Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći

NN 130/2009 (30.10.2009.), Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći

130 30.10.2009 Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3201

Na temelju članka 33. stavka 3. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ZNANSTVENOG MIŠLJENJA I PRUŽANJU ZNANSTVENE I TEHNIČKE POMOĆI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje postupak i rokovi izdavanja znanstvenog mišljenja te pružanja znanstvene i tehničke pomoći nadležnom tijelu od strane Hrvatske agencije za hranu (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Ovim se Pravilnikom propisuje postupak i rokovi izdavanja znanstvenog mišljenja i u slučajevima kada je zahtjev za izdavanje znanstvenog mišljenja podnesen od strane drugih tijela i institucija.

Značenje pojmova

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

»Propisi o hrani« jesu Zakon o hrani, provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o hrani te drugi posebni propisi (zakoni i podzakonski propisi) koji se odnose na hranu, osobito na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane, a obuhvaćaju sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane, kao i hrane za životinje koja se proizvodi ili kojom se hrane životinje koje se koriste za proizvodnju hrane;

»Propisi o hrani za životinje« jesu propisi kojima se općenito regulira područje hrane za životinje i posebno zdravstvena ispravnost hrane za životinje; njima su obuhvaćene sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane za životinje, kao i uporaba hrane za životinje;

»Nadležno tijelo« je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja koje je središnje tijelo državne uprave nadležno za zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane i hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola i predstavlja kontakt točku prema Europskoj komisiji;

»Tijela nadležna za provođenje službenih kontrola« su Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Državni inspektorat;

»Tijela i institucije« su: kontrolna tijela, instituti, zavodi, akademska zajednica, laboratoriji i druge pravne osobe uključene u sustav zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja te biljnog zdravstva u Republici Hrvatskoj.

II. POSEBNE ODREDBE

1. IZDAVANJE ZNANSTVENOG MIŠLJENJA

Izdavanje znanstvenog mišljenja

Članak 3.

(1) Agencija izdaje znanstveno mišljenje na zahtjev nadležnog tijela i tijela nadležnih za provođenje službenih kontrola u sljedećim slučajevima:

– kada je to propisano propisima o hrani i hrani za životinje, zdravlju i zaštiti životinja te biljnom zdravstvu odnosno propisima Zajednice[1];

– u vezi s pitanjima iz područja djelatnosti Agencije.

(2) Agencija izdaje znanstveno mišljenje i na zahtjev tijela i institucija koje zahtjev za izdavanje znanstvenog mišljenja moraju podnijeti preko nadležnog tijela.

(3) Agencija izdaje znanstveno mišljenje i na vlastitu inicijativu o pitanjima iz područja njezine djelatnosti te isto dostavlja nadležnom tijelu.

(4) Zahtjev za izdavanje znanstvenog mišljenja mora biti popraćen podacima o identifikaciji opasnosti te ostalim podacima koji objašnjavanju o kojem se znanstvenom pitanju radi.

Prihvaćanje zahtjeva za izdavanje znanstvenog mišljenja

Članak 4.

(1) Kada Agencija prihvati zahtjev za izdavanje znanstvenog mišljenja (u daljnjem tekstu: zahtjev) isti mora dostaviti Znanstvenom vijeću, u svrhu daljnjeg postupanja sukladno internom propisu Agencije.

(2) Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatne podatke u slučaju da su isti potrebni za izdavanje znanstvenog mišljenja.

(3) Ako zahtjev nije u skladu s člankom 3. stavkom 4. ovoga Pravilnika ili ako je nejasan Agencija može zatražiti dodatne podatke ili predložiti da se zahtjev izmijeni i dopuni u dogovoru s podnositeljem zahtjeva.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje znanstvenog mišljenja

Članak 5.

(1) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje znanstvenog mišljenja u sljedećim slučajevima:

– kada podnositelj zahtjeva na to nema pravo sukladno članku 3. ovoga Pravilnika;

– kada to nije propisano propisima o hrani i hrani za životinje, zdravlju i zaštiti životinja te biljnom zdravstvu odnosno propisima Zajednice;

– u vezi s pitanjima koja nisu iz područja djelatnosti Agencije.

(2) U slučaju da je Agencija već izdala znanstveno mišljenje o nekom određenom pitanju iz zahtjeva, tada može odbiti zahtjev ako zaključi da nema novih znanstvenih podataka koje bi trebalo razmatrati.

(3) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka Agencija mora u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlozima odbijanja zahtjeva.

Izmjene i dopune zahtjeva za izdavanje
znanstvenog mišljenja

Članak 6.

(1) Agencija može predložiti izmjene i dopune zahtjeva u slučajevima iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija mora objasniti razloge.

(3) Nakon postignutog dogovora s podnositeljem zahtjeva, konačan zahtjev odnosno zahtjev s implementiranim izmjenama i dopunama mora biti dostavljen Znanstvenom vijeću Agencije u svrhu pripreme znanstvenog mišljenja.

(4) Prije dostave zahtjeva Znanstvenom vijeću Agencije, podnositelj zahtjeva mora prihvatiti sve predložene izmjene i dopune kako bi potvrdio da je upoznat s načinom rješavanja predmeta zahtjeva.

(5) U slučaju da Agencija raspolaže s novim znanstvenim spoznajama koje se odnose na već objavljeno znanstveno mišljenje, Agencija može na vlastitu inicijativu, a u dogovoru s nadležnim tijelom izdati revidirano znanstveno mišljenje.

Spajanje zahtjeva

Članak 7.

(1) U slučaju da je podneseno nekoliko zahtjeva koji se djelomično ili u potpunosti preklapaju Agencija može podnositeljima zahtjeva predložiti izmjenu i dopunu zahtjeva u skladu s člankom 4. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju da je u roku od 45 dana podneseno nekoliko zahtjeva koji se djelomično ili u potpunosti preklapaju Agencija može predložiti izmjene i dopune zahtjeva s ciljem postizanja dogovora s podnositeljima zahtjeva oko podnošenja zajedničkog izmijenjenog zahtjeva.

(3) U slučaju da je postignut dogovor oko podnošenja zajedničkog izmijenjenog zahtjeva, zajednički zahtjev mora biti dostavljen Znanstvenom vijeću Agencije u svrhu pripreme znanstvenog mišljenja.

(4) U slučaju da nije postignut dogovor oko podnošenja zajedničkog izmijenjenog zahtjeva, tada odvojeni zahtjevi, popraćeni izmjenama i dopunama sukladno stavku 1. ovoga članka, moraju biti dostavljeni Znanstvenom vijeću Agencije u svrhu pripreme jedinstvenog mišljenja kojim se u obzir mora uzeti sadržaj pojedinih zahtjeva.

(5) U slučaju da Agencija zaprimi zahtjev koji se djelomično ili u potpunosti preklapa sa zahtjevom koji je prije dostavljen Znanstvenom vijeću, Agencija mora osigurati da se u obzir uzmu i novi podaci iz podnesenog zahtjeva.

(6) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju hitnih situacija iz članka 9. ovoga Pravilnika i u slučaju zahtjeva nadležnog tijela u hitnim situacijama kojima se daje apsolutna prednost.

Rokovi za izdavanje znanstvenog mišljenja

Članak 8.

(1) U slučaju da odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, zdravlju i zaštiti životinja te biljnom zdravstvu odnosno propisima Zajednice nije propisan rok za izdavanje znanstvenog mišljenja, podnositelj zahtjeva, uz obrazloženje, može odrediti krajnji rok za izdavanje znanstvenog mišljenja.

(2) Ako podnositelj zahtjeva ne odredi krajnji rok sukladno stavku 1. ovog članka, Agencija mora obavijestiti podnositelja zahtjeva o vremenu potrebnom za izdavanje mišljenja.

(3) U slučaju da Agencija ne može izdati znanstveno mišljenje u roku koji je odredio podnositelj zahtjeva sukladno stavku 1. ovog članka, Agencija mora obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlozima i predložiti novi krajnji rok.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka kada Agencija predlaže krajnji rok za izdavanje znanstvenog mišljenja, u obzir mora uzeti razloge podnošenja zahtjeva i o tome mora obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Hitne situacije

Članak 9.

(1) Agencija mora poduzeti potrebne aktivnosti u slučaju da podaci navedeni u zahtjevu ili podaci koje posjeduje Agencija zahtijevaju hitno izdavanje znanstvenog mišljenja, kako bi osigurala da se zahtijevano znanstveno mišljenje ili mišljenje koje daje na vlastitu inicijativu dostavi što je brže moguće.

(2) Zahtjev za izdavanje hitnog znanstvenog mišljenja može se podnijeti u slučaju:

– rizika u nastajanju za koji postoji vjerojatnost da predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi i/ili životinja i/ili okoliš;

– hitne potrebe nadležnog tijela ili tijela nadležnih za provođenje službenih kontrola za znanstvenim temeljem u svrhu upravljanja ozbiljnim rizikom za zdravlje ljudi i/ili životinja i/ili okoliš.

(3) U slučaju da Agencija zaprimi zahtjev koji se djelomično ili u potpunosti preklapa sa zahtjevom za hitno izdavanje znanstvenog mišljenja koji je prije podnesen, Agencija mora osigurati da se u obzir uzmu novi podaci iz podnesenog zahtjeva.

Upisnik znanstvenih mišljenja

Članak 10.

(1) Agencija vodi Upisnik znanstvenih mišljenja koja se izdaju na zahtjev kao i onih koje Agencija izdaje na vlastitu inicijativu.

(2) U slučaju izdavanja mišljenja na zahtjev Upisnik iz stavka 1. ovoga članka omogućuje praćenje podnesenog zahtjeva za izdavanje znanstvenog mišljenja, počevši od datuma kada je zaprimljen.

(3) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostupan javnosti u elektronskom obliku.

Članak 11.

(1) Zahtjev za izdavanje znanstvenog mišljenja upisuje se u Upisnik iz članka 10. ovoga Pravilnika onoga dana kada je isti zaprimljen.

(2) Upisnik iz članka 10. ovoga Pravilnika pruža informacije o pitanju koje je predmet zahtjeva za izdavanje znanstvenog mišljenja tijekom cijelog procesa izrade znanstvenog mišljenja.

(3) Upisnik iz članka 10. ovoga Pravilnika mora sadržavati sljedeće informacije o zahtjevu za izdavanje znanstvenog mišljenja:

– broj zahtjeva;

– pitanje koje je predmet zahtjeva;

– naziv Znanstvenog odbora ili Radne skupine koji izrađuju znanstveno mišljenje;

– status odnosno napredak izrade znanstvenog mišljenja;

– podaci o zahtjevu.

(4) Podaci o zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka odnose se na sljedeće podatke:

– tijelo koje je podnijelo zahtjev;

– datum podnošenja zahtjeva;

– datum prihvaćanja zahtjeva;

– rok izdavanja znanstvenog mišljenja te da li je rok dogovoren ili zadan;

– datum izdavanja znanstvenog mišljenja, ukoliko je isto izdano.

2. PRUŽANJE ZNANSTVENE I TEHNIČKE POMOĆI

Članak 12.

(1) Nadležno tijelo može zatražiti od Agencije, u okviru njezine djelatnosti, znanstvenu ili tehničku pomoć.

(2) Kada nadležno tijelo zahtijeva znanstvenu i tehničku pomoć od strane Agencije, u dogovoru s Agencijom, odredit će vremenski rok u kojem se ta zadaća mora obaviti.

Članak 13.

(1) Znanstvena i tehnička pomoć iz članka 12. ovoga Pravilnika uključuje pripremu znanstvenih dokumenata te stručnih i tehničkih dokumenta.

(2) Znanstveni dokumenti iz stavka 1. ovoga članka definirani su internim propisom Agencije o izradi i donošenju znanstvenih mišljenja koji su klasificirani kao »Znanstveni dokumenti koje donosi Znanstveno vijeće, Znanstveni odbor ili Radna skupina« i »Ostali znanstveni dokumenti«.

(3) Znanstveni dokumenti iz stavka 1. ovoga članka mogu obuhvaćati rezultate rasprava određenih pitanja koja su u okviru djelatnosti Agencije, rezultate istraživanja ili studija, zbirne i/ili komparativne podatke različitih istraživanja, monitoringa ili izvješća, rezultate javnih rasprava.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/116

Urbroj: 525-13-1-0559/09-25

Zagreb, 15. listopada 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

[1]Propisi Zajednice – »Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU«