Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

NN 128/2009 (26.10.2009.), Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

128 26.10.2009 Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

MINISTARSTVO FINANCIJA

3152

Na temelju članka 2. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđuju se proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (dalje u tekstu: Registar).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu,

2. izvanproračunski korisnici državnog proračuna i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu izvanproračunski fondovi, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje,

3. Registar je popis proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 3.

(1) Registar iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika ustrojava i vodi Ministarstvo financija za potrebe utvrđivanja obuhvata proračunskih i izvanproračunskih korisnika općeg proračuna.

(2) Poslove vođenja Registra Ministarstvo financija može povjeriti drugoj pravnoj osobi ili tijelu državne uprave (instituciji nadležnoj za obradu podataka).

II. UTVRĐIVANJE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 4.

(1) Proračunski korisnici državnog proračuna u smislu članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika jesu oni korisnici:

1. kojih je osnivač Republika Hrvatska,

2. koji ostvaruju prihode iz državnog proračuna i/ili temeljem javnih ovlasti, zakona i drugih propisa, pri čemu ti prihodi iznose 50 posto ili više od ukupnih prihoda, te

3. koji su navedeni u Registru iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika.

(2) Proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u smislu članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika jesu oni korisnici:

1. kojih je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

2. kojima je izvor prihoda proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 50 posto ili više, te

3. koji su navedeni u Registru iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika.

(3) Postotak prihoda iz stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga članka u ukupnim prihodima proračunskog korisnika utvrđuje se na temelju prosjeka udjela u ukupnim prihodima, i to prihoda iz proračuna odnosno prihoda ostvarenih obavljanjem poslova temeljem javnih ovlasti, zakona i drugih propisa u prethodne tri godine.

(4) Za novoosnovane proračunske korisnike postotak prihoda iz stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga članka u ukupnim prihodima utvrđuje se na temelju prosjeka udjela u ukupnim planiranim prihodima, i to planiranih prihoda iz proračuna odnosno planiranih prihoda koji će se ostvariti obavljanjem poslova temeljem javnih ovlasti, zakona i drugih propisa u godini osnivanja i za sljedeće dvije godine.

Članak 5.

Izvanproračunski korisnici državnog proračuna i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u smislu članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika jesu oni korisnici:

1. u kojima Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje,

2. kojima su jedan od izvora financiranja doprinosi i/ili namjenski prihodi, te

4. koji su navedeni u Registru iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika.

III. REGISTAR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Sadržaj Registra

Članak 6.

(1) Registar sadrži podatke o proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a to su:

– podaci o korisniku: naziv korisnika, osobni identifikacijski broj (OIB), matični broj (MB), adresa sjedišta, poštanski broj, mjesto, šifra djelatnosti, račun za redovno poslovanje, statistička oznaka grada/općine i županije, osoba za kontakt, telefon, faks, e-mail, web-stranica,

– razina nadležnosti,

– podaci o osnivačima/vlasnicima i izvorima financiranja,

– podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje.

(2) Podatke iz Registra (RKP broj, naziv, adresu korisnika, MB i OIB) Ministarstvo financija objavljuje u »Narodnim novinama« svake godine najkasnije do kraja svibnja tekuće godine za sljedeću proračunsku godinu.

(3) Ako se status proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika utvrdi na način propisan člankom 8. ovoga Pravilnika nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka, podaci o proračunskom odnosno izvanproračunskom korisniku objavljuju se sljedeće godine.

(4) Podaci iz Registra koji se ne objavljuju u »Narodnim novinama« javni su i dostupni u Ministarstvu financija.

Način vođenja Registra

Članak 7.

Podaci o proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisuju se u Registar na temelju obrasca Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Obrazac: RKP), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Obrazac RKP dostavljaju ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od osam dana od dana osnivanja.

(2) Izvanproračunski korisnici državnog proračuna i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Obrazac RKP, na zahtjev Ministarstva financija, dostavljaju ministarstvu odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva.

(3) Ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su u roku od osam dana od primitka Obrasca RKP, na temelju članka 4. stavka 1. točke 1. i 2. i stavka 2. točke 1. i 2. odnosno članka 5. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika, odlučiti o davanju suglasnosti za upis proračunskog ili izvanproračunskog korisnika u Registar.

(4) Ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpisivanjem Obrasca RKP daju suglasnost za upis proračunskog ili izvanproračunskog korisnika u Registar.

(5) Ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su Obrazac RKP, odmah nakon potpisivanja, dostaviti instituciji nadležnoj za obradu podataka kojoj su povjereni poslovi vođenja Registra.

(6) Dodjelom broja iz Registra (RKP broj) Ministarstvo financija utvrđuje status proračunskog korisnika na temelju članka 4. ovoga Pravilnika, odnosno status izvanproračunskog korisnika na temelju članka 5. ovoga Pravilnika.

(7) Obrazac RKP popunjava se i predaje samo jednom.

Članak 9.

Proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji podaci nisu navedeni i objavljeni sukladno članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika smatraju se brisanima iz Registra.

Članak 10.

(1) O promjeni podataka unesenih u Registar proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvještavaju, u roku od osam dana od dana nastanka promjene, ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave na obrascu Promjene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Obrazac PRKP), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Ako se nad proračunskim/izvanproračunskim korisnikom mijenja nadležnost, Obrazac PRKP dostavlja se ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je korisnik bio prije promjene, koja ovjerava navedeni obrazac u roku od dva dana od dana primitka i šalje ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja preuzima nadležnost nad proračunskim/izvanproračunskim korisnikom.

(3) Ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka i ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 2. ovoga članka koja preuzima nadležnost nad proračunskim/izvanproračunskim korisnikom potpisani su Obrazac PRKP dužni u roku od dva dana od dana njegova primitka dostaviti poštom, faksom ili elektroničkom poštom instituciji nadležnoj za obradu podataka kojoj su povjereni poslovi vođenja Registra.

(4) RKP broj neponovljiv je i ne može se mijenjati.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su do dana stupanja na snagu Pravilnika upisani u Registar sukladno Pravilniku o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju registra korisnika proračuna (»Narodne novine«, br. 80/04), nisu obvezni ponovno predati Obrazac RKP.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju registra korisnika proračuna (»Narodne novine«, br. 80/04).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/09-01/403

Urbroj: 513-05-02/09-1

Zagreb, 21. listopada 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

Obrazac: RKP

01.

RKP broj

02.

Datum upisa u Registar

03.

Datum posljednje promjene

04.

Datum upisa brisanja iz Registra

Redne brojeve 01. – 04. popunjava Ministarstvo financija

REGISTAR
proračunskih i izvanproračunskih korisnika

PODACI O KORISNIKU

05.

Naziv korisnika

06.

Osobni identifikacijski broj

07.

Matični broj

08.

Adresa sjedišta

09.

Poštanski broj

10.

Mjesto

11.

Šifra djelatnosti

12.

Račun

-

13.

Statistička oznaka grada/općine

14.

Osoba za kontakt

15.

Statistička oznaka županije

16.

Telefon

17.

Faks

18.

E-mail

19.

Web-stranica

RAZINA NADLEŽNOSTI

RAZINA 11 – PRORAČUNSKI KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA

20.

Oznaka nadležnog razdjela

21.

Naziv razdjela

RAZINA 41 – IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA

22.

Oznaka nadležnog razdjela

23.

Naziv razdjela

RAZINA 21 – PRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S1

24.

Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S

RAZINA 31 – PRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S - DECENTRALIZIRANI2

25.

Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S

RAZINA 42 – IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S

26.

Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S

RAZINA 22 – PRORAČUN JLP(R)S

27.

Naziv proračuna JLP(R)S

PODACI O OSNIVAČIMA/VLASNICIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

28.

Osnivači

1.

2.

3.

29.

Vlasnici

1.

2.

3.

Izvori financiranja

Naziv

%

Naziv

%

30.

Država

Republika Hrvatska

31.

Županija

32.

Grad/Općina

33.

Ostalo

PODACI O OSOBI OVLAŠTENOJ ZA ZASTUPANJE

34.

Ime i prezime

Naziv funkcije

Identifikacijska isprava/Broj isprave

Mjesto i datum

M.P

Potpis ovlaštene osobe proračunskog/izvanproračunskog korisnika

Mjesto i datum

M.P

Potpis ovlaštene osobe ministarstva/drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije/JLP(R)S

1 Jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave

2 Priračunski korisnik jedinice lokalne i područne regionalne samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje su decentralizirane

Obrazac: PRKP

Naziv korisnika

01.

RKP broj

PROMJENE
u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Rbr.

Pozicija iz Obrasca: RKP

STARI PODATAK

NOVI PODATAK

PROMJENA PODATAKA O KORISNIKU

05.

Naziv korisnika

08.

Adresa sjedišta

09.

Poštanski broj

10.

Mjesto

11.

Šifra djelatnosti

12.

Račun

13.

Statistička oznaka grada/općine

14.

Osoba za kontakt

15.

Statistička oznaka županije

16.

Telefon

17

Faks

18.

E-mail

19.

Web-stranica

PROMJENA PODATAKA O RAZINI NADLEŽNOSTI

RAZINA 11 - PRORAČUNSKI KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA

20.

Oznaka nadležnog razdjela

21.

Naziv razdjela

RAZINA 41 - IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA

22.

Oznaka nadležnog razdjela

23.

Naziv razdjela

RAZINA 21 - PRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S1

24.

Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S

RAZINA 31 - PRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S - DECENTRALIZIRANI2

25.

Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S

RAZINA 42 -IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S

26.

Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S

RAZINA 22 - PRORAČUN JLP(R)S

27.

Naziv proračuna JLP(R)S

PROMJENA PODATAKA O OSNIVAČIMA/VLASNICIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

28.

Osnivači

1.

1.

2.

2.

3.

3.

29.

Vlasnici

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Izvori financiranja

Naziv

%

Naziv

%

30.

Država

Republika Hrvatska

31.

Županija

32.

Grad/Općina

33.

Ostalo

PROMJENA PODATAKA O OSOBI OVLAŠTENOJ ZA ZASTUPANJE

34.

Ime i prezime

Naziv funkcije

Identifikacijska isprava/Broj isprave

Potpis ovlaštene osobe ministarstva/drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije/JLP(R)S3

Potpis ovlaštene osobe proračunskog/izvanproračunskog korisnika

M.P

M.P

Mjesto i datum

1 Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2 Proračunski korisnik JLP(R)S koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje su decentralizirane

3 Potpis ovlaštenih osoba prije i poslije promjene

Upute za popunjavanje Obrasca RKP

Podaci pod rednim brojevima od 01 do 04 unose se u instituciji nadležnoj za obradu podataka kojoj su povjereni poslovi vođenja Registra, a redne brojeve od 05 do 34 obvezno ispunjava korisnik.

1. Redni broj 01 – RKP broj

RKP broj dodjeljuje se pri upisu u Registar nakon predaje Obrasca: RKP. Sastoji se od tekućeg broja upisa po redoslijedu te jednoznamenkastoga kontrolnog broja koji se određuje međunarodnom normom ISO 7064 »Modul 11, 10«. Taj je redni broj nepromjenjiv i neponovljiv.

2. Redni broj 02 – Datum upisa u Registar

Dodjeljuje se pri upisu u Registar nakon predaje Obrasca: RKP u obliku DDMMGG.

3. Redni broj 03 – Datum posljednje promjene

Dodjeljuje se nakon predaje Obrasca: PRKP u obliku DDMMGG.

4. Redni broj 04 – Datum upisa brisanja iz Registra

Upisuje se datum upisa brisanja korisnika iz Registra u obliku
DDMMGG.

PODACI O KORISNIKU

5. Redni broj 05 – Naziv korisnika

Upisuje se točan naziv proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz propisa, rješenja ili drugoga odgovarajućeg akta. Ako je naziv opširan, upisuje se razumljiva kratica.

6. Redni broj 06 – Osobni identifikacijski broj

Upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je proračunskom i izvanproračunskom korisniku državnog proračuna i proračunskom i izvanproračunskom korisniku proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Zakonu o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine«, br. 60/08), dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) znamenaka od kojih je posljednja znamenka kontrolni broj. Ako proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaje Obrazac RKP prije dodjele osobnog identifikacijskog broja u polje upisuje (-).

7. Redni broj 07 – Matični broj

Upisuje se matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku. Upisuje se najviše osam (8) znamenaka od kojih je posljednja znamenka kontrolni broj utvrđen po »Modulu 11«.

8. Redni broj 08 – Adresa sjedišta

Upisuje se naziv sjedišta proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave: ulica i broj. Duži naziv ulice upisuje se razumljivom kraticom.

9. Redni broj 09 – Poštanski broj

Upisuje se poštanski broj sjedišta proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz popisa poštanskih brojeva (pet znamenaka).

10. Redni broj 10 – Mjesto

Upisuje se naziv mjesta/grada prema sjedištu proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

11. Redni broj 11 – Šifra djelatnosti

Upisuje se brojčana oznaka podrazreda djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku.

12. Redni broj 12 – Račun

Upisuje se račun za redovno poslovanje. Račun se sastoji od dva dijela koja su međusobno odijeljena crticom (-). Prvi je dio vodeći broj banke, a drugi broj računa u banci. Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji nemaju račune za redovno poslovanje upisuju račun nadležnog proračuna.

13. Redni broj 13 – Statistička oznaka grada/općine

Dodjeljuje se prema nazivu grada/općine.

14. Redni broj 14 – Osoba za kontakt

Upisuje se ime i prezime osobe određene za davanje informacija potrebnih za ažuriranje podataka iz Registra.

15. Redni broj 15 – Statistička oznaka županije

Dodjeljuje se prema nazivu (pripadnosti) grada/općine.

16. Redni broj 16 – Telefon

Upisuje se telefonski broj osobe određene za davanje informacija potrebnih za ažuriranje podataka iz Registra.

17. Redni broj 17 – Faks

Upisuje se broj faksa korisnika ili osobe određene za davanje informacija potrebnih za ažuriranje podataka iz Registra.

18. Redni broj 18 – E -mail

Upisuje se adresa elektroničke pošte osobe određene za davanje informacija potrebnih za ažuriranje podataka iz Registra.

19. Redni broj 19 – Web-stranica

Ako proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ima svoju web-stranicu upisuje se adresa web-stranice.

RAZINA NADLEŽNOSTI

RAZINA 11 – PRORAČUNSKI KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA

20. Redni broj 20 – Oznaka nadležnog razdjela

Proračunski korisnik državnog proračuna upisuje brojčanu oznaku organizacijske klasifikacije razdjela državnog proračuna koji mu je nadležan (tri znamenke).

21. Redni broj 21 – Naziv razdjela

Proračunski korisnik državnog proračuna upisuje točan naziv razdjela državnog proračuna koji mu je nadležan.

RAZINA 41 – IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA

22. Redni broj 22 – Oznaka nadležnog razdjela

Izvanproračunski korisnik državnog proračuna upisuje brojčanu oznaku organizacijske klasifikacije razdjela državnog proračuna koji mu je nadležan (tri znamenke).

23. Redni broj 23 – Naziv razdjela

Izvanproračunski korisnik državnog proračuna upisuje točan naziv razdjela državnog proračuna koji mu je nadležan.

RAZINA 21 – PRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S[1]

24. Redni broj 24 – Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S

Proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave upisuje naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja mu je nadležna.

RAZINA 31 – PRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S – DECENTRALIZIRANI[2]

25. Redni broj 25 – Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S

Proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje su decentralizirane upisuje naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja mu je nadležna.

RAZINA 42 – IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK PRORAČUNA JLP(R)S

26. Redni broj 26 – Naziv nadležnog proračuna JLP(R)S

Izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave upisuje naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja mu je nadležna.

RAZINA 22 – PRORAČUN JLP(R)S

27. Redni broj 27 – Naziv proračuna JLP(R)S

Upisuje se točan naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Ako je naziv korisnika opširan, upisuje se razumljiva kratica.

PODACI O OSNIVAČIMA/VLASNICIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

28. Redni broj 28 – Osnivači

Upisuje se naziv osnivača proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

29. Redni broj 29 – Vlasnici

Upisuje se naziv vlasnika izvanproračunskog korisnika državnog proračuna osnovanog prema Zakonu o trgovačkim društvima.

30. Redni broj 30 – Država, naziv i postotak

Upisuje se kao izvor financiranja državni proračun i postotak u kojem se proračunski i izvanproračunski korisnik financira iz državnog proračuna.

31. Redni broj 31 – Županija, naziv i postotak

Upisuje se kao izvor financiranja županijski proračun i postotak u kojem se proračunski i izvanproračunski korisnik financira iz županijskog proračuna.

32. Redni broj 32 – Grad/općina, naziv i postotak

Upisuje se kao izvor financiranja gradski/općinski proračun i postotak u kojem se proračunski i izvanproračunski korisnik financira iz gradskog/općinskog proračuna.

33. Redni broj 33 – Ostalo, naziv i postotak

Upisuju se ostali mogući izvori financiranja i postotak u kojem se proračunski i izvanproračunski korisnik financira iz tih izvora.

PODACI O OSOBI OVLAŠTENOJ ZA ZASTUPANJE

34. Redni broj 34 – Ime i prezime, naziv funkcije, identifikacijska isprava/broj isprave

Upisuje se ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, naziv funkcije osobe ovlaštene za zastupanje te identifikacijska isprava i broj isprave.

Potpis ovlaštene osobe proračunskog/izvanproračunskog korisnika

Obrazac RKP potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Potpis ovlaštene osobe ministarstva/drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije/JLP(R)S

Obrazac RKP potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ministarstva ili drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja daje suglasnost za upis.

Upute za popunjavanje Obrasca PRKP

Naziv korisnika

Upisuje se točan naziv proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji podnosi obrazac.

RKP broj

Upisuje se RKP broj dodijeljen prilikom unosa podataka iz Obrasca RKP.

U stupcu »Pozicija iz Obrasca RKP« upisani su podaci iz Obrasca RKP koji se mogu mijenjati.

U stupcu »STARI PODATAK« upisuje se do tada važeći podatak iz Registra.

U stupac »NOVI PODATAK« upisuje se promijenjeni podatak.

Potpis ovlaštene osobe proračunskog/izvanproračunskog korisnika

Obrazac PRKP potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Potpis ovlaštene osobe ministarstva/drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije/JLP(R)S[3]

Obrazac PRKP potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ministarstva ili drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja daje suglasnost za upis promjena.

Ako proračunski/izvanproračunski korisnik mijenja podatke od rednog broja 20. do rednog broja 27., a koji se odnose na nadležnost, na mjestu Potpis ovlaštene osobe ministarstva/drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije/JLP(R)S potpisuju se odgovorna osoba ministarstva ili drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračunski/izvanproračunski korisnik bio prije promjene i odgovorna osoba ministarstva ili drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja preuzima nadležnost nad proračunskim/izvanproračunskim korisnikom.

[1] Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

[2] Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje su decentralizirane

[3] Potpis ovlaštenih osoba prije i poslije promjene