Zakon o izmjenama Zakona o osnovici plaće u javnim službama

NN 124/2009 (16.10.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o osnovici plaće u javnim službama

HRVATSKI SABOR

3050

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVICI PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o osnovici plaće u javnim službama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/171

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 7. listopada 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVICI PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Zakonu o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, br. 39/09.) u članku 1. riječi: »za razdoblje od dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu radi ograničavanja negativnih učinaka svjetske gospodarske krize u Republici Hrvatskoj i s isključivim ciljem očuvanja radnih mjesta službenika i namještenika zaposlenih u javnim službama u Republici Hrvatskoj« brišu se.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Osnovica plaće u javnim službama se utvrđuje kolektivnim ugovorom zaključenim između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi, a ako kolektivni ugovor nije potpisan do donošenja državnog proračuna Republike Hrvatske za narednu godinu osnovicu plaće u javnim službama određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.«.

Članak 3.

Do utvrđivanja nove osnovice plaće u javnim službama na temelju članka 2. ovoga Zakona primjenjuje se osnovica plaće u javnim službama utvrđena Dodatkom sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama, sklopljenim između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi dana 13. svibnja 2009.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/09-01/05

Zagreb, 2. listopada 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.