Zakon o izmjenama Zakona o javnim cestama

NN 124/2009 (16.10.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o javnim cestama

HRVATSKI SABOR

3048

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o javnim cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/169

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 7. listopada 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o javnim cestama (»Narodne novine« br. 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08. i 38/09.) članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Koncesijom se stječe pravo građenja i upravljanja autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i dr.) koje uključuje pravo gospodarskog korištenja autoceste ili objekta na državnoj cesti te pravo rekonstrukcije i održavanja autoceste i cestovnog objekta na državnoj cesti tijekom trajanja ugovora o koncesiji i/ili pravo korištenja cestovnog zemljišta radi izgradnje pratećih uslužnih objekata i obavljanja djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, usluga opskrba gorivom, servisnih usluga i sl.

(2) Koncesionar je ovlašten odlučivati o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti sukladno propisima iz članka 46. ovoga Zakona.

(3) Koncesija na javnoj cesti ne može se dati na vrijeme dulje od 40 godina.

(4) Koncesija na javnoj cesti smatra se koncesijom za javne radove, odnosno koncesijom za javne usluge, u smislu Zakona o koncesijama.«

Članak 2.

Naslov iznad članka 49. mijenja se i glasi: »Pripremne radnje za davanje koncesije.«

Članak 49. mijenja se i glasi:

»(1) Pripremne radnje za davanje koncesije, po nalogu davatelja koncesije, provodi Ministarstvo sukladno Zakonu o koncesijama.

(2) Pripremnim radnjama smatraju se osobito:

– procjena vrijednosti koncesije

– izrada studije opravdanosti davanja koncesije

– imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju

– izrada dokumentacije za nadmetanje.

(3) U provedbi pripremnih radnji Ministarstvo može povjeriti obavljanje određenih stručno-tehničkih poslova stručnim pravnim osobama nadležnim za obavljanje poslova upravljanja, građenja i održavanja autocesta.«

Članak 3.

Naslov iznad članka 50. mijenja se i glasi: »Postupak davanja koncesije.«

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak davanja koncesije provodi Ministarstvo sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

(2) U projektima javno-privatnog partnerstva u postupku davanja koncesije primjenjuju se i odredbe o odobravanju prijedloga projekta, dokumentacije za nadmetanje s prilozima i konačnog nacrta ugovora o koncesiji sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu.«

Članak 4.

Naslov iznad članka 51. mijenja se i glasi: »Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.«

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku davanja koncesije donosi Vlada kao davatelj koncesije u ime Republike Hrvatske.

(2) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži osobito:

– naziv davatelja koncesije s brojem i datumom donošenja odluke,

– naziv odabranog ponuditelja

– predmet koncesije

– prirodu i opseg te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije

– rok trajanja koncesije

– osnove financiranja

– uvjete za povjeravanje trećima pojedinih radova ili usluga koje su predmet koncesije

– posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj

– iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati

– mjerila za utvrđivanje visine cestarine

– mjere očuvanja i zaštite okoliša

– rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije

– obrazloženje razloga za odabir ponuditelja

– uputu o pravnom lijeku

– potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

(3) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja može sadržavati i druge odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom za nadmetanje.«

Članak 5.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovorom o koncesiji određuju se prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara u skladu s odredbama ovoga Zakona te Zakona o koncesijama kao što su:

– predmet koncesije

– rok trajanja koncesije

– osnove financiranja

– posebni uvjeti kojima mora tijekom trajanja koncesije udovoljavati koncesionar

– visina naknade za koncesiju te način i uvjeti njezina plaćanja

– mjerila za utvrđivanje visine cestarine

– uvjeti za povjeravanje trećima pojedinih radova ili usluga koje su predmet koncesije

– mjere očuvanja i zaštite okoliša

– prestanak ugovora o koncesiji

– uvjeti primopredaje autoceste, odnosno pojedinog objekta na državnoj cesti po prestanku ugovora o koncesiji.

(2) U projektima javno-privatnog partnerstva na sadržaj ugovora o koncesiji primjenjuju se i odredbe Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

(3) Davatelj koncesije mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 20 dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

(4) Ugovor o koncesiji mora se potpisati u roku od 60 dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

(5) Ugovor o koncesiji sastavlja se u pisanom obliku, a potpisuju ga ministar i odabrani najpovoljniji ponuditelj.«

Članak 6.

Naslov iznad članka 53. mijenja se i glasi: »Primjena Zakona o koncesijama.«

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Na sva ostala pitanja koja se odnose na koncesije a nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o koncesijama.«

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/09-01/02

Zagreb, 2. listopada 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.