvatskoj, odnosno od nepomičnog odobalnog ili plutajućeg objekta u morskom području nad kojim Republika Hrvatska ima suverenitet ili suverena prava u ili iz strane luke ili sidrišta, odnosno morskog područja izvan područja suvereniteta ili suverenih prava Republike Hrvatske,

14. domaća plovidba je plovidba plovnim objektom između luka u Republici Hrvatskoj, uključujući sidrišta, odnosno između luka u Republici Hrvatskoj i nepomičnih odobalnih objekata ili plutajućih objekata koja se nalaze u morskim područjima nad kojima Republika Hrvatska ima suverenitet ili suverena prava,

15. linijski prijevoz je serija plovidbenih putovanja organiziranih radi povezivanja dviju ili više luka na temelju objavljenog reda plovidbe, odnosno serija plovidbenih putovanja koja se odvija sa takvom redovitošću i učestalošću da predstavlja prepoznatljiv red,

16. plan sigurnosne zaštite broda (SSP) je plan mjera na brodu kojima se uređuje zaštita osoba na brodu, tereta, jedinica za prijevoz tereta, brodskih zaliha i broda od događaja koji ugrožavaju sigurnost ili sigurnosnih prijetnji,

17. plan sigurnosne zaštite luke (PFSP) je plan mjera kojima se uređuje zaštita luke, brodova, osoba, tereta, prijevoznih jedinica tereta i brodskih zaliha unutar područja luke od događaja koji ugrožavaju sigurnost ili sigurnosnih prijetnji,

18. uprava nadležna za sigurnosnu zaštitu je uprava Ministarstva nadležna za sigurnost plovidbe, zaštitu mora od onečišćenja s brodova i sigurnosnu zaštitu i koja je nadležna za koordinaciju, primjenu i nadzor primjene mjera sigurnosne zaštite propisanih ovim Zakonom u odnosu na brodove i luke, te komunikaciju i koordinaciju aktivnosti na Europskom komisijom i državama članicama sukladno odredbama ovoga Zakona,

19. služba za sigurnosnu zaštitu luke je organizacijska jedinica lučke uprave ili koncesionara luke posebne namjene nadležna za sigurnosnu zaštitu u luci,

20. časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (SSO) je časnik na brodu kojeg je odredio brodar, kao osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu broda, uključujući primjenu i održavanje plana sigurnosne zaštite broda i za održavanje veza s osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u kompaniji i osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu luke,

21. osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u kompaniji (CSO) je osoba koju je odredila kompanija radi osiguranja provedbe procjene sigurnosne zaštite broda, izrade i primjene plana sigurnosne zaštite broda, te za vezu s osobama odgovornim za sigurnosnu zaštitu luke i časnikom odgovornim za sigurnosnu zaštitu broda,

22. osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke (PFSO) je osoba određena za izradu, primjenu, izmjene i održavanje plana sigurnosne zaštite luke i za vezu sa časnicima odgovornim za sigurnosnu zaštitu broda i osobama odgovornim za sigurnosnu zaštitu u kompaniji,

23. stupanj sigurnosne zaštite je mjera stupnja opasnosti od mogućnosti događaja koji ugrožava sigurnost,

24. Deklaracija o sigurnosnoj zaštiti (DoS) je pisani sporazum sklopljen između broda i luke ili između dvaju brodova kojim se utvrđuju mjere sigurnosne zaštite koje će svaki od njih primijeniti,

25. priznata organizacija za sigurnosnu zaštitu (RSO) (u daljnjem tekstu: priznata organizacija) je pravna osoba koja ispunjava uvjete utvrđene ovim Zakonom, te je ovlaštena obavljati poslove utvrđene ovim Zakonom,

26. Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata (u daljnjem tekstu: Tehnička pravila) su propisi kojima se utvrđuju zahtjevi kojim moraju udovoljavati pomorski objekti i kompanije u svezi sigurnosne zaštite, način obavljanja tehničkog nadzora i izdavanje isprava, zapisa i knjiga pomorskog objekta i kompanije,

27. država članica je država članica Europske unije,

28. ministar je ministar nadležan za poslove pomorstva,

29. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove pomorstva.

Članak 3.

Ovaj Zakon se primjenjuje na:

1. putničke brodove, uključujući brze putničke brodove u međunarodnoj plovidbi,

2. teretne brodove, uključujući brze teretne brodove, od 500 BT i veće u međunarodnoj plovidbi,

3. pomorske odobalne pokretne objekte za istraživanje i iskorištavanje morskog dna i podmorja upisane u odgovarajuće upisnike ili očevidnike u Republici, osim kad se nalaze u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te pomorske odobalne objekte za istraživanje i iskorištavanje morskog dna i podmorja, neovisno o državnoj pripadnosti, kada se nalaze u epikontinentalnom pojasu, odnosno zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske,

4. putničke brodove u nacionalnoj plovidbi koji obavljaju putovanja udaljavajući se više od 20 Nm od obale kojoj osobe u opasnosti mogu sigurno pristupiti u vrijeme srednje razine morskih mijena,

5. luke ili lučka operativna područja u koje pristaju brodovi i objekti navedeni u točki 1., 2., i 4. ovoga stavka.

Ovaj se Zakon primjenjuje i na pomorske objekte u nacionalnoj plovidbi, te luke, odnosno lučka operativna područja koja sukladno provedenoj procjeni rizika, na prijedlog Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, naredbom odredi ministar.

Procjenu rizika iz stavka 2. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, po potrebi, a najmanje svakih pet godina.

Iznimno, na temelju procjene rizika, ministar može, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, od primjene svih ili pojedinih odredbi ovoga Zakona privremeno izuzeti luke ili pojedine dijelove luke iz stavka 1. točke 5. ovoga članka.

Uprava nadležna za sigurnosnu zaštitu, utvrđuje i održava listu luka i/ili lučkih operativnih područja s koordinatama područja na koja se primjenjuju odredbe ovoga Zakona.

Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na brodove primjenjuju se na odgovarajući način i na druge pomorske objekte navedene u stavku 1. točki 3. ovoga članka.

Članak 4.

Brodovi i luke na koje se primjenjuje ovaj Zakon dužni su u cijelosti primjenjivati odredbe Dijela A ISPS Pravilnika, te sljedeće dijelove Dijela B ISPS Pravilnika, kao obvezne:

– 1.12. Izmjene plana sigurnosne zaštite broda

– 1.16. Procjena sigurnosne zaštite luke ili lučkoga operativnog područja

– 4.1. Zaštita tajnosti procjene i plana sigurnosne zaštite

– 4.4. Priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu

– 4.5. Najmanji uvjeti koje moraju zadovoljavati priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu

– 4.8. Određivanje stupnja sigurnosne zaštite

– 4.14, 4.15, 4.16. Kontaktne točke i informacije o planovima sigurnosne zaštite luka;

– 4.18. Identifikacijske isprave

– 4.24. Primjena, od strane broda, mjera sigurnosne zaštite koje preporučuje država u čijem teritorijalnom moru brod plovi

– 4.28. Stupanj upravljanja

– 4.41. Dostava informacija u slučaju izricanja mjere zabrane uplovljavanja brodu u luku ili izgona iz luke

– 4.45. Brodovi država koje nisu stranke Konvencije

– 6.1. Obveza kompanije da izvijesti zapovjednika o brodaru

– 8.3. – 8.10. Minimalni standardi za procjenu sigurnosne zaštite broda

– 9.2. Minimalni standardi Plana sigurnosne zaštite broda

– 9.4. Nezavisnost priznatih organizacija za sigurnosnu zaštitu

– 13.6. i 17.7. Učestalost vježbi sigurnosne zaštite za posadu broda, te časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda i osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u kompaniji

– 15.3.- 15.4. Minimalni standardi za procjenu sigurnosne zaštite luke

– 16.3. i 16.8. Minimalni standardi Plana sigurnosne zaštite luke

– 18.5. i 18.6. Učestalost vježbi sigurnosne zaštite u lukama i za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu luke.

Dijelovi Dijela B ISPS Pravilnika koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka primjenjuju se kao preporuka.

Članak 5.

Za brodove na kratkim međunarodnim putovanjima koji plove na redovnim linijama može se međunarodnim ugovorima utvrditi sustav mjera i postupaka zaštite različit od onog propisanog ovim Zakonom.

Sustav mjera iz stavka 1. ovoga članka mora osigurati približno jednakovrijednu razinu zaštite utvrđenu ovim Zakonom, te ne smije ugroziti razinu zaštite drugih brodova i luka ostvarenu primjenom mjera i postupaka utvrđenih ovim Zakonom.

Sustav mjera i postupaka iz stavka 1. ovoga članka će se razmatrati periodično, u razdobljima ne duljim od pet godina, vodeći računa o stečenim iskustvima u njegovoj primjeni, promjenama okolnosti ili ugrozi sigurnosne zaštite brodova, luka ili plovidbenih pravaca na koje se sustav mjera i postupaka odnosi.

Ministarstvo će o sadržaju ugovora iz stavka 1. ovoga članka izvijestiti Europsku komisiju.

Članak 6.

Na temelju procjene rizika, Ministarstvo može utvrditi poseban sustav sigurnosne zaštite za pomorske objekte u nacionalnoj plovidbi iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona i luke u koje pristaju ili se sidre takvi pomorski objekti, pod uvjetom da takav sustav bude ne manje učinkovit od sustava propisanog ovim Zakonom i Poglavljem XI-2 SOLAS Konvencije i obveznik odredaba ISPS Pravilnika.

Sustav iz stavka 1. ovoga članka će se razmatrati periodično, u razdobljima ne duljim od pet godina.

Ministarstvo će izvijestiti Europsku komisiju o sadržaju sustava iz stavka 1. ovoga članka, te rezultatima raščlambe iz stavka 2. ovoga članka.

Dio 2.
DRŽAVNA TIJELA, JAVNE USTANOVE, PRAVNE I FIZIČKE OSOBE ODGOVORNE ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU POMORSKIH BRODOVA I LUKA

Članak 7.

Ministarstvo je dužno o poduzetim mjerama sukladno odredbama poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i odredbama ISPS Pravilnika izvještavati Međunarodnu pomorsku organizaciju, Europsku komisiju i druge države članice.

Ministarstvo će Europskoj komisiji dostaviti podatke o nadležnom tijelu za sigurnosnu zaštitu, te o osobi zaduženoj za sigurnosnu zaštitu u Ministarstvu.

Nadležno tijelo za sigurnosnu zaštitu je zaduženo za izvješćivanje i koordinaciju aktivnosti sa Europskom komisijom i državama članicama u svezi primjene ovoga Zakona i odgovarajućih propisa Europske unije.

Nadležno tijelo iz stavka 2. ovoga članka izvještava Europsku komisiju o lukama i/ili lučkim operativnim područjima na koje se primjenjuje ovaj Zakon.

Nadležno tijelo za sigurnosnu zaštitu iz stavka 2. ovoga članka izvještava Europsku komisiju o brodovima kojima je zabranjeno uplovljavanje u luke u Republici Hrvatskoj, odnosno koji su izgnani iz luke u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

Stupanj sigurnosne zaštite za luke u Republici Hrvatskoj utvrđuje ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove može odrediti različit stupanj sigurnosne zaštite za pojedine luke, pojedine dijelove lučkog područja ili pojedina lučka operativna područja.

Stupanj sigurnosne zaštite koji trebaju primjenjivati brodovi iz članka 3. ovoga Zakona, koji viju zastavu Republike Hrvatske, utvrđuje ministarstvo nadležno za unutarnje poslove uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove određuje jedan od sljedećih stupnjeva sigurnosne zaštite:

stupanj sigurnosne zaštite 1 (SL1) je stupanj na kojem se cijelo vrijeme primjenjuje osnovni skup odgovarajućih mjera sigurnosne zaštite, kako su utvrđene planom sigurnosne zaštite broda i/ili planom sigurnosne zaštite luke,

stupanj sigurnosne zaštite 2 (SL2) je stupanj tijekom kojega se primjenjuju odgovarajuće dodatne mjere sigurnosne zaštite u ograničenom vremenskom razdoblju kao posljedica povećane opasnosti od nastupanja događaja koji ugrožava sigurnost, kako su utvrđene planom sigurnosne zaštite broda i/ili planom sigurnosne zaštite luke,

stupanj sigurnosne zaštite 3 (SL3) je stupanj tijekom kojega se primjenjuju daljnje posebne mjere sigurnosne zaštite u ograničenom vremenskom razdoblju kada je događaj koji ugrožava sigurnost vjerojatan ili neizbježan iako nije moguće utvrditi poseban cilj izložen sigurnosnoj prijetnji, kako su utvrđene planom sigurnosne zaštite broda i/ili planom sigurnosne zaštite luke.

O utvrđenom stupnju sigurnosne zaštite i svim njegovim promjenama ministarstvo nadležno za unutarnje poslove je dužno odmah izvijestiti upravu nadležnu za sigurnosnu zaštitu.

U slučaju promjene stupnja sigurnosne zaštite iz stavka 1. ovoga članka, uprava nadležna za sigurnosnu zaštitu će o novoutvrđenom stupnju sigurnosne zaštite u roku ne duljem od 60 minuta izvijestiti nadležne lučke kapetane, nadležne osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luka, sve brodove u plovidbi unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske, te pravnu osobu zaduženu za objavu oglasa za pomorce.

Pravna osoba zadužena za objavu oglasa za pomorce dužna je poruku o promjeni stupnja sigurnosne zaštite objaviti u što kraćem roku.

O stupnju sigurnosne zaštite iz stavka 2. ovoga članka i svim njegovim promjenama, uprava nadležna za sigurnosnu zaštitu će izvijestiti osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu u kompanijama i lučke kapetanije.

Obavijest o promjeni stupnja sigurnosne zaštite mora sadržavati najmanje:

– datum i vrijeme promjene

– novoutvrđeni stupanj sigurnosne zaštite

– kratki opis razloga promjene stupnja sigurnosne zaštite

– luku ili luke na koje se stupanj sigurnosne zaštite odnosi

– mjere zaštite koje moraju biti provedene pored mjera utvrđenih planovima sigurnosne zaštite broda i/ili luke, ako ih ima

– vrijeme stupanja na snagu i rok primjene.

Članak 9.

Ministarstvo može prenijeti određene poslove definirane ovim Zakonom na priznate organizacije koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.

Sljedeći poslovi ne mogu se prenijeti na priznate organizacije:

– određivanje stupanja sigurnosne zaštite

– odobravanje procjene sigurnosne zaštite luke i njezinih izmjena i dopuna

– određivanje luka ili lučkih operativnih područja na koje se primjenjuje ovaj Zakon i koja moraju imati imenovane osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke

– odobravanje plana sigurnosne zaštite luke i njezinih izmjena i dopuna

– provedba nadzora nad primjenom ovoga Zakona

– definiranje zahtjeva za izdavanje Deklaracije o sigurnosnoj zaštiti.

Priznata organizacija iz stavka 1. ovoga članka može biti pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

Priznata organizacija može, sukladno ovlaštenju, obavljati poslove koji se odnose na sigurnosnu zaštitu brodova i/ili luka.

Rješenje o ovlašćivanju donosi Ministarstvo na temelju zahtjeva zainteresirane pravne osobe, kojem se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Zakonom, te nakon provedene provjere udovoljavanja uvjetima.

Provjeru udovoljavanja uvjetima provodi povjerenstvo koje imenuje ministar.

Ministarstvo može zatražiti sigurnosnu provjeru djelatnika pravne osobe koja je podnijela zahtjev za ovlašćivanje.

Ministarstvo može iz razloga sigurnosti, bez obrazloženja odbiti zahtjev za ovlašćivanje u svojstvu priznate organizacije ili ograničiti broj priznatih organizacija.

Na rješenje iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Priznata organizacija ne smije imati poslovni ili drugi interes u odnosu na subjekte u odnosu na koje obavlja poslove priznate organizacije, te ne smije obavljati poslove fizičke zaštite ili druge poslove koji proizlaze iz primjene procjene ili plana sigurnosne zaštite.

Rješenje o ovlašćivanju donosi se na rok ne dulji od pet godina i sadrži opseg poslova koje je priznata organizacija ovlaštena obavljati.

Na temelju donesenog rješenja iz stavka 5. ovoga članka, Ministarstvo i priznata organizacija sklapaju ugovor kojim se potanje uređuju međusobna prava i obveze.

Priznata organizacija dužna je bez odgađanja izvijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni od značaja za njen rad u svojstvu priznate organizacije.

Ukoliko se nadzorom nad radom priznate organizacije utvrdi da ista ne udovoljava uvjetima pod kojima je ovlaštena ili obavlja poslove protivno odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju njega, inspektor ili drugi ovlašteni službenik će poduzeti jednu ili više sljedećih mjera i aktivnosti:

– naložiti ispravak nedostataka

– privremeno zabraniti obavljanje poslova priznate organizacije i o tome izvijestiti nadležnu Upravu

– predložiti oduzimanje ovlaštenja.

Ministarstvo može oduzeti ovlaštenje priznatoj organizaciji i prije isteka roka važenja ako utvrdi da priznata organizacija više ne udovoljava uvjetima za ovlašćivanje ili ako obavlja poslove protivno odredbama ovoga Zakona, SOLAS Konvencije ili ISPS Pravilnika.

Članak 10.

Zapovjednik broda može predložiti sklapanje Deklaracije o sigurnosti:

1) kada brod ima viši stupanj sigurnosne zaštite od stupnja sigurnosti luke ili drugih brodova s kojima dolazi u dodir,

2) kada postoji ugovor o Deklaraciji o sigurnosti između Republike Hrvatske i vlade ugovornica SOLAS Konvencije koji se odnosi na određena međunarodna putovanja ili brodove na tim putovanjima,

3) kada je postojala opasnost po sigurnost ili se zbio opasan događaj u koji je bio uključen brod ili luka,

4) kada je brod u luci koja ne mora imati plan sigurnosne zaštite luke, ili

5) kada je brod bio u dodiru s drugim brodom koji ne mora imati plan sigurnosne zaštite broda.

U slučaju kada se brod nalazi u luci koja ne mora imati plan sigurnosne zaštite luke, odnosno za koju nije imenovana osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke, Deklaraciju o sigurnosti sklapa osoba koju imenuje lučki kapetan nadležne lučke kapetanije u svakom pojedinom slučaju.

Sklapanje Deklaracije o sigurnosti može predložiti i osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke ili lučki kapetan nadležne lučke kapetanije kada, sukladno procjeni sigurnosne zaštite luke, okolnosti vezane uz pristajanje određenog broda, ukrcaj i/ili iskrcaj putnika ili tereta ili druge okolnosti ukazuju na veći stupanj opasnosti.

Deklaracija o sigurnosti sklapa se na propisanom obrascu koji se daje u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

Sklopljena Deklaracija o sigurnosti čuva se na brodu najmanje 6 mjeseci od dana isplovljenja iz luke u kojoj je bila sklopljena ili do isplovljenja iz desete luke nakon luke u kojoj je bila sklopljena, što je kasnije.

Druge pojedinosti koje se odnose na postupak sklapanja i čuvanje Deklaracije o sigurnosnoj zaštiti propisuju se Tehničkim pravilima.

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke mora osigurati primjereno čuvanje sklopljenih Deklaracija o sigurnosti i drugih bilješki na temelju ovoga Zakona za razdoblje od najmanje tri godine.

Dio 3.
SIGURNOSNA ZAŠTITA BRODOVA

Članak 11.

Brod iz članka 3. ovoga Zakona mora imati časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda.

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda za svoj rad izravno odgovara zapovjedniku broda.

Dužnosti i odgovornosti časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda, sukladno ISPS Pravilniku, određuju se Tehničkim pravilima.

Članak 12.

Brod iz članka 3. ovoga Zakona mora imati procjenu sigurnosne zaštite broda.

Izradu procjene sigurnosne zaštite broda dužna je osigurati osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u kompaniji.

Procjena sigurnosne zaštite broda mora se temeljiti na opažanjima i stvarnom stanju na brodu.

Procjena sigurnosne zaštite broda mora biti dokumentirana i potvrđena od strane osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu kompanije.

Procjena sigurnosne zaštite broda mora sadržavati najmanje elemente navedene u tehničkim pravilima.

Članak 13.

Na temelju procjene sigurnosne zaštite broda za svaki brod izrađuje se plan sigurnosne zaštite broda.

Za izradu plana sigurnosne zaštite broda odgovorna je osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u kompaniji.

Plan sigurnosne zaštite broda odobrava priznata organizacija za sigurnosnu zaštitu.

Plan mora biti zaštićen od neovlaštenog pristupa ili otkrivanja.

Obvezni sadržaj plana sigurnosne zaštite broda, s naznakom dijelova za čiju izmjenu nije potrebno odobrenje, utvrđen je Tehničkim pravilima.

Plan mora biti izrađen na radnom jeziku broda, kako je određen sukladno Tehničkim pravilima. Ako taj jezik nije engleski, plan mora biti preveden na engleski jezik.

Članak 14.

Poslove ovjeravanja i izdavanja svjedodžbi sukladno ovom Zakonu za pomorske objekte upisane u odgovarajuće upisnike u Republici Hrvatskoj obavlja priznata organizacija.

Članak 15.

Zapovjednik i ostali članovi posade broda dužni su postupati sukladno planu sigurnosne zaštite broda i stupnjevima sigurnosne zaštite na snazi u pojedinoj luci.

Na stupnju sigurnosne zaštite 1 moraju se provoditi mjere iz plana sigurnosne zaštite broda, a osobito:

1) osiguranje provedbe svih dužnosti koje se odnose na sigurnost broda,

2) nadzor nad pristupom brodu,

3) nadzor nad ukrcajem i/ili iskrcajem osoba i njihovih stvari,

4) praćenje prostora ograničenog kretanja i osiguranje pristupa tim prostorima samo ovlaštenim osobama,

5) praćenje palubnih površina i područja oko broda,

6) nadzor rukovanja teretom i brodskim zalihama,

7) osiguranje raspoloživosti sigurnosnih veza.

Na stupnju sigurnosne zaštite 2 moraju se provoditi dodatne mjere zaštite utvrđene u planu sigurnosne zaštite broda, te u skladu s uputama osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu u komapniji i osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke, a koje se odnose na točke 1.-7. stavka 2. ovoga članka.

Na stupnju sigurnosne zaštite 3 moraju se poduzimati daljnje posebne mjere zaštite utvrđene u planu sigurnosne zaštite broda, te u skladu s uputama osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu u kompaniji i osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke, a koje se odnose na točke 1.-7. stavka 2. ovoga članka.

Članak 16.

Zapovjednik broda dužan je u roku od 30 minuta potvrditi osobi odgovornoj za sigurnosnu zaštitu luke prijem obavijesti o uspostavljanju stupnja sigurnosne zaštite 2 ili stupnja sigurnosne zaštite 3, te o početku primjene dodatnih ili posebnih mjera zaštite.

U slučaju kada postoji razlika između stupnja sigurnosne zaštite broda i stupnja sigurnosne zaštite luke časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda mora o tome izvijestiti osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu luke i s njom usklađivati odgovarajuće djelovanje.

Članak 17.

Kompanija ili bilo koja druga osoba ne smiju sprječavati zapovjednika broda u poduzimanju mjera ili izvršenju neke odluke koja je, po njegovoj stručnoj ocjeni, potrebna u cilju provedbe sigurnosne zaštite broda i plovidbe.

Ako je, po stručnoj ocjeni zapovjednika broda došlo do sukoba između zahtjeva sigurnosne zaštite i zahtjeva sigurnosti broda, zapovjednik broda mora dati prednost onim zahtjevima koji su potrebni za održanje sigurnosti broda.

U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka zapovjednik broda može primijeniti privremene mjere sigurnosne zaštite, te o nastalim okolnostima mora odmah izvijestiti:

– službu nadzora i upravljanja pomorskim prometom Ministarstva ili

– nadležnu vlast strane luke u kojoj se nalazi ili u koju namjerava uploviti.

U slučaju iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom Ministarstva izvijestiti će lučku kapetaniju luke u Republici Hrvatskoj u kojoj se brod nalazi ili u koju namjerava uploviti.

U slučaju iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka, zapovjednik broda ili osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu kompanije u najkraćem roku izvijestit će upravu nadležnu za sigurnosnu zaštitu o okolnostima slučaja i poduzetim mjerama.

Članak 18.

Na brodu se moraju voditi zapisi o:

– provedenim vježbama,

– uočenim događajima koji su ugrozili sigurnost,

– povredama sigurnosti,

– izmjenama stupnja sigurnosne zaštite broda,

– razmjenama poruka koje se odnose na zaštitu broda,

– provedenim unutarnjim neovisnim ocjenama i pregledima procjene i plana sigurnosne zaštite broda,

– primjeni izmjena i dopuna plana sigurnosne zaštite broda,

– provjeri i održavanju sigurnosne opreme, uključujući ispitivanje brodskog sigurnosnog sustava uzbunjivanja.

Zapisi iz stavka 1. ovoga članka moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa.

Sadržaj, način vođenja zapisa, jezik i pismo, rokovi čuvanja, kao i način zaštite zapisa iz stavka 1. ovoga članka od neovlaštenog pristupa propisuju se Tehničkim pravilima.

Članak 19.

Provjera primjene odredbi SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i ovoga Zakona obavlja se ovjerom broda.

Ovjera brodova obavlja se nakon pregleda broda na način i u vrijeme utvrđeno Tehničkim pravilima.

Sustav zaštite i pripadajuća sigurnosna oprema broda nakon ovjere moraju se održavati u stanju u kakvom su bile u trenutku ovjere, odnosno u skladu s odredbama SOLAS Konvencije, odredbama ISPS Pravilnika, odredbama ovoga Zakona, zahtjevima Tehničkih pravila i plana sigurnosne zaštite.

Nakon što je brod ovjeren ne smiju se poduzeti nikakve izmjene sustava sigurnosne zaštite, pripadajuće sigurnosne opreme ili plana sigurnosne zaštite broda bez suglasnosti priznate organizacije.

Članak 20.

Ako je ovjerom utvrđeno da brod ispunjava uvjete SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i ovoga Zakona, priznata organizacija će brodu izdati Međunarodnu svjedodžbu o sigurnosnoj zaštiti broda.

Članak 21.

Brodu kojem nije izdana Međunarodna svjedodžba o sigurnosnoj zaštiti broda priznata organizacija može izdati Privremenu međunarodnu svjedodžbu o sigurnosnoj zaštiti broda i to u slučaju:

– broda bez svjedodžbe, kod predaje ili prije ulaska ili ponovnog ulaska u službu

– upisa broda u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj

– kada kompanija preuzme odgovornost za rad broda kojim ranije nije upravljalo.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka može se izdati ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– obavljena procjena sigurnosne zaštite broda

– da se plan sigurnosne zaštite nalazi na brodu i da se primjenjuje

– brod je opremljen brodskim sustavom uzbunjivanja koji zadovoljava zahtjeve SOLAS Konvencije, ako se zahtijeva

– da se primjenjuju posebne mjere uključujući mjere izobrazbe, uvježbavanja te planiranja unutarnje ocjene koje jamče da će brod uspješno zadovoljiti uvjete pregleda za stjecanje Međunarodne svjedodžbe o sigurnosnoj zaštiti broda u razdoblju od 6 mjeseci

– zapovjednik, časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda i drugi članovi posade s posebnim dužnostima koje se odnose na sigurnost upoznati su sa svojim dužnostima i odgovornostima kako su navedene u SOLAS Konvenciji i ISPS Pravilniku, ovom Zakonu i planu sigurnosne zaštite broda

– časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom za obavljanje tih poslova.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka važi do izdavanja Međunarodne svjedodžbe o sigurnosnoj zaštiti broda, a najdulje šest mjeseci i ne može se produljiti.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdaje se u skladu s uvjetima utvrđenim Tehničkim pravilima.

Članak 22.

Brod kojem nije izdana svjedodžba iz članka 20. ili 21. ovoga Zakona nije sposoban za plovidbu.

Dio 4.
KOMPANIJA

Članak 23.

Kompanija, za svaki brod kojim upravlja, mora:

– utvrditi sigurnosni ustroj te osigurati ljudstvo i sredstva potrebna za njegovu učinkovitu primjenu sukladno odredbama ovoga Zakona, SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i Tehničkim pravilima,

– imenovati u pisanom obliku osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u kompaniji

– odrediti časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu na svakom pojedinom brodu

– osigurati izobrazbu i uvježbavanje osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu i svih drugih članova posade

– osigurati ispravno vođenje bilješki i zapisa, sukladno odredbama ovoga Zakona

– osigurati suradnju između broda i luke te između broda kojim upravlja i drugih brodova, sukladno odredbama ovoga Zakona, SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i Tehničkih pravila

– dostaviti zapovjedniku broda podatke o osobama zaduženim za zapošljavanje časnika i članova posade, odnosno drugih osoba kojima je dopušten pristup na brod te podatke o osobama zaduženim za poslovanje broda.

Kompanija mora u planu sigurnosne zaštite broda izričito utvrditi da zapovjednik broda ima konačnu ovlast i odgovornost pri donošenju odluka o zaštiti i sigurnosti broda i pravo zahtijevati pomoć kompanije ili vlade svake zemlje ugovornice SOLAS Konvencije.

Kompanija mora osigurati da se osobi odgovornoj za sigurnosnu zaštitu u kompaniji, zapovjedniku broda i časniku odgovornom za sigurnosnu zaštitu broda pruži potrebna podrška radi ispunjenja njihovih dužnosti i odgovornosti u skladu s ovim Zakonom.

Članak 24.

Osoba koja je imenovana osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u kompaniji može u tom svojstvu biti odgovorna za jedan ili više brodova, u zavisnosti od broja ili vrste brodova kojima kompanija posluje, pod uvjetom da je jasno utvrđeno za koje je brodove odgovorna.

Dužnosti osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu u kompaniji uključuju:

1. obavještavanje brodova o mogućim prijetnjama,

2. osiguranje provedbe procjene sigurnosne zaštite broda,

3. osiguranje izrade, podnošenja na odobrenje, primjene i održavanja plana sigurnosne zaštite broda,

4. osiguranje izrade, izmjene i dopune plana sigurnosne zaštite broda,

5. pripremu i provedbu unutarnje prosudbe i pregleda sustava,

6. pripremu početne i sljedećih provjera broda koju obavlja priznata organizacija,

7. otklanjanje nedostataka i neusklađenosti utvrđenih tijekom unutarnje prosudbe, povremenih pregleda, sigurnosnih inspekcija i provjera sukladnosti,

8. osiguranje izobrazbe časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda i drugih časnika i članova posade u pogledu zaštite broda,

9. sve druge mjere kojima se osigurava zadovoljavajuća razina zaštite na brodovima kojima upravlja kompanija,

10. izvještavanje uprave nadležne za sigurnosnu zaštitu i/ili službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom Ministarstva o svim događajima koji se odnose na sigurnosnu zaštitu brodova, kao i dostavu drugih podataka i informacija propisanih ovim Zakonom.

Dio 5.
SIGURNOSNA ZAŠTITA LUKA

Članak 25.

Za sigurnosnu zaštitu u luci odgovorna je lučka uprava, odnosno koncesionar luke posebne namjene.

Lučka uprava, odnosno koncesionar luke posebne namjene dužan je ustrojiti službu zaduženu za sigurnosnu zaštitu luke.

Za potrebe više luka na području jedne županije, odlukom župana, može se osnovati jedna služba za potrebe više luka ili lučkih operativnih područja.

Službom iz stavka 2. ovoga članka rukovodi osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke, koju imenuje ravnatelj lučke uprave ili odgovorna osoba koncesionara iz stavka 1. ovoga članka, odnosno u slučaju iz stavka 3. ovoga članka župan, na rok od pet godina.

Odlukom ili drugim aktom kojim se osniva služba iz stavka 2. ili 3. ovoga članka utvrđuje se njezino područje odgovornosti.

Služba iz stavka 2., odnosno 3. ovoga članka mora biti djelatna 24 sata dnevno.

Članak 26.

Svaka luka iz članka 3. ovoga Zakona mora imati procjenu sigurnosne zaštite luke.

Za izradu procjene sigurnosne zaštite luke odgovorna je lučka uprava ili trgovačko društvo koje je koncesionar luke posebne namjene.

Procjenu sigurnosne zaštite luke izrađuje priznata organizacija za sigurnost luka.

Prilikom izrade procjena sigurnosne zaštite luke mora se voditi računa o posebnosti pojedinih dijelova lučkog područja, odnosno lučkih operativnih područja, kao i o područjima izvan luke koja mogu utjecati na sigurnosnu zaštitu luke.

Obvezni sadržaj procjene sigurnosne zaštite luke utvrđen je u Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

Procjenu sigurnosne zaštite luke i izmjene i dopune odobrene procjene odobrava Ministarstvo, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Procjena sigurnosne zaštite luke mora se obnoviti najmanje svakih pet godina ili u slučaju:

– povećanja ili smanjenja površine lučkog područja za više od 5% njegove površine

– veće promjene ustroja, načina rada ili prevladavajućih tereta,

– zahtjeva Ministarstva.

Članak 27.

Na temelju procjene sigurnosne zaštite luke izrađuje se plan sigurnosne zaštite luke.

Za izradu plana sigurnosne zaštite luke odgovorna je lučka uprava ili koncesionar luke posebne namjene.

Plan sigurnosne zaštite izrađuje priznata organizacija za sigurnosnu zaštitu luke.

Priznata organizacija koja je izradila procjenu sigurnosne zaštite luke ili lučkog operativnog područja ne smije izrađivati plan sigurnosne zaštite za isto područje.

Plan sigurnosne zaštite luke, te njegove izmjene i dopune, s priloženim izvještajem o stanju sigurnosti luke, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, odobrava Ministarstvo.

Plan mora biti zaštićen od neovlaštenog pristupa ili otkrivanja.

Plan sigurnosne zaštite mora definirati postupke, mjere i aktivnosti za svaki stupanj sigurnosne zaštite.

Obvezni sadržaj plana sigurnosne zaštite luke, s naznakom dijelova za čiju izmjenu nije potrebno odobrenje Ministarstva, uključujući mjere sigurnosne zaštite koji se primjenjuju na ukrcaj putnika i vozila, kada je to primjenjivo, utvrđeni su u Prilogu 5. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

O izmjenama dijelova Plana koje luka može mijenjati bez prethodnog odobrenja Ministarstva, dužna je izvijestiti Ministarstvo u roku ne duljem od 15 dana od dana izmjene tih dijelova plana.

Članak 28.

Sve osobe i vozila koja stalno ili povremeno obavljaju određenu djelatnost ili se stalno ili povremeno zadržavaju na području luke ili lučkom operativnom području iz članka 3. ovoga Zakona moraju imati identifikacijske iskaznice.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka putnici i vozila koja se ukrcavaju ili iskrcavaju na brod, kao i članovi posade broda ne moraju imati identifikacijsku iskaznicu.

Identifikacijska iskaznica iz stavka 1. ovoga članka mora se nositi ili biti istaknuta na vidljivom mjestu za vrijeme boravka na području iz stavka 1. ovoga članka.

Identifikacijske iskaznice za osobe i vozila iz stavka 1. ovoga članka izdaje lučka uprava ili koncesionar luke posebne namjene.

Nadležna policijska uprava ili postaja ovjerava identifikacijske iskaznice za osobe i vozila koje na području luke stalno ili povremenom obavljaju određenu djelatnost.

Lučka uprava ili trgovačko društvo koje je koncesionar luke posebne namjene prije izdavanja identifikacijske iskaznice dužno je kod nadležnog tijela zatražiti sigurnosnu provjeru tražitelja identifikacijske iskaznice, sukladno posebnim propisima, osim za osobe koje se privremeno zadržavaju na području luke i posjetitelja.

Lučka uprava ili koncesionar luke posebne namjene dužan je voditi evidenciju o izdanim identifikacijskim iskaznicama, izgubljenim, vraćenim i komisijski uništenim identifikacijskim iskaznicama.

Način izdavanja, povlačenja, uništavanja, proglašavanja izgubljenima identifikacijskih iskaznica, obrasci identifikacijskih iskaznica, te postupak vođenja evidencije identifikacijskih iskaznica iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se planom sigurnosne zaštite luke.

Članak 29.

Sve osobe koje borave na području luke dužne su postupati po uputama i u skladu s planom sigurnosne zaštite luke i stupnjevima sigurnosne zaštite na snazi u pojedinoj luci.

Na stupnju sigurnosne zaštite 1. obvezno se provode mjere i to:

1) osiguranje provedbe svih dužnosti koje se odnose na zaštitu luke i brodova,

2) nadzor nad pristupom područja luke i brodovima koji u luci borave,

3) nadzor nad ukrcajem i/ili iskrcajem osoba i njihovih stvari,

4) praćenje prostora ograničenog kretanja i osiguranja pristupa tim prostorima samo ovlaštenim osobama,

5) praćenje područja luke, posebice područja u blizini važnijih objekata i brodova,

6) nadzor rukovatelja teretom i brodskim zalihama,

7) osiguranje raspoloživih sigurnosnih veza.

Na stupnju sigurnosne zaštite 2 moraju se provoditi dodatne mjere zaštite utvrđene planom sigurnosne zaštite luke, te prema uputama osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke, a koje se odnose na točke 1.–7. stavka 2. ovoga članka.

Na stupnju sigurnosne zaštite 3 moraju se provoditi daljnje posebne mjere zaštite utvrđene planom sigurnosne zaštite luke, te prema uputama osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke, a koje se odnose na točke 1.–7. stavka 2. ovoga članka.

Pored mjera iz stavka 3. i 4. ovoga članka odgovorna osoba luke dužna je osigurati provedbu i svih drugih mjera i postupaka koje joj, radi osiguranja zadovoljavajuće razine zaštite luke i brodova, u pojedinom slučaju naloži ministar i/ili lučki kapetan i/ili načelnik nadležne policijske uprave.

Članak 30.

Na zahtjev lučke uprave ili koncesionara luke posebne namjene, te nakon odobrenja plana sigurnosne zaštite luke i obavljenog pregleda luke, Ministarstvo izdaje izjavu o sukladnosti luke.

Izjava o sukladnosti izdaje se na razdoblje od pet godina, uz uvjet redovnoga godišnjeg pregleda.

Obrazac izjave o sukladnosti luke utvrđen je u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

Redovni godišnji pregled mora se obaviti najmanje 10 mjeseci, odnosno najkasnije 14 mjeseci od dana prethodnog pregleda.

Članak 31.

U luke na koje se odnosi ovaj Zakon kojima nije izdana izjava o sukladnosti, nadležna inspekcija će zabraniti uplovljavanje brodova na koje se odnosi ovaj Zakon.

Članak 32.

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke dužna je osigurati da obavijest o stupnju sigurnosne zaštite ili njegovoj promjeni dobiju svi brodovi koji se nalaze u njezinom području nadležnosti ili koji su joj priopćili namjeru uplovljavanja u to područje, u roku od 30 minuta od trenutka prijave odnosno od trenutka promjene stupnja sigurnosne zaštite.

Članak 33.

Poslovi i zadaće osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke su:

– osiguranje izrade procjene sigurnosne zaštite luke

– osiguranje izrade i održavanja plana sigurnosne zaštite luke

– primjena i provedba plana sigurnosne zaštite luke

– ispunjava obrazac i sklapa Deklaraciju o sigurnosti

– provođenje redovnih pregleda sigurnosti luke

– predlaganje izmjena plana sigurnosne zaštite luke

– održavanje sigurnosnog opreza i pripravnosti osoblja koje boravi na području luke

– osiguranje provedbe izobrazbe osoblja s poslovima i zadacima u svezi sa sigurnosnom zaštitom luke

– izvještavanje Ministarstva i drugih nadležnih službi, uz suglasnost ravnatelja lučke uprave ili odgovorne osobe trgovačkog društva koje je koncesionar luke posebne namjene, i vođenje zapisa o događajima koji su ugrozili ili su mogli ugroziti sigurnost luke

– usklađivanje primjene plana sigurnosne zaštite luke s osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u kompaniji i časnikom (časnicima) odgovornim za sigurnosnu zaštitu broda

– usklađivanje djelovanja sa službama sigurnosne zaštite, ako je to potrebno

– osiguranje ispravnosti sigurnosne opreme

– osiguranje izrade identifikacijskih iskaznica za osobe i vozila

– primjena i provedba kontrole pristupa na području luke

– pomaganje časnicima odgovornim za sigurnosnu zaštitu broda pri utvrđivanju identiteta osoba koje traže pristup na brod.

Članak 34.

Prilikom najave uplovljavanja broda u luku, brod je dužan dostaviti nadležnoj organizacijskoj jedinici Ministarstva sljedeće informacije:

1. podatke o Međunarodnoj svjedodžbi o sigurnosnoj zaštiti broda (datum valjanosti svjedodžbe, naziv tijela koje ju je izdalo),

2. stupanj sigurnosne zaštite na kojem se brod nalazi,

3. stupanj sigurnosne zaštite na kojem se brod nalazio u prethodnih deset luka,

4. o posebnim i dodatnim mjerama sigurnosne zaštite koje je brod poduzeo u prethodnih deset luka,

5. o postupcima sigurnosne zaštite poduzetim prilikom komunikacije broda s drugim brodom, a za vrijeme posljednjih deset pristajanja u luke,

6. o drugim dodatnim obavijestima koje se odnose na sigurnosnu zaštitu, osim pojedinosti iz plana sigurnosne zaštite broda.

Brod je dužan dostaviti informacije iz stavka 1. ovoga članka najkasnije 24 sata prije namjeravanog uplovljavanja broda u luku, odnosno ako putovanje traje kraće od 24 sata, neposredno po isplovljavanju iz prethodne luke ili ako luka uplovljavanja nije poznata ili se promijeni tijekom putovanja, čim ista postane poznata.

Brod je dužan čuvati informacije iz stavka 1. ovoga članka najmanje za deset posljednjih uplovljavanja u luke.

Članak 35.

Ako na temelju analize dostavljenih informacija iz članka 34. ovoga Zakona, ili zbog izostanka informacija, uprava nadležna za sigurnosnu zaštitu ima osnovanu sumnju vjerovati da brod koji namjerava uploviti u luku ne udovoljava odredbama ovoga Zakona i posebnim mjerama sigurnosne zaštite SOLAS Konvencije, služba za upravljanje i nadzor pomorskog prometa će zatražiti od broda dopunu informacija ili ispravak nedostataka.

Ako brod iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi tražene podatke ili ne ispravi nedostatke ili Ministarstvo ima osnovanu sumnju vjerovati da brod ne udovoljava odredbama ovoga Zakona i posebnim mjerama sigurnosne zaštite SOLAS Konvencije, nadležna organizacijska jedinica Ministarstva će poduzeti jednu ili više sljedećih mjera i aktivnosti:

– zahtijevati, kada je to moguće, ispravljanje nedostataka prije uplovljavanja u luku

– naložiti brodu da uplovi u određenu luku ili drugo odgovarajuće područje u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske koje odredi nadležna organizacijska jedinica Ministarstva

– ako se brod već nalazi u teritorijalnom moru ili u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske, provesti inspekcijski nadzor broda

– zabraniti brodu uplovljavanje.

Mjera zabrane uplovljavanja broda ili izgona bit će izrečena samo ako postoji osnovana sumnja da brod predstavlja neposrednu prijetnju sigurnosti ili sigurnosnoj zaštiti ljudi, brodova ili druge imovine, te da se ta opasnost ne može odgovarajuće otkloniti drugim mjerama.

Nadležna organizacijska jedinica Ministarstva će o namjeri poduzimanja mjera i aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka izvijestiti zapovjednika broda.

Ministarstvo će o poduzetim mjerama i aktivnostima obavijestiti nadležno tijelo države zastave broda, te kada je primjenjivo, priznatu organizaciju koja je izdala brodu Svjedodžbu o sigurnosnoj zaštiti broda.

Kada se brodu zabrani uplovljavanje ili se donese mjera izgona iz luke, tijelo iz stavka 4. ovoga članka izvijestit će nadležne vlasti sljedeće luke uplovljavanja broda, kada je ona poznata, te druge zainteresirane obalne države, sukladno Smjernicama Međunarodne pomorske organizacije.

Članak 36.

Od obveze izvješćivanja sukladno članku 34. ovoga Zakona izuzeti su brodovi u linijskom prometu, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. kompanija održava i dostavlja listu brodova koji plove na određenoj liniji nadležnom tijelu za sigurnosnu zaštitu i lučkim upravama luka u koje brod uplovljava;

2. kompanija raspolaže informacijama iz članka 34. ovoga Zakona za svaki brod, te ima uspostavljenu službu koja radi 24 sata i koja je dužna na zahtjev nadležnog tijela za sigurnosnu zaštitu, bez odgađanja dostaviti tražene podatke.

Izuzeće iz stavka 1. ovoga članka može se primijeniti i na međunarodni linijski prijevoz između luka u Republici Hrvatskoj i luka u državi članici Europske unije.

Ministarstvo će u razdobljima ne duljim od dvije godine provjeravati udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

Ukoliko Ministarstvo utvrdi da kompanija ne udovoljava zahtjevima iz stavka 1.ovoga članka ukinut će pravo na izuzeće.

Nadležno tijelo za sigurnosnu zaštitu vodi listu brodova i kompanija na koje se odnosi izuzeće iz stavka 1. ovoga članka, te je dostavlja Europskoj komisiji i zainteresiranim državama članicama.

Dio 6.
POSTUPAK U SLUČAJU SIGURNOSNE PRIJETNJE

Članak 37.

Za prijem obavijesti o postojanju sigurnosne prijetnje ili opasnosti koju brod može odaslati korištenjem brodskog sustava uzbunjivanja odgovorna je služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom, te organizacija odgovorna za rad pomorskoga komunikacijskog sustava.

O prijemu obavijesti o postojanju sigurnosne prijetnje organizacija odgovorna za rad pomorskog komunikacijskog sustava dužna je u što kraćem roku izvijestiti službu nadzora i upravljanja pomorskim prometom.

U slučaju prijama obavijesti o postojanju sigurnosne prijetnje služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom dužna je izvijestiti ovlaštenu osobu Uprave nadležne za sigurnosnu zaštitu, operativno-komunikacijski centar ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, Obalnu stražu, te ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

O poduzetim mjerama i postupcima u slučaju prijema obavijesti o postojanju sigurnosne prijetnje brodu ovlaštena osoba ministarstva nadležnog za unutarnje poslove dužna je pravodobno izvijestiti službu nadzora i upravljanja pomorskim prometom, upravu nadležnu za sigurnosnu zaštitu, Obalnu stražu i ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

Ukoliko se brod iz stavka 1. ovoga članka nalazi u području unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora Republike Hrvatske, služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom izvijestit će nadležnu lučku kapetaniju, a ako se brod nalazi na području luke ili namjerava uploviti u luku i osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu luke.

Članak 38.

U slučaju prijema obavijesti o postojanju sigurnosne prijetnje bilo kojoj luci na području Republike Hrvatske, Ministarstvo je dužno izvijestiti tijelo nadležno za utvrđivanje stupnja sigurnosne zaštite i operativno-komunikacijski centar ministarstva nadležnog za unutarnje poslova ili nadležne policijske uprave.

O poduzetim mjerama i postupcima u slučaju postojanja sigurnosne prijetnje ovlaštena osoba ministarstva nadležnog za unutarnje poslove dužna je pravodobno izvijestiti službu nadzora i upravljanja pomorskim prometom i upravu nadležnu za sigurnosnu zaštitu.

Služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom dužna je informaciju iz stavka 1. ovoga članka pravodobno proslijediti:

– lučkom kapetanu nadležne lučke kapetanije

– osobi odgovornoj za sigurnosnu zaštitu luke

– zapovjedniku broda ili brodova, ako je prijetnji izložen jedan ili više brodova

– svim drugim službama, ustanovama ili osobama čija pomoć pri otklanjanju prijetnje ili njezinih posljedica može biti potrebna.

Dio 7.
SVJEDODŽBE, OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE SIGURNOSNE ZAŠTITE, VJEŽBE

Članak 39.

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda, osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u kompaniji i osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke moraju imati ovlaštenje kojim potvrđuju svoju osposobljenost za obavljanje poslova i zadaća utvrđenih ovim Zakonom.

Članak 40.

Svi časnici i ostali članovi posade moraju u roku od 7 dana od dana ukrcaja na brod biti upoznati s osnovnim dužnostima sukladno planu sigurnosne zaštite broda te posebice:

1. sa značenjem i zahtjevima koji proizlaze iz različitih stupnjeva sigurnosne zaštite,

2. osnovnim postupcima u slučaju opasnosti ili u izvanrednim okolnostima,

3. prepoznavanjem i otkrivanjem oružja, opasnih tvari i naprava,

4. prepoznavanjem osobina i uobičajena ponašanja osoba koje bi mogle ugroziti sigurnost i

5. postupcima i načinima koji se koriste da bi se osujetile mjere zaštite.

Članak 41.

Sve osobe koje provode inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona, te druge osobe koje su ovlaštene obavljati određene poslove sukladno odredbama ovoga Zakona čime dolaze u doticaj s povjerljivim informacijama moraju biti odgovarajuće ovlaštene sukladno odredbama posebnog propisa.

Članak 42.

Radi provjere primjene plana sigurnosne zaštite broda najmanje jedanput u tri mjeseca mora biti provedena vježba provjere pojedinih mjera sigurnosne zaštite, sukladno odredbama plana sigurnosne zaštite broda.

Ako je više od 25% članova posade broda bilo zamijenjeno s članovima posade koji nisu prethodno sudjelovali u vježbi iz stavka 1. ovoga članka na tom brodu tijekom posljednja tri mjeseca, vježbu treba provesti najkasnije 7 dana nakon zamjene.

U cilju pouzdane primjene plana sigurnosne zaštite broda u cijelosti najmanje jedanput godišnje mora biti provedena opća vježba svih ili većeg broja mjera utvrđenih planom sigurnosne zaštite broda.

U sklopu opće vježbe obvezno je testiranje brodskih uređaja za uzbunjivanje u slučaju sigurnosne prijetnje.

Između dviju općih vježbi ne smije proći više od 18 mjeseci.

O provedenim vježbama provjere i općim vježbama časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda dužan je voditi zapise na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu kao i na engleskom jeziku.

Članak 43.

Radi provjere primjene plana sigurnosne zaštite luke najmanje jedanput u tri mjeseca mora biti provedena vježba provjere sposobnosti pravodobne primjene pojedine mjere ili postupka utvrđenog planom sigurnosne zaštite luke.

Uzastopnim vježbama provjere moraju biti obuhvaćene sve mjere i postupci utvrđeni planom sigurnosne zaštite luke, osim mjera i postupaka čija provjera nije primjerena.

Radi provjere primjene plana sigurnosne zaštite luke najmanje jedanput godišnje mora biti provedena opća vježba kojom su obuhvaćene sve ili većina mjera utvrđenih planom sigurnosne zaštite luke, te uz sudjelovanje svih ili većine osoba koje imaju zaduženja u pogledu sigurnosne zaštite.

Između dviju općih vježbi ne smije proći više od 18 mjeseci.

Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka lučka uprava ili koncesionar u luci iz članka 3. stavka 2. i 4. ovoga Zakona može planom sigurnosne zaštite, uz suglasnost uprave nadležne za sigurnosnu zaštitu odrediti i drugačiju dinamiku odvijanja vježbi vodeći računa o procjeni sigurnosne zaštite, intenzitetu prometa, kapacitetu luke i drugim okolnostima bitnim za sigurnosnu zaštitu.

O provedenim vježbama provjere i općim vježbama časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu luke dužan je voditi zapise na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, kao i na engleskom jeziku.

Dio 8.
INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 44.

Nadzor nad primjenom odgovarajućih odredbi SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i ovoga Zakona u odnosu na brodove, kompanije i priznate organizacije obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija i Ministarstva i drugi ovlašteni djelatnici Ministarstva.

Inspekcijski pregled broda može biti osnovni ili detaljni.

Ako prilikom osnovnoga inspekcijskog pregleda inspektor sigurnosti plovidbe utvrdi da brod nema valjane svjedodžbe izdane sukladno odnosnim odredbama SOLAS Konvencije ili postoji sumnja da brod ne udovoljava odnosnim odredbama SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika ili ovoga Zakona inspektor sigurnosti plovidbe može pristupiti detaljnom inspekcijskom pregledu te zabraniti brodu isplovljenje ili poduzeti koju drugu mjeru utvrđenu posebnim propisom.

Inspektori sigurnosti plovidbe nisu ovlašteni pregledavati planove sigurnosne zaštite broda.

Iznimno, ako postoji osnovana sumnja da brod ne udovoljava zahtjevima SOLAS Konvencije i Dijela A ISPS Pravilnika, te ako je jedini način utvrđivanja nedostataka ili njihovog otklanjanja pregled plana sigurnosne zaštite broda, ograničeni pristup do pojedinih odjeljaka koji se odnose na uočene neusklađenosti je iznimno dopušten, uz suglasnost nadležne vlasti države čiju zastavu brod vije ili zapovjednika odnosnog broda.

Način i postupke obavljanja inspekcijskog pregleda propisat će ministar.

Članak 45.

Nadzor nad primjenom odgovarajućih odredbi SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i ovoga Zakona u lukama obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija i Ministarstva i drugi ovlašteni službenici Ministarstva i ovlašteni službenici Ministarstva unutarnjih poslova.

Ako se prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi da luka ne udovoljava odredbama ovog Zakona, podzakonskih propisa donesenih na temelju Zakona, SOLAS Konvencije ili ISPS Pravilnika, inspektor ili drugi ovlašteni službenik može izdati ili poduzeti jednu ili više slijedećih mjera:

– naložiti ispravak nedostataka

– privremeno zabraniti uplovljavanje brodova u luku ili pojedino lučko operativno područje

– poduzeti drugu mjeru predviđenu posebnim propisom.

Način i postupke obavljanja inspekcijskog nadzora propisat će ministar.

Dio 9.
POMORSKI PREKRŠAJI

Članak 46.

Povreda odredaba ovoga Zakona je pomorski prekršaj.

Postupak o pomorskim prekršajima vodi se sukladno odredbama Zakona o prekršajima.

Pomorske prekršaje iz stavka 1. ovoga članka vode u prvom stupnju Vijeća za prekršaje lučkih kapetanija.

Članak 47.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj kompanija ako:

1) ne postupi sukladno članku 23. ovoga Zakona,

2) ne izradi procjenu sigurnosne zaštite broda (članak 12.),

3) ne izradi plan sigurnosne zaštite broda (članak 13.),

4) ne postupi sukladno nalogu inspekcije (članak 44.).

Za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba.

Članak 48.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu kompanije ako ne obavlja poslove sukladno odredbi članka 24. ovoga Zakona.

Članak 49.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj lučka uprava, ili koncesionar luke posebne namjene ako:

1) ne osnuje službu za sigurnosnu zaštitu ili ne imenuje osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu luke (članak 25.),

2) ne osigura izradu procjene sigurnosne zaštite luke (članak 26.),

3) ne osigura izradu plana sigurnosne zaštite luke (članak 27.),

4) ne postupa sukladno planu sigurnosne zaštite (članak 29.),

5) ne postupa po nalogu inspekcije (članak 45.),

6) ne postupa sukladno članku 28. ovoga Zakona.

Za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba.

Članak 50.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke ako ne obavlja poslove sukladno odredbi članka 33. ovoga Zakona.

Članak 51.

Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda:

– ako ne dostavi ili ne dostavi pravodobno informacije nadležnim tijelima (članak 34.),

– ako ne postupi sukladno nalogu inspekcije (članak 44.),

– ako ne postupa sukladno planu sigurnosne zaštite broda (članak 15.),

– ako ne postupi sukladno nalogu nadležnog tijela (članak 35.).

Članak 52.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda ako ne postupa sukladno dužnostima i ovlastima utvrđenim Tehničkim pravilima prema odredbama članka 11. ovoga Zakona.

Članak 53.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do10.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda, ukoliko:

1) postupi suprotno odredbi članka 16. ovoga Zakona,

2) ne izvijesti lučku kapetaniju, odnosno nadležnu vlast strane luke u slučaju primjene privremenih mjera sigurnosne zaštite (članak 17. stavak 3.),

3) ne vodi zapise na brodu (članak 18.).

Članak 54.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj časnik ili drugi član posade ako ne postupa sukladno planu sigurnosne zaštite broda (članak 15.).

Članak 55.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj osoba koja stalno ili povremeno obavlja određenu djelatnosti te se privremeno zadržava na području luke ako:

– boravi na području luke bez identifikacijske iskaznice te u vrijeme i na području koje nije određeno identifikacijskom iskaznicom (članak 28. stavak 1.)

– koristi se tuđom ili krivotvorenom identifikacijskom iskaznicom (članak 28. stavak 1.)

– na vidnom mjestu sa sobom ne nosi identifikacijsku iskaznicu te upravlja vozilom za koje na vidnom mjestu nije istaknuta identifikacijska iskaznica za vozilo (članak 28 stavak 3.).

Dio 10.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Ministar će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise:

– o izobrazbi i svjedodžbama o osposobljenosti osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu

– o načinu i postupcima obavljanja inspekcijskog pregleda brodova i luka.

Ministar će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propisati standardne operativne postupke za provedbu ovoga Zakona u dijelu iz nadležnosti Ministarstva.

Članak 57.

Ministar nadležan za unutarnje poslove će u roku ne duljem od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti procjenu rizika iz članka 3. ovoga Zakona.

Članak 58.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti klasifikacijski postupak, te utvrditi stupanj tajnosti u odnosu na podatke sadržane u dokumentima koji se donose sukladno odredbama ovoga Zakona.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno posebnom propisu.

Članak 59.

Lučke uprave i koncesionari luka posebne namjene, odnosno župan dužni su osnovati službu iz članka 23. ovoga Zakona, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Lučke uprave i koncesionari luka posebne namjene dužne su osigurati izdavanje identifikacijskih iskaznica iz članka 28. ovoga Zakona, u roku ne duljem od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 60.

Do osnivanja službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom Ministarstva, poslove službe utvrđene ovim Zakonom obavlja Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru.

Članak 61.

Do donošenja propisa iz članka 56. ostaju na snazi Pravilnik o inspekcijskom nazoru sigurnosti plovidbe (»Narodne novine« 127/05. i 38/08.) i Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine« br. 50/07., 62/09. i 73/09.).

Članak 62.

Do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji poslove priznate organizacije obavlja Hrvatski registar brodova, uz uvjet udovoljavanja zahtjevima iz Priloga 1. ovoga Zakona.

Članak 63.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi sva ovlaštenja, procjene i planovi sigurnosne zaštite doneseni na temelju Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet (»Narodne novine« br. 48/04.), do roka njihova važenja.

Članak 64.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet (»Narodne novine« br. 48/04.).

Članak 65.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 5. stavka 4., članka 6. stavka 3., članka 7. stavka 4. i 5. i članka 36. stavka 5. koje stupaju na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i odredbe članka 41. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. siječnja 2012.

Klasa: 342-25/09-01/01
Zagreb, 2. listopada 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

PRILOG 1.

A) OBVEZNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIZNATE ORGANIZACIJE ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU BRODA

Priznata organizacija za sigurnosnu zaštitu brodova mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

– raspolagati poslovnim prostorom primjerenom broju zaposlenih djelatnika

– biti stručna u poslovima koji se odnose na sigurnosnu zaštitu brodova

– poznavanje poslovanja broda, uključujući znanje o projektiranju i gradnji brodova

– sposobnost procjene sigurnosne prijetnje za brod

– sposobnost održavanja i unapređenja stručnosti svojih zaposlenika

– sposobnost praćenja pouzdanosti svojih zaposlenika

– sposobnost uspostave i primjene mjera sprječavanja nedopuštenog pristupa do klasificiranih podataka

– poznavanje zahtjeva poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i ISPS Pravilnika te propisa koji se odnose na sigurnosnu zaštitu ljudi i imovine

– poznavanje sigurnosnog stanja u Republici Hrvatskoj i izvan nje u pogledu mogućih prijetnji sigurnosti ljudi i imovine na području Republike Hrvatske

– poznavanje oružja, opasnih tvari i naprava koje mogu biti korištene kao sredstvo prijetnje ljudima i imovini

– poznavanje, na nediskriminirajućoj osnovi, uobičajenih osobina i ponašanja osoba koje bi mogle ugroziti sigurnost ljudi i imovine

– poznavanje načina umanjivanja djelotvornosti mjera sigurnosne zaštite i poznavanje vrsta, načina korištenja, prednosti i nedostataka sigurnosne opreme nadzornih sustava.

B) OBVEZNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIZNATE ORGANIZACIJE ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU LUKA

Priznata organizacija za sigurnosnu zaštitu luka mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

– raspolagati poslovnim prostorom primjerenom broju zaposlenih djelatnika

– biti stručna u poslovima koji se odnose na sigurnosnu zaštitu luka

– poznavati lučke djelatnosti, te projektiranje i izgradnju luka

– primjereno znanje o drugim sigurnosno relevantnim činjenicama od značaja za sigurnosnu zaštitu luka

– sposobnost procjene sigurnosne prijetnje lukama

– sposobnost uspostave i primjene mjera sprječavanja nedopuštenog pristupa do klasificiranih podataka

– poznavanje zahtjeva poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i ISPS Pravilnika te propisa koji se odnose na sigurnosnu zaštitu ljudi i imovine

– poznavanje sigurnosnog stanja u Republici Hrvatskoj i izvan nje u pogledu mogućih prijetnji sigurnosti ljudi i imovine na području Republike Hrvatske

– poznavanje oružja, opasnih tvari i naprava koje mogu biti korištene kao sredstvo prijetnje ljudima i imovini

– poznavanje, na nediskriminirajućoj osnovi, uobičajenih osobina i ponašanja osoba koje bi mogle ugroziti sigurnost ljudi i imovine

– poznavanje načina umanjivanja djelotvornosti mjera sigurnosne zaštite i poznavanje vrsta, načina korištenja, prednosti i nedostataka sigurnosne opreme nadzornih sustava

– sposobnost održavanja i unapređenja stručnosti svojih zaposlenika

– sposobnost praćenja pouzdanosti svojih zaposlenika.

PRILOG 2.

OBRAZAC DEKLARACIJE O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI

DECLARATION OF SECURITY

Deklaracija o sigurnosnoj zaštiti

Name of Ship:

Ime broda:

Port of Registry:

Luka upisa:

IMO Number:

IMO broj:

Name of Port Facility:

Ime luke:

This Declaration of Security is valid from .......................... until ........................... for the following activities

Ova Deklaracija o sigurnosnoj zaštiti vrijedi od .................................................... do .................................., za sljedeće djelatnosti:

...................................................................

(list the activities with relevant details)

(navesti djelatnosti s odnosnim pojedinostima)

under the following security levels

Za slijedeće stupnjeve sigurnosne zaštite

Security level(s) for the skip:

Stupanj ili stupnjevi sigurnosne zaštite za brod:

Security level(s) for the port facility:

Stupanj ili stupnjevi sigurnosne zaštite za luku:

The port facility and ship agree to the following security measures and responsibilities

to ensure compliance with the requirements of Part A of the International Code for the

Security of Ships and of Port Facilities.

Luka i brod suglasni su o sljedećim mjerama sigurnosne zaštite i odgovornosti kako bi

se osigurala suglasnost sa zahtjevima dijela A Međunarodnog Pravilnika o sigurnosnoj

zaštiti brodova i lučkih područja.

The affixing of the initials of the SSO or PFSO under these columns indicates that the activity will be done, in accordance with relevant approved plan, by

Unošenje inicijala SSO ili PFSO u donjim

stupcima označava da će djelatnost, u skladu s odobrenim planom, obaviti:

Activity

Djelatnost

The port facility:

Luka

The ship:

Brod

Ensuring the performance of all security duties

Osiguranje provedbe svih sigurnosnih dužnosti

Monitoring restricted areas to ensure that only authorized personnel have access

Nadzor ograničenih područja radi osiguranja pristupa samo ovlaštenim osobama

Controlling access to the port facility

Nadzor pristupa u lučko područje

Controlling access to the ship

Nadzor pristupa na brod

Monitoring of the port facility, including berthing areas and areas surrounding the ship

Nadzor lučkog područja, uključujući pristaništa i područje oko broda

Handling of cargo

Rukovanje teretom

Delivery of ship`s stores

Isporuka brodskih zaliha

Handling unaccompanied baggage

Rukovanje nepraćenom prtljagom

Controlling the embarkation of persons and their effects

Nadzor ukrcaja osoba i njihove prtljage

Ensuring that security communication is readily available between the ship and port facility

Osiguranje pripravnosti sigurnosnih komunikacija između broda i luka

The signatiories to this agreement certify that security measures and arrangements for both the port facility and the ship during the specified activities meet the provisions of chapter XI-2 and Part A of Code that will be implemented in accordance with the provisions already stipulated in their approved plan or the specific arrangements agreed to and set out in the attached annex.

Potpisnici ove Deklaracije potvrđuju da su sigurnosne mjere i postupci za oboje, luku i brod, tijekom navedenih djelatnosti u skladu s odredbama poglavlja XI-2 i dijela A Pravilnika te da će biti primijenjeni u skladu s odredbama u njihovim odobrenim planovima ili u skladu s posebnim mjerama dogovorenim i navedenim u prilogu.

Dated at .................................. on the .............................................

Izrađeno u dana

Signed for and on behalf of / Potpisano

the port facility: / za luku:

the ship: / za brod:

(Signature of the Port Facility Security Officer)

(Signature of Master or Ship nSecurity Officer)

Potpis osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke

Potpis zapovjednika ili časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda

Name and title of person who signed / Ime i prezime te zvanje potpisnika

Name: / Ime i prezime:

Name: / Ime i prezime:

Title: / Zvanje:

Title: / Zvanje:

Contact details

Podaci za kontakt

(to be completed as appropriate)

(indicate the telephone numbers or the radio channels or frequencies to be used)

for the port facility:

za luku:

for the ship:

za brod:

Port facility

Master

Luka

Zapovjednik

Port Facility Security Officer

Ship Security Officer

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

Company

Društvo

Company Security Officer

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu kompanije

PRILOG 3.

OBRAZAC IZJAVE O SUKLADNOSTI LUKE

IZJAVA O SUKLADNOSTI LUKE/LUČKOG OPERATIVNOG PODRUČJA

STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT FACILITY

(Službeni znak)

Broj izjave:

Statement Number

IZDANO NA TEMELJU ODREDBI ZAKONA O SIGURNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA I DIJELA B MEĐUNARODNOG PRAVILNIKA O SIGURNOSTI BRODOVA I LUČKIH PROSTORA (ISPS PRAVILNIK)

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF LAW ON SECURITY OF MERCHANT SHIPS AND PORT FACILITIES AAND PART B OF THE INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES (ISPS CODE)

Vlada Republike Hrvatske

The Government of the Republic of Croatia

Luka:

Name of the Port Facility:

Adresa:

Address of the Port Facility:

Ovim se potvrđuje da obavljena provjera sukladnosti ove luke/lučkog operativnog područja s odredbama poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i dijela A Međunarodnog Pravilnika o sigurnosti brodova i lučkih prostora (ISPS Pravilnik) te da ova luka/lučko operativno područja posluje u skladu s odobrenim Planom sigurnosne zaštite luka. Ovaj Plan odobren je za djelatnosti brodova kako slijedi:

THIS IS TO CERTIFY that the compliance of this port facility with the provisions of chapter XI-2 and part A of the International Code for the Security of Ships and of Port Facilities (ISPS Code) has been verified and that this port facility operates in accordance with the approved Porved Port Facility Seclan. This plan has been approved for the following ships

Putnički brodovi / Passenger ship

Vrlo brzi putnički brodovi / Passenger high speed craft

Vrlo brzi teretni brodovi / Cargo high speed craft

Brodovi za prijevoz rasutog tereta / Bulk carrier

Tankeri za prijevoz ulja / Oil tanker

Tankeri za prijevoz kemikalija / Chemical tanker

Brodovi za prijevoz ukapljenog plina / Gas carrier

Objekte za istraživanje i iskorištavanje podmorja / Mobile offshore Drilling Units

Teretni brodovi osim prethodno navedenih / Cargo ships other than those referred to above

Ova izjava vrijedi do , uz uvjet obavljenih pregleda

(kako je navedeno na poleđini).

This Statement of Compliance is valid until , subject to

verifications (as indicated overleaf)

Izdano u

Issued at

Datum izdavanja

Date of issue

OVJERA PREGLEDA

ENDORSEMENT FOR VERIFICATIONS

Vlada Republike Hrvatske je utvrdila da je valjanost Izjave o sukladnosti uvjetovana obavljanjem godišnjih pregleda.

The Government of the Republic of Croatia has established that the avlidity of this Statement of Compliance is subject to mandatory annual verifications.

Ovim se potvrđuje da je tijekom pregleda provedenog u skladu s odredbom B/16.62.4 ISPS Pravilnika utvrđeno da luka posluje u skladu s odnosnim odredbama poglavlja XI-2 SOLAS konvencije i dijela A ISPS Pravilnika.

THIS IS TO CERTIFY that, during a verification carried out in accordance with paragraph B/16.62.4 of the ISPS Code, the port facility was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and Part A of the ISPS Code.

1. PREGLED

2. PREGLED

1st VERIFICATION

2nd VERIFICATION

Potpis ovlaštene

Potpis ovlašetene

osobe: ___________________

osobe: ___________________

Signature of

Signature of

authorized official

authorized official

Mjesto: __________________

Mjesto: __________________

Place:

Place:

Datum: __________________

Datum: _________________

Date:

Date:

3. PREGLED

4. PREGLED

3rd VERIFICATION

4th VERIFICATION

Potpis ovlaštene

Potpis ovlašetene

osobe: ___________________

osobe: __________________________________

Signature of authorized official

Signature of authorized official

Mjesto: __________________

Mjesto: __________________

Place:

Place:

Datum: __________________

Datum: __________________

Date:

Date:

PRILOG 4.

OBVEZNI SADRŽAJ PROCJENE SIGURNOSNE ZAŠTITE LUKE

1.

Cilj i svrha

2.

Temeljne pretpostavke

2.1. Sigurnosne prijetnje

2.2. Načela zaštite

3.

Objekti

3.1. Opis objekata i tehnoloških radnih površina

3.2. Ocjena osjetljivosti po pojedinim objektima

3.3. Prijedlog mjera zaštite po pojedinim objektima

4.

Prometnice

4.1. Op.1. Opis kopnenih i vodnih ica i putova

4.2. Ocjena osjetljivosti kopnenih i vodnih prometnica i putova

5.

Osoblje sigurnosti

5.1. Broj, izobrazba i ustroj rada

5.2. Ovlasti i nadležnosti

5.3. Planovi ophodnje

5.4. Obvezne upute i rutine

5.5. Oružje i uređaji

5.6. Raspoloživost dodatnog osoblja

5.7. Prijedlog mjera unapređenja

6.

Mjere nadzora

6.1. Nadzor osoba

6.2. Nadzor robe i stvari

6.3. Nadzor i evidencija vozila

7.

Mjere zaštite

7.1. Perimetarska zaštita

7.2. Ulazi

7.3. Zaštitni sustavi rasvjete

7.4. Tehnička zaštita

7.5. Protuprovalna zaštita

7.6. Protupožarna zaštita

7.7. Protudiverzijska zaštita

7.8. Zaštita od onečišćenja

7.9. Zdravstvena zaštita i prva pomoć

7.10. Evakuacija u slučaju nužde

8.

Komunikacijski sustav

8.1. Opis osnovnog komunikacijskog sustava

8.2. Komunikacije u slučaju sigurnosne prijetnje ili opasnosti s ocjenom osjetljivosti

8.3. Prijedlog mjera unapređivanja komunikacijskog sustava

9.

Zaključak s prijedlogom protumjera

9.1. Sažetak s opisom postupka procjene

9.2. Opis sigurnosnih propusta utvrđenih procjenom sigurnosne zaštite

9.3. Opis protumjera koje će se koristiti za otklon pojedinog propusta

PRILOG 5.

OBVEZNI SADRŽAJ PLANA SIGURNOSNE ZAŠTITE LUKE

1.

Uvod

1.1. Cilj

1.2. Temeljne pretpostavke

2.

Luka

2.1. Opis područja luke s pristaništima

2.2. Ekonomska obilježja luke

2.3. Organizacijski ustroj luke

2.4. Nacrti i snimke luke

3.

Osobe odgovorne za sigurnost luke

3.1. Dužnost, ime i način stupanja u vezu

3.2. Dužnosti, odgovornosti i obveze

4.

Održavanje, izmjena i dopuna plana sigurnosti luke

4.1. Obveza i postupak povremenog pregleda

4.2. Mjere zaštite plana sigurnosti luke od neovlaštenog pristupa

5.

Sustav komunikacija

5.1. Unutrašnje komunikacije

5.2. Komunikacija s brodovima u luci i na sidrištu

5.3. Komunikacija s drugim nadležnim službama

6.

Procjena sigurnosne zaštite luke

6.1. Djelatnosti izložene sigurnosnim prijetnjama

6.2. Načini ugrožavanja sigurnosti

6.3. Raščlamba povredivosti i posljedica

6.4. Ocjena sigurnosnih prijetnji s mjerama sprječavanja

7.

Sigurnosni postupci

7.1. Stupanj sigurnosne zaštite 1

7.2. Stupanj sigurnosne zaštite 2

7.3. Stupanj sigurnosne zaštite 3

8.

Postupak u slučaju povrede ili prijetnje sigurnosti broda

9.

Postupci u slučaju prihvata broda na koji se ne primjenjuju odredbe konvencije SOLAS XI-2

10.

Postupci u slučaju pojedinih povreda sigurnosti

10.1. Neovlašteno osoblje na području luke

10.2. Neovlašteno /ilegalno parkirana/ napuštena vozila u ili blizu objekta

10.3. Plovila neovlašteno usidrena ili privezana uz obalu

10.4. Prijetnja eksplozivnom napravom

10.5. Sumnjivo ponašanje ili djelatnosti osoba

10.6. Nestanak energije/svjetla

10.7. Otkrivanje neprijavljenog ili sumnjivog paketa

11.

Uvjeti i način izdavanja Deklaracije o sigurnosti

12.

Uvježbavanje

Posebne napomene:

Luka može bez prethodne suglasnosti Ministarstva izmijeniti podatke iz točke 2., 3. i 5. Plana. Pri tome je dužna o izvršenoj promjeni izvijestiti Ministarstvo.

Plan sigurnosne zaštite ne mora nužno slijediti ustroj plana iz ovoga priloga, no mora sadržavati sve točke navedene u ovom prilogu.

Postupci obuhvaćeni poglavljem 7. Sigurnosni postupci moraju, za svaki stupanj sigurnosne zaštite, obuhvaćati najmanje postupke koji se odnose na:

1. pristup na lučki prostor;

2. ograničena područja na lučkom prostoru;

3. rukovanje teretom;

4. isporuku brodskih zaliha;

5. rukovanje neplaćenom prtljagom; i

6. motrenje sigurnosti lučkog prostora.