Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila

NN 129/2009 (28.10.2009.), Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3175

Na temelju članka 259. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU MREŽE I KRITERIJA O DOVOLJNOM BROJU STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mreža i kriteriji o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila s obzirom na kapacitet i njihovu međusobnu udaljenost.

Članak 2.

(1) Kapacitet stanice za tehnički pregled vozila za jednu tehnološku liniju utvrđuje se na 25.000 OA jedinica godišnje. Pod OA jedinicom podrazumijeva se opći dio jednog redovnog tehničkog pregleda osobnog automobila. Posebni dio redovnog tehničkog pregleda vozila (ispitivanje ispušnih plinova – EKO test) preračunava se na OA jedinicu primjenom koeficijenata utvrđenih u stavku 2. ovog članka. OA jedinica predstavlja uvjetnu jedinicu mjere na koju se svode različite vrste tehničkih pregleda različitih vrsta vozila, radi međusobne usporedbe.

(2) Koeficijenti za preračunavanje na jedinstvenu OA jedinicu su sljedeći:

a) Za opći dio redovnog tehničkog pregleda vozila koje ne podliježe ispitivanju ispušnih plinova:

– za mopede, motocikle i lake prikolice kao 0,61 OA.

– za autobuse i teretne automobile kao 1,61 OA,

– za osobne automobile, priključna vozila i traktore kao 1,00 OA,

b) Za posebni dio redovnog tehničkog pregleda vozila (ispitivanje ispušnih plinova – EKO test):

– za vozila s DIZEL motorom kao 0,67 OA,

– za vozila s BEZ-KAT motorom kao 0,35 OA,

– za vozila s REG-KAT motorom kao 0,65 OA,

Za ponovljeno ispitivanje ispušnih plinova (EKO-test) koriste se koeficijenti u visini 50% utvrđenih ovom točkom za odgovarajuće vrste motora.

c) Za preventivni tehnički pregled:,

– za mopede i motocikle kao 0,35 OA,

– za osobne automobile kao 0,48 OA,

– za autobuse, teretne automobile ili priključna vozila kao 0,80 OA.

d) Za periodični tehnički pregled kočnica:

– za autobuse ili teretni automobil (hidraulični ili zračno hidraulični kočni sustav) kao 4,00 OA,

– za autobuse ili teretni automobil (zračni kočni sustav) kao 6,61 OA,

– za priključno vozilo (zračni kočni sustav) kao 3,22 OA.

Članak 3.

(1) Nova stanica za tehnički pregled vozila može se otvoriti:

1. na cestovnoj udaljenosti većoj od 35 km od najbliže stanice za tehnički pregled vozila;

2. na cestovnoj udaljenosti većoj od 15 do zaključno 35 km od najbliže stanice za tehnički pregled vozila, ukoliko je prosječni postotak iskorištenosti kapaciteta u mjestu u kojem se nalazi najbliža stanica za tehnički pregled vozila veći od 65% (mjereno u OA jedinicama);

3. na otocima na kojima nema stanice za tehnički pregled vozila, a ukoliko na otoku postoji jedna ili više stanica za tehnički pregled vozila, nova se stanica može otvoriti jedino uz primjenu kriterija iz točke 1., 2. i 4. ovog stavka;

4. u mjestu ili gradu u kojem postoje jedna ili više stanica za tehnički pregled vozila, ako je prosječan broj tehničkih pregleda kod ukupnog broja svih stanica za tehnički pregled vozila u tom mjestu ili gradu veći od 25.000 OA godišnje po jednoj tehnološkoj liniji (preračunato primjenom koeficijenata iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika).

(2) Nova stanica za tehnički pregled vozila prema točkama 1. i 2. stavka 1. ovog članka može se otvoriti uz uvjet da je na području koje gravitira novoj stanici registrirano najmanje 5.000 vozila, što se smatra donjom granicom ekonomske opravdanosti izgradnje stanice. Pod područjem koje gravitira novoj stanici za tehnički pregled vozila smatra se područje općina koje su bliže novoj nego postojećoj stanici.

(3) Nova stanica za tehnički pregled vozila prema točki 2. i 4. stavka 1. ovog članka može se otvoriti uz uvjet da postojeća stanica ili stanice u tom gradu ili mjestu, u roku od šest mjeseci od analizom utvrđene potrebe za izgradnjom nove stanice, u sklopu jednog od objekata postojeće stanice ne poveća kapacitet odnosno ne izgradi jednu novu dodatnu tehnološku liniju. Obavijest o potrebi povećanja kapaciteta odnosno dogradnji nove tehnološke linije vlasniku postojeće stanice za tehnički pregled vozila dostavlja stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: ovlaštena stručna organizacija).

(4) U slučaju kada se primjenom različitih kriterija i mjerila iz ovog članka, u odnosu na postojeću stanicu za tehnički pregled vozila utvrdi mogućnost izgradnje nove stanice za tehnički pregled vozila na više različitih lokacija, a izgradnja na jednoj lokaciji isključuje ostale, prednost će imati lokacija na većoj cestovnoj udaljenosti od postojeće stanice za tehnički pregled vozila.

(5) U slučaju kada se primjenom kriterija i mjerila iz ovog članka, utvrdi postojanje više mogućih lokacija za izgradnju nove stanice za tehnički pregled vozila u odnosu na dvije ili više postojećih susjednih stanica, pri čemu je međusobna udaljenost između potencijalnih lokacija manja od najmanje propisane u stavku 1. točka 2. ovog članka, prednost ima lokacija bliža postojećoj stanici koja ima najveću iskorištenost kapaciteta.

Članak 4.

Postupak otvaranja nove stanice za tehnički pregled vozila na pojedinoj lokaciji je sljedeći:

1. Ovlaštena stručna organizacija jednom godišnje izrađuje analizu potreba za izgradnjom novih stanica za tehnički pregled vozila, na osnovi kriterija propisanih člankom 3. ovog Pravilnika. Analizom se utvrđuje i potreba provođenja postupka javnog prikupljanja ponuda za izgradnju stanice za tehnički pregled vozila na pojedinoj lokaciji. Analiza potreba dostavlja se Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) najkasnije do 15. siječnja te godine;

2. Na temelju analize iz točke 1. ovog stavka, Ministarstvo nakon isteka roka iz članka 3. stavka 3. ovog Pravilnika odlučuje o potrebi provođenja postupka javnog prikupljanja ponuda za izgradnju stanice za tehnički pregled vozila na pojedinoj lokaciji. Ukoliko Ministarstvo utvrdi da u odnosu na pojedinu lokaciju postoji potreba provođenja javnog prikupljanja ponuda, objavit će poziv u javnim glasilima uz navođenje kriterija za odabir najpovoljnije ponude;

3. Provođenje javnog prikupljanja ponuda, odabir subjekta koji će na pojedinoj lokaciji izgraditi stanicu za tehnički pregled vozila obavlja posebno povjerenstvo od pet članova, kojeg imenuje ministar unutarnjih poslova. Tri člana povjerenstva imenuju se iz Ministarstva, a dva iz ovlaštene stručne organizacije;

4. Nova stanica za tehnički pregled vozila može započeti s radom kad Ministarstvo, nakon što se utvrdi ispunjava li stanica propisane uvjete, izda ovlaštenoj stručnoj organizaciji ovlaštenje za rad. Pod propisanim uvjetima podrazumijeva se da je prostor stanice sa svim svojim funkcionalnim cjelinama izgrađen i opremljen sukladno važećim propisima te da su međusobni odnosi ovlaštene stručne organizacije i vlasnika odnosno nositelja prava korištenja objekta nove stanice, osim u slučaju kada navedeni subjekti podrazumijevaju istu osobu, uređeni ugovorom, sukladno općim aktima koje donosi ovlaštena stručna organizacija temeljem članka 273. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 5.

(1) Novu stanicu za tehnički pregled vozila u istom mjestu ili gradu nije ovlašten otvoriti onaj vlasnik ili povezano društvo koji već u tom mjestu ili gradu ima u vlasništvu u cijelosti ili u suvlasništvu najmanje jednu stanicu za tehnički pregled vozila.

(2) Pod pojmom »povezano društvo« u smislu stavka 1. ovog članka, razumijeva se povezano društvo kako ga definira Zakon o trgovačkim društvima, ali i svaki drugi oblik povezivanja pri ulaganju kapitala u izgradnju stanica za tehnički pregled vozila (uključujući i naknadno stjecanje prava vlasništva nad takvom stanicom kupnjom ili na drugi način), a bez obzira na statusnopravni položaj ulagača (udruge i sl.), ako takav ulagač ima u vlasništvu u cijelosti ili u suvlasništvu najmanje jednu stanicu za tehnički pregled vozila sukladno stavku 1. ovog članka.

Članak 6.

(1) U slučaju da Ministarstvo oduzme ovlaštenje za obavljanje poslova tehničkih pregleda u postojećoj stanici ili ako bilo koja stanica za tehnički pregled vozila prestane s radom, nova stanica u istom mjestu ili gradu može se otvoriti samo sukladno kriterijima i postupku propisanim člancima 3., 4. i 5. ovog Pravilnika.

(2) Odredba stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se ukoliko je do oduzimanja ovlaštenja ili prestanka rada stanice za tehnički pregled vozila došlo zbog povrede odredbe članka 259. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ili na temelju odluke nositelja ovlaštenja, a Ministarstvo u roku od 90 dana od oduzimanja ovlaštenja ili prestanka rada, izda novo ovlaštenje za rad predmetne stanice na temelju ugovora između ovlaštene stručne organizacije i vlasnika odnosno nositelja prava korištenja objekta stanice.

Članak 7.

Odredbe članka 3. i 4. ovog Pravilnika ne primjenjuju se:

– na objekte stanica za tehnički pregled vozila čiji je proces izgradnje (kupnja zemljišta, lokacijska ili građevinska dozvola i sl.), prije stupanja na snagu ovog Pravilnika započela ovlaštena stručna organizacija odnosno pravna ili fizička osoba koja je zaključila ugovor sa stručnom organizacijom;

– na stanice za tehnički pregled vozila u slučaju kada se u istom mjestu ili gradu mijenja lokacija stanice za tehnički pregled vozila, pri čemu broj stanica za tehnički pregled vozila u tom mjestu ili gradu ostaje isti, s tim da u mjestu ili gradu u kojem postoje dvije ili više stanica nova lokacija stanice od dotadašnje lokacije stanice nije udaljena cestom više od 3 km;

– na stanice koje su započele s promjenom lokacije iz podstavka 2. ovog članka (kupnja zemljišta, lokacijska ili građevinska dozvola i sl.), prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, iako je nova lokacija stanice od dotadašnje lokacije stanice udaljena cestom više od 3 km.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila (»Narodne novine« broj: 10/05., 146/05., 115/06. i 119/07.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-66536-09.
Zagreb, 20. listopada 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.