Odluka o porezima Grada Čabra

NN 126/2009 (21.10.2009.), Odluka o porezima Grada Čabra

GRAD ČABAR

3116

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 4. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU

O POREZIMA GRADA ČABRA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Čabru (u daljnjem tekstu: Grad).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu pripadaju:

1. prirez poreza na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na tvrtku ili naziv,

5. porez na nekorištene poduzetničke nekretnine

1. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada prema Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 177/04, 73/08) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak).

Prirez porezu na dohodak plaća se na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i dohodak od osiguranja.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porez na dohodak (»Narodne novine« broj 177/04, 73/08) i Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak).

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke. Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada.

2. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakija i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.

Članak 8.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskom objektu.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2.5% na osnovicu iz stavka 1. ovoga članka. Porez na potrošnju prihod je Proračuna Grada.

Članak 9.

Obveznik poreza na potrošnju dužan je obračunati i platiti porez na potrošnju u rokovima utvrđenim propisima koji važe za obračun i plaćanje poreza na dodanu vrijednost.

3. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuću za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Grada.

Članak 12.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 11. stavka 1. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci.

Članak 13.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 11,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada.

Članak 14.

Obveznik poreza na kuću za odmor dužan je Gradu – Upravnom odjelu za poslove uprave i samouprave dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Grada.

4. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Članak 15.

Tvrtka ili naziv, u smislu ove Odluke, je ime pod kojim pravna, odnosno fizička osoba posluje.

Članak 16.

Obveznik plaćanja poreza na tvrtku ili naziv je pravna ili fizička osoba koja je obveznik plaćanja poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirana je za obavljanje djelatnosti.

Obveznik iz stavka 1. ovoga članka koji u svom sastavu ima poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) obveznik je poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 17.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu i to:

a) pravne i fizičke osobe bez zaposlenih ili 1 zaposlenim – 182,00 kune,

b) pravne i fizičke osobe koje imaju od 2 do 5 zaposlenih – 364,00 kune,

c) pravne i fizičke osobe koje imaju od 6 do 50 zaposlenih – 728,00 kuna,

d) pravne i fizičke osobe koje imaju od 51 do 250 zaposlenih – 1.275,00 kuna,

e) pravne i fizičke osobe koje imaju više od 250 zaposlenih – 1.821,00 kunu.

Članak 18.

Ako se pravna i fizička osoba upiše u registar i počne obavljati djelatnost tijekom godine, plaća srazmjerni dio poreza na tvrtku ili naziv.

Članak 19.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaća pravna i fizička osoba:

– koja ne obavlja djelatnost,

– koja je brisana iz odgovarajućeg registra ili je postupak brisanja iz registra u tijeku,

– koja je privremeno obustavila obavljanje obrta, u skladu sa Zakonom o obrtu (»Narodne novine« broj 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03, 68/07, 79/07)

Smatra se da pravna ili fizička osoba ne obavlja djelatnost, u smislu stavka 1. podstavka 1. ovog članka, kada u prethodnom poreznom razdoblju nije imala iskazanu poreznu osnovicu u godišnjoj poreznoj prijavi poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak.

Za oslobođenje od plaćanja poreza, u smislu stavka 1. ovog članka, porezni obveznik dužan je Gradu – Upravnom odjelu za poslove uprave i samouprave dostaviti potrebnu dokumentaciju do 30. travnja godine za koju se utvrđuje porez.

Članak 20.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju:

– državna tijela, Grad, javna ustanova, udruga i registrirana politička stranka.

Članak 21.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je Gradu – Upravnom odjelu za poslove uprave i samouprave dostaviti podatke potrebne za razrez poreza, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na tvrtku ili naziv.

Porez na tvrtku ili naziv prihod je Proračuna Grada ako porezni obveznik ima sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada.

5. POREZ NA NEKORIŠTENE PODUZETNIČKE NEKRETNINE

Članak 22.

Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine plaća se za nekretninu namijenjenu obavljanju poduzetničke djelatnosti (proizvodni i drugi poslovni prostori) koji se ne koriste.

Pod nekorištenom poduzetničkom nekretninom iz stavka 1. ovog članka smatra se nekretnina u kojoj se ne obavlja djelatnost godinu dana.

Članak 23.

Obveznik poreza na nekorištenu poduzetničku nekretninu je fizička ili pravna osoba, vlasnik nekretnine.

Članak 24.

Osnovica poreza na nekorištenu poduzetničku nekretninu je korisna površina nekretnine izražena u četvornim metrima.

Članak 25.

Porez na nekorištenu poduzetničku nekretninu plaća se godišnje, 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine.

Članak 26.

Porez na nekorištenu poduzetničku nekretninu ne plaća vlasnik:

– koji je pretrpio štetu na nekretnini uslijed prirodne nepogode ili više sile.

Porez na nekorištenu poduzetničku nekretninu ne plaćaju državna tijela i Grad.

Članak 27.

Za oslobođenje od plaćanja poreza, u smislu članka 26. stavak 1. ove Odluke, porezni obveznik dužan je dostaviti:

– dokumentaciju o nastaloj šteti na nekretnini uslijed prirodne nepogode ili više sile.

Članak 28.

Porez na nekorištenu poduzetničku nekretninu ne plaća trgovačko društvo nad kojim je otvoren stečajni postupak.

Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka oslobađa se od plaćanja poreza na nekorištenu poduzetničku nekretninu za razdoblje od jedne godine, računajući od dana otvaranja stečajnog postupka.

Za oslobađanje od plaćanja poreza u smislu stavka 1. ovoga članka, porezni obveznik dužan je dostaviti akt nadležnog tijela sudbene vlasti iz kojeg je vidljivo da je nad njim otvoren stečajni postupak.

Članak 29.

Obveznik poreza na nekorištenu poduzetničku nekretninu dužan je Gradu – Upravnom odjelu za poslove uprave i samouprave dostaviti podatke o mjestu i površini te druge podatke za razrez poreza odnosno za oslobođenje od razreza poreza, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na nekorištenu poduzetničku nekretninu.

Porez na nekorištenu poduzetničku nekretninu prihod je Proračuna Grada.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke, obavljat će Grad – Upravni odjel za poslove uprave i samouprave.

Porezi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 31.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjivat će se propisi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine« br. 147/08).

Članak 32.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Službene novine« broj 8/95), Odluka o prirezu porezu na dohodak grada Čabra (»Narodne novine« broj 111/01), Odluka o porezu na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište (»Službene novine« broj 35/01) i Odluka o porezu na nekorištene poduzetničke nekretnine (»Službene novine« broj 35/01).

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 410-01/09-01/3
Urbroj: 2108/01-09-1
Čabar, 4. rujna 2009.

Predsjednik
Zdravko Tomac, v. r.