Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora Croatia osiguranja d.d. od 30. svibnja 2006. godine

NN 124/2009 (16.10.2009.), Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora Croatia osiguranja d.d. od 30. svibnja 2006. godine

124 16.10.2009 Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora Croatia osiguranja d.d. od 30. svibnja 2006. godine

KOLEKTIVNI UGOVORI

3090

Granski sindikat zaposlenih u osiguranju Hrvatske, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. 2, koji predstavlja i zastupa predsjednik Sindikata Miroslav Hrašćanec i

CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22, zastupana po predsjedniku Uprave Hrvoju Vojkoviću i članici Uprave Ljerki Šeparović suglasno utvrđuju

IZMJENE I DOPUNE

KOLEKTIVNOG UGOVORA CROATIA OSIGURANJA D.D. OD 30. SVIBNJA 2006. GODINE

Članak 1.

Članak 61. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Radniku kojem nedostaje pet godina do ispunjenja uvjeta za ostvarenje prava na starosnu mirovinu po važećim propisima o mirovinskom osiguranju, ovlaštena osoba može ponuditi rad na manje zahtjevnom radnom mjestu.

Radniku iz stavka 1. ovog članka, koji je u Društvu temeljem ugovora o radu radio najmanje trideset (30) godina, pripada plaća koju bi ostvario na dotadašnjem radnom mjestu, ali najviše do iznosa od dvije (2) prosječne plaće u Društvu za protekli mjesec i to do ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu.«

Članak 2.

Članak 63. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Najniža osnovna plaća u Društvu za najjednostavnije poslove utvrđuje se temeljem zakonskih propisa koji utvrđuju minimalnu plaću u Republici Hrvatskoj u visini minimalne plaće uvećane za 30% i za stalni mjesečni dodatak plaći od 430,00 kuna.

Najniža osnovna plaća iz prethodnog stavka ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice za obračun obveznih doprinosa uvećane za 30% i za stalni mjesečni dodatak plaći od 430,00 kuna.«

Članak 3.

Članak 115. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Ako Društvo otkazuje ugovor o radu radniku koji je u Društvu temeljem ugovora o radu radio najmanje dvije (2) godine neprekidno, radnik ima pravo na otpremninu, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika.

Kad radnik prema Zakonu ima pravo na otpremninu, pripada mu otpremnina u iznosu jedne (1) prosječne plaće u Društvu za protekli mjesec za svaku navršenu godinu rada u Društvu.«

Članak 4.

Sve druge odredbe Kolektivnog ugovora CROATIA osiguranja d.d. od 30. svibnja 2006., godine ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora primjenjuju se od 15. svibnja 2009. godine.

Sukladno Zakonu o radu, Sindikat će ove Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora dostaviti nadležnom tijelu radi upisa u Knjigu evidencije kolektivnih ugovora.

Ove Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora objavit će se na način predviđen Zakonom o radu.

Zagreb, 15. svibnja 2009.

Granski sindikat zaposlenih u osiguranju Hrvatske

CROATIA osiguranje d.d.

predsjednik

Miroslav Hrašćanec, v. r.

predsjednik Uprave

Hrvoje Vojković, v. r.

članica Uprave

Ljerka Šeparović, v. r.