Pravilnik o preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju ekoloških proizvoda

NN 129/2009 (28.10.2009.), Pravilnik o preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju ekoloških proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3177

Na temelju članka 12. stavka 2. i članka 19. stavka 3. Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, broj 12/01, 14/01 i 79/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRERADI, PAKIRANJU, PRIJEVOZU I SKLADIŠTENJU EKOLOŠKIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje prerada, pakiranje, prijevoz i skladištenje ekoloških proizvoda.

II. OPĆA PRAVILA PROIZVODNJE PRERAĐENE HRANE

Članak 2.

1) Proizvodnja prerađene ekološke hrane provodi se odvojeno u vremenu ili prostoru od hrane koja nije ekološka.

2) Na sastav ekološki prerađene hrane primjenjuju se sljedeći uvjeti:

a) proizvod se proizvodi uglavnom od sastojaka poljoprivrednog podrijetla, a pri utvrđivanju istih, dodana voda i kuhinjska sol neće se uzimati u obzir;

b) aditivi, voda, sol, pomoćne tvari, poboljšivači arome, mikroorganizmi i enzimi, minerali, elementi u tragovima, vitamini kao i aminokiseline i ostale hranjive tvari se mogu koristiti za posebne prehrambene potrebe ukoliko su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

c) poljoprivredni sastojci iz proizvodnje koja nije ekološka mogu se koristiti samo ako su odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnji u skladu s Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika;

d) ekološki sastojak ne smije istovremeno biti prisutan u proizvodu zajedno sa sastojkom iste vrste iz konvencionalne proizvodnje ili proizvodnje u prijelaznom razdoblju;

e) hrana proizvedena iz sastojaka u prijelaznom razdoblju mora sadržavati samo jedan sastojak poljoprivrednog podrijetla.

3) Ne smiju se koristiti tvari i postupci koji ponovno uspostavljaju svojstva izgubljena u preradi i skladištenju ekološke hrane, a ispravljaju posljedice nemara u preradi tih proizvoda ili mogu na drugi način dovesti u sumnju ekološku prirodu proizvoda.

Članak 3.

OPĆA PRAVILA ZA PROIZVODNJU EKOLOŠKIH KVASACA

1) Za proizvodnju ekoloških kvasaca koriste se samo ekološki proizvedeni supstrati. Ostali proizvodi i tvari mogu se koristiti samo ukoliko su odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnji u skladu s Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika. Ekološki kvasci ne smiju biti prisutni u ekološkoj hrani ili hrani za životinje zajedno s konvencionalnim kvascima.

2) U slučaju nedostatka ekstrakta kvasca koji nije ekološki ili autolizata za proizvodnju ekoloških kvasaca dozvoljeno je dodavanje 5% autolizata ili ekstrakta kvasca koji nije ekološki. Povjerenstvo za odobrenje uporabe pojedinih sastojaka u preradi ekoloških proizvoda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) će procjenjivati dostupnost autolizata ili ekstrakta kvasca do 31. prosinca 2013. godine.

III. POSEBNA PRAVILA PROIZVODNJE PRERAĐENE HRANE

Članak 4.

PRAVILA ZA PROIZVODNJU PRERAĐENE HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

1) Aditivi, pomoćne tvari u preradi i druge tvari i sastojci koji se koristi za preradu hrane ili hrane za životinje i svi primjenjivi postupci prerade, kao što je dimljenje, moraju biti u skladu s načelima dobre proizvođačke prakse.

2) Proizvođači koji proizvode prerađenu hranu i hranu za životinje moraju ustanoviti i ažurirati primjerene postupke koji se temelje na sustavnom utvrđivanju kritičnih faza prerade.

3) Primjena postupaka iz stavka 2. ovoga članka mora u svakom trenutku jamčiti da su proizvedeni prerađeni proizvodi sukladni pravilima ekološke proizvodnje.

4) Proizvođači moraju primjenjivati postupke iz stavka 2. ovoga članka te su obvezni:

a) poduzimati mjere predostrožnosti kako bi izbjegli opasnost kontaminacije nedozvoljenim tvarima ili proizvodima;

b) provoditi odgovarajuće mjere čišćenja, pratiti njihovu učinkovitost i evidentirati te radnje;

c) jamčiti da se proizvodi koji nisu ekološki ne stavljaju u promet s oznakom ekološkog proizvoda.

5) Pored odredbi iz stavka 2. i 4. ovoga članka u slučaju kada se u istoj proizvodnoj jedinici pripravljaju ili čuvaju proizvodi koji nisu ekološki proizvedeni, proizvođač je obvezan:

a) postupke obrade i prerade izvoditi neprekidno dok se ne obradi cijela serija, prostorno ili vremenski odvojeno od sličnih postupaka, koji se obavljaju na proizvodima koji nisu ekološki;

b) čuvati ekološke proizvode prije i nakon obrade i prerade, prostorno ili vremenski odvojene od proizvoda koji nisu ekološki;

c) obavijestiti o tome nadzornu tijelo i držati na raspolaganju zapise o svim postupcima i prerađenim količinama;

d) poduzeti potrebne mjere kako bi se osigurala identifikacija serija i izbjeglo miješanje ili zamjena s proizvodima koji nisu ekološki;

e) izvoditi postupke obrade i prerade na ekološkim proizvodima samo nakon odgovarajućeg čišćenja proizvodne opreme.

Članak 5.

KORIŠTENJE NEKIH PROIZVODA I TVARI U PRERADI HRANE

1) U preradi ekološke hrane s izuzetkom vina, mogu se koristiti samo sljedeće tvari:

a) tvari navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

b) pripravci mikroorganizama i enzima koji se koriste u preradi hrane, međutim enzimi koji se koriste za prehranu ljudi moraju biti navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

c) tvari i proizvodi definirani člankom 2. točkom a1. i a2. Pravilnika o aromama (NN br. 53/08);

d) boje za žigove na mesu i kori jaja sukladno člancima 25. i 26. Pravilnika o prehrambenim aditivima (NN br. 81/08);

e) pitka voda i sol (s natrijevim kloridom ili kalijevim kloridom kao temeljnim sastojcima) koji se općenito primjenjuju u preradi hrane;

f) minerali (uključujući elemente u tragovima), vitamini, aminokiseline i hranjive tvari, dozvoljene samo ukoliko je njihova primjena dopuštena propisima za hranu u koju su dodani.

2) Za potrebe izračuna 95% masenog udjela sastojaka poljoprivrednog podrijetla, uzimaju se aditivi navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika, označeni zvjezdicom u stupcu sa oznakom aditiva a izračunavaju se kao sastojci poljoprivrednog podrijetla.

3) Kvasci i proizvodi od kvasaca ne izračunavaju se u sastav poljoprivrednog podrijetla do 31. prosinca 2013. godine.

4) Za tradicionalne dekorativne boje kore kuhanih jaja, proizvedenih za tržište s obzirom na razdoblje godine u kojem se upotrebljava, Povjerenstvo može za navedeno razdoblje odobriti korištenje prirodnih boja i premazivanje prirodnim tvarima. Odobrenje obuhvaća sintetičke oblike željeznog oksida i željeznih hidroksida do 31. prosinca 2013. godine.

5) Pripravci i tvari iz stavka 1. ovoga članka i tvari koje nisu označene zvjezdicom u stupcu Priloga I. ovoga Pravilnika sa oznakom aditiva ne ulaze u izračun sastojaka poljoprivrednog podrijetla.

6) Tvari navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika dozvoljeno je koristiti u proizvodnji, pripravljanju i oblikovanju kvasaca.

Članak 6.

1) U preradi ekološke hrane mogu se koristiti poljoprivredni sastojci koji nisu ekološki ukoliko su navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

2) Za sastojak poljoprivrednog podrijetla koji nije obuhvaćen u Prilogu II. ovog Pravilnika proizvođač treba dobiti dozvolu za korištenje od Povjerenstva, te dostaviti potrebne dokaze koji ukazuju da sastojak nije proizveden u dostatnoj količini u Republici Hrvatskoj sukladno pravilima ekološke proizvodnje.

3) Temeljem dostavljenih dokaza Povjerenstvo može privremeno dozvoliti korištenje u razdoblju od najviše 12 mjeseci.

4) Povjerenstvo može produljiti dozvolu iz stavka 2. ovog članka najviše tri puta, svaki put po 12 mjeseci.

Članak 7.

PROIZVODNJA VINA

1) Postupci i mjere koje se poduzimaju u preradi grožđa i proizvodnji vina moraju, uz primjenu odredbi Zakona o vinu, biti usmjereni k sljedećim ciljevima:

– proizvodnja vina dopuštena je samo od grožđa iz ekološkog uzgoja

– dopuštena je dodatna kupovina grožđa, mošta ili vina iz ekološke proizvodnje i prerade (uz odobrenje nadzorne stanice)

– organske sporedne proizvode (komina, kvasci, talog) iz proizvodnje i prerade mora se vratiti na proizvodnu jedinicu kao organsko gnojivo

– postupak proizvodnje i prerade mora biti tako organiziran da se pri nadzoru može dokazati da su sve faze provedene sukladno ekološkim propisima.

2) U ekološkoj proizvodnju i preradi vina i groždanog mošta dopušteni su sljedeći postupci i sredstva:

– toplinski (do 40°C) i postupci hlađenja

– centrifugiranje i filtriranje

– prozračivanje

– otkiseljavanje: bakterije mliječno-kiselog vrenja, kalijev i kalcijev karbonat, tartarat

– bistrenje: bentonit, kremična kiselina (silicijev dioksid) kao koloidna otopina ili gel, želatina, riblji mjehur, bjelanjak, kazein

– sumporasta kiselina i kalijev metabisulfit (najviše dopuštena količina sumporaste kiseline jest 2/3 od količine koja je dopuštena Zakonom o vinu)

– kvasci

– inertni plinovi: ugljični dioksid dobiven iz ugljične kiseline dušik.

3) Zabranjena je uporaba sljedećih postupaka i sredstava:

– upotreba genetički izmijenjenih organizama

– kratko zagrijavanje na temperature više od 40°C

– pomagala za filtre (filtrirne slojnice koje sadrže azbest)

– kalijev ferocijanid (žutokrvna sol)

– sorbinska kiselina

– srebrni klorid

– bakreni sulfat

– kalijev bitartarat

– polivinil polipirolidon (PVPP)

– posuđe od simalena, PVC-a i drugih materijala koji su izrađeni s pomoću tekućih omekšivača.

– zabranjena su sva sredstva za čišćenje, koja sadrže klor, tenzide i fosfate.

4) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka odnose se i na proizvodnju voćnih vina i octa.

IV. PRIKUPLJANJE, PAKIRANJE, PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE PROIZVODA

Članak 8.

PRIKUPLJANJE EKOLOŠKIH PROIZVODA I PRIJEVOZ DO PROIZVODNIH OBJEKATA

Proizvođači mogu obavljati istovremeno prikupljanje ekoloških proizvoda i proizvoda koji nisu ekološki samo uz odgovarajuće mjere za sprečavanje svakog mogućeg miješanja ili zamjene s proizvodima koji nisu ekološki radi osiguravanja identifikacije ekoloških proizvoda. Proizvođač mora čuvati evidenciju o danima, satima i količini prikupljenog, te datumu i vremenu primitka proizvoda, dostupnu nadzornom tijelu.

Članak 9.

PAKIRANJE I PRIJEVOZ PROIZVODA DRUGIM PROIZVOĐAČIMA ILI OBJEKTIMA

1) Proizvođači moraju osigurati da se ekološki proizvodi prevezu u druge objekte, uključujući trgovce na veliko i malo, samo u primjerenoj ambalaži, kontejnerima ili vozilima zatvorenim na način da se ne može izvršiti zamjena sadržaja bez krivotvorenja ili oštećenja žiga i oznake, ne dovodeći u pitanje sve druge oznake određene posebnim propisima, na kojima je navedeno:

a) naziv i adresa proizvođača i vlasnika ili prodavatelja proizvoda ukoliko se razlikuje od naziva i adrese proizvođača;

b) naziv proizvoda ili hrane za životinje s oznakom ekološkog proizvoda;

c) naziv i/ili šifru ovlaštenog nadzornog tijela koje nadzire proizvođača;

d) prema potrebi, identifikacijska oznaka serije prema sustavu označavanja, koji omogućava povezivanje serije s evidencijama proizvođača.

2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka također se mogu predočiti na popratnom dokumentu, ukoliko se takav dokument može povezati s ambalažom, kontejnerom ili prijevoznim sredstvom proizvoda. Ovaj prateći dokument mora sadržavati informacije o dobavljaču i/ili prijevozniku.

3) Zatvaranje ambalaže, kontejnera ili vozila nije potrebno ukoliko:

a) je izravan prijevoz između dva proizvođača u ekološkoj proizvodnji,

b) ukoliko su proizvodi popraćeni dokumentom s podacima iz stavka 1.ovoga članka,

c) proizvođači (pošiljatelji i primatelji) moraju držati evidenciju o prijevozu dostupnu nadzornom tijelu.

Članak 10.

Posebna pravila za prijevoz hrane za životinje u druge objekte za proizvodnju/preradu ili skladištenje

1) Prilikom prijevoza hrane za životinje u druge objekte za proizvodnju, preradu ili skladištenje, proizvođači moraju osigurati fizičku odvojenost ekološki uzgojene hrane za životinje od hrane za životinje u prijelaznom razdoblju i hrane za životinje koja nije ekološka.

2) Vozila i/ili kontejneri koji prevoze proizvode koji nisu ekološki koriste se za prijevoz ekoloških proizvoda pod uvjetom da:

a) prije početka prijevoza ekoloških proizvoda, proizvođači moraju osigurati mjere čišćenja te provjeriti njihovu učinkovitost i evidentirati takve radnje;

b) su provedene sve primjerene mjere, ovisno o procjeni rizika. Proizvođači moraju jamčiti da se proizvodi koji nisu ekološki ne stavljaju u promet s oznakom koja upućuje na ekološki proizvod;

c) proizvođač mora držati evidenciju o provedenim radnjama prijevoza dostupnu nadzornom tijelu;

d) prijevoz gotove ekološke hrane za životinje se mora odvojiti fizički ili vremenski od prijevoza drugih gotovih proizvoda;

e) tijekom prijevoza se mora evidentirati početna količina proizvoda i svaka pojedinačna isporučena količina tijekom isporuke.

Članak 11.

PRIJEM PROIZVODA OD DRUGIH OBJEKATA I DRUGIH PROIZVOĐAČA

Po primitku ekološkog proizvoda, proizvođač mora provjeriti zatvaranje ambalaže ili kontejnera ukoliko se to zahtijeva i postojanje oznaka iz članka 9. ovoga Pravilnika. Proizvođač mora unakrsno provjeriti podatke na natpisu u odnosu na podatke na popratnim dokumentima. Rezultat ovih provjera mora se navesti u evidenciji.

Članak 12.

POSEBNA PRAVILA ZA PRIJEM UVOZNIH PROIZVODA

1) Ekološki proizvodi se uvoze u odgovarajućoj ambalaži ili kontejnerima, zatvorenim na način da se spriječi zamjena sadržaja, koji nose podatke o izvozniku i svim drugim oznakama i brojevima koji služe za identifikaciju serije.

2) Po primitku ekološkog proizvoda, prvi primatelj mora provjeriti zatvorenost ambalaže ili kontejnera te također mora provjeriti da se potvrdnica (certifikat) odnosi na proizvod u pošiljci. Rezultat ove provjere se navodi u evidenciji.

Članak 13.

SKLADIŠTENJE PROIZVODA

1) Kod skladištenja proizvoda, skladišni prostor treba biti uređen na način da se osigura identifikacija serija i izbjegne svako miješanje ili kontaminacija proizvodima i/ili tvarima koji nisu sukladni pravilima ekološke proizvodnje. Ekološki proizvodi moraju u svakom trenutku biti jasno prepoznatljivi.

2) Na proizvodnoj jedinici ekološkog uzgoja bilja i stoke se zabranjuje skladištenje proizvoda, osim onih dozvoljenih ovim Pravilnikom.

3) Skladištenje alopatskih veterinarskih lijekova i antibiotika je dozvoljeno na poljoprivrednim gospodarstvima pod uvjetom da su propisani od strane veterinara i uskladišteni na mjestu pod nadzorom te upisani u evidenciju stoke koju vodi proizvođač u ekološkoj proizvodnji.

4) Kada proizvođači rukuju s ekološkim proizvodima u skladišnim objektima u kojima su smješteni i drugi poljoprivredni proizvodi obvezni su poduzeti sljedeće:

a) ekološke proizvode moraju držati odvojeno od drugih poljoprivrednih proizvoda i/ili hrane;

b) mjere kako bi se osigurala identifikacija pošiljaka i izbjeglo miješanje ili zamjena s proizvodima koji nisu ekološki;

c) prije skladištenje ekoloških proizvoda obaviti odgovarajuće mjere čišćenja, učinkovitost kojih je provjerena, proizvođači moraju o tome voditi evidenciju.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Prilozi I. i II. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o preradi u ekološkoj proizvodnji (»Narodne novine« br. 13/02 i 8/08).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/262

Urbroj: 525-12-1-0458/09-1

Zagreb, 19. listopada 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

Proizvodi i tvari za primjenu u proizvodnji prerađene ekološke hrane, kvasaca i proizvoda iz kvasaca

Prehrambeni aditivi uključujući nosače

Za potrebe izračuna iz članka 5. ovoga Pravilnika, prehrambeni aditivi označeni zvjezdicom u stupcu oznake se računaju kao sastojci poljoprivrednog podrijetla.

Oznaka

Naziv

Priprema prehrambenog proizvoda

Posebni uvjeti

biljnog podrijetla

životinjskog podrijetla

E 153

Biljni ugljen

X

Ashy kozji sir

Morbier sir

E 160b*

Annatto, Bixin, Norbixin

X

Crveni sir Gloucester

Double Gloucester sir

Cedar

Mimolette sir

E 170

Kalcijev karbonat

X

X

Ne koristi se za bojenje ili obogaćivanje proizvoda kalcijem

E 220 ili

E 224

Sumporni4 dioksid

Kalijev4 metabisulfit

X

X

U voćnim vinima* bez dodatka šećera (uključujući voćno vino od jabuke i kruške) ili u pićima proizvedenim fermentacijom meda: 50 mg**

Za voćno vino od jabuke i kruške kojem se dodaje šećer ili koncentrirani sok nakon fermentacije: 100 mg**

*U tom smislu»voćno vino« je vino od svih vrsta voća osim grožđa.

**Najviše moguće razine dostupne iz svih izvora, izražene kao SO2 u mg/l

E 250

ili

E 252

Natrijev nitrit4

Kalijev nitrat4

X

X

Za proizvode od mesa:

Za E 250: okvirna dodana količina izražena kao NaNO2: 80 mg/kg

Za E 252: okvirna dodana količina izražena kao NaNO3: 80 mg/kg

Za E 250: najveća dopuštena količina ostatka izražena kao NaNO2: 50 mg/kg

Za E 252: najveća dopuštena količina ostatka izražena kao NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Mliječna kiselina

X

X

E 290

Ugljični dioksid

X

X

E 296

Jabučna kiselina

X

E 300

Askorbinska kiselina

X

X

Proizvodi od mesa2

E 301

Natrijev askorbat

X

Proizvodi od mesa2 s dodanim nitratima i nitritima

E 306*

Ekstrakt tokoferola

X

X

Antioksidans za masti i ulja

E 322*

Lecitini

X

X

Mliječni proizvodi2

E 325

Natrijev laktat

X

Proizvodi koji sadrže mlijeko i proizvodi od mesa

E 330

Limunska kiselina

X

E 331

Natrijevi citrati

X

E 333

Kalcijevi citrati

X

E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

X

E 335

Natrijevi tartrati

X

E 336

Kalijevi tartrati

X

E 341 (i)

Monokalcijev fosfat

X

Tvar za povećanje volumena

E 400

Alginska kiselina

X

X

Proizvodi koji sadrže mlijeko2

E 401

Natrijev alginat

X

X

Proizvodi koji sadrže mlijeko2

E 402

Kalijev alginat

X

X

Proizvodi koji sadrže mlijeko2

E 406

Agar

X

X

Proizvodi koji sadrže mlijeko i proizvodi od mesa2

E 407

Karagenan

X

X

Proizvodi koji sadrže mlijeko2

E 410*

Guma iz zrna rogača

X

X

E 412*

Guma guar

X

X

E 414*

Arapska guma

X

X

E 415

Guma ksantan

X

X

E 422

Glicerol

X

Za biljne ekstrakte

E 440 (i) *

Pektin

X

X

Proizvodi koji sadrže mlijeko2

E 464

Hidroksipropil metilceluloza

X

X

Materijal za enkapsuliranje

E 500

Natrijevi karbonati

X

X

‘Dulce de leche’3 i maslac od kiselog vrhnja i sir od kiselog mlijeka2

E 501

Kalijevi karbonati

X

E 503

Amonijevi karbonati

X

E 504

Magnezijevi karbonati

X

E 509

Kalcijev klorid

X

Koagulacija mlijeka

E 516

Kalcijev sulfat

X

Nosač

E 524

Natrijev hidroksid

X

Površinsko tretiranje bavarskog peciva ‘Laugengebäck’

E 551

Silicijev dioksid

X

Tvar za sprečavanje zgrudnjavanja bilja i začina

E 553b

Talk

X

X

Tvar za posipavanje proizvoda od mesa

E 938

Argon

X

X

E 939

Helij

X

X

E 941

Dušik

X

X

E 948

Kisik

X

X

Pomoćne tvari u procesu proizvodnje koje se koriste za proizvodnju sastojaka poljoprivrednog podrijetla iz ekološkog uzgoja

Naziv

Priprema hrane biljnog podrijetla

Priprema hrane
životinjskog podrijetla

Posebni uvjeti

Voda

X

X

Voda za piće u smislu Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08)

Kalcijev klorid

X

Tvar za koagulaciju

Kalcijev karbonat

X

Kalcijev hidroksid

X

Kalcijev sulfat

X

Tvar za koagulaciju

Magnezij klorid (ili nigari)

X

Tvar za koagulaciju

Kalijev karbonat

X

Sušenje grožđa

Natrijev karbonat

X

Proizvodnja šećera

Mliječna kiselina

X

Regulator kiselosti rasola pri proizvodnji sira1

Limunska kiselina

X

X

Regulator kiselosti rasola pri proizvodnji sira1

Proizvodnja ulja i hidroliza škroba2

Natrijev hidroksid

X

Proizvodnja šećera

Proizvodnja ulja iz uljene repe (Brassica spp)

Sumporna kiselina

X

X

Proizvodnja želatine1

Proizvodnja šećera2

Solna kiselina4

X

Proizvodnja želatine

Regulator kiselosti rasola pri proizvodnji Gouda-, Edam i Maasdammer sireva, Boerenkaas, Friese i Leids Nagelkaas

Amonijev hidroksid

X

Proizvodnja želatine

Vodikov peroksid

X

Proizvodnja želatine

Ugljični dioksid

X

X

Dušik

X

X

Etanol

X

X

Otapalo

Taninska kiselina

X

Filtracijsko sredstvo

Albumin iz bjelanjka

X

Kazein

X

Želatina

X

Biljna ulja

X

X

Tvar za poliranje, rahljenje ili protiv pjenjenja

Silicij dioksid kao gel ili koloidna otopina

X

Aktivni ugljen

X

Talk

X

U skladu s posebnim kriterijima za čistoću prehrambenog aditiva E 553b

Bentonit

X

X

Sredstvo za zgušnjavanje medovine1

U skladu s posebnim kriterijima za čistoću prehrambenog aditiva E 558

Kaolin

X

X

Propolis1

U skladu s posebnim kriterijima za čistoću prehrambenog aditiva E 559

Celuloza

X

X

Proizvodnja želatine1

Dijatomejska (šljunčana) zemlja

X

X

Proizvodnja želatine1

Perlit

X

Proizvodnja želatine1

Ljuske lješnjaka

X

Rižino brašno

X

Pčelinji vosak

X

Tvar za poliranje

Vosak karnauba

X

Tvar za poliranje

Pomoćne tvari u procesu proizvodnje kvasaca i proizvoda iz kvasaca

Naziv

Osnovni kvasac

Pripravljane/oblikovanje kvasaca

Posebni uvjeti

Kalcijev klorid

x

Ugljični dioksid

x

x

Limunska kiselina

x

Za reguliranje pH u preradi kvasaca

Mliječna kiselina

x

Za reguliranje pH u preradi kvasaca

Dušik

x

x

Kisik

x

x

Krumpirov škrob

x

x

Za filtriranje

Natrijev karbonat

x

x

Za regulaciju pH

Biljna ulja

x

x

Maziva, sredstva za izlučivanje i sredstva za sprječavanje pjenjenja

PRILOG II.

Sastojci poljoprivrednog podrijetla koji nisu ekološki proizvedeni

1. NEPRERAĐENI BILJNI PROIZVODI I PROIZVODI DOBIVENI NJIHOVOM PRERADOM

1.1. Jestivo voće, orašasto voće i sjemenja:

– žir Quercus spp.

– kola orah Cola acuminata

– ogrozd Ribes uva-crispa

– marakuja (pasionka) Passiflora edulis

– malina (sušene) Rubus idaeus

– crveni ribiz (sušen) Ribes rubrum

1.2. Jestivi začini i zeljasto bilje:

– papar (peruanski) Schinus molle L.

– sjemenje hrena Armoracia rusticana

– langvas Alpinia officinarum

– cvjetovi šafranike Carthamus tinctorius

– potočarka Nasturtium officinale

1.3. Razno:

Alge, uključujući morske alge, koje su dopuštene u konvencionalnoj pripremi hrane

2. PROIZVODI BILJNOG PODRIJETLA

2.1. Masti i ulja, rafinirana ili ne, ali koja nisu kemijski modificirana, koja potječu od biljaka drugačijih od:

– kakaovac Theobroma cacao

– kokos Cocos nucifera

– maslina Olea europaea

– suncokret Helianthus annuus

– palma Elaeis guineensis

– repa Brassica napus, rapa

– šafranika Carthamus tinctorius

– sezam Sesamum indicum

– soja Glycine max

2.2. Sljedeći šećeri, škrob i ostali proizvodi od žitarica i gomolja:

– fruktoza

– rižini listići

– lisnato tijesto bez kvasca

– škrob od riže i mekanog kukuruza, koji nije kemijski modificiran

2.3. Razno:

– bjelančevina iz graška Pisum spp.

– rum, dobiven samo iz soka šećerne trske

– rakija od trešanja pripremljena na bazi voća

3. PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Proizvodi ribarstva, koji su dozvoljeni pri proizvodnji konvencionalne hrane

– želatina

– sirutka u prahu »herasuola«

– crijeva.

1 Ograničenje se odnosi samo na proizvode životinjskog podrijetla.

2 Ograničenje se odnosi samo na proizvode biljnog podrijetla.

3 ‘Dulce de leche’ ili ‘Confiture de lait’ je meka, sočna, smeđa krema of zaslađenog ugušćenog mlijeka.

4 Preispitat će se do 31. prosinca 2010. godine u svrhu iznalaženja sigurnih alternativa.