Pravilnik o izradi i objavljivanju voznoga reda u željeničkom prometu

NN 128/2009 (26.10.2009.), Pravilnik o izradi i objavljivanju voznoga reda u željeničkom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE


3153

Na temelju anka 31. stavka 3. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« br. 40/07 i 120/08), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZRADI I OBJAVLJIVANJU VOZNOGA REDA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

I. TEMELJNE ODREDBE

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Pravilnikom o izradi i objavljivanju voznoga reda u željezničkom prometu propisuje se izrada voznoga reda, oblik i sadržaj voznoga reda, postupak objavljivanja ukupnoga voznog reda i isticanje izvoda iz voznoga reda.

(2) Ovim pravilnikom propisuju se rokovi za određivanje stanja infrastrukturnih kapaciteta, rokovi za naručivanje, izradu, usuglašavanje i dodjelu infrastrukturnih kapaciteta te rokovi za izradu i objavljivanje voznoga reda vlakova na željezničkoj mreži RH.

(3) Za izradu voznoga reda osim ovoga pravilnika vrijede i drugi propisi i zapovijedi te međunarodni propisi i sporazumi koji se odnose na izradu i objavljivanje voznoga reda, osim ako su u suprotnosti s ovim pravilnikom.

(4) Općim aktima, odnosno uputama, upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik mogu detaljnije razraditi provedbu ovoga pravilnika.

Vozni red

Članak 2.

(1) Vozni red je akt upravitelja infrastrukture koji određuje sva planirana kretanja vlakova i željezničkih vozila na određenoj infrastrukturi tijekom razdoblja za koje isti vrijedi.

(2) Vozni red je provedbeni plan prometa vlakova za prijevoz putnika i stvari te za vlastite potrebe.

(3) Voznim redom usklađuju se prijevozne potrebe željezničkih prijevoznika s raspoloživim infrastrukturnim kapacitetima upravitelja infrastrukture za odnosno razdoblje.

(4) Vozni red može biti:

opći kojim se određuje broj redovnih i vlakova po potrebi za razdoblje za koje se izrađuje

posebni koji se izrađuje za posebne vlakove i vrijedi samo kad se pokaže potreba za vožnjom takvih vlakova. Vozni red posebnog vlaka može se izraditi unaprijed u općemu voznom redu ili naknadno prema izvanrednom zahtjevu (ad hoc).

(5) Razdoblje valjanosti voznoga reda ustanovljuje se odlukom upravitelja infrastrukture, a sukladno međunarodnim dogovorima.

(6) Razdoblje valjanosti i rokove za izradu voznoga reda upravitelj infrastrukture objavljuje u izvješću o mreži.

(7) Sukladno rokovima propisanim od strane Rail Net Europea (u daljnjem tekstu: RNE) upravitelj infrastrukture izrađuje izmjene i dopune voznoga reda.

(8) Rokove za izradu i donošenje izmjena i dopuna voznoga reda upravitelj infrastrukture objavljuje u izvješću o mreži.

(9) Odluke o izmjenama i dopunama voznoga reda u međunarodnom i unutarnjem prometu donosi upravitelj infrastrukture.

(10) Pod pojmom izmjena i dopuna voznoga reda podrazumijeva se mijenjanje već objavljenoga općeg voznog reda uz prethodno pribavljanje suglasnosti:

– mjerodavnog tijela za slučajeve predviđene zakonom

– željezničkog prijevoznika u slučajevima kada tražene izmjene i dopune zahtijevaju korekciju već dodijeljenih trasa koje se tiču tog željezničkog prijevoznika

– upravitelja infrastrukture u slučajevima kada tražene izmjene i dopune zahtijevaju korekciju već dodijeljenih trasa koje se odnose na mrežu tog upravitelja infrastrukture.

(11) Kod izrade voznoga reda razlikuju se:

prethodni vozni red – vozni red čija je valjanost prestala stupanjem na snagu postojećega voznog reda

postojeći vozni red – vozni red koji je na snazi

novi vozni red – vozni red koji stupa na snagu nakon prestanka valjanosti postojećega voznog reda i

sljedeći vozni red – vozni red koji stupa na snagu prestankom valjanosti novoga voznog reda.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »Forum Train Europe (FTE)« – organizacija europskih željezničkih prijevoznika

2. »izravni vagon« – putnički vagon u kojem putnik putuje u unutarnjem prometu preko dvije ili više priključnih pruga ne prelazeći iz vlaka u vlak u odvojnim kolodvorima, tako da se ovaj vagon dodaje drugom vlaku

3. »izvješće o mreži« – prikaz raspoložive željezničke infrastrukture namijenjen željezničkim prijevoznicima, koji sadrži opća pravila, rokove, postupke i kriterije u vezi određivanja pristojbi i kriterije za raspodjelu kapaciteta te druge informacije o uvjetima za pristup infrastrukturi

4. »kalendar prometa vlaka« – razdoblje prometa vlaka koji vozi ili ne vozi u određene dane ili vozi kraće od razdoblja važenja voznoga reda

5. »krajnje službeno mjesto« – službeno mjesto u kojemu vlak završava vožnju

6. »kursni vagon« – putnički vagon u kojem putnik putuje u međunarodnom prometu preko dvije ili više priključnih pruga i željezničkih uprava ne prelazeći iz vlaka u vlak u odvojnim kolodvorima, tako da se ovaj vagon dodaje drugom vlaku

7. »međunarodni promet« – vožnja vlakova koji prelaze državnu granicu

8. »nagibni vlak« – vlak s ispravnom i djelatnom nagibnom tehnikom koji vozi na dionici pruge predviđenoj za vožnju nagibnih vlakova; vlak s nagibnom tehnikom koji vozi na dionici pruge koja nije predviđena za vožnju nagibnoga vlaka ne smatra se nagibnim vlakom u smislu odredaba ovoga pravilnika

9. »Pathfinder« – informatički sustav koji se koristi u procesu narudžbe, izrade i usuglašavanja trase vlaka

10. »početno službeno mjesto« – službeno mjesto iz kojega vlak započinje vožnju

11. »putovanje vlaka« – zbroj svih voznih vremena i zadržavanja vlaka na određenoj voznoj relaciji

12. »Rail Net Europe (RNE)« – organizacija europskih upravitelja infrastrukture

13. »regulatorno tijelo« – neovisno tijelo koje osigurava otvoreno i nediskriminirajuće ponašanje između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika

14. »trasa vlaka« – infrastrukturni kapacitet kojim je definirana vožnja vlaka između dva službena mjesta u određeno vrijeme

15. »ukupni vozni red« – svi materijali voznoga reda koji se izrađuju i objavljuju za period važenja voznoga reda, a propisani su ovim pravilnikom

16. »unutarnji promet« – vožnja vlakova unutar državne granice

17. »upravitelj infrastrukture« – pravna osoba ovlaštena za gospodarenje i upravljanje željezničkom infrastrukturom i njezino održavanje te za organizaciju i reguliranje željezničkoga prometa, a koja ima dozvolu za upravljanje željezničkom infrastrukturom i rješenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom izdane od nadležnoga tijela

18. »vozna relacija vlaka« – relacija na kojoj vlak vozi

19. »vozno vrijeme vlaka« – propisano vrijeme vožnje vlaka između dva službena mjesta

20. »zadržavanje vlaka« – propisano vrijeme zadržavanja vlaka u službenom mjestu

21. »željeznički prijevoznik« – svaka domaća i inozemna pravna osoba koja ima dozvolu za obavljanje usluga javnoga prijevoza u željezničkom prometu i rješenje o sigurnosti za obavljanje usluga javnoga prijevoza u željezničkom prometu izdane od nadležnoga tijela.

II. INFRASTRUKTURNI KAPACITETI

Članak 4.

(1) Prije početka izrade novoga voznog reda upravitelj infrastrukture mora objaviti stanje infrastrukturnih kapaciteta kojima raspolaže za novi vozni red.

(2) Stanje raspoloživih infrastrukturnih kapaciteta za novi vozni red upravitelj infrastrukture objavljuje u izvješću o mreži.

(3) Izvješće o mreži mora se objaviti najkasnije 12 mjeseci prije primjene novoga voznog reda.

III. PROCES IZRADE VOZNOGA REDA

Faze izrade voznoga reda

Članak 5.

Proces izrade voznoga reda obuhvaća sljedeće faze:

– narudžba trase

– izrada nacrta voznog reda mreže i koordinacija s prijevoznicima

– objavljivanje nacrta voznog reda i konzultacije

– dodjela trasa

– tehnička izrada materijala voznoga reda

– donošenje voznoga reda

– objavljivanje i izdavanje materijala voznoga reda.

Narudžba trase

Članak 6.

(1) Proces izrade voznoga reda započinje predajom zahtjeva za narudžbu trase od strane željezničkih prijevoznika prema upravitelju infrastrukture.

(2) Zahtjeve za narudžbu trase željeznički prijevoznici moraju predati upravitelju infrastrukture najkasnije 8 mjeseci prije primjene novoga voznog reda.

(3) Zahtjevi za narudžbu trase predani u roku iz stavka 2. ovoga članka smatraju se redovnim i moraju biti obuhvaćeni nacrtom voznoga reda.

(4) Zahtjevi za narudžbu trase predani po isteku roka iz stavka 2. ovoga članka obradit će se nakon dovršetka nacrta voznog reda.

(5) Krajnji rok za predaju zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka je 10 tjedana prije stupanja na snagu voznoga reda.

(6) Ukoliko željeznički prijevoznici mijenjaju svoje zahtjeve djelomično ili u potpunosti nakon isteka redovnog roka za podnošenje zahtjeva za narudžbu trase snose rizik da njihovim zahtjevima neće biti udovoljeno.

(7) Narudžba trase podnosi se putem Pathfindera ako se njime koriste svi sudionici na koje se zahtjev odnosi, odnosno pismeno putem obrasca propisanog u izvješću o mreži.

(8) Trasu mogu naručiti željeznički prijevoznici i njihove međunarodne grupacije.

Izrada nacrta voznog reda mreže

Članak 7.

(1) Izrada nacrta voznog reda obavlja se u vremenu od 8. do 5. mjeseca prije primjene voznoga reda.

(2) Izrada nacrta voznog reda obuhvaća konstrukciju voznoga reda pri čemu se u obzir moraju uzeti sve u roku pristigle narudžbe trasa kao i sva ograničenja uvedena od strane upravitelja infrastrukture kao i predviđeni planovi za održavanje infrastrukture.

(3) Tijekom postupka izrade nacrta voznog reda vrši se i koordinacija sa željezničkim prijevoznicima u cilju rješavanja zahtjeva koji su u koliziji.

(4) Prilikom izrade nacrta voznog reda u slučaju kada broj narudžbi trasa prelazi infrastrukturni kapacitet primjenjivat će se pravila prioriteta.

(5) Pravila prioriteta za svaki vozni red objavljuju se u izvješću o mreži.

Objavljivanje nacrta voznog reda i konzultacije

Članak 8.

(1) Upravitelj infrastrukture dužan je u grafičkom ili pisanom obliku izraditi nacrt voznoga reda i dostaviti ga željezničkim prijevoznicima na uvid najkasnije 5 mjeseci prije primjene voznoga reda.

(2) Nacrt voznoga reda predstavlja ponude trasa s obzirom na tražene narudžbe trasa pristigle u redovnom roku.

(3) Objavom nacrta voznog reda i njegovom dostavom željezničkim prijevoznicima započinje faza konzultacija.

(4) Željeznički prijevoznici nakon dostavljenog im nacrta voznog reda, u roku od mjesec dana mogu pismenim putem uputiti svoje primjedbe na isti. Ako upravitelj infrastrukture u propisanom roku ne dobije primjedbe na predloženi nacrt smatra se da su željeznički prijevoznici suglasni s predloženim.

(5) Za trase vlakova na koje je upućena primjedba upravitelj infrastrukture će kroz konzultacije sa željezničkim prijevoznikom pokušati pronaći povoljno rješenje.

(6) Faza konzultacija mora završiti 4 mjeseca prije primjene voznoga reda.

Dodjela trasa

Članak 9.

(1) Dodjela trase ostvaruje se ugovorom između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika odnosno njihovih međunarodnih grupacija.

(2) Dodijeljena trasa može se koristiti samo po zaključenju ugovora između upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika i neprenosiva je na nekog drugog željezničkog prijevoznika.

(3) Ukoliko se u fazi konzultacija ne postigne dogovor o trasi upravitelj infrastrukture će odrediti trasu koju je u mogućnosti dodijeliti željezničkom prijevozniku i o tome ga obavijestiti.

(4) Ako željeznički prijevoznik nije zadovoljan odlukom upravitelja infrastrukture može podnijeti žalbu regulatornom tijelu. Žalba ne može biti razlog kašnjenja postupka donošenja voznoga reda.

(5) Dodjela trasa za koje je zahtjev podnesen izvan redovnog roka vrši se na osnovi preostalih raspoloživih trasa, a sukladno rokovima koji moraju biti objavljeni u izvješću o mreži.

(6) Preostale trase su trase koje su ostale ili ih je moguće konstruirati u nacrt voznoga reda nakon što je prošao rok za konzultacije.

Tehnička izrada materijala voznoga reda

Članak 10.

(1) Tehnička izrada materijala voznoga reda obavlja se ručno ili informatički sukladno ovom pravilniku, a prema usvojenim programskim rješenjima.

(2) Detaljne odredbe vezane za izradu materijala voznoga reda propisane su u glavi IV. ovoga pravilnika.

Donošenje voznoga reda

Članak 11.

(1) Upravitelj infrastrukture odlukom o donošenju voznoga reda donosi vozni red najkasnije 30 dana prije početka njegove primjene.

(2) Odluka o donošenju voznoga reda mora sadržavati:

– prestanak valjanosti postojećega voznog reda

– stupanje na snagu i početak primjene novoga voznog reda

– razdoblje valjanosti novoga voznog reda.

(3) Odluka o donošenju novoga voznog reda objavljuje se u službenom glasilu upravitelja infrastrukture.

(4) Materijali voznoga reda prilog su odluke o donošenju voznoga reda te se ne objavljuju u službenom glasilu.

Objavljivanje i izdavanje materijala voznoga reda

Članak 12.

(1) Doneseni vozni red objavljuje se izdavanjem materijala voznoga reda najkasnije 15 dana prije njegove primjene.

(2) Sukladno ovom Pravilniku objavljuju se i izdaju sljedeći materijali voznoga reda:

– grafikoni voznoga reda

– priručnik o željezničkim prugama

– knjižice voznoga reda

– izvadci iz voznoga reda

– prijelazna zapovijed.

(3) Željeznički prijevoznik obvezan je najkasnije 3 mjeseca prije početka primjene voznoga reda dostaviti upravitelju infrastrukture sve potrebne podatke iz svoje nadležnosti koji su neophodni za izradu knjižice voznoga reda.

(4) Podatke o prijelazu putničkih garnitura za novi vozni red željeznički prijevoznik obvezan je dostaviti upravitelju infrastrukture najkasnije 30 dana prije primjene novoga voznog reda, a upravitelj infrastrukture obvezan ih je objaviti u prijelaznoj zapovijedi.

(5) U službenim mjestima u kojima upravitelj infrastrukture obavlja za potrebe željezničkoga prijevoznika poslove vezane za provedbu i izvršenje voznoga reda isti mu je obvezan osigurati sve potrebne informacije za obavljanje tih poslova.

(6) Objavljeni vozni red je obvezan za sve organizacijske jedinice i radnike upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika koji moraju poduzeti sve potrebne mjere za njegovu urednu i redovitu provedbu.

(7) Objavljivanje voznoga reda za putnike vrši se isticanjem izvoda iz voznoga reda za svako službeno mjesto predviđeno za prijam i otpremu putnika.

(8) Objavljivanje voznih redova svih vlakova za redoviti prijevoz putnika vrši se u elektroničkom ili pisanom obliku.

(9) Svi materijali voznoga reda mogu se izdavati i objavljivati kao tiskani materijali ili u elektroničkom obliku.

(10) Objavljeni materijali voznoga reda čuvaju se 10 godina, a nakon isteka tog roka odlažu se kao arhivska građa.

IV. IZRADA VOZNOGA REDA

Izračun voznih vremena

Članak 13.

(1) Pod voznim vremenom vlaka podrazumijeva se izračunato i voznim redom propisano vrijeme trajanja vožnje vlaka između dvaju službenih mjesta.

(2) Vozno vrijeme određuje se za svaki vlak prilikom konstrukcije voznoga reda i ono ovisi o parametrima vlaka i pruge.

(3) Vozna vremena izračunavaju se informatičkim putem pomoću posebnog programa koji sadržava sve relevantne parametre potrebne za izračun.

(4) Ukoliko se u registru željezničkih vozila ne nalaze svi podatci o vučnim vozilima, a koji su potrebni za izračun voznih vremena, željeznički prijevoznik ih je obvezan dostaviti upravitelju infrastrukture na njegov zahtjev.

Tehnička izrada voznoga reda

Članak 14.

(1) Tehnička izrada voznoga reda obavlja se ručno ili informatički prema usvojenim programskim rješenjima.

(2) Pri izradi voznoga reda moraju se za svaki kolodvor koristiti izrađeni najmanji vremenski razmaci ulaska odnosno izlaska vlakova čiji se vozni putovi sijeku.

(3) Pri sastavljanju voznoga reda mora se voditi računa o tome da uzastopni vlak ne pođe za prethodnim prije nego što protekne redovito vozno vrijeme prethodnoga vlaka u pojedinom prostornom odsjeku dodajući tom vremenu još i vrijeme potrebno za davanje odjave odnosno propisani interval slijeđenja. Kod vremenski slijeđenih vlakova gdje se promet vlakova regulira uređajem za vođenje prometa mora se poštivati minimalno propisano vrijeme slijeđenja koje dopušta taj uređaj.

(4) Za davanje odjave uzima se dvije minute a na prostornim odsjecima međukolodvorske ovisnosti (MO) uzima se jedna minuta.

(5) Zadržavanje teretnih vlakova u službenim mjestima ne smije biti kraće od 2 minute.

(6) Kod izrade voznoga reda vlakova za prijevoz putnika u odvojnim kolodvorima mora se voditi računa o propisanim tehnološkim vremenima potrebnima za presjedanje putnika, odnosno za manevriranje kursnim ili izravnim vagonima.

(7) Kod izrade voznoga reda mora se voditi računa da se usklade zadržavanja vlakova iz međunarodnoga prometa u graničnim kolodvorima s ustanovljenim normativima propisanima u zajedničkim službenim odredbama za reguliranje željezničkoga graničnog prometa odnosno s normama vezanim uz trajanje manipulacija državnih službi. Eventualna odstupanja zainteresirani posebno dogovaraju.

(8) Prilikom sastavljanja voznoga reda ne smije se predvidjeti u kolodvoru sastajanje više vlakova nego što dopušta broj glavnih kolosijeka.

(9) Iznimno se može predvidjeti sastajanje više vlakova nego što ima glavnih kolosijeka:

– u kolodvorima gdje su glavni kolosijeci podijeljeni graničnim kolosiječnim signalima na ograničene odsjeke voznoga puta

– u kolodvorima u kojima se garniture motornih vlakova primaju na isti kolosijek zbog spajanja i daljnje otpreme kao jedan vlak

– u kolodvorima gdje se garniture motornih vlakova s istoga kolosijeka otpremaju u istom smjeru ili u suprotnim smjerovima.

(10) Iznimno se voznim redom može predvidjeti da vlak za prijevoz putnika ima zaustavljanje u službenom mjestu u kojem su peroni ili uređene površine za ulazak i izlazak putnika kraće od duljine vlaka. Kod takvih vlakova željeznički prijevoznik je dužan propisati sigurnosne mjere koje mora primjenjivati vlakopratno osoblje.

(11) Određivanje redovnog ulaznog kolosijeka vlaku kojemu nije osiguran put proklizavanja na izlaznoj strani, smije se obavljati iznimno samo za teretne vlakove u ranžirnim i drugim kolodvorima u kojima se manevarski rad obavlja posebnom manevarskom lokomotivom.

(12) Trase vlakova na jednokolosiječnoj pruzi konstruiraju se tako da se ne sijeku na otvorenoj pruzi, već samo u kolodvorima.

(13) Na dvokolosiječnim prugama trase vlakova mogu se sjeći i na otvorenoj pruzi.

(14) Iznimno na jednokolosiječnoj otvorenoj pruzi mogu se sjeći trase vlakova u slučaju kada jedna drugu kalendarski isključuju iz prometa. Kada vozi jedan vlak, toga dana ne smije voziti drugi vlak. Ako trasu redovnog ili vlaka po potrebi siječe trasa posebnog vlaka, za njihovo sastajanje primjenjuju se odredbe o sastajanju s posebnim vlakovima.

(15) Trase posebnih vlakova koje su predviđene u grafikonu voznoga reda pri njegovoj izradi ili njegovim ispravkama, izmjenama i dopunama, u grafikonu prikazuju se crvenom bojom, a njihov vozni red u knjižici voznoga reda.

(16) Ako je poseban vlak od osobite važnosti, dopušteno je da se u njegovu korist vozni red vlakova manje važnosti može poremetiti. U takvim slučajevima, kod sastajanja s vlakovima manje važnosti, mora se u voznom redu posebnog vlaka u kolonu sastajanja staviti iza broja vlaka manje važnosti primjedba »čeka«, a u voznom redu vlaka manje važnosti u kolonu sastajanja ispred broja posebnog vlaka stavlja se primjedba »čeka na«.

(17) Kada u grafikonu voznoga reda treba predvidjeti više trasa posebnih vlakova koji će voziti istoga dana ili u istom razdoblju, tada se njihovo sastajanje mora odrediti u službenim mjestima.

(18) Ako posebni vlakovi neće voziti istoga dana, odnosno u istom razdoblju ili će to biti samo iznimno, onda se vozni red posebnog vlaka manje važnosti može remetiti voznim redom posebnog vlaka veće važnosti. U tome slučaju mora se u voznom redu posebnog vlaka veće važnosti, u kolonu sastajanja, iza broja posebnog vlaka manje važnosti, staviti primjedba »čeka«, a u istu kolnu posebnog vlaka manje važnosti ispred broja posebnog vlaka veće važnosti staviti primjedba »čeka na«.

(19) Vozni red posebnog vlaka koji se izrađuje naknadno izdaje se pismeno ili elektronički.

(20) Vozni red vlakova koji se izrađuje na temelju ad hoc zahtjeva ne ucrtava se u grafikon općega voznog reda i objavljuje se brzojavno.

(21) Vlakovima iz prethodnoga stavka propisuje se vrijeme polaska odnosno dolaska te vrijeme zadržavanja u usputnim službenim mjestima, a ostali elementi voznoga reda koriste se od vlaka koji se nalazi u općem voznom redu.

Oznake u materijalima voznoga reda

Članak 15.

(1) U materijalima voznoga reda rabe se sljedeće oznake jedinstvenog značenja:

R – redovan vlak

F – vlak po potrebi (fakultativni vlak)

P – poseban vlak

Q – planirana masa vlaka

L – duljina vlaka u metrima

p – postotak kočenja

pr – postotak kočenja ručne kočnice

dg – državna granica

ETCS – europski sustav za automatsku zaštitu i vođenje vlakova

TK – telekomanda

APB – automatski pružni blok

MO – međukolodvorska ovisnost

APR – automatski prolazni režim

OP – obostrani promet

SV–Bez – u priručniku o željezničkim prugama u tablici 2. označava da pruga odnosno dio pruge ispunjava uvjete za vožnju vlaka samo sa strojovođom na vučnom vozilu

RD – radiodispečerski uređaj ili radiodispečerska veza

AS – autostop uređaj

TO – telefonski ormarić

X – zadržavanje vlaka za prijevoz putnika iz prometnih razloga (kada se ova oznaka rabi u grafikonu kretanja vlakova tiska se crvenom bojom uz liniju službenog mjesta na koje se odnosi)

Y – zadržavanje vlaka za potrebe putnika i iz prometnih razloga. Dolazak vlaka objavljuje se kao odlazak (kada se ova oznaka rabi u grafikonu kretanja vlakova tiska se crvenom bojom uz liniju službenog mjesta na koje se odnosi)

PZ – željezničko-cestovni prijelaz osiguran prometnim znakovima

SZ – željezničko-cestovni prijelaz osiguran svjetlosnim i zvučnim signalom

PB – željezničko-cestovni prijelaz osiguran polubranikom ili branikom

ČV – željezničko-cestovni prijelaz osiguran čuvarom

BR – rukovanje branikom željezničko-cestovnoga prijelaza iz kolodvora

PMO – pješački prijelaz preko pruge osiguran samo mimoilaznom ogradom ili mimoilaznom ogradom, svjetlosnim i zvučnim signalom.

(2) Dani u tjednu označavaju se skraćenim slovnim oznakama:

Po – ponedjeljak

Ut – utorak

Sr – srijeda

Če – četvrtak

Pe – petak

Su – subota

Ne – nedjelja.

(3) Kada su dani u tjednu kod redovnog i posebnog vlakova napisani bez zagrada, to znači da vlak vozi u te dane (npr. Sr – vozi srijedom), a kada su dani u tjednu napisani u zagradama, to znači da vlak ne vozi u dane upisane u zagradi [npr. (Sr) – ne vozi srijedom].

(4) Kada su dani u tjednu kod vlaka po potrebi napisani bez zagrada, to znači da vlak smije voziti u te dane (npr. Sr – smije voziti odnosno uvoditi se u promet u srijedu), odnosno ako su dani u tjednu upisani u zagradi to znači da vlak ne smije voziti u te dane [npr. (Sr) – vlak ne smije voziti odnosno uvoditi se u promet u srijedu].

(5) Ako je uz kalendar vožnje vlaka upisano slovo R, to znači da vlak vozi u dane koji su navedeni u voznom kalendaru [npr. R od 9/10. V. do 10/11. IX. – vlak vozi od 9/10. V. do 10/11. IX. ili npr. R od 9/10. V. do 10/11.IX. (30.VI., 5.VII.) – vlak vozi od 9/10.V. do 10/11. IX. osim 30. VI. i 5. VII.].

(6) U materijalima voznoga reda za kalendar vožnje rabe se još i sljedeće oznake jedinstvenog značenja:

+ – vozi u blagdanske dane

(+) – ne vozi u blagdanske dane

X – vozi radnim danom; u smislu odredaba ovoga pravilnika subota je radni dan. Tiska se crnom, plavom ili crvenom bojom.

X (Su) – vozi radnim danom osim subote

d+ – vozi dan prije blagdana

(d+) – ne vozi dan prije blagdana

+d – vozi dan nakon blagdana

(+d) – ne vozi dan nakon blagdana

(7) Za zaposjedanje vučnih vozila i vlakopratnju u knjižici voznoga reda primjenjuju se oznake:

SV – vučno vozilo zaposjednuto samo strojovođom

SV+1 – vučno vozilo zaposjednuto strojovođom i pomoćnikom strojovođe

VV – vlak prati vlakovođa

Kdk – vlak prati kondukter, šef vlaka – kondukter

Mv – vlak prati manevrist na vlaku

Bez – vlak bez vlakopratnog osoblja.

(8) U knjižici voznoga reda, priručniku o željezničkim prugama i grafikonu kretanja vlakova, osim oznaka iz prethodnih stavaka ovoga članka u uporabi su i sljedeće oznake:

puni krug označava ulazak motornog vlaka na kolosijek koji je zauzet drugim motornim vlakom brzinom do 20 km/h

puni trokut okrenut vrhom nadolje označava ulazak teretnog vlaka na kolosijek na kojemu vlaku na izlaznoj strani nije osiguran put proklizavanja brzinom do 20 km/h

puni kvadrat označava ulazak vlaka na krnji kolosijek brzinom do 30 km/h

podebljana strelica usmjerena u desno označava voznim redom predviđen ulazak vlaka preko skretnica vožnjom u skretanje pri ulasku, izlasku odnosno prolasku kod službenih mjesta kada se vožnja ograničenom brzinom ne može predsignalizirati, odnosno u polaznom kolodvoru vlaka označava voznim redom predviđen izlazak preko skretnica vožnjom u skretanje kada vožnja ograničenom brzinom nije signalizirana

bijela strelica okrenuta nadolje u crnom kvadratu označava gurani vlak

kosi križić u kružnici označava da službeno mjesto kod tog vlaka nije zaposjednuto prometnikom vlakova, glavni signali iznimno ne vrijede

Pe ⊗

slovna oznaka ispred kosog križića u kružnici označava da službeno mjesto kod tog vlaka nije zaposjednuto prometnikom vlakova određenog dana ili određenih dana te da glavni signali za taj dan odnosno dane iznimno ne vrijede. Slova ispred oznake predstavljaju dan odnosno dane u tjednu

točka u kružnici označava da službeno mjesto kod tog vlaka nije zaposjednuto prometnikom vlakova, glavni signali vrijede (APR – automatski prolazni režim)

Pe 

slovna oznaka ispred točke u kružnici označava da službeno mjesto kod tog vlaka nije zaposjednuto prometnikom vlakova određenog dana ili određenih dana te da glavni signali vrijede. Slova ispred oznake predstavljaju dan odnosno dane u tjednu

uspravna linija usporedna s 0/6/12/18 satnom linijom mreže grafikona označava dvokolosiječnu prugu, a u priručniku o željezničkim prugama dvokolosiječnu prugu označavaju dvije usporedne linije

dva puna kruga povezana debljom uspravnom linijom oznaka je za kolodvorski razmak

uspravna linija s više povezanih kosih križića označava željezničku prugu opremljenu uređajem međukolodvorske ovisnosti

podebljana vodoravna linija u ravnini službenog mjesta povezana uspravnom linijom označava odjavni razmak

uspravna linija s više povezanih kružnica označava željezničku prugu opremljenu uređajem automatskog pružnog bloka

uspravna linija s povezanim punim crnim kružnicama označava željezničku prugu opremljenu telekomandnim uređajem

uspravna linija s više povezanih kvadrata označava željezničku prugu opremljenu ETCS uređajem

puna debela linija označava željezničku prugu s obostranim prometom vlakova

STOP

obavezno zaustavljanje vlaka ispred željezničko-cestovnog prijelaza

(9) Ograničenje brzine na željezničkoj pruzi označava se u knjižici voznoga reda kilometarskim i metarskim položajem početka i kraja te veličinom ograničene brzine, a u priručniku o željezničkim prugama još i uzrokom.

(10) Slovne kratice uzroka ograničenja brzine su:

žcp – željezničko-cestovni prijelaz

pp – pješački prijelaz preko pruge

gu – gornji ustroj

du – donji ustroj

kr – krivina

mo – most

np – nema predsignala

nv – nedostatna vidljivost glavnog signala

od – odron

sk – skretnica

tu – tunel

ev – stabilna postrojenja za napajanje električne vuče

ns – način signaliziranja

ss – ss uređaj.

(11) Ispod naziva službenog mjesta od kojega je željeznička pruga opremljena uređajima radiodispečerske veze odnosno od mjesta u kojemu se mijenja broj kanala upisuje se sljedeća kratica:

RD A-63 – označava režim rada »A« i broj kanala »63« lokomotivskoga radiodispečerskog uređaja.

(12) Ispod naziva službenog mjesta od kojega započinje vožnja vlaka na željezničkim prugama opremljenima autostop–uređajima upisuje se sljedeća kratica:

AS R-1 – označava režim rada 1. Ovisno o režimu rada, iza slovne oznake R upisuje se brojka ili slovo u kojemu režimu rada autostop–uređaj radi.

(13) U grafikonu voznoga reda iza naziva službenog mjesta, osim kolodvora, upisuje se slovna kratica kojom se podrobnije definira vrsta službenog mjesta:

odj. – odjavnica

rsp. – rasputnica

otp. – otpremništvo

stj. – stajalište.

Grafikon voznoga reda

Članak 16.

(1) Grafikon voznoga reda jest grafički prikaz kretanja vlakova na određenoj željezničkoj pruzi ucrtan u koordinatni sustav.

(2) Grafikon voznoga reda izrađuje se ručno ili informatički.

(3) Grafikon voznoga reda izrađuje se na jednome ili više listova, a može se izrađivati i više grafikona voznoga reda za više kraćih pruga na jednom listu prema tehnološkim cjelinama.

(4) Grafikon voznoga reda sastoji se od zaglavlja, grafikonske mreže te njegove lijeve i desne strane.

(5) Zaglavlje grafikona voznoga reda sadržava:

– oznaku grafikona voznog reda

– logotip i oznaku upravitelja infrastrukture

– naziv željezničke pruge

– razdoblje valjanosti grafikona

– indekse kalendara vožnje vlakova s pripadajućim objašnjenjima

– tablicu ispravaka, izmjena i dopuna.

(6) Brojeve grafikona određuje upravitelj infrastrukture.

(7) Grafikonska mreža jest dvodimenzionalni sustav sastavljen od vodoravnih i uspravnih linija u kojemu vodoravne linije označuju službena mjesta na pruzi a uspravne linije vremensku podjelu.

(8) Vodoravne linije koje označuju službena mjesta na pruzi ucrtavaju se usporedno razmjerno njihovoj stvarnoj udaljenosti. U pravilu razmjer jest 1,5 mm na mreži za 1 km pruge, a može biti i veći ili manji ovisno o duljini dionice pruge i željenoj preglednosti.

(9) Vodoravne linije ucrtavaju se na sljedeći način:

– deblje vodoravne linije označuju početnu i krajnju točku dijela pruge za koji se izrađuje grafikon te ranžirne, rasporedne i odvojne kolodvore. Iznimno kada početna ili krajnja točka pruge nije kolodvor, debljina i izgled linija sukladni su debljini linije službenoga mjesta koje označava.

– tanje linije označavaju druge kolodvore

– crtkanim linijama označavaju se druga službena mjesta koja sudjeluju u reguliranju prometa vlakova ili se vlakovi u njima samo zadržavaju (rasputnice, otpremništva, odjavnice i stajališta) i državna granica.

(10) Vodoravna crvena linija kod kolodvora označava prekid rada toga službenog mjesta. Ako se početak ili kraj prekida rada mijenja u određene dane u tjednu ili u nekom drugom periodu godine, tada se ucrtava toliko paralelnih crvenih linija koliko ima različitih prekida rada s tim da se uz početak i kraj prekida obavezno upisuju i oznake ili primjedba s kojima se nedvosmisleno određuje koja crta za koje dane ili period vrijedi.

(11) Kod uspravne grafikonske mreže vodoravne linije službenih mjesta dijele se uspravnim linijama na 24, 12 odnosno 6 jednakih dijelova, od kojih svaki dio znači vrijeme od 1 sata. Te linije debele su 1,0 mm. Linije koje označuju podjelu na 10 minuta debele su 0,25 mm, a linija koja označava pola sata debela je 0,5 mm.

(12) Kod šestosatne grafikonske mreže desetominutna podjela može se preciznije podijeliti i na dvominutnu podjelu.

(13) Iznad prve i ispod posljednje vodoravne linije satne uspravne linije označavaju se brojčanim oznakama punog sata. Kada se na grafikonu nalazi više pruga, tada se oznake punoga sata nalaze samo iznad prve i ispod posljednje pruge koja se nalazi na odnosnom grafikonu.

(14) Uobičajeni razmjer desetominutne vremenske podjele kod dvadesetčetverosatne grafikonske mreže je 5 mm, kod dvanaestosatne mreže 10 mm, a kod šestosatne mreže 20 mm.

(15) S lijeve strane grafikonske mreže upisuju se odnosno ucrtavaju sljedeći podatci:

– kilometarski položaj službenoga mjesta, državne granice odnosno skretnice koja se odvaja s otvorene pruge na industrijski kolosijek

– uspravna linija na kojoj su označeni:

a) ispunjenim krugom svi kolodvori koji sudjeluju u reguliranju prometa

b) ispunjenim polukrugom rasputnice i odjavnice

c) praznim polukrugom državna granica i

d) praznim krugom druga službena mjesta i privremeno zatvoreni kolodvori, rasputnice i odjavnice

– naziv službenih mjesta, mjesto državne granice s pripadajućim kilometarskim položajem i naziv industrijskoga kolosijeka koji se odvaja skretnicom s otvorene pruge

– karakteristični znakovi službenih mjesta koja sudjeluju u reguliranju prometa.

(16) Udaljenosti i kilometarski položaj upisuju se u kilometrima i hektometrima odvojeno zarezom.

(17) Nazivi rasporednoga, ranžirnoga, odvojnoga i graničnog kolodvora upisuju se podebljanim velikim tiskanim slovima. Drugi kolodvori upisuju se malim tiskanim slovima, a druga službena mjesta tiskanim slovima manje veličine u odnosu na kolodvore.

(18) Uz službena mjesta odjavnica, rasputnica, otpremništava i stajališta upisuju se i slovne kratice koje označavaju vrstu službenog mjesta.

(19) Iza naziva službenog mjesta uz prvu uspravnu liniju upisuju se karakteristični znakovi službenih mjesta koja sudjeluju u reguliranju prometa vlakova. Karakterističan znak sastoji se najviše od triju slova.

(20) Neposredno uz liniju grafikonske mreže usporedno s 0/6/12/18 satnom linijom ucrtava se linija koja označava da je pruga dvokolosiječna. Debela puna linija označava da je pruga opremljena za obostrani promet.

(21) Detalj lijeve strane grafikona prikazan je na uzorku br. 1.

Uzorak 1
Detalj lijeve strane grafikona

(22) S desne strane grafikonske mreže upisuju se odnosno ucrtavaju sljedeći podatci:

– neposredno uz posljednju uspravnu liniju grafikonske mreže ucrtava se usporedna linija koja označava da je pruga dvokolosiječna. Debela puna linija označava da je pruga opremljena za obostrani promet.

– nazivi službenih mjesta, mjesto državne granice s pripadajućim kilometarskim položajem te naziv industrijskoga kolosijeka koji se odvaja skretnicom s otvorene pruge (ti podatci upisuju se kao na lijevoj strani grafikona).

(23) Detalj desne strane grafikona prikazan je na uzorku br. 2.

Uzorak 2
Detalj desne strane grafikona

(24) Iznad mreže grafikona upisuje se kalendar prometa pojedinih vlakova ako nije upisan uz trasu vlaka te druge primjedbe. Kalendar prometa uvijek se odnosi na cijelu voznu relaciju vlaka.

(25) Trasa vlaka jest linija koja grafički prikazuje kretanje vlaka u odnosnom grafikonu.

(26) Vrijeme kretanja vlaka označava se brojevima koji znače vrijeme dolaska vlaka s lijeve strane trase vlaka u oštrom kutu iznad ili ispod linije službenog mjesta ovisno o smjeru trase, a brojevi koji označavaju vrijeme polaska odnosno prolaska vlaka u oštrom kutu s desne strane trase.

(27) Kod vlaka kojemu je zadržavanje u službenom mjestu manje od jedne minute, vrijeme dolaska i odlaska označava se istom brojčanom oznakom.

(28) Vrijeme polaska, dolaska odnosno prolaska na grafikonu označava se za svaki kolodvor, rasputnicu i državnu granicu, a za druga službena mjesta vrijeme se upisuje samo kod vlakova koji u tim mjestima imaju zadržavanje.

(29) Trase vlakova u grafikonu voznoga reda označavaju se linijama propisanog oblika, boja i dimenzija, kao što je prikazano u sljedećoj tablici:

(30) Svaka trasa vlaka u grafikonu voznoga reda označava se iznad linije na više mjesta određenim brojem vlaka. Kada se jedna trasa rabi za više vlakova, označava se brojevima vlakova čije vozne redove predstavlja, s time da se njihov promet kalendarom prometa međusobno isključuje.

(31) Iza broja vlaka može se upisati jedinstvena oznaka koja označava kalendar prometa odnosnoga vlaka.

(32) Kod vlakova koji u grafikonu voznoga reda na jednoj pruzi na jednom dijelu imaju kalendar vožnje, a na drugom voze svakodnevno ili po potrebi, odnosno imaju različite kalendare vožnje[npr. na jednom dijelu X a na drugom X(Su)], broj vlaka s pripadajućim indeksom mora biti upisan iza službenoga mjesta od kojega se mijenja kalendar vožnje.

(33) Broj vlaka, oznake i napomene upisuju se odnosno ucrtavaju istom bojom kojom je ucrtana trasa vlaka, osim oznaka »X« i »Y« koje su uvijek crvene boje.

(34) U grafikonsku mrežu trase vlakova se ucrtavaju prema prioritetima upravitelja infrastrukture određenim u izvješću o mreži.

(35) Trase vlakova koje se naknadno ucrtavaju u grafikonsku mrežu, osim posebnih vlakova, ne smiju remetiti vozne redove već ucrtanih vlakova.

(36) Lokomotivske trase ucrtavaju se u grafikon kretanja vlakova na zahtjev željezničkog prijevoznika ovisno o organizaciji prometa.

(37) U grafikone voznoga reda za pruge koje omogućuju promet vlakova pomoćnim prijevoznim putom moraju se ucrtati i pomoćne trase.

Knjižica voznoga reda

Članak 17.

(1) Knjižica voznoga reda jest skup voznih redova vlakova za sve pruge ili dio pruga.

(2) Knjižica voznoga reda izrađuje se na temelju grafikona kretanja vlakova i tehničkih uvjeta infrastrukture za odnosni vozni red.

(3) Knjižica voznoga reda mora sadržavati vozne redove svih vlakova ucrtanih u grafikon kretanja vlakova.

(4) Knjižica voznoga reda može se izraditi i objaviti kao tiskani materijal u formi knjižnih blokova ili u elektroničkom obliku.

(5) Ako se knjižica voznoga reda izdaje u više dijelova, svaki dio mora imati svoj pripadajući redni broj koji se upisuje i na svaki list pripadajuće knjižice.

(6) U knjižici voznoga reda na svakoj stranici treba biti upisana godina voznoga reda za koji vrijedi.

(7) Na svakoj stranici izmjena, dopuna i ispravaka knjižice voznoga reda, uz godinu voznoga reda za koji vrijedi, mora biti i nadnevak od kojega izmjena, dopuna ili ispravak vrijedi.

(8) Naslovna stranica knjižice voznoga reda mora sadržavati logotip i naziv onoga tko ju je izradio, naziv »Knjižica voznoga reda« s pripadajućim brojem, godinu valjanosti te razdoblje primjene.

(9) Tablica izmjena, dopuna i ispravaka u knjižici voznoga reda mora biti prema uzorku br. 3.

Uzorak 3
Izmjene, dopune i ispravci

Broj i nadnevak promjene

Vrsta promjene

Vrijedi od

Primjedba

1

2

3

4

(10) Kada se knjižica voznoga reda izdaje u tiskanom obliku kao knjižni blokovi ona sadržava kratice i jedinstvene oznake rabljene u materijalima voznoga reda, tablicu pregleda podataka o vlakovima i tablicu voznoga reda vlaka.

(11) Kada se knjižica voznoga reda izdaje u elektroničkom obliku ona sadržava sve podatke kao i knjižni blokovi osim pregleda podataka o vlakovima. Svi podatci iz pregleda podataka o vlakovima za određeni vlak nalaze se u zaglavlju tablice voznoga reda odnosnoga vlaka.

(12) Bez obzira na način izdavanja i objavljivanja knjižice voznoga reda za jedan vlak može biti objavljen samo jedan vozni red.

Članak 18.

(1) Tablica »Pregled podataka o vlakovima« sadržava brojeve vlakova po aritmetičkom redoslijedu, njihovu redovnost, vozne relacije, postotke kočenja, planirane serije vučnih vozila i mase vlakova, zaposjedanje vučnih vozila i vlakopratnju, broj stranice na kojoj se nalazi vozni red odnosnoga vlaka te kalendar prometa i primjedbu prema kolonama iz uzorka br. 4.

Uzorak 4
Pregled podataka o vlakovima

Broj vlaka

Redovnost

Vozna relacija

Postotak kočenja (%)

Planirana

Zaposjedanje vučnog vozila

Vlakopratnja

Stranica

Kalendar prometa i primjedba

Serija VV

Masa vlaka Q(t)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(2) U koloni postotak kočenja uz broj koji predstavlja postotak kočenja vlaka obvezno se upisuje i oznaka za postotak. Vlakovima koji na voznoj relaciji imaju promjene u svome sastavu mogu se propisati postotci kočenja po pojedinim dionicama. Kod vlaka za koji su podatci objavljeni u dvije ili više knjižica voznoga reda i koji ima različite postotke kočenja u različitim knjižicama, u rubrici »Kalendar prometa i primjedba mora biti upisan postotak kočenja koji je različit za relacije u drugim knjižicama.

(3) Kod lokomotivskih vlakova i vlakova sastavljenih od motornih garnitura u kolonu 6 ne upisuje se masa vlaka.

(4) Glede opterećenja dioničkih, sabirnih i kružnih vlakova na pojedinim prugama ili pružnim dionicama planirana masa vlaka može se propisati prema tehničkim značajkama dijelova pruge odnosno vučnih vozila.

(5) U koloni zaposjedanje vučnog vozila mora biti upisana kratica SV ako je vučno vozilo zaposjednuto samo strojovođom, SV + 1 ako je zaposjednuto strojovođom i pomoćnikom strojovođe odnosno kombinacijom ovih oznaka kod vlakova s više vučnih vozila ako ista moraju biti zaposjednuta.

(6) U koloni vlakopratnja upisuju se slovne oznake samo za vlakopratnju koja je na vlaku iz prometnih razloga.

(7) U koloni »Kalendar prometa i primjedba« upisuje se kalendar prometa i primjedbe vezane uz njega, objašnjenja napomena rabljenih u kolonama 2. do 8., postotak kočenja ručnih kočnica kod teretnih vlakova iz međunarodnoga prometa.

Članak 19.

(1) Tablica »Vozni red vlaka« mora sadržavati podatke prema kolonama iz uzorka br. 5 ako se izdaje kao knjižni blok. Ako se tablica izdaje u elektroničkom obliku onda ispod broja vlaka moraju biti navedeni svi potrebni podatci o tom vlaku koji su navedeni u Pregledu podataka o vlakovima za taj vlak.

Uzorak 5
Vozni red vlaka

Primjer voznoga reda vlaka

(2) U koloni 1 upisuje se kilometarski položaj službenoga mjesta iz kolone 2 u kilometrima i hektometrima odvojeno točkom.

(3) U kolonu 2 upisuje se naziv službenoga mjesta, kilometarski položaj početka i kraja ograničene brzine, kilometarski položaj državne granice uz oznaku »dg«, naziv industrijskoga kolosijeka koji se odvaja s otvorene pruge (samo za vlakove koji voze na odnosni kolosijek), kilometarski položaj mjesta zaustavljanja vlaka ispred željezničko-cestovnoga prijelaza uz oznaku »žcp«, režim rada RD, AS i ETCS uređaja. Režim rada RD, AS i ETCS uređaja upisuje se samo ukoliko su i pruga i planirano vučno vozilo njima opremljeni.

(4) Nazivi kolodvora i rasputnica u kojima se vlak zadržava ili ih prolazi bez zadržavanja obvezatno se upisuju, a nazivi otpremništava, stajališta i industrijskih kolosijeka koji se odvajaju s otvorene pruge upisuju se samo onda ako vlak u njima ima zadržavanje.

(5) Nazivi kolodvora kod svih vlakova upisuju se velikim tiskanim slovima, a druga službena mjesta i industrijski kolosijeci upisuju se malim tiskanim slovima.

(6) Kilometarski položaj upisuje se u kilometrima i metrima odvojen znakom »+« s oznakom »km« ispred brojeva.

(7) Pokraj naziva službenoga mjesta upisuje se:

– oznaka za zaustavljanje vlaka za prijevoz putnika samo iz prometnih razloga (X)

– oznaka za zaustavljanje vlaka za potrebe putnika i iz prometnih razloga (Y)

– oznaka za gurani vlak

– oznaka za rasputnicu u zagradi

– oznaka za nezaposjednutost kolodvora.

(8) Kada je u koloni 2 upisana oznaka za nezaposjednutost kolodvora »⊗» u kolonu 3 i 4 upisuje se ista ograničena brzina kojom vlak mora voziti kroz to službeno mjesto.

(9) Kada je u koloni 2 upisana oznaka za nezaposjednutost kolodvora »·« u koloni 4 upisuje se ograničena brzina kojom vlak mora voziti kroz to službeno mjesto.

(10) Oznaka za gurani vlak upisuje se u svaki redak kolone 2 na cijeloj relaciji guranja vlaka.

(11) U kolonu 3 upisuje se redovna brzina vlaka preko skretničkog područja. Redovna brzina vlaka prema odredbama ovoga pravilnika jest brzina kojom vlak vozi preko skretničkog područja, a predviđena je voznim redom.

(12) Redovna brzina označava se brojkom odnosno sljedećim oznakama: », •, ■, ▼«.

(13) Kada je u koloni 3 upisana oznaka » »za vožnju vlaka preko skretničkog područja vrijedi brzina iz kolone 4. Upisane oznake da motorni vlak ulazi na kolosijek zauzet drugim motornim vlakom »•«, da vlak ulazi na krnji kolosijek »■« ili kolosijek na kojemu teretnom vlaku nije osiguran put proklizavanja »▼«, označavaju redovnu brzinu predviđenu voznim redom kojom vlak redovno ulazi u službeno mjesto, neovisno o veličini brzine upisane u kolonama 4 i 5.

(14) Kada vlak nastavlja vožnju, kolona 4 se popunjava, a za izlazak vlaka vrijedi:

– u skretanje, brzina iz kolone 4

– u pravac, brzina iz kolone 5.

(15) Kada je brzina iz kolone 5 manja od brzine previđene jednom od oznaka iz kolone 3, za vožnju vlaka vrijedi brzina iz kolone 5.

(16) Ako je kolona 3 prazna, tada je redovna brzina vlaka jednaka brzini iz kolone 5 odnosno brzini iz kolone 4 kada je vožnja ograničenom brzinom signalizirana glavnim signalom ili zapovjeđena pismenim nalogom.

(17) U koloni 4 upisuje se ograničena brzina vlaka preko skretničkog područja.

(18) Veličina brzine u koloni 4 označava brzinu kojom vlak ulazi, izlazi ili prolazi službeno mjesto ograničenom brzinom u skretanje na temelju signalnoga znaka glavnoga signala, predviđeno voznim redom ili propisano pismenim nalogom.

(19) Kod službenih mjesta kod kojih je vožnja ograničenom brzinom predsignalizirana, veličina ograničene brzine upisuje se samo u koloni 4 bez obzira na to da li vlak redovno ili iznimno ulazi, izlazi ili prolazi službeno mjesto u skretanje.

(20) Kod rasputnica u koloni 4 upisuje se vodoravna crtica kod vlakova za koje se ograničena brzina preko odvojne skretnice rasputnice ne primjenjuje.

(21) Kada je brzina preko skretničkoga područja jednaka najvećoj dopuštenoj brzini vlaka, kolone 3 i 4 ne popunjavaju se, a brzina vlaka jednaka je brzini iz kolone 5.

(22) Kolona 4 ne popunjava se kod službenih mjesta kod kojih je u kolonu 3 upisana jedna od oznaka: motorni vlak ulazi na kolosijek zauzet drugim motornim vlakom, vlak ulazi na krnji kolosijek ili kolosijek na kojemu teretnom vlaku nije osiguran put proklizavanja, a vlak završava vožnju.

(23) Ako se neposredno iza ili ispred službenih mjesta kod kojih je preko skretničkog područja ograničena brzina signalizirana signalima za ograničenje brzine nastavlja uzastopna ograničena brzina, tada se takve ograničene brzine spajaju u jednu i signaliziraju nižom ograničenom brzinom. U takvim slučajevima se u kolonu 2 upisuje kilometarski položaj početka i kraja ograničene brzine.

(24) U koloni 5 upisuje se najveća dopuštena brzina kojom vlak smije voziti. Promjene brzina označavaju se crticom koja se upisuje u visini sredine naziva službenog mjesta odnosno kilometarskog položaja signaliziranog početka i kraja ograničenja brzine iz kolone 2.

(25) Ograničena brzina signalizirana signalnim pločama početka i kraja ograničene brzine koja je upisana u kolonu 5 jest najveća dopuštena brzina kojom vlak smije voziti na toj dionici pruge.

(26) U početnom službenom mjestu vlaka koje se nalazi unutar ograničene brzine za vožnju vlaka ograničena brzina počinje od mjesta pokretanja vlaka.

(27) U odvojnom kolodvoru u kojemu vlak mijenja vozni smjer, a kolodvor se nalazi unutar ograničene brzine, za vožnju vlaka ograničena brzina završava kod mjesta zaustavljanja odnosno počinje od mjesta pokretanja.

(28) Kada se dopuštena brzina mijenja na ulaznoj ili izlaznoj skretnici kolodvora, a brzina na glavnom prolaznom kolosijeku jednaka je nižoj dopuštenoj brzini, tada se skretničko područje službenog mjesta signalizira signalnim pločama ograničene brzine za 5 km/h manje od niže dopuštene brzine.

(29) Kada se dopuštena brzina mijenja na državnoj granici, tada se područje duljine najmanje 50 m ispred državne granice koje pripada željezničkoj mreži RH signalizira signalnim pločama ograničene brzine za 5 km/h manje od niže dopuštene brzine iz oba vozna smjera.

(30) U koloni 6 upisuje se vrijeme dolaska vlaka u satima i minutama. Vrijeme dolaska vlaka koji je prispio s odvojne pruge upisuje se manjim brojevima u zagradi. Vrijeme dolaska u ponoć označava se s 24.00 sata.

(31) Kada je u koloni 2 upisan kilometarski položaj mjesta zaustavljanja vlaka ispred cestovnog prijelaza s oznakom »žcp«, u kolone 6 i 7 upisuje se velikim tiskanim slovima »STOP«.

(32) U koloni 7 upisuje se vrijeme odlaska ili prolaska vlaka u satima i minutama. Kada vlak odlazi na odvojnu prugu, vrijeme odlaska upisuje se manjim brojevima u zagradi. Vrijeme polaska u ponoć označava se s 00.00 sati.

(33) Vrijeme prolaska vlaka upisuje se kod kolodvora, rasputnica i državne granice.

(34) Kada je zadržavanje vlaka u službenom mjestu kraće od jedne minute, vrijeme odlaska upisuje se kao vrijeme dolaska tako da su podatci u kolonama 6 i 7 jednaki.

(35) U koloni 8 upisuju se sastajanja s primjedbom »čeka« i »čeka na« kod posebnog vlaka i vlakova s kojima se posebni vlak sastaje.

(36) Kilometarski položaji (kolona 1), nazivi početnih i krajnjih službenih mjesta te službenih mjesta u kojima vlak ima zadržavanje, kilometarski položaj mjesta gdje vlak ima zadržavanje s pripadajućom oznakom (kolona 2), vremena dolaska i odlaska (kolona 6 i 7) upisuju se podebljanim tiskanim slovima odnosno brojkama.

Priručnik o željezničkim prugama

Članak 20.

(1) Priručnik o željezničkim prugama je skup tabličnih prikaza i odredbi bitnih za odvijanje prometa. Izrađuje se na temelju podataka o željezničkoj pruzi i organizaciji prometa.

(2) Priručnik o željezničkim prugama sadržava tablice, preglede te potrebne organizacijske mjere kojima se podrobnije određuju postupci u vezi s podatcima iz tablica.

(3) Nazivi pruga definiraju se prema tehnološkim cjelinama koje određuje upravitelj infrastrukture.

(4) Kilometarski položaji u tablicama priručnika o željezničkim prugama upisuju se u kilometrima i metrima odvojeni znakom »+«. Pojedinačne i ukupne udaljenosti između službenih mjesta upisuju se također u kilometrima i metrima, a odvajaju se točkom.

(5) Na svakoj stranici priručnika o željezničkim prugama treba biti i nadnevak od kojega on vrijedi.

(6) Naslovna stranica priručnika o željezničkim prugama mora sadržavati logotip i naziv onoga tko ga je izradio, naziv »Priručnik o željezničkim prugama« te početak primjene.

(7) Tablica izmjena, dopuna i ispravaka u priručniku o željezničkim prugama mora biti izrađena prema uzorku br. 6.

Uzorak 6
Izmjene, dopune i ispravci

Broj i nadnevak promjene

Vrsta promjene

Vrijedi od

Primjedba

1

2

3

4

(8) Priručnik o željezničkim prugama mora sadržavati tablice navedene u sljedećim stavcima ovoga članka.

(9) Tablica 1 – sadržava broj grafikona, naziv željezničke pruge i broj knjižice voznoga reda prema kolonama iz uzorka br. 7.

Uzorak 7
Pregled naziva željezničkih pruga

Broj grafikona

Naziv željezničke pruge

Broj knjižice

Primjedba

1

2

3

4

(10) Tablica 2 – sadržava naziv željezničke pruge, zaustavni put, opremljenost pruge uređajima električne vuče (AC – opremljena uređajima za električnu vuču 25 kV, 50 Hz; DC – opremljena uređajima za električnu vuču 3 kV; NE – nije opremljena uređajima za električnu vuču), RD, AS, ETCS, pružnim telefonom i uvjete za SV–bez i OP prema kolonama iz uzorka br. 8. U rubrici za primjedbe upisuju se sve napomene koje se odnose na opremljenost pruge.

Uzorak 8
Pregled zaustavnih putova i opremljenost željezničkih pruga

Naziv pruge

Zaustavni put

Opremljenost

Primjedba

EV

RD

AS

ETCS

TO

SV – bez

OP

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(11) Tablica 3 – sadržava pregled službenih mjesta, njihove udaljenosti i prostorne razmake prema kolonama iz uzorka br. 9. Kolona 2 osim naziva službenih mjesta mora sadržavati i kilometarske položaje državnih granica te mjesta gdje se industrijski kolosijeci odvajaju s otvorene pruge. Prostorni razmak označava se oznakama navedenim u članku 15. stavku 8. ovoga pravilnika.

Uzorak 9
Pregled službenih mjesta, njihove udaljenosti i prostorni razmaci

Službeno mjesto

Udaljeno.

Prostorni razmak

Primjedba

Kilometarski položaj

Naziv

Kratica

Vrsta

Nadzorni kolodvor

Mjerodavni nagib (‰)

APR

Pojedinačna

Ukupna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(12) Tablica 4 – sadržava pregled dopuštenih brzina na željezničkim prugama i brzina preko skretnica prema kolonama iz uzorka br. 10. Na dionicama željezničkih pruga na kojima ne voze nagibni vlakovi ne popunjavaju se kolone s podatcima za nagibne vlakove. Na dionicama jednokolosiječnih pruga tablica se prilagođava u skladu s jednokolosiječnim prometom (nema desnoga i lijevog kolosijeka), a kolona s podatcima za nepravilni kolosijek se ne popunjava.

Uzorak 10
Pregled dopuštenih brzina na željezničkim prugama i pregled brzina preko skretnica

Dopuštena brzina na pruzi km/h

Službena mjesta

Brzina preko skretnica km/h

Primjedba

Vlakovi bez nagibne tehnike

Nagibni vlakovi

redovna

ograničena

nepravilni
kolosijek

vlakovi bez nagibne tehnike

nagibni vlakovi

desni kol.

lijevi kol.

desni kol.

lijevi kol.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Naziv pruge

(13) Tablica 5 – sadržava pregled ograničenih brzina na željezničkim prugama prema kolonama iz uzorka br. 11. Na dionicama željezničkih pruga na kojima ne voze nagibni vlakovi ne popunjava se kolona s podatcima za nagibne vlakove.

Uzorak 11
Pregled ograničenih brzina na željezničkim prugama

Službeno mjesto (između sl. mjesta)

Ograničena brzina

Uzrok

Primjedba

Od kilometarskog položaja

Do kilometarskog položaja

Vlakovi bez nagibne tehnike
km/h

Nagibni vlakovi
km/h

1

2

3

4

5

6

7

Naziv pruge

(14) Tablica 6 – sadržava pregled najvećih dopuštenih duljina vlakova u kolodvorima s obzirom na korisnu duljinu glavnih kolosijeka prema kolonama iz uzorka br. 12. Korisne duljine kolosijeka prikazuju se u cijelim metrima. Kod kolodvora gdje sastajanje vlakova nije moguće, umjesto iznosa najveće dopuštene duljine vlaka upisuje se oznaka »–«. Kod kolodvora gdje postoji samo jedan prijamno-otpremni kolosijek, iznos najveće dopuštene duljine vlaka upisuje se u zagradu. Kod kolodvora gdje je skupina prijamno–otpremnih kolosijeka za prihvat teretnih vlakova na glavni prolazni kolosijek spojena odvojnom skretnicom samo s jedne strane, najveća dopuštena duljina vlaka upisuje se u zagradu.

Uzorak 12
Pregled najveće dopuštene duljine vlakova u kolodvorima s obzirom na korisnu duljinu glavnih kolosijeka

Naziv kolodvora

Vozni smjer prema nazivu pruge

Vozni smjer suprotan od naziva pruge

Najveća dopuštena duljina vlaka

[m]

Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova

[m]

Najveća dopuštena duljina vlaka

[m]

Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova

[m]

1

2

3

4

5

Naziv pruge

(15) Tablica 7 – sadržava pregled mjerodavnih nagiba i otpora željezničkih pruga, i to za sve pružne dionice između dvaju kolodvora na željezničkoj pruzi, između državne granice i kolodvora, između rasputnice i kolodvora ili pak između dviju rasputnica prema kolonama iz uzorka br. 13. U kolonama 2 i 7 za uspone te u kolonama 4 i 9 za padove vodoravni dio pruge prikazuje se nulom »0«. Ako se cijela pružna dionica nalazi u usponu, onda se u koloni 4 odnosno 9 za padove nalazi simbol »−«. Ako se cijela pružna dionica nalazi u padu, onda se u koloni 2 odnosno 7 za uspone nalazi simbol »−«. U prikazu mjerodavnih otpora željezničke pruge u kolonama 6 i 11 mjerodavni otpori željezničke pruge prikazuju se na sljedeći način:

– na usponu brojčanom vrijednošću bez predznaka

– na vodoravnom dijelu pruge i na padu nulom (»0«).

Uzorak 13
Pregled mjerodavnih nagiba i mjerodavnih otpora željezničkih pruga

Pružna dionica

Vozni smjer

Vozni smjer

Mjerodavni nagib

Mjerodavni otpor željezničke pruge
[daN/t]

Mjerodavni nagib

Mjerodavni otpor željezničke pruge
[daN/t]

Uspon [‰]

Duljina [km]

Pad [‰]

Duljina [km]

Uspon [‰]

Duljina [km]

Pad [‰]

Duljina [km]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Naziv željezničke pruge

(16) Tablica 8 – sadržava pregled rasporednih kolodvora i odsjeka prema uzorku br. 14.

Uzorak 14
Pregled rasporednih kolodvora i odsjeka

Rasporedni kolodvor

Željeznička pruga

Rasporedni odsjek

Primjedba

1

2

3

4

(17) Tablica 9 – sadržava pregled serija vučnih vozila s uvjetima za njihovu vožnju po željezničkim prugama prema kolonama iz uzorka br. 15.

Uzorak 15
Pregled serija vučnih vozila s uvjetima za njihovu vožnju po željezničkim prugama

Serija vučnog vozila

Broj radnih lokomotiva

Broj vučnih vozila

Primjedba

Na čelu vlaka

Na kraju vlaka

U sprezi

Strojni vlak

1

2

3

4

5

6

Naziv željezničke pruge

(18) Tablica 10 – sadržava pregled kolodvora u kojima je dopuštena redovna indirektna otprema vlaka prema kolonama iz uzorka br. 16.

Uzorak 16
Pregled kolodvora u kojima je dopuštena redovita indirektna otprema vlaka

Službeno mjesto

Indirektna otprema za smjer

Željeznička pruga

Primjedba

1

2

3

4

(19) Tablica 11 – sadržava pregled službenih mjesta s posebnim načinom signaliziranja voznog smjera ili željezničke pruge prema kolonama iz uzorka br. 17.

Uzorak 17
Pregled službenih mjesta s posebnim načinom signaliziranja voznog smjera ili željezničke pruge

Službeno mjesto

Vrsta i naziv signala te smjer

Pokazivač smjera

Signalni znak

Značenje

Primjedba

1

2

3

4

5

6

Naziv željezničke pruge

(20) Tablica 12 – sadržava pregled kolodvora čiji se glavni signali postavljaju automatski na signalni znak »Stoj« prije prolaska kraja vlaka prema kolonama iz uzorka br. 18. Popunjava se samo za kolodvore koji se ne nalaze na željezničkim prugama opremljenim uređajima APB, MO, TK odnosno uređajima za vođenje vlakova.

Uzorak 18
Pregled kolodvora čiji se glavni signali postavljaju automatski na signalni znak »Stoj« prije prolaska kraja vlaka

Službeno mjesto

Vrsta i naziv signala

Smjer

Kolosijek

Primjedba

1

2

3

4

5

Naziv željezničke pruge

(21) Tablica 13 – sadržava pregled kolodvora čiji ulazni signali nisu u ovisnosti s voznim putovima, kolodvora čiji izlazni signali nisu prilagođeni za signaliziranje signalnog znaka »Ograničena brzina« te kolodvora s prilaznim signalima prema kolonama iz uzorka br. 19.

Uzorak 19
Pregled kolodvora čiji ulazni signali nisu u ovisnosti s voznim putovima, kolodvora čiji izlazni signali nisu prilagođeni za signaliziranje signalnog znaka »Ograničena brzina« te kolodvora s prilaznim signalima

Službeno mjesto

Vrsta i naziv signala

Smjer

Izlazni kolosijek

Primjedba

1

2

3

4

5

Naziv željezničke pruge

(22) Tablica 14 – sadržava pregled željezničkih pruga opremljenih autostop–uređajima prema kolonama iz uzorka br. 20.

Uzorak 20
Pregled željezničkih pruga opremljenih autostop–uređajima

Dionica i smjer

Početna baliza

Krajnja baliza

Primjedba

Službeno mjesto (mjesto ugradnje)

Kilom. položaj

Službeno mjesto (mjesto ugradnje)

Kilom. položaj

1

2

3

4

5

6

Naziv željezničke pruge

(23) Tablica 15 – sadržava pregled ograničene brzine preko skretnica za vožnju manevarskoga sastava, pregled kolosijeka na kojima je zabranjeno manevriranje odbačajem te pregled službenih mjesta gdje je dopuštena lokomotivska vožnja bez pratnje prema kolonama iz uzorka br. 21. U kolonu 2 upisuje se vrsta, naziv ili broj kolosijeka na koji su spojene skretnice preko kojih je dopuštena vozna brzina manevarskoga sastava manja od 30 km/h. Ako se na kolodvorskom području lokomotivska vožnja ne prati, u kolonu 6 se upisuje »DA«, a ako se prati, taj stupac se ne popunjava.

Uzorak 21
Pregled ograničene brzine preko skretnica za vožnju manevarskog sastava, pregled kolosijeka na kojima je zabranjeno manevriranje odbačajem te pregled službenih mjesta gdje je dopuštena lokomotivska vožnja bez pratnje

Službeno mjesto

Vrsta, naziv ili broj kolosijeka

Brzina km/h

Zabranjeno odbacivanje

Lok. vožnja bez pratnje

Primjedba

na kol.

iz smjera

1

2

3

4

5

6

7

Naziv željezničke pruge

(24) Tablica 16 – sadržava pregled željezničkih pruga i relacija na kojima je predviđeno potiskivanje vlakova, vrstu vlaka, relaciju potiskivanja te je li potiskivalica zakvačena ili nezakvačena prema kolonama iz uzorka br. 22. Uz ovu tablicu propisuju se odredbe za potiskivanje vlakova koje sadržavaju potrebne sigurnosne mjere za dijelove željezničkih pruga na kojima je voznim redom predviđeno potiskivanje vlakova.

Uzorak 22
Pregled željezničkih pruga i relacija na kojima je predviđeno potiskivanje vlakova

Vrsta vlaka

Relacija
potiskivanja

Potiskivalica zakvačena ili nezakvačena

Primjedba

1

2

3

4

Naziv željezničke pruge

(25) Tablica 17 – sadržava pregled kolodvora s ograničenim radnim vremenom prometnika vlakova po željezničkim prugama prema kolonama iz uzorka br. 23.

Uzorak 23
Pregled kolodvora s ograničenim radnim vremenom prometnika vlakova

Kolodvor

Nezapos.

Služba prestaje nakon vlaka

Služba počinje prije vlaka

Ne obavlja se dužnost kod vlakova

Susjedni zaposjednuti kolodvori

Primjedba

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

Naziv željezničke pruge

(26) Tablica 18 – sadržava pregled tunela prema kolonama iz uzorka br. 24. Kada je vožnja vlaka za prijevoz putnika kroz tunel dulja od tri minute, garnitura vlaka mora se i danju osvijetliti.

Uzorak 24
Pregled tunela

Naziv i broj tunela

Između službenih mjesta

Kilometarski položaj

Duljina

(m)

Garnitura se osvjetljava

Primjedba

od

do

1

2

3

4

5

6

7

Naziv željezničke pruge

(27) Tablica 19 – sadržava pregled brojeva kanala radiodispečerskog uređaja prema kolonama iz uzorka br. 25.

Uzorak 25
Pregled brojeva kanala radiodispečerskog uređaja

Dionica željezničke pruge

Režim »A« ili »B«

Režim »C«

Primjedba

Radni kanal

za vezu lok – lok

za vezu lok – uhf

Broj

Kolodvor promjene

Osnovni kanal

Drugi kanali

Kolodvor

Osnovni kanal

Drugi kanal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Radiodispečersko područje

(28) Tablica 20 – sadržava pregled ugrađenih telefonskih aparata prema kolonama iz uzorka br. 26.

Uzorak 26
Pregled ugrađenih telefonskih aparata

Kilometarski položaj

Službeno mjesto (mjesto ugradnje)

Strana željezničke pruge

Uključen u registrofon

Primjedba

1

2

3

4

5

Naziv željezničke pruge

(29) Tablica 21 – sadržava pregled željezničko-cestovnih prijelaza i željezničko-cestovnih prijelaza kod kojih se ponavlja signalni znak »Pazi« prema kolonama iz uzorka br. 27.

Uzorak 27
Pregled željezničko-cestovnih prijelaza i željezničko-cestovnih prijelaza kod kojih se ponavlja signalni znak »Pazi«

Službeno mjesto

Željezničko-cestovni prijelaz

Sig. znak »Pazi« ponoviti prije pokretanja vlaka u smjeru

Primjedba

Km položaj

Naziv

Način osiguranja

1

2

3

4

5

6

Naziv željezničke pruge

(30) Tablica 22 – sadržava pregled najkraćih voznih vremena vlakova između službenih mjesta i željezničko-cestovnih prijelaza na otvorenoj pruzi čijim uređajima rukuju čuvari željezničko-cestovnih prijelaza, prema kolonama iz uzorka br. 28. Vozna vremena se izračunavaju na temelju najveće dopuštene odnosno ograničene brzine na odnosnoj dionici željezničke pruge prema sljedećoj formuli:

Simboli imaju sljedeće značenje: t – vozno vrijeme (min), s – udaljenost za koju se računa vozno vrijeme za najveću dopuštenu brzinu (km), v – najveća dopuštena brzina (km/h), so – udaljenost za koju se računa vozno vrijeme za ograničenu brzinu (km), vo – ograničena brzina (km/h). Dobivena vrijednost zaokružuje se na pola minute, i to na manju veličinu. Na dionicama pruga na kojima voze nagibni vlakovi mjerodavna je najveća dopuštena i ograničena brzina za nagibni vlak.

Uzorak 28
Pregled najkraćih voznih vremena između službenih mjesta (industrijskih kolosijeka) i željezničko-cestovnih prijelaza na otvorenoj pruzi čijim uređajima rukuju čuvari željezničko-cestovnih prijelaza

Naziv službenoga mjesta odnosno industrijskoga kolosijeka

Naziv žcp-a

Kilometarski položaj žcp-a

Vozno vrijeme
(min)

Primjedba

1

2

3

4

5

(31) Tablica 23 – sadržava pregled zatvora pruge za redovito održavanje infrastrukture prema kolonama iz uzorka br. 29.

Uzorak 29
Pregled zatvora pruge za redovito održavanje infrastrukture

Relacija

Kolosijek

Vrijeme

Između vlakova

Nepravilnim kolosijekom vozi vlak

Promet nepr. kol. između kolodvora

Prelazak na nepr. kolosijek kod

Prelazak na prav. kolosijek kod

Vlak br. čeka u kolodvoru

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Naziv pruge

Izvadak iz voznoga reda

Članak 21.

(1) Izvadak iz voznoga reda jest skup odgovarajućih podataka o voznom redu vlakova za putnike, službeno odnosno radno mjesto.

(2) Temeljni podatci izvatka iz voznoga reda su dolasci i odlasci vlakova u službeno mjesto odnosno iz službenog mjesta, a unose se u izvadak kronološkim redom od 00.00 sati.

(3) Na temelju voznoga reda moraju se izraditi:

– izvadak iz voznoga reda za putnike

– izvadak iz voznoga reda za službena i radna mjesta upravitelja infrastrukture

– izvadak iz voznoga reda za pružno osoblje.

(4) Izvadak iz voznoga reda izrađuju kolodvori odnosno druge organizacijske jedinice za svoje radnike rabeći podatke iz materijala voznoga reda i poslovnoga reda kolodvora odnosno koristeći se odgovarajućim informatičkim programskim rješenjima.

(5) Svaki izvadak iz voznoga reda mora sadržavati logotip i naziv onoga tko ga je izradio, službeno odnosno radno mjesto na koje se odnosi te razdoblje valjanosti.

Izvadak iz voznoga reda za putnike

Članak 22.

(1) Izvadak iz voznoga reda za putnike za određeno službeno mjesto mora sadržavati sve vlakove za prijevoz putnika koji u tome službenom mjestu imaju polazak, zadržavanje ili za koje je to službeno mjesto krajnji kolodvor.

(2) Izvadak iz voznoga reda za putnike ističe se u kolodvorima i stajalištima, na peronu ili službenoj zgradi odnosno na nekom drugom prikladnom mjestu koje je vidljivo putnicima.

(3) Izvadak iz voznoga reda mora se izraditi u dva dijela, i to tako da se odvojeno prikazuje dolazak vlakova te odvojeno odlazak vlakova. Ako se izvadak iz voznoga reda radi u boji, tada se dolazak vlakova prikazuje na bijeloj podlozi a odlazak vlakova na žutoj podlozi.

(4) Izvadak iz voznoga reda mora sadržavati podatke prema uzorku br. 40 kako slijedi:

– sat

– broj vlaka

– odlazak za smjer odnosno dolazak iz smjera

– peron i

– kolosijek.

(5) U kolonu »sat« upisuju se vremena dolaska odnosno odlaska vlakova u satima i minutama te indeks kalendara vožnje. Ukoliko se indeks kalendara vožnje upisuje u tu kolonu njegovo značenje mora se objasniti u legendi koja se nalazi ispod tablice.

(6) U kolonu »broj vlaka« upisuju se broj vlaka i slovna oznaka vrste vlaka. U tu kolonu može se upisati i komercijalni naziv vlaka.

(7) U kolonu »odlazak za smjer« upisuju se tiskanim slovima važniji ili odvojni kolodvori te krajnji kolodvor na prijevoznom putu vlaka s vremenom dolaska. Iza naziva odvojnog kolodvora upisuju se u zagradi priključne veze s vremenom dolaska u krajnji kolodvor priključnog vlaka. U koloni »odlazak za smjer« mora se navesti kalendar prometa vlaka (ukoliko nije naveden u koloni »sat«) i priključnih veza.

(8) U kolonu »dolazak iz smjera« upisuju se tiskanim slovima polazni kolodvor te važniji ili odvojni kolodvori na prijevoznom putu vlaka s vremenom odlaska. Ispred naziva odvojnog kolodvora upisuju se u zagradi priključne veze s vremenom dolaska u krajnji kolodvor priključnog vlaka. U koloni »dolazak iz smjera« mora se navesti kalendar prometa vlaka (ukoliko nije naveden u koloni »sat») i priključnih veza.

(9) Kolona »peron« popunjava se rimskim brojkama, a kolona »kolosijek« arapskim brojkama. U službenim mjestima u kojima ne postoje peroni, kolona »peron« se u izvatku iz voznoga reda ne popunjava.

(10) Kolodvori gdje se zadržavaju vlakovi iz međunarodnoga i unutarnjeg prometa s mogućnošću rezervacije sjedala, mogu izraditi shematski prikaz sastava tih vlakova i objaviti ga putnicima. Shematski prikaz mora sadržavati broj i vrstu, relaciju i komercijalni naziv vlaka, seriju, redni broj i relaciju prometa vagona redoslijedom iz sastava vlaka. Smjer kretanja vlaka označava se simbolom lokomotive.

Uzorak 40
Izvadak iz voznoga reda za putnike

__________________________________

(Logotip i naziv upravitelja infrastrukture)

(Razdoblje valjanosti)

Kolodvor ................................

Odlazak vlakova

Sat

Broj vlaka

Odlazak za smjer

Peron

Kolos.

__________________________________

(Logotip i naziv upravitelja infrastrukture)

(Razdoblje valjanosti)

Kolodvor ................................

Dolazak vlakova

Sat

Broj vlaka

Dolazak iz smjera

Peron

Kolos.

Izvadak iz voznoga reda za službena i radna mjesta upravitelja infrastrukture

Članak 23.

(1) Izvadak iz voznoga reda za službena i radna mjesta mora sadržavati sve vlakove koji u odnosnome službenom mjestu imaju dolazak, odlazak odnosno prolazak.

(2) Izvadak iz voznoga reda za službena i radna mjesta mora sadržavati podatke prema uzorku br. 41 kako slijedi:

– vrsta vlaka

– broj vlaka

– polazak iz prethodnog kolodvora

– dolazak

– odlazak odnosno prolazak

– dolazni, odlazni odnosno prolazni kolosijek

– broj i položaj skretnica u voznom putu i putu proklizavanja (popunjava se samo za skretničare koji sudjeluju u formiranju voznoga puta) kako slijedi:

»+« skretnica u pravac, »–« skretnica u skretanje

– primjedba u koju se upisuje kalendar prometa vlaka.

(3) Podatci o redovnim vlakovima moraju biti posebno naznačeni.

Uzorak 41
Izvadak iz voznoga reda za službena i radna mjesta

__________________________________

(Logotip i naziv upravitelja infrastrukture)

Kolodvor ................................

Izvadak iz voznoga reda
Vrijedi od .............. do. .............. god.

Vlak

Polazak iz prethodnoga kolodvora

Dolazak

Odlazak

Kolosijek

Broj i položaj skretnica

Primjedba

Vrsta

Broj

pri ulazu

pri izlazu

sat

min.

sat

min.

sat

min.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Izvadak iz voznoga reda za pružno osoblje

Članak 24.

(1) Izvadak iz voznoga reda za pružno osoblje mora sadržavati podatke prema uzorku br. 42 kako slijedi:

– vrsta vlaka

– broj vlaka

– polazak iz prethodnoga službenog mjesta u satima i minutama

– dolazak u sljedeće službeno mjesto u satima i minutama

– najkraće vozno vrijeme u minutama; upisuje se najkraće vozno vrijeme vlaka od službenoga mjesta odnosno industrijskoga kolosijeka do cestovnoga prijelaza. Upisuje se jednako vozno vrijeme za sve vlakove istoga voznog smjera. Mjerodavno je vozno vrijeme propisano u tablici 22 priručnika o željezničkim prugama. Ta kolona popunjava se samo za radno mjesto čuvara željezničko-cestovnoga prijelaza.

– primjedba u koju se upisuje kalendar prometa vlaka.

(2) Podaci o redovnim vlakovima moraju biti posebno naznačeni.

Uzorak 42
Izvadak iz voznoga reda za pružno osoblje

__________________________________

(Logotip i naziv upravitelja infrastrukture)

Pružna dionica .............................

Izvadak iz voznoga reda za pružno osoblje
Vrijedi od .............. do ............. god.

Vlak

Polazak iz prethodnoga službenog mjesta

Dolazak u sljedeće službeno mjesto

Najkraće vozno vrijeme

Primjedba

Vrsta

Broj

sat

min.

sat

min.

min.

1

2

3

4

5

6

7

8

Prijelazna zapovijed

Članak 25.

(1) Prijelaznom zapovijeđu propisuju se mjere i postupci o prijelazu s postojećega na novi vozni red.

(2) Prijelazna zapovijed mora sadržavati:

– nadnevak prestanka valjanosti postojećega voznog reda i nadnevak početka primjene novoga voznog reda

– obvezu zaustavljanja svih vlakova u kolodvorima prije 24.00 sata i njihov polazak po novome voznom redu iza 00.00 sati

– tablicu prelaska vlakova u kolodvorima s postojećega na novi vozni red odvojeno po željezničkim prugama

– odredbe o prelasku putničkih vagona i motornih garnitura

– dostavu lokomotiva, putničkih vagona i motornih garnitura za vlakove koji prvi put voze po novome voznom redu

– postupak s lokomotivama, putničkim vagonima i motornim garniturama koje po novome voznom redu više ne voze

– popis operativnih brojeva teretnih vlakova

– obvezu prestanka laganih vožnji do 24.00 sata i možebitno uvođenje novih od 00.00 sati s točnim podatkom o kilometarskom položaju lagane vožnje te njezinu brzinu

– zabranu uvođenja u promet izvanrednih vlakova koji ne mogu stići u odredišni kolodvor do 24.00 sata

– ispravke, izmjene i dopune novoga voznog reda.

V. PROMJENE VOZNOGA REDA

Ispravci, izmjene i dopune materijala voznoga reda

Članak 26.

(1) Ispravci voznoga reda sukladno ovom pravilniku predstavljaju ispravljanje uočenih pogrešaka u materijalima voznoga reda.

(2) Ispravci voznoga reda objavljuju se i provode u pravilu prije početka primjene novoga voznog reda te su tada sastavni dio prijelazne zapovijedi. Uočene pogreške mogu se ispravljati i objavljivati tijekom valjanosti voznoga reda.

(3) Ispravci voznoga reda bitni za sigurnost prometa objavljuju se brzojavno izvršnim jedinicama i primjenjuju se odmah.

(4) Izmjene i dopune voznoga reda izrađuju se kada dođe do promjena na željezničkoj infrastrukturi ili kada željeznički prijevoznik zahtijeva uvođenje ili otkazivanje vlakova odnosno kada dođe do promjena u trasi i kalendaru vožnje već objavljenih vlakova

(5) Izmjene i dopune materijala voznoga reda usvajaju se i objavljuju kao i opći vozni red.

(6) Ispravci, izmjene i dopune knjižice voznoga reda vrše se brzojavno ili zamjenom postojećih i dodavanjem novih listica. Kada se ispravci, izmjene i dopune knjižice voznoga reda vrše brzojavno tada od dana primjene brzojava do dana početka primjene ispravljene listice, polazni odnosno rasporedni kolodvori moraju o njima obavještavati osoblje vlaka pismenim nalogom.

(7) Ukoliko ispravci, izmjene i dopune grafikona voznoga reda uvjetuju pomicanje makar i jedne postojeće trase mora se izraditi novi grafikon odnosno dio grafikona voznoga reda na koji se promjene odnose. U tom slučaju, na temelju brzojavke o ispravcima grafikona voznoga reda, na grafikonu se ručno obavljaju ispravci koji se koriste do početka primjene novoga grafikona odnosno dijela grafikona. Svi ostali ispravci, izmjene i dopune grafikona voznoga reda obavljaju se ručno.

(8) Ispravci, izmjene i dopune ostalih materijala voznoga reda vrše se ručno na osnovi pismene obavijesti odnosno zamjenom postojećih i dodavanjem novih listica.

(9) Nadnevak primjene ispravaka, izmjena i dopuna voznoga reda, propisanih člankom 2. stavkom 8. ovoga pravilnika, određuje se njihovim objavljivanjem, a vrijeme od njihova objavljivanja do primjene ne smije biti kraće od petnaest dana.

Promjene voznoga reda zbog izvanrednih zahtjeva (ad hoc)

Članak 27.

(1) Prijevozi na osnovi izvanrednih zahtjeva mogu se obaviti:

– redovnim vlakom promjenom elemenata voznoga reda tog vlaka

– posebnim vlakom

– podijeljenim vlakom.

(2) Izvanredni zahtjevi za prijevoz kod kojih je potrebno izraditi novu trasu moraju biti podneseni upravitelju infrastrukture najkasnije 15 dana prije zahtijevanog prijevoza odnosno najkasnije 5 dana prije zahtijevanog prijevoza ukoliko nije potrebno izraditi novu trasu.

(3) Promjene voznoga reda zbog izvanrednih zahtjeva dostavljaju se:

– kao izmjena i dopuna voznoga reda

– kao pisana zapovijed koja vrijedi samo za taj prijevoz najkasnije 24 sata prije početka prijevoza.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Završne odredbe

Članak 28.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti opći akt iz članka 99. stavka 3. točke 3. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe članka 9. (tablica 8) općeg akta iz članka 99. stavka 3. točke 8. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu.

Članak 29.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 13. prosinca 2009.

Klasa: 011–01/09–02/56
Urbroj: 530-08-09-1
Zagreb, 1. listopada 2009.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.