Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta

NN 128/2009 (26.10.2009.), Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta

128 26.10.2009 Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

3154

Na temelju članka 19. stavaka 3. i 4. Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine« br. 77/99.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU ISKAZNICE, OBLIKU ZNAČKE, OPREMI I SLUŽBENOJ ODJEĆI INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA I INSPEKTORA CESTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice i oblik značke koju nosi inspektor i viši inspektor cestovnog prometa (u daljnjem tekstu: inspektor cestovnog prometa), inspektor i viši inspektor cesta (u daljnjem tekstu: inspektor cesta) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), način njihova izdavanja, uporabe i zamjene, vođenje očevidnika o službenim iskaznicama i značkama, te određuje oprema i službena odjeća inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta.

Članak 2.

Obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) i oblik službene značke (u daljnjem tekstu: značka) inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

II. OBRAZAC ISKAZNICE I OBLIK ZNAČKE

a) Oblik i sadržaj obrasca iskaznice i značke inspektora cestovnog prometa

Članak 3.

Obrazac iskaznice pravokutnog je oblika i izrađuje se od otpornoga papira svijetloplave boje, tehnikom zaštitnog tiska, veličine je 85x55 mm zaštićene prozirnim plastičnim omotom.

Prednja strana iskaznice sadržava:

– na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske i tekst: »REPUBLIKA HRVATSKA, MINSTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE«, a ispod teksta naziv: »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA«, ime i prezime inspektora, te naziv radnog mjesta (inspektor, viši inspektor)

– desno od teksta prazan prostor za fotografiju veličine 28x32 mm preko koje je u lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva,

– ispod fotografije broj iskaznice.

Poleđina iskaznice sadržava:

– u gornjem dijelu naznaku OVLASTI, a ispod tekst:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je da u okviru svoje nadležnosti propisane zakonom obavlja nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prometa, te ima prava i dužnosti propisane tim zakonima i propisima«,

– u srednjem lijevom dijelu ispisano mjesto i datum izdavanja iskaznice,

– u srednjem desnom dijelu mjesto za pečat Ministarstva i potpis ministra,

– u donjem dijelu ispisan tekst:

»ODOBRAVA SE KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU GRANIČNIH PRIJELAZA I U PODRUČJU GRANIČNE KONTROLE REPUBLIKE HRVATSKE«,

– u donjem desnom dijelu mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 4.

Značka inspektora cestovnog prometa izrađena je od metala i okruglog je oblika promjera 55 mm.

Značku okružuje hrvatski pleter izveden u zlatnoj boji na kojemu su u sredini gornjeg dijela istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska). U središtu značke na zrakasto-srebrnastom okruglom polju nalazi se grb Republike Hrvatske izveden pečenim emajlom crvene i bijele boje. U gornjem dijelu kružnog poniklanog prstena srebrne boje, između hrvatskog pletera i središnjeg polja, plavim emajlom ovalno su ispisane riječi: »INSPEKTOR CESTOVNOG PROMETA«. Donjim dijelom značke proteže se lenta koja djelomično pokriva hrvatski pleter, a izvedena je pečenim emajlom crvene, bijele i plave boje koje su položene kao i na zastavi Republike Hrvatske. Na srednjem dijelu lente ispod grba Republike Hrvatske plavim emajlom upisan je troznamenkasti serijski broj značke.

Značka je izrađena u niskom reljefu, tako da su hrvatski pleter i grb Republike Hrvatske izbočeni, dok se serijski broj značke utiskuje.

Na stražnjoj strani značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.

Članak 5.

Inspektor cestovnog prometa u obavljanju službenih poslova nosi iskaznicu i značku u kožnom povezu.

Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje i trostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 80x120 mm.

Kožni povez opremljen je trakom za nošenje iskaznice i značke oko vrata i izrađen je tako da se traka po potrebi može skinuti i odvojiti od poveza.

Na prednjoj strani kožnog poveza iz stavka 1. ovoga članka zlatnom je bojom utisnut grb Republike Hrvatske ispod kojeg su utisnute riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA INSPEKTOR CESTOVNOG PROMETA«.

b) Oblik i sadržaj iskaznice i značke inspektora cesta

Članak 6.

Obrazac iskaznice inspektora cesta pravokutnog je oblika i izrađuje se od otpornoga papira svijetloplave boje, tehnikom zaštitnog tiska, veličine je 85x55 mm zaštićene prozirnim plastičnim omotom.

Prednja strana iskaznice sadržava:

– na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske i tekst: »REPUBLIKA HRVATSKA, MINSTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE«, a ispod teksta naziv: »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA CESTA«, ime i prezime inspektora, te naziv radnog mjesta (inspektor, viši inspektor)

– desno od teksta prazan prostor za fotografiju veličine 28x32 mm preko koje je u lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva,

– ispod fotografije broj iskaznice.

Poleđina iskaznice sadržava:

– u gornjem dijelu naznaku OVLASTI, a ispod tekst:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je da u okviru svoje nadležnosti propisane zakonom obavlja nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa iz područja javnih cesta, te ima prava i dužnosti propisane tim zakonima i propisima«,

– u donjem lijevom dijelu ispisano mjesto i datum izdavanja iskaznice,

– u donjem desnom dijelu mjesto za pečat Minstarstva i potpis ministra.

Članak 7.

Značka inspektora cesta izrađena je od metala i okruglog je oblika promjera 55 mm.

Značku okružuje hrvatski pleter izveden u zlatnoj boji na kojemu su u sredini gornjeg dijela istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska). U središtu značke na zrakasto-srebrnastom okruglom polju nalazi se grb Republike Hrvatske izveden pečenim emajlom crvene i bijele boje. U gornjem dijelu kružnog poniklanog prstena srebrne boje, između hrvatskog pletera i središnjeg polja, plavim emajlom ovalno su ispisane riječi: »INSPEKTOR CESTA». Donjim dijelom značke proteže se lenta koja djelomično pokriva hrvatski pleter, a izvedena je pečenim emajlom crvene, bijele i plave boje koje su položene kao i na zastavi Republike Hrvatske. Na srednjem dijelu lente ispod grba Republike Hrvatske plavim emajlom upisan je troznamenkasti serijski broj značke.

Značka je izrađena u niskom reljefu, tako da su hrvatski pleter i grb Republike Hrvatske izbočeni, dok se serijski broj značke utiskuje.

Na stražnjoj strani značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.

Članak 8.

Inspektor cesta u obavljanju službenih poslova nosi iskaznicu i značku u kožnom povezu.

Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje i trostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 80x120 mm.

Kožni povez opremljen je trakom za nošenje iskaznice i značke oko vrata i izrađen je tako da se traka po potrebi može skinuti i odvojiti od poveza.

Na prednjoj strani kožnog poveza iz stavka 1. ovoga članka zlatnom je bojom utisnut grb Republike Hrvatske ispod kojeg su utisnute riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA INSPEKTOR CESTA«.

III. IZDAVANJE I UPORABA ISKAZNICE I ZNAČKE

Članak 9.

Iskaznicu i značku izdaje Ministarstvo, te podmiruje troškove njihovog izdavanja.

Članak 10.

Očevidnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama inspektora cestovnog prometa vodi ustrojstvena jedinica upravne organizacije Ministarstva nadležna za inspekciju cestovnog prometa, a očevidnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama inspektora cesta vodi ustrojstvena jedinica upravne organizacije Ministarstva nadležna za inspekciju cesta.

Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– broj pod kojim se iskaznica i značka vodi u očevidniku (upisni broj),

– ime i prezime inspektora,

– naziv radnog mjesta inspektora,

– broj iskaznice i značke,

– datum izdavanja iskaznice i značke,

– datum povrata iskaznice i značke,

– potpis inspektora koji je primio odnosno vratio iskaznicu i značku i

– odjeljak za napomene.

Članak 11.

Iskaznica i značka smije se upotrebljavati samo u svrhu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u okviru ovlasti utvrđenih zakonom i drugim propisima, a svaka zlouporaba iskaznice i značke povlači odgovornost u skladu s posebnim propisima.

Iskaznicu i značku zabranjeno je davati na uporabu drugim osobama.

Članak 12.

Inspektor cestovnog prometa i inspektor cesta koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, dužan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenoga državnog službenika.

Inspektoru će se izdati nova iskaznica ili značka nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice ili značke podmiruje inspektor koji je iskaznicu ili značku izgubio ili na drugi način ostao bez nje.

Članak 13.

Inspektor cestovnog prometa i inspektor cesta kojem prestane državna služba u Ministarstvu, ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto, dužan je s danom konačnosti rješenja o prestanku službe, odnosno rješenja o rasporedu na drugo radno mjesto, iskaznicu i značku vratiti Ministarstvu.

Inspektor cestovnog prometa predaje iskaznicu i značku čelniku ustrojstvene jedinice upravne organizacije Ministarstva nadležne za inspekciju cestovnog prometa, a inspektor cesta čelniku ustrojstvene jedinice upravne organizacije Ministarstva nadležne za inspekciju cesta.

Članak 14.

Inspektoru cestovnog prometa i inspektoru cesta koji je udaljen iz službe privremeno će se oduzeti iskaznica i značka dok traje udaljenje iz službe.

Rješenjem kojim je inspektor udaljen iz službe određuje se i oduzimanje iskaznice.

Inspektor je dužan vratiti iskaznicu na dan primitka rješenja iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 15.

Inspektoru cestovnog prometa i inspektoru cesta privremeno će se oduzeti iskaznica i značka ako je protiv njega pokrenut istražni postupak ili je podignuta optužnica bez pokretanja istražnog postupka sve do pravomoćnog okončanja postupka, odnosno zbog drugih opravdanih razloga ako postoji opasnost od zlouporabe službene dužnosti.

IV. OPREMA I SLUŽBENA ODJEĆA INSPEKTORA

Članak 16.

Inspektoru cestovnog prometa i inspektoru cesta povjerava se posebna oprema za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti.

Inspektor cestovnog prometa i inspektor cesta ima pravo na službenu odjeću i obvezan ju je nositi za vrijeme obavljanja poslova iz svoje nadležnosti.

Opremu i službenu odjeću iz stavka 1. i 2. ovoga članka osigurava Ministarstvo.

a) Oprema inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta

Članak 17.

U svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti inspektora cestovnog prometa, Ministarstvo osigurava sljedeću opremu:

1. službeno vozilo za potrebe obavljanja poslova inspekcije cestovnog prometa opremljeno svjetlima i znakovima kojima se označavaju vozila inspekcije cestovnog prometa prema posebnom propisu,

2. posebnu opremu u službenom vozilu za inspekcijski nadzor radnog vremena i obveznih odmora mobilnih radnika u cestovnom prijevozu,

3. prijenosno računalo s odgovarajućim programom za nadzor radnog vremena i obveznih odmora mobilnih radnika u cestovnom prijevozu, te PC karticom za širokopojasni bežični pristup internetu,

4. prijenosni pisač (s torbom),

5. uređaj za očitanje taho diskova i kartica vozača s digitalnih tahografa,

6. opremu za izdavanje naredbe za zaustavljanje vozila u prijevozu u cestovnom prometu prema posebnom propisu,

7. digitalni fotoaparat za slikovno evidentiranje dokaza i utvrđenih nepravilnosti tijekom inspekcijskog nadzora,

8. mobilni telefonski uređaj uključen u jednu od mobilnih mreža u Republici Hrvatskoj sa GPS sustavom,

9. mjernu traku – metar za potrebe izmjere dimenzija cestovnih motornih vozila i sl.,

10. digitalni diktafon,

11. UV lampu za provjeru ispravnosti dozvola,

12. ručnu baterijsku lampu,

13. povećalo za očitanje podataka s taho diskova,

14. službenu torbu za spise.

Ministarstvo može osigurati i drugu opremu za koju se utvrdi, sukladno posebnim propisima, da je nužna za obavljanje poslova inspektora cestovnog prometa.

Odobrenje za nabavu opreme iz stavka 2. ovoga članka daje ministar na prijedlog čelnika upravne organizacije Ministarstva nadležne za inspekciju cestovnog prometa.

Članak 18.

U svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti inspektora cesta, Ministarstvo osigurava sljedeću opremu:

1. službeno vozilo za potrebe obavljanja poslova inspekcije cesta,

2. mobilni telefonski uređaj uključen u jednu od mreža u Republici Hrvatskoj sa GPS sustavom,

3. digitalni fotoaparat za slikovno evidentiranje dokaza i utvrđenih nepravilnosti tijekom inspekcijskog nadzora,

4. prijenosno računalo s PC karticom za širokopojasni bežični pristup internetu,

5. prijenosni pisač (s torbom),

6. laserski daljinomjer,

7. digitalni termometar,

8. mjernu traku duljine 20 m i metar duljine 2 m za potrebe izmjere elemenata cesta i objekata, oštećenja na cesti, izmjere dužine cestovnih motornih vozila i sl.,

9. digitalni diktafon,

10. ručnu baterijsku lampu,

11. službenu torbu za spise,

12. reflektometar za mjerenje retrorefleksije vertikalne prometne signalizacije,

13. reflektometar za mjerenje retrorefleksije horizontalne prometne signalizacije,

Opremu iz stavka 1. točke 12. i 13. ovoga članka inspektori cesta koriste zajednički.

Ministarstvo može osigurati i drugu opremu za koju se utvrdi da je, sukladno posebnim propisima, nužna za obavljanje poslova inspektora cesta.

Odobrenje za nabavu opreme iz stavka 3. ovoga članka daje ministar na prijedlog čelnika upravne organizacije Ministarstva nadležne za inspekciju cesta.

Članak 19.

Očevidnik o izdanoj opremi inspektoru cestovnog prometa vodi ustrojstvena jedinica upravne organizacije Ministarstva nadležna za inspekciju cestovnog prometa, a očevidnik o izdanoj opremi inspektoru cesta vodi ustrojstvena jedinica upravne organizacije Ministarstva nadležna za inspekciju cesta.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka očevidnik o službenim vozilima vodi ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove koji se odnose na korištenje prijevoznih sredstava za potrebe Ministarstva.

Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– broj pod kojim se oprema vodi u očevidniku (upisni broj),

– puni naziv opreme s tehničkim podacima,

– ime i prezime inspektora kojemu je oprema izdana,

– naziv radnog mjesta inspektora,

– datum izdavanja opreme,

– datum povrata opreme,

– potpis inspektora koji je primio odnosno vratio opremu i

– odjeljak za napomene.

Članak 20.

Inspektor cestovnog prometa i inspektor cesta obvezan je s dužnom pažnjom koristiti se opremom koja mu je povjerena u svrhu obavljanja njegovih dužnosti, pravilno koristiti opremu sukladno uputama za korištenje i odredbama posebnih propisa, te ne smije koristiti opremu za postizanje osobnog interesa ili druge nezakonite aktivnosti.

Inspektor je dužan nadoknaditi štetu radi gubitka ili oštećenja opreme koju namjerno ili iz krajnje nepažnje nanese Ministarstvu.

Članak 21.

U slučaju iz članka 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika inspektor cestovnog prometa i inspektor cesta dužan je opremu koja mu je povjerena u svrhu obavljanja njegovih dužnosti vratiti Ministarstvu.

b) Službena odjeća inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta

Članak 22.

U svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti inspektora cestovnog prometa Ministarstvo osigurava inspektoru cestovnog prometa sljedeću službenu odjeću:

1. ljetno muško odijelo tamnoplave boje: sako i dvoje hlače – svake 2 godine,

2. ljetno žensko odijelo tamnoplave boje: sako i dvije suknje ili hlače, odnosno jedna suknja i jedne hlače – svake 2 godine,

3. zimsko muško odijelo tamnoplave boje: sako i dvoje hlače – svake 2 godine,

4. zimsko žensko odijelo tamnoplave boje: sako i dvije suknje ili hlače, odnosno jedna suknja i jedne hlače – svake 2 godine,

5. kišni ogrtač – svake 4 godine,

6. ljetnu jaknu tamnoplave boje s natpisom na leđima bijele boje »INSPEKCIJA CESTOVNOG PROMETA« – svake 4 godine

7. zimsku jaknu tamnoplave boje s natpisom na leđima bijele boje »INSPEKCIJA CESTOVNOG PROMETA« – svake 4 godine,

8. fluorescentni-reflektirajući prsluk s natpisom bijele boje »INSPEKCIJA CESTOVNOG PROMETA« – svake 2 godine,

9. kožnu jaknu crne boje s uloškom za zimske uvjete (poluduga) – svake 4 godine,

10. ljetne cipele – svake 2 godine,

11. zimske cipele sa slojem protiv klizanja – svake 2 godine,

12. zaštitnu kapu sa šiltom tamnoplave boje – svake 2 godine,

13. pet ljetnih košulja kratkih rukava bijele boje – svake 2 godine;

14. pet zimskih košulja dugih rukava bijele boje – svake 2 godine,

15. dvije kravate – svake 2 godine,

16. kožne zimske rukavice crne boje – svake 4 godine.

Članak 23.

U svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti inspektora cesta Ministarstvo osigurava inspektoru cesta sljedeću službenu odjeću:

1. ljetno muško odijelo tamnoplave boje: sako i dvoje hlače – svake 2 godine,

2. ljetno žensko odijelo tamnoplave boje: sako i dvije suknje ili hlače, odnosno jedna suknja i jedne hlače – svake 2 godine,

3. zimsko muško odijelo tamnoplave boje: sako i dvoje hlače – svake 2 godine,

4. zimsko žensko odijelo tamnoplave boje: sako i dvije suknje ili hlače, odnosno jedna suknja i jedne hlače – svake 2 godine,

5. kišni ogrtač – svake 4 godine,

6. ljetnu jaknu tamnoplave boje s natpisom na leđima bijele boje »INSPEKCIJA CESTA« – svake 4 godine

7. zimsku jaknu tamnoplave boje s natpisom na leđima bijele boje »INSPEKCIJA CESTA« – svake 4 godine,

8. fluorescentni-reflektirajući prsluk s natpisom bijele boje »INSPEKCIJA CESTA« – svake 2 godine,

9. kožnu jaknu crne boje s uloškom za zimske uvjete (poluduga) – svake 4 godine,

10. ljetne cipele – svake 2 godine,

11. zimske cipele sa slojem protiv klizanja – svake 2 godine,

12. terenske visoke cipele (gojzerice) – svake 4 godine,

13. zaštitnu kapu sa šiltom tamnoplave boje – svake 2 godine,

14. zaštitnu kacigu – svakih 6 godina,

15. pet ljetnih košulja kratkih rukava bijele boje – svake 2 godine,

16. pet zimskih košulja dugih rukava bijele boje – svake 2 godine,

17. dvije kravate – svake 2 godine,

18. kožne zimske rukavice crne boje – svake 4 godine.

Članak 24.

Očevidnik o izdanoj odjeći inspektoru cestovnog prometa vodi ustrojstvena jedinica upravne organizacije Ministarstva nadležna za inspekciju cestovnog prometa, a očevidnik o izdanoj odjeći inspektoru cesta vodi ustrojstvena jedinica upravne organizacije Ministarstva nadležna za inspekciju cesta.

Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– broj pod kojim se odjeća vodi u očevidniku (upisni broj),

– naziv odjeće,

– ime i prezime inspektora kojemu je odjeća izdana,

– naziv radnog mjesta inspektora,

– datum izdavanja odjeće,

– potpis inspektora koji je odjeću primio i

– odjeljak za napomene.

Članak 25.

Inspektor cestovnog prometa i inspektor cesta obvezan je službenu odjeću uredno održavati i čuvati, te nositi istu tijekom obavljanja službene dužnosti.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odlukom ministra ili osobe koju on ovlasti, može se odrediti da u posebnim postupcima inspekcijskog nadzora inspektor nije dužan nositi službenu odjeću.

Pojedini dijelovi službene odjeće koji se značajnije oštete ili unište pri obavljanju službene dužnosti zamijenit će se po odobrenju čelnika upravne organizacije Ministarstva nadležne za prometnu inspekciju.

Ako je do štećenja ili uništenja pojedinih dijelova službene odjeće došlo namjerom ili krajnjom nepažnjom inspektora tijekom obavljanja službene dužnosti, kao i u slučaju kada oštećenje ili uništenje nije posljedica nošenja za vrijeme obavljanja službene dužnosti, inspektoru će se izdati nova službena odjeća na njegov trošak.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Iskaznice i značke inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta, koje su izdane prema Pravilniku o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, br. 149/02. i 28/06.) zamijenit će se iskaznicama i značkama propisanim ovim Pravilnikom, u roku koji odredi ministar posebnom odlukom.

Do izdavanja iskaznica i značaka propisanih ovim Pravilnikom, inspektori cestovnog prometa i inspektori cesta, u svrhu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora, mogu upotrebljavati ranije izdane iskaznice i značke.

Članak 27.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na druge državne službenike Ministarstva koji, sukladno posebnom zakonu, obavljaju inspekcijski nadzor.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, br. 149/02. i 28/06.).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/65

Urbroj: 530-01-06-09-1

Zagreb, 9. listopada 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG

SLIKOVNI PRIKAZ

a) Obrazac iskaznice inspektora cestovnog prometa i iskaznice inspektora cesta

Prednja strana

Poleđina

Prednja strana

Poleđina

b) Oblik značke inspektora cestovnog prometa i značke inspektora cesta