Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

NN 124/2009 (16.10.2009.), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

3065

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08 i 86/09) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom utvrđuje se broj učenika u redovitom razrednom odjelu, broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu i broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

(2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

(1) Na temelju broja učenika ured državne uprave u županiji odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja, utvrđuje za svaku pojedinu školu broj redovitih i kombiniranih razrednih odjela za školsku godinu i o tome donosi odluku.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži ukupan broj razrednih odjela, broj redovitih razrednih odjela i broj kombiniranih razrednih odjela, ukupan broj učenika, broj učenika u pojedinom razrednom odjelu, ukupan broj učenika s teškoćama koji imaju rješenje o primjerenom programu obrazovanja (u daljnjem tekstu: učenici s teškoćama), broj razrednih odjela posebnog programa i broj učenika s teškoćama u određenom redovitom odnosno kombiniranom razrednom odjelu te razrednom odjelu posebnog programa.

(3) Broj odgojno-obrazovnih skupina utvrđuje škola godišnjim planom i programom rada.

II. REDOVITI RAZREDNI ODJEL

Članak 3.

(1) Redoviti razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika istoga razreda u kojem se izvodi nastava prema redovitom ili posebnom nastavnom programu.

(2) Redoviti razredni odjel ima od 14 do 28 učenika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, područni razredni odjeli, razredni odjeli u bolnicama, razredni odjeli u malim otočnim, planinskim i seoskim školama te razredni odjeli sa specifičnim uvjetima rada, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje, (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) mogu imati i manje od 14 učenika.

(4) Broj učenika u razrednim odjelima koji izvode nastavu u bolnicama ovisi o broju raspoloživih kreveta i prostornom kapacitetu bolnice u kojoj se izvodi nastava.

(5) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti najviše 3 učenika s teškoćama kojima je utvrđen primjereni program obrazovanja, na sljedeći način:

– odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika

– odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika

– odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika.

(6) Ako neki od učenika iz stavka 5. ovoga članka ima osobnog pomoćnika ili pomoćnika u nastavi, broj učenika se ne smanjuje.

Članak 4.

(1) Redoviti razredni odjel u kojem se izvodi nastava prema posebnom nastavnom programu za učenike s teškoćama (u redovitim osnovnim školama i u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama) može imati najviše:

– 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove ili

– 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti ili

– 3-5 učenika s autizmom, učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama.

(2) Redoviti razredni odjel u kojem se izvodi nastava prema posebnom nastavnom programu za učenike s teškoćama u redovitim osnovnim školama može imati najmanje:

– 3 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove ili

– 4 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti ili

– 2 učenika s autizmom, učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama.

(3) Učenici značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenici s kombiniranim i višestrukim teškoćama su učenici koji se s obzirom na vrstu i stupanj teškoća osposobljavaju za stjecanje kompetencija za samostalni život.

Članak 5.

(1) Redoviti razredni odjeli, uz prethodnu suglasnost ministarstva, mogu imati veći ili manji broj učenika od broja određenog člankom 3. i 4. ovoga Pravilnika, ako to zahtijevaju organizacijski, programski i drugi opravdani razlozi, provođenje školovanja nacionalnih manjina te predviđeni upis učenika u sljedećoj školskoj godini.

(2) Postojanje opravdanih razloga iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ured državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja.

III. KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL

Članak 6.

(1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojem se izvodi nastava prema redovitom ili posebnom nastavnom programu.

(2) Kombinirani razredni odjel sastavljen je, u pravilu, od učenika od I. do IV. razreda osnovne škole.

(3) Ured državne uprave u županiji odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja može, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, ustrojiti kombinirani razredni odjel i za učenike od V. do VIII. odnosno od I. do VIII. razreda osnovne škole.

(4) Kombinirani razredni odjeli od I. do VIII. razreda ustrojavaju se za učenike s teškoćama djelomično integriranim u redovitu osnovnu školu, i to za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu te za razredne odjele ustrojene u bolnicama.

Članak 7.

(1) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima najviše 16 učenika.

(2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima najviše 14 učenika.

(3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiri razreda od I. do IV. razreda ima najviše 12 učenika.

(4) Kombinirani razredni odjel iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka ima najviše 10 učenika ako je u razredni odjel uključen jedan učenik s oštećenjem vida ili jedan učenik s oštećenjem sluha ili jedan učenik s motoričkim teškoćama ili jedan učenik s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju kojemu je utvrđen primjereni program školovanja.

(5) Broj učenika u razrednom odjelu iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka smanjuje se za 4 učenika za svakog učenika s ostalim teškoćama kojemu je utvrđen primjereni program školovanja.

(6) Ako neki od učenika iz stavka 4. i 5. ovoga članka ima osobnog pomoćnika ili pomoćnika u nastavi, broj učenika se ne smanjuje.

(7) U kombinirani razredni odjel iz stavka 2. i 3. ovoga članka, ne mogu biti uključeni učenici s teškoćama, osim u slučaju kada to zahtijevaju prostorni, organizacijski i drugi opravdani razlozi.

(8) Kombinirani razredni odjel učenika djelomično integriranih u redovitu osnovnu školu, ima najviše 5 učenika i to za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu.

Članak 8.

(1) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima najviše 10 učenika.

(2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od V. do VIII. razreda ima najviše 6 učenika.

(3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiri razreda od V. do VIII. razreda ima najviše 4 učenika.

(4) Kombinirani razredni odjel iz stavka 1. ovoga članka ima najviše 5 učenika ako je u razredni odjel uključen jedan učenik s oštećenjem vida ili jedan učenik s oštećenjem sluha ili jedan učenik s motoričkim teškoćama ili jedan učenik s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju kojemu je utvrđen primjereni program školovanja.

(5) Broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu iz stavka 1. ovoga članka smanjuje se za 4 učenika za svakog učenika s ostalim teškoćama kojemu je utvrđen primjereni program školovanja.

(6) Ako neki od učenika iz stavka 4. i 5. ovoga članka ima osobnog pomoćnika ili pomoćnika u nastavi, broj učenika se ne smanjuje.

(7) U kombinirani razredni odjel iz stavka 2. i 3. ovoga članka, ne mogu biti uključeni učenici s teškoćama, osim u slučaju kada to zahtijevaju prostorni, organizacijski i drugi opravdani razlozi.

(8) Kombinirani razredni odjel učenika djelomično integriranih u redovitu osnovnu školu, ima najviše 5 učenika i to za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu.

Članak 9.

(1) Kombinirani razredni odjeli, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, mogu imati veći ili manji broj učenika od broja određenog člankom 7. i 8. ovoga Pravilnika, ako to zahtijevaju organizacijski, programski i drugi opravdani razlozi, provođenje školovanja nacionalnih manjina te predviđeni upis učenika u sljedećoj školskoj godini.

(2) Postojanje opravdanih razloga iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ured državne uprave u županiji, odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja.

IV. ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA

Članak 10.

(1) Odgojno-obrazovna skupina ustrojava se za potrebe izvođenja diferenciranog dijela nacionalnog okvirnog kurikuluma, odnosno izborne, dopunske i dodatne nastave i/ili drugih aktivnosti s učenicima za potrebe izvođenja školskog kurikuluma, a sastoji se od učenika istoga ili više razreda, ovisno o vrsti i programu rada skupine.

(2) Za odgojno-obrazovnu skupinu diferenciranog dijela nacionalnog okvirnog kurikuluma (izborni nastavni predmeti) i odgojno-obrazovnu skupinu produženoga boravka najveći broj učenika utvrđuje se sukladno odredbama članka 3. ovoga pravilnika koje se odnose na redoviti razredni odjel.

(3) Odgojno-obrazovna skupina dopunske nastave i odgojno-obrazovna skupina dodatne nastave ima, u pravilu, 10 učenika.

(4) Broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama za izvannastavne aktivnosti i druge oblike odgojno-obrazovnog rada s učenicima određuje se u skladu sa predviđenim školskim kurikulumom i zahtjevima programa određene aktivnosti odnosno oblika odgojno--obrazovnog rada s učenicima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu u osnovnoj školi (»Narodne novine« broj 74/99).

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-02/09-06/00447

Urbroj: 533-04-09-0001

Zagreb, 7. listopada 2009.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.